รายชื่อ และที่อยู่เด็กปฐมวัยประจำอำเภอ มโนรมย์

ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น   1531   คน


  ชื่อตัว-ชื่อสกุล   บ้านเลขที่   หมู่   ตำบล   อำเภอ   จังหวัด
1  เด็กหญิงพิมพการนต์ เลียบแสง  30/2  1  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
2  เด็กชายณัฐภูมิ กรีอินทอง  37/4  1  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
3  เด็กหญิงพรรณพัชร โกสา  4/2  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
4  เด็กชายกฤษฎา แสงทอง  6/9  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
5  เด็กชายนราตรีกุล นาควัน  11/2  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
6  เด็กชายธนธรณ์ บัวโพช  17/3  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
7  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ก่องตาวงค์  37/2  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
8  เด็กชายธีรพัฒน์ ทองคำปั้น  39/1  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
9  เด็กหญิงอรวรรณ จำนงค์ไวย  39/6  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
10  เด็กชายประภากร โตสุข  42  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
11  เด็กชายกวิน ทิมโต  59  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
12  เด็กชายสัมฤทธิ์ สวนสกุล  64  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
13  เด็กชายกิตติภพ อยู่เย็น  79/4  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
14  เด็กชายณัฐวุฒิ สีสอาด  125/2  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
15  เด็กชายณัฐรัชต์ กลัดภู่  28  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
16  เด็กชายกิตติกานต์ แสงบำรุง  33  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
17  เด็กหญิงพิมพ์ชนก เทพศรี  41/2  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
18  เด็กชายฤทธิกร ขำคำ  57/4  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
19  เด็กชายฐนปกรณ์ พุ่มทอง  72  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
20  เด็กชายณัฐวุฒิ ชะเอม  112/1  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
21  เด็กชายมานพ รักษากลิ่น  132  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
22  เด็กชายชลกรณ์ แสงอรุณ  134/14  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
23  เด็กหญิงธันยธรณ์ เป้าชัง  157  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
24  เด็กหญิงธันยชนก เป้าชัง  157  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
25  เด็กหญิงกัญพศุตม์ ขำคำ  168  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
26  เด็กชายตงเผง สุพรรณ  4  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
27  เด็กหญิงชานิญานันท์ สุดสวาท  5  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
28  เด็กชายันทวัฒน์ แก้วแพทย์  66/4  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
29  เด็กชายวรวุฒิ ปานไธสงค์  109/18  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
30  เด็กหญิงศิรภัสสร พวงทอง  122/20  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
31  เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีสุกใส  122/57  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
32  เด็กชายพัชรพล สิงห์มาเจริญ  136/42  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
33  เด็กชายพลกฤต โพธิ์เกิด  187  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
34  เด็กหญิงธนวรรณ วรรณศักดิ์ศรี  188  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
35  เด็กชายสรภัทร สุขะโต  191  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
36  เด็กหญิงพรรษชล อยู่ยอด  194/24  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
37  เด็กชายวุฒิชัย ศรีนิล  260  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
38  เด็กชายศุภกิจ พรหมศิริ  16/2  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
39  เด็กชายณัฐสิทธิ์ อินทร์คง  93/2  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
40  เด็กชายชัยวัฒน์ เนตรภู่  103/1  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
41  เด็กชายอนาวิล จันทร์เอม  104  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
42  เด็กหญิงพิชญา ผ่อนตาม  107  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
43  เด็กชายชวิศ พรหมนาค  109/7  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
44  เด็กหญิงธีริศรา สละพันธุ์  111/3  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
45  เด็กหญิงแฟร์ริน เวอร์ไรท์  117  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
46  เด็กชายภัทรวรรธน์ เหรียญทอง  130  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
47  เด็กชายธรพร โพธิ์พ่วง  165  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
48  เด็กหญิงศุภนุช พลภัทราพร  246  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
49  เด็กหญิงบุณยวีร์ ศรีสองเมือง  22  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
50  เด็กหญิงแพงทองตา โพธิ์แก้ว  23/1  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
51  เด็กชายเตชิต พ่วงใจ  73/1  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
52  เด็กหญิงธิดารัตน์ สามารถกุล  106  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
53  เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทับฤทธิ์  114/3  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
54  เด็กชายนันทวัฒน์ พวงทอง  89  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
55  เด็กหญิงปรมาภรณ์ ดิษฐ์เจริญ  44/3  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
56  เด็กหญิงกชพรรณ อัมพาพล  157/4  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
57  เด็กชายแทนคุณ สังเพ็ง  244  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
58  เด็กหญิงปพิชญา ยอดสุวรรณ์  322/8  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
59  เด็กชายภัทรดนัย อินทรชิต  339/1  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
60  เด็กชายธันวา เอี่ยมชู  339/1  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
61  เด็กหญิงเมษา ผ่องอิ่ม  378  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
62  เด็กหญิงซันมา แก้วแพทย์  380/5  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
63  เด็กหญิงพิมพ์มาดา เอี่ยมจิตร์  381/3  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
64  เด็กชายประติภัฒน์ เกษรดอกบัว  389/2  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
65  เด็กหญิงดารารัตน์ เอี่ยมครอง  397  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
66  เด็กชายวีรวัฒน์ โชติทอง  397/2  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
67  เด็กชายอชิระ ทองพูล  397/4  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
68  เด็กหญิงภัณฑิลา บุญพณิชย์  404  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
69  เด็กชายฐนกร เถื่อนยัง  454/19  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
70  เด็กชายณฐวัฒน์ สูหา  8/1  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
71  เด็กชายอาชวิน แพบัว  45  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
72  เด็กหญิงนิตยา เทียนเงิน  61/1  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
73  เด็กหญิงมีนาพร ปัตถา  118/1  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
74  เด็กชายนะโม เทียนแก้ว  135  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
75  เด็กหญิงภาพิมล วงศ์อินทร์  9/1  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
76  เด็กหญิงหนึ่งธิดา ชูแก้ว  33  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
77  เด็กชายพีรยุทธ์ สมคะเนย์  34/1  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
78  เด็กหญิงญาณิดา เหล่าเขตต์กิจ  115/5  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
79  เด็กชายณฐกร ถือแก้ว  150/1  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
80  เด็กชายพชรพล บินชัย  157  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
81  เด็กชายอนุพงศ์ มัททะยาท  191  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
82  เด็กชายเอราวัณ บุญทัด  199  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
83  เด็กหญิงวิรากานต์ โกช่วย  51/2  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
84  เด็กหญิงตรีชยา จาดประทุม  96/1  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
85  เด็กชายอธิวัฒน์ จันทร์สำเภา  119/1  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
86  เด็กชายชัยมงคล แสนสุข  144  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
87  เด็กชายศิลา สุขธรรม  226  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
88  เด็กหญิงสิรภัทร กวางประเสริฐ  502  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
89  เด็กหญิงปฏิญญา พระชัย  18/1  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
90  เด็กหญิงณัฐพร สีเชียงใหม่  37/3  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
91  เด็กหญิงณัฐกฤตา เขียวนาค  38  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
92  เด็กชายชนธัญ พุฒหมื่น  44/1  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
93  เด็กชายศุภกร มูลกัณฑา  63  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
94  เด็กชายเตชภณ พุกยี่  63/1  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
95  เด็กชายสกุลวัฒน์ วัฒนกุล  65/4  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
96  เด็กชายธีรเดช แจ่มจิตร์  67  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
97  เด็กชายอภิวิชญ์ สกุลเกียรติก้อง  71/2  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
98  เด็กชายกฤษฎา แก้วกัน  77  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
99  เด็กหญิงกนกลดา รบกล้า  78/1  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
100  เด็กชายพิยุทธ พูสุวรรณ  82/2  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
101  เด็กชายพัศมนต์ ศิริบรรจง  87/1  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
102  เด็กชายวีรภัทร์ พุกสาย  97/1  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
103  เด็กหญิงจิราภา วีระกุล  99/1  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
104  เด็กชายวรท บุญญาพัฒนกุล  30  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
105  เด็กชายนชต วัชรพิบูลย์  84/2  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
106  เด็กหญิงธนัญญา กรีสุข  138/2  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
107  เด็กชายกฤช เทพสุวรรณ์  140/3  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
108  เด็กหญิงทิฑัมพร แก้วเรือง  146/2  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
109  เด็กหญิงมุทิตา เพ็งโต  148  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
110  เด็กหญิงกชมน สมบุญธรรม  149/3  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
111  เด็กหญิงสรัลพร บุตรยขนิต  153  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
112  เด็กหญิงศุภลักษณ์ เอมอุทัย  234/14  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
113  เด็กหญิงภัทราพร มีเปรม  234/22  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
114  เด็กหญิงเพ็ชรธิดา สงล่า  5  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
115  เด็กชายจิรภัทร หลาบเหลือ  16/1  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
116  เด็กชายกฤตกร พวงสมบัติ  38  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
117  เด็กหญิงศรัณยภัทร ทับรอด  76  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
118  เด็กชายรชต หลักเขตการณ์  97  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
119  เด็กชายชยพล ม่วยเท้ง  122  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
120  เด็กชายธันวา เชตุใจ  145  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
121  เด็กชายธัญญา รุ่งกิตติมศักดิ์  14/5  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
122  เด็กชายเจษฎา เพ็ชชู  21/2  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
123  เด็กหญิงณิภาพร อ้วนอินทร์  39/1  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
124  เด็กชายธนพล จิตอมรพรรณา  39/1  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
125  เด็กหญิงอนันตญา เชาวนพร  86  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
126  เด็กหญิงรดาวรินทร์ คงฤทธิ์  91  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
127  เด็กหญิงเพชราภรณ์ ขำชุ่น  5/2  5  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
128  เด็กชายพีรวิชญ์ ป้อมจันทร์  11/1  5  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
129  เด็กชายศิวัช ชุมทัพ  17/1  5  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
130  เด็กหญิงชนันธร จิระนุวงษ์  50/3  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
131  เด็กชายทัพพ์ สุดมหาดยางกูร  69  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
132  เด็กชายทีปต์ สุดมหาดยางกูร  69  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
133  เด็กหญิงสุวภัทร เสือพุก  72  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
134  เด็กชายจิรายุ เขียนสาร์  88  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
135  เด็กชายฉัตร ห่านสิงห์  108  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
136  เด็กชายธีธัช คิม  23/1  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
137  เด็กหญิงพิชชาภา ศรีพูล  82  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
138  เด็กหญิงวรดา ฮวบสวรรค์  83/1  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
139  เด็กชายพงศพัศ อินชู  46/6  3  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
140  เด็กหญิงสุมณมาล หร่ายเกษม  56/3  3  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
141  เด็กหญิงธัญพิชชา แก้ววิเชียร  72  3  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
142  เด็กหญิงมนัสนันท์ จันโต  7  4  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
143  เด็กหญิงพรรณปพร วิสภักดิ์  39/1  4  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
144  เด็กชายธนกฤต สมบุญโภชน์  44/1  4  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
145  เด็กหญิงนุตประวีณ์ แซ่เผือก  72  4  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
146  เด็กหญิงสาวินี แซ่เผือก  9809  4  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
147  เด็กชายบุญสุวรรณ บุญเชิด  2/1  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
148  เด็กหญิงกมลนิษฐ์ กฤตังกูร  25/2  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
149  เด็กหญิงกนกพิชญ์ เหมมินทร์  25/4  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
150  เด็กชายภาสกร ฉิมทอง  26/1  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
151  เด็กชายธนภูมิ เทศน้อย  43/1  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
152  เด็กชายณัฐชนน นิ่มวัด  1/1  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
153  เด็กชายธนภัทร สร้อยบรรดิษ  5/1  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
154  เด็กชายอดิรุจ ทับโพธิ์  5/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
155  เด็กหญิงภัทร์รวี ส่งวัฒนา  6/1  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
156  เด็กชายรชต อินทประสิทธิ์  11/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
157  เด็กชายพีรวิชญ์ จันทร์สุวรรณ์  12/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
158  เด็กชายณภัทร แสนจันทา  16/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
159  เด็กหญิงพรทิพย์ กิจพานิช  54  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
160  เด็กหญิงณัฐนรี เก่งสาริกิจ  63/3  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
161  เด็กชายณัฐพัฒน์ ไวทยะบูรณ์  97/4  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
162  เด็กหญิงกัณฐิกา แก้วกาญ  103  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
163  เด็กหญิงฐานิดา เชตุใจ  13/2  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
164  เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์ ลาดเพ็ชร  15  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
165  เด็กหญิงอินทิรา สิทธิกูล  22/2  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
166  เด็กชายศุภวิชญ์ บัววัด  52  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
167  เด็กหญิงจรรยพร จีนแจ  56/1  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
168  เด็กชายจีรพงษ์ ชื่นบาน  71/3  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
169  เด็กชายจิรพัฒน์ มุขจีน  101  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
170  เด็กชายจลน์หยิ่น หล่อ  20  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
171  เด็กหญิงพิชญา สุคนธ์ขจร  55/4  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
172  เด็กชายเตชิต เขียวอุบล  85/2  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
173  เด็กหญิงสุพิชญา เส็งสุข  88  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
174  เด็กหญิงปวิชญาดา ประทุมวัน  101/2  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
175  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์สุวรรณ์  109/1  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
176  เด็กชายธีรดนัย กรเอี่ยม  158/3  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
177  เด็กชายกรวัฒน์ สุขคุ้ม  158/5  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
178  เด็กหญิงวิรดา นาคชม  194  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
179  เด็กชายศุภณัฐ ภูศรีประเสริฐ  201/3  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
180  เด็กชายธนากร ไทยลง  4/5  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
181  เด็กหญิงภัทรียา เส็งฉนวน  8/2  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
182  เด็กชายก้องภพ ชูสงค์  14  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
183  เด็กชายปริญญา พุกเส็ง  20/3  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
184  เด็กชายเอื้ออังกูร กวางแก้ว  36/1  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
185  เด็กชายวศิน เรืองคุ้ม  60  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
186  เด็กชายเตชิต บุตรสืบสาย  74  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
187  เด็กหญิงพิชามญชุ์ อินประสิทธิ์  82/3  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
188  เด็กหญิงญาณัฐ รอดนวล  103  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
189  เด็กชายฐานกิจ จันทร์นพคุณ  151/3  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
190  เด็กชายอิทธิชพัทธ์ ศรีภานุมาต  66/2  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
191  เด็กหญิงวรฤทัย มูลธิโต  71/1  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
