รายชื่อ และที่อยู่เด็กปฐมวัยประจำอำเภอ เนินขาม

ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น   912   คน


  ชื่อตัว-ชื่อสกุล   บ้านเลขที่   หมู่   ตำบล   อำเภอ   จังหวัด
1  เด็กชายภูวนัฏฐ์ ครคง  10/1  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
2  เด็กชายเจษฎา ขุนพิลึก  102  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
3  เด็กชายพรรษา บุญภักดี  132  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
4  เด็กชายธนวัฒน์ หลักเพชร  199  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
5  เด็กชายจิราวัฒน์ นาคแจ้ง  203  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
6  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีเดช  299  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
7  เด็กชายณภัทร ขุมทอง  37  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
8  เด็กชายบวรทัต ทัศเกิด  93  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
9  เด็กชายรัชภาค ลาโพธิ์  160/1  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
10  เด็กชายพานทองแท้ ทองชื่น  228  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
11  เด็กชายสรยุทธ ธูปแก้ว  270  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
12  เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรศรีขาว  396  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
13  เด็กชายณัฐวุฒิ หาญมนตรี  397  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
14  เด็กชายปวิต กันทัศน์  68  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
15  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อู่สุวรรณ  195  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
16  เด็กชายกลวัชร นาคสังข์  26  4  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
17  เด็กชายณัฐวุฒิ วังคีรี  192  4  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
18  เด็กชายธวัชชัย ทาเอื้อ  20  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
19  เด็กชายอนุวัฒน์ บุญยิน  43  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
20  เด็กหญิงจันทร์วลัย ประเสริฐแก้ว  48  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
21  เด็กชายธนภูมิ คำตาสุข  222  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
22  เด็กหญิงสุพิชญา คุยศรี  243  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
23  เด็กหญิงเดือนเพ็ญ มีเมืองตูม  337  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
24  เด็กชายณัฐดนัย ทาเอื้อ  391  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
25  เด็กหญิงเมธาพร ปานแม้น  410  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
26  เด็กหญิงพิชชาพร ระโหฐาน  413  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
27  เด็กชายสิรภัทร น้ำจันทร์  138  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
28  เด็กชายศุคลวัฒว์ สุขสวัสดิ์  198  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
29  เด็กชายวรเมธ ครคง  11  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
30  เด็กหญิงจิราพร พันธมาศ  24  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
31  เด็กชายเมธาสิทธิ์ คำศรี  37  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
32  เด็กชายเอกภพ สิงห์โสม  43  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
33  เด็กชายอภิชาติ ร้อยเชียงอินทร์  52  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
34  เด็กหญิงฐิติกานต์ ครคง  93  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
35  เด็กชายชินาธิป ประสารยา  11  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
36  เด็กหญิงทิพาพร นาคสุข  52  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
37  เด็กหญิงสุภัสสร บาตดี  107  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
38  เด็กชายอัครศิลป์ โปแก้ว  129  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
39  เด็กหญิงนิธิดา เกตุชาติ  195  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
40  เด็กหญิงนัตรัตน์ เพชรพ่วง  283  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
41  เด็กหญิงจิรายุ ศรีแจ่ม  9  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
42  เด็กชายศุภณัฐ คงจ้อย  14  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
43  เด็กชายกิตติศักดิ์ เมฆเขียว  235  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
44  เด็กชายไกรลาส วรเวก  3  11  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
45  เด็กหญิงวิลาวัลย์ อรรคนิตย์  143  11  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
46  เด็กหญิงนภพร คงเกลี้ยง  1  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
47  เด็กหญิงภัทรปภา รุ่งเรือง  3/1  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
48  เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ประสงค์สด  5/1  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
49  เด็กชายธนัชชา นุ่มเจริญ  98  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
50  เด็กชายพลพนา เสาวรส  183/1  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
51  เด็กหญิงศิรินภา มังคะลา  259  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
52  เด็กชายกล้องฟ้า ทิมงาม  383  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
53  เด็กชายธนัช สิงห์สม  109  14  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
54  เด็กชายณัฐพันธ์ การภักดี  154  14  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
55  เด็กชายวัชชิร สินตะมะ  3  15  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
56  เด็กชายวัชชิรส สินตะมะ  3  15  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
57  เด็กหญิงปพิชญา แสนอ้วน  25  15  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
58  เด็กชายธนกร สิงห์สม  29  15  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
59  เด็กหญิงณัฏฐณิชา บวรสิทธิวงษ์  99  15  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
60  เด็กหญิงมิลดา ลีสี  153  15  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
61  เด็กหญิงแสงเทียน การภักดี  59/3  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
62  เด็กหญิงเบญญาภา ธรรมขันแก้ว  74  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
63  เด็กชายสุวพัชร เกตุน้อย  291  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
64  เด็กชายเหมันต์ สิงห์สม  18  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
65  เด็กหญิงปิยธิดา พุ่มจำปา  25  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
66  เด็กชายกิตติกวิน สิงห์สม  121  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
67  เด็กชายปววริศร์ การภักดี  196  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
68  เด็กชายสุธีกานต์ ทิวาวงษ์  32/1  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
69  เด็กชายพงศ์พัฒน์ ศรีเดช  75  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
70  เด็กชายณภัทร พุ่มจำปา  105  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
71  เด็กชายสุขพิพัฒน์ การภักดี  49  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
72  เด็กชายกฤติเดช ตาตะกะ  126  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
73  เด็กหญิงรัชณีกร เมืองกุดเรือ  175  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
74  เด็กหญิงนูรยาบารียะห์ วรรณโภคา  208  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
75  เด็กชายกิตตินันท์ อ่อนช่วง  22  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
