รายชื่อ และที่อยู่เด็กปฐมวัยประจำอำเภอ เทศบาลเมืองชัยนาท

ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น   502   คน


  ชื่อตัว-ชื่อสกุล   บ้านเลขที่   หมู่   ตำบล   อำเภอ   จังหวัด
1  เด็กหญิงอนันยา เชื้อน้อย   58/58    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
2  เด็กชายกิตติกวิณ แก้วพงษ์สัมฤทธิ์   17/1    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
3  เด็กหญิงรมิตา เชี่ยวสุวรรณ   15/22    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
4  เด็กหญิงฟารีดา การีมี  17    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
5  เด็กชายจิรายุ ร่วมคำ   30/8    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
6  เด็กหญิงปัณณภัสร์ อัครพลพิทักษ์   31/7    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
7  เด็กหญิงพิมพ์ธิชา ขาวสอาด   23/34    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
8  เด็กชายกวิน กลิ่นฟุ้ง   24/26    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
9  เด็กหญิงบุณณดา แจ้งโห้   26/30    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
10  เด็กชายตุลพัฒน์ ศรีน้อย   51/1    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
11  เด็กหญิงบุณรดา เอียงเป้   51/8    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
12  เด็กหญิงปวิตรา ทองพูล  51/17    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
13  เด็กชายธนภัทร รัตนอารมย์  81    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
14  เด็กชายบูรพา ศักดา  81/5    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
15  เด็กหญิงข้าวหอม โชติการุณย์  99/25    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
16  เด็กหญิงบุญญาดา ลิ่วนภโรจน์  99/30    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
17  เด็กชายคฑาเทพ เทพจินดา  99/53    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
18  เด็กชายพิชญากร ระวังชนม์  59/16    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
19  เด็กหญิงจารุภัทร โพธิ์แก้ว   1/3    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
20  เด็กชายสหัสวรรษ ปั้นลาภ   36/9    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
21  เด็กชายชนัดพล ศิริพุฒ   36/22    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
22  เด็กชายพีรวิชญ์ มิ่งขวัญ  42/4    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
23  เด็กชายอัศวพล วงศ์แสน  42/17    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
24  เด็กหญิงเตชินี เกิดปานทอง  42/18    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
25  เด็กชายนพรัตน์ สุขจาด  23/32    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
26  เด็กหญิงพรลภัส แสงสุพรรณ์  103/8    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
27  เด็กชายเนติภัส จิโนวัฒน์  103/13    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
28  เด็กชายเอกภพ เพ็งรส  103/14    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
29  เด็กชายนันทิพัฒน์ แขวงเพ็ชร์  103/16    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
30  เด็กชายธนเดช ลิ้มเจริญ  52/15    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
31  เด็กชายปริชญ์ สิงห์โตทอง  60/10    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
32  เด็กหญิงศุภวรรณ์ ผลพงษ์  59/49    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
33  เด็กชายธนกฤต เหมือนนุ่ม  254    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
34  เด็กชายฟารุคเสส ไทเศรษฐ   16/7    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
35  เด็กหญิงณัฐกฤตา ทัพทวี  73/53    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
36  เด็กชายบรรณวิชญ์ โสมอ่ำ  73/66    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
37  เด็กชายพร้อม พิชยภิญโญ  124/22    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
38  เด็กหญิงจันทรา สุริยะ  144/2    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
39  เด็กชายวรันต์วุฒิ ตั้งศิริกุลพร  188/47    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
40  เด็กหญิงชนาภร กลิ่นทิพย์  74/1    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
41  เด็กหญิงลลิตา อันสมบูรณ์   74/26    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
42  เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทัดทอง   74/30    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
43  เด็กชายธนกร ขุนเณร   64/12    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
44  เด็กชายฒณณัฐ ทาสวิง   69/3    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
45  เด็กชายจิรายุ แตงเข็ม   212/3    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
46  เด็กชายธัชนนท์ คนดี  213/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
47  เด็กหญิงพีรนันท์ ขันทวี  213/4    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
48  เด็กชายพีร์ณิธิ สมบูรณ์ทรัพย์  119/10    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
49  เด็กชายศุภกฤต ดอนถวิล  242/12    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
50  เด็กชายบุณยกร วันเดช  59/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
51  เด็กชายสิรวิชญ์ ปานแพง  143/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
52  เด็กหญิงวนัชพร ปานนิล   21/11    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
53  เด็กชายธีทัต โพธิมู  80/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
54  เด็กหญิงสุภัสสรา แซ่ตั้ง   9/6    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
55  เด็กชายธนกฤต เผ่าคง   37/16    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
56  เด็กชายกฤตภาส ธูปอ่อน  41/7    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
57  เด็กหญิงจรินทร์พร อุ่มเกตุ   2/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
58  เด็กชายกุลพิธาน์ ศรีคง  107/10    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
59  เด็กชายจิณณะ ดำรงกุลรัตน์  240/17    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
60  เด็กหญิงอนัญญา เวชประสิทธิ์  173/18    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
61  เด็กชายปุณฑัต หรั่งอินทร์  353/4    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
62  เด็กหญิงธนัญญา เกตุแก้ว  114    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