192  เด็กชายธรรมรัตน์ ช้างนุ่ม  83/6  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
193  เด็กชายศรัณยู คำสัตย์  111/1  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
194  เด็กชายณเดชน์ ทรัพย์ประเสริฐดี  112/2  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
195  เด็กชายพีรณัฐ ธรรมมนตรี  112/6  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
196  เด็กชายธนกฤต ย่องหยี  126/2  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
197  เด็กหญิงภัททิยา ต่ายทับ  16  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
198  เด็กหญิงอมริสา อันเสน  18/1  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
199  เด็กหญิงพัชราภา ฟั้นนาง  51/1  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
200  เด็กหญิงวิลัยวรรณ ขำฉนวน  52  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
201  เด็กหญิงวนิดา จาดสิงห์  55/1  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
202  เด็กชายอณาวิล หลวงอินทร์  57  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
203  เด็กหญิงกัณฐิกา กวางแก้ว  59  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
204  เด็กชายเฉลิมเกียรติ ศรีสวัสดิ์  71/1  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
205  เด็กหญิงอาทิอร สีนวล  92/1  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
206  เด็กชายศรัณย์ คำสด  121  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
207  เด็กชายศุภณัฐ สอนสำราญ  125  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
208  เด็กหญิงดวงกมล จีจู  125/4  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
209  เด็กหญิงพิชญากร รูปจันทร์  170  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
210  เด็กหญิงสรัญญา สุขโต  175/1  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
211  เด็กชายอธิชาติ แก้วมะ  179  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
212  เด็กหญิงกุลณดา มุกดาลอย  20  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
213  เด็กชายโชควิวัฒน์ มัชบาล  41/3  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
214  เด็กชายภัทรกร แก้ววิชัย  56  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
215  เด็กชายธิณธณิธ โชติวรรณวิรัช  64/1  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
216  เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภา ศรีหาบุตร  70/3  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
217  เด็กหญิงณัฐมน พวงทอง  83/4  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
218  เด็กณัฐภัทร สังข์ธูป  92-2  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
219  เด็กหญิงสุจิตรา ลอยประดิษฐ์  95/4  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
220  เด็กชายอิทธิพัทธิ์ ปานบำรุง  8  7  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
221  เด็กชายนนทพัทธ์ มีอาญา  11/1  7  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
222  เด็กชายธีรวัฒน์ อินทประสิทธิ์  6/1  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
223  เด็กชายกฤติน เพียรหัด  6/2  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
224  เด็กหญิงสุขาดา จาดสิงห์  23/2  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
225  เด็กหญิงกรวรรณ คำวิเศษ  38/5  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
226  เด็กชายภานุวัฒน์ ปานพุ่ม  44  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
227  เด็กหญิงมนต์นภา โตอิ้ม  67  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
228  เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แย้มกุน  67/1  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
229  เด็กหญิงณัฐรมย์ ธิติทรัพย์  79/3  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
230  เด็กชายสิวะพนธ์ โตทัพ  80  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
231  เด็กหญิงเวชานาวี นาควัน  90/1  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
232  เด็กหญิงภคมน น้อยเจริญ  112/1  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
233  เด็กหญิงอติกานต์ โพธิ์เกษม  119  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
234  เด็กหญิงศรัณย์พร ยี่สุ่น  128/7  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
235  เด็กหญิงวันวิสา เอี่ยมครอง  2  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
236  เด็กชายวรพล แพรเขียว  14/2  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
237  เด็กหญิงชัญญานุช คงสมทรง  24/2  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
238  เด็กชายจิรายุ เจี้ยมไทย  28/1  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
239  เด็กชายจิรพัฒน์ ฟั้นนาง  43/1  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
240  เด็กชายธนพล โสธรรม  59/2  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
241  เด็กหญิงไอรดา ทิพวัน  75  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
242  เด็กหญิงสุนิษา บุญเต็ม  149/1  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
243  เด็กชายนิพิฐพนธ์ ชัยมาด  4/4  10  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
244  เด็กชายวิชชากร แสนเกิด  20/1  10  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
245  เด็กชายณัฏฐ์ กิตติโชคอารีนนท์  114  10  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
246  เด็กหญิงสุพรรณา มั่นพุต  4  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
247  เด็กชายอมรินทร์ พานิช  11/1  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
248  เด็กชายสิรวิชญ์ วงษ์ธัญกร  17/1  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
249  เด็กหญิงเบญญาภา โตน้อย  49/2  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
250  เด็กหญิงปัญจพร โพธิ์พ่วง  50/6  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
251  เด็กหญิงวิชญาพร ใจตรงกล้า  55  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
252  เด็กหญิงอักษราภัค น้อยเลี้ยง  58/9  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
253  เด็กหญิงเกศรา เหลือสิงกุบ  62/3  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
254  เด็กหญิงณัฐวดี เกษสาคร  65  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
255  เด็กหญิงอัญชลี เอี่ยมชม  65/3  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
256  เด็กชายณรงค์ศักดิ์ เรืองรุ่ง  72/1  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
257  เด็กชายฐนกร นิลกำแหง  96/1  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
258  เด็กชายวชริราวุธ เขียนแป๊ะ  110/2  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
259  เด็กชายชิติพัทธ์ แย้มสุข  110/3  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
260  เด็กหญิงพัชราภรณ์ บัวหอม  115/1  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
261  เด็กหญิงกานติมา สุขศรี  104/4  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
262  เด็กชายวรปรัชญ์ ปานเกิด  109/2  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
263  เด็กหญิงคณิศร อุ่นสนิท  128  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
264  เด็กชายอนัช น่วมภักดี  129  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
265  เด็กชายชัยวิวัฒน์ เกียรตินพคุณ  133/1  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
266  เด็กหญิงอาทิตติยา มารังกูล  7/3  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
267  เด็กชายสถาพร สีดี  19  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
268  เด็กชายภูวิสิฐกุล สุนทรจักรพงษ์  21  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
269  เด็กหญิงณัฎฐ์ฎาพร เรือนกันต์  28  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
270   เด็กชายวัชรากร อ่อนฤทธิ์  33/2  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
271  เด็กหญิงชัญญมญชุ์ อินเอี่ยม  37/2  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
272  เด็กหญิงโศภิตา พ่วงมี  47/1  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
273  เด็กหญิงลลิตา กาฬสินธุ์  62  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
274  เด็กชายพรพิพัฒน์ อ่อนฤทธิ์  69  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
275  เด็กชายศราวุฒิ เอกจันทร์  75/2  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
276  เด็กหญิงพัชรินทร์ บัวแช่ม  75/4  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
277  เด็กหญิงปิยะนุข พันตะเภา  91  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
278  เด็กชายกันณพงศ์ พันธ์วิราภัทรกุล  1/3  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
279  เด็กชายพิภบ สังข์สุด  10/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
280  เด็กหญิงอธิชา รัมขำ  13  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
281  เด็กชายกิตติชัย ปรีเอี่ยม  21  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
282  เด็กชายชลิต ชิดเชื้อ  26  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
283  เด็กชายก้องเกียรติ เกษสาคร  33/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
284  เด็กชายกฤษฎากร สังข์สุด  61/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
285  เด็กหญิงจิรัชญา เทียนเกียรติวิไล  67/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
286  เด็กหญิงนรีกานต์ ศรีสุข  67/4  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
287  เด็กชายภิญโญ แก้วซุง  86/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
288  เด็กชายธนฉัตร ไม้ตะเภา  88  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
289  เด็กหญิงชุติกาญจน์ สินชัย  96/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
290  เด็กชายจิตติพัฒน์ สภิตพงษา  98  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
291  เด็กชายทีฆายุ รุ่งระวี  111/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
292  เด็กหญิงมลทกานต์ ธนะสูตร  117/2  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
293  เด็กชายแทนคุณ พวงทอง  119/2  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
294  เด็กหญิงอริสา เขียวพริก  120/5  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
295  เด็กหญิงวรรณนิษา แจ่มกล่ำ  136/2  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
296  เด็กหญิงอัญชลี พรมทัน  136/2  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
297  เด็กชายกัณฑ์ณภัทร วรสินา  161/2  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
298  เด็กชายณัฐภณ แย้มสุข  10/4  5  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
299  เด็กหญิงเกวลิน อ่อนเอี่ยม  20/11  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
300  เด็กหญิงไอรดา เกยพยา  20/18  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
301  เด็กชายเตชินท์ โกษา  28/5  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
302  เด็กชายสิรภัทร วันดี  30  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
303  เด็กชายภคิน สีนาง  33/2  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
304  เด็กชายกิตติกวิน แซ่เติ้น  40/4  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
305  เด็กชายปฏิภาณ ทองสุข  41/2  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
306  เด็กหญิงวริศรา บุญเพ็ง  101/4  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
307  เด็กชายศรัณย์ภัทร กรุณานำ  101/10  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
308  เด็กชายอธิป อุบลตระการ  4/3  2  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
309  เด็กชายณภัทร มูลจิต  8/8  2  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
310  เด็กหญิงสุภารัตน์ สวนสุวรรณ์  10  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
311  เด็กชายชาตินนท์ ลิ้นเหียน  16  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
312  เด็กชายทักษ์ดนัย ขุนแท้  20  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
313  เด็กหญิงนีรชา นาคชม  38/3  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
314  เด็กชายธีรภัทร สอนอ่อน  79  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
315  เด็กชายปุณชัย หรั่งอินทร์  114/2  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
316  เด็กหญิงเขมจิรา ศรีน้อย  115  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
317  เด็กชายภัคภูมิ โพธิ์สาย  132/2  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
318  เด็กชายนัทธพงศ์ เกิดแก้ว  140  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
319  เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เภตรา  49/3  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
320  เด็กชายอนุภัทร โพธิ์บ่าย  51  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
321  เด็กหญิงกฤติมา เถกิงศรี  113  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
322  เด็กชายนฤนาถ อ่อนจันทร์  115/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
323  เด็กชายณัฐดนัย เรือนเพ็ชร์  118/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
324  เด็กหญิงชลธิชา ลอยพูล  126/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
325  เด็กชายนาคิน โฉมฉาย  133  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
326  เด็กหญิงณัชฌาพร นาควัน  162/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
327  เด็กหญิงนัชพร พูลวงศ์  85/13  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
328  เด็กหญิงนันทัชพร กุลยอด  14/4  1  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
329  เด็กหญิงปุญญิศา เมืองเงิน  18  1  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
330  เด็กชายธนพนธ์ อ่อนฤทธิ์  21/1  1  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
331  เด็กชายภัทราวุฒิ เถื่อนยัง  23/1  1  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
332  เด็กหญิงปรายฟ้า พุทธโกศัย  2/4  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
333  เด็กหญิงนวรัตน์ รักเสนาะ  6/5  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
334  เด็กหญิงพิมลพัชร จันทร์สาคร  17/1  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
335  เด็กหญิงจิรัชญา ขำเดช  23/2  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
336  เด็กชายปรวัฒน์ เมืองสุข  48/1  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
337  เด็กชายพชรพล เพ็งฤกษ์  49/12  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
338  เด็กชายกิตติพัฒน์ หรั่งบุรี  69  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
339  เด็กหญิงปุณยวีร์ เนียมจันทร์  79/3  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
340  เด็กหญิงมานิตา พูลทอง  89/1  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
341  เด็กหญิงพรรษา เณรอยู่  140/2  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
342  เด็กหญิงช่อฟ้า เณรอยู่  140/3  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
343  เด็กหญิงกัญณัฏฐ์ เฉลิมชัยภูเบศ  141  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
344  เด็กชายรัฐศาสตร์ เครือเนตร  155  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
345  เด็กชายชนาภัทร ศิริสกุลวัฒน์  185  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
346  เด็กหญิงกัญญาภัค พรมขลิบนิล  189  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
347  เด็กชายอธิพัฒน์ บุญญานุประภาส  201  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
348  เด็กชายนิติเดชน์ พจนวิชัย  212  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
349  เด็กหญิงนันทิกาณ คงเที่ยง  5/1  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
350  เด็กชายปวีร์ พูลวงษ์  14/1  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
351  เด็กหญิงภิญญดา กองมณี  30/1  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
352  เด็กชายธนโชติ แป้นคุ้มญาติ  46/3  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
353  เด็กหญิงเกวลิน รอดโพธิ์  46/4  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
354  เด็กชายปองคุณ ทวีสุข  57  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
355  เด็กชายศิริวัฒน์ เฟืองข้องน้อย  60  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
356  เด็กชายเสฏฐวุฒิ ลอมไธสง  86  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
357  เด็กชายสุทัศน์ ปิยสุวรรณ  95/1  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
358  เด็กหญิงณิชนันทร์ สุวรรณ์  100/1  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
359  เด็กชายปิวานนท์ จั่นช้อย  133  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
360  เด็กหญิงสุมินตรา ชัยมาศ  10  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
361  เด็กหญิงพรรณภัทร สืบศิริ  19  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
362  เด็กชายอรัญภูมิ รอดสำเภา  23  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
363  เด็กชายอติวิชญ์ ยิ้มสวัสดิ์  56  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
364  เด็กชายธนพัฒน์ อินทิม  59  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
365  เด็กชายณภัทร ทิกิ๊ว  66/3  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
366  เด็กหญิงพรพรหม อินโพธิ์  68/1  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
367  เด็กหญิงกนกกร ประวาฬ  70  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
368  เด็กหญิงสิรินดา ฤทธิ์นรา  103  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
369  เด็กชายปัญญากร จันตะเภา  104  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
370  เด็กหญิงกนกวรรณ คำทอง  109/15  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
371  เด็กชายชนัดพล จูเที่ยง  113/3  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
372  เด็กชายกันต์พิชาญ สุขจุ่น  121/4  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
373  เด็กหญิงอลิสา สุขจุ่น  121/4  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
374  เด็กหญิงสุกัญญา กลั่นทรัพย์  121/6  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
375  เด็กชายณัฐปคัลภ์ ทองตง  122/22  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
376  เด็กชายนพรัตน์ คำไล้  134/2  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
377  เด็กหญิงนิฌาดา พนาลิกุล  136/37  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
378  เด็กหญิงนิชาภัทร พนาลิกุล  136/37  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
379  เด็กหญิงวรางคณา คีรีวรรณ์  153  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
380  เด็กหญิงพัชญาภา มีน้อย  166/2  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
381  เด็กหญืงกนกพิชญ์ รักเขตกรณ์  228/7  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
382  เด็กหญิงกวินตรา อินยิ้ม  252  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
383  เด็กชายจิรายุ กองยอด  291/1  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
