รายชื่อ และที่อยู่เด็กปฐมวัยประจำอำเภอ เมืองชัยนาท

ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น   3030   คน


  ชื่อตัว-ชื่อสกุล   บ้านเลขที่   หมู่   ตำบล   อำเภอ   จังหวัด
1  เด็กหญิงกัญญาภัค เอมพันธ์  25  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2  เด็กชายปัญญากร โตเลิศ  51  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
3  เด็กชายปภังกร ศรีวิเศษ  56  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
4  เด็กหญิงประภาวรินทร์ อิ่มหมี  67  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
5  เด็กชายวานนท์ ผลเจริญ  68  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
6  เด็กหญิงลัลน์ษิกา ปักษา  96  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
7  เด็กชายภัทรพล ทองเนื้อแปด  155  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
8  เด็กชายกัณศิวัฒน์ ธรรมประดิษฐ์  169  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
9  เด็กชายสิรชัย ทรัพย์ประเสริฐ  172  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
10  เด็กชายธนน เพชรน้อย  197  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
11  เด็กหญิงทัศษอร บัวเขียว  239  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
12  เด็กหญิงรัชฎาพร ทองเนื้อแปด  254  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
13  เด็กหญิงวิชญาพร วงษ์เขียว  6  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
14  เด็กหญิงจิณณพัต น้อยศรี  24  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
15  เด็กหญิงไอริน น้อยเอี่ยม  75  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
16  เด็กหญิงอธิชา ผ่องผึ้ง  118  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
17  เด็กชายพรพิพัฒน์ ปรุงสุข  131  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
18  เด็กหญิงสุภัสสร แจ้งแสง  175  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
19  เด็กชายนัธทวัฒน์ ดวงคำ  181  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
20  เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ชาญวิโรจน์  186  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
21  เด็กหญิงไอลยา บัวมาก  365  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
22  เด็กชายกิตตน์ เพียงตา  31  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
23  เด็กชายศรัณยู สิงห์เถื่อน  65  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
24  เด็กชายธนพล ยังถิน  250  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
25  เด็กชายธันวา มากสิงห์  265  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
26  เด็กชายภาคิน เกิดแก้ว  316  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
27  เด็กหญิงธนัญญา ศรีบุญไชย  349  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
28  เด็กหญิงวรรณรดา เรือนบัว  360  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
29  เด็กหญิงธนวันต์ ชิ้นสอนจิตต์  410  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
30  เด็กหญิงกัญญภัส สถิตพงษา  446  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
31  เด็กชายจิรเมธ กวางประเสริฐ  450  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
32  เด็กหญิงนภัทตา แสงดารา  482  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
33  เด็กชายธนวัฒน์ บุญยังรอด  500  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
34  เด็กหญิงณัฏฐณิชา พุทธปัญญา  7  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
35  เด็กชายกรวิชญ์ บางมณีนิล  40  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
36  เด็กหญิงสิรินดา จันทร์กระจ่าง  45  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
37  เด็กหญิงปณิตา เอี่ยมวิลัย  115  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
38  เด็กหญิงกรรณิการ์ นิ่มน้อย  198  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
39  เด็กชายเดชาวัต ผึ้งสอน  209  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
40  เด็กชายยศกร วิลัยวรรณ์  224  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
41  เด็กชายณชพล ชมรอด  245  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
42  เด็กชายณัฐชนน บุญเรือน  17  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
43  เด็กหญิงสุชาวดี วงษ์ธัญญะ  31  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
44  เด็กชายอนุชา เพ็ชรมั่ง  46  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
45  เด็กชายกฤติเดช โพธิ์ขอม  255  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
46  เด็กชายณัฐกิตติ์ จันทร์สนิท  291  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
47  เด็กชายวิศรุต ยาสุข  5  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
48  เด็กหญิงอุษา จิ๋วเจริญ  11  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
49  เด็กหญิงจรรณรัตน์ โพธิ์เปี่ยม  36  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
50  เด็กหญิงบุญยาพร ปั้นพัว  43  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
51  เด็กหญิงกานต์พิชชา นุชโพธิ์พันธ์  50  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
52  เด็กหญิงไมลินน์ ฮอฟลันต์  67  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
53  เด็กชายนันทพงษ์ มากสิงห์  79  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
54  เด็กชายปวฤทธิ์ ดีรอด  83  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
55  เด็กชายบัญจงเดช เกิดแก้ว  105  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
56  เด็กหญิงชาลิษา นกลอย  111  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
57  เด็กชายสิริกร ปานสุข  189  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
58  เด็กชายวายุภัทร ครุตเนตร  256  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
59  เด็กชายอธิวัฒน์ ปานหลุมข้าว  306  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
60  เด็กชายยศกร น้อยล้ำ  368  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
61  เด็กหญิงณัฐวดี คุ่ยจาด  372  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
62  เด็กหญิงณัฐรฎา กุณฑี  373  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
63  เด็กหญิงมนัญชยา ด้วงธรรม  385  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
64  เด็กหญิงนิษา ปั้นพัว  10  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
65  เด็กชายนัยเรศย์ นพศิริ  17  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
66  เด็กชายกายทิพย์ ขำศิริ  27  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
67  เด็กหญิงสุภานัน คชอินทร์  29  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
68  เด็กหญิงดุลยา สวงมูล  38  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
69  เด็กชายปานชัย ยาเจี้ยม  86  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
70  เด็กหญิงภูริตา อุดมศิลป์  100  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
71  เด็กชายญาณกวี สุขเสงี่ยม  178  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
72  เด็กชายภวัต บุญโก  250  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
73  เด็กหญิงลักษิดา ปริณาพรรณ  289  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
74  เด็กชายธนภัทร ปั้นพัว  306  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
75  เด็กชายพิชญะ ภูผล  313  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
76  เด็กหญิงลักษิกา บุตรศักแสง  316  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
77  เด็กชายธนาเมธ สงหล้า  319  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
78  เด็กชายศุภกฤษ์ คันธมาตร์  334  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
79  เด็กชายศุภกร คันธมาตร์  334  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
80  เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขจันทร์  336  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
81  เด็กหญิงยิ่งรัก เนาว์ประดิษฐ  89  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
82  เด็กหญิงนันทิชา อุดมผล  9  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
83  เด็กหญิงพิชญนันท์ ไพโรจน์  98  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
84  เด็กชายนฤดม สุขสังวาลย์  117  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
85  เด็กชายพัฒนกรณ์ เกสรสุคนธ์  133  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
86  เด็กชายธนพนธ์ กรัดกระยาง  151  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
87  เด็กชายกิตติเดช คูณยา  274  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
88  เด็กชายชนภัทร น่าบูรณะ  194  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
89  เด็กชายสุรชาติ เชียงสอน  203  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
90  เด็กหญิงกรัสเพชร คุ้มชนะ  222  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
91  เด็กชายบัณฑัต สิงห์โตทอง  353  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
92  เด็กหญิงคติยา เสดวงชัย  55  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
93  เด็กหญิงอิสรีย์ ดีประสิทธิ์  142  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
94  เด็กชายสิทธรัตน์ มีสุข  159  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
95  เด็กหญิงญาดา ขวัญมงคล  236  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
96  เด็กชายโกศล อัฒพุฒ  279  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
97  เด็กชายอัครพล กันภัย  306  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
98  เด็กหญิงศรัญญา ฤกษ์สุนทรี  404  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
99  เด็กชายธนพล สนธิกร  3  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
100  เด็กชายนที ศรีเนตร  38  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
101  เด็กหญิงนลินทิพย์ วิริยะหิรัญกุล  115  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
102  เด็กหญิงชุติกานต์ อยู่เย็น  186  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
103  เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทร์คล้าย  213  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
104  เด็กหญิงศิรภัสสร ประสงค์คำ  284  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
105  เด็กหญิงวิชญาพร แจ่มผล  285  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
106  เด็กหญิงศรัณย์ญา เอมสรรค์  12  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
107  เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุดสาคร  83  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
108  เด็กหญิงสุภัชชา น้ำทองดี  135  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
109  เด็กชายจุตภัทร ชื่นเมือง  189  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
110  เด็กหญิงฐานิดา ถิ่นสำราญ  222  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
111  เด็กชายวงศกร ชำบุญมี  224  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
112  เด็กชายพรหมมินทร์ แสงเดช  241  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
113  เด็กหญิงพิชชานันท์ ยิ้มมีชัย  259  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
114  เด็กหญิงพิไลวรรณ ศรีกุล  307  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
115  เด็กหญิงกมลชนก ยอดดำเนิน  335  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
116  เด็กชายนพรุจ อาจศรี  344  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
117  เด็กหญิงคณัชญา แฟงฟ้อย  347  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
118  เด็กชายจิรพัฒน์ เจแสง  356  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
119  เด็กชายสุรศรี เล็กแข็ง  371  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
120  เด็กชายธนพนธ์ ฉ่ำเพ็ชร์  391  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
121  เด็กชายธนภูมิ อ่ำคง  462  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
122  เด็กหญิงนฤมล ยิ้มใย  470  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
123  เด็กหญิงศุภิสรา แจ้งใบ  479  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
124  เด็กชายนภวิชญ์ พุทธิตระกูล  521  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
125  เด็กชายธีระ พันธุ์เพียร  629  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
126  เด็กชายนนท์ฐกานต์ เกศา  809  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
127  เด็กชายสุทธิรักษ์ คำทะมูล  839  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
128  เด็กหญิงกมลวรรณ อุ่นจางวาง  863  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
129  เด็กหญิงแพรไหม พระอัมพร  875  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
130  เด็กหญิงอรณิชา กำจาย  11  3  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
131  เด็กหญิงฐิตาภา ดิษมา  17  3  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
132  เด็กหญิงวริศรา แจ่มผล  39  3  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
133  เด็กชายหิรัณย์ ภู่วัด  48  3  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
134  เด็กชายปฏิพล ปิ่นปกบุตร  2  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
135  เด็กหญิงเบ็ญจมาพร สุบิลมิต  109  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
136  เด็กหญิงจารุภัทร สีฟุ้ง  142  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
137  เด็กชายชยานันท์ เกื้อกูล  284  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
138  เด็กชายภุชพงศ์ บัวภู่  290  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
139  เด็กหญิงอริญลดา ฤทธิเรืองเดช  307  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
140  เด็กชายกิตศกร กำจาย  336  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
141  เด็กชายปริยกร ภาณุโรจน์  353  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
142  เด็กหญิงวิมลรัตน์ เนินทอง  402  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
143  เด็กชายธนภูมิ คุ้มทิศ  499  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
144  เด็กหญิงอรัญญา บุญมา  500  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
145  เด็กหญิงกุลนิดา ชุมเกตุ  530  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
146  เด็กชายปารเมศ เรืองรอด  533  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
147  เด็กหญิงอัญชิสา เพ็ญภักดี  554  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
148  เด็กชายรัฐภูมิ เพิ่มศักดิ์  84  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
149  เด็กชายสรภัส ภู่มาลัย  89  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
150  เด็กหญิงผริตารีย์ จันทร์ตรา  186  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
151  เด็กหญิงนัฐทนันพร พิศาลวรพงศ์  207  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
152  เด็กหญิงพาณิภัค อ่อนจันทร์สกุล  239  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
153  เด็กชายรัฐภูมิ สุขสวัสดิ์  326  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
154  เด็กชายภคิน ส่งศิริ  334  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
155  เด็กชายอิษฏ์ โพธิสาย  1  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
156  เด็กชายอัฑฒ์ โพธิสาย  1  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
157  เด็กชายพีรดนย์ สนพุก  8  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
158  เด็กหญิงกัญญาภัค ไกรแสงหิรัญ  22  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
159  เด็กชายณัฐภูมิ วรอินทร์  31  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
160  เด็กชายจิรภัทร มาสม  77  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
161  เด็กหญิงกรองทอง ไทยแก้ว  81  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
162  เด็กหญิงปิยธิดา คำเวียน  81  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
163  เด็กหญิงลักษิกา เจริญไทย  127  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
164  เด็กหญิงทิชาพร แสงเคลือบ  182  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
165  เด็กหญิงนิศาชล ลับแล  203  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
166  เด็กชายลภัส แก่นจันทร์  43  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
167  เด็กชายทีปกร นามอาษา  98  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
168  เด็กชายอินทนนท์ ตั้งชรากูล  105  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
169  เด็กชายภูวนาถ โพธิ์ดาษ  130  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
170  เด็กหญิงพิชญา นิยมดี  144  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
171  เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดีเมือง  236  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
172  เด็กหญิงภัณฑิรา สายหอม  248  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
173  เด็กหญิงคุณัญญา ปิ่นทอง  269  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
174  เด็กหญิงบุญยาพร โพธิ์งาม  280  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
175  เด็กชายภูริศ ลิมไธสง  11  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
176  เด็กหญิงเพชรณิชา ธรรมราช  215  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
177  เด็กชายกิตติภูมิ โสภา  283  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
178  เด็กหญิงพริมพิชญา แก้วเกิด  93  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
179  เด็กชายทินมณี ขำกระแสร์  120  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
180  เด็กหญิงกัญญาวีร์ ผึ้งย้อย  134  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
181  เด็กหญิงเจนจิรา ดอกจันทร์  145  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
182  เด็กชายธนวัฒน์ เกตุสม  164  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
183  เด็กชายธนโชติ ประภัสสร  45  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
184  เด็กหญิงอัญชิสา กรัดกระยาง  115  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
185  เด็กชายธนวัฒน์ เงินคง  121  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
186  เด็กชายคุณภัทร แท่นมณี  149  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
187  เด็กชายจิตติพัฒน์ ปั้นนิ่ม  189  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
188  เด็กชายวรกานต์ จุ้ยกระยาง  241  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
189  เด็กหญิงขวัญปภัสร์ พงศ์ศิริศักดา  272  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
190  เด็กหญิงฐิติกา กันทา  370  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
191  เด็กหญิงสุพัตรา พงษ์ศรี  395  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
192  เด็กหญิงชญาณี อ่อนบุรี  401  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
193  เด็กหญิงรมย์นริน โตแก้ว  95  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
194  เด็กชายธนภูมิ ตุ้ทอง  97  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
195  เด็กหญิงณัฐฐณิชา ศรีบุญเรือง  98  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
196  เด็กหญิงกฤษณา ศิริอ่อน  121  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
197  เด็กชายกฤตกร ทาเวียง  121  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
198  เด็กชายพชรพล เถื่อนไพร  138  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
199  เด็กชายศักดา สายสวรรค์  175  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
200  เด็กชายภูวเดช ผึ้งย้อย  188  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
201  เด็กหญิงวรัญญา ปานเจริญ  215  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
202  เด็กหญิงชนัญธิดา คำพฤกษ์  224  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
203  เด็กชายกันต์ดนัย สัญจร  275  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
204  เด็กชายพงศ์ปณต หงษ์บุญมี  304  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
205  เด็กหญิงนภัสสร สุโยธีธนรัตน์  347  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
206  เด็กหญิงติณณา โมรา  363  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
207  เด็กหญิงณัฐชา สุเมธรัตน์  73  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
208  เด็กหญิงสุคนธา คณะศรี  139  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
209  เด็กหญิงรดา ศิลาศรี  157  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
210  เด็กหญิงกานต์พิชชา ไหล่แท้  178  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
211  เด็กชายณัฐสิทธิ์ เต่าให้  245  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
212  เด็กหญิงสุพิมพ์เพ็ญ สีดาสอน  251  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
213  เด็กหญิงพิชามณชุ์ เชื้อสมเกียรติ  290  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
214  เด็กชายปัณณวิชญ์ ฉิมเกิด  68  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
215  เด็กชายธารากร ผึ่งวัด  139  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
216  เด็กหญิงภัทรชริดา ชื่นมั่น  265  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
217  เด็กชายกิติพศ โบสถ์ทอง  268  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
218  เด็กชายกิติภณ โบสถ์ทอง  268  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
219  เด็กหญิงกมลลักษณ์ จันทร์แจ่มฟ้า  318  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
220  เด็กหญิงธัญยวลัญช์ สินทรธรรม  413  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
221  เด็กหญิงนันณภาค์ พิมพ์แก้ว  431  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
222  เด็กชายธีรเมธ ทองดี  443  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
223  เด็กหญิงมิตรสินิ เชิดฉาย  460  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
224  เด็กหญิงวรวรรณ สุขเฟื่อง  11  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
225  เด็กหญิงปณาลี ศรีสังข์  36  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
226  เด็กหญิงนภัค ปานเจริญ  47/1  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
227  เด็กหญิงนฤดี แสงขำ  124  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
228  เด็กหญิงวิชญาพร อ่อนสำลี  152  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
229  เด็กชายภูไท ช่วยกลาง  252  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
230  เด็กหญิงพัทรศยา ดิษยโอฬารกุล  306  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
231  เด็กชายปภังกร ภู่มาลัย  400  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
232  เด็กชายธัชกฤช แพงตาวงศ์  48  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
233  เด็กชายนพรัตน์ สิงหะเทพ  149  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
234  เด็กหญิงอัจฉราพร รีบเร่งดี  163  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
235  เด็กหญิงวันจันทร์ พลอยกระจ่าง  170  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
236  เด็กหญิงฐิชากร แก้วคง  189  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
237  เด็กชายปัณณวิชญ์ แสงอาวุธ  33  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
238  เด็กหญิงปัณฑิตา แสงอาวุธ  33  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
239  เด็กหญิงเบญญาภา พันที  34  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
240  เด็กหญิงสุมิตรา ถึงแสง  85  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
241  เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันทร์พุก  85  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
242  เด็กชายคณุตม์ ดั่นคุ้ม  91  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
243  เด็กหญิงพิทยาภรณ์ วงษ์เวียง  104  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
244  เด็กชายกรณัฐ ภู่เปี่ยม  111  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
245  เด็กหญิงพิมพ์ญาดา จำปาบุญ  140  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
246  เด็กชายจักรพงศ์ เต็งน้อย  170  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
247  เด็กหญิงภสพร แก้วท้วม  180  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
248  เด็กชายคณพัฒน์ บุญเพ็ง  2  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
249  เด็กชายทัตพร พลอยใหม่  41  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
250  เด็กหญิงภัทรพร มั่นจันทร์  43  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
251  เด็กชายปุณณวิช อ่อนฤทธิ์  83  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
252  เด็กชายณัฐกมล ชูควร  112  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
253  เด็กชายชญานนท์ บุญรอด  11  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
254  เด็กชายปฏิภาณ เอี่ยมปลัด  14  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
255  เด็กชายปฏิพล เอี่ยมปลัด  14  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
256  เด็กชายเดชปภัช จันทร์นิล  62  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
257  เด็กชายสุวิจักษณ์ อิ่มอาเทศ  90  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
258  เด็กหญิงวรเทพินทร์ ขำโท้  163  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
259  เด็กหญิงณัฐณิชา หมวกหนู  189  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
260  เด็กชายทศพล ชัยมงคล  238  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
261  เด็กชายทัตเทพ จูเที่ยง  274  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
262  เด็กชายธนวัฒน์ นุชเสียงเพราะ  277  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
263  เด็กชายศรากร นินทะสิงห์  24  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
264  เด็กชายพลกฤต ขุนสิงห์  34  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
265  เด็กชายพุฒิสรรค์ ศรีษะเกตุ  79  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
266  เด็กหญิงปัทมวรรณ แซ่ซื้อ  186  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
267  เด็กหญิงรจเรข อินทร์คุ้ม  206  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
268  เด็กชายอภิวิชญ์ แก้วไล  291  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
269  เด็กชายสิรวิชญ์ เครือนุช  308  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
270  เด็กชายบดีศร บุญศัพย์  314  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
271  เด็กชายธนกร ทิพรัตน์  546  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
272  เด็กชายศุภศิริ พันธ์วิชัย  10  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
273  เด็กชายธวัช สลาวรรณ  51  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
274  เด็กชายพชรดนัย พันพิทักษ์  125  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
275  เด็กหญิงชัญญา ขุนนคร  147  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
276  เด็กหญิงศรีหัทญา ยอดนิโรจน์  148  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
277  เด็กชายสงกานต์ พลเสน  171  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
278  เด็กชายศักดิ์ดา น้อยหงษ์  188  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
279  เด็กหญิงกัญญาภรณ์ หมวกผัน  201  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
280  เด็กหญิงนริญญา ศรีราชัย  254  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
281  เด็กหญิงอคัมย์สิริ เนียมจันทร์  278  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
282  เด็กชายสิรวิชญ์ ทิมช่วย  304  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
283  เด็กชายธีรดนย์ ทิพรัตน์  340  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
284  เด็กชายอนุภัทร สระทองจันทร์  8  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
285  เด็กหญิงชาลิสา วันดี  15  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
286  เด็กหญิงปัญญารัตน์ ภู่เรือน  22  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
287  เด็กหญิงธนัญญา รับประภา  64  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
288  เด็กหญิงณัฏฐมล อยู่เย็น  115  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
289  เด็กหญิงอภิญญา เทพสถิตย์  177  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
290  เด็กชายองอาจ อยู่กรุง  203  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
291  เด็กชายจิรพัฒน์ สถิตพงษา  230  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
292  เด็กหญิงกมลชนก ควรพึ่ง  80  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
293  เด็กชายปารมี นาควัน  84  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
294  เด็กชายปารเมศ หมวกผัน  101  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
295  เด็กชายจิณณพัฒน์ บุญท้วม  161  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
296  เด็กชายรัตนภัทร หาญธัญกรรม  177  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
297  เด็กหญิงศิริรัตน์ มุกดา  177  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
298  เด็กชายธีร์ธวัช ดุสดี  239  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
299  เด็กชายสมพร เสือทอง  247  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
300  เด็กหญิงจารุภัทร แตงฉ่ำ  249  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
301  เด็กชายจิรภัทร พูลผล  258  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
302  เด็กหญิงปภาวดี รอดสน  15  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
303  เด็กชายจิรเมธ โม่ทิม  84  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
304  เด็กหญิงกรองแก้ว รอดโพธิ์  208  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
305  เด็กชายธนาภรณ์ สามสี  213  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
306  เด็กหญิงณัฐนรี แตงทอง  218  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
307  เด็กชายณัฐชนน บุญเพ็ชร์  329  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
308  เด็กชายชญานนท์ เมฆอรุณ  351  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
309  เด็กหญิงบุณฑริกา เพ็ชรหนู  6  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
310  เด็กชายไพโรจน์ เพชรตะกั่ว  144  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
311  เด็กชายสิงหา ลงผิว  171  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
312  เด็กหญิงณัชชา ตุ้มคุ้ม  214  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
313  เด็กชายกรกช แป้นโพธิ์  68  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
314  เด็กชายสหภัท ปัทมโรจน์  103  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
315  เด็กชายจิตติพัฒน์ จิตพิชัย  309  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
316  เด็กชายปัญจพล นาคทอง  481  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
317  เด็กชายอรัญ แสงกุล  504  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
318  เด็กชายสาริทธิ์ กอบชัยกรรม  514  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
319  เด็กหญิงธัญภัค ปิ่นเนตรรัตนะ  123  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
320  เด็กหญิงญาณิศา สุขชื่น  166  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
321  เด็กหญิงณพัชชา หนูคำ  456  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
322  เด็กชายกฤษณะ อินริ้ว  467  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
323  เด็กหญิงภูริดา อินริ้ว  467  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
324  เด็กหญิงเกวลิน รัตติยา  43  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
325  เด็กชายโฟร์โต้ อาลักษณ์ธรรม  139  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
326  เด็กชายพณิช กระจ่างโพธิ์  165  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
327  เด็กหญิงญาณิศา อ่วมมั่น  181  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
328  เด็กชายชิติพัทธ์ ศรีเถกิงกิจ  207  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
329  เด็กชายศิรพัชร์ ไพศาลอริยสุข  27  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
330  เด็กชายณัฐนนท์ ติดติปานะ  79  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
331  เด็กหญิงธนัชพร เรืองบุรพ  114  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
332  เด็กหญิงนันทิยา เสนสิทธิ์  126  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
333  เด็กชายพชรพล พูพ่วง  213  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
334  เด็กหญิงบุณยาพร เพ็งสิงห์  218  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
335  เด็กหญิงพรพิมล เต๊ะเปีย  1  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
336  เด็กชายปุณณพัฒน์ ทินปาน  60  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
337  เด็กหญิงปาริตา สีเหลือง  76  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
338  เด็กหญิงจิราพัชร เวชพูล  67  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
339  เด็กหญิงณิชาพร ยอดอ่อน  71  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
340  เด็กชายวงศกร แวดอุดม  96  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
341  เด็กชายพนา ดอกไม้เพ็ย  162  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
342  เด็กชายสมิทธิ์ ฐิติโภคา  236  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
343  เด็กหญิงกัญญณัท วรรณมานะ  323  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
344  เด็กหญิงกัญญาวีร์ ตรัยวิทยา  336  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
345  เด็กชายธนัช สุรโรคา  395  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
346  เด็กหญิงอรณิชา เพ็งสอน  9849  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
347  เด็กหญิงนาราภัทร คำใจ  82  5  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
348  เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์พงษ์  227  5  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
349  เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศรีทับทิม  299  5  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
350  เด็กหญิงอรภา เสมสุข   6/4  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
351  เด็กหญิงวรรณิศา สุขเสงี่ยม  67  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
352  เด็กหญิงศิริภัสสร ถนอมทรัพย์  114  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
353  เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญสอง  117  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
354  เด็กชายธีรวัฒน์ หรั่งมา  125  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
355  เด็กชายศุภวิชญ์ คีรีวรรณ์  147  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
356  เด็กหญิงณัฐณิชา อิสริยาภานันท์  200  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
357  เด็กหญิงกวินตา ผลกานนท์  206  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
358  เด็กชายคงกฤษ จูสุข  11  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
359  เด็กหญิงธัญชนก เทียมพิทักษ์  54  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
360  เด็กหญิงนิติรัตน์ ปานเจริญ  66  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
361  เด็กชายอะณัฐภูมินทร์ ไกรรมย์  75  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
362  เด็กชายวิทวัส จอนเจ๊ก  129  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
363  เด็กหญิงญาดา เผือกเทียน  27  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
364  เด็กชายณัฏฐ์ภูมิ วานิคม  50  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
365  เด็กชายเกียรติกุล เกษแสง  73  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
366  เด็กชายศราวุฒิ เอี่ยมสมบูรณ์  77  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