63  เด็กชายจิรเดช พันเดช   17/5    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
64  เด็กชายปุญญพัฒน์ คงดี  99    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
65  เด็กหญิงธัญญทิพย์ อาจวิเศษ  8    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
66  เด็กหญิงณัฐธิดา เทพคำอ้าย   165/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
67  เด็กชายธนกฤต พูลจันทร์   1/27    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
68  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มหาปั้น   32/8    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
69  เด็กหญิงบุญญิสา ผิวเฉียง   32/37    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
70  เด็กชายพิชญุตม์ พลยิ่ง   34/4    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
71  เด็กหญิงชวัลรัตน์ ประโยชน์งาม   35/5    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
72  เด็กชายวรรธนะ สุขมาก   253/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
73  เด็กหญิงนันท์นภัส แสวงทรัพย์   125/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
74  เด็กชายกวินวัฒน์ เจริญผ่อง   134/45    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
75  เด็กชายอชิระ วรรณลพ   215/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
76  เด็กหญิงชนัญชิดา แดงสง่า  225/5    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
77  เด็กชายอโณทัย จันทา  126/44    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
78  เด็กชายอดิศักดิ์ เอมแสง  216/7    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
79  เด็กหญิงพิชชาพร กันยาประเสริฐ  273/6    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
80  เด็กหญิงกานดาภา ทิพรัตน์  273/16    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
81  เด็กชายภัทรนันท์ เอื้อพันธุ์พงศ์  78/9    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
82  เด็กหญิงชัชชญา สังขรัตน์  82/9    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
83  เด็กชายกรวิชญ์ ศิริภาพ  115/3    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
84  เด็กชายพิชญุตม์ นาประจุล  168/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
85  เด็กชายวกรณ์ ทิมธีรพงศ์   168/9    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
86  เด็กชายธันวา ธรรมบุตร  400/35    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
87  เด็กชายศิวัสว์ ต.วิเชียร  400/37    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
88  เด็กชายธนลภย์ กล่ำชัย  353/20    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
89  เด็กชายภัคพล ชัยธำรงค์กุล  368/14    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
90  เด็กชายปัณณศักดิ์ ใจแสน  100    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
91  เด็กหญิงพรทิพย์ ปริรัตน์  120/36    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
92  เด็กหญิงธนัญญา โยธาวงศ์  120/117    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
93  เด็กชายศตนันท์ แก้วพันธุ์  402/6    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
94  เด็กชายสหพัฒน์ หร่ายลอย  59/2    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
95  เด็กหญิงภัทรมน คุ้มประชา  95/1    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
96  เด็กหญิงกันต์ฤทัย สุขคล้าย  11    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
97  เด็กชายวายุ ดีแดง   13/1    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
98  เด็กชายศรัณยพงศ์ อินทร์เมือง  34    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
99  เด็กชายศุภณัฐ นิลโชติ   48/2    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
100  เด็กชายชญานิน คงอินทร์  75    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
101  เด็กชายจิรพัฒน์ ไชยสิทธิ์  120    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
102  เด็กหญิงธนพร กล่ำเข็ม  123/2    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
103  เด็กหญิงภาวิณี หงษ์ทอง  145/19    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
104  เด็กหญิงกัญจนพร ท้วมสุวรรณ์  145/19    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
105  เด็กหญิงวิชาดา แครดด็อค  55    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
106  เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีภักดี   121/1    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
107  เด็กหญิงจุฑารัตน์ เสือสมิง  124    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
108  เด็กชายสรวิชญ์ บุญมุก   106/5    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
109  เด็กหญิงบุณยาพร ศิริโสม   176/3    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
110  เด็กชายรตตณภัค แปลพิมพา  131/1    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
111  เด็กหญิงเปมิกา พุ่มสวาท  134/11    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
112  เด็กหญิงอมรกานต์ หนูวงค์  18    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
113  เด็กชายพาริก ศรีทองสุข  17    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
114  เด็กหญิงธนัชพร ทองขวัญ  23/20    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
115  เด็กชายณภัทร ศรีจิ๋ว  23/28    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
116  เด็กหญิงกัญญาวีร์ จงไพศาล  23/51    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
117  เด็กชายพรประสิทธิ์ เกตุผุดผ่อง  23/34    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
118  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ขันทอง  24/20    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
119  เด็กชายธนะเทพ อุ่นเสือ  99/1    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
120  เด็กหญิงนุชประวีณ์ รอดขาว  81/26    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
121  เด็กหญิงนัชชา จตุรภัทร  111    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
122  เด็กหญิงปาณิสรา สาใจ  39/1    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
123  เด็กหญิงกัญจน์เกล้า หรุ่มรื่น  47/8    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
124  เด็กชายคงคุณ อยู่สำลี  50/89    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
125  เด็กชายกงพัฒน์ พยัคเกรง  95    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