384  เด็กหญิงสลิลทิพย์ สีอักษร  30/3  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
385  เด็กหญิงรัตนาพร ศรีเพชร  48/1  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
386  เด็กหญิงแก้วตา อินทร์คง  93/3  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
387  เด็กชายธนวัฒน์ พุฒตาล  100/1  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
388  เด็กชายพจชรพล เปยะกัง  103/2  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
389  เด็กหญิงณัฐพร น่วมภักดี  109/5  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
390  เด็กหญิงปุญญิศา เพ็งเลิก  109/6  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
391  เด็กชายวิศว์ชนนท์ ลาดำ  116/4  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
392  เด็กหญิงนลินทิพย์ โกสา  118/10  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
393  เด็กหญิงวิชญาพร พันเพ็ช  118/18  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
394  เด็กหญิงวริสรา อาริต  123/1  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
395  เด็กหญิงตรีทิตยพิภา พุ่มอินทร์  128  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
396  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เอี่ยมเจริญ  137/1  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
397  เด็กชายธนภูมิ ภู่ระโหง  148  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
398  เด็กชายภูวนาท สินทรัพย์  149  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
399  เด็กหญิงขวัญชนก มีเกาะ  173  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
400  เด็กชายศีลนวิตร์ เยาว์นุ่น  182  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
401  เด็กชายปกรณ์ พัชราภิรักษ์  197  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
402  เด็กหญิงเวชิกสา ศศิฐากุล  201  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
403  เด็กหญิงกานต์ธีรา แดงไผ่  219/1  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
404  เด็กชายณัฐพัชร์ เกตุสาคร  6/1  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
405  เด็กหญิงธัญญารัตน์ อินเฉียน  9/2  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
406  เด็กชายวรวุฒิ ดังกลาง  16  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
407  เด็กหญิงวัลยาภรณ์ จั่นช้อย  53/2  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
408  เด็กชายศุภณัฐ จันตะเภา  65  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
409  เด็กหญิงเบญญาภา อ่อนนวล  73  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
410  เด็กหญิงภารดี พ่วงใจ  73/1  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
411  เด็กหญิงสุนิตรา พวงทอง  2/1  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
412  เด็กหญิงธมนวรรณ ทับโถม  5/9  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
413  เด็กหญิงณัฐกมล สุขเขียว  7/9  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
414  เด็กหญิงทิตยา สิงห์โตทอง  9/3  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
415  เด็กหญิงชญาภา สุจริต  28  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
416  เด็กชายพลเชษฐ์ บินชัย  132  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
417  เด็กหญิงสุภชา เต๊ะฮุย  235  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
418  เด็กชายกฤษณภาส สาโรจน์  351/2  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
419  เด็กชายปัญญาวุฒิ คล้ายสำเภา  361/2  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
420  เด็กหญิงพัชรากร ศรีทอง  362/3  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
421  เด็กชายศุภฤกษ์ เด่นเทศ  382/2  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
422  เด็กชายชินวิชญ์ จางจิต  386/5  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
423  เด็กชายอนุรักษ์ อยู่กรุง  387/1  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
424  เด็กหญิงกัญญาวีร์ สิงเถื่อน  405/3  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
425  เด็กชายปกรณ์ คำสุระ  414/5  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
426  เด็กหญิงปุณยนุช อรุณรุ่งสวัสดิ์  471/5  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
427  เด็กชายศักดินนท์ เตมิยนันท์  473/8  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
428  เด็กชายพฒนศักดิ์ ทองไทย  49/3  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
429  เด็กชายพิสิษฐ์ ภูเณร  53/4  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
430  เด็กหญิงวิชญาพร สอนเถื่อน  127  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
431  เด็กหญิงงามพร้อม รัตนโศภิต  29/4  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
432  เด็กหญิงพิชชาภา แสงอรุณ  77  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
433  เด็กชายพัสกร ลอยพูล  96  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
434  เด็กชายภัคพล อินทร์เชิง  115/4  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
435  เด็กหญิงอัยย์ญาดา ศิริภาพ  137/2  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
436  เด็กชายณัฐภัทร บินชัย  155/1  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
437  เด็กชายสุรศักดิ์ ศรีขาว  155/5  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
438  เด็กชายทิวากร รอดห้อย  170  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
439  เด็กชายอัทธายุ เหลี่ยมตระกูล  190  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
440  เด็กหญิงแพรววนิต วรอภิญญาภรณ์  196  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
441  เด็กชายปกรณ์ ต่ายทอง  6/1  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
442  เด็กหญิงภัทริดา กรจายสี  24/2  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
443  เด็กหญิงเกณิกา โพธิยา  27/7  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
444  เด็กหญิงณฐชยา วันทองสังข์  27/11  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
445  เด็กชายสรยุทธ ทันเกษ  34/1  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
446  เด็กชายชยณัฐ สังเพ็ง  51/3  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
447  เด็กชายฉัตรชัย มาราทอง  69/1  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
448  เด็กหญิงพิชญ์สินี จูสิงห์  77/1  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
449  เด็กชายชนะชัย แซ่เอง  99/1  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
450  เด็กหญิงพรรณชนิดา ทองหล่อ  106/2  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
451  เด็กหญิงปิยาพัชร สร้อยงาม  148/5  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
452  เด็กชายศุภวิชณ์ จุลพันธ์  234  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
453  เด็กชายวิศรุต ประสาทเขตต์กรณ์  386/6  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
454  เด็กหญิงปุณยาพร จูมะโรง  17/2  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
455  เด็กชายทวีทัสน์ สระกลาง  25/1  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
456  เด็กชายอิทธิกร น่วมภักดี  30  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
457  เด็กชายพงศธร นุชสวาท  32/4  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
458  เด็กชายวนัชพร ยอดนาค  37/3  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
459  เด็กชายศราวิลห์ จันระแสง  42/1  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
460  เด็กชายจิร์ราฤทธ ผิวขำ  60  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
461  เด็กหญิงปาณิสรา อยู่เย็น  61/2  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
462  เด็กหญิงกนิษฐา รัศมี  61/3  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
463  เด็กชายเรืองเศรษฐ มณีจันทร์  68  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
464  เด็กชายกฤษณะ ก้อนกลีบ  78  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
465  เด็กชายธนภูมิ ดีไทย  78/5  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
466  เด็กชายโชติวรุตม์ เอี่ยมทอง  80/10  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
467  เด็กชายอนาวิน บุญปก  83/6  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
468  เด็กชายธนกฤติ มากซุง  106/2  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
469  เด็กหญิงณฏฐิตา คงโคก  126  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
470  เด็กชายจักรพงษ์ นุ่มเอี่ยม  139/2  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
471  เด็กชายชิษณุพงศ์ แพงรัก  149  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
472  เด็กชายธนกร สุขแก้ว  166/3  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
473  เด็กหญิงกชมล นรสิงห์  169  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
474  เด็กชายธนาเทพ กุลเทพ  192  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
475  เด็กชายอชิรวิชญ์ พูลเพิ่ม  210/2  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
476  เด็กหญิงไอยวริญ แก้วเทียมศรี  218/2  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
477  เด็กหญิงวนิดา สุพัณน์  234/9  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
478  เด็กหญิงอรปรียา สิงห์ไพศาล  237/3  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
479  เด็กชายโชคเรืองชัย จอมนก  70/1  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
480  เด็กหญิงวิมลสิริ แช่มชัย  89/1  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
481  เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ชนะ  110  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
482  เด็กชายสมิทธิ์ ปั้นสุรินทร์  176  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
483  เด็กหญิงชาลิสา น้ำดอกไม้  30  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
484  เด็กชายณัฐวุฒิ จิ้วอ่อน  32  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
485  เด็กหญิงจิดาภา สันเที้ยม  83  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
486  เด็กหญิงสมันตชิดา ขุนสุข  1  5  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
487  เด็กชายณัฐสิทธิ์ กังแฮ  18/5  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
488  เด็กชายภานุพงศ์ ปานเพ็ง  27/1  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
489  เด็กหญิงพชรภรณ์ นาคชม  28/1  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
490  เด็กหญิงสุมิณฌา สว่างแผ้ว  50  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
491  เด็กชายเตชิต เอี่ยมทัด  79  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
492  เด็กหญิงศิริพร แซ่โง้ว  25/1  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
493  เด็กชายโยเก็นเดรน สุเรนทีรีน  45  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
494  เด็กหญิงปาริชาติ คำภักดี  62/2  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
495  เด็กชายธนพล เหล่าพร  62/2  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
496  เด็กชายภัทรภูมิ พงษ์กสิกิจ  64  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
497  เด็กชายพงศธร จันทร์อินทร์  100/1  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
498  เด็กหญิงญาดาภัทร ศุภวารี  3/2  3  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
499  เด็กหญิงพิชญา บุญหวัง  36/1  3  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
500  เด็กหญิงชุลีพร สมสุขเจริญ  46/1  3  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
501  เด็กชายธนวรรธน์ เกษชม  54/3  3  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
502  เด็กชายสุขสันต์ เก่งสาริกิจ  72  3  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
503  เด็กชายปฏิภาณ ประจงศิลป์  15/2  4  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
504  เด็กชายจิระพงศ์ บุญส่ง  33/1  4  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
505  เด็กหญิงธิตยา มธุรส  1  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
506  เด็กชายณัฐพนธ์ รอดโพธิ์  11  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
507  เด็กหญิงพัษอร ม่วงมี  24/5  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
508  เด็กหญิงพัชราภร ม่วงสอน  28  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
509  เด็กหญิงวิชิตา อาจหาญ  28/7  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
510  เด็กชายณัฐวุฒิ ฉิมสุข  31/3  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
511  เด็กชายอธิชา เหมือนอุย  42/4  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
512  เด็กชายฉัตรดนัย สุนานันท์  56  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
513  เด็กชายธัญชนิต ขำเดช  4/6  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
514  เด็กหญิงเมสิสซ่า แอนด์ เกรกอรี  12/1  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
515  เด็กหญิงกัญญาภัทร โสธรรม  19/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
516  เด็กหญิงธมนวรรณ เส็งเอี่ยม  24/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
517  เด็กชายกิตติพงษ์ ภู่สิน  24/4  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
518  เด็กชายพีรณัฐ เรืองศรี  37/1  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
519  เด็กหญิงธนัชชา สมบูรณ์ธรรม  76/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
520  เด็กหญิงธัญชนก เทพเภา  76/3  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
521  เด็กชายวิรากร ครองทันยะการ  78/1  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
522  เด็กชายพิสิษฐ์ วงศ์สิทธิพรรุ่ง  82  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
523  เด็กหญิงสวรส เกตุเส็ง  82/4  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
524  เด็กหญิงอภิชดา เที่ยงพนม  89/4  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
525  เด็กชายวราวิทย์ เกตุโสระ  93/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
526  เด็กชายธนายุต สุขแก้ว  1  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
527  เด็กหญิงอริสรา แปรพิมพา  8  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
528  เด็กหญิงวรัทญา มหัทธนภาคย์  9/5  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
529  เด็กชายปัญญากร เกตุสาคร  48/2  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
530  เด็กหญิงธัญญรัตน์ เสาร์นอก  48/5  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
531  เด็กหญิงอมรภัค พิทักษ์สงฆ์  96/3  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
532  เด็กหญิงชนัญธิดา กรโพธิ์  106/1  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
533  เด็กชายพุทธชยันตี ชวตนุช  60  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
534  เด็กชายธีรเดช โกตัน  111/1  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
535  เด็กชายพศวัต กิริณี  154  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
536  เด็กชายชันนัทน์ กำเหนิดสิงห์  164/1  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
537  เด็กชายทยากร เส็งฉนวน  8/2  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
538  เด็กหญิงปาริมา พันธ์ป้อง  60/2  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
539  เด็กหญิงนัดดา น้อยจันทร์  73  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
540  เด็กชายชุติศรณ์ จีนกริม  107/1  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
541  เด็กหญิงพิชญ์สินี ชุ่มมงคล  137  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
542  เด็กชายภูริทัต วังหงษา  144/1  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
543  เด็กชายวิชาราถ บัวโพช  151/1  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
544  เด็กหญิงปิ่นมณี ชั่งหลก  66  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
545  เด็กหญิงสิริกร เผื่อแผ่  69  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
546  เด็กชายณ ภัทร น้อยจันทร์  76  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
547  เด็กชายรัชชานนท์ ย่องหยี  127/1  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
548  เด็กชายภาสกร ยางศรี  157-1  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
549  เด็กชายพีรพัฒน์ ปุลวามะระ  35/3  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
550  เด็กชายสุรสิทธิ์ ขำฉนวน  52  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
551  เด็กชายอัชฌาวิล หลวงอินทร์  57  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
552  เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีนวล  60/1  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
553  เด็กชายฐาปกรณ์ แสนราชา  69  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
554  เด็กชายกัมปนาท นิลระพัชร  94  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
555  เด็กชายโกญจนาท นิลระพัชร  94  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
556  เด็กชายจิรายุทธ น้อยสวรรค์  111  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
557  เด็กหญิงสุพิชชา ไทยวงศ์  125/5  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
558  เด็กหญิงเนติญา อินอรัญ  129/2  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
559  เด็กหญิงณัฏฐณิชา นงค์บาง  143  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
560  เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สีมาก  154/3  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
561  เด็กหญิงศิโรรัตน์ ปทุมานนท์  175/1  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
562  เด็กชายปิยะนันนท์ มณีคันธวงศ์  179  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
563  เด็กชายศิวะกร ทองลาด  180  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
564  เด็กชายชวกร อินมณ๊  29/2  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
565  เด็กหญิงกาณม์พิชธาห์ รอดนิล  36  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
566  เด็กชายภัทรชนวรรธน์ ศรีขจร  70  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
567  เด็กชายจิรพัฒน์ พลอุบล  70/1  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
568  เด็กชายธนภูมิ บัวโพช  73/1  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
569  เด็กชายปวริศ บางเหลือม  78  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
570  เด็กชายจิรายุ ประโยชน์ยิ่ง  82/1  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
571  เด็กชายชินภัทร คงไทย  85  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
572  เด็กชายจิรศักดิ์ อินทร์น้อย  86  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
573  เด็กชายวรวัฒน์ หมู่พยัคฆ์  94/1  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
574  เด็กชายเสฏฐวุฒิ ลอยประดิษฐ์  98  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