367  เด็กหญิงเขมนิจ เอี่ยมปลัด  101  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
368  เด็กหญิงเรือนแก้ว อยู่โต  212  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
369  เด็กชายธัชนนท์ ศรีคำทา  32  1  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
370  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จำปาทอง  71  1  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
371  เด็กหญิงอริสา โตใจ  168  1  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
372  เด็กหญิงอารีรัตน์ กลิ่นขจร  4  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
373  เด็กหญิงอุไรวรรณ กลิ่นขจร  4  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
374  เด็กหญิงณัฏณิชา โจทย์จันทร์  36  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
375  เด็กหญิงกานต์พิชชา นุ่มละมัย  58  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
376  เด็กชายศุภวิชญ์ พินิจการ  64  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
377  เด็กชายณัฐวัฒน์ วานุช  121  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
378  เด็กหญิงพัชริญา เชื้อน้อย  146  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
379  เด็กชายกชพร รักโพธิ์  168  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
380  เด็กหญิงมันตรินี จันทรเมธา  187  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
381  เด็กชายรชานนท์ เรืองทัพ  200  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
382  เด็กหญิงญาณิศา เศรษฐวิวัฒน์  295  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
383  เด็กชายชนกชนม์ สุขอิ่ม  296  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
384  เด็กชายปัณณวัฒน์ ประไพ  12  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
385  เด็กหญิงณชพร ทองคำ  43  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
386  เด็กชายภูวดล อยู่ทรัพย์  112  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
387  เด็กหญิงศุณิสา อยู่ทรัพย์  112  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
388  เด็กหญิงนภาพร โพธิ์มัน  140  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
389  เด็กหญิงนลินญา สอนทรัพย์  249  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
390  เด็กหญิงปัทาพร เบ็ญจะวะชิระ  267  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
391  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เกตุดำ  327  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
392  เด็กชายศุภวัฒน์ นาดี  341  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
393  เด็กชายศรัญยพัชร์ จงสวัสดิ์พัฒนา  385  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
394  เด็กชายปฏิพล สินชัย  109  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
395  เด็กชายณัฐวุฒิ สนอ่วม  118  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
396  เด็กหญิงศิริญาพร ฟักขาว  126  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
397  เด็กชายดุษฏี ชุปวา  147  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
398  เด็กหญิงอภิญญา เสาหงษ์  155  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
399  เด็กหญิงพีชญา บุญมี  189  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
400  เด็กชายนิธิเขต คุมมงคล  213  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
401  เด็กหญิงศิรนทรา พูลทรัพย์  221  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
402  เด็กชายณัฐนันท์ โพธิ์มัน  253  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
403  เด็กหญิงบุญสิตา ศรีวิชัยแก้ว  274  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
404  เด็กชายธนดล ผลิสนธิ์  319  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
405  เด็กชายถิรวัฒน์ แก้วเบ้า  338  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
406  เด็กหญิงจุฑามาส ขันติยะรานนท์  372  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
407  เด็กชายกฤษณ์ ญาณะทวี  411  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
408  เด็กหญิงพรชนก อินปัญญา  530  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
409  เด็กหญิงธรณ์ธันย์ ศรีเฉลียว  551  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
410  เด็กชายพัชรพล ใกล้ชิต  594  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
411  เด็กหญิงสุพิชญา ขาวหอม  651  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
412  เด็กหญิงกัณฐิกา บุญธรรม  765  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
413  เด็กชายสิรภัทร ภัทรสิริวรกุล  852  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
414  เด็กชายธนศักดิ์ อินทร์รองผล  888  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
415  เด็กหญิงญาธิดา แซ่ลิ่ม  903  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
416  เด็กชายศรัณยู บัวเถื่อน  942  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
417  เด็กชายปณัยกร หลวงภูมิ  949  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
418  เด็กชายสิทธิพงค์ ยวงนาค  105  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
419  เด็กหญิงอมริตา แก้วสุวรรณ  124  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
420  เด็กชายจตุพล เกษมวัฒนา  173  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
421  เด็กชายธนโชติ วิมลเศรษฐ  178  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
422  เด็กหญิงกานต์พิชชา เอมสิงห์  265  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
423  เด็กชายชนาภัทร อุพัยสอน  318  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
424  เด็กชายพยากร อ่อนคำ  366  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
425  เด็กชายกัณฑ์พิพัฒน์ โพธิ์ขำ  420  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
426  เด็กหญิงจิดาภา พวงทอง  423  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
427  เด็กหญิงณัฐณิชา ปั้นทอง  430  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
428  เด็กชายปริญ กัณหหิรัญ  496  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
429  เด็กหญิงกัญจนพร เนี่ยมมา  533  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
430  เด็กหญิงพิชชาพร สง่าเมือง  552  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
431  เด็กหญิงภีมพิมล เนียมรอด  655  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
432  เด็กชายพชรษิณ แสนหาญ  667  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
433  เด็กหญิงนันทวดี จันทสโร  21  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
434  เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ นารอด  22  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
435  เด็กชายกฤตภัทร ใยเทศ  35  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
436  เด็กหญิงมนัสขวัญ นาระคล  72  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
437  เด็กหญิงธันยพร ธนันชัย  83  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
438  เด็กชายภูมิรินทร์ ภู่เขียว  86  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
439  เด็กหญิงวราภรณ์ กรุดเจียม  108  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
440  เด็กชายธนกร กลมเกลียว  110  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
441  เด็กหญิงตวิษา นารอด  119  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
442  เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์ โทนสิงห์  129  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
443  เด็กหญิงพีรชยา บ่วงเพชร  167  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
444  เด็กหญิงวัชรี มงคลฤกษ์  177  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
445  เด็กชายวรายุทธ์ ขำเจริญ  182  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
446  เด็กชายวิทวัส มั่นคง  206  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
447  เด็กชายวรวัฒน์ บรรจง  206  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
448  เด็กหญิงพิชญ์สินี มีอนันต์  292  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
449  เด็กหญิงมาฆมาศ ธรรมนิทา  299  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
450  เด็กหญิงชัญญภัส คำหอมกุล  337  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
451  เด็กชายศุภสิน โนใหม่  362  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
452  เด็กหญิงธันยรัศมิ์ ชีวะพฤกษ์  392  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
453  เด็กชายกิตติกานต์ เสารอง  388  7  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
454  เด็กชายกฤษณพงษ์ เหมือนฤทธิ์  41  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
455  เด็กชายพศวัต เลิกอินทร์  45  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
456  เด็กหญิงกัญญพัชร สรีนิล  119  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
457  เด็กชายมงคล ศรีแก้ว  140  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
458  เด็กหญิงธนัญญา พึ่งอ้น  156  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
459  เด็กหญิงธนัญญา จิตรอ่อน  5  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
460  เด็กชายภานุกร เมืองสุข  59  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
461  เด็กหญิงอัญชัน จันฤทธิ์  59  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
462  เด็กชายณัฐนนท์ บุตรสี  64  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
463  เด็กชายธนกร จินายะ  99  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
464  เด็กชายอัคเดช กุลเพ็ชร์  100  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
465  เด็กหญิงเบญญาภา ดีฉนวน  108  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
466  เด็กหญิงสุภัสสร ด้วงทวี  40  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
467  เด็กหญิงพัชราวดี จันทร์เคน  64  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
468  เด็กชายรชต ธารา  100  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
469  เด็กหญิงศุภักษร คงขาว  150  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
470  เด็กชายภูฟ้า จันทร์เคน  219  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
471  เด็กหญิงธนัชพร หนูแจ่ม  222  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
472  เด็กหญิงจันทกานต์ ศรีวิเศษ  295  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
473  เด็กชายจิรสิน ศรทอง  52  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
474  เด็กหญิงขนิษฐ์ปัญญ์ สิงห์โตทอง  62  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
475  เด็กหญิงศศิธร พึ่งยอด  84  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
476  เด็กชายพัชรดนัย ดาอ่อน  102  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
477  เด็กชายณัฐพนธ์ ซึมดอน  151  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
478  เด็กชายณัฐดนัย ปานแดง  193  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
479  เด็กหญิงขวัญนภา การสมเพียร  215  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
480  เด็กหญิงอาทิตยา ชูเลิศ  7  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
481  เด็กชายชัยวัฒน์ อรุณเมือง  52  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
482  เด้กชายภูวเนตร คล้ายนุ่น  78  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
483  เด็กชายปริวัฒน์ แช่มอุบล  1  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
484  เด็กชายณภัทร ภู่ด่าง  9  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
485  เด็กหญิงพรนภา วัฒนโชติ  18  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
486  เด็กหญิงธิดารัตน์ ขวัญยืน  22  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
487  เด็กหญิงพิมลวรรณ จันทร์ศรี  59  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
488  เด็กชายพสิษฐ์ สุขรอด  141  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
489  เด็กชายรณกฤต บุรีราช  25  7  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
490  เด็กหญิงธันยภรณ์ ก้อนทอง  38  7  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
491  เด็กชายทีฆายุ มิตรถาวร  57  7  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
492  เด็กชายคุณัชญ์ คำภูผา  310  7  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
493  เด็กหญิงนันทิชา ไกรนารถสม  13  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
494  เด็กหญิงภาณิศา นารี  13  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
495  เด็กหญิงสาริตา ใช้ธูปทอง  74  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
496  เด็กชายวัชรพล เพชระบูรณิน  80  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
497  เด็กชายปัญญากร กำเพ็ชร  91  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
498  เด็กหญิงณัฐพร ศรีบุญไชย  95  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
499  เด้กหญิงจรรยาพร ขำดำ  130  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
500  เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ขำดำ  130  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
501  เด็กชายปธานิน บุญศรี  139  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
502  เด็กชายอิทธิพล สังข์แก้ว  167  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
503  เด็กหญิงลโลทร สาลารัตน์  168  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
504  เด็กชายพัฒนศักดิ์ นุชไทย  39  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
505  เด็กชายอภิวัฒน์ พิบูรณ์  126  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
506  เด็กชายวรกันต์ กองยอด  138  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
507  เด็กหญิงอนินทิตา โลเลิศ  179  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
508  เด็กหญิงบงกช ท้วมวงษ์  1  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
509  เด็กชายภูธร บุญเนียม  87  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
510  เด็กชายธนศักดิ์ พีอัฐมั่น  90  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
511  เด็กหญิงณัฐณิชา ฉิมสกุล  140  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
512  เด็กชายสิทธิชัย สมเนตร  141  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
513  เด็กหญิงชุติมา แสงสว่าง  168  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
514  เด็กหญิงวรรณพร คงกระพันธ์  172  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
515  เด็กหญิงมุฑิตา ครุธฉ่ำ  172  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
516  เด็กชายวศิน วารนุช  174  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
517  เด็กหญิงกาญจน์กนก อุดมสินวรกุล  178  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
518  เด็กชายศานต์ศา วิสาขะ  100  11  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
519  เด็กหญิงสิราวรรณ ทองกลัด  30  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
520  เด็กหญิงดารุณี เมฆนิ่ม  44  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
521  เด็กชายปรวัฒน์ บุญเหลือ  90  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
522  เด็กหญิงธีราภรณ์ ชุมกุล  99  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
523  เด็กชายธนโชติ เอี่ยมเฟื่อง  115  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
524  เด็กชายณัฐวุฒิ เสือลอย  19  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
525  เด็กชายวรภัทร คำเพชร  36  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
526  เด็กหญิงเปมิกา เขียวงาม  79  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
527  เด็กหญิงพิชชาภา บุตรพรม  88  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
528  เด็กหญิงเบญจมาพร โพธิ์นิมิตร์  133  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
529  เด็กชายกฤตภาส แสงอรุณ  161  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
530  เด็กหญิงทรัพย์มณี จันทร์นอก  163  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
531  เด็กชายธนกฤต พุ่มจันทร์  178  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
532  เด็กชายวายุภัค พีระพันธุ์  227  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
533  เด็กหญิงญาณิศา พวงอินทร์  2  14  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
534  เด็กหญิงวรัชยา อยู่เกิด  13  14  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
535  เด็กชายสหรัถ บัวกรอง  98  14  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
536  เด็กชายพงศ์ณภัทร์ เอี่ยมเฟื่อง  124  14  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
537  เด็กชายเมธาสิทธิ์ เณรมณี  63  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
538  เด็กหญิงกชพร ทรงลำพึง  135  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
539  เด็กชายภาสกร เณรมณี  264  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
540  เด็กหญิงธนารีย์ แจ้งเปลี่ยน  72  2  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
541  เด็กหญิงปาณิสา ใจแสน  87  2  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
542  เด็กหญิงจินมิกา ภู่วัด  23  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
543  เด็กหญิงพิมพ์พิชา เหล่าเพชร  34  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
544  เด็กชายนิทธันต์ รวมนะ  227  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
545  เด็กหญิงวิศัลย์ศยา แยบยน  290  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
546  เด็กหญิงเมษา ทองถนอม  319  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
547  เด็กหญิงอมลวรรณ ใจแสน  100  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
548  เด็กหญิงพิริยารัตน์ จูสิงห์  188  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
549  เด็กหญิงพัชมณฑ์ แสงอ่อน  202  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
550  เด็กหญิงนภัสภรณ์ แสงอ่อน  202  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
551  เด็กหญิงปานรดา หมุนทอง  258  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
552  เด็กหญิงณัฐนิชา ช้างทอง  314  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
553  เด็กหญิงณัฐธิดา คงคล้าย  28  5  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
554  เด็กชายศุกร ชัยดี  33  5  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
555  เด็กชายยศกร เชียงวัว  55  5  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
556  เด็กหญิงอารยา บุญวรรณ  57  5  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
557  เด็กหญิงสุทธิดา เทพณรงค์  14  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
558  เด็กชายธวัตชัย น้ำทิพย์  53  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
559  เด็กชายศิริวัฒน์ ขำน้อย  60  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
560  เด็กชายเอกรินทร์ สิทธิโชคจิรกิตต  5  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
561  เด็กชายชญานนท์ เบี้ยวเหล็ก  6  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
562  เด็กหญิงจิรพัทธ์ พรมสละ  32  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
563  เด็กหญิงจันทกานติ์ บุญศิริ  38  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
564  เด็กชายธีรภาพ แย้มกลิ่น  52  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
565  เด็กหญิงกนกวรรณ สีบัว  58  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
566  เด็กหญิงธนิสสร เกิดมี  92  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
567  เด็กชายชนันธร รุ่งกลั่น  114  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
568  เด็กหญิงสุภชา สว่างใจ  163  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
569  เด็กชายทศพล ทับทิม  167  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
570  เด็กหญิงกัญญณัฐ อิ่มดี  176  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
571  เด็กชายอมรเทพ โพธิกุล  32  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
572  เด็กชายณัฐชนน น้อยหวอย  42  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
573  เด็กชายธนากร คล้องช้าง  86  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
574  เด็กชายตุลาการ กุลมาตย์  154  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
575  เด็กหญิงธัญญวรัตน์ มานะชำนิ  215  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
576  เด็กชายปรัชญา สุ่มทา  264  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
577  เด็กหญิงพิมพ์นิรชา บุญวรรณ  279  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
578  เด็กหญิงอภิญญา ปานเรือง  297  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
579  เด็กหญิงโสภณัฐ มากมูล  299  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
580  เด็กหญิงไปรยา มหาชัย  390  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
581  เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไข่มุก  397  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
582  เด็กหญิงพัทธนันพร กุนแจง  17  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
583  เด็กชายกิตติพัฒน์ มูลไชยคำ  30  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
584  เด็กหญิงนิชกานต์ วิการะโพธิ์  86  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
585  เด็กหญิงสุพิชชา ผลวงษ์  111  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
586  เด็กหญิงภัคภัสสร ศิลลา  25  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
587  เด็กชายธีรเทพ ลพเมฆ  37  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
588  เด็กหญิงมนัสนันท์ เณรมณี  43  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
589  เด็กหญิงกานต์พิชชา ศรีคชชา  44  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
590  เด็กหญิงหทยา รอดเจริญ  73  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
591  เด็กหญิงปริยฉัตร ภู่วัด  3  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
592  เด็กหญิงณัฐณิชา อุ่นสนิท  76  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
593  เด็กชายอัครพล ทาเวียง  109  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
594  เด็กหญิงดาริกา หยวกอ่อง  126  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
595  เด็กหญิงอรพินธ์ คำสุก  174  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
596  เด็กหญิงแก้วไพลิน ฉิมดี  66  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
597  เด็กหญิงชนันธร ปุยขุนทด  95  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
598  เด็กหญิงพีชญธิดา อยู่เจริญ  122  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
599  เด็กหญิงวิคตอเรีย เกิดน้อย  123  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
600  เด็กชายชนาภัทร บุญบำรุง  156  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
601  เด็กชายยศวริศ จีระดิษฐ์  169  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
602  เด็กหญิงพฤกษ์ธิดา บุญทศ  21  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
603  เด็กหญิงอนินทิตา สุขชื่น  39  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
604  เด็กหญิงข้าวหอม เกิดน้อย  94  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
605  เด็กชายรพีภัทร สอนทรัพย์  99  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
606  เด็กชายจิรณัฐ สุดพจน์  113  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
607  เด็กชายณิชคุณ สังข์ประเสริฐ  335  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
608  เด็กชายภานุพงษ์ จำปาลี  33  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
609  เด็กชายนนทพัทธ์ โหรนาค  68  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
610  เด็กชายปฐพี ทองสาย  181  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
611  เด็กหญิงชนธิชา นาคเกิด  257  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
612  เด็กชายศิรากร ขุนศรี  47  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
613  เด็กหญิงชนกานต์ ช้างจันทร์  63  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
614  เด็กชายธนกฤติ สุชัยคณารักษ์  86  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
615  เด็กชายวายุ เจียนมะเริง  117  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
616  เด็กชายธันวา สุดสาคร  205  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
617  เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุดสาคร  238  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
618  เด็กหญิงชุติมณฑ์ เกษี  243  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
619  เด็กหญิงนันธมน บัวทรัพย์  74  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
620  เด็กหญิงมนัญชยา รื่นไทย  103  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
621  เด็กชายศิรพงศ์ จำปาทอง  149  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
622  เด็กหญิงพริมลดา รู้จัก  158  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
623  เด็กหญิงพิชามญชุ์ กุลอินทร์  159  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
624  เด็กหญิงศิริพร พินคง  186  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
625  เด็กหญิงญาณิศา รักซ้อน  236  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
626  เด็กชายธราเทพ พรคำเพ็ญ  239  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
627  เด็กหญิงปุญญาพร ทองบู่  248  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
628  เด็กชายอครวัฒน์ ชัยสีสรรค์  271  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
629  เด็กหญิงมะปราง แจ่มมณี  42  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
630  เด็กหญิงตวงทอง ไชยนันท์  47  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
631  เด็กหญิงวิภาวัลย์ อิ่มพรหม  92  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
632  เด็กชายกวี พานเทียม  100  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
633  เด็กชายปัณณทัต สุ่มเข็มทอง  153  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
634  เด็กชายภูพิพัทธ เผื่อนผึ้ง  165  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
635  เด็กหญิงพิชญามล คล้ายมะณี  183  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
636  เด็กชายนวนนท์ มหาปั้น  13  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
637  เด็กหญิงขวัญข้าว ศาลาคำ  60  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
638  เด็กหญิงพิมพ์มาดา เกษมวัฒนา  99  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
639  เด็กหญิงศศิวิมล สิงห์รอด  193  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
640  เด็กชายกตัญญู หวังชม  202  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
641  เด็กชายธนพัฒน์ เรืองเมือง  243  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
642  เด็กชายปุณณชาติ ปิติกรสกุล  307  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
643  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส น้อยล้ำ  391  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
644  เด็กชายปภาญุตย์ เสือแจ่ม  487  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
645  เด็กชายภูมินทร์ แย้มแจ่ม  500  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
646  เด็กหญิงจิรัชญา แสงสุวรรณ  9  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
647  เด็กชายนันทชัย ยืนยง  44  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
648  เด็กชายสุริยะวัฒน์ ปิยะกุลดำรง  44  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
649  เด็กชายวรวิช แจ้งมณี  99  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
650  เด็กชายจิรภาส อินทร์สุวรรณ์  110  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
651  เด็กชายวรากร มณฑา  150  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
652  เด็กหญิงพรพิมล เผือกผ่อง  218  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
653  เด็กชายธนภูมิ มีสุข  251  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
654  เด็กหญิงวิรัญดา ชะเอม  285  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
655  เด็กชายธีรภัทร สีระบุตร  132  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
656  เด็กหญิงวรดา ศรีเกตุสุข  157  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
657  เด็กชายปวริศ จุฑาวุฒิกุล  171  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
658  เด็กชายชนุดม โตอาด  200  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
659  เด็กชายภาคภูมิ จันทร์ขาว  212  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
660  เด็กหญิงกัญญาภัค อับปาระทัง  278  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
661  เด็กหญิงนินทิดา มาลัย  312  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
662  เด็กหญิงกัญญาณัฐ สำเภา  8  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
663  เด็กหญิงจิรายุ โอ้ระลึก  78  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
664  เด็กหญิงโชติกา ทรัพย์พ่วง  83  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
665  เด็กชายมนต์ชัย เอี่ยมเจริญ  100  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
666  เด็กชายฐาทราทิตย์ เอี่ยมเจียม  227  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
667  เด็กหญิงอาภัสรา จิ๋วเจริญ  244  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
668  เด็กชายฐิติภัค คุ่ยจาด  247  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
669  เด็กหญิงภัคนันท์ ฟักขาว  266  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
670  เด็กชายศุภณัฐ คุ่ยจาด  281  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
671  เด็กหญิงกมลชนก น้อยล้ำ  350  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
672  เด็กหญิงชนาพร สนชัย  361  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
673  เด็กหญิงพีชญา น้อยล้ำ  368  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
674  เด็กชายศุภณัฐ หอมจันทร์  400  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
675  เด็กหญิงจิรนันท์ ทาชมพู  1  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
676  เด็กหญิงจิรัชญา กลั่นคำ  14  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
677  เด็กหญิงทัศนีย์ แก้วเทศ  47  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
678  เด็กหญิงกชพร ภูไทย  95  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
679  เด็กหญิงนลินนิภา บัณฑิต  115  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
680  เด็กชายภูริณัฐ สุขจันทร์  121  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
681  เด็กหญิงชนิตา คล้ายมาลา  134  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
682  เด็กชายณัฐวัตร แสงเย็น  157  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
683  เด็กหญิงอรันญา จันทร์เรือง  168  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
684  เด็กหญิงบุณยาพร จันทรปา  229  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
685  เด็กหญิงกรกันยา เอื้องทอง  314  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
686  เด็กชายธนกฤต กลั่นคำ  320  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
687  เด็กหญิงมณฑา สุขจันทร์  329  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
688  เด็กชายณัฐสิทธิ์ ชาลี  333  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
689  เด็กหญิงอภิญญา เหมมินทร์  6  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
690  เด็กชายรัชชานนท์ จิ๋วเจริญ  192  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
691  เด็กหญิงเบญญาภา เมฆคุ้ม  193  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
692  เด็กหญิงเกวลิน สาแช  55  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
693  เด็กชายณัฐพงศ์ ทองเอียง  113  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
694  เด็กชายกิตติศักดิ์ รอดภู  163  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
695  เด็กหญิงกมลพรรณ บุญมี  195  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
696  เด็กหญิงสุภนิดา เขียวมีมูล  245  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
697  เด็กชายพงศกร จงกระเกตุ  74  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
698  เด็กหญิงอนันตญา คุ้มชนะ  87  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
699  เด็กหญิงสุภาพร ตุ้มกรุด  144  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
700  เด็กชายธนาธิป โพธิ์อินทร์  154  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
701  เด็กชายกัญญาวีร์ เกณฑ์ชัย  164  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
702  เด็กชายธนภัทร พลวัฒน์  218  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
703  เด็กชายอานนท์ คุ้มชนะ  222  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
704  เด็กหญิงสุภานิตย์ หากะวี  273  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
705  เด็กชายธันวา สิงห์โตทอง  353  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
706  เด็กชายรวิภาส แน่งน้อย  82  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
707  เด็กหญิงตรีสุชา น้ำทองดี  89  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
708  เด็กหญิงอนงนาฏ พูลพ่วง  93  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
709  เด็กหญิงภัทรศยา มีสุข  211  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
710  เด็กชายไกรวิชญ์ อัฒพุฒ  279  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
711  เด็กหญิงพิชชาภา มีสุข  348  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
712  เด็กชายชนินทร์ พุ่มมี  379  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
713  เด็กชายชัชธกานต์ นาคแคลง  384  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
714  เด็กหญิงสุภารัตน์ วาสนา  386  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
715  เด็กหญิงปารมี นาสมใจ  401  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
716  เด็กชายอชิตศักดิ์ คล้ายขำ  411  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
717  เด็กชายอชิตศักดิ์ มีสุข  417  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
718  เด็กชายณัฐกร ทองพุฒ  23  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
719  เด็กหญิงญาดา ณ เวชรินทร์  42  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
720  เด็กชายปุญญพัฒน์ สุขม่วง  71  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
721  เด็กชายศุภณัฐ แตงสัน  78  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
722  เด็กชายไอศูรย์ อินทร์คล้าย  86  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
723  เด็กหญิงชนิดาภา กายพันธ์  103  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
724  เด็กหญิงอัญชิสา ภู่ฉ่ำ  107  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
725  เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปานเรือง  116  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
726  เด็กชายชยพล หารประกาศ  133  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
727  เด็กชายธีรภัทร์ แสงมา  139  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
728  เด็กชายกรวัฒน์ เลี้ยงวิจิตร  159  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
729  เด็กหญิงฉัตรชนก จันทร์มา  255  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
730  เด็กหญิงชญานี แจ่มผล  285  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
731  เด็กหญิงแพรวา พรหมรุ่ง  291  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
732  เด็กชายสงกรานต์ ทิพฤกษ์  318  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
733  เด็กหญิงธัญชนก คงเอี่ยม  38  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
734  เด็กหญิงวีรภัทรา ลาจันทึก  86  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
735  เด็กหญิงปัญชลิตา เพ็งวัน  126  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