126  เด็กหญิงณัฏฐ์นรี สุขประเสริฐ   3/1    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
127  เด็กหญิงมีนา พงษ์กันทา  108/18    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
128  เด็กชายพิศิษฐ์พงศ์ สืบเจริญถาวร  112/20    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
129  เด็กชายรชต สืบเจริญถาวร  112/20    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
130  เด็กหญิงกุลภัสสร์ สุขขี  25/42    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
131  เด็กหญิงสุณัฏฐา มีมุข  62/8    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
132  เด็กชายพงษกร เหมือนพงษ์  66/10    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
133  เด็กหญิงวันใหม่ เดชแสง   28/9    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
134  เด็กชายเบณจามิณ วงษ์สุวรรณ์   29/4    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
135  เด็กหญิงอัญมณี อารีย์ไทย  42/17    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
136  เด็กหญิงอรกัญญา แท่นจันทร์  103/15    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
137  เด็กหญิงณิชกานต์ ยืนยงแสน  103/16    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
138  เด็กชายธนิก สิงห์โตทอง  60/10    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
139  เด็กชายธนัช สิงห์โตทอง  60/10    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
140  เด็กหญิงกชพรรณ คันทจักร์  228/5    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
141  เด็กชายกฤษณะเสฎฐ์ ศุกระรัศมี  237/7    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
142  เด็กชายพงศ์ธร ศรีภักดี  13/37    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
143  เด็กชายเมธาสิทธิ์ แพ่งเกษร  25/34    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
144  เด็กชายภพธรรม นิลสุวรรณวงษ์  25/44    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
145  เด็กชายกันตพัชร นิ่มบูรณนัย   29/7    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
146  เด็กหญิงรุจิรัตน์ อินทรไทยวงค์  73/72    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
147  เด็กหญิงวริศรา ทองน้อย  86    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
148  เด็กหญิงฐิติวรดา เต็งน้อย  88    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
149  เด็กหญิงฐิตาภา เพียรเกิด  118    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
150  เด็กชายกษิดิ์พัฑติ เรืองทัพ   119/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
151  เด็กชายมังกร ภู่มั่ง  54/5    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
152  เด็กหญิงพนิตพิชา คนองเดช  146/13    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
153  เด็กหญิงพรรษพร ปลื้มอารีย์  150/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
154  เด็กชายนนธกร ดอนถวิล  242/12    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
155  เด็กชายชิณณวรรธน์ จันทร์เทวี  309/17    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
156  เด็กหญิงกุลนัดดา พูลเกิด  59/3    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
157  เด็กหญิงรินรดา พัวทรัพย์เจริญ   21/5    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
158  เด็กชายศรัญญู ใจแสน  69/4    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
159  เด็กหญิงจนิสตาภา ตั้งมั่นสิน   9/6    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
160  เด็กหญิงญาตาวี กิตติกุลเมธี   1/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
161  เด็กหญิงวสุธร สุขสันต์   24/6    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
162  เด็กชายชินดนัย วงศ์เบี้ย   309/12    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
163  เด็กชายบัญญพนต์ หมอช้าง   309/12    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
164  เด็กชายธนกฤต วิไลรัตน์   239/18    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
165  เด็กชายจตุรภัทร พุกพ่วง   264/3    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
166  เด็กชายธนัท โพธิ์กระจ่าง  83    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
167  เด็กชายสุนทร โพธิ์นอก   227/18    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
168  เด็กหญิงสิริวิมล พรหมทับทิม   356/5    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
169  เด็กชายฐิติพงศ์ ลุณาวรรณ์   244/21    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
170  เด็กชายธนภูมิ ยะสะโร  9    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
171  เด็กชายเมธา อัมพานนท์   240/6    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
172  เด็กชายภูดิศ บัวคลี่   353/5    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
173  เด็กชายพัชรณัฏฐ์ ธนเดชสุวรรณ   20/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
174  เด็กชายกิตติภพ น้ำจันทร์  20    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
175  เด็กชายอนุชา คุ้มเณร  40    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
176  เด็กชายศิวัช ประสิทธิหัตถ์   310/13    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
177  เด็กชายปรัตถกร บินชัย   1/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
178  เด็กชายพูลสวัสดิ์ พึ่งแสงจันทร์   7/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
179  เด็กหญิงปิ่นมณี บุญมาศ  32/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
180  เด็กชายภาคิน อินทร์ยัง  32/27    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
181  เด็กหญิงชาณิภา ทองเพชศรีโบฏก  229    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
182  เด็กชายธรรศเทพ มาแจ้ง  55/8    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
183  เด็กหญิงพัญรนัฐถ์ ทองคำเจริญ  239/41    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
184  เด็กชายปาณัสม์ สุภวารี  240/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
185  เด็กหญิงอติกานต์ วันชัย  266    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
186  เด็กชายวรคุณ ลากุล  275/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
187  เด็กหญิงฉัตรนะทีย์ รัฐวิโรวัณ  275/10    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
188  เด็กชายเทพอาทิ ศุขประยูร  275/11    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
189  เด็กหญิงธีรกานต์ สีหะวงษ์  198    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