575  เด็กหญิงสิริกานต์ พรมมานนท์  11/1  7  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
576  เด็กหญิงธนันกรกานต์ เอี่ยมเทศ  16/1  7  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
577  เด็กหญิงจันทิมา โตจีน  8  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
578  เด็กหญิงอารดา อ่อนสอาด  22/2  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
579  เด็กหญิงพัชรพร จาดสิงห์  23/2  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
580  เด็กหญิงณัฐวดี ศรีสมบูรณ์  30/2  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
581  เด็กชายพนธกร เรืองหอม  30/5  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
582  เด็กหญิงณิชชาพันธ์ น้อยธรรมราช  58/4  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
583  เด็กชายวิษรุ ทิพย์รัตน์  62  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
584  เด็กหญิงกัญญาภัค อ่วมทอน  76/5  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
585  เด็กหญิงลภัสราดา น้อยเจริญ  113/5  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
586  เด็กชายยศกร ใยทอง  126/6  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
587  เด็กชายธนภัทร โตอิ้ม  143/4  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
588  เด็กชายธเนศพล มั่นจิตร์  178  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
589  เด็กหญิงณัฐณิชา ยิ้มเมือง  6  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
590  เด็กหญิงธัญญรัตน์ อยู่รอง  30  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
591  เด็กหญิงกชมน ขำดี  31/1  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
592  เด็กชายณัฐโกศล ใจแก้ว  43/2  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
593  เด็กชายพิชิตชัย ม่วยเท้ง  54/4  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
594  เด็กชายอภิชาติ ยาวิเริง  54/7  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
595  เด็กชายณัฐภัทร อยู่แบน  88  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
596  เด็กชายธนกฤต ทัพทวี  7/3  10  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
597  เด็กชายปริชญ์ชา ขำนิการฉาย  24/2  10  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
598  เด็กหญิงนิชนันนท์ กวางทอง  5/2  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
599  เด็กชายวิชญะ อินท่าเสาร์  11/7  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
600  เด็กชายเตชิต เจิมขำ  38/2  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
601  เด็กหญิงชวัลนุช นิ่มนวน  49/4  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
602  เด็กชายศุภวิชญ์ ใจงาม  50/1  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
603  เด็กหญิงเกตน์นิภา น้อยเลี้ยง  58/9  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
604  เด็กหญิงจิตรลดา โพธิ์พ่วง  112/3  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
605  เด็กชายนันทกร ห่วงลาว  9/1  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
606  เด็กชายกิตติภพ แป้นโพ  86  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
607  เด็กชายอนุสรณ์ ป้อยแก้ว  113/1  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
608  เด็กหญิงภัทรวดี บัวศรี  121/3  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
609  เด็กชายณัฏฐพงศ์ อ้นโต  137  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
610  เด็กชายศิวกร เป็นไทยแลน  137/2  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
611  เด็กชายสรยุทะ ริดทา  171/1  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
612  เด็กหญิงนิภาธร บัวเมืองเก่า  6/1  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
613  เด็กหญิงณภัสนันท์ เถาเอี่ยม  7/2  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
614  เด็กชายภูมินทร์ วินิจสรณ์  27  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
615  เด็กชายพาทิศ ทุมไซ  36  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
616  เด็กชายปัฐพี เกินสิน  41/5  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
617  เด็กชายภูมิภัทร แห้วหาญ  46/1  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
618  เด็กหญิงวิชญาดา อรรถพันธ์  75/3  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
619  เด็กชายธรภัทร อินยิ้ม  7683  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
620  เด็กชายธนิสสร กุลที  76/3  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
621  เด็กหญิงกัญญาณัฐ กันสุข  38/2  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
622  เด็กหญิงทรรศณีย์ ศรีสว่าง  38/6  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
623  เด็กหญิงกุลณัฐ เกษสาคร  43  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
624  เด็กชายภูชิสส์ แดงไผ่  72/3  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
625  เด็กหญิงวรัษฐา แฉ่งกลับ  75/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
626  เด็กหญิงพิชยา สายทอง  87/2  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
627  เด็กชายพีรวิชญ์ กวางทอง  92/2  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
628  เด็กหญิงอนันธิชา กอนมณี  101/2  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
629  เด็กชายวีรภัทร ขำคำ  104/4  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
630  เด็กชายไพวัลย์ อยู่เย็น  121/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
631  เด็กหญิงนฤมล พูลสุวรรณ์  128  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
632  เด็กหญิงณัฐธิดา แจ่มกล่ำ  140/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
633  เด็กชายวิชัยยุทธ ประสพสุข  140/2  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
634  เด็กหญิงวริษนันท์ เกตุคำ  153/2  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
635  เด็กชายวสุพล เมฆฉาย  176/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
636  เด็กชายพีรณัฐ ทับโพธิ์  179/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
637  เด็กหญิงณัฐภัสสร เกิดบุญมา  11  5  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
638  เด็กชายชลธี มีชัย  13  5  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
639  เด็กชายเตชิต เผือกเอี่ยม  14  5  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
640  เด็กหญิงทิพย์ธารา แจ้งมณี  17/1  5  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
641  เด็กชายปฐมทัศน์ ลอยเลี้ยง  19/1  5  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
642  เด็กชายธิวากร เสือสิงห์  19/6  5  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
643  เด็กชายกษิดิศ เกษสาคร  53/1  5  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
644  เด็กหญิงวิภาวี ลิขิตวิเศษกุล  38/4  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
645  เด็กชายนิจวรรณ ทิมโต  41  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
646  เด็กหญิงกรองกาญจน์ ธารา  41/1  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
647  เด็กหญิงกัลยรัตน์ ดีหมี  65/6  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
648  เด็กชายศุภกิตติ์ กรุณานำ  101/10  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
649  เด็กชายธาริเบญจ์ อารยา  8/2  2  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
650  เด็กชายสงกรานต์ เมฆนิ่ม  10  2  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
651  เด็กหญิงพิชชาพร หุ่นสุวรรณ์  10/1  2  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
652  เด็กหญิงแก้วตา พวงทอง  43  2  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
653  เด็กหญิงจันทกานต์ ช้างด้วง  22/4  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
654  เด็กหญิงพิมพ์วิภา สำเภาลอย  26  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
655  เด็กชายธนพัฒน์ แพร่หลาย  44/3  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
656  เด็กหญิงพัชญ์ชิสา สุขะโต  68/1  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
657  เด็กหญิงรวีวรรณ แพร่หลาย  80  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
658  เด็กชายพรพิพัฒน์ อ่อนจู  110  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
659  เด็กชายธราเทพ แก้วทอง  122/2  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
660  เด็กหญิงธัญรดา คงยิ่งหาญ  137  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
661  เด็กหญิงกัลยวัลย์ เกิดแก้ว  142  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
662  เด็กหญิงกนกพร แก้วเวียง  22/5  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
663  เด็กหญิงนันท์พิน ชาวกล้า  28  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
664  เด็กชายปุณยวัจน์ เทียมโพธิ์  49/4  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
665  เด็กหญิงกานต์สินี ก๋งแก้ว  73  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
666  เด็กหญิงอชิรญา สมประสงค์  96/2  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
667  เด็กหญิงมฑลิกา พุทธโกสัย  107/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
668  เด็กชายลภพ คงนัยยศ  112  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
669  เด็กหญิงภาวิณี เมืองสี  121/2  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
670  เด็กหญิงณิชานันท์ ชะเอม  160/2  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
671  เด็กหญิงธนพร วิชาพร  170/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
672  เด็กหญิงอาภัสรา โตคู  144  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
673  เด็กชายธนดล บุญวาส  172  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
674  เด็กชายสโรชา โชติพรม  118/3  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
675  เด็กหญิงสิริมา ราขำ  8/4  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
676  เด็กหญิงณัฐธิดา สิงห์ทอง  35  1  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
677  เด็กหญิงจริทร อุ่นเคน  46  1  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
678  เด็กหญิงพิชญา เกิดเจียม  1  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
679  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภู่โพธิ์  4/2  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
680  เด็กหญิงสุพิชญา จันทร  44  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
681  เด็กหญิงศุภิสรา ทาระจีน  68  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
682  เด็กหญิงดวงนภา ชูจิตร  79/4  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
683  เด็กชายวีรภัทร ภู่บุญ  90  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
684  เด็กชายธีรภัทร ศักดิ์ศรี  140  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
685  เด็กหญิงภิญญดา บุญสุภา  18  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
686  เด็กชายชินภัทร แป้นโพธิ์  23/1  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
687  เด็กหญิงนันทิชา ดวงจินดา  23/2  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
688  เด็กชายอภินันท์ เต่าแก้ว  32  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
689  เด็กหญิงเจนจิรา นาควัน  43  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
690  เด็กชายธนกฤต คุ้มดิน  79  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
691  เด็กหญิงจิรภิญญา รุ่งโรจน์  81/2  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
692  เด็กหญิงชิตชนก อ่อนสิงห์  81/3  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
693  เด็กหญิงนพรดา นาควัน  98/1  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
694  เด็กชายวัชรพงษ์ บุญมา  107/1  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
695  เด็กหญิงอัญญาริน ขำคำ  110/3  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
696  เด็กชายศุรัฐพงษ์ เทียมทอง  121  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
697  เด็กหญิงสุรตา รักษากลิ่น  132  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
698  เด็กชายณัฐนนท์ จั่นช้อย  133  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
699  เด็กหญิงวรกมล ภูบาลชื่น  162  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
700  เด็กชายชยางกูร ลิขิตวิเศษกุล  166  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
701  เด็กชายณธกร พูลวงศ์  1/5  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
702  เด็กหญิงวรพิชชา พูลวงษ์  2  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
703  เด็กหญิงณัฐณิชา เอี่ยมลออ  10/1  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
704  เด็กหญิงวรากรณ์ เจริญบุญ  15/1  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
705  เด็กหญิงจีรนันท์ สอนสวรรค์  62  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
706  เด็กหญิงภัทรมล สุวรรณ์  66/5  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
707  เด็กหญิงปพิชญา แก้วคำสอน  72  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
708  เด็กชายภูชิต สุขจุ่น  122/46  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
709  เด็กชายสรวิชญ์ มาศิริ  133/3  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
710  เด็กหญิงกรรณิกา จารุสุวรรณกุล  136/31  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
711  เด็กชายธนากร นุฃนาจารย์  136/65  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
712  เด็กชายศุภเดช อินทเสวก  149/20  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
713  เด็กหญิงสโรชา แสนจินดา  165  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
714  เด็กชายณัฐกิตติ์ สุขะโต  191  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
715  เด็กหญิงลภัสรินทร์ ปรางทอง  235/9  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
716  เด็กชายดลธรรม หงษ์กระจ่าง  267  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
717  เด็กหญิงพิมพ์พา มะโนวงค์  29/4  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
718  เด็กชายสพลดนัย สว่างศรี  37/4  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
719  เด็กหญิงวิรัลชนา สว่างศรี  37/4  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
720  เด็กชายพุทธคุณ แก้วอ่อน  94  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
721  เด็กชายธีร์ธวัช สละพันธุ์  111/3  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
722  เด็กชายกษิภณ ลาดำ  116/4  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
723  เด็กชายพรชัย แป้นโพธิ์  117/2  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
724  เด็กหญิงนันทิมาพร เขียนแป๊ะ  118/14  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
725  เด็กชายตรัยรัตน์ จิอู๋  118/28  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
726  เด็กชายชนกชนม์ มาดทอง  118/48  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
727  เด็กหญิงณัฐชา อดทน  118/50  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
728  เด็กชายฐนกร อ่อนนวล  134/1  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
729  เด็กหญิงกวิตา กันจาด  134/2  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
730  เด็กหญิงพิมพกานต์ แสงระชัด  146/1  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
731  เด็กชายอภิชาติ โตวิจารย์  149/1  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
732  เด็กหญิงชนัญชิดา บุตรเพ็ชร  154/3  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
733  เด็กหญิงณัฐนันท์ ภูผา  167  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
734  เด็กชายภัทรณัฐ สุขสวัสดิ์  192/1  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
735  เด็กชายชญานนท์ ภู่ทอง  60/2  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
736  เด็กหญิงชนัญชิตา ขันสิงหา  65/3  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
737  เด็กหญิงชุติกาญจน์ พันธุ์สมบูรณ์  73/4  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
738  เด็กชายรชต ทับฤทธิ์  83/5  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
739  เด็กชายณัฐดนัย นาเทศ  171/10  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
740  เด็กหญิงกัลยพร นุกาศรัมย์  7/4  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
741  เด็กชายภพสรรค์ สิงห์โตทอง  9/2  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
742  เด็กชายณัฐมน ธูปทอง  41  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
743  เด็กหญิงธัญกัญ ฤคณีย์  45/1  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
744  เด็กชายจตุภัทร ศุภขจรวนิช  66/55  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
745  เด็กชายอารักษ์ ธรรมธิกุล  114/1  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
746  เด็กชายยศกร กล้าค้าขาย  177  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
747  เด็กชายกิตติพงษ์ ทานประเสริฐ  197/3  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
748  เด็กชายแดเนียล พลอยพราย  265/1  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
749  เด็กหญิงพลอยณภัทร กลั่นรูป  303/3  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
750  เด็กหญิงณัฐฐาพร จันทร์สำเภา  351/1  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
751  เด็กหญิงอภิญญา ขุนวิเศษ  369/1  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
752  เด็กหญิงวัชราวลี บัวกลาง  386/3  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
753  เด็กหญิงพรวิภาดา เอี่ยมครอง  397/1  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
754  เด็กหญิงอริศรา หล้าธรรม  414/4  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
755  เด็กหญิงวริษฐา ปั้นโต  10/2  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
756  เด็กชายไกรวุต งามแสง  17  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
757  เด็กหญิงนิพาพร นาคทอง  18/1  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
758  เด็กชายอนพัทย์ บัวงาม  25/3  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
759  เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิชัย  32/1  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
760  เด็กชายปุณณวิช แพบัว  45  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
761  เด็กชายเมธาสิทธิ์ ใยเทศ  49/3  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
762  เด็กหญิงสุรตา เทียนเงิน  61/1  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
763  เด็กหญิงวรกานต์ นกลอย  86  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
764  เด็กชายจิรายุ พึ่งสำเภา  87/1  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
765  เด็กชายภัคธีมา ด้วงเหม็น  94  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
766  เด็กชายยศกร ริ้วอินทร์  108  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
767  เด็กชายเจนนิพัทธ์ อ่อนอินทร์  142  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