76  เด็กชายปพนวิช พึ่งเจียม  131  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
77  เด็กหญิงณัฏฐนิชา การภักดี  139  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
78  เด็กชายจัฏติณห์ หอมยามเย็น  178  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
79  เด็กชายสุริยา สุขสวัสดิ์  184  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
80  เด็กชายธนดล แสวงศิลป์  189  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
81  เด็กหญิงจิรภิญญา สุขนิรันดร์  190  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
82  เด็กหญิงณัชชา จันทร์รักษ  6  6  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
83  เด็กชายพิธิวัต ภูฆัง  61  6  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
84  เด็กหญิงชุติกานต์ เจียมทอง  347  6  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
85  เด็กชายพุทธคุณ เต็งมิ่ง  365  6  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
86  เด็กหญิงจิราภาณิช น้ำเพชร  353  7  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
87  เด็กหญิงพรรณปพร การภักดี  4  8  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
88  เด็กหญิงฐิตินันท์ สุวรรณมาโจ  22  8  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
89  เด็กชายภูสิษฐ์ การภักดี  40  8  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
90  เด็กชายเสกสรร อ่องศรี  88  8  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
91  เด็กหญิงณัฐนันทณี ทวีเตชพัฒน์  95  8  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
92  เด็กหญิงญาดา จันทร์รัสมี  198  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
93  เด็กหญิงณัฐชา ดีศรี  202  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
94  เด็กชายธัญเทพ ดีศรี  209/2  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
95  เด็กชายอัคคเดช ฤทธิ์คือกรด  274  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
96  เด็กหญิงรัตติกาล ขุมทอง  313  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
97  เด็กชายณัชพล สุขยืน  26  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
98  เด็กหญิงภัทรธิดา แย้มชุติ  269  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
99  เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ เผือกผ่อง  304  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
100  เด็กชายธนพงษ์ การภักดี  16  11  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
101  เด็กหญิงจุฑามาศ เรืองอำนาจ  18  11  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
102  เด็กหญิงอริสา แผ้วนาง  95/1  11  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
103  เด็กชายชวรัตน์ สังข์เงิน  31  12  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
104  เด็กหญิงวริสา ยงยิ่งสกุล  37/1  12  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
105  เด็กหญิงธนสร แตงนิ่ม  66/1  12  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
106  เด็กชายณัฐกันต์ สุนทรวิภาต  164  12  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
107  เด็กชายภาคิน กันเที้ยม  4  13  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
108  เด็กชายชวรัตน์ เอี่ยมศรี  14  13  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
109  เด็กชายธนกฤต ป้องฉิม  24  13  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
110  เด็กชายอัษฎาวุธ แสงปาน  4  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
111  เด็กหญิงภูริชญา วัฒนะ  43  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
112  เด็กหญิงวราภรณ์ ส่งเสริม  43/2  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
113  เด็กชายยศ งี้หลี  82  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
114  เด็กชายพัชรพล ศรีเดช  82  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
115  เด็กหญิงหนึ่งธิดา โพธิ์ประเสริฐ  90  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
116  เด็กชายธนกฤษ แขกอ่อน  105  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
117  เด็กหญิงกัลยกร จันทร์นุ่ม  130  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
118  เด็กชายธนกฤต เพ็งสวย  27  2  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
119  เด็กหญิงจิราวดี ดวงแก้ว  82  2  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
120  เด็กหญิงธนพร ศรีเดช  16/1  3  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
121  เด็กหญิงกฤตพร ประภาพิทักษ์  45/1  3  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
122  เด็กหญิงพรชฎา พุ่มจำปา  85  3  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
123  เด็กชายศิขเรศวา การภักดี  42  4  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
124  เด็กหญิงทอสิตา การภักดี  43  4  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
125  เด็กหญิงฟ้าลดา ศรีโสภณ  25  5  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
126  เด็กหญิงพรวิสา ศรีเดช  80  5  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
127  เด็กหญิงพรพรรษา ศรีเดช  80  5  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
128  เด็กหญิงสุริวิสา อินทอง  3/1  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
129  เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์สุข  44  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
130  เด็กชายพีรวิชญ์ ฉัตรธรรม  49  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
131  เด็กหญิงณิชาพร ทองเทพ  55  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
132  เด็กหญิงพิชามญชุ์ พุ่มจำปา  85  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
133  เด็กชายสุรสีห์ น้ำจันทร์  91  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
134  เด็กหญิงพัฑฒิดา ภูทำนอง  1  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
135  เด็กชายพัชรพล โทหน่อ  25  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
136  เด็กชายธนภัทร ทองเผือกวีรกุล  32  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
137  เด็กชายพศุตม์ กาฬภักดี  45  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
138  เด็กหญิงกมลลักษณ์ เสาวรส  56/1  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
139  เด็กชายฐนิต แสงทอง  66  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
140  เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีเดช  95  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
141  เด็กหญิงณัฏฐกานต์ แซ่เล้า  28  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
142  เด็กหญิงสุภาพิชญ์ แพ่งศรีเจริญสุข  38  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
143  เด็กหญิงรุจิกา บดีศรีสุข  73/1  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
144  เด็กหญิงปรมตา พุ่มใจ  120  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
145  เด็กหญิงกัลย์สุดา ทรัพย์เจริญ  126  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
146  เด็กชายอาทิวราห์ สินเพ็ง  135  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
147  เด็กหญิงชนันธร จันทรอาภา  24  9  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
148  เด็กหญิงวศินี ศรีเดช  90  9  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
149  เด็กหญิงสุดารัตน์ ภาชนะ  239  9  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
150  เด็กชายแมกซ์เวลล์ สเตรซี่  26  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