190  เด็กหญิงจิรัชญา เตชี  199/90    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
191  เด็กชายณัฐภัทร นิลรัตน์  252/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
192  เด็กหญิงณัฐณิชา อ่อนสิงห์  400/31    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
193  เด็กชายพิชญาวี บุญชลอ  400/32    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
194  เด็กชายปภาวิชญ์ สนิกวาที  210/3    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
195  เด็กหญิงวาริชา ชาญชำนิ  100/13    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
196  เด็กชายชัชชล อำนวยเวช  120/21    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
197  เด็กหญิงกุลธิดา กาญจนวิจิตร  120/116    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
198  เด็กหญิงสุพิชา ชาวทองคำ  120/135    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
199  เด็กชายนฤสรณ์ วงษ์เพ็ชร์  120/140    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
200  เด็กหญิงพรนัชชา ทวีสุข  120/174    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
201  เด็กชายยศกร รอดเทศ  401    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
202  เด็กหญิงศรัณภัทร แซ่โค้ว  401    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
203  เด็กหญิงพีรดา ธารีมนต์  44    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
204  เด็กหญิงลภสวรรณ สายท่าเสา  58    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
205  เด็กชายศุภสัณห์ สุขสม  169/15    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
206  เด็กหญิงณิชาภา มาเกิด  169/21    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
207  เด็กชายอชิตะ ครุธอินทร์   13/3    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
208  เด็กชายนพัตธร ยืนจัตุรัส  62/1    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
209  เด็กชายเตชสิทธิ์ นาคตรง  76    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
210  เด็กชายธณกฤต เทียมทอง  139    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
211  เด็กหญิงอนุสรา ศรีฉ่ำ  145/11    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
212  เด็กชายเนติรักษ์ แก้วประชุม  130/5    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
213  เด็กหญิงภูริญา เรือนแย้ม  131    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
214  เด็กหญิงณภัทรลภา อ่อนวรรณะ  132/5    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
215  เด็กหญิงวรวลัญช์ ฉ่ำเพ็ชร์  128/1    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
216  เด็กหญิงวรรณวนัช แซ่เล้า  67    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
217  เด็กหญิงชนาภา ป้อมเงิน   17/5    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
218  เด็กหญิงชินาณา ง่วนทอง   22/2    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
219  เด็กชายถิรยุ ศรีธูป   23/12    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
220  เด็กหญิงวรวลัญช์ เชื้อพันธ์   24/3    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
221  เด็กชายเพชรชรัตน์ จันทรพึ่งสุข  22/32    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
222  เด็กชายเมธาสิทธิ์ ศรีโพธิ์   26/9    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
223  เด้กหญิงครองขวัญ พวงอินทร์   26/11    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
224  เด็กหญิงพัชริกา สถิตย์บุญทวี  52/2    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
225  เด็กหญิงปัญญานุช น้อยยา  99/2    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
226  เด็กชายกล้าหาญ ขุนทรา  9809    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
227  เด็กหญิงกุลกัญญา รัตวราหะ   99/7    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
228  เด็กชายกิตติคุณ สงวนตระการกุล   99/15    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
229  เด็กหญิงปิยะรัตน์ ทันนิเทศ   352/24    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
230  เด็กหญิงศุภรดา จันทรา   50/65    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
231  เด็กชายชนกฤติ เลิศฤทธิขจร   107/5    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
232  เด็กหญิงธารพระพร เอี้ยวสุวรรณ  110    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
233  เด็กชายฐปนนท์ คุ้มชนะ   58/49    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
234  เด็กหญิงปาลิตา ศรีปลาด   42/17    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
235  เด็กชายชญานนท์ แย้มนุ่น   42/26    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
236  เด็กชายภูษิดิศ จริงพูด  32    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
237  เด็กชายพีรนันท์ นันทวิสูตร  237/16    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
238  เด็กหญิงชณัญพร บุญส่ง  270    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
239  เด็กหญิงจิณณ์วรัชญา จุพาภักดี  275    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
240  เด็กหญิงรัชนันท์ รวีรัตนกมล  328/5    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
241  เด็กชายอาทิตยพงศ์ ศรีภักดี   6/2    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
242  เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีภักดี  13    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
243  เด็กหญิงนภัทร์ วิจักษณ์จินดา   14/1    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
244  เด็กชายรัชชานนท์ สังข์อ่วม   16/5    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
245  เด็กหญิงภัทรภร สุดดีพงษ์   27/11    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
246  เด็กชายกลทีป์ จันทร์งาม  45    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
247  เด็กหญิงขวัญชนก พงษ์สุวรรณ   73/17    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
248  เด็กหญิงทิชา ตันตราทร   155/24    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
249  เด็กชายคุณาคิณ จูศรี   169/6    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
250  เด็กหญิงณัชชา มิ่งขวัญ   74/12    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
251  เด็กหญิงสวรรณยา อันสมบูรณ์   74/26    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
252  เด็กชายยศพันธ์ อธินาถรัตนพงศ์  84    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
