การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดชัยนาท
(Pre-School Chainat System)โอกาสทางการศึกษาระดับปฐมวัย

ความเป็นมา

               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยไว้ว่า มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (กศจ.)โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดชัยนาท ไว้ 2 ประการ ดังนี้
              1. ด้านโอกาสทางการศึกษา เด็กก่อนวัยเรียนของจังหวัดชัยนาทได้รับโอกาสทางการศึกษาในการพัฒนาก่อนวัยเรียนทุกคน โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆที่รับผิดชอบ (สำหรับโรงเรียนเอกชนให้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปกครอง)ช่วงอายุ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานรับผิดชอบรอง
0 – 2 ปี พมจ.ชัยนาท อปท.ทุกแห่ง
2 – 3 ปี อปท.ทุกแห่ง สพป.ชัยนาท
4 – 6 ปี สพป.ชัยนาท อปท.ทุกแห่ง


              2. ด้านคุณภาพการศึกษา กำหนดสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รับผิดชอบ การกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามกรอบมาตรฐานที่กำหนด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท :: ผู้ดูแลระบบ :นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม & นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์