151  เด็กหญิงปัณฑิตา แก่นทรัพย์  80  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
152  เด็กชายภูริวัฒ เบี้ยวเก็บ  147  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
153  เด็กชายศุภเชฏฐ์ มาดา  16  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
154  เด็กชายบุญญฤทธิ์ บุญกระจ่าง  31  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
155  เด็กหญิงชนิภา เปรมทอง  65  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
156  เด็กหญิงธมนวรรณ กล้าหาญ  127/1  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
157  เด็กหญิงกรภัทร กาฬภักดี  129  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
158  เด็กชายธนวัฒน์ คุ่ยหอม  162  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
159  เด็กชายพีรภัทร สีวันนา  174  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
160  เด็กชายบุญอนันต์ สุวรรณประทีป  28  12  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
161  เด็กชายสรวิชญ์ อ่ำพึ่ง  36  12  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
162  เด็กหญิงกวิณตรา บาลนคร  9  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
163  เด็กชายณัฐกรณ์ ดวงจันทร์  16  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
164  เด็กชายปราการ บุญแจ้ง  39  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
165  เด็กหญิงณัฐภัสสร สุ่มงาม  65/1  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
166  เด็กชายณัฐพนธ์ ทาทอง  68  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
167  เด็กหญิงนิตยา นระม่วง  196  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
168  เด็กหญิงสุมาลี นรม่วง  199  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
169  เด็กชายจิรพัฒน์ คุ้มช้าง  226  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
170  เด็กชายสิทธิพงษ์ ศรีวันนา  14  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
171  เด็กชายพชรพล สิงห์สม  19  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
172  เด็กชายธนภัทร บุญสร้าง  78  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
173  เด็กชายปรัญชัย มิ่งสกุล  125/1  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
174  เด็กชายชนาภัทร น้ำทิพย์  200  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
175  เด็กชายธีรเมธา ธรรมศิลป์  333/6  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
176  เด็กหญิงยุพาพร ปั้นเหน่งเพ็ชร  5/1  15  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
177  เด็กหญิงปิยนุช หมื่นทุม  39  15  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
178  เด็กชายธนกฤต การภักดี  1  16  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
179  เด็กหญิงชนัญชิดา พวงพิกุล  93/1  17  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
180  เด็กชายธนพล แสนพันทา  59  18  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
181  เด็กหญิงสุณิสา ทองแท้  59/1  18  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
182  เด็กหญิงบุญญากานต์ นรสิงห์  7  19  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
183  เด็กหญิงรินรดา สิงห์โสม  29  19  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
184  เด็กชายนันทกร กลิ่นบานชื่น  44  19  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
185  เด็กหญิงลัดดาวัลย์ กลิ่นบานชื่น  137  19  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
186  เด็กชายทยากร ญาณวารี  159  19  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
187  เด็กชายไนยชน วงษ์สุวรรณ์  55  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
188  เด็กชายอดิเทพ ครคง  94  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
189  เด็กชายณัฐพัฒน์ คงเกลี้ยง  119  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
190  เด็กหญิงเปรมมิกา ปรึกษา  133  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
191  เด็กชายรพีภัทร บุญเงิน  28  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
192  เด็กหญิงอรธิชา ลายา  32  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
193  เด็กหญิงภูริชญา พวงสุข  45  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
194  เด็กชายอัศม์เดช ภูมิทอง  160/2  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
195  เด็กหญิงนภัสรา ทองชื่อน  246  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
196  เด็กหญิงวิภาดา ชาวโพธิ์ทอง  309  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
197  เด็กหญิงคุณณิชชากร เพิ่มเพ็ง  385/1  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
198  เด็กหญิงธัญชนก ยิ้มสุข  15  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
199  เด็กชายยอดอาวุธ จิตรถวิลวีระกุล  22  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
200  เด็กชายรุ่งโรจน์ จอนกระจ่าง  103  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
201  เด็กชายกิตติศักดิ์ ทาเอื้อ  206  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
202  เด็กหญิงธนัชพร ทาเอื้อ  210  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
203  เด็กหญิงบุณรดา พวงแก้ว  42/1  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
204  เด็กชายเกษมพันธุ์ สถิตย์พงษ์  56  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
205  เด็กหญิงมนัสนันท์ สำอางศรี  60  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
206  เด็กหญิงจินตกัญญา เข็มเงิน  91  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
207  เด็กหญิงธัญชนก ลาโพธิ์  106  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
208  เด็กชายอารักษ์ ชูขวัญ  107  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
209  เด็กชายพรชัยมงคล บุญเสริม  127  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
210  เด็กหญิงศศิภาพร ระโหฐาน  130  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
211  เด็กหญิงจิราพร สุขกรณ์  134  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
212  เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ครคง  370  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
213  เด็กหญิงอติกานต์ ยงเลิศ  29  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
214  เด็กหญิงศุณิษา ดวงจินดา  85  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
215  เด็กชายรัชชานนท์ ใยน้อย  95  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
216  เด็กชายเอกภพ ภู่ศรี  169  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
217  เด็กชายวรวุฒิ วงศรีแก้ว  216  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
218  เด็กชายธีระพงษ์ ใจเย็น  15  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
219  เด็กชายวงศกร ครคง  84  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
220  เด็กชายณัฐดนัย จบศรี  167  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
221  เด็กชายสรยุทธ เผือกผ่อง  37  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
222  เด็กชายพาทิศ จินดาพันธ์  54  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
223  เด็กชายธีรภัทร  102  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
224  เด็กหญิงกัญญาณัฐ พานทอง  169  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
225  เด็กชายธนพนธ์ สายทอง  176  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
226  เด็กหญิงอาทิตยา ครคง  199  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
227  เด็กชายยศพัฒน์ ครคง  293  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