253  เด็กหญิงกานต์ธีรา จันดาแก้ว   304/20-21    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
254  เด็กชายสิทธิเดช บัวทรัพย์  117    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
255  เด็กหญิงสุพัทรา คุ้มกล่ำ  120/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
256  เด็กชายบุณณภพ หาญใจไทย  146/9    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
257  เด็กชายจิรภัทร ชัยอำนาจ  146/10    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
258  เด็กหญิงอรุณรัตน์ ทองประไพ  242/4    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
259  เด็กหญิงอิ่มบุญ นิยมศิลป์ชัย  79/3    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
260  เด็กชายคุณานนท์ เหมือนตาล  101/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
261  เด็กชายธนวิชญ์ ขำสุวรรณ  236/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
262  เด็กหญิงกนกพิชญ์ ดวงพัสตรา   3/3    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
263  เด็กหญิงพรหมภัสสรณ์ แสนอาทิตย์  122/4    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
264  เด็กหญิงอภิชญา ช้างทอง  72/3    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
265  เด็กชายปิติณัฏฐ์ แสงงาม  222/10    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
266  เด็กชายชญานัน รอดเรือง   24/6    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
267  เด็กหญิงจิดาภา กลิ่นห้าวหาญ  37/10    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
268  เด็กหญิงสุนิตา เสนนันตา  37/34    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
269  เด็กหญิงจรรกมล พิณทอง  144/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
270  เด็กชายรัชชานนท์ หนูคำ  149/17    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
271  เด็กชายชานน โพธิ์ตุ่น  237/5    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
272  เด็กชายต้นกล้า แสงยา  239/18    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
273  เด็กชายธนกร บุญลือ  264/3    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
274  เด็กชายณัฐเศรษฐ กำเนิดเกียรติศัก  85/4    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
275  เด็กชายพีรณัฐ แสงอรุณ  107/10    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
276  เด็กหญิงอชิรญา ภัทราภิรมย์  294/14    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
277  เด็กหญิงไปรยา ทวีชีพ  240/5    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
278  เด็กชายพลพีร์ มนัสตรง   14/4    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
279  เด็กหญิงรสริน คล้ายสมาน  114    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
280  เด็กหญิงศุภิสรา บุตรทา   15/6    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
281  เด็กหญิงณัฐรดา พัฒนชัยวิทย์  158/5-6    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
282  เด็กชายนวเทพ เทพคำอ้าย  165/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
283  เด็กชายปัณณวิชญ์ เชื้ออภัย   1/11    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
284  เด็กหญิงกวิสรา กองคูณ   2/8    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
285  เด็กชายปัณณ์พัฒน์ อัศเวศน์   4 /9    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
286  เด็กชายณัฐภัทร แจ่มผล   10/7    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
287  เด็กหญิงอุรัสยา ศิริจันทร์   1/11    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
288  เด็กหญิงกวินทิพย์ เนตรท้วม  32/7    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
289  เด็กชายอนิรุติธ์ เขียวเสน  32/43    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
290  เด็กชายทักษ์ดนัย ฤทธิเรืองเดช  123/6    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
291  เด็กหญิงพิชามญช์ บุญโต  134/21    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
292  เด็กหญิงรัฐณิชา บางน้อย  144/32    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
293  เด็กหญิงภาสินี อุบลสอาด  229    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
294  เด็กหญิงภาคินี อุบลสอาด  229    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
295  เด็กชายปัฐวิชย์ สุภวารี  240/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
296  เด็กหญิงจันท์ธิดา เพ็ชรนิล  266/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
297  เด็กชายศุภกร เสืออ่อน  71/30    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
298  เด็กชายนิติธร โป้สูงเนิน  168/3    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
299  เด็กหญิงนรมน สีหะวงษ์  198    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
300  เด็กหญิงปิยมณี เกตุณรงค์  400/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
301  เด็กชายรัชชานนท์ สุรเณร  400/3    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
302  เด็กชายรัชพล ทรัพย์เพียรทอง  400/10    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
303  เด็กหญิงทีปภา เสาวรส  400/14    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
304  เด็กชายกฤตานน ปิ่นจินดา  210/8    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
305  เด็กหญิงพัทธนันท์ ไพเชฐศักดิ์  238/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
306  เด็กชายกฤติพงศ์ พันนัทธี  238/4    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
307  เด็กชายภณัฐ ชัยธำรงค์กูล  368/14    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
308  เด็กชายจิรภัทร แจ้งเจริญ  100/24    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
309  เด็กหญิงปัญชญา พลศิลป์  119/45    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
310  เด็กหญิงสุธิดา อำภูทร  120/22    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
311  เด็กชายธนวัตร บุญมี  120/86    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
312  เด็กหญิงอนินทิตา น้อยโต  120/98    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
313  เด็กชายพลาวัสถ์ ศรีสุคนธ์ตรัง  120/112    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
314  เด็กหญิงญาณิศา ขวัญเมือง  180/8    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
315  เด็กชายปภังกร เกิดน้อย  49    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
316  เด็กหญิงอัญวรินทร์ ร้อยเกิด  58    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