736  เด็กหญิงสุชาดา จันทร์อินทร์  156  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
737  เด็กหญิงชนากานต์ คนกล้า  165  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
738  เด็กชายฐปนวัฒน์ พานพุ่ม  189  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
739  เด็กชายวชิรวิทย์ บำรุง  195  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
740  เด็กหญิงสุชานุช น้อยดี  212  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
741  เด็กชายนวพล พุ่มพวง  262  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
742  เด็กชายยุทธการ สุ่มเมือง  346  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
743  เด็กชายณฐวรรธน์ เขตวิจารย์  390  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
744  เด็กชายไพตัน ก้องกิติศัพท์ชัย  492  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
745  เด็กหญิงพิชชาพร ชีวานันท์  598  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
746  เด็กหญิงฉัตร์แก้ว วงษ์ธัญญะ  820  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
747  เด็กชายอัครัช วาศรี  829  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
748  เด็กชายวริศ พลสิงห์  844  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
749  เด็กชายชนต์ปกรณ์ ประวัติศรีชัย  2  3  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
750  เด็กชายธนภรณ์ ชื่นวงษ์  15  3  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
751  เด็กหญิงลภัสรดา ลพเมฆ  34  3  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
752  เด็กหญิงชัชณัณ บุญช่วย  47  3  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
753  เด็กชายชยพล เฉยรอด  50  3  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
754  เด็กชายสุกฤษฏิ์ อังสุกราน  111  3  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
755  เด็กชายศุภากร บุญนก  19  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
756  เด็กชายอดิศร เสือแจ่ม  37  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
757  เด็กชายทิวากร ศรีรัตน์  193  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
758  เด็กชายธีระเดช จันทร์แก้ว  194  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
759  เด็กหญิงจินตนา บุญมา  500  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
760  เด็กหญิงสุภัชชา สุจริต  548  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
761  เด็กชายเตชิต ฉ่ำช้าง  585  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
762  เด็กหญิงสโรชา หนูวงษ์  24  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
763  เด็กชายวีรินทร์ กลิ่นหวล  86  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
764  เด็กหญิงวรรณกานต์ สีชุม  95  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
765  เด็กหญิงนันทนัช เกษสุวรรณ์  122  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
766  เด็กหญิงนาราภัทร สุขโต  156  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
767  เด็กหญิงวรรณษา ท้าวจันทร์  162  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
768  เด็กหญิงวิรดา เชื้อเนียม  174  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
769  เด็กชายนิธิวิทย์ มีมุข  194  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
770  เด็กหญิงรัตน์เกล้า มีมุข  194  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
771  เด็กหญิงปรมาภรณ์ ขันธบุตร  212  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
772  เด็กหญิงสุจิตตา แตงฉ่ำ  276  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
773  เด็กหญิงปณพร ศิลประเสริฐ  280  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
774  เด็กหญิงณัฐนิชา อินสุ่ม  303  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
775  เด็กหญิงจิติมา เจริญโพธิ์  312  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
776  เด็กชายเตชัส มากเฟี้ยม  319  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
777  เด็กหญิงปภัสร ดวงทอง  329  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
778  เด็กหญิงวรัญญา บริสุทธิ์  14  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
779  เด็กหญิงสุกันยา อบหอม  36  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
780  เด็กชายสรยุทธ ม่วงสิงห์  53  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
781  เด็กหญิงพริมนดา อินทร์ขำ  63  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
782  เด็กหญิงจิราพร รอดโพธิ์  88  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
783  เด็กหญิงอริสรา คำแสง  128  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
784  เด็กหญิงณัฐธยาน์ เนตร์สีเงิน  136  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
785  เด็กหญิงเกวลิน ปากเกล็ด  140  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
786  เด็กชายธนพัฒน์ อยู่กรุง  10  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
787  เด็กชายศศิน ตั้งชรากูล  105  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
788  เด็กหญิงรินรดา ฤทธิเอกจิตต์  121  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
789  เด็กชายชัยวัฒน์ อ่วมแก้ว  127  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
790  เด็กชายสุริยันต์ พรมจันทร์  137  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
791  เด็กหญิงกมลฤดี มากเงิน  142  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
792  เด็กชายพิเชษฐ์ แสงกิริยา  192  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
793  เด็กชายชยกร อ่ำคง  204  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
794  เด็กชายธนวัฒน์ สมบุญธรรม  214  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
795  เด็กชายรัชชานนท์ รัตนวงค์  268  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
796  เด็กหญิงปริยาภัทร มณีวรรณ์  279  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
797  เด็กหญิงปริยฉัตร มณีวรรณ์  279  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
798  เด็กหญิงสรสวรรค์ เทศพันธ์  355  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
799  เด็กหญิงธัญชนก จิตสัมฤทธิ์ผล  363  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
800  เด็กหญิงอภิสรา คำพฤกษ์  387  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
801  เด็กหญิงพรวิมล ปกาสิทธิ์  26  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
802  เด็กชายตรีอมร โพธิ์ทอง  26  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
803  เด็กชายจรรย์ธร ภูมีศรี  28  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
804  เด็กหญิงสุพิชชา แสงเย็น  39  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
805  เด็กชายสิทธินันท์ คงดี  112  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
806  เด็กหญิงชนัญธร สามเรืองศรี  121  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
807  เด็กหญิงมีนา มีชัย  123  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
808  เด็กหญิงอพิชญาภา แจ้งจันทร์  143  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
809  เด็กหญิงอุรัสญา เขม่นจันทร์  173  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
810  เด็กชายสิงหา เมืองข้องน้อย  450  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
811  เด็กหญิงกัญญภัค มาสม  470  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
812  เด็กหญิงนภัสสร กันธิยะ  3  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
813  เด็กหญิงปภาวรินทร์ เลขวัฒน์  18  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
814  เด็กหญิงชนิดาภา มาพบ  45  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
815  เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปานเปรม  90  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
816  เด็กชายศิวกร แจ้งสุข  95  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
817  เด็กหญิงลภัสรดา สวัสดี  99  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
818  เด็กหญิงลักษณพร จี่มุข  135  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
819  เด็กหญิงอนินทิตา มาพบ  158  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
820  เด็กชายภัทรชนน พุ่มยิ้ม  158  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
821  เด็กหญิงธัญชนก จันทา  29  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
822  เด็กชายเชษฐพัทธ์ อ่อนสำลี  82  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
823  เด็กหญิงจิรภิญญา คล้ายมะณี  108/1  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
824  เด็กหญิงปภาดา เจริญศิลป์  125  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
825  เด็กชายวรพรรษ กรัดกระยาง  132  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
826  เด็กหญิงปัญญดา คำนวนสินธุ์  134  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
827  เด็กชายพีรพัฒน์ สาเกต  163  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
828  เด็กชายปุญญพัฒน์ วัสธูป  171  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
829  เด็กชายจิรพัฒน์ ทองมาก  179  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
830  เด็กหญิงณัฐภัสสร บุญญจินดาพงศ์  189  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
831  เด็กชายวิลเลี่ยม ชูว์แมน  195  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
832  เด็กชายวรรณกร แสวงทรัพย์  284  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
833  เด็กชายอชิระ ปานไม้  298  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
834  เด็กชายวัชรพล ศรีใจทุ่ง  301  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
835  เด็กหญิงพิชญานันท์ ทิพสุวรรณ  301  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
836  เด็กหญิงฐิติรัตน์ อร่ามศาสตร์  350  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
837  เด็กหญิงกนกนวล ช้างสัมฤทธิ์  354  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
838  เด็กหญิงกมลวรรณ นาคะเกตุ  355  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
839  เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเพ็ง  391  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
840  เด็กหญิงประทุมรัตน์ ช้างสัมฤทธิ์  53  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
841  เด็กหญิงจริญา ม่วงประสิทธิ์  97  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
842  เด็กชายทนัชศัก เที่ยงพลับ  99  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
843  เด็กชายเตวิช ทาเวียง  121  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
844  เด็กหญิงกัลยกร ขวัญบุญ  149  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
845  เด็กหญิงกชณิภา นิมิตโชคอวยชัย  229  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
846  เด็กชายเมธาสิทธิ์ บัวคุ้ม  334  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
847  เด็กชายวรทัต เปี่ยมน้อย  337  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
848  เด็กหญิงณิชมน เพชรไทย  11  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
849  เด็กชายยศกร ฤทธิ์พันธิ์  50  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
850  เด็กชายณัฐวุฒิ เล็กอุ่น  75  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
851  เด็กชายนวพล แสงเจริญ  82  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
852  เด็กชายปัณณวิชญ์ เอกศิริ  111  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
853  เด็กหญิงกานต์ธิดา ปิ่นเงิน  113  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
854  เด็กชายพรชัย เพ็งอิ่ม  146  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
855  เด็กชายอานนท์ จงสิริเดช  147  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
856  เด็กหญิงชนิดาภา พินทอง  155  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
857  เด็กชายธนกร อ่อนสำลี  277  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
858  เด็กชายชนาธิป กรัดกระยาง  14  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
859  เด็กชายธนดล ทองอินทร์  76  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
860  เด็กหญิงณัชชารินทร์ ปานเจริญ  88  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
861  เด็กชายนนทกร สุขมาก  171  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
862  เด็กชายปัญจพล รับอาสา  264  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
863  เด็กชายวงศกร ยอดดำเนิน  292  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
864  เด็กหญิงภิญญดา บุญเพ็ง  313  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
865  เด็กชายธนายุต พวยอ้วน  350  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
866  เด็กชายธีรภัทร รอดแก้ว  380  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
867  เด็กหญิงสุชานาฏ เชื้อพุก  25  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
868  เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธรรมประสิทธิ์  89  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
869  เด็กหญิงธนนทภรณ์ ตุ้มทอง  95  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
870  เด็กหญิงพิมพ์พิชชา องอาจ  138  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
871  เด็กหญิงปณัฏฎา สอนสี  144  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
872  เด็กหญิงกวินทิพย์ มาอินทร์  233  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
873  เด็กชายธันวา วัดใย  32  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
874  เด็กชายธนภัทร แก้วสวรรค์  65  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
875  เด็กหญิงสุลิษา หมั่นกิจ  77  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
876  เด็กชายธีรภัทร บัวเพชร  108  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
877  เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ มะเดื่อป่า  117  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
878  เด็กชายรวิกานต์ มหาวงค์  181  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
879  เด็กชายวรากร มหาวงค์  181  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
880  เด็กหญิงณัฐณิชา ธรรมวงษา  185  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
881  เด็กชายธนภูมิ อยู่เจริญ  20  8  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
882  เด็กหญิงรมิตา แก้วทอง  47  8  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
883  เด็กชายเนรมิตร สงขำ  14  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
884  เด็กหญิงธมลวรรณ เนียมนวล  27  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
885  เด็กหญิงวิรดา พิมพ์ทอง  42  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
886  เด็กหญิงยมลภัทร จิ๋วไขว้  47  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
887  เด็กชายภาคิน ปาละวงษ์  69  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
888  เด็กหญิงชญานนท์ แก้วดารา  148  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
889  เด็กหญิงอัญชิสา ยอดเพชร์  177  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
890  เด็กหญิงจินดา คะลา  4  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
891  เด็กหญิงณัฐณิชา แร่อินทร์  28  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
892  เด็กชายปรุพีห์ ตระกูลตั้งจิตร  56  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
893  เด็กหญิงณัฏฐธิดา ด้วงธรรม  88  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
894  เด็กหญิงกนกพร พ่วงสำเภา  111  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
895  เด็กหญิงธนัชพร อินเสนา  115  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
896  เด็กหญิงอภิญญา ด้วงธรรม  178  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
897  เด็กชายชินดนัย เอี่ยมรอด  16  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
898  เด็กหญิงสุภชา พรมเขียว  19  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
899  เด็กหญิงวาสนา ธรรมรังษี  22  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
900  เด็กหญิงอารีย์ สุนันทศักดิ์  72  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
901  เด็กชายสุพศิน สังข์แก้ว  83  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
902  เด็กชายโชติธนภัทร คำพะอุ  105  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
903  เด็กชายอิทธิพล จั่นหนู  150  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
904  เด็กหญิงกัญญาภรณ์ สังข์แก้ว  151  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
905  เด็กชายอนุสรณ์ จันทร์เจริญ  156  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
906  เด็กหญิงวริษฐา หมวกหนู  184  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
907  เด็กชายยศวริศ แก้วกลม  233  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
908  เด็กหญิงกมลฤดี ทับทอง  291  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
909  เด็กหญิงชมลวรรณ เอี่ยมจิตร์  295  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
910  เด็กหญิงข้าวหอม สอนเถื่อน  296  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
911  เด็กชายนพวิชญ์ ศรีษะเกตุ  23  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
912  เด็กหญิงปภาวรรณ กันทอง  47  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
913  เด็กชายณัฐพล ป้อมวงศ์  50  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
914  เด็กชายเลิศพิพัฒน์ เนียมทอง  76  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
915  เด็กชายพชร พวงเพ็ชร์  78  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
916  เด็กหญิงปัญญาพร แซ่ซื้อ  186  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
917  เด็กชายกิตติภพ ปานเอม  326  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
918  เด็กชายภูวรินทร์ บุญฤทธิ์  331  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
919  เด็กหญิงณัฏฐณิชา อุสาย  339  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
920  เด็กหญิงปณิตา พลสูง  440  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
921  เด็กหญิงทัศนีย์ บัณฑิต  15  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
922  เด็กหญิงพิมศิพร อินทร์รองพล  28  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
923  เด็กหญิงบุญญิสา นาคมงคล  34  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
924  เด็กชายปฐมพร ทองเหมาะ  37  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
925  เด็กชายธีรภัทร ปัตถา  47  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
926  เด็กชายภุชงค์ ชัยคาม  67  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
927  เด็กชายณัฐคเณศวร์ ธีรธนวงษ์  76  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
928  เด็กชายชนาภัทร อ่อนสิงห์  107  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
929  เด็กชายชยานน สุดชาดา  181  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
930  เด็กหญิงวรรณภา จอมพงษ์  185  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
931  เด็กหญิงแสงรวี สุขสำราญ  202  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
932  เด็กหญิงพรปวีณ์ เหล่ากลาง  216  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
933  เด็กชายดนุพล วิเศษ  277  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
934  เด็กหญิงณัฐพร รอดโพธิ์  8  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
935  เด็กหญิงณิชา คำศรี  31  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
936  เด็กชายภานุวัฒน์ รักษาผล  33  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
937  เด็กหญิงภาสินี บัวสมบูรณ์  49  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
938  เด็กหญิงพัชรกมล รอดโพธิ์  74  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
939  เด็กหญิงวิชญาพร ชาเวียง  79  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
940  เด็กชายทศพร กันเชิงกล  79  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
941  เด็กหญิงปาลิตา บัวบาน  84  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
942  เด็กชายเกียรติศักดิ์ ปังสี  135  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
943  เด็กหญิงอภิษรา หมอกมืด  171  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
944  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เทพทอง  176  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
945  เด็กชายภูริณัฐ สายท่าเสา  182  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
946  เด็กหญิงศุธดา จันทร์สิงห์  218  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
947  เด็กชายธนกร โยธาภักดี  55  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
948  เด็กชายบวรรัตน์ ฉิมพาลี  121  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
949  เด็กชายญาณวรุตม์ เลียงครุธ  181  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
950  เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ แย้มขยัน  191  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
951  เด็กชายวีรภัทร สายสูญ  197  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
952  เด็กชายกมลภพ มาตแก้ว  228  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
953  เด็กหญิงชญาดา ฟักขาว  254  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
954  เด็กหญิงวรรณวนัช อ่อนเหลือ  260  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
955  เด็กชายศุภวิชญ์ โตสุข  11  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
956  เด็กชายธีร์ปรัชภาส ประหยัด  87  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
957  เด็กหญิงธัญญานุช เหมล้วน  173  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
958  เด็กชายกฤษกร ศรีเกษร  176  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
959  เด็กหญิงจีรนันท์ แช่มอุบล  184  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
960  เด็กชายศักดินนท์ ครามสำโรง  204  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
961  เด็กหญิงวรรณสา ด้วงคำ  244  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
962  เด็กหญิงจินต์จุฑา แตงฉ่ำ  328  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
963  เด็กหญิงฉันหทัย บุญเพ็ชร์  329  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
964  เด็กชายอรรถพล บุดดี  341  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
965  เด็กหญิงกนกวรรณ ฉิมโห้  342  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
966  เด็กหญิงทรงอัปสร กำจัดภัย  14  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
967  เด็กหญิงสุวรรณา มาสม  25  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
968  เด็กหญิงจิรภิญญา กรุดเงิน  69  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
969  เด็กหญิงสุมิตา กอนรัมย์  110  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
970  เด็กหญิงชลดา พุกนิล  2  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
971  เด็กชายนพรัตน์ เรืองฤทธิ์  43  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
972  เด็กหญิงสุชานาฏ จอนพงษ์  44  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
973  เด็กหญิงอภิชญา รินทะศักดิ์  46  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
974  เด็กหญิงอาทิตยา สาหร่าย  282  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
975  เด็กหญิงจิรัชญา แผ่กระโทก  392  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
976  เด็กหญิงอมลมณี สุทธิประพันธ์  393  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
977  เด็กชายอชิตพล แจงธรรม  439  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
978  เด็กชายอัครพนธ์ ม่วงหลง  512  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
979  เด็กชายปรีชา ขุนบุญ  42  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
980  เด็กชายศุภกร คงอยู่  44  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
981  เด็กหญิงธรรณญกรณ์ ไวเกษตรกรณ์  59  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
982  เด็กชายวรโชติ ยิ้มไผ่  188  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
983  เด็กหญิงกวิสรา โพธิ์ขวัญ  244  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
984  เด็กหญิงอัฐภิญญา สังข์ประเสริฐ  251  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
985  เด็กชายทีฆายุ เพชรรักษ์  378  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
986  เด็กชายนริศ หนูคำ  456  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
987  เด็กหญิงลักษมิกร รอดพุ่ม  497  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
988  เด็กหญิงกชกร เทียมพิทักษ์   1/2  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
989  เด็กหญิงณัชชา แสงสุพรรณ์  61  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
990  เด็กชายนรวรรณ คำดำ  72  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
991  เด็กชายนัทธพงศ์ ปานสอน  76  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
992  เด็กชายภัทรชนน คุ้มชนะ  151  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
993  เด็กหญิงชลิดา มานุบุตร  174  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
994  เด็กชายนราวิชญ์ เกตุจันทร์  194  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
995  เด็กหญิงสายธาร ยุติธรรม  271  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
996  เด็กชายชยพล สวัสดี  252  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
997  เด็กชายสิรวิชญ์ รุมพล  20  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
998  เด็กชายณัชพล รอดประเสริ  20  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
999  เด็กหญิงจารุศร สุขเกตุ  61  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1000  เด็กชายสุธินันท์ พูลพ่วง  82  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1001  เด็กหญิงภัควิภา อำภาพันธ์  91  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1002  เด็กหญิงจิรัชญา ทัดชัย  122  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1003  เด็กหญิงจิราพัชร ทัดชัย  122  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1004  เด็กหญิงชลธิชา เต่ามี  14  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1005  เด็กชายอธิวัฒน์ พวงแก้ว  4  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1006  เด็กชายจิตติพัฒน์ ปานศิริ  25  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1007  เด็กหญิงนภัสสร อ่วมทอน  47  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1008  เด็กหญิงยนรดา หาญใจไทย  102  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1009  เด็กหญิงดนิตา วิศรุตวณิช  112  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1010  เด็กชายธนกร แก้วโต  12  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1011  เด็กชายจิรเมธ ทรัพย์เจ้เพระยา  30  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1012  เด็กชายชัยมงคล ไกรรมย์  31  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1013  เด็กหญิงธัญรดา โพธิ์อ่อน  38  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1014  เด็กหญิงอนัญญา เพ็งสอน  51  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1015  เด็กชายธนพัฒน์ นิลวัตถา  127  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1016  เด็กหญิงกรพัฒน์ แสงอรุณ  140  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1017  เด็กชายศุกกร เรืองเดช  150  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1018  เด็กหญิงภัควลัญชณ์ ช้างหัวหน้า  157  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1019  เด็กชายอนุพล ทัพธานี  187  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1020  เด็กหญิงสุภักตร์ธิดา โพธิ์ทอง  242  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1021  เด็กหญิงปัทมวรรณ ทองช้าง  249  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1022  เด็กชายทักษ์ดนัย เป้ป้อม  271  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1023  เด็กชายฐิติพงศ์ สอนแก้ว  274  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1024  เด็กชายชูศักดิ์ ธรรมโรงปาน  321  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1025  เด็กหญิงวรรณพร ว่างอารมณ์  324  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1026  เด็กหญิงปุญญพัฒน์ สังแก้ว  365  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1027  เด็กหญงินพพิชญ์ วิชัยวงศ์  79  5  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1028  เด็กชายสัณหวัช คล้ายชู  100  5  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1029  เด็กหญิงณัฐธิดา วิเศษ  311  5  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1030  เด็กชายเตชินท์ ลิ้มตระกูล  312  5  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1031  เด็กชายพศิน มีโต  314  5  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1032  เด็กหญิงพิชยา ทัศมาลี  3  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1033  เด็กชายอนุชา ไพสารธรรม  67  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1034  เด็กชายอภชาติ ช้างหัวหน้า  72  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1035  เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญสอง  117  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1036  เด็กชายธัญชนก ชะเวียตะคุ  123  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1037  เด็กหญิงพัชชา ร้อยดาพันธ์  127  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1038  เด็กหญิงรวินท์นิภา หรั่งมา  173  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1039  เด็กหญิงภัทรอัปสร เชื้ออภัย  174  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1040  เด็กหญิงธนัชพร แสงเล็ก  12  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1041  เด็กชายชโยฑิต จันทร์มั่น  64  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1042  เด็กหญิงจารุกัญญ์ แตงกลิ่น  72  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1043  เด็กหญิงธัญชนก อุ้มญาติ  98  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1044  เด็กชายศิวกร เพียรธัญกร  103  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1045  เด็กชายอัศวิน เพ็งเลิก  120  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1046  เด็กชายพรศักดิ์ ขำเตี้ย  40  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1047  เด็กหญิงรัชวิน อยู่โต  52  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1048  เด็กชายทรงภพ คนโทครบุรี  117  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1049  เด็กชายวายุ โลสูงเนิน  157  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1050  เด็กหญิงภูษณิศา โรจรัตน์  177  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1051  เด็กหญิงอาทิวราห์ กันภัย  196  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1052  เด็กชายพชรพลัลฐ์ โพธิ์ชัย  236  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1053  เด็กชายปัญนวัจน์ เกิดขำ  20  1  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1054  เด็กชายณัฏฐ์ธีทัต ประเสริฐศรี  25  1  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1055  เด็กหญิงภาสินี พระแก้ว  39  1  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1056  เด็กชายณัฐชนน โลณานุรักษ์  146  1  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1057  เด็กหญิงสุภัคชญา พิบูลย์  155  1  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1058  เด็กชายธนพล วรรณวิกรม์  169  1  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1059  เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชะม้อย  173  1  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1060  เด็กชายเลนนอกซ์ บรุกก์เนอร์  3  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1061  เด็กหญิงปุณรักษ์ สินธุ์พัฒน  23  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1062  เด็กชายธีรารัตน์ โรจน์รักษ์  102  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1063  เด็กชายธนภัทร จันทวิมล  128  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1064  เด็กชายจริสิน เนียมเทศ  176  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1065  เด็กชายปิยทัศน์ คำภักดี  192  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1066  เด็กชายราเมศวร์ ยังนึก  217  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1067  เด็กหญิงปัญจธนรัตน เกตุเดชา  220  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1068  เด็กชายภากร ฉิมพลีย์  221  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1069  เด็กหญิงธันยพร เมล์พ่วง  248  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1070  เด็กชายจิรภัทร ปลื้มใจ  46  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1071  เด็กหญิงนภัทร เม่นตะเภา  64  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1072  เด็กหญิงณิชาธร แสงแก้ว  69  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1073  เด็กหญิงนรีกานต์ เสนจันตะ  101  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1074  เด็กชายพีรวิชญ์ สุขโข  155  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1075  เด็กชายตรินัยน์ บัวแก้ว  302  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1076  เด็กชายธนวัน วังชากร  320  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1077  เด็กชายเชาวรินทร์ คุ่ยเจริญ  339  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1078  เด็กชายภูมิพัฒน์ ภูลา  361  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1079  เด็กหญิงรดา จันทร์กระจ่าง  10  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1080  เด็กชายธนวิชญ์ ศิริวงศ์  65  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1081  เด็กหญิงพาขวัญ ไผ่เพียว  138  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1082  เด็กชายเสฏฐวุฒิ กลิ่นเกษตร  164  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1083  เด็กหญิงฐิติมา ศรีน้อย  178  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1084  เด็กหญิงบุณยาพร ยิ้มจันทร์  254  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1085  เด็กชายณัฐรัชต์ พละทรัพย์  283  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1086  เด็กชายวชิรวิทย์ ล้อมงคล  292  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1087  เด็กชายไรวินท์ ผลิสนธิ์  319  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1088  เด็กชายอภิกันต์ พึ่งประยูร  335  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1089  เด็กหญิงกัญญาภัค คัมภ์บุญยอ  591  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1090  เด็กหญิงกุลชาภา อ่อนหลำ  606  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1091  เด็กหญิงสิริยากร อ่อนหลำ  606  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1092  เด็กชายนภัสกร เสียงเสนาะ  636  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1093  เด็กหญิงอารยา ขาวสนิท  780  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1094  เด็กชายวิวรรธน์ ขจรกล่ำ  795  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1095  เด็กชายอนณ พุทธโกศัย  796  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1096  เด็กชายปัณณวิชญ์ จันทร์ทอง  830  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1097  เด็กหญิงญาฏา คชรัตน์  833  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1098  เด็กชายพิชญคณินทร์ อ้วนตา  837  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1099  เด็กชายศิระธารา จันทรานุสรณ์  839  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1100  เด็กหญิงไอยราภรณ์ สดาพงษ์  915  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1101  เด็กชายฌอห์น ซานบลองกัท  15  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1102  เด็กชายอิทธิพัทธ์ ณ บางทราย  72  