228  เด็กหญิงอัญมณี รักภักดี  24  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
229  เด็กชายภานุพงศ์ โพธิ์สุวรรณ  127  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
230  เด็กหญิงนัสฑิพร ดาราโพธิ์  259  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
231  เด็กชายธีรพัฒน์ บุญเงิน  37  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
232  เด็กชายทัตเทพ วีระนนท์  41  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
233  เด็กหญิงนันทิพร เทพารักษ์  54  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
234  เด็กหญิงจารุวรรณ โพธิ์โต  90  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
235  เด็กชายเกียรติภูมิ บูชา  142  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
236  เด็กชายทัตเทพ พุกมาก  240  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
237  เด็กหญิงภัชราภา สักเพ็ชร์  328  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
238  เด็กหญิงอรวรรณ เพชรโยธา  356  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
239  เด็กหญิงนภัสสร ชาวโพธิ์ทอง  102/1  11  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
240  เด็กชายธนวัฒน์ การภักดี  146  11  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
241  เด็กหญิงจิรวรรณ มั่นคง  21  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
242  เด็กหญิงณัฐนรินทร์ แย้มไสว  69  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
243  เด็กหญิงณพัชญา โชระเวก  149  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
244  เด็กหญิงจุฑามาศ จำปาทอง  269  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
245  เด็กหญิงณัฐกานต์ กาฬภักดี  2  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
246  เด็กหญิงนลินทิพย์ ยานประสงค์  12  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
247  เด็กหญิงสุภัสรา สักเพ็ชร์  37  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
248  เด็กหญิงชนากานต์ ปลื้มเกียรติชัย  101  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
249  เด็กหญิงรุ่งนภา ครคง  256  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
250  เด็กหญิงพิชชา บุญชลอ  1  14  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
251  เด็กชายณภัสกร คำชู  108  14  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
252  เด็กชายนันธวัธ ทาจำรัส  24  15  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
253  เด็กหญิงกัญญพัชร สุวรรณโชติ  229  15  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
254  เด็กหญิงณัฐชา การภักดี  16  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
255  เด็กหญิงวศินี จันทร  52  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
256  เด็กหญิงธนัชพร หมวดนามน  55  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
257  เด็กหญิงณิชมน ศรีสุข  59/2  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
258  เด็กหญิงปราณปรีญา โพธิสิงห์  101  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
259  เด็กหญิงสร้อยฤดี การภักดี  295  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
260  เด็กชายพีรวิชญ์ ใสยาสน์  2/1  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
261  เด็กหญิงชนิดาภา ใจแสน  24  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
262  เด็กชายเตชิต พุ่มจำปา  152/1  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
263  เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ศรีเดช  160  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
264  เด็กชายจิระพงศ์ ดวงแก้ว  172  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
265  เด็กหญิงเสาวณีย์ ดวงแก้ว  172  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
266  เด็กชายมณฑล นิ้วงาม  273  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
267  เด็กชายชนาภัทร จันทรา  37  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
268  เด็กชายระพีภัทร์ บุญเงิน  78  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
269  เด็กหญิงพิชญา พุ่มจำปา  131/1  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
270  เด็กชายธนศักดิ์ การภักดี  135  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
271  เด็กชายณัฐพงค์ สีวันนา  331  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
272  เด็กหญิงณัฐธิดา การภักดี  23  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
273  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ตาตะกะ  126  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
274  เด็กชายนพณัฐ หวังสุขกลาง  23  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
275  เด็กหญิงชนิศา ศรีไพรบูรณ์  37  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
276  เด็กชายจิรวัชร แก้วอ่อนแสง  43  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
277  เด็กชายธนินท์ เตชดนัย  54  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
278  เด็กชายวรายุทธ เข็มเงิน  96  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
279  เด็กหญิงปาลิตา ประกอบผล  106  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
280  เด็กหญิงเกตุกมล สุขแก้ว  116  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
281  เด็กชายพรรษวุฒิ สุดโสม  158  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
282  เด็กหญิงปาริชาติ ศรีเดช  164  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
283  เด็กชายดนัยโชติ อบอุ่น  241  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
284  เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลำเพ็ง  252  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
285  เด็กหญิงนราพร ปานดำ  79  6  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
286  เด็กชายกรวิวัฒน์ บุญชาญ  81  6  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
287  เด็กชายศรัณย์ภัทร พุ่มจำปา  197  6  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
288  เด็กชายวรค์กร กันยา  75/1  7  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
289  เด็กชายธนดล มะยมทอง  187/2  7  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
290  เด็กชายธนพงษ์ ปัญดาศักดิ์  54  8  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
291  เด็กหญิงรุ้งทิพย์ พินิจสัย  88  8  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
292  เด็กชายสราวุฒิ อ่อนแก้ว  34  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
293  เด็กหญิงพาขวัญ แสนแสง  47/1  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
294  เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญรัตน์  76  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
295  เด็กหญิงสุภวรรณ สุขแสง  109  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
296  เด็กหญิงเปรมกมล ชูแสน  184/1  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
297  เด็กชายภูชิสสะ แจ่มชม  195  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
298  เด็กชายธัญธาวิทย์ ฉลาดน้อย  266  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
299  เด็กหญิงสุธิมา งามขำ  12  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
300  เด็กหญิงอัญชรีย์ แสงจันทร์  54  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
301  เด็กชายปวิตร เสนอกลาง  57  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
302  เด็กชายเอกวิน มั่นปาน  61  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
303  เด็กชายจักรภัทร แพนจำรัส  83  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