317  เด็กหญิงพรพรรณ สวนเกลี้ยง  73    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
318  เด็กหญิงกมลนัทธ์ ชมบุรี  87/1    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
319  เด็กหญิงวนาลี สุขเสงี่ยม  163    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
320  เด็กชายศุภาวุฒิ กรสังข์  163/1    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
321  เด็กหญิงณัฏฐสินี ทองขวัญ  169/12    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
322  เด็กชายกรณพัฒน์ ทิมบุตร  169/18    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
323  เด็กชายวรากร มีสอาด  1    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
324  เด็กชายณัฐนันท์ อิสสระพงษ์  2    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
325  เด็กชายเมฆา ครุธอินทร์   13/1    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
326  เด็กชายภูวนัตถ์ มีชัย  33    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
327  เด็กหญิงชาคิยา โตอ้น  46    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
328  เด็กชายพุฒิพัศ จิ๋วรี  46/1    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
329  เด็กหญิงอุ้มบุญ ชาญศิลป์  60    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
330  เด็กหญิงอุ้มรัก ชาญศิลป์  60    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
331  เด็กชายกิตติศักดิ์ เสือสมิง  145/9    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
332  เด็กหญิงธัญญารินทร์ ชัยเจริญ  145/11    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
333  เด็กหญิงอาทิตยา อุทัยกลาย  145/23    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
334  เด็กหญิงศิริพรรณ ฟักขาว   175/4    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
335  เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ พ่วงสำเภา   4/3    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
336  เด็กหญิงณธิดา เสางาม  92/6    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
337  เด็กชายธนัช การีมี   17/4    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
338  เด็กหญิงลิลน์ลลิตา โตอ่อน  24/49    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
339  เด็กชายนพรัตน์ จันทรพึ่งสุข  22/32    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
340  เด็กชายณดล โบสาวาท   30/7    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
341  เด็กหญิงนภัสนันท์ นวลแสง  22/19    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
342  เด็กชายวงศกร เกตุผุดผ่อง  23/34    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
343  เด็กชายจิรายุส เสมบุญหล่อ  24/22    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
344  เด็กหญิงณิชา อุ่มสุข  29/2    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
345  เด็กชายณัฐพล จันทรา   39/6    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
346  เด็กชายชณัฐพล กันงูเหลือม  39/8    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
347  เด็กชายนพคุณ จงรักษ์  102/1    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
348  เด็กชายจิระพัชร์ ศรีมณเทียร   3/8    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
349  เด็กชายธนดล กรเอี่ยม   25/43    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
350  เด็กหญิงทิพภากร เหมือนพงษ์  66/10    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
351  เด็กชายกันตพงศ์ พานเจริญ  50/91    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
352  เด็กหญิงวรวลัญช์ พวงแย้ม   42/14    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
353  เด็กหญิงภิญญดา เดชพุ่มไสว   42/17    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
354  เด็กหญิงศิรภัสสร ผลพงษ์  59/49    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
355  เด็กหญิงนภัค เชื้อเย็น  60/29    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
356  เด็กชายสุรัฐพิมุข เชี่ยวชาญกิจ  82/1    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
357  เด็กชายกันตวิชญ์ แตงสัน  117/2    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
358  เด็กหญิงวันวิษา เทียมเมฆ  327/9    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
359  เด็กหญิงประกายกานต์ งามพริ้ม  328/8    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
360  เด็กหญิงกันตพิชญ์ บาตสุวรรณ  73/11    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
361  เด็กชายชัยสิทธิ์ มุขแก้ว  109/15    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
362  เด็กหญิงชนิษฐา แสนเรือง  124/21    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
363  เด็กชายพุทธ พิชยภิญโญ  124/22    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
364  เด็กชายศิรากร กล่ำเจริญ  144/1    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
365  เด็กหญิงดลพร ศรีน้อย  148/1    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
366  เด็กหญิงพัชรวีร์ ปั้นชูศรี  188/58    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
367  เด็กชายณัฐกิตติ์ กุลทอง  74/13    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
368  เด็กหญิงนาหญ้า ทรัพย์ธรณี  119/14    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
369  เด็กหญิงธีมาพร กุลหอม  146/17    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
370  เด็กหญิงวิมลสิริ ปานแดง  143/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
371  เด็กชายนิธิภัทร์ โพธิมู  80/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
372  เด็กหญิงสิริภาวรรณณ์ ดวงพัสตรา   3/3    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
373  เด็กชายปกป้อง อยู่กรุง   4/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
374  เด็กชายศิวกร สุขสำเนียง  173/5    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
375  เด็กหญิงกัญญาพร สินทักษ์ทรัพย์  40/17    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
376  เด็กชายปวิฐชาติ ถังทอง  37/14    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
377  เด็กชายตุนท์ วงศ์เบี้ย  309/12    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
378  เด็กหญิงเบญญาภา คุ่ยจาด  239/38    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
379  เด็กชายกันตพงศ์ วงษ์เทศ  240/4    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