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1103  เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองหล่อ  81  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1104  เด็กหญิงพิมพ์พีรดา แสงจันทร์  118  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1105  เด็กหญิงนรภัทร สาลสีรา  130  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1106  เด็กหญิงกีรติกานต์ เรี้ยวภูเขียว  148  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1107  เด็กหญิงสิรินทรา ชูเกษร  192  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1108  เด็กหญิงปุณิกา แสงวงค์  235  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1109  เด็กชายเป็นหนึ่ง จันทวงษ์  258  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1110  เด็กชายลัทธพล เมืองข้องน้อย  343  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1111  เด็กหญิงศศิพิมพ์ ปลื้มอารมณ์  351  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1112  เด็กชายฌามิณ สะราคำ  387  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1113  เด็กหญิงอรพรรณ สุขจิตร์  442  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1114  เด็กชายณภัทร สินธุคุณากร  476  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1115  เด็กหญิงศศินา เยิงรัมย์  500  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1116  เด็กหญิงนันท์นภัส พันธ์ธรรม  502  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1117  เด็กหญิงรวิสรา ร่วมสุข  591  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1118  เด็กหญิงกัญญ์รพี ทองดี  29  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1119  เด็กหญิงสุดแต่ใจ หรั่งอินทร์  56  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1120  เด็กหญิงพัณณิตา ฉ่ำช้าง  73  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1121  เด็กหญิงนภาพร กรุดเจียม  108  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1122  เด็กชายธนาพัฒน์ ตี๋ชื่น  118  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1123  เด็กชายณัฐพงศ์ แตงฉ่ำ  130  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1124  เด็กชายธีทัต ทับเพ็ชร์  173  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1125  เด็กหญิงอังศุมาริน บุญชลอ  177  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1126  เด็กหญิงอมรรัตน์ มีทรัพย์  185  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1127  เด็กชายภูมิพัฒน์ มีทรัพย์  313  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1128  เด็กหญิงธนัญญา คุ้มแก้ว  316  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1129  เด็กหญิงปณิชา ประภานนท์  45  7  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1130  เด็กหญิงภัทรนันท์ ภูคงน้ำ  79  7  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1131  เด็กหญิงณิชาภัทร ตั้งทวีมหาสมบัติ  205  7  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1132  เด็กชายธนภัทร สิงห์ไพลาศ  372  7  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1133  เด็กชายณภัทร ภักดี  116  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1134  เด็กหญิงสุประวีณ์ พันธ์เถื่อน  170  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1135  เด็กหญิงปัญชญา พูลเพิ่ม  6  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1136  เด็กหญิงลภัสญา ขุนวิเศษ  24  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1137  เด็กหญิงอธิชา ขันธ์คำ  50  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1138  เด็กหญิงอติกานต์ ดิษเจริญ  69  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1139  เด็กหญิงธิดาพร บุรีรัตน์  98  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1140  เด็กชายปาราเมธ ดีที่สุด  105  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1141  เด็กหญิงวรัญญา เหรียญทอง  115  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1142  เด็กชายศุภวิชญ์ ดาบุญ  47  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1143  เด็กชายธนพนธ์ นามวงษ์  60  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1144  เด็กชายภาคิน เสาะแสวง  65  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1145  เด็กชายสามารถ พวงลำเจียก  104  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1146  เด็กหญิงสิริกร อินทร์ธรรม  108  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1147  เด็กชายวัฒนศักดิ์ ล่ำข้อ  128  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1148  เด็กหญิงวรดา ปิติการ  151  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1149  เด็กชายเมธา นุชสายสวาท  299  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1150  เด็กหญิงแพรวนภา สีน้ำเงิน  25  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1151  เด็กชายณฐนนท์ ฉลาดธัญกิจ  56  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1152  เด็กชายธีรภัทร บุหงา  65  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1153  เด็กหญิงวิมลมณี โฉมฉาย  66  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1154  เด็กหญิงชญาณิศา ก่อเกิด  107  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1155  เด็กชายธนบดี แจ่มสอาด  120  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1156  เด็กชายชยพล ลักษณะจินดา  144  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1157  เด็กชายญาณกร ชื่นผะกาง  145  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1158  เด็กชายญาณวุฒิ ชื่นผะกาง  145  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1159  เด็กชายภัทรชนน ยุนิลา  150  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1160  เด็กชายจิรากร กลิ่นนารีศรี  151  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1161  เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ ชินสิทธิ์  188  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1162  เด็กชายนพดล อินทวงค์  194  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1163  เด็กหญิงรีม คำเสือ  202  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1164  เด็กชายวศิน ก่ำหิน  224  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1165  เด็กหญิงรวิษา ส่งศรี  229  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1166  เด็กหญิงสุกัญญา ร้อยมา  99  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1167  เด็กชายนภัสร์ ณ ระนอง  122  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1168  เด็กหญิงกุลปรียา พ่อสันเทียะ  85  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1169  เด็กชายนดล เทียมโคกกรวด  48  7  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1170  เด็กหญิงธัญพิชชา คงชุ่ม  116  7  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1171  เด็กชายกฤษดา สีรัตน์  16  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1172  เด็กชายวราเทพ บันธยายมาศ  32  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1173  เด็กชายศิรวิทย์ คงสกุล  85  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1174  เด็กชายธนกฤติ กำเพ็ชร  91  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1175  เด็กหญิงเต็มฟ้า จันทร์ศรี  108  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1176  เด็กชายบุญรอด บุญธรรม  43  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1177  เด็กชายธนภูมิ ดีเจริญ  45  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1178  เด็กชายวิกรม เอี่ยมสมบูรณ์  73  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1179  เด็กหญิงหฤทัย จีนอ่อน  87  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1180  เด็กหญิงกฤติมา จันทร์โท  106  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1181  เด็กชายกิตนพัฒน์ ทรงศิริ  115  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1182  เด็กหญิงกุลรดา มองทรัพย์  129  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1183  เด็กชายอาทิต ยอดมูลดี  180  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1184  เด็กหญิงอนันตา ยอดมูลดี  180  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1185  เด็กหญิงวารินทร์ ท้วมวงษ์  1  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1186  เด็กหญิงริจิรางค์ แจ้งมณี  22  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1187  เด็กชายคณานนท์ ศรีกล่ำ  78  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1188  เด็กชายแทนคุณ จักรผัน  80  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1189  เด็กหญิงณัฐกฤตา ชื่นใบ  98  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1190  เด็กหญิงชุติกาญจน์ พูลทวี  123  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1191  เด็กชายธรรศ คำเส็ง  257  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1192  เด็กชายรัชชานนท์ แสงเงิน  180  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1193  เด็กชายชนาธิป เพ็ญสุภา  181  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1194  เด็กหญิงธชาทิพย์ อยู่โต  47  11  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1195  เด็กชายวชิรวิทย์ ฟักขาว  91  11  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1196  เด็กหญิงณัฐวรรณ แพรดำ  97  11  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1197  เด็กหญิงภรัณยา เชียงอิน  5  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1198  เด็กหญิงกนกพร ขุนบรรเทา  26  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1199  เด็กชายชยพล ทวีกสิกรรม  36  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1200  เด็กหญิงจิรัชญา ทับฤทธิ์  98  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1201  เด็กหญิงจิภารัศมิ์ ปาปี  4  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1202  เด็กหญิงกวินธิดา สายทอง  25  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1203  เด็กชายปราบ น้อยชื่น  162  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1204  เด็กหญิงนันท์นภัส บุษดี  232  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1205  เด็กชายนพรัตน์ พิมปาน  294  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1206  เด็กหญิงวศิยลักษมิก์ ทองดง  297  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1207  เด็กหญิงกัญญาภัค กลิ่นนาค  14  14  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1208  เด็กหญิงปาริชาติ เอี่ยมเฟื่อง  56  14  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1209  เด็กชายนฤนาถ สายจันทึก  80  14  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1210  เด็กหญิงวิภาดา พูลเขตกิจ  11  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1211  เด็กหญิงกัญญาพัชร ศิริพรม  151  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1212  เด็กชายณนนท์ วัตถุสินธุ์  204  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1213  เด็กหญิงปัณฑารีย์ ทรงลำพึง  217  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1214  เด็กชายพันธวัช ดีน้อย  4  2  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1215  เด็กหญิงปิยพร อินทร์สุวรรณ์  98  2  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1216  เด็กชายศุภณัฐ สมบูรณ์  110  2  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1217  เด็กชายรชพล เอียงเป้  38  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1218  เด็กหญิงกัญญาภัทร มั่งคง  133  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1219  เด็กหญิงสิรภัทร เปี่ยมเนตร  176  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1220  เด็กหญิงพนิดา แก่นจันทร์  234  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1221  เด็กชายกมลทัต จันทร์ชู  235  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1222  เด็กชายนพดล แก้วกระจ่างสินธุ์  80  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1223  เด็กหญิงสุภัสสร สีวันนา  94  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1224  เด็กชายชัยวัฒน์ ขำงาม  155  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1225  เด็กชายพีรวิชญ์ แซ่ห่อ  233  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1226  เด็กชายธนกฤต สินสม  26  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1227  เด็กหญิงมธุรดา อยู่สถิตย์  30  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1228  เด็กชายอัคคเดช อาคม  97  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1229  เด็กชายธนภูมิ สุขนาม  10  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1230  เด็กชายธนวัต เพ็งสอน  25  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1231  เด็กชายรัชพล สิงห์พิลา  27  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1232  เด็กหญิงรวิสรา แดงสีบัว  94  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1233  เด็กหญิงอาทิตยา จองอยู่  156  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1234  เด็กหญิงธนัชพร สอนเถื่อน  177  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1235  เด็กหญิงเปรมิกา แก้วเมือง  196  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1236  เด็กชายธนกร เกิดศิลป์  15  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1237  เด็กชายวสวัตติ์ สอนเถื่อน  130  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1238  เด็กชายพงศ์สุข ศรีเดช  165  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1239  เด็กชายปุณณวิช โสขุมา  196  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1240  เด็กชายศุภกร สมานมิตร  196  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1241  เด็กหญิงอริสา พวงจันทร์  199  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1242  เด็กหญิงวรดา ศรีอุดม  199  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1243  เด็กชายสิรภัทร บัวบุตร  223  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1244  เด็กชายรัชกฤษ สารคล่อง  224  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1245  เด็กหญิงอภิญญา บุญพยา  256  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1246  เด็กชายธันวา บัวเมือง  263  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1247  เด็กหญิงฉันชนก ไล้เวียน  301  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1248  เด็กชายสุเมธ ธรรมรัตนตันติ  322  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1249  เด็กชายเจษฎากร คีรี  332  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1250  เด็กหญิงดาราวดี เชื้อเนียม  342  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1251  เด็กชายกฤษณะ คนซื่อ  360  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1252  เด็กหญิงศศิวิมล อวิสุ  372  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1253  เด็กชายศุภกร นาคใจ  373  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1254  เด็กหญิงรวิสรา อัศวราพานิช  377  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1255  เด็กชายแทนคุณ กุนแจง  17  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1256  เด็กหญิงพัชรี โพธิ์ขอม  26  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1257  เด็กชายสกลพัฒน์ สุระพาล  29  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1258  เด็กชายพีรวิชญ์ เที่ยงพุ่ม  70  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1259  เด็กชายสมภพ เหมือนสุวรรณ์  100  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1260  เด็กหญิงปานชนก น้อยบรรดิษฐ์  108  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1261  เด็กชายเมธาสิทธิ์ เก๋งทอง  113  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1262  เด็กหญิงณัฐนันทน์ บุญวาส  56  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1263  เด็กชายกรณพัฒน์ พรมสละ  73  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1264  เด็กหญิงพรรณวรถ ศรีสอาด  76  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1265  เด็กชายศราวุฒิ รอดเปรี้ยว  78  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1266  เด็กชายณัฐพล ใจแสน  89  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1267  เด็กหญิงธมลวรรณ ทองแท้  109  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1268  เด็กชายณัฐวุฒิ กันเขียว  113  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1269  เด็กชายสรัลธร ชินคำ  16  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1270  เด็กหญิงมุกลดา จันทร  78  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1271  เด็กหญิงวรรณวนัช ดีเลิศ  80  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1272  เด็กหญิงภัทรวดี ใจหลัก  93  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1273  เด็กหญิงนิศารัตน์ เลื่อมใส  94  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1274  เด็กหญิงโศภิตา นาคทอง  100  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1275  เด็กหญิงพรรณปพร วุ่นเหลี่ยม  122  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1276  เด็กหญิงศรัณย์พร วุ่นเหลี่ยม  122  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1277  เด็กหญิงวรัทยา ชูเชี่ยน  168  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1278  เด็กหญิงฐิตาภา วงเวียน  170  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1279  เด็กหญิงพิมตะวัน ต่ายธานี  186  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1280  เด็กชายกรณัฐ ระออเอี่ยม  25  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1281  เด็กหญิงณัฐธยาน์ วัฒนพงศ์  81  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1282  เด็กชายศุภเดช กุนแจง  108  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1283  เด็กชายภูชิต เก๋งทอง  109  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1284  เด็กหญิงสุรภา จีนสอน  119  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1285  เด็กหญิงโอลีวีน เกิดน้อย  123  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1286  เด็กหญิงขวัญข้าว มิตรมุสิก  166  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1287  เด็กหญิงธัญญา เอี่ยมโพธิ์  139  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1288  เด็กหญิงกชพร ป้อมชัย  52  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1289  เด็กหญิงไอศิกา มีมาก  131  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1290  เด็กชายชนาสิน พวงอิ่ม  182  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1291  เด็กหญิงชญารัตน์ พวงอิ่ม  198  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1292  เด็กหญิงชญาภา ศรีสอาด  221  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1293  เด็กชายณัฐพนธ์ ชูเกตุ  238  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1294  เด็กชายณัฐพล เทพณรงค์  255  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1295  เด็กชายภคิน ลบเมฆ  52  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1296  เด็กชายพัฒน์มุนินทร์ ใส้พงษ์  57  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1297  เด็กชายนาวี บัวคลี่  91  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1298  เด็กชายวรพล คำมั่น  297  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1299  เด็กชายพีรพัฒน์ ก่ำเพชร  261  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1300  เด็กหญิงวริศรา บุญเพ็ง  9  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1301  เด็กชายธนวัฒน์ นาพันธ์  32  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1302  เด็กชายวีระภาพ บัวทรัพย์  74  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1303  เด็กหญิงพิชชาภา จันทร์เรือง  77  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1304  เด็กหญิงวัชญดา ตันฮะ  87  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1305  เด็กหญิงกชกร แก้วมั่น  113  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1306  เด็กหญิงปณิดา แขกเณร  125  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1307  เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธรรมประดิษฐ์  169  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1308  เด็กหญิงกมลชนก เกษมวัฒนา  257  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1309  เด็กชายพลวัฒน์ บุญประกอบ  19  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1310  เด็กชายชญานนท์ พ่วงสุนทร  192  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1311  เด็กชายรชต เกรัมย์  28  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1312  เด็กชายธนโชติ ฉิมเกิด  46  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1313  เด็กชายสมิทธิ สิงห์รอด  193  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1314  เด็กชายกลวัชร ยอดสำเภา  240  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1315  เด็กหญิงธีนิดา ยอดรัก  292  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1316  เด็กหญิงวัลทา ไทยแย้ม  392  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1317  เด็กชายวิรัลพัชร รักกลัด  496  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1318  เด็กชายชินวัตร เนินทอง  21  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1319  เด็กชายวุฒิศักดิ์ กอบเกตุ  245  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1320  เด็กชายอนาวิล สังข์นก  217  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1321  เด็กหญิงเปมิกา ชาภักดี  220  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1322  เด็กหญิงเกวลิน กุณฑี  241  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1323  เด็กหญิงวรัญญา ศรีวงษ์  67  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1324  เด็กชายจิราพัชร โพธิ์ขอม  81  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1325  เด็กชายอิทธิพัทธ์ ปั้นพัว  128  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1326  เด็กหญิงชุติกาญจน์ เขียวชวด  192  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1327  เด็กหญิงชนัญชิดา บุญยิ้ม  257  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1328  เด็กหญิงธันวา เอี่ยมเจริญ  258  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1329  เด็กหญิงปพิชญา อัตผล  289  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1330  เด็กหญิงเกศิยา เสือสมิง  353  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1331  เด็กหญิงพรลภัส ฤทธิ์ศิริ  360  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1332  เด็กหญิงอภิสรา ทับพุ่ม  404  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1333  เด็กชายสิรวิชญ์ ศิริวรรณ  20  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1334  เด็กหญิงณัฐพร ภูผล  85  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1335  เด็กชายศิรสิทธิ์ จินกะสิกิจ  106  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1336  เด็กชายไกวัล กลัดกระยาง  152  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1337  เด็กชายชนาธิป สืบประสิทธิ์  159  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1338  เด็กชายพรภวิษย์ อ่อนบุรี  180  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1339  เด็กชายชัยวุธ สังคีต  185  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1340  เด็กหญิงบัณฑิตา บุญชู  190  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1341  เด็กหญิงกัลยาณี เกิดพิทักษ์  219  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1342  เด็กชายณัฐพัฒน์ ทิมโต  222  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1343  เด็กชายชนันธร สุขจันทร์  272  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1344  เด็กชายธนภัทร ยอดฉัตร  297  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1345  เด็กหญิงนภัสสร ปั้นแก้ว  318  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1346  เด็กหญิงอภิญญา เปรมประเสริฐ  321  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1347  เด็กหญิงอโนชา เหมมินทร์  6  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1348  เด็กหญิงปัทมพร รอดรัตน์  7  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1349  เด็กชายนภัทร กองมี  19  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1350  เด็กหญิงกันธิชา ชัยนา  106  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1351  เด็กชายนฤเทพ สุขสังวาลย์  117  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1352  เด็กชายวชิรวิชญ์ อินทรประดิษฐ์  151  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1353  เด็กหญิงอลินดา ศรีโพธิ์  190  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1354  เด็กชายไกรวิชญ์ ศรีโพธิ์  190  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1355  เด็กชายวัชระพล โคตรทอง  15  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1356  เด็กชายปัญญา ฟักสกุล  151  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1357  เด็กชายพลภัทร ชะม้อย  162  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1358  เด็กชายอธิชาติ ว่ามุข  187  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1359  เด็กหญิงกิตติญา อมราสิงห์  203  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1360  เด็กชายอรรถพันธ์ โพธิ์นิล  206  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1361  เด็กชายฐิติวุฒิ โอชา  325  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1362  เด็กหญิงวีนัฐ ชิดเมืองปัก  6  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1363  เด็กชายก้องภพ เชาโพทอง  26  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1364  เด็กหญิงพิมพ์นิภา มั่นอ่วม  76  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1365  เด็กหญิงธิดารัตน์ ไกรสังข์  124  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1366  เด็กชายธีรธร พลสีราช  142  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1367  เด็กหญิงกัญญาภัค รอดย้อย  159  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1368  เด็กหญิงวริสรา พุ่มพวง  169  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1369  เด็กหญิงสุณัฐชา จันทร์งาม  306  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1370  เด็กหญิงนภัสนันท์ ยังถิน  540  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1371  เด็กหญิงวชิรญาณ์ คล้ายวรรณ  10  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1372  เด็กชายปาริชาติ ค้าธัญญะ  42  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1373  เด็กหญิงตระกาลตา เถกิงศรี  69  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1374  เด็กหญิงจารุวรรณ เรืองเดช  109  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1375  เด็กหญิงณัฐชา อ่อนช้าง  179  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1376  เด็กชายณัฏฐกิตติ์ สุวรรณกูฏ  200  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1377  เด็กชายธัญเทพ ทุมเทียง  211  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1378  เด็กหญิงรุ่งไพลิน อินอ่อน  367  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1379  เด็กหญิงมนต์ธิตา เรืองรัฐสรณ์  10  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1380  เด็กชายพชรพล วิมลเศรษฐ  17  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1381  เด็กชายอิศราวุฒิ วงษาเคน  23  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1382  เด็กชายพิพิธธน เสนาสิงห์  38  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1383  เด็กชายเขตขัณท์ วรคันทักษ์  118  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1384  เด็กชายธนาธิป เล็กแข็ง  177  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1385  เด็กชายสิปปกร แจ้งประจักษ์  181  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1386  เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ชำบุญมี  224  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1387  เด็กหญิงพชรพร เสนาสิงห์  244  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1388  เด็กชายธนวิชญ์ อิ่มกรุง  303  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1389  เด็กหญิงกมลวรรณ การสมทบ  381  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1390  เด็กชายธนสิษฐ์ รอดล้อม  482  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1391  เด็กชายวรวิชญ์ พุทธิตระกูล  521  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1392  เด็กชายพรพิชัย นามวงศ์  685  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1393  เด็กชายกฤตภาส กุลวิบูลย์  822  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1394  เด็กชายธนพล สุขเสงี่ยม  53  3  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1395  เด็กหญิงมนัสนันท์ ชมรอด  2  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1396  เด็กชายปุญญพัฒน์ แตงฉ่ำ  44  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1397  เด็กชายจิรายุ อาภาสัตย์  63  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1398  เด็กหญิงพิมพ์ชมพู บัวสุข  140  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1399  เด็กชายณัฏภัทร ทัดสาริกรณ์  212  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1400  เด็กหญิงวิชญา สารทูลสิงห์  234  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1401  เด็กชายณัฐกิตติ์ มีเปรม  277  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1402  เด็กชายไกรวุฒิ อยู่สุข  281  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1403  เด็กหญิงแพรธิภา สวนกัน  296  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1404  เด็กชายธีรภัทร อิงวะระ  330  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1405  เด็กชายนนทกานต์ อุตสาหะวงค์  332  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1406  เด็กชายญาณภัทร ภาณุโรจน์  353  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1407  เด็กชายไกรวิทย์ สิงห์มาเจริญ  358  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1408  เด็กชายสรวิศ เอียดจะเส็น  361  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1409  เด็กหญิงกิตติญา อ่ำคง  385  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1410  เด็กหญิงอัญญมณี เณรอยู่  480  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1411  เด็กชายธิติโรจน์ สนิทชาติ  502  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1412  เด็กหญิงชนากานต์ ลพเมฆ  529  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1413  เด็กชายภควัฒน์ ยิ้มประเสริฐ  541  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1414  เด็กชายอธิภัทร สุขรอด  557  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1415  เด็กหญิงกุสุมา สภาพญาติ  15  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1416  เด็กหญิงอัญชนา โท้โพศรี  39  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1417  เด็กชายกษิดิ์เดช สุขสันต์  79  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1418  เด็กชายยศสวิน ทับเรือง  121  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1419  เด็กหญิงทิตา ภูลองทอง  148  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1420  เด็กหญิงสโรชา สุขชื่น  151  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1421  เด็กหญิงวรวลัญช์ แก้วมั่น  157  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1422  เด็กหญิงณัฏฐธนัญ มีมุข  194  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1423  เด็กหญิงสุภัสสรา สุขสม  204  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1424  เด็กชายรวิษฐ์ วงษ์ภู่  280  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1425  เด็กชายรุ่งรดิศ พรมจาด  295  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1426  เด็กหญิงธณัชญา ชมรัตน์  302  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1427  เด็กหญิงรัตนา สุขสวัสดิ์  326  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1428  เด็กหญิงภาสินี เทียนนาวา  354  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1429  เด็กชายรัชชานนท์ ทองสุขดี  86  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1430  เด็กชายสุรศักดิ์ ปาลวัฒน์  111  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1431  เด็กหญิงภูษิตา เนตร์ท้วม  127  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1432  เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์โย  143  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1433  เด็กชายกันต์ศักดิ์ สาระชาติ  153  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1434  เด็กชายกวีวัฒจ์ เกตุชัย  183  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1435  เด็กชายเมธาสิทธิ์ สุบินมิตร์  63  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1436  เด็กชายภัททากร เงินบำรุง  66  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1437  เด็กชายกันต์ศักดิ์ อยู่กรุง  67  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1438  เด็กชายธีรเดช ศรีดวงแก้ว  83  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1439  เด็กชายนาวิน แจ่มเที่ยงตรง  97  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1440  เด็กหญิงณัชชา คำวัฒน์  106  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1441  เด็กชายณัฐพัชร์ นาคหว่าง  112  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1442  เด็กหญิงภัคนันท์ ลวรรณวงษ์  123  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1443  เด็กหญิงศศิขวัญ สุขแจ่ม  123  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1444  เด็กหญิงสุพิญญา พวงเงิน  136  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1445  เด็กหญิงธัญญรัตน์ เปี่ยมท่า  174  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1446  เด็กชายไกรวิทย์ จีนอ่ำ  196  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1447  เด็กชายปกรณ์ ศรีทองอินทร์  203  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1448  เด็กชายพีรพล นาสมใจ  206  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1449  เด็กหญิงนฤภร ธรรมบรรเทิง  210  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1450  เด็กหญิงพิชญาภาส์ เทียนงาม  270  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1451  เด็กหญิงวันธิดา ฉ่ำเพ็ชร  345  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1452  เด็กหญิงวรรณภา แจ้งจีน  379  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1453  เด็กหญิงตรีนุช มาสม  187  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1454  เด็กชายศรัณย์ภัทร แท่งทอง  285  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1455  เด็กชายธนภัทร คงขำ  311  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1456  เด็กหญิงเปรมสิณี เมืองข้องน้อย  313  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1457  เด็กหญิงวิไลวรรณ เลิศยะโส  420  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1458  เด็กหญิงภัทราพร พูนมา  451  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1459  เด็กชายธีรพัฒน์ จันทนา  41  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1460  เด็กชายมุตตาฟา สาหลัง  54  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1461  เด็กชายกิตติพงค์ สามเรือนทอง  120  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1462  เด็กชายธนภูมิ ขำกระแสร์  120  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1463  เด็กหญิงมินตรา กรองทอง  145  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1464  เด็กชายณัฐพงษ์ วงษ์สุรินทร์  9849  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1465  เด็กหญิงแพรวพรรณ แก้วเทศ  20  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1466  เด็กหญิงอภิศากัณฑ์ กรัดกระยาง  79  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1467  เด็กชายนรินทร์พร กรัดกระยาง  106  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1468  เด็กชายนราธิป กรัดกระยาง  106  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1469  เด็กชายปารเมศ แสงภู่  108/1  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1470  เด็กหญิงกานต์ธีรา รุ่งพึ่ง  126  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1471  เด็กหญิงจิราพร บัวทอง  130  