304  เด็กหญิงนัฐทยา พุ่มจำปา  111  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
305  เด็กชายพิชญะ แซ่กัง  119  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
306  เด็กชายพชรพล กลัดเงิน  262  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
307  เด็กหญิงเบ็ญจมาศ เจริญดีเสมอ  300  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
308  เด็กหญิงวิรดา กาฬภักดี  9  11  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
309  เด็กหญิงศุภักษร กลั่นเรือง  43  12  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
310  เด็กชายปัญญพัฒน์ โบสถ์ทอง  51  12  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
311  เด็กหญิงนันท์ภัส จันทร์รักษ์  120  12  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
312  เด็กหญิงธิติมา ทับทิมศรี  1  13  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
313  เด็กหญิงทิพาพร พันธ์พุ่ม  1  14  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
314  เด็กชายธนากร อ่อนแก้ว  366  14  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
315  เด็กหญิงจิณัฏฐตา ทิพย์สิงห์  9  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
316  เด็กหญิงนพมาศ เจตะนะเสน  19  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
317  เด็กชายปุณณเมธ บัวชื่น  43  3  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
318  เด็กชายภวินท์ อินสุ่ม  48  3  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
319  เด็กชายอัศวิน หมวกทอง  15  4  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
320  เด็กหญิงวัชรวรรณ น้ำทิพย์  40  4  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
321  เด็กหญิงนันทกร กลัดเงิน  15  5  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
322  เด็กชายชนิสร สอนสำราญ  19/1  5  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
323  เด็กชายณัฐพงศ์ ยอดดำเนิน  53  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
324  เด็กชายวิรุฬห์ฉัตร สิงห์โสม  54  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
325  เด็กชายกัญจน์ภัทร คู่ประสิทธิ์กุล  81  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
326  เด็กหญิงกุลนัดดา คู่ประสิทธิ์กุล  81  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
327  เด็กชายภูริภัทร พีระคัม  81  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
328  เด็กหญิงเปมิกา ทรดี  113  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
329  เด็กหญิงพัณณิตา สีวันนา  7  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
330  เด็กชายพชรพล เชื้อสวนมอญ  18  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
331  เด็กชายภูริทัต คล้ายคลึง  34  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
332  เด็กชายโชติ ทรัพย์รวงทอง  54  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
333  เด็กชายกฤตชญา ดีเสมอ  31  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
334  เด็กชายพิริยกร อยู่ยืนเป็นสุข  54  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
335  เด็กหญิงสุพิชชา อินทยาคม  137  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
336  เด็กหญิงวสุรมย์ อาจมิตร์  51  9  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
337  เด็กชายปวริศ กาฬภักดี  82  9  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
338  เด็กชายจิตติพัฒน์ วิรัชวงษ์  109  9  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
339  เด็กชายธรรมธกรณ์ บุญประคม  171/2  9  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
340  เด็กชายอนุชิต พันธ์มิต  242  9  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
341  เด็กหญิงปภาวรินทร์ มณีวงค์  19  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
342  เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ประเทืองกุลชัย  86  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
343  เด็กชายณัฐนน สุภาผล  163/1  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
344  เด็กหญิงสุธาสินี พุดศรีทอง  22/1  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
345  เด็กหญิงนันทิชา สีวันนา  26  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
346  เด็กชายธนโชติ คำสัตย์  150/1  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
347  เด็กหญิงกมลวรรณ กาฬภักดี  159/1  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
348  เด็กหญิงทิพานัน มะนาวหวาน  11  12  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
349  เด็กชายกฤษณ์กรกฏ วิสุทธิ์  69  12  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
350  เด็กชายกันตพงศ์ สิทธิชัย  89  12  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
351  เด็กชายณัฐภัทร ทองไพรวรรณ์  185  12  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
352  เด็กชายศุภโชค พลนิกร  123  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
353  เด็กหญิงจิราพัชร พึ่งพรม  179  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
354  เด็กหญิงพัชรี บุญนำ  198  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
355  เด็กหญิงสุภานัน ยิ้มสุข  52/1  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
356  เด็กชายธนภูมิ เรืองประโคน  57/1  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
357  เด็กชายสุเมธ กาฬภักดี  59  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
358  เด็กหญิงเกศรินทร์ อาสปาสา  62  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
359  เด็กหญิงจิรพรรณ การะษร  112  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
360  เด็กชายศุภกฤต บัวชื่น  120  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
361  เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร  170/1  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
362  เด็กชายพศิน แซ่เอี้ย  17  15  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
363  เด็กชายศรราม ทาเอื้อ  100  15  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
364  เด็กหญิงธัญชนก การภักดี  10  16  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
365  เด็กชายภาคิณ สาพิพัตร์  2  17  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
366  เด็กชายกนก ทัดบัวขำ  18  17  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
367  เด็กหญิงน้ำฝน ปานดวง  9  18  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
368  เด็กหญิงพัณณิตา จันทา  48  18  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
369  เด็กชายชินภัทร กมลมาลย์  181  18  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
370  เด็กชายวรวัฒน์ ศรีไพบูรณ์  2/1  19  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
371  เด็กชายพสธร รักไทย  55  19  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
372  เด็กชายธีรภัทร วงษ์สิงห์  87  19  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
373  เด็กชายชนัญญู พุ่มจำปา  17/1  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
374  เด็กชายธนากร อนันตอาจ  33  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
375  เด็กหญิงลักษิกา โยธาตรี  44  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
376  เด็กชายจิรายุตม์ สังข์ธรรม  58  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
377  เด็กหญิงธัญชนก วรรณสุทธิ์  109  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
378  เด็กชายยศพงษ์ สุรศร  125  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