380  เด็กชายรัชชานนท์ แสงนุ้ย  264/5    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
381  เด็กชายเตชินท์ ทรัพย์สิน  106    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
382  เด็กหญิงปาณฏา ศรีอ่อน  257/13    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
383  เด็กชายณภพ นรสิงห์สาทร  95    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
384  เด็กชายรัชชานนท์ วิบูลสมัย  12    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
385  เด็กหญิงชญานิศ ภู่ชื่น  19    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
386  เด็กหญิงครองขวัญ เทียนครบุรี  15    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
387  เด็กชายชวกร สรรคอนุรักษ์  309/18    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
388  เด็กหญิงกัญญาวี ศิริเนตร  351/3    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
389  เด็กชายอนุวัฒน์ อยู่ทรัพย์  32/17    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
390  เด็กชายพิชัยภูษิต อินทร์ยัง  32/27    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
391  เด็กชายภูชิต ครุฑจีน  32/34    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
392  เด็กชายจอมทัพ เรืองพิศาล  130/9    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
393  เด็กหญิงวชิรญาณ์ วัฒนาพร  229    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
394  เด็กหญิงณัฏฐิราภรณ์ สอนสุภาพ  19    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
395  เด็กชายกฤชนพัต ศรีหมากสุข  231/3    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
396  เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ตั๋นเบี้ย  58/5    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
397  เด็กชายสิรภพ บุญเพชร  199/65    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
398  เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ บุตรยขนิต  334/23    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
399  เด็กชายสุรยุทธ์ ภูเภา  334/29    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
400  เด็กหญิงจิตราภา ชัยชนะ  400/5    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
401  เด็กชายชัชพิมุข หิริโอ  400/24    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
402  เด็กชายธีรภัทร อ่อนสิงห์  400/31    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
403  เด็กหญิงไปรยา บุญชลอ  400/32    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
404  เด็กหญิงญาดา ฉัตรเพ็ชร  209/13    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
405  เด็กชายธีรภัทร ธีรภัทรจิรัชยา  357/3    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
406  เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เพชรย่อง  119/41    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
407  เด็กหญิงปริยากร อำนวยเวช  120/21    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
408  เด็กหญิงภคมน จันตะเภา  120/40    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
409  เด็กชายชัยวิทญ์ อยู่โต  120/42    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
410  เด็กชายกฤติน ชาวทองคำ  120/135    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
411  เด็กหญิงเบญญาพร ยอดเกิด  380    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
412  เด็กหญิงศรัญรัชต์ แซ่โค้ว  401    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
413  เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พ่วงไพบูลย์  402/14    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
414  เด็กชายพชรพล ศรีเมือง  19    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
415  เด็กชายตนุภัทร กองสุขผล  62    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
416  เด็กหญิงบัณฑิตา รอดไม้  64    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
417  เด็กชายศิวัช แพรอินทร์  76    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
418  เด็กหญิงนิชา เผือกผ่องศรี  83/1    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
419  เด็กหญิงพรชนก กรสังข์  163/1    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
420  เด็กหญิงพีรญา ไชยจักร์   7/1    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
421  เด็กหญิงสิมิลันร์ ศิริอ่อน   16/2    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
422  เด็กหญิงพรนัชชา ฉิมเกิด  80    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
423  เด็กชายธนกร อ่อนสะระ  96    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
424  เด็กหญิงศิรินทิพย์ เสือสมิง   145/14    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
425  เด็กชายเตชินท์ ผ่องใสเอี่ยม   145/19    ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
426  เด็กชายชยากร โสดาพงษ์  123/5    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
427  เด็กชายวริทธิ์นันท์ แสงท่านั่ง  79/1    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
428  เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภูพิรมย์  125/1    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
429  เด็กชายปวิญน์ จิตรจารุวงศ์  6/7    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
430  เด็กหญิงกุลจิรา อ่อนศรี  6/7    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
431  เด็กหญิงนันท์นลิน พุทธเษม  23/34    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
432  เด็กหญิงชญานันท์ เกตุตรง  24/1    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
433  เด็กชายพิชิตชัย ราชิวงษ์  24/25    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
434  เด็กชายอัครวินท์ บุญวัด  24/26    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
435  เด็กหญิงปภาวดี ศรีโพธิ์  26/9    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
436  เด็กชายรัชพล ไชยมนตรี  30/1    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
437  เด็กชายภาคภูมิ อารีย์ไทย  42/17    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
438  เด็กหญิงปวริศา ทองพูล  51/17    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
439  เด็กหญิงณทิตา หวานสนิท  55    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
440  เด็กชายกฤตาณัฐ ทัพทวี  73/53    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
441  เด็กหญิงกัญญพัชร น้อยนารถ  76    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