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1472  เด็กชายชญานนท์ กรัดกระยาง  135  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1473  เด็กชายนิธิพัฒน์ แสนทวี  140  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1474  เด็กชายพัทธพล กรัดกระยาง  153  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1475  เด็กชายณัฐพงศ์ ทองหมี  178  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1476  เด็กหญิงแผ่นฟ้า มั่นอยู่คง  220  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1477  เด็กหญิงสิรินดา มหัคคะประทีป  276  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1478  เด็กชายอัคคเดช เพ็งผล  278  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1479  เด็กชายกฤติเดช เปลี่ยนภักดี  348  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1480  เด็กชายเจตนิพัทธ์ อินกลิ่นพันธุ์  383  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1481  เด็กชายธนเดช มณีรอด  28  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1482  เด็กชายกัลยกร หยกประดิษฐ์  77  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1483  เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ กุลมิตร  78  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1484  เด็กหญิงณัฐกฤตา มาอินทร์  96  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1485  เด็กหญิงธนพร โคตะมะ  120  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1486  เด็กหญิงอันนา ทัพเที่ยง  184  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1487  เด็กชายฐากร เกิดเปลี่ยน  185  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1488  เด็กหญิงพรรณิภา นามเงิน  191  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1489  เด็กชายธนวัฒน์ กัลยาวุฒิพงศ์  198  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1490  เด็กชายธนพล ชัยเวียง  262  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1491  เด็กชายปิยวัฒน์ อุ่นเคน  326  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1492  เด็กหญิงกัญญาพัชร สินทรัพย์  359  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1493  เด็กชายกิติธัช พักแพรก  407  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1494  เด็กชายทวีโชค สุขอิ่ม  54  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1495  เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์เจริญ  64  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1496  เด็กหญิงฐานิดา สินเจริญพร  72  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1497  เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีกล่อม  82  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1498  เด็กชายธนภูมิ คณะศรี  139  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1499  เด็กชายธนวัฒน์ ไหล่แท้  156  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1500  เด็กหญิงภูริชญา สารวรรณ  165  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1501  เด็กหญิงศิริกานดา เพ็งอิ่ม  180  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1502  เด็กหญิงพรพรรณ บุษบาเกิด  199  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1503  เด็กหญิงรฐา จิณาพันธ์  216  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1504  เด็กชายชยังกูร บุญเพ็ง  222  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1505  เด็กชายปัณณวิชญ์ อ่อนเขตร์  242  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1506  เด็กหญิงมีนารัตน์ อินทร์ผ่อง  9849  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1507  เด็กชายสุธินันท์ นาราอด  7  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1508  เด็กชายภาณุ เที่ยงแท้อนุกูล  25  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1509  เด็กหญิงมาราตรี นันทสินธ์  39  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1510  เด็กหญิงจิราภา กรัดกระยาง  51  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1511  เด็กหญิงธมลวรรณ นิลประเสริฐ  81  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1512  เด็กหญิงวันดี จั่นจุ้ย  193/1  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1513  เด็กหญิงบัณฑิตา อิ่มปาน  258  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1514  เด็กชายชยุต จำปา  279  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1515  เด็กหญิงสุพิชญา พรมทอง  291  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1516  เด็กหญิงศิรดา ช้างสัมฤทธิ์  306  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1517  เด็กหญิงกุลธีรา โพธิ์แหน  357  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1518  เด็กหญิงชนิกานต์ ผิวเฉียง  360  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1519  เด็กชายณัฐภัสสร์ อยู่เล่ห์  390  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1520  เด็กหญิงอริยา แสนพิมล  407/1  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1521  เด็กชายพีรวิชญ์ สุโพธิ์  435  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1522  เด็กหญิงนันทิพร ชะนะโต  450  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1523  เด็กชายจิราภัทร เพ็งศิริ  35  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1524  เด็กชายพงศพัศ สวัสดิ์โสภณ  66  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1525  เด็กชายจิรายุ นนทเสมา  160  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1526  เด็กหญิงกานต์พิชชา สถิตย์วรัตน์  186  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1527  เด็กชายศุภณัฐ โพธิ์ศรี  225  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1528  เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์เจริญ  283  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1529  เด็กหญิงพีรชญา ภูสุวรรณ์  305  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1530  เด็กชายภัทรพล ดิษยโอฬารกุล  306  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1531  เด็กชายโชติมนัส พูลพ่วง  78  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1532  เด็กหญิงกชพรรณ มะเดื่อป่า  117  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1533  เด็กหญิงสุกานดา สิงหะเทพ  135  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1534  เด็กหญิงเตชินี พินิจจันทร์  137  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1535  เด็กชายชนะกานต์ สิงหะเทพ  149  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1536  เด็กชายทศพร หงษ์กำเหนิด  183  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1537  เด็กหญิงสุนิสา แสนเสริม  8  8  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1538  เด็กหญิงปรียาเนตร ชาญชำนิ  13  8  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1539  เด็กหญิงกัญญานุช แจ้งต่าย  32  8  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1540  เด็กหญิงหทัยกาญจน์ สุขอารมณ์  58  8  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1541  เด็กหญิงจิดาภา สอนฮวบ  69  8  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1542  เด็กชายสงกรานต์ พูลทอง  88  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1543  เด็กหญิงเพียงขวัญ แก้วขวัญ  95  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1544  เด็กหญิงวราทิพย์ เชื่อมโนนสูง  113  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1545  เด็กชายธนวัฒน์ บุญทอง  122  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1546  เด็กหญิงพัชริดา กลิ่นพ่วง  137  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1547  เด็กหญิงอรอุมา วสะยางกูร  93  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1548  เด็กชายพงศ์ภรณ์ ด้วงธรรม  97  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1549  เด็กชายประกาศิต แพงภูงา  121  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1550  เด็กหญิงธัญชนก กลับหอม  133  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1551  เด็กชายณัฐพล บุญล้น  135  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1552  เด็กชายพีรภัทร จันทร์พุก  150  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1553  เด็กหญิงรมนภัทร จันทร์กลิ่น  166  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1554  เด็กหญิงอธิชา พรมเขียว  19  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1555  เด็กหญิงกัญญาณัฐ อนันตรังสรรค์  32  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1556  เด็กหญิงปีใหม่ วันศุกร์  54  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1557  เด็กหญิงสุภาลัย เอี่ยมรอด  92  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1558  เด็กชายพรนภัส เกิดกรุง  93  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1559  เด็กชายฉัตรดนัย คล้ายขำ  115  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1560  เด็กชายปวรปรัชช์ เตรียมล้ำเลิศ  128  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1561  เด็กชายอธิวัชร์ อินริ้ว  154  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1562  เด็กหญิงณัฐชยา จูเที่ยง  160  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1563  เด็กหญิงศิริรัตน์ สอนเถื่อน  162  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1564  เด็กชายชญานนท์ อยู่เล่ห์  167  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1565  เด็กชายธนวันต์ อิ่มจิตร์  213  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1566  เด็กชายธนวัฒน์ อิ่มจิตร์  213  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1567  เด็กหญิงญาณิศา เจือสุข  230  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1568  เด็กหญิงวรรณวริน พงษ์วิจิตร  267  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1569  เด็กหญิงน้ำเพชร วันศุกร์  276  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1570  เด็กหญิงอโนชา พุทธโกสัย  310  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1571  เด็กหญิงพิมพ์ชนก นาโอพิมพ์  324  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1572  เด็กหญิงจันฑา สอนเถื่อน  329  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1573  เด็กหญิงอภิชญา แสงนุภาพ  28  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1574  เด็กชายธนพล พันตะเภา  50  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1575  เด็กชายธนกฤติ เนียมทอง  76  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1576  เด็กชายทินภัทร เนียมทอง  176  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1577  เด็กหญิงวณิดา ทิพรัตน์  248  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1578  เด็กชายชนกชล อยู่เย็น  314  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1579  เด็กหญิงพิมพ์นารา โพธิ์หวี  338  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1580  เด็กหญิงสุวพัชร พลอยใหม่  374  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1581  เด็กชายจักรธร ฤทธิ์เดช  3  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1582  เด็กหญิงธัญชนก คงดิษ  18  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1583  เด็กหญิงวริศรา นวลจันทร์  26  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1584  เด็กหญิงกัญญาภัทร ฉินโน  41  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1585  เด็กหญิงจินธิมา คุ้มพ่วง  198  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1586  เด็กชายณัฐดนัย อินทร์คล้าย  210  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1587  เด็กชายธนิศกานต์ เพียรเขตกิจ  254  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1588  เด็กชายณฐชัย เอี่ยมเต็ง  261  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1589  เด็กชายศิวกร คล้ายนิ่ม  291  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1590  เด็กหญิงพริบพันดาว จิตตรีรมย์  301  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1591  เด็กหญิงชนม์นิภา แสงกุล  309  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1592  เด็กชายเตชิต แตงเพ็ชร  367  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1593  เด็กหญิงปิ่นมนัส ภู่เรือน  22  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1594  เด็กชายวิชิต มีน้อย  24  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1595  เด็กชายศุภกิตติ์ เหล่าอินทร์  72  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1596  เด็กชายธวัชชัย นาคสว่าง  106  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1597  เด็กชายนพรัตน์ น่วมภักดี  119  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1598  เด็กหญิงปวริศา ทับทิมทอง  125  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1599  เด็กหญิงปณิดา กิจพานิชวิเศษ  135  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1600  เด็กหญิงอริสา พรหมชนะ  139  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1601  เด็กหญิงฐิติชญา ปัอมชัย  155  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1602  เด็กชายจิรสิน อุ่นเคน  163  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1603  เด็กชายชญานนท์ สอนสระเกษ  12  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1604  เด็กหญิงธนาภัสสร์ ลิขิตตระกูล  84  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1605  เด็กชายจันทากร หาญธัญกรรม  177  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1606  เด็กหญิงธนกร อินทร์ขำ  227  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1607  เด็กชายกวิน ตะกรุดแจ่ม  237  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1608  เด็กชายจิรายุ อินทร์โต  301  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1609  เด็กชายลภน วงษ์หมอ  80  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1610  เด็กชายธีธัช แน่นหนา  163  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1611  เด็กหญิงโชติรส กลั่นจันทร์  234  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1612  เด็กชายกฤษณะ ทิพรัตน์  243  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1613  เด็กชายธนพงศ์ สายแสน  267  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1614  เด็กชายชนนภูมิ บุญเพ็ชร์  344  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1615  เด็กหญิงกรกมล สุดโต  1  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1616  เด็กชายรัชชานนท์ กรุดเงิน  15  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1617  เด็กหญิงสุชาดา ปิ่นนาค  238  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1618  เด็กชายบุญประเสริฐ วงษ์ใจ  3  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1619  เด็กชายพรหมมินทร์ ม่วงยา  3  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1620  เด็กชายธนภัทร อนุเชษฐรักษ์  6  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1621  เด็กชายพรเทพ ชื่นชมบุญ  26  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1622  เด็กหญิงนรมน จันตะเภา  38  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1623  เด็กชายปรเมษฐ์ พุกสาย  162  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1624  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อินคล้าย  267  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1625  เด็กหญิงชนัญชิตา ม่วงหลง  512  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1626  เด็กชายณษรุจ พุกใย  23  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1627  เด็กชายภควัต เอี่ยมครอง  240  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1628  เด็กหญิงปัณณพิชญ์ สุขฤทธิ์  446  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1629  เด็กหญิงชลนาถ เทพอาษา  13  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1630  เด็กชายธนภัทร ภู่ชัย  52  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1631  เด็กชายภัทรพล ทองก้อน  65  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1632  เด็กชายชนพัฒน์ คำดำ  154  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1633  เด็กหญิงนาราภัทร เกตุจันทร์  194  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1634  เด็กชายทักษ์ดนัย แก้วจันทร์  201  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1635  เด็กชายชญานนท์ ชมภูระย้า  215  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1636  เด็กชายปวัณรัตน์ อินทร์ประดิษฐ  234  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1637  เด็กชายปณชัย อินทร์ประดิษฐ  234  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1638  เด็กชายจิรพัฒน์ สุขดี  251  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1639  เด็กชายปิติคุณ ชุ่มจุ้ย  279  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1640  เด็กหญิงมีนานุชน์ วงษ์สวรรค์  38  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1641  เด็กหญิงนันทิดา เกิดน้อย  126  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1642  เด็กหญิงพิมพกานต์ สิวะโสภา  26  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1643  เด็กชายศักดิ์นรินทร์ ศรีสวัสดิ์  54  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1644  เด็กหญิงพัชรวลี มามาก  80  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1645  เด็กหญิงอนันทิตา นพภา  119  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1646  เด็กหญิงสุวพิชชา ยอดอ่อน  15  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1647  เด็กหญิงธัญญ์วารินทร์ ฟักน้อย  49  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1648  เด็กหญิงกรรภิรมย์ ฟักน้อย  53  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1649  เด็กชายธนวัฒน์ วิชาชัย  54  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1650  เด็กหญิงกัณฐาภรณ์ ฟักน้อย  59  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1651  เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ยอดอ่อน  61  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1652  เด็กหญิงพลาธิป ทองช้าง  66  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1653  เด็กชายเจษฏากร พุตเห้า  66  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1654  เด็กชายวุฒิชัย แวดอุดม  96  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1655  เด็กหญิงณัฏฐณิชา คล้ายชู  129  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1656  เด็กชายวรกิจ ฐิติโภคา  236  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1657  เด็กหญิงชมพูนิกข์ พูลพ่วง  239  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1658  เด็กชายภคพร สังข์ส้ม  372  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1659  เด็กหญิงน้นท์นภัส ทองช้าง  388  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1660  เด็กชายวัชรพล ฉ่ำไกร  240  5  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1661  เด็กหญิงอจิรวดี เต๊ะเปีย  293  5  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1662  เด็กหญิงเจนจิรา สร้อยสูงเนิน  64  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1663  เด็กชายอิทธิพัทธ์ ช้างอัวหน้า  72  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1664  เด็กชายสุทธิภัทร กรุษฉ่ำ  107  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1665  เด็กหญิงสนิดา จำศิล  140  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1666  เด็กชายรณชัย เอี่ยมชม  196  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1667  เด็กชายวัยวัฒน์ เชื้ออภัย  210  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1668  เด็กชายทวีวัฒน์ สุบินมิตร์  92  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1669  เด็กหญิงณัฐตะวัน ปานสอน  100  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1670  เด็กหญิงสุกฤตา อินทรลักษณ์  110  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1671  เด็กชายศุภกร อยู่วิมานโต  115  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1672  เด็กหญิงนิชากร ขำเตี้ย  3  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1673  เด็กชายปัณณวิชญ์ พรมสละ  32  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1674  เด็กหญิงจิรัชญา รอดภู  49  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1675  เด็กชายศุภกานต์ อยู่โต  56  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1676  เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ โตเพ็ง  179  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1677  เด็กหญิงสิริวิมล นูวิเลิศ  182  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1678  เด็กหญิงพรณัชชา โมรา  280  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1679  เด็กชายธนวินท์ ปิ่นทอง  61  1  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1680  เด็กชายพงศพัศ โตใจ  145  1  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1681  เด็กชายชนชยา ชื่นอ่อน  160  1  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1682  เด็กชายธนพัฒน์ วรรณวิกรม์  169  1  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1683  เด็กชายอภิภู แหยมไทย  36  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1684  เด็กหญิงสุภาพร สุขม่วง  86  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1685  เด็กหญิงณัภัทร รักโพธิ์  168  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1686  เด็กหญิงกนกพรรณ นารอด  171  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1687  เด็กชายภาคิน สาระกิจ  186  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1688  เด็กชายจิรายุ ศรีชัย  237  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1689  เด็กชายนัธทวัฒน์ ขัตฤกษ์  7  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1690  เด็กชายนันทพันธ์ ขัตฤกษ์  7  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1691  เด็กหญิงณัฐกาญ ดีล้วน  135  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1692  เด็กหญิงรัฐวรา พิมพา  255  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1693  เด็กชายชาญนวิทย์ ศรีใจตัน  44  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1694  เด็กชายสรวิศิษฏ์ ระรื่นรมย์  60  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1695  เด็กชายชิษณุพงศ์ พันธุ์วงศ์ราช  157  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1696  เด็กหญิงอนันตญา แผ้วกิ่ง  243  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1697  เด็กชายเขื่อนเพ็ชร์ ไชยหอม  393  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1698  เด็กหญิงธันยารัตน์ ลาเสน  505  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1699  เด็กชายกรวิชญ์ สงใย  584  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1700  เด็กชายชัชวาล ทิพบุตร  593  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1701  เด็กชายปวณัฐ ศรีสุข  680  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1702  เด็กหญิงกัณฐิมา บุญธรรม  765  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1703  เด็กหญิงณิชพัชร์ ไวยมุกข์  778  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1704  เด็กชายชนาธิป ดวงประเสริฐ  813  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1705  เด็กชายมาร์วิน สุรันนา  890  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1706  เด็กหญิงปริยากร วุฒิไกรอุดมเดช  948  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1707  เด็กหญิงนุ่ม อยู่คง  1017  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1708  เด็กชายธีรวัฒน์ จอมพระลักษ์  101  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1709  เด็กชายปัญญากร เพ็ชร์ครุธ  107  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1710  เด็กหญิงกัญญาภัทร ทับฤทธิ์  137  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1711  เด็กหญิงพิชญาพร ทับฤทธิ์  137  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1712  เด็กหญิงกีรัตยา เปี่ยมท่า  146  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1713  เด็กหญิงรัญญิการ์ เกิดคำ  198  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1714  เด็กชายธฤต อินทกสิกร  224  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1715  เด็กชายธนศักดิ์ มาลัย  261  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1716  เด็กชายธนกฤติ มาลัย  261  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1717  เด็กชายภูรินท์ หนาแน่น  336  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1718  เด็กหญิงกัญญาภัทร เนียมขันธ์  375  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1719  เด็กหญิงฉวีวรรณ โพธิ์ดาษ  408  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1720  เด็กชายปฐพี หมายยอดกลาง  422  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1721  เด็กชายณัฐเศรษฐ กันทอง  556  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1722  เด็กหญิงณัชเบญญา ฤทธิ์บุญ  596  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1723  เด็กชายภพธร แพ่งประสิทธิ์  672  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1724  เด็กชายรณพีร์ ทับโพธิ์  5  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1725  เด็กชายภูตะวัน กรัดกระยาง  16  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1726  เด็กชายกฤตนภัส ทองดี  29  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1727  เด็กชายธนสุทธิ์ นารอด  119  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1728  เด็กชายณัฐวุฒิ ยอดดำเนิน  153  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1729  เด็กหญิงกวินธิดา พานิชวัฒนะ  324  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1730  เด็กชายมโนพัศ นิลกัณฑ์  346  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1731  เด็กหญิงสโรชา ศรีภักดี  374  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1732  เด็กหญิงพัชญ์ญาภา วงศ์สุภาวิต  382  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1733  เด็กหญิงธนาภา ชีวะพฤกษ์  392  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1734  เด็กชายเตชิต จารุวัต  16  7  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1735  เด็กหญิงโชติกา บุญธรรม  96  7  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1736  เด็กหญิงบุญญรัตน์ ทองทิพยรัตน์  377  7  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1737  เด็กหญิงกฤตพร ภู่โพธิ์  6  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1738  เด็กชายกฤษณเกียรติ เหมือนฤทธิ์  41  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1739  เด็กหญิงญากานดา บุญรัตน์  137  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1740  เด็กชายธีรภัทร จ้อยปาน  162  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1741  เด็กหญิงชนัญชิดา สัญชานันท์  163  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1742  เด็กหญิงนันทนัช ทองใบ  282  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1743  เด็กชายธีรเดช จันทวงษ์  52  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1744  เด็กหญิงภาวิณี ขำทอง  82  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1745  เด็กชายธนกฤต อู่แสงทอง  34  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1746  เด็กชายธนกร อู่แสงทอง  34  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1747  เด็กชายภัทรพงศ์ พระแก้ว  50  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1748  เด็กชายอชิรวัช พวงลำเจียก  183  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1749  เด็กหญิงชลลดา อ่อนจู  189  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1750  เด็กหญิงณัฐนพิน แคต่าย  192  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1751  เด็กชายธารไท ทาน  257  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1752  เด็กหญิงอนุตตรีย์ เจตนะจิตร  273  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1753  เด็กหญิงพรนภัส สุทธิกุล  5  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1754  เด็กชายกิตติรัตน์ ฉิมพลี  21  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1755  เด็กหญิงชนิดาภา พิมพ์บุตร  38  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1756  เด็กชายปกรณ์ ไกรสรณ์  44  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1757  เด็กหญิงปรียานุช เนตรนิยม  75  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1758  เด็กชายกิตติกวิน จิตรมีน้อม  93  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1759  เด็กชายธชย ทิพโต  98  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1760  เด็กหญิงนรูฟ คำเสือ  202  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1761  เด็กหญิงชญาภา พุทธรอด  10  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1762  เด็กชายชัยวุฒิ อรุณเมือง  52  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1763  เด็กช่ายพงศ์ภรณ์ เมืองข้องน้อย  55  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1764  เด็กหญิงธัญชนก จั่นจีน  95  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1765  เด็กชายวิริทธิ์พล โพยิ้ม  136  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1766  เด็กชายภคิน พานิชพันธุ์  5  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1767  เด็กชายวรพัต โลหะเวช  28  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1768  เด็กหญิงจันทร์สม์ จั่นนิล  92  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1769  เด็กหญิงพิชญาพร นีระพันธุ์  229  7  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1770  เด็กหญิงคณุตม์ คำภูผา  310  7  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1771  เด็กชายธะศักดิ์ ชมจุมจัง  317  7  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1772  เด็กชายทินกร เกิดชีลอง  41  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1773  เด็กหญิงอธิชา ภู่ชัย  63  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1774  เด็กหญิงภคพร ฝ่ายคำมี  148  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1775  เด็กหญิงพลอยแก้ว แก้วขาว  43  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1776  เด็กชายอรรถพร ทองบุญเรือง  87  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1777  เด็กหญิงวิชญาภรณ์ ชุมกูล  146  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1778  เด็กหญิงชนัญธิดา นินทร์เจริญ  148  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1779  เด็กชายเอกภพ บุญธรรม  164  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1780  เด็กชายวรนัน หมวกขุนทด  174  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1781  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อินทชัย  181  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1782  เด็กหญิงวรัณยา ทวีบุญ  8  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1783  เด็กหญิงวรรณกมล ศรีกล่ำ  78  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1784  เด็กหญิงเขมจิรา ขำเดช  92  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1785  เด็กหญิงสุกัญญา สิงหา  100  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1786  เด็กหญิงธัญทิพย์ คำภา  114  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1787  เด็กหญิงทิฆัมพร แจ้งมณี  179  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1788  เด็กหญิงผกากรอง คล้ายพันธ์  7  11  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1789  เด็กหญิงณิชาภัทร ม้อเจี่ย  21  11  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1790  เด็กหญิงภัทรวดี หมวกเสนา  51  11  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1791  เด็กหญิงเมฑาวี ศรีสุข  59  11  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1792  เด็กชายปาฏิหารณ์ ภู่กรุด  26  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1793  เด็กชายพงศกร พวงลำใย  35  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1794  เด็กหญิงจีรนันท์ เมฆนิ่ม  44  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1795  เด็กชายนัทธวัฒน์ สุทน  75  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1796  เด็กชายพีรวิชญ์ ชุมกูล  99  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1797  เด็กหญิงกัญณวีร์ จันทร์ธนวงษ์  40  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1798  เด็กหญิงจรัสกร ลอดบุญมา  49  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1799  เด็กหญิงณิชาพร กันทะลือ  59  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1800  เด็กหญิงปัญจพาณ์ ศรีมุงคุล  65  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1801  เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์อ่อน  114  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1802  เด็กหญิงธัญชนก ธนดี  126  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1803  เด็กชายพรพีรณัฐฏ์ โพธิ์งาม  219  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1804  เด็กชายรัชชานนท์ รู้สรรพกิจ  238  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1805  เด็กหญิงชวัลกร แพงพา  283  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1806  เด็กหญิงปรียาภรณ์ เหล็กสูงเนิน  6  14  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1807  เด็กชายฐิติวุฒิ กิ่งทอง  50  14  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1808  เด็กหญิงกัญญาพัชร เลาเลิศ  69  14  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1809  เด็กหญิงเนาวรัตน์ ศรีกลัด  120  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1810  เด็กชายคฑาวุธ ม่วงปั่น  163  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1811  เด็กชายธนวัฒน์ พุ่มพุทรา  197  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1812  เด็กหญิงปราญชลี นิลฉ่ำ  210  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1813  เด็กชายกมลภพ เครือใย  265  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1814  เด็กชายปุญญาพัฒน์ ปานเปี่ยม  21  2  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1815  เด็กชายณัฏฐชัย โทนสิงห์  50  2  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1816  เด็กหญิงน้ำทิพย์ เกิดโต  8  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1817  เด็กหญิงนภศวรรณ เอียงเป้  38  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1818  เด็กชายฐานพัฒน์ แสนคำ  73  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1819  เด็กชายปวรปรัชญ์ คล้ายหงษ์  79  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1820  เด็กชายปัณณพัฒน์ ชูเกตุ  215  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1821  เด็กชายธัญพิสิษฐ์ วัฒธรรม  229  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1822  เด็กชายคฑาวุฒิ คล่องแคล่ว  21  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1823  เด็กชายพรพิพัฒน์ รัศมีพงษ์นันท์  173  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1824  เด็กหญิงกุลสรา อุ่นสนิท  312  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1825  เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ แพงสี  313  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1826  เด็กหญิงกชมล สุขแสง  318  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1827  เด็กชายปัณณวรรธ หน่อแก้ว  25  5  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1828  เด็กหญิงภัคภิณญา โมเทียน  59  5  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1829  เด็กหญิงณัฏฐณิชา พราหมโชติ  12  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1830  เด็กหญิงศยามล ภิญโญ  31  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1831  เด็กหญิงปัณฑิตา ปะวาระ  38  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1832  เด็กชายกมลภพ ภานุรักษ์  54  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1833  เด็กหญิงกวิตา เกิดแก้ว  37  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1834  เด็กหญิงศุภิดา นาคอ่วมค้า  48  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1835  เด็กหญิงชลาศัย วงบุราณ  148  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1836  เด็กหญิงพิชามญช์ สอนเถื่อน  174  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1837  