379  เด็กชายอานนท์ ปิวรบุตร  220  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
380  เด็กหญิงสิริญทิพ ครคง  227  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
381  เด็กหญิงสุพรรณิการ์ การภักดี  239  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
382  เด็กชายนนทพัทธ์ ทาเอื้อ  260  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
383  เด็กชายปณชัย บุญประเสริฐ  282  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
384  เด็กชายแอริค โกซด์ซิก  10  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
385  เด็กชายเดชาวัต ศรีสวัสดิ์  69  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
386  เด็กชายคณิณ หอมไม่หาย  266  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
387  เด็กชายอนุพนธ์ สุกใส  364  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
388  เด็กชายชนาธิป จิตรถวิลวีระกุล  22  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
389  เด็กหญิงชฎาพร สิงห์ลอ  29  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
390  เด็กชายภาคินธร ศรีพัตน์  39  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
391  เด็กหญิงขวัญจิรา เกาะแก้ว  102  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
392  เด็กชายอนาวิล เพ็งสวย  120  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
393  เด็กชายวิทยา อุทัศน์  124  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
394  เด็กหญิงนริทร์ทิพย์ อู่ทอง  130  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
395  เด็กหญิงณัฐณิชา แจ่มจันทร์  191  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
396  เด็กชายกิตติศักดิ์ เรืองแสง  14  4  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
397  เด็กชายณัฐนันท์ เณรผึ้ง  97/1  4  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
398  เด็กหญิงกนกวรรณ สีใส  110  4  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
399  เด็กชายชญานนท์ จิตตรีเมือง  5  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
400  เด็กชายภูวนัย นทองดี  32/1  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
401  เด็กหญิงเขมจิรา บุญชู  50  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
402  เด็กชายกิตติพัฒน์ ช่อจำปี  133  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
403  เด็กหญิงกมลฉัตร พุ่มพวง  166  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
404  เด็กชายธีรเมธ คำตาสุข  222  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
405  เด็กชายอัฐษดิณย์ บุญประสิทธิ์  373  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
406  เด็กหญิงอัญรินทร์ อินทร์อ่ำ  404  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
407  เด็กหญิงวริศรา สิงห์สม  415  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
408  เด็กชายฐิติวัฒน์ ประยูรเจริญชัย  9/1  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
409  เด็กหญิงลัดดาวรรณ นาคสังข์  20  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
410  เด็กหญิงวรันธร ชาวโพธิ์ทอง  32  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
411  เด็กหญิงพัฒนวดี ชาวโพธิ์ทอง  37  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
412  เด็กชายบริพัตร ทองคำชู  62/1  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
413  เด็กหญิงปวีณ์สุดา ดวงจินดา  76  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
414  เด็กชายอติเทพ ดวงจินดา  77  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
415  เด็กชายนภัสกร บุญยรัตพันธ์  297  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
416  เด็กหญิงณัฐธิดา เรียงถนอม  7  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
417  เด็กหญิงเบญญาภา นาคจันทร์  45  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
418  เด็กหญิงหนึ่งธิดา เทพประสิทธิ์  195  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
419  เด็กหญิงภัทราภรณ์ น้ำแก้ว  199  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
420  เด็กหญิงน้ำหนึ่ง ครคง  235  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
421  เด็กชายนที ครคง  235  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
422  เด็กชายธนวัช ภิรมย์ไกรภักดิ์  236  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
423  เด็กชายจิรสิน ศรีเดช  13  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
424  เด็กหญิงพัชรี นักกรองดี  41  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
425  เด็กหญิงหทัยทิพย์ จันทร์ชื่น  56  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
426  เด็กหญิงศิริญญา ทาสุดใจ  76/2  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
427  เด็กชายจิรพนธ์ ภูฆัง  246  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
428  เด็กหญิงกำไล แตงนิ่ม  256  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
429  เด็กชายวัลลภ ศรีแก้ว  38  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
430  เด็กชายพิชญุตม์ ธัญญเจริญ  90  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
431  เด็กชายรัตน์ชานน ยี่สุ่น  95  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
432  เด็กหญิงนลัทพร เทพรักษ์  97  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
433  เด็กหญิงจุฑามาศ ขันคำ  356  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
434  เด็กชายนรวิชญ์ เล็กสมบูรณ์วงศ์  1  11  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
435  เด็กชายสุรชัยยาภิรักษ์ ใสปาน  2  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
436  เด็กชายกรวิณธร พรมแดง  13  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
437  เด็กหญิงฐิตาภรณ์ งามขำ  82  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
438  เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วแกม  183  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
439  เด็กหญิงชฎาพร ถนอมลักษณ์  258  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
440  เด็กชายนภัสกร แดงศรี  268  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
441  เด็กหญิงวรนุช กาฬภักดี  7  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
442  เด็กหญิงณัฐชยา กาฬภักดี  11  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
443  เด็กหญิงภัทรธิดา ภาวนา  19  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
444  เด็กหญิงกมลชนก มุกสิกาวัน  19  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
445  เด็กหญิงกมลรัตน์ เสียมลอยน้ำ  27  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
446  เด็กชายพงษ์ดนัย ชื่นพยอม  50  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
447  เด็กหญิงศศินภา อินเงิน  79  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
448  เด็กหญิงสุตราภัทร อินโต  88  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
449  เด็กหญิงอริสรา การภักดี  8  15  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
450  เด็กหญิงวชิรญาณ์ เที่ยงพุ่ม  16  15  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
451  เด็กชายประสิทธิชัย โพธิอาสน์  251  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
452  เด็กชายกิตติคุณ ทองขจร  307  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
453  เด็กหญิงกัญญาภัทร โสภา  9  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
454  เด็กหญิงณัฐณิชา สิงห์สม  121  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
455  เด็กชายวุฒิภัทร ฉ่ำคุ่ย  151/1  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