768  เด็กชายเรืองฤทธิ์ มณี  151  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
769  เด็กชายวิษณุ บินชัย  161  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
770  เด็กหญิงพิชญำร โพธิ์แก้ว  167  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
771  เด็กชายณัฐภูมินทร์ สมัครการไถ  192  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
772  เด็กชายเธียรธาวิน เกิดมี  3/1  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
773  เด็กชายอรรถพงศ์ อินทร์สวรรค์  42/1  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
774  เด็กหญิงกัญญาภรณ์ รัตนวิสุทธิ์  100/2  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
775  เด็กชายณภัทร ก๋งพญา  105  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
776  เด็กหญิงวริศรา พานเที่ยง  120/1  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
777  เด็กชายวรากร พานเที่ยง  120/1  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
778  เด็กชายแสงสันต์ คงดี  153  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
779  เด็กชายณัฏฐชัย เรือนภู่  167/6  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
780  เด็กชายโจเซฟ ดาลรินเพิล  168/3  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
781  เด็กชายภานุวัฒน์ น้อยจันทร์  495  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
782  เด็กชายประกฤษฏิ์ ขันแก้ว  22/2  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
783  เด็กหญิงโมนา อัล บาลูชิ  55/2  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
784  เด็กหญิงอัจจราพร แสงจันทร์ฉาย  63  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
785  เด็กชายโสฬส รณหงษา  69/2  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
786  เด็กหญิงสุณัฏฐา ณ ลำปาง  85  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
787  เด็กชายยอดรัก ด้วงเหม็น  116/1  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
788  เด็กชายสิปปวิชญ์ สลับศรี  116/5  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
789  เด็กชายวีริศ บุญญาพัฒนกุล  30  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
790  เด็กชายคุณาสิน แสงนอก  99/2  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
791  เด็กหญิงศุอาภา เหลือสำเภา  134/2  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
792  เด็กชายชาคร เรือนภู่  150  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
793  เด็กหญิงเนรัญญา กิ่มเทิ้ง  165/11  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
794  เด็กชายชยางกูร ใยประดิษฐ์  165/13  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
795  เด็กหญิงพุทธิดา จันทร์สุด  166/2  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
796  เด็กชายก้องภพ พิศรูป  176/5  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
797  เด็กหญิงธัญชนก เม็งคำมี  189/2  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
798  เด็กหญิงพลอยกมล ฉ่ำพรมราช  193/1  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
799  เด็กชายนนทสิทธิ์ อุ่นสนิท  203/2  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
800  เด็กหญิงสิรภัทร ยั่งยืน  208-1  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
801  เด็กหญิงชนาพร เพ็งพาท  210/1  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
802  เด็กชายศุภณัฐ กุลเกษ  220/2  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
803  เด็กชายวิชญะ ยอดแตง  234/10  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
804  เด็กหญิงจารุพิชญา รณหงษา  257  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
805  เด็กหญิงรัตชดา ฤทธินาม  9/1  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
806  เด็กชายจีรภัส หลาบเหลือ  16/1  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
807  เด็กหญิงณพิชญา จำปาทอง  60/1  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
808  เด็กหญิงณัฏฐนันท์ พวงแย้ม  76/2  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
809  เด็กชายธนลภย์ รักกลัด  102  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
810  เด็กหญิงจันทนิภา บินะกาพัง  110/1  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
811  เด็กชายปุณญภัทร พลนาค  181  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
812  เด็กชายชญานนท์ ฤทธิ์เต็ม  8/1  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
813  เด็กชายคณิศร แพทย์เพียร  30/3  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
814  เด็กชายธราธิป ยิ้มสวัสดิ์  30/5  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
815  เด็กหญิงกุลธิดา ดีอ่วม  79/1  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
816  เด็กชายญาณพัฒน์ กล่ำเพ็ง  93  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
817  เด็กชายจิรายุ คะเชนทรภักดิ์  95  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
818  เด็กชายพชร เขียนสาร์  17/2  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
819  เด็กหญิงธันญารัตน์ หล่วนพานิช  53  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
820  เด็กชายวรากร ลือชา  10/1  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
821  เด็กชายมกรธวัช ประสาทแก้ว  45/1  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
822  เด็กหญิงทิพยรัตน์ สิทธิผล  19/1  3  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
823  เด็กหญิงณัฎฐา ชวดนุช  37  3  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
824  เด็กชายธนพัฒน์ จีนกริม  40/2  3  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
825  เด็กหญิงนภัสสร ม่วงศิลา  31  4  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
826  เด็กชายวรภัทร สุขสำราญ  36  4  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
827  เด็กหญิงภัณฑิสา ใบเนียม  56/1  4  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
828  เด็กชายบุญมี แก้วสุก  3/1  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
829  เด็กชายธนพร แซ่หนิม  10  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
830  เด็กหญิงจันทกานต์ ขวัญเมือง  42/2  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
831  เด็กชายพีรวิชญ์ จันสุด  53/1  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
832  เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทิพนัส  62  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
833  เด็กหญิงกัญญาณัฐ พันโท  9/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
834  เด็กหญิงมาทิลด้า เกรกอรี่  12/1  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
835  เด็กชายสัมฤทธิ์ จันสุด  32/1  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
836  เด็กหญิงณัฏฐณิชา พุทธสุภะ  32/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
837  เด็กชายอดิเทพ เก่งสาริกิจ  43/1  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
838  เด็กชายสุกฤษฏิ์ เชตุใจ  49/1  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
839  เด็กหญิงไอศิกา เชตุใจ  49/1  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
840  เด็กหญิงทัศพร สอนสำราญ  90/1  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
841  เด็กชายมิเชล โซโบเลฟ  22/1  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
842  เด็กชายการัณยภาส รัตนมงคล  48  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
843  เด็กหญิงปัญญานุช ยังเฟื่อง  49/1  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
844  เด็กชายจารุภัทร์ ชื่นบาน  71/3  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
845  เด็กหญิงไอรินทร์ คงยา  94/2  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
846  เด็กชายพิชญุตม์ ผูกจีน  136  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
847  เด็กหญิงพัฒน์นรี พรเทพ  14  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
848  เด็กชายอภิรัตน์ ชวดนุช  40  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
849  เด็กหญิงธนัชพร วรรณวัธนะ  46/2  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
850  เด็กหญิงกัญญาภัทร คงทัพ  90  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
851  เด็กชายทศพร ทับวงษ์จันทร์  171  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
852  เด็กชายศุภณัฐ แสงโพธิ์  192/2  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
853  เด็กหญิงจุฑารัตน์ เขียวภักดี  192/3  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
854  เด็กหญิงณิชมน อยู่อินทร์  220  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
855  เด็กชายอดิรุจ อินสิงห์  9/1  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
856  เด็กหญิงนิชานันท์ ฮับหลี  15/1  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
857  เด็กชายพัทธดนธ์ กระต่ายจันทร์  21/1  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
858  เด็กหญิงพิชญาพร จันฉนวน  28  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
859  เด็กหญิงกชกร พลากุล  30/2  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
860  เด็กชายวีรภัทร ดวงจิตต์  42  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
861  เด็กชายอภิภัทร อินทร์อิ่ม  42  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
862  เด็กหญิงเขมิกา ไล้ทอง  52  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
863  เด็กหญิงธัญญรัตน์ นาคทอง  71/2  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
864  เด็กชายณัฐกิตติ์ ก๋งแก้ว  82/1  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
865  เด็กชายกมลฉัตร ทองริด  149  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
866  เด็กชายเมธาสิทธิ์ ชวนะวิรุฬห์  154  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
867  เด็กชายชนัทา ผ่านภูเขียว  154/1  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
868  เด็กหญิงอาภัสรา มูลธิโต  71/1  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
869  เด็กหญิงสุชาดดา ฟั่นนาง  75/3  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
870  เด็กหญิงปุณยนุช กวางแก้ว  99  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
871  เด็กหญิงภาวิณี ยาดี  99/6  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
872  เด็กชายพรพิพัฒน์ ณ พัทลุง  102/1  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
873  เด็กชายศิวกร ยิ้มเพ็ง  112/1  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
874  เด็กชายพงศพัศ ภิญโญจิตร  122/2  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
875  เด็กชายภัทรพล สุทธิ์วงษ์  125/1  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
876  เด็กชายนนทพัทธ์ ย่องหยี  127/2  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
877  เด็กชายณัฐภูมิ กล่ำเจริญ  60/2  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
878  เด็กหญิงสิริมนธาร ปั้นคง  91/2  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
879  เด็กชายกมล ภักดี  91/4  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
880  เด็กชายวิศิษฐ์ ปั้นชู  104/1  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
881  เด็กหญิงเบญญาภา อินสิงห์  133  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
882  เด็กหญิงภิญญาดา อ่อนธานี  133/4  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
883  เด็กชายวชริรวิทย์ โตตะเภา  140/2  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
884  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองเม้า  186  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
885  เด็กหญิงชนิสรา คอนแหวน  191  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
886  เด็กหญิงปาณิสรา กันทะนงค์  41  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
887  เด็กหญิงรุจิภัทร อินมณี  74/2  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
888  เด็กหญิงพัชราภา พวงทอง  83/3  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
889  เด็กหญิงนฤภร ชำนาญไพร  20  7  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
890  เด็กหญิงพิชชาภา พลชนะ  23  7  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
891  เด็กชายตินน์ สมคุณ  30  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
892  เด็กหญิงปรมาภรณ์ มั่นพุฒ  37/1  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
893  เด็กชายปยุต กาญจนคีรี  58  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
894  เด็กชายศิวัช คงสมุด  78/1  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
895  เด็กหญิงปพิชญา ภู่สงฆ์  80/2  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
896  เด็กหญิงสิรินาถ แจ่มไทย  95  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
897  เด็กหญิงณัฐสนีย์ มั่นนวล  116  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
898  เด็กหญิงกนกนิภา พยัคฆเพศ  131  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
899  เด็กหญิงพิมชนก ปานพรม  139/2  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
900  เด็กชายธาณี อรุญญา  144/4  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
901  เด็กหญิงจิราพัชร อ่วมทอน  173/1  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
902  เด็กหญิงพรรณปพร อานหน้อย  14  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
903  เด็กชายพีรพล พันธ์มาลี  34  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
904  เด็กหญิงกานต์ธิดา สุขคุ้ม  48/1  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
905  เด็กหญิงพิชญาภา อรุณเมือง  2/1  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
906  เด็กชายกิตติพงษ์ ทองคง  8/3  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
907  เด็กชายภูธเรศ โหมดน้ำ  12  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
908  เด็กชายปัณณภัสร์ ทวี  33  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
909  เด็กชายธนดล เกยพยา  39/3  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
910  เด็กชายภูริพัฒน์ เรือนภู่  44/2  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
911  เด็กหญิงพรยมล นิ่มนวน  50/4  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
912  เด็กชายยศกร บัวกลับ  57  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
913  เด็กชายณัชพล กุนเกตุ  88/1  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
914  เด็กชายกฤษฎา เมืองแก้ว  96/2  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
915  เด็กหญิงพิมพ์พา มะโนวงค์  101/3  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
916  เด็กหญิงกานต์พิชชา อ่อนเขตร์  125/3  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
917  เด็กชายคณิศร ภู่ทรัพย์  9809  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
918  เด็กชายวสุกร พลเหิม  114  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
919  เด็กชายภูริภัทร ทรัพย์ชูงาม  146  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
920  เด็กชายแสนไชย ไม้ตะเภา  199  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
921  เด็กชายสุรดิษ สุวรรณ์คล้าย  201  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
922  เด็กชายกนกพล สาระชาติ  18  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
923  เด็กหญิงกุลกันยา พวงพันธ์  20  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
924  เด็กหญิงพิริยาภรณ์ สาระชาติ  27/1  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
925  เด็กชายพงศธร นกพุ่ม  53  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
926  เด็กชายกฤติเดช เปรมชัย  66  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
927  เด็กชายก้องพิภพ อินประสิทธิ์  67/4  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
928  เด็กหญิงนภิสา รอดแสวง  32/4  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
929  เด็กหญิงกันนพัฒน์ เกษสาคร  33/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
930  เด็กหญิงณัฐธิดา ทองแท้  46/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
931  เด็กชายอภิสิทธิ์ นิลเนียม  63/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
932  เด็กหญิงณัฐภัสสร โพธิ์อุไร  66  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
933  เด็กหญิงณัชนก เล็กโท  73/3  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
934  เด็กหญิงนาตาลี มอสคาเตลลี  79/5  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
935  เด็กชายกมลภพ นพเก้า  96/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
936  เด็กชายกฤตพรต นพเก้า  96/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
937  เด็กชายชนาธิป แก้วซุง  98  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
938  เด็กหญิงปิยะฉัตร ศรีคชไกร  122/3  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
939  เด็กชายปภาวินท์ สนเผือก  173  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
940  เด็กชายเฉลิมชัย จันทร์เจริญ  6/1  5  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
941  เด็กหญิงบุญสิตา ศรีดำ  10/2  5  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
942  เด็กชายคุณวุฒิ ป้องสอน  14/6  5  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
943  เด็กชายชลภัทร หาสุทธิ์  16/4  5  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
944  เด็กชายณัฐภาคย์ ชะเอม  19/3  5  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
945  เด็กหญิงปัญญพัฒน์ ลอยเลี้ยง  21/2  5  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
946  เด็กหญิงภัทรภร เกตุสุภะ  53/3  5  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
947  เด็กชายนิรุจน์ ลอยเลี้ยง  20/5  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
948  เด็กชายธนธรณ์ ยิ้มฉาย  20/6  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
949  เด็กชายอภิชน อ่อนเอี่ยม  20/11  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
950  เด็กชายนพพงศ์ แจ้งมณี  20/17  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
951  เด็กชายชนกชนม์ มิ่งขวัญ  26/1  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
952  เด็กชายวัรภัทร วันดี  30  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
953  เด็กชายกิตติกร กองแก้ว  37  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
954  เด็กหญิงเบญญาภา อ่อนฤทธิ์  65/1  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
955  เด็กชายณัฐดนัย แจ้งมณี  71/2  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
956  เด็กชายพีรพัฒน์ อยู่สบาย  27  2  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
957  เด็กชายจิราวุฒิ โลหะเวช  37/2  2  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
958  เด็กหญิงกชพรรณ อยู่ฉ่ำ  12  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
959  เด็กหญิงขนิษฐา เกตุสาคร  25  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
960  เด็กชายพชรพล หลักหาญ  28  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