เด็กชายปภาวิชญ์ ผิวสุวรรณ  176  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1838  เด็กชายอติเทพ เพ็ญสุวรรณ  185  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1839  เด็กชายธนากร มีโพธิ์  242  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1840  เด็กชายธีรภัทร เทพศรี  39  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1841  เด็กหญิงปนัสยา สุขนาม  102  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1842  เด็กหญิงปุญยนุช พิมโต  108  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1843  เด็กหญิงอธิชา มะลิกรรณ์  175  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1844  เด็กหญิงกมลชนก นามสว่าง  258  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1845  เด็กชายอธิชาติ สุ่มทา  264  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1846  เด็กชายนพกร แย้มเลี้ยง  277  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1847  เด็กชายพาทิศ ก้อนทอง  8  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1848  เด็กชายวันชัย นุชรอด  28  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1849  เด็กชายศิรากร เที่ยงพุ่ม  31  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1850  เด็กหญิงนิชนิภา บุญศาสตร์  80  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1851  เด็กชายทรงกลด นิลเทียน  102  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1852  เด็กหญิงพิชชาพร มุ่งหมาย  16  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1853  เด็กชายภาคภูมิ ไม่ยาก  33  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1854  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไหล่ลา  66  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1855  เด็กหญิงพันธนันท์ คงไทย  71  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1856  เด็กหญิงวิชญาพร เณรมณี  92  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1857  เด็กหญิงนิภาพร กันเขียว  4  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1858  เด็กชายก้องกิดากร เหลือสำเภา  15  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1859  เด็กชายชิษณุพงศ์ ชาณะพต  27  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1860  เด็กหญิงพิชญาพร ธาระทรัพย์  111  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1861  เด็กชายศุภรัฐ ศรีอุดม  128  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1862  เด็กหญิงบุญนภา ภูชะ  139  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1863  เด็กชายไกรวิชญ์ ไวยมุกข์  169  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1864  เด็กชายนพเก้า วุ่นเหลี่ยม  175  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1865  เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีมาก  177  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1866  เด็กชายนรภัทร หัตถกร  184  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1867  เด็กชายธนภูมิ โพธิ์ศรี  5  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1868  เด็กหญิงศรีสุพร ก้อนเกษ  78  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1869  เด็กชายสุริยา สุขเงิน  80  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1870  เด็กหญิงณัฐธิดา วัฒนพงศ์  81  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1871  เด็กชายอีไล เกิดน้อย  123  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1872  เด็กหญิงพุทธิมนต์ สุวรรณพุ่ม  150  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1873  เด็กหญิงสุริษา พินิจจันทร์  168  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1874  เด็กหญิงวรรณพร ขจรน้ำทรง  3  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1875  เด็กชายศักดิ์ทวี เกิดน้อย  94  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1876  เด็กชายธนภูมิ จูสิงห์  231  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1877  เด็กหญิงดารณี งั่งสัมฤทธิ์  249  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1878  เด็กชายสุริญา ดีเมือง  272  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1879  เด็กหญิงอชิรญา ยธกาวี  291  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1880  เด็กชายพัสกร กาวถนอม  317  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1881  เด็กชายภัทราวุฒิ นิมโรธรรม  333  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1882  เด็กชายเทพินทร์ วิจิตร  4  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1883  เด็กชายกฤษฎา บุ้งทิม  15  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1884  เด็กหญิงพรวิมล ทองมีค่า  58  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1885  เด็กหญิงทัตพิชา สิงหะเทพ  129  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1886  เด็กหญิงพิชญธิดา ดีสม  219  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1887  เด็กหญิงรุ่งวิภา เอี่ยมปั้น  310  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1888  เด็กชายภูวมินทร์ สังข์สว่าง  28  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1889  เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์แก้ว  78  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1890  เด็กชายวรายุ นาคเกิด  82  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1891  เด็กหญิงมนัสนันท์ ฟักสาคร  94  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1892  เด็กหญิงอรณิชา จันทร์น้อย  148  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1893  เด็กหญิงอนินทิตา ทับทิม  196  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1894  เด็กหญิงปวิชญา เอมพันธ์  25  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1895  เด็กหญิงจิรัชญา ภารจำนงค์  41  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1896  เด็กชายธาราทร สาริกา  42  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1897  เด็กชายกฤติเดช ศรีวิเศษ  56  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1898  เด็กชายณัฐพงศ์ อุทามนตรี  115  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1899  เด็กหญิงวรดา แสงสม  159  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1900  เด็กชายธนาพร พินคง  186  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1901  เด็กหญิงจิณณิชา พรคำเพ็ญ  239  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1902  เด็กชายจิรายุ แก้วคำใส  243  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1903  เด็กหญิงนภสร พวงอินทร์  5  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1904  เด็กชายวรเมธ มีสุข  40  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1905  เด็กหญิงจีรนันท์ ฤกษ์สุนทรี  44  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1906  เด็กหญิงอัยยา สวนมะลิ  113  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1907  เด็กชายวรทัต ผ่องผึ้ง  118  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1908  เด็กหญิงบุณยวีร์ ปัสสา  125  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1909  เด็กชายพีระพนธ์ ขันทอง  133  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1910  เด็กหญิงบัณฑิตา หลิ่มวิรัติ  161  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1911  เด็กหญิงกวินธิดา ล้อมงคล  170  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1912  เด็กหญิงพิมพ์ธิดา ฤกษ์สุทธิ์  191  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1913  เด็กชายณัฐวัตร ท้วมวงษ์  54  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1914  เด็กหญิงพิชญาดา เกษมวัฒนา  99  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1915  เด็กหญิงกชนิภา จำรูญ  200  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1916  เด็กชายพัชรพล แก้วศรี  265  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1917  เด็กหญิงนวมลลิ์ รูปขำดี  282  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1918  เด็กชายณัฐกร พนิรัมย์  353  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1919  เด็กหญิงวรัตน์ดา ทิมรักษ์  466  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1920  เด็กชายศรัณย์ พรมจาด  12  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1921  เด็กชายธีรยุทธ ยอดรัก  96  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1922  เด็กหญิงพิชชาพร ภู่สัตยาธนพร  124  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1923  เด็กหญิงกัญญาวีร์ เทียนเจริญ  220  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1924  เด็กหญิงสุพิชญา ภู่วัฒน์  272  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1925  เด็กหญิงสุรีพร สร้างสวน  17  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1926  เด็กหญิงวันวิสา จำมั่น  262  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1927  เด็กชายธนกฤต เกิดน้อย  317  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1928  เด็กชายอนาวิล บุตรแพร  6  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1929  เด็กหญิงรุ่งรวิน สำเภา  8  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1930  เด็กชายปธานิล เจริญพร  8  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1931  เด็กชายรุจิภาส บูชา  16  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1932  เด็กชายอรรถวิท หุ่นยนต์  142  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1933  เด็กชายภัทรกร กันพยา  169  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1934  เด็กหญิงณัฐนรี ปานหลุมข้าว  306  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1935  เด็กหญิงสุวัฒนา รักซ้อน  351  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1936  เด็กหญิงกัญญาณัฐ มณีรอด  354  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1937  เด็กชายนนทนันท์ คามบุตร์  358  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1938  เด็กหญิงธนาภา ผลพัฒน์  406  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1939  เด็กชายธเณศ ศรีสอาด  24  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1940  เด็กหญิงกัญญาพัชร จันทร์กระจ่าง  52  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1941  เด็กชายตรัยคุณ เพ็งสอน  76  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1942  เด็กชายพุฒิภัทร ภูผล  96  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1943  เด็กหญิงรินรดา สอนเถื่อน  112  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1944  เด็กหญิงพรกนก นักฆ้อง  123  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1945  เด็กชายวรวุฒิ ภูผล  156  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1946  เด็กหญิงกฤตยา กรัดกระยาง  186  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1947  เด็กชายธันวา พิมพา  196  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1948  เด็กชายธนวินท์ ทองพา  227  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1949  เด็กชายศิริวัฒน์ ปาด้วง  23  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1950  เด็กชายศิวัช หุ่นยนต์  35  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1951  เด็กชายฟารีส นวลปราง  50  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1952  เด็กหญิงชนกมณ รัตนจันทร์  52  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1953  เด็กหญิงอรจิรา พรหมโต  89  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1954  เด็กหญิงภูริลดา นารอง  136  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1955  เด็กหญิงกัญญาภัค โพธิศิริ  170  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1956  เด็กชายณัฐภูมินทร์ สุวรรณชาติ  178  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1957  เด็กชายพัชรพล ศรีโพธิ์  115  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1958  เด็กชายฉัตรชยุต เขียวมีมูล  245  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1959  เด็กชายมนัญชัย เทศผล  278  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1960  เด็กหญิงทิภาพร เทศทนง  52  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1961  เด็กชายธัชธรรม์ เกิดคล้าย  61  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1962  เด็กหญิงณิชาภัทร ไข่มุก  65  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1963  เด็กหญิงดรัลพร คงอนันต์  76  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1964  เด็กหญิงพัชรพร ทับทวี  150  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1965  เด็กหญิงกวิสรา คามบุตร์  262  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1966  เด็กชายภูริณัฐ คุ้มชนะ  276  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1967  เด็กชายวันมงคล บุญฉิมมา  331  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1968  เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปานสวัสดิ์  335  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1969  เด็กหญิงลักษณ์ลฎา นามโสวรรณ์  78  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1970  เด็กชายธีรวัฒน์ แสงจันทร์  156  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1971  เด็กชายคชกฤช แก้วศรีทอง  206  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1972  เด็กชายศุภวิชญ์ จูสี  229  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1973  เด็กหญิงญาณิศา ผลอินทร์  266  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1974  เด็กหญิงพัชรินทร์ กลางสุโพธิ์  275  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1975  เด็กชายเจมศักดิ์ คอนหงาย  275  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1976  เด็กชายกฤติเดช อินหอม  295  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1977  เด็กหญิงธิดาพรรณ โพพุฒ  340  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1978  เด็กชายญาณกร ศรแก้ว  358  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1979  เด็กชายพชรพล ขำอิ่ม  397  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1980  เด็กหญิงกุลธิดา เพ็ชสงคราม  406  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1981  เด็กชายภาคิน เที่ยงจันทร์  11  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1982  เด็กชายอธิชาติ สมสมัย  52  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1983  เด็กหญิงวิลาสินี กลัดอิ่ม  79  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1984  เด็กหญิงบุรัสกร นิลพลับ  187  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1985  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เกตุกรุต  211  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1986  เด็กชายบุญญฤทธิ์ คงบุรี  320  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1987  เด็กชายวศพล ศรีชัย  344  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1988  เด็กหญิงเขมิกา นิจสุข  9  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1989  เด็กชายภาณุวิชญ์ ศรีสมบัติ  9  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1990  เด็กชายกฤษกร อ่อนจู  14  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1991  เด็กชายธนเดช เกิดม่วง  44  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1992  เด็กชายวุฒิภัทร เพ็งวัน  126  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1993  เด็กชายวรวัฒน์ ผลสวิง  158  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1994  เด็กหญิงณัฏฐณิชา แป้นแก้ว  213  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1995  เด็กหญิงชลินทรา ทรงรัตน์  244  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1996  เด็กหญิงชาลิสา สินเพ็ง  251  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1997  เด็กหญิงปภาวรินท์ ทิพย์โพธิ์  415  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1998  เด็กชายญาณภัทร นงค์นวล  456  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
1999  เด็กชายเพสัน ก้องกิติศัพท์ชัย  492  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2000  เด็กหญิงทรัพย์ศิริ คงแจ๋ว  499  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2001  เด็กหญิงนรินญา ชาวบ้านสิงห์  558  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2002  เด็กชายชานน เปี่ยมน้อย  589  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2003  เด็กหญิงวิภาดา เปลี่ยนสมัย  644  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2004  เด็กชายพงศ์พัฒน์ ศรีนคีรี  888  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2005  เด็กหญิงณัฐณิชา ห้องสัน  20  3  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2006  เด็กหญิงณิชมน เอี่ยมละออ  43  3  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2007  เด็กชายภูมิรพี หอมสมบัติ  68  3  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2008  เด็กหญิงวรปภา กลัดอิ่ม  98  3  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2009  เด็กชายธนวรรธน์ บุญนก  19  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2010  เด็กชายตรัยคุณ คุ้มชนะ  61  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2011  เด็กหญิงกัญญาณัฐ สงพูล  65  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2012  เด็กหญิงชลธิชา เผือกเที่ยง  114  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2013  เด็กชายณัฐนนท์ ม่วงไข่  257  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2014  เด็กชายณัฐกิตติ์ เป้าทอง  308  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2015  เด็กหญิงโศจิรัตน์ พวงเงิน  326  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2016  เด็กชายเพชรกล้า ปานคำเดช  350  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2017  เด็กชายภูดิท เอียดจะเส็น  361  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2018  เด็กหญิงณัฎฐพัชร์ อรรถรุ่งโรจน์  403  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2019  เด็กชายธีรเดช อุเทศ  529  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2020  เด็กหญิงนวพรรษ แพ่งนคร  569  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2021  เด็กหญิงภัทรวดี พะเดียงกิ่ง  109  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2022  เด็กชายขจรศักดิ์ ฟักขาว  141  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2023  เด็กชายกวิน สุขชื่น  151  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2024  เด็กหญิงฐิติมา คำศรี  151  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2025  เด็กหญิงญาตาวี ฉิมดี  151  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2026  เด็กหญิงโชติยา พยุง  178  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2027  เด็กชายนรภัทร ปั้นดำราชวงษ์  182  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2028  เด็กหญิงณิชาภัทร ปัญญาพร  213  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2029  เด็กหญิงกชพร มั่นนวม  215  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2030  เด็กหญิงกานต์สินี เทียนศิริ  310  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2031  เด็กหญิงภาสินี ดวงทอง  329  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2032  เด็กชายวรโชติ กิ่งพุทธพงษ์  339  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2033  เด็กชายธนาทร รงค์ทอง  64  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2034  เด็กชายณัฐนันท์ อุ่นน้อย  107  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2035  เด็กชายกฤตยชญ์ ปาลวัฒน์  110  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2036  เด็กหญิงพัสรา ปาลวัฒน์  110  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2037  เด็กชายจิรัฐเดช สุวรรณ  111  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2038  เด็กหญิงปุญญิศา พูลมี  127  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2039  เด็กชายจตุภูมิ ไทยแก้ว  130  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2040  เด็กชายทัชศญะนนท์ นิลงาม  161  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2041  เด็กชายณัฐดนัย พวงทอง  186  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2042  เด็กหญิงเบญญาภา นาคหว่าง  2  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2043  เด็กชายไกรวิชญ์ สุทธิประภา  30  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2044  เด็กหญิงพิชญาภา องอาจ  34  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2045  เด็กชายพีระภัทร เอี่ยมละออ  64  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2046  เด็กหญิงอชิรญา อยู่กรุง  117  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2047  เด็กหญิงชลลดา เกิดบุญ  127  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2048  เด็กชายชนธัญ ร่วมสุข  164  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2049  เด็กชายธีรเดช เทศผล  186  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2050  เด็กชายกฤตยชญ์ ชัยบุรินทร์  191  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2051  เด็กหญิงปริยากร ศรีทองอินทร์  203  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2052  เด็กชายกฤติพงศ์ ศรีทองอินทร์  203  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2053  เด็กชายศักดิ์สิทธิ ศิลานิล  252  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2054  เด็กชายกันตพิชญ์ อิ่มทอง  268  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2055  เด็กหญิงคุณิตา ปิ่นทอง  269  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2056  เด็กหญิงนิศามณี สังเกตุกิจ  367  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2057  เด็กชายวีรเดช สอนสุข  396  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2058  เด็กชายปุณณวัฒน์ เมืองข้องน้อย  98  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2059  เด็กชายอิทธิพัทธ์ แตงกวารัมย์  102  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2060  เด็กชายกิตติธัช แก้วเพ็ชร์  128  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2061  เด็กชายกันฑ์เอนก เม่นทองคำ  258  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2062  เด็กหญิงกมลทิพย์ แท่นพุดชา  434  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2063  เด็กหญิงวิรดา ลึกวิลัย  536  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2064  เด็กชายกษิดิ์เดช วงค์ยอด  32  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2065  เด็กหญิงณัฐนันท์ สุขอิ่ม  63  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2066  เด็กชายวันชนะ เพชรครุธ  145  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2067  เด็กชายณัฐพล วงษ์สุรินทร์  9849  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2068  เด็กชายสหรัฐ สิงห์แพรก  1  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2069  เด็กชายดลณภพ สุเมธรัตน์  32  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2070  เด็กชายอนิรุทธิ์ คงบุรี  33  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2071  เด็กหญิงณัชชา พานิช  39  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2072  เด็กหญิงสาวิตรี แสนสุข  46  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2073  เด็กชายนันทิพัฒน์ เกิดโต  148  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2074  เด็กหญิงวรัญญา วิมลพัก  152  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2075  เด็กหญิงนิชาภา เสนารักษ์  168/1  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2076  เด็กชายชยากร โห้เต็ก  202  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2077  เด็กหญิงสุภัชชา จันทร์เดช  203  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2078  เด็กชายเสฏฐวุฒิ แซ่ตั่น  265  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2079  เด็กชายทักษนนท์ โฉมเอม  268  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2080  เด็กชายสงกรานต์ คล้ายสอน  283  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2081  เด็กชายนพคุณ ปั้นนิ่ม  344  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2082  เด็กชายกมลทัต นาคะเกตุ  355  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2083  เด็กชายตรีภพ เชียงสอน  358  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2084  เด็กชายอติชาติ มาศิริ  360  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2085  เด็กชายจารุพัฒน์ อุดม  10  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2086  เด็กชายภัคพล แท่นขำ  52  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2087  เด็กหญิงไอญาดา บุญช่วย  54  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2088  เด็กชายณัฐพงศ์ แท่นขำ  55  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2089  เด็กชายจิตติพัฒน์ ยิ้มประดิษฐ์  83  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2090  เด็กชายชาติกานต์ ฉลูทอง  100  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2091  เด็กชายฉัตรมงคล อุ่มครุฑ  109  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2092  เด็กหญิงผาณิตนิภา บุญนา  121  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2093  เด็กหญิงณัฐณิชา ทิวเชียง  158  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2094  เด็กหญิงณัชชา รักเสนาะ  184  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2095  เด็กชายกวีพัฒน์ ขำเจริญ  210  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2096  เด็กชายธนกร เข็มจันทร์  213  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2097  เด็กหญิงอัญชัญญา ปานเจริญ  215  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2098  เด็กหญิงสุกันยา เผือกเที่ยง  245  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2099  เด็กหญิงภัญญาพัชญ์ สัญจร  275  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2100  เด็กชายณัฐภัทร ศรีโพธิ์  331  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2101  เด็กหญิงวรรณรัตน์ คำนิล  333  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2102  เด็กหญิงปณตพร พูลพ่วง  374  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2103  เด็กชายจันทร์โอชา กุลที  6  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2104  เด็กชายปัณณวัฒน์ ครุฑจีน  181  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2105  เด็กหญิงวรรณพรรษา ชื่นจิตร์  187  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2106  เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไหล่แท้  283  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2107  เด็กชายนวรัตน์ เชื้อสมเกียรติ  290  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2108  เด็กหญิงวิลัยรัตน์ สารทอง  21  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2109  เด็กชายไกรวิชญ์ กายเพ็ชร  33  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2110  เด็กหญิงชลดา สังข์ขาว  156  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2111  เด็กหญิงพรทิพา ม่วงทอง  175  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2112  เด็กชายติณณภพ กลิ่นมา  232  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2113  เด็กชายชนัญญู หงษ์ศรี  246  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2114  เด็กหญิงณัฐณิชา หยวกทอง  261  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2115  เด็กชายภัทรธร ชื่นมั่น  265  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2116  เด็กชายสุภกานต์ วัฒนใย  410  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2117  เด็กหญิงชมพูนุช กล่ำกระยาง  416  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2118  เด็กชายวุฒิภัทร เชิดฉาย  460  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2119  เด็กหญิงพรพิพัฒน์ สายสี  461  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2120  เด็กชายกิตติภูมิ กองมี  27  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2121  เด็กชายกลวัชร เนตรพัชร  73  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2122  เด็กหญิงนิชาภา สุขสุด  138  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2123  เด็กหญิงคุณประโยชน์ สายสวรรค์  143  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2124  เด็กชายสุภนัส สายสวรรค์  143  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2125  เด็กหญิงปาณิสรา ธูปทอง  231  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2126  เด็กหญิงสุภาวิณี กลิ่นทอง  302  6  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2127  เด็กหญิงนลินทิพย์ นิลโชติ  5  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2128  เด็กชายกวีเอก ขันติวงษ์  111  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2129  เด็กชายศุภวิชญ์ ต้นแทน  133  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2130  เด็กชายภัทรพล สมมูล  146  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2131  เด็กชายพีรพัฒน์ สิงหะเทพ  149  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2132  เด็กหญิงปพิชญา เล็กดา  175  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2133  เด็กหญิงทรงลักษณ์ วิเชียรโชติช่วง  51  8  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2134  เด็กหญิงณัฏฐธิดา แจ้งต่าย  55  8  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2135  เด็กชายกวีวัธน์ ฉิมกรด  64  8  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2136  เด็กหญิงเบ็ญจมาพร มาระจันทร์  68  8  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2137  เด็กชายณัฐนนท์ แย้มทอง  30  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2138  เด็กหญิงสมิตานัน อึ้งตระกูล  79  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2139  เด็กหญิงภาวิณี พืชพันธ์  131  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2140  เด็กหญิงขวัญพร พักแพรก  131  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2141  เด็กหญิงภาวิณี ไชยหงษ์  140  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2142  เด็กหญิงพิชญาภา บุญเพ็ง  150  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2143  เด็กชายทินกร อิ่มทรัพย์  151  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2144  เด็กหญิงเจนจิรา คะลา  4  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2145  เด็กชายรชานนท์ เขียวสอาด  15  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2146  เด็กหญิงอรวิสา ขุนสิงห์  56  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2147  เด็กชายภาณุพงษ์ ด้วงธรรม  87  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2148  เด็กชายพชร ยอดโต  91  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2149  เด็กชายชัยอนันท์ อยู่เย็น  92  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2150  เด็กหญิงเปรมมิกา งิ้วเรือง  114  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2151  เด็กชายศุภกิตติ์ งิ้วเรือง  115  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2152  เด็กหญิงฐิติชญา ทับหร่าย  12  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2153  เด็กชายธนวัฒน์ คล้ายขำ  115  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2154  เด็กหญิงวิยดา พุฒปั่น  127  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2155  เด็กหญิงสุภัสสร หนูสำเภา  167  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2156  เด็กหญิงนภัสสร ทองแก้ว  179  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2157  เด็กหญิงสุวพัชร หมวกหนู  189  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2158  เด็กหญิงณฐพร กล่ำเชย  240  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2159  เด็กหญิงปาริฉัตร ภู่ชื่น  270  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2160  เด็กชายรัชชานนท์ คำหลง  306  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2161  เด็กหญิงลักษณพร ทองหล่อ  314  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2162  เด็กหญิงรัญญาเรศ บุราณ  321  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2163  เด็กชายรัชชานนท์ นาโอพิมพ์  324  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2164  เด็กชายทินกร โพธิ์กรี  340  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2165  เด็กชายสิทธิเดช เอี่ยมรอด  344  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2166  เด็กชายณชรต เนียมทอง  76  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2167  เด็กชายสุพศิน เครือนุช  308  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2168  เด็กหญิงธนัญญา นันทะยานา  334  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2169  เด็กชายจารุภัทร อุสาย  339  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2170  เด็กหญิงทิพวัลย์ ธรรมสนธิเจริญ  8  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2171  เด็กชายจารุวัฒน์ มากทรัพย์  8  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2172  เด็กชายสัญญา ชัยคาม  67  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2173  เด็กชายณภัทร รอดพุ่ม  75  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2174  เด็กหญิงณัฏฐณิชา เทียมเจริญกุล  112  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2175  เด็กชายนนทพัทธ์ แพงเรือน  181  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2176  เด็กหญิงทรรศนีย์ จอมมาลา  275  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2177  เด็กหญิงบวรรัตน์ สุขเอม  30  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2178  เด็กหญิงพรรษา อยู่เย็น  58  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2179  เด็กชายเดชาวัต ชาเวียง  79  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2180  เด็กชายจารุภัทร แตงเพ็ชร  116  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2181  เด็กชายจารุตน์ แตงเพ็ชร  116  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2182  เด็กหญิงณัฏฐธิดา น่วมภักดี  119  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2183  เด็กชายสุกิจ สุเยาว์  219  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2184  เด็กหญิงกัญญารัตน์ อยู่เย็น  3  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2185  เด็กหญิงพัชราพร บัวทรัพย์  15  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2186  เด็กชายปวรุตม์ อินทร์ขำ  119  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2187  เด็กหญิงกิรณา สอนสระเกษ  187  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2188  เด็กชายวันชนาถ แป้นขาว  232  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2189  เด็กชายณัฐวัตร ทีสุด  245  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2190  เด็กชายจรรย์ธร แก้วตาสาม  8  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2191  เด็กหญิงนิศาชล เมฆอรุณ  34  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2192  เด็กชายณภัทร ขุนไกร  209  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2193  เด็กชายอติวัชญ์ ถาวรกูล  212  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2194  เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ แตงฉ่ำ  213  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2195  เด็กชายอิทธิพัทธ์ สระดี  216  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2196  เด็กชายชัชชัย ด้วงคำ  244  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2197  เด็กหญิงศุภรดา จำนงค์ทัย  349  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2198  เด็กชายภูร์นะพัฒน์ เก่งทัญญะกิจ  379  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2199  เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ฟักขาว  64  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2200  เด็กหญิงสุจินดา ฟักขาว  68  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2201  เด็กหญิงสุพิชญา มีรอด  110  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2202  เด็กหญิงกลัญญุตา ปาลวัฒน์  123  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2203  เด็กหญิงณัฐกฤตา เถกิงศรี  126  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2204  เด็กชายณัฐพัชร์ สาลิกา  153  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2205  