456  เด็กชายธีรศักดิ์ เพชรพ่วง  173  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
457  เด็กชายธนรัตน์ ธัญญเจริญ  221  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
458  เด็กหญิงเกวลิน ครุฑนรชัย  276  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
459  เด็กชายวรรณเศรษฐ์ นพรัตน์  60  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
460  เด็กหญิงภัณฑิรา ดีเสมอ  72/1  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
461  เด็กชายณัฐพงศ์ นกเล็ก  77/2  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
462  เด็กหญิงเกศมารา ดีเสมอ  363  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
463  เด็กหญิงมินตรา พลจันทร์  52/1  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
464  เด็กชายเจริญ เตชดนัย  54  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
465  เด็กหญิงโชติกา สวัสดี  67  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
466  เด็กชายชยพล โพธิ์สุวรรณ  135  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
467  เด็กหญิงณัฐวิภา การภักดี  139  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
468  เด็กชายจักรินทร์ เปี่ยมสิน  192  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
469  เด็กชายณัฐนนท์ จ่างผล  201  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
470  เด็กหญิงอาทิมา พูลอนันต์  215  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
471  เด็กหญิงศุทธิกานต์ การภักดี  42  6  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
472  เด็กชายชนาภัทร เสกขา  377  6  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
473  เด็กหญิงนารีรัตน์ รุ่งเรือง  12  7  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
474  เด็กชายธนภัทร สุขพลัม  35/1  8  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
475  เด็กหญิงพิศญาฉัตร ศรีเดช  74  8  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
476  เด็กชายธีรพัฒน์ รสมณี  79  8  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
477  เด็กชายนันธพงศ์ ชมชื่น  9  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
478  เด็กชายนรากร เอี่ยมแย้ม  198  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
479  เด็กหญิงพิมพ์ชนก อ่อนแก้ว  280  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
480  เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรศักดิ์  6  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
481  เด็กหญิงกมลวัทน์ อ่อนช่วง  25  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
482  เด็กชายภัทรพล แก้วสุวรรณ  74  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
483  เด็กชายทักษ์ดนัย การภักดี  92  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
484  เด็กชายกวิน การภักดี  146  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
485  เด็กหญิงปริชดา โพธิ์กลิ่น  268  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
486  เด็กชายพัฒนพงษ์ สำเภาทอง  21  11  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
487  เด็กชายนวันธร ศรีเดช  36  11  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
488  เด็กชายวัชรพล ระโหฐาน  45  11  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
489  เด็กหญิงกัญญาภัทร เพ็งคำทอง  190  12  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
490  เด็กหญิงวีร์สุดา การภักดี  6  13  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
491  เด็กชายเหมราช โกมุท  7  13  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
492  เด็กชายศุภณัฐ ป้องฉิม  24  13  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
493  เด็กหญิงสุรศิตา สร้อยคำ  89  13  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
494  เด็กชายปริญญา ยอดดำเนิน  19  14  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
495  เด็กหญิงเพชรชมพู แก่นเจริญ  24  14  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
496  เด็กหญิงพรไพลิน อ่อนแก้ว  25  14  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
497  เด็กหญิงสุนารี น้ำเพชร  90  14  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
498  เด็กหญิงชัญญานุช เกาะแก้ว  22  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
499  เด็กหญิงชมพูนุช ศรีวันนา  104  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
500  เด็กชายกันตพัฒน์ การภักดี  21/1  2  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
501  เด็กหญิงกัญพรรธน์ พุ่มจำปา  31  2  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
502  เด็กหญิงสิราวรรณ ขันตี  99  2  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
503  เด็กหญิงวิภาวดี พุ่มจำปา  5  4  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
504  เด็กหญิงนิชาภัทร เงินทอง  9  4  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
505  เด็กหญิงอรวินท์ สิงห์สม  15  4  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
506  เด็กชายปิยะนัฐ นิโรจน์  34/2  5  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
507  เด็กหญิงณัฐลิตา ไพรสันต์  95  5  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
508  เด็กหญิงศรัญญา สิงห์สม  113  5  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
509  เด็กหญิงสิรามล นาคแก้ว  38  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
510  เด็กหญิงปภาวดี ยอดดำเนิน  53  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
511  เด็กหญิงณัฏฐชญา กฤษณะพันธุ์  55/1  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
512  เด็กหญิงรัชนีกร ใจเฉื่อย  71/2  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
513  เด็กชายจิรกร สาระพันธ์  128  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
514  เด็กหญิงฐิติชญาน์ กลิ่นหอม  155  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
515  เด็กชายญาณภัทร ศรีเดช  26  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
516  เด็กชายภาคิน ดวงแก้ว  77  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
517  เด็กหญิงภัทรภร สมพะเดิม  89  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
518  เด็กหญิงอณัฐศร พุ่มจำปา  102  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
519  เด็กชายภูดิศ ทองรัตนะ  118  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
520  เด็กหญิงชัชชญา สินเพ็ง  135  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
521  เด็กชายอัครเศรษฐ์ เตี๋ยววงษ์สุวรร  39  9  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
522  เด็กชายธนกร พุ่มจำปา  115  9  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
523  เด็กหญิงพิชชานันท์ อ่ำนก  119  9  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
524  เด็กชายปัญญากร เฉลิมเมธากุล  191  9  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
525  เด็กหญิงแก้วเก้า เพ็งผล  47  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
526  เด็กหญิงมณีรัตน์ กล้าหาญ  50/1  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
527  เด็กชายวิชญาพร โพโต  61  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
528  เด็กชายจิรายุ ชัยสรรค์  71  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
529  เด็กหญิงกชกร แจ้งจีน  134  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
530  เด็กหญิงธัญธิดา ใจมั่น  184/1  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
531  เด็กชายก้องภพ ไกรษร  207  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