961  เด็กหญิงกิติมา จันทรา  71  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
962  เด็กชายธนวรรธน์ แย้มสุข  120  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
963  เด็กชายปัญญากร กระวานธง  135  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
964  เด็กหญิงณัฐนิช เนียมสำเภา  143  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
965  เด็กชายวายุภัคร กลางโคกกรวด  49/4  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
966  เด็กหญิงสุวรรณา สมสุข  56/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
967  เด็กชายภิรวัฒน์ พินนอก  66/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
968  เด็กหญิงปุญญพัฒน์ บุญเล็ก  73/2  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
969  เด็กหญิงภัทรณิภา ธรรมจารี  73/4  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
970  เด็กหญิงเปรมกมล รอดนวล  94/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
971  เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทิมโต  116/4  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
972  เด็กชายจิรสิน อ่ำอำพล  121/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
973  เด็กชายสัณหณัฐ เทพอาษา  134/2  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
974  เด็กหญิงรัตนภรณ์ ชิตกรหาญ  144/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
975  เด็กชายกษิดิศ จันสุด  161/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
976  เด็กชายชลธี คงเพ็ชร์  77/9  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
977  เด็กหญิงณัฏฐนันท์ อินกลิ่นพันธุ์  4  1  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
978  เด็กชายปิยภัทร จากโพช  8/1  1  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
979  เด็กหญิงเขมจิรา จูบรางค์  31/1  1  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
980  เด็กชายกันติทัต เกิดเจียม  1  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
981  เด็กหญิงวิรดา นาควัน  11/2  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
982  เด็กชายธนากร ปิติเดชาวัตร  19/1  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
983  เด็กชายณัฏฐ์ชวัญช์ สินสนอง  30/7  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
984  เด็กหญิงพิชญาภา เชียงคำ  34/1  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
985  เด็กหญิงพิมนภา ทองดีประเสริฐ  35/4  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
986  เด็กหญิงพิมญาดา ทองดีประเสริฐ  35/4  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
987  เด็กหญิงณชมน กางโสภา  38  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
988  เด็กชายกันตพร โพตะเภา  42/2  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
989  เด็กหญิงสิรภัทร มหิสุ  43/2  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
990  เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ชะเอม  43/5  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
991  เด็กชายปิยพนธ์ ชะเอม  49/4  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
992  เด็กชายทยากร เหลืองสาคร  49/11  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
993  เด็กชายธีรภัทร นาควัน  56/5  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
994  เด็กหญิงธนัชชา แกมทับทิม  75  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
995  เด็กชายสรชัย เพ็ชรสุ่ม  76  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
996  เด็กหญิงชาลิสา วุฒิพงษ์  85  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
997  เด็กชายวงศธร ศรีสมุทร  117/1  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
998  เด็กชายประกฤษฏิ์ พูลพุฒ  125/6  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
999  เด็กชายภูมิรพี ตื๊บป๊ะหา  155  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1000  เด็กชายชญานน ศิริสกุลวัฒน์  185  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1001  เด็กหญิงกนกรัตน์ บุญญานุประภาส  201  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1002  เด็กหญิงสุธีนันท์ แป้นโพธิ์  211/2  2  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1003  เด็กชายทิพกร กันฉุน  4/1  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1004  เด็กหญิงภคพร ทิมโต  17  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1005  เด็กหญิงณัฐธยาน์ ขำคง  45  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1006  เด็กชายจักรภัทร พันตะเภา  75  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1007  เด็กหญิงรัตนา รักษากลิ่น  132  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1008  เด็กหญิงเมธาวี พงษ์ดำ  138/4  3  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1009  เด็กชายครรชิต สงเขียว  5/1  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1010  เด็กหญิงเบญญาภา เชื้อนุ่น  66/3  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1011  เด็กชายอภิวิชญ์ บัวแฝง  88/2  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1012  เด็กชายดุสิต ชะเอม  108/2  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1013  เด็กหญิงวรพิชชา อินทสิทธิ?  122/44  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1014  เด็กชายณัฐภูมิ ศรีสุกใส  122/57  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1015  เด็กหญิงธารารินทร์ นพสมบูรณ์  134/1  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1016  เด็กชายทินภัทร ผลประเสริญ  136/3  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1017  เด็กหญิงวรดา ระจินดา  136/17  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1018  เด็กชายศุภณัฐ อินทเสวก  14920  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1019  เด็กหญิงนภัสสร สุขจุ่น  184  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1020  เด็กชายธนโชติ ไม้ตะเภา  203  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1021  เด็กชายพัชรพล พันเพ็ช  228/14  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1022  เด็กชายประพจน์ แซ่ฮั่น  274  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1023  เด็กหญิงละอองพิรุณ วงษ์ภักดี  302  4  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1024  เด็กหญิงกัลยกร ทองรอด  29  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1025  เด็กหญิงภูรัชชญา ปานทอง  34  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1026  เด็กหญิงศิรินภา ศรีเพชร  48/1  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1027  เด็กชายกิตติชัย อิสโร  82/4  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1028  เด็กชายปัณฑิตา ศรีเรือนงาม  93/2  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1029  เด็กหญิงปัญญณัฐ จันทร์เทศ  108/2  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1030  เด็กชายณัฐพัชร์ หรรษาวงค์  109/3  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1031  เด็กหญิงเขมิกา จันทร์เกษม  109/8  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1032  เด็กชายวรวุฒิ สิงห์ศิริพร  113  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1033  เด็กหญิงปพรพรรณ สมาธิมงคล  117/2  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1034  เด็กชายตอิณณเดช ทองลัก  118/17  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1035  เด็กชายฐากร เข็มทอง  118/21  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1036  เด็กชายศุภณัฐ สุขจุ่น  129/2  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1037  เด็กชายศุภกฤต แย้มวัด  147/1  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1038  เด็กชายปกรณ์เกียรติ เกตุเลศศักดิ  151  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1039  เด็กชายรัฐภูมิ ไทยน้อย  162  5  หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1040  เด็กชายชัยชนะ อยู่เล่ห์  6  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1041  เด็กชายอนุวัฒน์ คำเสียง  14  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1042  เด็กหญิงอภิชญา อุทกัง  16  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1043  เด็กชายณัฐชนน ทับโพธิ์  53/4  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1044  เด็กหญิงวิชญาดา วรรณวัติ  73/1  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1045  เด็กชายกิตติภัทร สุขลำใย  146  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1046  เด็กชายกุลปัท สิงห์โตทอง  9/1  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1047  เด็กหญิงกษมา สาแช  32/1  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1048  เด็กชายยศกร ลานไพร  122/2  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1049  เด็กหญิงอารีญา สุขประสงค์  123  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1050  เด็กชายภาคินต รุ่งแจ้ง  385  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1051  เด็กหญิงกรกนก อินทรแรม  386/1  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1052  เด็กหญิงพิชชาพร จิ๋วประหัต  388/2  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1053  เด็กหญิงพรกนก ฐานชารี  397/2  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1054  เด็กชายวีระพล มหาพงษ์  12/3  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1055  เด็กชายพัชรพล คุ้มสุพรรณ  25/3  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1056  เด็กหญิงอุดมลักษณ์ พวงสมบัติ  36/7  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1057  เด็กหญิงชยาภรณ์ สากล  40/1  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1058  เด็กชายกิตติพงศ์ ติดเคียง  41/2  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1059  เด็กชายธรนากร ตรีราช  53  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1060  เด็กหญิงรสสุคนธ์ สูหา  64/3  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1061  เด็กหญิงพรปวีณ์ พงษ์พิทักษ์  69/1  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1062  เด็กหญิงนรีนุช จันทร์กล้า  86/1  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1063  เด็กหญิงรมิตา ศรีดำ  92  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1064  เด็กชายพีระพัฒน์ ทิมอ่อน  116/1  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1065  เด็กชายภูริภัทร รัตนทุง  130  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1066  เด็กหญิงวริศรา ขุนบัณฑิตธรรม  130  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1067  เด็กชายศรัณย์ภัทร อินทร์เพ็ชร์  55  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1068  เด็กชายกฤติเดช เซียน้อย  74  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1069  เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสงอรุณ  77  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1070  เด็กชายธนะพล พระติกพงษ์  122  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1071  เด็กหญิงกัญญาพร แป้นขาว  134  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1072  เด็กชายธญพิสิษฐ์ หุ่นจีน  140  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1073  เด็กหญิงศศินภา บุญทัด  199  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1074  เด็กหญิงศรัณยา มาระจันทร์  27/8  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1075  เด็กหญิงฐิติชญา พิชัยยันต์  31/4  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1076  เด็กชายนาวิน พัฒนะชัย  75/1  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1077  เด็กชายธนเมธ จันทร์แช่ม  76  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1078  เด็กชายพงศกร อ่อนฉิม  76  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1079  เด็กชายภาคภูมิ หิรัญธร  97/3  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1080  อนาวินทร์ บุญมาโฮม  171/11  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1081  เด็กชายวิชยา เอี่ยมสงคราม  12/4  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1082  เด็กหญิงธนัชชญา จาดประทุม  19/3  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1083  เด็กชายธนกฤต จูมะโรง  38/2  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1084  เด็กชายธนบดี ยี่สาคร  40/1  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1085  เด็กหญิงฌนาภัทร เอี่ยมสงคราม  40/2  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1086  เด็กหญิงชณณดา ยิ้มเมือง  45  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1087  เด็กหญิงสุดารัตน์ แจ่มจิตร  55/4  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1088  เด็กชายทศพล หงษ์เวียงจันทร์  71  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1089  เด็กหญิงณัฐธิดา ดีอ่อน  73  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1090  เด็กหญิงชนิสรา ดีไทย  78/5  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1091  เด็กชายภูมิภัทร คงโคก  106/3  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1092  เด็กชายสมบัติ ภู่เรือน  116/3  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1093  เด็กชายวชริวิทย์ ทับทาบ  120  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1094  เด็กชายชนะวงศ์ ไชยช่วย  138/6  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1095  เด็กหญิงพิชญธิดา นุ่มเอี่ยม  139/2  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1096  เด็กหญิงภิญญาพัชน์ อ่อนละมัย  165/3  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1097  เด็กหญิงนพรัตน์ ใยประดิษฐ์  165/7  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1098  เด็กชายกิติคุณ กระต่ายจันทร์  197/3  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1099  เด็กหญิงอารยา แก้วเทียนศรี  218/2  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1100  เด็กชายธันยธรณ์ ทองพริก  240  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1101  เด็กชายรชต ทอพิมาย  31  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1102  เด็กชายอัครเดช จรัส  130  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1103  เด็กหญิงกนกพัชร น้ำดอกไม้  30  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1104  เด็กหญิงชินหทัย เสนานุช  38/1  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1105  เด็กชายธวัชชัย ทองอินทร์  79  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1106  เด็กชายศุภณัฐ น่วมคำ  5/4  5  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1107  เด็กหญิงสุมินตรา ปั้นงาม  13/4  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1108  เด็กหญิงปภาวดี ขวัญเพ็ง  16/1  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1109  เด็กชายปณิธิ แตงไทย  56  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1110  เด็กหญิงณัฐธิดา จันคำ  79/1  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1111  เด็กชายอิทธิชัย วงษ์สุวรรณ  82/1  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1112  เด็กชายสุวิจักขณ์ พุกสุข  94/4  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1113  เด็กชายนภัทร์ ฟุ้งเฟื่อง  125  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1114  เด็กหญิงวริศรา ปรางมาศ  1  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1115  เด็กหญิงฐานินท์ แพ่งหร่าย  21  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1116  เด็กชายญาณวุฒิ แพ่งหร่าย  21  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1117  เด็กหญิงกนกพรรณ อาขุรัตน์  57/1  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1118  เด็กหญิงพรพิมล บุญธรรม  87  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1119  เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทร์ดี  29  3  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1120  เด็กหญิงจุฑารัตน์ อินชู  46/5  3  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1121  เด็กหญิงธัญญากานต์ เล็กคุณา  54  3  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1122  เด็กหญิงณัฐนันท์ พันทอง  33/2  4  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1123  เด็กหญิงณัฐณิชา วิสภักดิ์  39/1  4  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1124  เด็กชายฮารุตะ มินากาวา  51/1  4  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1125  เด็กชายศิรชัย เกิดโอสถ  2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1126  เด็กหญิงอัญญามา หอมฟุ้ง  8/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1127  เด็กชายกรรณภัทร เงาไพร  9/3  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1128  เด็กหญิงญาณีนุช แซ่เตีย  17  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1129  เด็กชายชัชวาล อินทร์จันทร์  73/1  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1130  เด็กชายะนพล สมบูรณ์ธรรม  76/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1131  เด็กหญิงเมธาพร แก้วนิ่ม  93/1  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1132  เด็กชายณัฐพนธ์ ถานะ  95/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1133  เด็กหญิงศิรภัสสร ชั่งแช่ม  100  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1134  เด็กหญิงพัชรพร แตงนน  102/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1135  เด็กหญิงอภิสรา อิ่มอ่วม  106  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1136  เด็กหญิงกัณฐมณี แจ้งเปลี่ยน  21/4  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1137  เด็กหญิงรวิวรรณ ท่องแจ้ง  29/1  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1138  เด็กชายรพีพงษ์ ท่องแจ้ง  29/1  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1139  เด็กหญิงภัณฑิลา จันทร์ขาว  42/1  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1140  เด็กหญิงพิชญธิดา บัวแก้ว  48/4  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1141  เด็กหญิงประณาลี ดอนสนวน  75  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1142  เด็กหญิงสุรีย์มาศ หมุนใหม่  95/3  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1143  เด็กหญิงณิชาณัฐ พุกยี่  100  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1144  เด็กหญิงกมลพรรณ แดงแย้ม  122/1  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1145  เด็กหญิงจารุพิชญา ชื่นเรือง  154/1  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1146  เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศิริโสภาวงศ์  5  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1147  เด็กชายณัฐวัฒน์ จีนกริม  21  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1148  เด็กชายพัชรพล จีนกริม  21  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1149  เด็กชายภูเทพ นวลหลำ  38/2  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1150  เด็กชายพงศ์พิวัชร์ บุตรสืบสาย  74  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1151  เด็กหญิงณัฐชญานันท์ รอดปุ๋ย  79/1  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1152  เด็กชายอนิวัต ดิษยิ้ม  145/1  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1153  