เด็กหญิงกัญญาวีร์ จิรโชคสกลรัตน์  176  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2206  เด็กหญิงวิยดา เทียนสุข  180  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2207  เด็กหญิงปฐมาวดี อินทร์ใจดี  211  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2208  เด็กชายพีรวิชญ์ นาคทอง  60  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2209  เด็กชายจิรวัฒน์ แป้นโพธิ์  68  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2210  เด็กหญิงพรกนก นาคชม  203  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2211  เด็กหญิงอรวรรยา จิตพิชัย  309  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2212  เด็กหญิงชณิษา โพธิ์คลัง  515  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2213  เด็กหญิงนลินนิชา ปั้นมูล  14  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2214  เด็กชายพีระพัฒน์ ประจง  26  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2215  เด็กชายจีระพัฒน์ ประจง  26  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2216  เด็กชายศุภชัย ขุนบุญ  42  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2217  เด็กหญิงขวัญชนก ศรีแจ่ม  118  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2218  เด็กหญิงศศิรดา ปั้นมูล  227  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2219  เด็กหญิงกนกดารินทร์ โพธิ์ขวัญ  244  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2220  เด็กหญิงอรัญญา สังข์ประเสริฐ  251  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2221  เด็กชายจิรายุ อินขำ  396  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2222  เด็กหญิงธนิตดา พาบุดดา  467  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2223  เด็กหญิงธัญรดา ภูวนาถ  9  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2224  เด็กหญิงปิยรัตน์ บุญเทียม  83  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2225  เด็กชายนราวิชญ์ เกิดน้อย  175  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2226  เด็กหญิงสุวรรณ ชัยกิจไพบูลย์  197  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2227  เด็กชายบดินทร์ชัย เบี้ยวเหล็ก  201  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2228  เด็กหญิงนวรัตน์ ไทรเอี่ยมชัย  257  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2229  เด็กหญิงกวินทิพย์ สุขแสง  264  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2230  เด็กชายปกป้อง สิงห์สม  269  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2231  เด็กหญิงอาภา เกตุแก้ว  270  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2232  เด็กชายวันชนะ ยุติธรรม  271  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2233  เด็กหญิงจีรชยา ช่อชั้น  51  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2234  เด็กหญิงโชติกา พราหมณี  151  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2235  เด็กชายคีราภรณ์ เสรีพงษ์  23  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2236  เด็กหญิงกนกลักษณ์ หัสจรรย์  35  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2237  เด็กหญิงนันท์นภัส อ่วมทอน  47  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2238  เด็กหญิงณชนก หาญใจไทย  66  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2239  เด็กชายอภิวัฒน์ กุลมาตร์  73  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2240  เด็กหญิงแพรวา เทียมพิทักษ์  74  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2241  เด็กชายคุณากร สังข์ประเสริฐ  75  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2242  เด็กหญิงนันทฉัตร คล้ายชู  129  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2243  เด็กหญิงอิงครัตน์ ดอกไม้เพ็ญ  162  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2244  เด็กหญิงพิชชาพร พลายเพ็ชร  178  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2245  เด็กชายสุธีพัฒน์ วรรณมานะ  323  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2246  เด็กชายทินภัทร พลนาค  342  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2247  เด็กหญิงณัฐนิชา เอี่ยมโพธิ์  344  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2248  เด็กหญิงณิชากร ปั่นจิ  345  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2249  เด็กหญิงนิภาพร ทองช้าง  388  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2250  เด็กชายอาเนช เพ็งสอน  9849  4  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2251  เด็กชายพีร์ณัฐ แป้นสุวรรณ์  11  5  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2252  เด็กชายนาวิน เมฆช้าง  19  5  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2253  เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีวาริทน์  185  5  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2254  เด็กชายชัยภัทร กระต่ายทอง  244  5  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2255  เด็กชายเทพทัต โพธิ์อินทร์  262  5  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2256  เด็กชายชยพล ชมรอด  266  5  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2257  เด็กหญิงนันทภัค แสงเจริญ  318  5  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2258  เด็กชายมานะชัย ทับทอง  9  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2259  เด็กชายศุภวิช มณีแก้ว  47  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2260  เด็กชายอนพัทย์ ทองศรี  48  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2261  เด็กชายวรภพ วาวีระชะนี  52  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2262  เด็กหญิงสุฑามาส เนินยอด  61  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2263  เด็กชายวรากร สืบตระกูล  66  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2264  เด็กชายณัฐพล พุ่มสวาสดิ์  115  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2265  เด็กหญิงชุติมณฑ์ บุญสอง  117  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2266  เด็กหญิงรชาดร ชะเวียตะคุ  123  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2267  เด็กชายวีรวัฒน์ หรั่งมา  125  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2268  เด็กชายธีรภัทร์ ยาโตปมา  145  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2269  เด็กชายธนภูมิ นาสารีย์  147  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2270  เด็กหญิงพรชนก คนดี  181  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2271  เด็กชายณัฐภูมิ ศรีประถม  190  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2272  เด็กชายธนชัย เอี่ยมชม  196  6  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2273  เด็กหญิงกาจน์เกล้า ใจมั่นคง  11  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2274  เด็กหญิงพิชามญชุ์ โฆษชุณหนันท์  57  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2275  เด็กชายบุญญาฤทธิ์ หนูเมือง  101  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2276  เด็กหญิงธนิษฐา กรสังข์  124  7  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2277  เด็กหญิงชุติมา โตเพ็ง  11  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2278  เด็กชายธัญชนิต สังข์แก้ว  28  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2279  เด็กหญิงศรัณยาพร เกิดม่วง  30  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2280  เด็กชายปฐมพร แสงจำรัง  63  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2281  เด็กหญิงปริยาภัทร สุพรรณคง  102  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2282  เด็กหญิงนลินทิพย์ คนโทครบุรี  117  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2283  เด็กหญิงณัฏฐธิดา กันภัย  123  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2284  เด็กชายชัชวินทร์ อยู่โต  144  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2285  เด็กชายธนพนธ์ อยู่โต  168  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2286  เด็กชายรชฎ สังข์ไพโรจน์  213  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2287  เด็กชายพีรณัฐ อยู่โต  9849  8  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2288  เด็กชายจตุรภัทร อึ่งขวัญ  45  1  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2289  เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ทับกฤษณ์  95  1  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2290  เด็กชายบุณณ์นิธิ จิตสันเทียะ  139  1  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2291  เด็กชายปองพล อยู่ยอด  25  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2292  เด็กชายสุบรรณ คล้ายอ่ำ  151  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2293  เด็กหญิงณิชกานต์ โพธิ์แจ้ง  176  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2294  เด็กชายณษ ชุ่มชวย  243  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2295  เด็กชายธนกฤต บรรลือทรัพย์  187  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2296  เด็กชายกลวัชร เสือแก่น  297  2  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2297  เด็กหญิงณัฏฐณิชา โพธิ์ยิ้ม  2  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2298  เด็กหญิงกัลยา มณีรอด  20  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2299  เด็กหญิงแพรวา เลขะวัฒน์  64  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2300  เด็กชายปัณณวิชญ์ ทองแดง  164  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2301  เด็กหญิงปณิตา พวงอินทร์  303  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2302  เด็กชายเมธัส จีนใจตรง  326  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2303  เด็กชายสิทธิเดช สุขม่วง  359  3  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2304  เด็กหญิงเมธาพร วิทโยภาส  68  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2305  เด็กชายสมคิด สอนฤทธิ์  91  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2306  เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ มีชัย  105  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2307  เด็กชายสุทธิพงษ์ ฟักขาว  126  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2308  เด็กหญิงณัฎฐณิชา ดีสมจิตร์  158  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2309  เด็กชายพรพิสิษฐ์ งามแว่น  228  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2310  เด็กหญิงอัญชลิกา มาตาฤทธิ์  243  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2311  เด็กชายณัฐฐศรัณฐ์ พละทรัพย์  283  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2312  เด็กชายวชิราวุธ ล้อมงคล  292  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2313  เด็กหญิงพิชชากร บุตรแก้ว  528  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2314  เด็กหญิงกมลฉัตร เนตรท้วม  548  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2315  เด็กหญิงแมลเนตร แซ่โง่ว  558  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2316  เด็กชายณัชพล บัวเถื่อน  885  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2317  เด็กชายศิรวิชญ์ ดีชา  932  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2318  เด็กชายตุลยากร หลวงภูมิ  949  4  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2319  เด็กหญิงอาเมเลีย ซานบลองกัท  15  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2320  เด็กหญิงธีริศรา ณ บางทราย  72  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2321  เด็กชายณัฐนนท์ สุขมร  105  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2322  เด็กหญิงขวัญข้าว ฉ่ำช้าง  171  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2323  เด็กชายอภินันท์ สุขประเสริฐ  205  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2324  เด็กชายภูริพัฒน์ ศรีน้อย  314  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2325  เด็กชายคณพล อินทร์ยัง  314  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2326  เด็กหญิงณัฐธิดา ติสาวัน  331  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2327  เด็กชายสุชญา เปี่ยมท่า  345  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2328  เด็กหญิงบุณยวีร์ เมืองข้องน้อย  357  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2329  เด็กหญิงโยษิตา สะราคำ  387  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2330  เด็กชายธนฮัตร ทับทอง  442  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2331  เด็กชายณัฐพงศ์ พันธ์ธรรม  502  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2332  เด็กหญิงสุธาสินี ซ้ายรักษา  529  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2333  เด็กหญิงปิญธิดา วิจิตรแสง  548  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2334  เด็กหญิงณิชมน เนียมรอด  655  5  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2335  เด็กชายคณาธิป นุ่มบุรี  25  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2336  เด็กชายอัจธนพรรณ ไชยริบูรณ์  87  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2337  เด็กหญิงปพิชญา ทองปลั่ง  105  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2338  เด็กหญิงอารยา ฉัตรเพ็ชร์  163  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2339  เด็กหญิงอรอุมา อยู่เย็น  177  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2340  เด็กหญิงพิชามญชุ์ คุ้มแก้ว  316  6  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2341  เด็กหญิงปัณฑารีย์ สุทธิสุข  37  7  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2342  เด็กชายพร้อม นุสสะ  50  7  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2343  เด็กหญิงสุภัทรกัญญา วาศิการ  151  7  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2344  เด็กชายสมิธ มุสิกสุต  233  7  บ้านกล้วย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2345  เด็กชายพีรณัฐ ทับจันทร์  1  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2346  เด็กชายวรินทร สุขชื่น  20  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2347  เด็กชายธราธิป น่วมนุ่ม  149  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2348  เด็กหญิงจันทิมา ชูควร  3  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2349  เด็กหญิงกัญญาพัชร รอดทนงค์  56  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2350  เด็กชายณัฐภัทร ทองใจ  91  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2351  เด็กหญิงกนกวรรณ ด้วงนุ้ย  112  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2352  เด็กชายตรัยคุณ มาผิว  96  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2353  เด็กชายอนันดา แดงพรม  132  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2354  เด็กชายกรศิวะ มาภักดี  147  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2355  เด็กหญิงพัทธนันท์ ปิติการ  151  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2356  เด็กชายจีรณะ เหลาแหล่  169  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2357  เด็กหญิงนิชา ศรีนวลทราย  229  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2358  เด็กชายพิมพ์นภัส หุ้นสุวรรณ์  28  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2359  เด็กหญิงชัญญาภัค ก่อเกิด  107  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2360  เด็กชายชัชพิมุข ตุ้มเงิน  143  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2361  เด็กหญิงกัลยวรรธน์ ยุนิลา  150  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2362  เด็กชายชาญญรงค์ ไกรสรณ์  153  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2363  เด็กหญิงพิชชาพร กลิ่นนารีศรี  178  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2364  เด็กหญิงณัฐชยา น้อยหลุ่น  7  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2365  เด็กหญิงปาณิสรา ศรีษเกตุ  81  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2366  เด็กหญิงณิรัฐชา ประทุมทอง  3  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2367  เด็กชายจารุวัฒน์ พานิชพันธุ์  14  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2368  เด็กชายพชรพล สายกนก  27  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2369  เด็กหญิงจิดาภร อยู่ภักดี  105  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2370  เด็กชายอชิรพงศ์ แดงนุ้ย  111  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2371  เด็กหญิงพิชาญาพัค เกิดศิริ  280  7  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2372  เด็กชายวรรณชนชัย ยิ้มทรัพย์  7  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2373  เด็กชายภูมิภฺมินทร์ ฤกษ์เอี่ยม  58  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2374  เด็กชายกิตติธัช แสนแก้ว  71  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2375  เด็กหญิงพุทธิมา คำน้อย  138  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2376  เด็กชายภูวนาถ เกิดบุญ  160  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2377  เด็กชายคชกฤษ สิงห์เถื่อน  164  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2378  เด็กชายอคิรา พรมเหลือง  172  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2379  เด็กหญิงพิชญาภัค มิ่งรักษา  4  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2380  เด็กหญิงปิยะภัสสร คำเมือง  6  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2381  เด็กชายพิชยะ กล่ำชัย  20  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2382  เด็กหญิงธนัญญา ขำเดช  47  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2383  เด็กชายทักษิณ กองยอด  61  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2384  เด็กหญิงอรทัย ไทยธานี  71  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2385  เด็กหญิงกนกวรรณ สกุลกิม  84  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2386  เด็กชายณัฏฐชัย หมวกขุนทด  94  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2387  เด็กหญิงกนกพร เลขเพิก  101  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2388  เด็กชายพรรษา ชุมกุล  137  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2389  เด็กชายศุภกร สว่างภักค์  60  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2390  เด็กชายสุเทพ ขวัญประกอบ  63  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2391  เด็กหญิงสุพัชชา บุญเนียม  87  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2392  เด็กชายศักดิ์ดา ศรีกล่ำ  90  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2393  เด็กหญิงณัฐกานติ์ พูลทวี  123  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2394  เด็กหญิงจิลลาภัทร แจ้งมณี  127  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2395  เด็กชายวันชนะ อ่ำบุญ  153  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2396  เด็กหญิงธีรนาฎ สรฤทธิ์  156  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2397  เด็กหญิงญาณิศา คำเส็ง  157  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2398  เด็กชายพชร เพียรธัญการ  31  11  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2399  เด็กหญิงญาณิศา เรืองโพล้ง  31  11  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2400  เด็กชายสรวิชญ์ แตงบุตร  83  11  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2401  เด็กชายชญานนท์ เม่นทองคำ  29  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2402  เด็กหญิงศิรภัสสร พงษ์ดำ  33  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2403  เด็กหญิงสมิตา วันทา  102  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2404  เด็กชายสุวรา นีระพันธุ์  17  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2405  เด็กชายนรากร ลอดบุญมา  49  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2406  เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พรหมเทพ  94  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2407  เด็กชายชาทิตย์ ศิริสาร  127  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2408  เด็กหญิงกัญญภัส น้อยพรม  198  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2409  เด็กหญิงนิษฐา หอมหวน  295  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2410  เด็กชายอิทธิพัทธ์ พวงอินทร์  2  14  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2411  เด็กชายณัฐสรณ์ เรากสิกรรม  40  14  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2412  เด็กชายธีร์นวัฒน์ เครือแสง  123  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2413  เด็กชายคุณานนต์ สุดสาคร  125  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2414  เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ จันทร์พิลา  171  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2415  เด็กชายสกลวรรธน์ จันทนา  200  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2416  เด็กหญิงกชวรรณ เสียงหวาน  203  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2417  เด็กชายกรณพัฒน์ เทือกกอง  249  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2418  เด็กชายศิลายุทธ์ มีเงิน  253  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2419  เด็กชายวุฒิภัทร พุ่มพวง  17  2  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2420  เด็กหญิงปภาวดี แจ้งเปลี่ยน   72/1  2  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2421  เด็กชายปุณณวิช พงษ์โอสถ   70/1  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2422  เด็กหญิงชนัญฑิตา คล้ายหงษ์  79  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2423  เด็กหญิงนิศารัตน์ มากุล  121  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2424  เด็กชายอิทธิพัทธ์ ด่อนเป้  216  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2425  เด็กชายธนวุฒิ แก่นจันทร์  234  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2426  เด็กชายธนวัฒน์ สัมไม้  279  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2427  เด็กชายธนพัฒน์ ประสพเนตร  320  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2428  เด็กชายปัณณวัฒน์ คล้ามเครือ  27  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2429  เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ปัญญาทร  98  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2430  เด็กหญิงภัททิยา แก้วจันทร์  237  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2431  เด็กชายชนินทร์ โยธิการ์  255  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2432  เด้กหญิงเบญญภา เสือจันทร์  304  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2433  เด็กชายสิรภพ ขจัดโรคา  11  5  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2434  เด็กชายภัทราวุธ ดอกกลอย  16  5  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2435  เด็กชายทวีชัย อ่วมเกิด  3  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2436  เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา ขื่อสันเที๊ยะ  30  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2437  เด็กหญิงปริยากร ปาวาระ  38  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2438  เด็กชายเกษมศักดิ์ สาลี  51  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2439  เด็กหญิงศศินัดดา สีบัว  58  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2440  เด็กชายธนพล แทนฟัก  61  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2441  เด็กชายรณกฤต แดงสีบัว  94  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2442  เด็กชายนิพันธ์ แก้วละเอียด  94  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2443  เด็กหญิงกมลวรรณ น้อยอินทร์  101  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2444  เด็กชายณัฐวัตร จันทร์นิล  114  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2445  เด็กชายชิษณุพงค์ เกิดเสม  119  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2446  เด็กหญิงวริศรา ทองขวัญ  158  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2447  เด็กชายกวิน เนตรพัตร  176  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2448  เด็กชายเกรท บัวมาก  179/1  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2449  เด็กหญิงณัฏฐณิชา วิบูลย์พงษ์ภา  237  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2450  เด็กชายณัฐรัตน์ รักถนอม  239  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2451  เด็กชายศรัณย์ภัทร ตรีนัย  59  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2452  เด็กชายศิวกร อัฒพุต  110  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2453  เด็กหญิงอักษราภัค อุบลรัตน์  130  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2454  เด็กชายพสิษฐ์ แสงตะคร้อ  176  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2455  เด็กหญิงณกัญญา ขุนขจร  218  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2456  เด็กหญิงปัทมาพร สังข์ประเสริฐ  308  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2457  เด็กชายภานุวัฒน์ โตเทศ  351  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2458  เด็กหญิงวลัยรัตน์ บุญชื่น  351  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2459  เด็กหญิงติณณา จันทร์เจือ  352  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2460  เด็กชายธนพนธ์ ทองคง  362  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2461  เด็กชายพุฒิธาดา บุญวัฒน์  24  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2462  เด็กหญิงพรญาณี ปานหลุมข้าว  67  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2463  เด็กหญิงณัฐกานต์ กุลแจง  75  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2464  เด็กหญิงกมลวรรณ พิมสอน  7  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2465  เด็กชายธนบูลย์ บุญเกิด  49  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2466  เด็กชายณัทณธกร ผกาแก้ว  72  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2467  เด็กชายพีระพัชร์ หนูเมือง  79  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2468  เด็กชายณัฐพงศ์ บุตรนนท์  82  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2469  เด็กหญิงลลิตา พูลเขตวิทย์  112  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2470  เด็กชายกฤษณะ อุ่นสนิท  94  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2471  เด็กชายกิตติภัทร กันอ่ำ  113  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2472  เด็กหญิงสาริศา อินทร์กลัด  156  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2473  เด็กหญิงชลิตา ระวรรณ์วงษ์  13  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2474  เด็กหญิงโชติกา อินสุ่ม  96  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2475  เด็กชายมนญชวรรรธ์ ทองคำ  125  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2476  เด็กหญิงนาขวัญ มิตรมุสิก  166  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2477  เด็กหญิงณัชวดี ขำเตี้ย  16  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2478  เด็กชายธฤษณุ มีโพธิ์  56  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2479  เด็กหญิงจิราภา สุดพจน์  113  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2480  เด็กชายทยากร ศรีพิทักษ์  129  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2481  เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์ หลงเหล็ก  170  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2482  เด็กชายศุภณัฐ สายตา  171  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2483  เด็กหญิงชุติมณฑน์ อุปฮาด  49  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2484  เด็กชายนภัทร ป้อมชัย  52  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2485  เด็กชายจิรศักดิ์ จันทร์รอด  126  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2486  เด็กหญิงนันท์นภัส มากุล  202  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2487  เด็กหญิงณัฐณิชา ชูเกตุ  238  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2488  เด็กหญิงกนกวรรณ์ เทพณรงค์  255  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2489  เด็กชายกรวิชญ์ ภู่ระย้า  264  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2490  เด็กชายธีรวัฒน์ หนูจันทึก  11  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2491  เด็กหญิงณัฐยมล ดีทิพย์  47  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2492  เด็กชายวันเสาร์ บัวคลี่  100  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2493  เด็กชายปัณณวิชญ์ เมธีวิวัฒน์  223  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2494  เด็กหญิงพิชญาภา เกษี  243  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2495  เด็กชายเฉลิมชัย สนิทชาติ  267  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2496  เด็กหญิงรัชนก อยู่โต  280  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2497  เด็กหญิงนัชชา วงษ์ธัญญะ  105  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2498  เด็กหญิงโยษิตา ปรีชาจารย์  116  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2499  เด็กหญิงพรสวรรค์ สิงห์พรม  118  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2500  เด็กชายศิธา สพเมฆ  240  1  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2501  เด็กหญิงกัญญาภัทร เทียนรัตน์  70  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2502  เด็กหญิงศุภิชชา หมู่แก้ว  85  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2503  เด็กชายพงศธร เทศธรรม  138  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2504  เด็กชายวุฒิภัทร อินทร์นุ่ม  150  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2505  เด็กหญิงฐิติชญา ปั้นฤทธิ์  160  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2506  เด็กหญิงนภัค ด่านพิชิตศึก  837  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2507  เด็กชายชนกันต์ อินช้าง  295  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2508  เด็กชายธนชาติ อาจศรี  344  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2509  เด็กหญิงธัญจิรา เจแสง  356  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2510  เด็กหญิงชยาภรณ์ อิ่มกรุง  357  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2511  เด็กหญิงศุภณิชา ลดโต  367  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2512  เด็กชายวสุธร วัฒนลีลารัตน์  426  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2513  เด็กหญิงชัญญาภัทร ฟักบัว  623  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2514  เด็กหญิงธัญพิชชา แก่นประธูป  648  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2515  เด็กหญิงกันยพัชร์ ชะเอม  791  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2516  เด็กหญิงกัญญาณัฐ เมฆฉาย  818  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2517  เด็กชายกฤาณากร กุลวิบูลย์  822  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2518  เด็กหญิงพิชญาภา อินทุทรัพย์  838  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2519  เด็กชายเจ้าพระยา เอี่ยมทา  853  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2520  เด็กชายธนดล โพธิ์คำ  877  2  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2521  เด็กหญิงธนัญชนก ประวัติศรีชัย  2  3  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2522  เด็กหญิงวิสาข์รัตน์ มาดไทย  14  3  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2523  เด็กหญิงมุฐิตา อ่อนลออ  20  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2524  เด็กหญิงวันวิสา พยุงศิลป์  29  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2525  เด็กหญิงสุธีกานต์ สงหลำ  72  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2526  เด็กหญิงฐิติรัตน์ อ่อนฤทธิ์  142  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2527  เด็กหญิงนัชชาพันธ์ สินไพบูรณ์  189  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2528  เด็กชายวุฒิพภัทร บัวขำ  194  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2529  เด็กหญิงกัญจนพร พิรมย์เมือง  208  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2530  เด็กหญิงปุณณภา กรุดเงิน  226  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2531  เด็กหญิงวรพิชชา เม่นทองคำ  287  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2532  เด็กชายไตรกูล มีศิลป์  332  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2533  เด็กชายสมตระกูล ดำคำ  332  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2534  เด็กชายชญานนท์ สิงห์มาเจริญ  358  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2535  เด็กหญิงมัทนี ดิษดี  400  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2536  เด็กหญิงอรัญญา หัสสา  438  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2537  เด็กชายณัฐวีร์ สุขรอด  557  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2538  เด็กหญิงจันทรัตน์ กำเนิดเกียรติศักดิ์  568  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2539  เด็กหญิงกนกวรรณ ยอดต่อ  641  4  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2540  เด็กหญิงเกสิยา สภาพญาติ  15  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2541  เด็กชายอภินันท์ หงษ์สะ  72  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2542  เด็กหญิงกชพร สุขชื่น  224  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2543  เด็กหญิงปรียานุช อ่อนฉิม  259  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2544  เด็กหญิงสุภาวรรณ์ จันทร์ฤทธิ์  310  5  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2545  เด็กชายธนกร โลเลิศ  35  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2546  เด็กหญิงบุณยาพร โนรีวงศ์  70  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2547  เด็กชายทศพล ทองสุขดี  86  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2548  เด็กชายราเชนทร์ วิลัยศรี  88  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2549  เด็กชายอชิรวิชญ์ กวางประเสริฐ  91  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2550  เด็กหญิงพิชญาภา เนตร์สีเงิน  136  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2551  เด็กหญิงชนัญธิดา กวาสมบูญ  138  6  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2552  เด็กชายพายุ สิงห์โตทอง  23  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2553  เด็กชายกรวิชญ์ แสงเย็น  67  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2554  เด็กหญิงอรธิชา ศรีดวงแก้ว  83  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2555  เด็กหญิงชนัญชิดา รอดแก้ว  119  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2556  เด็กชายพชรพล เปี่ยมศิริ  119  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2557  เด็กชายคุณานนท์ หอมสมบัติ  157  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2558  เด็กหญิงกาญจน์มณี จีนอ่ำ  196  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2559  เด็กหญิงเกวริน เกิดแก้ว  282  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2560  เด็กหญิงชาริษา อยู่สุข  372  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2561  เด็กหญิงนภัสนันท์ แช่มอุบล  389  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2562  เด็กชายจิรเวช สอนสุข  396  7  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2563  เด็กหญิงณิชชยา ภูแม่น้ำ  34  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2564  เด็กหญิงอลิน เฉียดขำ  54  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2565  เด็กหญิงพิมพ์ชนิดา อินยา  283  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2566  เด็กชายคุณพัฒน์ แท่นพุดซา  434  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2567  เด็กชายปภิณวิช บุญชื่น  464  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2568  เด็กชายธนัญญา ยศสมบัติ  477  8  เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2569  เด็กชายภัทรพงศ์ มั่นจันทร์  43  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2570  เด็กชายนภัสดล เหมือนจันทร์  61  