442  เด็กชายนรุตม์ชัย ศุภวาณิชย์สกุล  99/35    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
443  เด็กชายศิราปรมินทร์ เทียนชัยขุนท  147/23    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
444  เด็กชายกฤตธนา จำปาพันธ์  155/15    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
445  เด็กหญิงสุประวีรณ์ กองมณี  167/15    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
446  เด็กชายณฏฐพล ชาญศิลป์  328/8    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
447  เด็กหญิงเบญญาภา ยิ่งยวด  354    ในเมือง  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
448  เด็กหญิงนลินทิพย์ หัตถกร  11    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
449  เด็กชายวรินทร โทนอ้น  18    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
450  เด็กชายปราชญ์ปรัศว์ กวางประเสริฐ  26/5    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
451  เด็กชายวรเมธ สายศร  30    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
452  เด็กชายวิริทธิ์พล อัตพุฒ  32/23    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
453  เด็กชายชยพล พุ่มพวง  32/31    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
454  เด็กชายธชย สะกุมโมง  32/32    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
455  เด็กหญิงภัทรียา เทียนถาวร  39    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
456  เด็กหญิงภรณ์ภัสสร รองกลัด  63/5    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
457  เด็กชายพันธกิจ ลาภจิต  72/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
458  เด็กชายธนากร คล้ายสาหร่าย  82/16    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
459  เด็กชายนฤบดินทร์ บัวแก้ว  98    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
460  เด็กหญิงจันทราภา สุปัญญา  010/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
461  เด็กหญิงจันทราวรรณ สุปัญญา  010/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
462  เด็กหญิงณพีพัฒน์ แสงอรุณ  107/10    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
463  เด็กชายพีรดนย์ คล้ายสมาน  114    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
464  เด็กหญิงมัชฌิม เข็มรุ่ง  119    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
465  เด็กหญิงจิดาภา ช่อผกา  119/34    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
466  เด็กหญิงธนวรรณ เนตรรังสรรค์  120/50    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
467  เด็กหญิงพรลภัส จันทร์งาม  120/88    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
468  เด็กหญิงพิชญาภา พุกสุข  123    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
469  เด็กชายณัฏฐชัย หายใจไทย  146/9    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
470  เด็กชายปภาวิชญ์ ปานเกิด  146/17    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
471  เด็กชายพุฒิภัทร ศรีเกตุ  149/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
472  เด็กหญิงณญาดา พัฒนชัยวิทย์  158/5-6    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
473  เด็กหญิงณฐมน นิวัตร  173/5    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
474  เด็กชายปิยวัฒน์ สวัสดิ์วงค์  210/8    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
475  เด็กหญิงเบญจพร อิงบุญ  210/9    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
476  เด็กชายธนกฤต กุลอ่อน  213/15    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
477  เด็กชายชนกันต์ ทัฬหะนิธิ  239/1    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
478  เด็กหญิงพิมพ์นารา พวงลำใย  239/53    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
479  เด็กชายธนเดช คุ้มศิริ  266    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
480  เด็กหญิงศิรภัสสร วันชัย  266    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
481  เด็กหญิงณภัสรา รุ่งทอง  308/7    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
482  เด็กหญิงชัชชญา ทวีผล  336/11    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
483  เด็กชายปกรณ์ ฉายอินทร์  337/6    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
484  เด็กชายไชยภพ ขำนาค  353/14    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
485  เด็กหญิงภูริชญา หอมหวล  356/2    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
486  เด็กชายชวนากร สงวนวงษ์  363    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
487  เด็กชายภีรันธร เพชรประดิษฐ  364/9    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
488  เด็กหญิงสิริวิมล หลวงสุวรรณ์  369    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
489  เด็กชายจตุรภัทร แสนทวีสุข  400/30    บ้านกล้วย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
490  เด็กชายศุภเชฏฐ์ ศิริคง  169/16  4  ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
491  เด็กหญิงชาลินี โพธิ์อินทร์  13/1  5  ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
492  เด็กหญิงทิพวรรณ เปี่ยมสุข  17  5  ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
493  เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปานเกิด  43  5  ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
494  เด็กชายกฤตภัทร เอี๋ยวสกุล  80  5  ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
495  เด็กชายอิทธิพงศ์ มะธุโป  84/1  5  ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
496  เด็กชายภากร อยู่เจริญ  145/7  5  ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
497  เด็กหญิงณัฐสุรางค์ กอวชิรพันธ์  145/13  5  ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
498  เด็กหญิงสิรภัทร ผ่องใส  145/19  5  ท่าชัย  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
499  เด็กชายกรณ์ บานเย็น  1/5    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
500  เด็กหญิงกรกนก ฟักขาว  69/4    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
501  เด็กหญิงนาตญา พุ่มทอง  95    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท
502  เด็กชายชุติพนธ์ สุนทรพงศ์  106/3    เขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท


 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท :: ผู้ดูแลระบบ :นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม & นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์