เด็กชายธนาธิป ชวดนุด  146/1  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1154  เด็กชายยศกร สุขหย่อง  155/1  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1155  เด็กหญิงวราสินี จีจู  76/1  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1156  เด็กหญิงพิชญาพร ศิลาลาท  85/1  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1157  เด็กชายวันชนะ กวางแก้ว  99/2  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1158  เด็กชายรัฐนันท์ สุขหนู  109/4  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1159  เด็กชายภัทรกฤติ สร้อยบรรดิษ  112/2  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1160  เด็กชายคณาธิป เกษสาคร  126/2  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1161  เด็กชายธนวุฒิ ศรีสวัสดิ์  66  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1162  เด็กหญิงบุญศิตา พุ่มสว่าง  91/8  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1163  เด็กชายวรายุส สุกเละ  114/3  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1164  เด็กหญิงนิรชา แสงทอง  124/1  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1165  เด็กหญิงชญาดา ขำอิง  128  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1166  เด็กชายธิตินันท์ สิงห์ครุฑ  131  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1167  เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลำพึงพันธ์  140/1  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1168  เด็กหญิงนภัสสร ปฏิโชติ  155/1  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1169  เด็กชายธีรยุทธ กาญจนะดุล  181/1  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1170  เด็กหญิงสรุฏา เปรมกิจพรพัฒนา  183/2  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1171  เด็กชายณัฐฐภพ มุกดาลอย  20  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1172  เด็กชายจตุรภัทร บวบทอง  33/1  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1173  เด็กชายสุรกฤษฏิ์ อินมณี  74/1  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1174  เด็กหญิงกัญญภัค เพียรหัด  6/2  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1175  เด็กชายปิติภัทร ภักดี  38/1  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1176  เด็กหญิงธัญญรัตน์ เครือใย  46  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1177  เด็กชายภูมิรพี แจ่มมณี  86  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1178  เด็กชายวรพล อินทร์ประสิทธิ์  86/2  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1179  เด็กหญิงอนัญญา อินทรฺประสิทธิ์  101/1  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1180  เด็กชายณัฐดนัย ภู่สีทอง  131/2  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1181  เด็กหญิงกมลชนก การะเกษ  143/3  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1182  เด็กหญิงกชกร สุวรรณ์  152/1  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1183  เด็กหญิงญาโณทัย เส็งสุข  157/3  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1184  เด็กหญิงชัชชญา เปียชวด  170  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1185  เด็กหญิงบปุณยานุช พุทธสิมมา  22/3  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1186  เด็กชายธนกฤต อินสิงห์  29/1  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1187  เด็กหญิงเกวลิน สารทอง  32/5  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1188  เด็กหญิงกันต์ญินท์ อุนนาทรรัตนกุล  49  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1189  เด็กชายชายแดน ทองดต  54/10  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1190  เด็กหญิงเกวลิน อยู่มาลัย  13  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1191  เด็กชายชนันท์ธนัช นึกแน่น  16  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1192  เด็กชายชุติพนธ์ รักเสนาะ  29/4  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1193  เด็กชายธวัช มีชะโย  30  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1194  เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปานขำ  39  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1195  เด็กหญิงเขมจิรา เกษี  50/2  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1196  เด็กหญิงกมลพรรณ โพธิ์พ่วง  50/6  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1197  เด็กหญิงอารยา แก้วผนึก  65/2  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1198  เด็กชายณัฐวุฒิ โตวิจารย์  76  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1199  เด็กหญิงเบญญาภา ขำเล็ก  84  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1200  เด็กชายทินภัทร วัดแจ้ง  85/9  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1201  เด็กหญิงอารียา จันทร์หอม  85/10  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1202  เด็กหญิงสิริวิมล ป้อมจันทร์  125  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1203  เด็กชายปกรณ์เกียรติ ไม้ตะเภา  99/2  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1204  เด็กชายณัทกร พุทธโกสัย  137/1  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1205  เด็กชายวัชรศักดิ์ ทองเชื้อ  148  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1206  เด็กชายวีรภัทร จันทร์แดง  154  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1207  เด็กชายกฤษฎา รุณรา  179/3  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1208  เด็กชายเตชทัต ถ้ำกลาง  200  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1209  เด็กหญิงนวรัตน์ นุ่นทนงค์  4  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1210  เด็กชายณัฐสิทธิ์ พระวงค์  6  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1211  เด็กหญิงลัลน์ญดา สุนทรจักรพงษ์  21  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1212  เด็กหญิงรินท์นิตา สุนทรจักรพงษ์  21  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1213  เด็กหญิงอริญดา สังคะโห  56  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1214  เด็กหญิงกวินทิพย์ อ่อนฤทธิ์  69  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1215  เด็กหญิงณัฐชา อรรถพันธ์  75/6  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1216  เด็กหญิงนิชาภัทร อาสานอก  1/2  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1217  เด็กหญิงชนัญชิดา ดอกไม้  25/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1218  เด็กชายมงคล ตุ๊กรุง  39/2  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1219  เด็กชายจักรพันธ์ สุวรรณคล้าย  73/3  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1220  เด็กชายอุดมทรัพย์ บุญเสนอ  81  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1221  เด็กชายธนภัทร ม่วงจินดา  86  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1222  เด็กหญิงปาลิตา แก้วสะแสน  86/3  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1223  เด็กหญิงวรัญญา ขำคำ  104/4  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1224  เด็กชายพีรวัฒน์ โกสา  105/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1225  เด็กชายธีรภัทร ทองมี  111/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1226  เด็กชายณัฐดนัย แป้นโพธิ์  116/3  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1227  เด็กหญิงกนกกานต์ สาวัน  128  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1228  เด็กหญิงณิชานันท์ ทับโพธิ์  179/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1229  เด็กชายลัลน์ณภัทร ลิขิตวิเศษกุล  38/4  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1230  เด็กชายนันทภัทร อินทร์แจ้ง  41/7  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1231  เด็กชายธนศักดิ์ แก้วเวียง  58  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1232  เด็กหญิงรุ่งไพลิน แจ้งแย้ม  16/2  2  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1233  เด็กชายวันชนะ แย้มสุข  37/2  2  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1234  เด็กชายศุภกิตติ์ สุขวงค์ตานนท์  7  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1235  เด็กชายพัชรพล สาระ  33  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1236  เด็กชายเปมทัต ปันดี  36  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1237  เด็กหญิงกันยรัตน์ แย้มสุข  42/3  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1238  เด็กหญิงนราวดี อ่อนจู  92/2  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1239  เด็กหญิงพรรณพนัช อ่วมดี  101  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1240  เด็กหญิงณัฐนภัสร์ สุขวงค์ตานนท์  119/2  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1241  เด็กหญิงสุตาภัทร ทองลัก  136/1  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1242  เด็กชายวุฒิภัทร นักเกิด  144/2  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1243  เด็กหญิงภาวินี ทับแว่น  22/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1244  เด็กชายศุภชัย แก้วเวียง  22/5  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1245  เด็กหญิงพสชนัน เรืองทอง  43  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1246  เด็กชายนพเกล้า ปานปุย  02  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1247  เด็กชายนวชฏล ไกรสำรวน  131/9  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1248  เด็กชายภาณุวิชญ์ เถื่อนยัง  3/1  1  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1249  เด็กหญิงอรกัญญา จากโพช  14  1  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1250  เด็กหญิงทักษอร เมืองเงิน  18  1  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1251  เด็กชายณัฏฐพล แป้นแสง  35  1  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1252  เด็กชายธนบูรณ์ เถื่อนยัง  39  1  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1253  เด็กหญิงณัชชา เกิดเจียม  1  2  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1254  เด็กหญิงธนพร กันสุข  3/3  2  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1255  เด็กชายวีรภัทร ไทยธรรม  27  2  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1256  เด็กหญิงณัฏฐกานต์ กอนผึ้ง  30/8  2  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1257  เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิ์ขำ  37/1  2  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1258  เด็กหญิงอรปรียา มหิสุ  43/2  2  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1259  เด็กหญิงวริศรา เพ็งฤกษ์  49/12  2  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1260  เด็กชายศิวารุฒิ คล้ายทอง  52/2  2  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1261  เด็กชายกันต์ พุทธโกสัย  64/8  2  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1262  เด็กหญิงกวินธิดา พระกาศรี  154  2  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1263  เด็กหญิงกวินธิดา เครือเนตร  155  2  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1264  เด็กชายนพกร พูลพุฒ  187  2  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1265  เด็กหญิงจิภาภรณ์ ลือชา  203  2  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1266  เด็กชายกฤติธี ปุณณานนท์  282/3  2  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1267  เด็กหญิงจิรภัญญา สายแวว  18/1  3  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1268  เด็กชายเกียรติศักดิ์ ดอกแก้ว  31  3  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1269  เด็กชายต้นนพัฒน์ แสงบำรุง  33  3  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1270  เด็กชายจิรวัฒน์ บุญธรรม  45/1  3  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1271  เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วรอินทร์  53/3  3  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1272  เด็กชายรณกฤต พุทธโกสัย  57  3  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1273  เด็กหญิงถิรพร จันทน์เทศ  75  3  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1274  เด็กหญิงปิยธิดา แสงรีย์  90  3  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1275  เด็กชายธนัท ทองทวี  121  3  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1276  เด็กหญิงญาดา ลิขิตวิเศษกุล  166  3  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1277  เด็กหญิงปพิชญา ยิ้มสวัสดิ์  56  4  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1278  เด็กชายพชรดนัย บัวแฝง  88/2  4  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1279  เด็กหญิงธัญชนก แขกรัมย์  121/1  4  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1280  เด็กชายณภัทร สุนาโท  122/6  4  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1281  เด็กหญิงชนากานต์ โหมดน้ำ  122/17  4  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1282  เด็กชายจารุวัฒน์ ปลิวลอย  165  4  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1283  เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ชัยอำนาจ  181  4  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1284  เด็กหญิงอรปรีญา คงเหลี่ยม  189/1  4  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1285  เด็กชายณชิต สุภาวิมล  235/31-33  4  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1286  เด็กหญิงกัญญาวีร์ เสือฉิม  27/1  5  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1287  เด็กหญิงบุณยพร ทิพย์จ้อย  30/3  5  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1288  เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ สาแช  31  5  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1289  เด็กชายกิตษฎากรณ์ น้อยนิน  67  5  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1290  เด็กหญิงกันตวรรณ แก้วอ่อน  94  5  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1291  เด็กหญิงณัฐธิดา เนตรภู่  103/1  5  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1292  เด็กหญิงพิมญดา จันทร์เกษม  109/8  5  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1293  เด็กหญิงพีรชยา วรอินทร์  110/1  5  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1294  เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วนุภาพ  118/24  5  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1295  เด็กหญิงนิภาธร อินทสิทธิ์  118/45  5  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1296  เด็กหญิงพิชญธิดา พัติกพงษ์  118/47  5  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1297  เด็กชายธนัท คำวิเศษ  123/1  5  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1298  เด็กชายธนภัทร เจริญรัตน์  160  5  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1299  เด็กชายธนณัฏฐ์ ฝ่ายเป็น  186  5  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1300  เด็กหญิงณิชาพร แสงโต  210  5  ทต.หางน้ำสาคร  มโนรมย์  ชัยนาท
1301  เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ถิรธนาธนเศรษฐ  57/4  5  ต.อู่ตะเภา/ทต.หางน้ำฯ  มโนรมย์  ชัยนาท
1302  เด็กหญิงชมมณี พันธุ์สมบูรณ์  73/4  5  ต.อู่ตะเภา/ทต.หางน้ำฯ  มโนรมย์  ชัยนาท
1303  เด็กชายแจ็ค เมอโต  108  5  ต.อู่ตะเภา/ทต.หางน้ำฯ  มโนรมย์  ชัยนาท
1304  เด็กหญิงเปมิกา พรมเวียง  149  5  ต.อู่ตะเภา/ทต.หางน้ำฯ  มโนรมย์  ชัยนาท
1305  เด็กชายเจตนิพัทธ์ สุขกูล  170/1-2  3  ทต.คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1306  เด็กชายปรินทร ขวัญทวี  4  4  ทต.คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1307  เด็กหญิงธิรดา ช่วยแสง  157/3  4  ทต.คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1308  เด็กหญิงเบญญาภา รุ่งเรือง  292  4  ทต.คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1309  เด็กหญิงซาเดีย ปาทาน  330/2  4  ทต.คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1310  เด็กชายกันตพัทธ์ พานเทียน  356  4  ทต.คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1311  เด็กชายพชร สินเธาว์  369/1  4  ทต.คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1312  เด็กหญิงธีรดา อรุณรุ่งสวัสดิ์  471/5  4  ทต.คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1313  เด็กชายปารเมษฐ์ ไทยทำนัส  9849/1  4  ทต.คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1314  เด็กหญิงเขมินทรา การะเกตุ  18/1  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1315  เด็กหญิงปัญฑิตา ทองนุ้ย  19/4  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1316  เด็กชายก้องภพ บัวเด่น  32/2  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1317  เด็กชายสันติภาพ จันทร์กล้า  86/1  1  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1318  เด็กหญิงณิชาภัทร ท้วมวงษ์  13  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1319  เด็กชายเสฏฐวุฒิ กล่อมกลิ่น  117/2  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1320  เด็กหญิงเพชรลดา ทองกลัด  138  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1321  เด็กหญิงณัฐชา สมัครการไถ  192  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1322  เด็กหญิงปัณณพร วรอภิญญาภรณ์  196  2  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1323  เด็กหญิงภิญญาภัทร อรรถพันธุ์  11/1  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1324  เด็กชายมาตังค์ ขาวฉอ้อน  14  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1325  เด็กชายภัทรดล กระจายสี  24/2  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1326  เด็กชายกฤษนัย มาท้วม  30  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1327  เด็กชายคณิศร พุกสาย  37/2  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1328  เด็กหญิงวารีญา กุลทอง  53/12  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1329  เด็กชายพชรพล จอนพงษ์  57/15  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1330  เด็กชายภาณุพงศ์ น้อยนิล  69/3  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1331  เด็กชายกันตพงศ หอมกระทุ่ม  73  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1332  เด็กชายชนาธิป พัฒนะชัย  75/1  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1333  เด็กชายอภิวุฒิ เกษสาคร  76  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1334  เด็กหญิงณตาฌา จาดประทุม  96/1  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1335  เด็กชายณิชพน เถินหิตย์  97/2  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1336  เด็กชายธนากร ใจสงค์  99/1  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1337  เด็กชายพีรวัส ก๋งพญา  105  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1338  เด็กชายวรพงศ์ ทาวงศ์  127/1  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1339  เด็กหญิงปุณยวีท์ สร้อยงาม  148/5  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1340  เด็กชายแซมูเอล ดาลริมเพิล  168/3  3  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1341  เด็กหญิงตวิษา เขาแก้ว  479/3  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1342  เด็กชายทิโมรี โควิล  506  4  คุ้งสำเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1343  เด็กหญิงสุพรทิพย์ เอมศิริ  12/6  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1344  เด็กหญิงลักษมน อั่นพรามภ์  14/3  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1345  เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์ หล้าธรรม  29/1  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1346  เด็กหญิงรัชธิดา สุทธิวงศ์  29/7  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1347  เด็กหญิงพิมพ์รดา เทียมพิทักษ์  37/4  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1348  เด็กหญิงกมลรัตน์ เกตุศิริ  58/1  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1349  เด็กหญิงอารดา ชุ่มยิ้ม  62/1  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1350  เด็กหญิงพิชญาภัค อิทร์เชิง  70/4  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1351  เด็กชายกรภัทร แก้วไธสง  74/1  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1352  เด็กหญิงปัณฑิตา บุญเพ็ชร์  80/4  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1353  เด็กชายธนกร ยี่สาคร  83/2  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1354  เด็กหญิงช่อแก้ว ปุริมพล  84/1  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1355  เด็กหญิงณัฐฑริกา อนันทสุข  101/2  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1356  เด็กหญิงชัชชญา สอนเถื่อน  103/1  1  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1357  เด็กหญิงกนกนัฐ อินคง  144/1  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1358  เด็กชายธีรภัทร ลานอก  146  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1359  เด็กชายนทีกานต์ สมบุญธรรม  149/3  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1360  เด็กชายพชรพล เย็นสุข  154  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1361  เด็กหญิงภัทรภิรมย์ ผิวเฉียง  166/3  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1362  เด็กชายนราวิชญ์ สีสุข  176/4  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1363  เด็กชายธนพล พิศรูป  176/5  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1364  เด็กชายธนกฤต มีเย็น  197/5  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1365  เด็กชายณัฐพล อุ่นสนิท  203/2  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1366  เด็กหญิงปวิตรา พูลเพิ่ม  210/2  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1367  เด็กหญิงนภชนก เปียชวด  219/3  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1368  เด็กหญิงกชกร เจริญทัพ  234/11  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1369  เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ทองเพ็ช  234/25  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1370  เด็กหญิงนลินดา รนหงษา  236/25  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1371  เด็กชายไกรวิชญ์ เกิดอ่วม  243  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1372  เด็กหญิงดารุณีวรรณ ป้อยแก้ว  258/1  2  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1373  เด็กหญิงณัฐยา จำปาทอง  60/1  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1374  เด็กหญิงดวงกมล ทองโพธิ์  78/3  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1375  เด็กหญิงอมลรดา กิณานันท์  122/1  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1376  เด็กหญิงจารุวรรณ รอดนิล  125/1  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1377  เด็กชายพิพัฒน์ เปียชวด  138  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1378  เด็กชายเตชินท์ บุญมาอ้น  148  3  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1379  เด็กชายธนกฤต โพธิ์มูล  2/2  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1380  เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญเลิศ  22/2  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1381  เด็กหญิงยาณิดา พุ่มฉัตร์  27/2  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1382  เด็กชายไชยภพ แตงร่ม  57  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1383  เด็กหญิงปุณณิสา บุดมาก  78/2  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1384  เด็กหญิงกมลลักษณ์ อ่อนสิงห์  79  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1385  เด็กชายภูวสิษฏ์ เพ็ชรแจ่ม  91/1  4  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท
1386  เด็กชายกฤติณท์ โภชน์ธัญการ  12/3  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1387  เด็กชายณัฐกฤต คุ่ยจาด  18/5  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1388  เด็กหญิงกานต์พิชชา ฟักผล  19  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1389  เด็กชายณครินทร์ กลิ่นษร  21/2  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1390  เด็กหญิงณัฏฐณิชา เอี่ยมครอง  24/1  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1391  เด็กหญิงณัฏฐธิดา อ่อนตา  38/1  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1392  เด็กหญิงสุภัสสรา เสือพุก  69/3  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1393  เด็กชายภัทรพล อ่วมสิงห์  82/2  1  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1394  เด็กชายสมิท กลิ่นจันทร์  2/1  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1395  เด็กหญิงขวัญจิรา บุญโพธิ์  8  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1396  เด็กชายฐานพัฒน์ จีนแจ  8/4  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1397  เด็กชายธีระดล พานิช  40/2  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1398  เด็กหญิงธีร์ชญา พานิช  46/2  2  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1399  เด็กชายภูมิตะวัน ดวงศรี  3/2  3  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1400  เด็กหญิงจรรยพร จันทร์แจ่มฟ้า  20/1  3  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1401  เด็กหญิงปัณณพร จันทร์ดี  29  3  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1402  เด็กชายณัฏพล ทองคุ่ม  17  4  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1403  เด็กหญิงธิดารัตน์ ปานเรือง  10/1  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1404  เด็กชายปพณธีร์ ประถมบุตร  18  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1405  เด็กชายภาณุพงษ์ อาจหาญ  28/4  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1406  เด็กหญิงอรอุมา ชั่งแช่ม  32/5  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1407  เด็กหญิงชลธิชา เทศน้อย  43/2  5  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1408  เด็กหญิงภัทรธิดา สระกลาง  4/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1409  เด็กหญิงพรธวัล สระกลาง  4/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1410  เด็กหญิงสุตาภัตร์ ศรีเกตุ  18  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1411  เด็กชายธนบูลย์ อ่วมต่าย  22/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1412  เด็กชายกษิดิส ลอยสายออ  27  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1413  เด็กชายนภัทร ฉิมพลี  61/5  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1414  เด็กหญิงกฤติมา ไก่รุ้ย  89/2  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1415  เด็กชายณัชดนัย สุขเจริญ  104/1  6  ศิลาดาน  มโนรมย์  ชัยนาท
1416  เด็กชายณัฏฐชัย อินมณี  80  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1417  เด็กหญิงพัชรินทร์ คงยา  94/2  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1418  เด็กหญิงวรัสยา สุรินท์  97  1  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1419  เด็กชายจีรพัฒน์ วรรณวัธนะ  46/2  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1420  เด็กชายสถาพร ลุกปู่  53/7  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1421  เด็กหญิงธัญวรัตน์ วงค์หาญ  86  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1422  เด็กชายจิรภัทร จันทร์สุวรรณ์  109  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1423  เด็กชายภูมิรพี สิริสิทธิกุล  112  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1424  เด็กชายรัชพล มหันรัตนะ  208/1  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1425  เด็กชายภัทรชนนท์ กล่อมน้อย  216  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1426  เด็กหญิงธัญทิพย์ สุคนธ์ขจร  217  2  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1427  เด็กชายณัฐนนท์ วงศ์จันทร์  4/4  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1428  เด็กหญิงรสิตา ขุนจำนงค์  13  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1429  เด็กชายคุณกร ชูสงค์  14  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1430  เด็กชายกิตติกวินท์ มหามาตร  24/2  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1431  เด็กหญิงญาณิศา ล้อมสาย  52/1  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1432  เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทิพวรรณ์  61/2  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1433  เด็กชายปัณณทัต คล้ายชัย  82/2  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1434  เด็กหญิงชีวาพร อ้นเสน  108  3  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1435  เด็กหญิงกฤติมา พรมพา  81/2  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1436  เด็กชายพชรพล ดาวคะนอง  83/6  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1437  เด็กหญิงโชติกา ดีฉนวน  92/1  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1438  เด็กชายวรภัทร อ่วมต่าย  125  4  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1439  เด็กหญิงกัญญาภัค มูลธิโต  91/7  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1440  เด็กชายวัชรพงศ์ ดำสอาด  127  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1441  เด็กหญิงบุญญาวี พูลสวัสดิ์  9809  5  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1442  เด็กหญิงธัญพร สังข์ธูป  11  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1443  เด็กชายเตชิต เพ็ชรอิน  37/4  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1444  เด็กหญิงจิราพร อินทร์น้อย  86  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1445  เด็กชายรุ่งโรจน์ ลอยประดิษฐ์  96  6  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1446  เด็กหญิงณัฐสุดา ดวงตา  28/1  7  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1447  เด็กชายณัฐวัฒน์ อินทร์ประสิทธิ์  28/1  7  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1448  เด็กชายนราวุฒิ โนนคำพันธ์  35  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1449  เด็กหญิงกันยากร ชวดนุช  39/1  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1450  เด็กชายสุกฤต สิทธิศักดิ์  52  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1451  เด็กหญิงศศิปภาดา ทิพย์รัตน์  62  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1452  เด็กชายพฤทธิกร นาคอิ่ม  76/1  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1453  เด็กชายคามินทร์ มหิสดามิน  77/2  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1454  เด็กหญิงเขมรัตน์ บำรุงศรี  86  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1455  เด็กหญิงณัฐณิชา อินทร์ประสิทธิ์  86/2  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1456  เด็กชายภัทราวุธ พันธุ์เขตร์กิจ  97/2  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1457  เด็กหญิงพิมพ์วิภา ปานขลิบ  119/3  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1458  เด็กหญิงกชกรณ์ จันทร์ครุธ  126/3  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1459  เด็กหญิงวริษฐา ประเทือง  129/3  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1460  เด็กชายศุภณัฐ ธูปบุชา  177/1  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1461  เด็กหญิงหยกนภา สุทธิทิพย์  184/15  8  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1462  เด็กชายธนายุทธ คำปิ่น  14/5  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1463  เด็กหญิงชนาพร ผิวอ่อน  24/3  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1464  เด็กหญิงโสภิตรา กรนาค  29/1  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1465  เด็กหญิงสุพรรณ์ณี พันธ์มาลี  34  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1466  เด็กหญิงสุพรรณ์ณา พันธ์มาลี  34  9  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1467  เด็กหญิงณัฐวดี เหล่าอิน  1/1  10  ท่าฉนวน  มโนรมย์  ชัยนาท
1468  เด็กชายสุกฤษฏิ์ มั่นพุต  4  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1469  เด็กหญิงวริษา รอดตะเภา  8/2  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1470  เด็กหญิงสุการดา ธาตุมี  11/3  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1471  เด็กชายธันวา มีชะโย  30  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1472  เด็กชายปกาวิชญ์ เสียงหวาน  58  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1473  เด็กหญิงพิชชาพร เร่งรัด  64  1  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1474  เด็กหญิงภาพิมล โพศรีเมือง  10483  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1475  เด็กหญิงณัฏฐา ทองคำ  114  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1476  เด็กชายเก้าพะยา หงีจร  114/1  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1477  เด็กหญิงณิชากุล สุขสบาย  133  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1478  เด็กหญิงพุธิตา ชูเฉลิม  144/2  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1479  เด็กชายสุภชัย พรมมา  162  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1480  เด็กชายสิงหา ทองชื่น  163/1  2  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1481  เด็กหญิงชนัญธิดา แดงนามนต์  4/1  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1482  เด็กชายกมลเทพ สาระชาติ  18  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1483  เด็กชายทักษ์ดนัย โตอิ้ม  33/3  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1484  เด็กชายกฤษฎี อยู่ลอง  61/1  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1485  เด็กหญิงบุญญาพร ชาติสุทธิ  96  3  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1486  เด็กชายณัฐภัทร โกเมนเอก  3/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1487  เด็กหญิงแพรวพีรดา เกษสาคร  31/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1488  เด็กหญิงกุลนันท์ เกษสาคร  43  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1489  เด็กหญิงคณิชกร ศรศรี  60/7  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1490  เด็กหญิงอัญญาดา ยอดเกิด  77  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1491  เด็กชายภาคิน บังคม  86  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1492  เด็กชายวสุพล ดวงจิตร  97  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1493  เด็กชายกันยกร สินตะละ  113/1  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1494  เด็กชายพีรพล บุญเรือง  113/3  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1495  เด็กชายปัณณวิชญ์ โหมดน้ำ  122/3  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1496  เด็กชายสุวัจน์ แซ่จู  166/3  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1497  เด็กหญิงศศิชา แดงไผ่  184  4  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1498  เด็กชายบัญชา แซ่เตีย  13/5  5  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1499  เด็กหญิงสโรชา ชะเอม  9809  5  ไร่พัฒนา  มโนรมย์  ชัยนาท
1500  เด็กชายกัณตภณ ล้ำจุมจัง  20/11  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1501  เด็กชายจีรภัทร วันดี  30  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1502  เด็กหญิงทฤตมน แป้นโพธิ์  31/1  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1503  เด็กหญิงลัลน์รณา ลิขิตวิเศษกุล  38/4  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1504  เด็กหญิงกนกนิภา พรมเวียง  61/1  1  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1505  เด็กชายปัณณธร อุบลตระการ  4/3  2  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1506  เด็กหญิงธัญชนก เมฆนิ่ม  10  2  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1507  เด็กชายต้นกล้า เมฆนิ่ม  10  2  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1508  เด็กหญิงพิตริ คำบุญมี  17/2  2  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1509  เด็กชายพิชญะ แย้มสุข  37/2  2  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1510  เด็กหญิงเบญญาภา ขุนแท้  20  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1511  เด็กชายนพดล ใจแสน  27  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1512  เด็กชายรพิภัทร โพธิ์สัย  37  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1513  เด็กชายนิพัทธ์ พันตะเภา  56  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1514  เด็กชายภูวดล ทีเวียง  72/1  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1515  เด็กหญิงปุณยนุช แย้มสุข  80/2  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1516  เด็กหญิงธัญญรัตน์ แก้วทอง  122/2  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1517  เด็กหญิงโจฮันนา โซตาร์ด  135  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1518  เด็กหญิงพุ่มทอง  138  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1519  เด็กหญิงนิตยา พึ่งชัยภูมิ  140/3  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1520  เด็กหญิงอันนา ไทยนอ้ย  141/2  3  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1521  เด็กหญิงนริสรา สมสุข  56/2  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1522  เด็กหญิงสุวรรณี สมสุข  56/2  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1523  เด็กชายธนภัทร สาทแก้ว  73/4  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1524  เด็กชายภาคิน สาสี  111/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1525  เด็กชายเมธาสิทธิ์ นาควัน  116/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1526  เด็กหญิงธนภรณ์ เรืองชัย  131  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1527  เด็กหญิงปัณฑารีย์ ทรัพย์นุ่ม  138  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1528  เด็กชายชนาธิป พุทธโกสัย  145/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1529  เด็กชายต้นธนะ กวยสกุล  146/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1530  เด็กหญิงธัญญรัตน์ จันสุด  161/1  4  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท
1531  เด็กหญิงปพัชญา ทับฤทธิ์  85/7  5  อู่ตะเภา  มโนรมย์  ชัยนาท


 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท :: ผู้ดูแลระบบ :นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม & นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์