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2571  เด็กหญิงชุติมา ป้อมทอง  156  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2572  เด็กชายธันวา ดวงดี  160  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2573  เด็กชายวรัญญู แก้วสวัสดิ์  176  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2574  เด็กชายฤฤธินันท์ บินชัย  185  1  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2575  เด็กหญิงนริศรา ฉิมโห้  6  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2576  เด็กชายธนาคิม เมืองนิล  10  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2577  เด็กชายธีรชัย ชูชื่น  108  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2578  เด็กหญิงถิรดา พุฒปั่น  127  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2579  เด็กหญิงชาลิสา นพภา  175  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2580  เด็กหญิงกฤตพร หมวกหนู  184  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2581  เด็กชายกลวัชร โกสุมาศ  202  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2582  เด็กชายนัฐภูมิ สว่างแจ้ง  316  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2583  เด็กชายพิตตินันท์ อ่ำนก  327  2  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2584  เด็กชายชินภัทร ชูชื่น  83  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2585  เด็กชายกวินภพ สุทธิประพันธ์  193  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2586  เด็กชายก้องภพ เรืองนาค  211  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2587  เด็กชายธัญญมงคล คดบุญ  264  3  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2588  เด็กหญิงธนิดา โฉมเกิด  4  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2589  เด็กชายภัทรกร พูลสุขเสริม  37  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2590  เด็กชายชนาธิป อินทรจร  41  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2591  เด็กชายทักษ์ดนัย คงสิงห์  138  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2592  เด็กชายปัญญากร ศรีภักดี  229  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2593  เด็กหญิงปาริชาติ อ่อนสิงห์  237  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2594  เด็กหญิงศิรินัชชา เถื่อนอารีรักษ์  245  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2595  เด็กหญิงอนันดา สีโสด  248  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2596  เด็กหญิงภาวิตา ปฏิทิน  270  4  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2597  เด็กหญิงอริสา ม่วงสิงห์  12  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2598  เด็กชายชนาธิป วันดี  15  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2599  เด็กชายจีรพัฒน์ อักศวภูมิ  38  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2600  เด็กชายธีวพงษ์ เขียนเขว้า  53  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2601  เด็กหญิงพัศดา สุขโต  62  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2602  เด็กชายชินกฤษ ชฎาแก้ว  64  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2603  เด็กชายรัชชานนท์ กิจพานิชวิเศษ  135  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2604  เด็กชายสมุทรโคจร โตจีน  156  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2605  เด็กชายชนวีร์ สุวรรณรัตน์  187  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2606  เด็กชายภูชัยนันท์ กุศลส่ง  191  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2607  เด็กชายชนาธิป กันเชิงกล  218  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2608  เด็กหญิงจันทิมา กวางทอง  225  5  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2609  เด็กหญิงพัชราภา วะสะติ  30  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2610  เด็กชายธัชสุภณ คงเจริญ  51  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2611  เด็กหญิงสมิตานัน มีขำ  151  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2612  เด็กชายภาคิน ชิวหา  162  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2613  เด็กชายภูธฤทธิ์ สอนสระเกษ  281  6  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2614  เด็กหญิงศุภนุช แก้วตาสาม  8  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2615  เด็กหญิงพิชามญชุ์ แตงฉ่ำ  22  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2616  เด็กหญิงพัชราภรณ์ แตงฉ่ำ  22  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2617  เด็กหญิงกัญญาภัทร แสงสมัย  181  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2618  เด็กชายภาวัต เอกพิชชานันท์  183  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2619  เด็กหญิงลลนา คล้ายสมาน  236  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2620  เด็กชายปภาวิชญ์ สายแสน  267  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2621  เด็กหญิงชุติกานต์ เก่งมนตรี  304  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2622  เด็กหญิงพัชร์ฤทัย ชูควร  309  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2623  เด็กชายณัฐภัทร คัดใจตรง  333  7  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2624  เด็กหญิงขวัญกมล สุดโต  1  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2625  เด็กหญิงณัฐชยา ตอนศรี  108  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2626  เด็กชายพีรณัฐ ทุมสงคราม  197  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2627  เด็กชายชนะชัย ตุ้มคุ้ม  214  8  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2628  เด็กชายฐาปกรณ์ ม่วงศิลา  330  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2629  เด็กชายณัชพล สุทธิประพันธ์  393  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2630  เด็กชายอนุชิต ธุระแพง  461  9  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2631  เด็กหญิงเพียงพร ปิ่นเนตรรัตนะ  17  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2632  เด็กชายณัฏฐ์ปวินท์ จันทร์จิตร  22  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2633  เด็กชายณัฐฐาวรรธน์ นันทิพานิชย์  24  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2634  เด็กชายฐปนวัตร์ ไข่นิล  83  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2635  เด็กชายณัฎฐกิตติ์ เมืองนิล  90  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2636  เด็กหญิงกัญญาภัทร คดบุญ  147  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2637  เด็กหญิงทัตพิชา อินนารี  451  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2638  เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกตุอยู่  541  10  ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2639  เด็กหญิงเมตา ซิ้มสุวรรณ  16  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2640  เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ทองจ้อย  25  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2641  เด็กชายอธิศ ภู่เรือน  54  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2642  เด็กชายอธิชา อิ่มหมี  67  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2643  เด็กหญิงจันทร์สุดา พิมพ์อักษร  69  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2644  เด็กชายภคิน สุขสิงห์  171  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2645  เด็กหญิงกัญญาภัทร ตันฮะ  233  1  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2646  เด็กหญิงจินตนา จันทร์ศักดิ์  1  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2647  เด็กหญิงอรอุมา พานเทียน  30  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2648  เด็กหญิงสุธาทิพย์ ขันทอง  62  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2649  เด็กหญิงนินทิชา อนุศาสนนันทน์  108  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2650  เด็กหญิงลภัสรดา ปั้นพัว  124  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2651  เด็กหญิงชฎาพรรณ ภูคำใบ  21  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2652  เด็กหญิงพิมลดา เพียงตา  31  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2653  เด็กชายพาทิศ ยังถิน  32  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2654  เด็กหญิงทัศนีย์ สิงห์รอด  136  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2655  เด็กชายปัญจพล ศรีอันยู้  304  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2656  เด็กชายเกรียงไกร ไทยแย้ม  392  2  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2657  เด็กชายธนภัทร ศรีใคร  472  3  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2658  เด็กหญิงกชกร คำสถิตย์  37  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2659  เด็กชายภาคิน ปานะดิษฐ  180  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2660  เด็กชายภัคพงษ์ หม่องอินต๊ะ  198  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2661  เด็กหญิงรวิสรา เอี่ยมเจียม  198  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2662  เด็กหญิงณัฐพัชร์ ประเสริฐผล  286  4  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2663  เด็กหญิงณัฏฐิณี เดชแสง  258  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2664  เด็กชายวรรณเศรษฐ์ พุกราชวงษ์  270  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2665  เด็กชายณัฐดนัย โพธิ์สวัสดิ์  342  5  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2666  เด็กชายประภวิชณุ์ ชังดี  26  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2667  เด็กชายจิรภัทร ทรัพย์พ่วง  83  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2668  เด็กชายธัญวัฒน์ เอี่ยมเจียม  140  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2669  เด็กชายภูริณัฐ ชูดวง  173  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2670  เด็กหญิงชมพูนุช สงใย  182  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2671  เด็กชายปัญญา ม่วงเรือง  230  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2672  เด็กชายภาณุวัฒน์ สิงห์รอด  247  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2673  เด็กหญิงธัญพิชา น้อยล้ำ  297  6  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2674  เด็กหญิงประภัสสร จันทร์เรือง  11  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2675  เด็กชายวธัญญู แก้วสุข  91  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2676  เด็กชายกิตติพัฒน์ เนตร์ท้วม  101  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2677  เด็กหญิงจิราพร อิงบุญ  103  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2678  เด็กหญิงปณิดา พินทอง  109  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2679  เด็กหญิงรัญชิดา เสือกล้า  110  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2680  เด็กชายคชาฉาย ฉายประทีป  212  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2681  เด็กชายธีรภัทร เกิดพิทักษ์  219  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2682  เด็กหญิงณัฐพร สอนเถื่อน  234  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2683  เด็กชายธนทัต คชฤทธิ์  312  7  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2684  เด็กชายณรัฐกรณ์ ชาตะรูปะ  8  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2685  เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสงดารา  29  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2686  เด็กชายปวริศ รุ่งเช้า  86  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2687  เด็กหญิงกัลร์ฑีรา โตส้ม  205  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2688  เด็กหญิงสุพิชญา บังคม  243  8  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2689  เด็กหญิงฤทัยนาค สาระภักดี  55  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2690  เด็กชายมนัสวิน เที่ยงกระโทก  111  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2691  เด็กหญิงชญาภา ทรัพย์เมือง  169  9  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2692  เด็กหญิงกุศลิน คุ้มชะนะ  8  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2693  เด็กหญิงสุมิตรา โอชา  51  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2694  เด็กหญิงกรรณิการ์ เชียงสอน  76  10  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2695  เด็กหญิงณัฏฐภัทร ภูมิขันธ์  12  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2696  เด็กชายนภดล บับพาแมง  72  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2697  เด็กชายกฤษณะ เกษมวัฒนา  77  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2698  เด็กหญิงลดาวลัย แน่งน้อย  82  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2699  เด็กชายนิธิวัชร์ อยู่นาค  299  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2700  เด็กหญิงสุทัตตา จันทร์งาม  306  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2701  เด็กหญิงกฤติมา เสือยาง  358  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2702  เด็กหญิงณัฏฐณิชา เกิดละออ  376  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2703  เด็กชายจิรายุ สงคราม  393  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2704  เด็กชายชยพล ขำอิ่ม  397  11  ท่าชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2705  เด็กหญิงทิพย์กมล แจ้งเปลี่ยน  10  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2706  เด็กชายศรัณย์พงศ์ นิลเทียร  18  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2707  เด็กหญิงพิชญาภัค สนิท  20  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2708  เด็กหญิงธัญชนก ยังเจริย  21  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2709  เด็กชายพุฒิธาวัฒน์ ม่วงปั่น  163  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2710  เด็กชายธณภัทร เอียงเป้  166  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2711  เด็กชายศุภณัฏฐ์ ภู่มี  246  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2712  เด็กหญิงจรณินท์ แจ้งเปลี่ยน  258  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2713  เด็กหญิงอารดา ขำแสง  269  1  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2714  เด็กชายธนภูมิ ใจแสน  87  2  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2715  เด็กชายชนกันต์ สุขสม  89  2  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2716  เด็กชายภูมิภัทร บรรณทอง  97  2  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2717  เด็กชายศิวัช โตยอด  34  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2718  เด็กชายชาญชัย ทับบรรดิษฐ  37  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2719  เด็กชายทินภัทร ศรีอุดม  104  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2720  เด็กชายพงศ์ปณต มากุล  121  3  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2721  เด็กชายชินภัทร คล้ามเครือ  27  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2722  เด็กหญิงพัชชา ศรีสุข  34  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2723  เด็กหญิงมะธิดา ไซยะลาด  57  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2724  เด็กชายวีรภัทร วัฒกพาณิชย์  122  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2725  เด็กหญิงศิริภัสสร รัศมีพงษ์นันท์  173  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2726  เด็กชายกลวัชร ศรีบุญเรือง  213  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2727  เด็กหญิงทรรศิกา ช้างทอง  314  4  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2728  เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ปลอดโปร่ง  56  5  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2729  เด็กหญิงสุนิสา อาคม  2  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2730  เด็กหญิงวิราวรรณ ช้างมาก  23  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2731  เด็กชายชนิศวร นาคชุ่ม  41  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2732  เด็กชายขวัญดี น้ำทิพย์  53  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2733  เด็กชายไอยฤทธิ์ สมาคม  78  6  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2734  เด็กชายกวินตา เกิดแก้ว  37  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2735  เด็กหญิงนรินทร์ภัส เชื้อเนียม  43  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2736  เด็กหญิงกัญญาภัค ไชยโพธิ์กลาง  182  7  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2737  เด็กหญิงสุนิสา ขจรศักดิ์  5  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2738  เด็กชายธนกฤษ เกิดศิลป์  15  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2739  เด็กชายนิรุฒน์ เหมะธุลิน  15  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2740  เด็กชายพงศ์สันต์ สังข์ประเสริฐ  91  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2741  เด็กชายวฤทธิเดช ศิริรักษ์  103  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2742  เด็กหญิงชลิดา บุญช่วย  120  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2743  เด็กชายสุกฤษฏิ์ เฉ่งกระโทก  148  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2744  เด็กหญิงรวินท์นิภา สมานมิตร  196  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2745  เด็กหญิงณัฏฐณิชา เรืองชัง  259  8  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2746  เด็กหญิงธัญชนก เที่ยงพุ่ม  70  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2747  เด็กหญิงกรกนก แสงทอง  86  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2748  เด็กหญิงโศรดาพร เจริญผล  100  9  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2749  เด็กชายมงคล คำหล้า  26  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2750  เด็กชายนฤบดินทร์ ศรีคชชา  44  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2751  เด็กชายภูภูมิ เนตรขำ  54  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2752  เด็กชายโรสัน ราเจนดรัน  59  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2753  เด็กชายภัคพงษ์ มหัคคะประทีป  92  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2754  เด็กหญิงพิมพ์พิกา บัวคลี่  111  10  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2755  เด็กหญิงกาญจนาภา จูเฮง  76  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2756  เด็กชายภูมิภัทร จันทร  78  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2757  เด็กชายธีรเดช ดีเทียน  100/1  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2758  เด็กชายจิรภัทร ปานหลุมข้าว  101  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2759  เด็กชายพุฒิเมธ ธาระทรัพย์  111  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2760  เด็กชายฉันทวัฒน์ ดอนนอก  185  11  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2761  เด็กชายธนกฤต สวนชูผล  10  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2762  เด็กชายทศพร ทวระสันต์  70  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2763  เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกตุโกศล  95  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2764  เด็กหญิงสุณิสา จีนโฉม  100  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2765  เด็กชายชโนทัย จีนสอน  152  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2766  เด็กหญิงธนพร สวนชูผล  153  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2767  เด็กหญิงเกศวดี รัตติยา  156  12  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2768  เด็กชายธนกฤต ใจเย็น  44  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2769  เด็กชายวัทน์สิริ คุ่ยจาด  192  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2770  เด็กชายชาณุภัทร นนท์คำวงค์  230  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2771  เด็กหญิงปภาดา เพ็ชร์ประยูร  274  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2772  เด็กหญิงปวีณ์กร เห้าอิ่ม  288  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2773  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เห้าอิ่ม  288  13  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2774  เด็กหญิงประภัสสร คงกระจ่าง  57  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2775  เด็กหญิงศิริวิมล เล็กถนอมเกียรติ  69/1  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2776  เด็กชายธนบูลย์ มั่งนุ้ย  81  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2777  เด็กชายรชต กล้าหาญวิระกุล  83  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2778  เด็กชายชนากฤษ เที่ยงลิ้ม  175  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2779  เด็กหญิงไปรยา ศรีทับขำ  192  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2780  เด็กชายณัฐกฤต โตยอด  211  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2781  เด็กชายณพกฤต มีแก้ว  245  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2782  เด็กชายภัทร แจ่มแจ้ง  311  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2783  เด็กชายนพคุณ วินทะไชย  313  14  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2784  เด็กหญิงปิยาการณ์ อินทร์จันทร์  48  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2785  เด็กหญิงกาญจนา กลั่นคำ  56  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2786  เด็กหญิงเพชรรดา จันทร์แก้ว  78  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2787  เด็กชายอัจฉริยะ ฟักสาคร  94  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2788  เด็กหญิงธนิสสร บัวคลี่  100  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2789  เด็กหญิงพิณณิตา ทองฟัก  243  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2790  เด็กชายศุภวัฒน์ ศรีเทียนไชย  273  15  นางลือ  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2791  เด็กชายธนากร เจริญดี  41  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2792  เด็กชายนฤบดินทร์ เจนโรจน์พลเดช  59  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2793  เด็กหญิงวนัชพร ทองเต็ม  127  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2794  เด็กชายสิรภัทร อรุณเมือง  165  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2795  เด็กหญิงลลิตภัทร สุขชื่น  168  1  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2796  เด็กชายนที ศรีสังข์  26  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2797  เด็กชายอธิภัทร เหรียญทอง  44  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2798  เด็กหญิงธัญชนก บุรีรัตน์  98  2  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2799  เด็กหญิงณัฐณิชา สรรพศรี  102  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2800  เด็กหญิงปรียาภรณ์ เที่ยงศรี  268  3  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2801  เด็กหญิงณัฐณิชา หยองน้อย  16  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2802  เด็กหญิงพัชราภา เส็งหลวง  65  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2803  เด็กหญิงพชรพร พึ่งยอด  84  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2804  เด็กหญิงชนันธร ทรงสังขาร  96  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2805  เด็กหญิงพิมพ์มาดา ฟักมี  101  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2806  เด็กชายธนานันท์ กล่ำคุ้ม  143  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2807  เด็กชายธนศักดิ์ ขันทอง  163  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2808  เด็กหญิงสุพิตตา ไกรสรณ์  166  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2809  เด็กหญิงณัฐณิชา ชินสิทธิ์  193  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2810  เด็กชายวีรภัทร โสภา  204  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2811  เด็กหญิงณัฐรดา เกษประทุม  214  4  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2812  เด็กหญิงกวินธิดา ปานเกษม  1  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2813  เด็กชายกฤษณัฐ แซ่ขอ  43  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2814  เด็กหญิงสุดารัตน์ ร้อยมา  99  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2815  เด็กชายสัณฐิติ รังทิสา  104  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2816  เด็กชายปัณณวิชญ์ วงษ์คิรี  120  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2817  เด็กชายปุณณวิช วงษ์คิรี  120  5  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2818  เด็กหญิงกัญญาวีร์ พานิชพันธุ์  5  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2819  เด็กชายมงคล กึมขุนทด  13  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2820  เด็กชายฐานพันธ์ จั่นนิล  92  6  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2821  เด็กหญิงขวัญข้าว อ่อนละมัย  155  7  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2822  เด็กหญิงอริสา ศิริทองคูณ  308  7  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2823  เด็กหญิงนิดานุช ไกรภิรมย์  2  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2824  เด็กหญิงปัญญารัตน์ ชำดำ  44  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2825  เด็กชายภัทรภัทร์ ฤทธิ์เอี่ยม  58  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2826  เด็กชายกุลธร กำเพ็ชร  78  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2827  เด็กชายปิยชนน์ สังข์กรม  80  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2828  เด็กชายกันตพงศ์ ทองอนันต์  83  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2829  เด็กชายทรัพยสิทธิ ช้างจันทร์  140  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2830  เด็กชายธนยุทธ บุญรอด  3  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2831  เด็กหญิงวิรดา ประสงค์  8  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2832  เด็กชายรชานนท์ บุญชัย  21  8  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2833  เด็กชายชวัลวิทย์ สุระพิน  31  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2834  เด็กชายปรัชญา เหมะ  36  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2835  เด็กหญิงพรธิมา ปัสสา  70  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2836  เด็กหญิงไอรดา ไทยธานี  71  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2837  เด็กชายธีรภัทร จินเขตรกิจ  82  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2838  เด็กหญิงวนัชพร เพ็ชรมั่น  118  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2839  เด็กชายภาคิน บุญเสริม  139  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2840  เด็กชายธันวา ทิมยิก  200  9  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2841  เด็กหญิงธันยพร ทับเรือง  27  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2842  เด็กชายภาคิน จักรผัน  80  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2843  เด็กหญิงชลธิชา ชื่นใบ  98  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2844  เด็กชายณัฐเศรษฐ เชื้อชัย  117  10  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2845  เด็กหญิงโสภิดา ฟักทอง  50  11  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2846  เด็กหญิงสุภัสสรา เหมือนตาล  61  11  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2847  เด็กชายจิรายุ จันทวงษ์  96  11  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2848  เด็กหญิงวรชิตา ไทยแก้ว  13  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2849  เด็กหญิงจิราวดี จันทรราช  45  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2850  เด็กหญิงนันทรัตน์ โยมทำ  48  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2851  เด็กหญิงกัญญาภัทร พรหมจาด  71  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2852  เด็กชายชนานันท์ นาคทอง  112  12  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2853  เด็กชายธนธรณ์ คลังเนียม  88  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2854  เด็กหญิงศุภิศรา นุวัต  130  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2855  เด็กหญิงจิราวดี จันทร์นอก  163  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2856  เด็กชายพชรณัฏฐ์ พิมคีรี  165  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2857  เด็กชายชินาธิป แพงผา  283  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2858  เด็กหญิงธนัญชกานติ์ อรรถรุ่งโรจน์  299  13  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2859  เด็กชายกิตตินัยท์ โยมป้อม  11  14  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2860  เด็กหญิงอธิติยา สุขเดช  40  14  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2861  เด็กชายชยางกูร ปานจุฬา  115  14  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2862  เด็กหญิงปวริศา พัดสอน  129  14  เสือโฮก  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2863  เด็กชายชนน ยอดเพ็ชร  1  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2864  เด็กหญิงสุทธิดา ลาภเจริญศักดิ์  60  1  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2865  เด็กหญิงกัญญาพัชร เทศแฟง  46  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2866  เด็กชายธนภูมิ เอี่ยมสะอาด  111  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2867  เด็กหญิงพิณสุดา กรัดกระยาง  132  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2868  เด็กชายณัฐชนน คำนวนสินธุ์  134  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2869  เด็กหญิงนันทิตา พุฒแย้ม  136  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2870  เด็กหญิงณิชานันท์ ภูผิวนาค  148  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2871  เด็กชายอติวิชญ์ บุญโชติ  229  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2872  เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงอ่อน  252  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2873  เด็กหญิงกชณิชา นิ่มสันต์  332  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2874  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญเพ็ง  347  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2875  เด็กหญิงพรนภัส อร่ามศาสตร์  350  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2876  เด็กชายกนกพันธุ์ โพธิ์แหน  405  2  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2877  เด็กชายธนดล มณีรอด  28  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2878  เด็กหญิงปรีย์ญดา ศรีรอต  41  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2879  เด็กหญิงพรปรีย์ญา ศรีรอต  41  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2880  เด็กชายจิรโชติ นุ่มรุ่ง  199  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2881  เด็กชายธนากฤต เกษบุญมี  205/1  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2882  เด็กหญิงกุสุมา จันทร์เรือง  280  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2883  เด็กชายอมรินทร์ ศรีสมาน  378  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2884  เด็กชายสุทธิภัทร กอไพศาล  388  3  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2885  เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไหล่แท้  104  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2886  เด็กชายอภิรักษ์ ศิลาคุปต์  169  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2887  เด็กชายศุภณัฏฐ์ เพ็งอิ่ม  180  4  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2888  เด็กหญิงปนัดดา เส็งพรม  8  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2889  เด็กหญิงเบญญาภา โพธิ์แหน  44  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2890  เด็กชายปัญญพัฒน์ ฉิมเกิด  68  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2891  เด็กหญิงศรุตา แจ้งใบ  89  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2892  เด็กชายณัฎฐวี อ้นมี  94  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2893  เด็กชายทัศนัจศักดิ์ ปรีชาจารย์  117  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2894  เด็กหญิงปาณิสรา พรึงพรืด  166  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2895  เด็กหญิงกัญญาวีร์ วาทิตธราดล  179  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2896  เด็กหญิงภัทธิรา คำนนท์  191  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2897  เด็กหญิงธนพรรณ บรรเรืองทอง  201  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2898  เด็กชายพิพัฒน์ พรรณนา  269  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2899  เด็กชายชวัล จำปา  279  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2900  เด็กหญิงเมฑาพร อัมพเสวต  295  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2901  เด็กชายกิตติศักดิ์ จันสว่าง  333  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2902  เด็กหญิงณัฏฐธิดา เกิดรุ่ง  336  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2903  เด็กชายทินกร กันเกตุ  382  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2904  เด็กหญิงพรนัชชา แสนพิมล  407/1  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2905  เด็กชายปวรรุจ ทองตะนุนาม  442  5  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2906  เด็กหญิงนารีรัตน์ ทศหาญ  12  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2907  เด็กชายจิณณ์ณัฎฐี แพงตาวงศ์  48  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2908  เด็กหญิงธันยรัศมิ์ แก้วสวรรค์  65  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2909  เด็กหญิงภคพร วงคุย  122  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2910  เด็กหญิงอนัญญา จันทร์อิ่ม  129  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2911  เด็กหญิงจันทกานต์ ยางแก้ว  180  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2912  เด็กหญิงภัทราพร มาลัยวงษ์  186  7  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2913  เด็กชายศรัณยู รุ่งกลิ่น  28  8  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2914  เด็กชายสุรเชษฐ์ บานเย็น  31  8  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2915  เด็กชายอนันท์ตพร ตะฤษี  33  8  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2916  เด็กหญิงกัญญาวีร์ นิ่มนวล  36  8  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2917  เด็กชายณัฐวรรธน์ หอมหวน  56  8  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2918  เด็กหญิงนรินทร์พร เผือกทิม  82  8  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2919  เด็กชายณัฐดนัย ปัญญา  23  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2920  เด็กหญิงอภิสรา พินทอง  38  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2921  เด็กหญิงชัชชษา เมฆขลา  87  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2922  เด็กชายธนวิชญ์ วงษ์เวียง  104  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2923  เด็กชายพงศ์พัฒน์ แก้วท้วม  180  9  ชัยนาท  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2924  เด็กชายชนาวีร์ จันทร์ย้อย  90  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2925  เด็กชายพุทธคุณ ดีประดิษฐ์  135  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2926  เด็กหญิงกรรวี คุ้มชนะ  151  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2927  เด็กหญิงกัญญาณัฐ ว่ามุข  179  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2928  เด็กชายวิทวัฒน์ อ่วมมั่น  181  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2929  เด็กหญิงชาลิดา สีนิล  187  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2930  เด็กชายภัคพนธ์ สีนิล  187  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2931  เด็กหญิงมณิกา มักสิก  238  1  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2932  เด็กชายอนิรุจ อรุณรุ่ง  91  2  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2933  เด็กชายธีระพงศ์ ช้างสัน  7  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2934  เด็กชายอติเทพ ภูสะระ  53  3  หาดท่าเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท
2935  เด็กชายอัครเมธา เทศธรรม  88  3