532  เด็กหญิงประภาสิริ เพลิงน้อย  214  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
533  เด็กชายรุ่งโรจทวี สุริยะ  161  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
534  เด็กชายสุวรรณกฤษ พรมมา  228  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
535  เด็กชายนันทวัฒน์ ทาเอื้อ  91  12  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
536  เด็กชายพงศภัค แพงป้อม  181  12  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
537  เด็กชายอนุสรณ์ อินทร์จั่น  200  12  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
538  เด็กหญิงกันธิมา ศรีบุตร  8  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
539  เด็กชายธีรพัฒน์ อ่อนเขา  62  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
540  เด็กชายชาญชัย บุญจันทร์  33  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
541  เด็กหญิงณัฏฐนันท์ จันจร  170/1  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
542  เด็กชายณัฐนนท์ สิงห์โสม  43  15  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
543  เด็กหญิงพรรณนิภา ศรีเดช  65  15  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
544  เด็กชายกฤตวิทย์ เสาวรส  23  16  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
545  เด็กหญิงดารารัตน์ กิ่งกังวาลย์  35  16  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
546  เด็กหญิงพัชรพร เปี่ยมสุข  1  18  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
547  เด็กหญิงกนกพร สง่าเนตร  22  18  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
548  เด็กหญิงพรยมล ศรีวันนา  50  19  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
549  เด็กหญิงณฐมน เข็มเงิน  79  19  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
550  เด็กชายเมธา อินทมาศน์  131  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
551  เด็กหญิงภัทราพร ครคง  155  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
552  เด็กชายศุภณัฐ ปู่คำกอง  216  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
553  เด็กชายณัฐพงศ์ โอรักษ์  55  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
554  เด็กหญิงหทัยพร ประสพ  70  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
555  เด็กชายอาชวิน ภูมิทอง  101  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
556  เด็กหญิงปีใหม่ ชาวโพธิ์ทอง  309  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
557  เด็กชายธนภัทร ศรียางนอก  331  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
558  เด็กหญิงดวงพร วงษ์สุวรรณ  358  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
559  เด็กชายภาณุกร โพโต  54  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
560  เด็กหญิงปิยธิดา จอนกระจ่าง  103  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
561  เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพ์สุวรรณ์  167  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
562  เด็กหญิงสุภัสสรา กันทัด  15/1  4  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
563  เด็กหญิงจรีย์พร กองจันทร์  375  4  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
564  เด็กหญิงอัญญามา ครคง  17  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
565  เด็กชายจิตติพัฒน์ แก้วซ้าย  18  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
566  เด็กชายสุทธิรักษ์ สำรวยริทธิ์  35  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
567  เด็กหญิงจรรยาภรณ์ สำอางศรี  134  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
568  เด็กชายนนท์นทีร บุญเสริม  147  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
569  เด็กหญิงสุภัทรชยา กลิ่นจำปา  299  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
570  เด็กชายศุภวัชร เจริญคง  384  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
571  เด็กชายณัฐชนน นครคง  389  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
572  เด็กชายชัยณรงค์ น้อยนิ่ม  398  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
573  เด็กชายนนทกร ศรีเดช  401  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
574  เด็กหญิงนัทชา กาฬภักดี  405  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
575  เด็กหญิงชุติกานต์ เกิดประดับ  9  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
576  เด็กหญิงพัทธนันท์ อุ่มแสง  21/1  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
577  เด็กชายวีรภัทร ศรีอินทร์  42  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
578  เด็กชายธนวุฒิ ทองคำชู  62/1  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
579  เด็กชายบุญยาฤทธิ์ แตงนิ่ม  87  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
580  เด็กชายณัชนนท์ ทองคำชู  187  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
581  เด็กหญิงน้ำค้าง บัววาส  129  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
582  เด็กชายรัชชานนท์ ชมชื่น  148  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
583  เด็กชายธนวัฒน์ จันทร  155  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
584  เด็กหญิงสุกัญญา สายทอง  176  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
585  เด็กชายกันตภณ พันพละ  194  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
586  เด็กหญิงธนัญญา ทาบ้านฆ้อง  204  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
587  เด็กชายภูชิต แตงนิ่ม  11  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
588  เด็กหญิงสโรชา กลิ่นจิ๋ว  86/1  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
589  เด็กชายกิตติพงษ์ โพธิ์สุวรรณ  235  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
590  เด็กหญิงทิพย์สุดา ครคง  257  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
591  เด็กชายกิตติพศ เขียวตาล  3  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
592  เด็กชายธนพงษ์ ใจเย็น  22  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
593  เด็กหญิงขวัญจิรา ทองเพ็ง  26  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
594  เด็กหญิงพัชรียา เพ็งทั่ว  30  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
595  เด็กชายภัทรดนัย ภูษาจารย์  30  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
596  เด็กหญิงกมลเนตร เพชรน้อย  39  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
597  เด็กชายณรงค์กร เที่ยงพุก  1  11  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
598  เด็กหญิงพิมพ์พิมล ปิจคำ  181  11  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
599  เด็กหญิงปริฉัตร สุภาผล  39  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
600  เด็กชายกฤตนู ม่วงมี  150  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
601  เด็กหญิงธวัลรัตน์ นุชพูล  236  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
602  เด็กชายเกรียงชัย บุญมาก  32  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
603  เด็กชายณฐกร อินโต  49  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
604  เด็กหญิงภัคจิรา มุสิกาวัน  55  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
605  เด็กชายนันทิภาคย์ น้ำจันทร์  308  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
606  เด็กชายธีรภัทร น้ำจันทร์  308  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
607  เด็กหญิงธนวรรณ เดชทองคำ  107  14  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
608  เด็กหญิงวรัญญา บุญรวม  19  15  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
609  เด็กหญิงวิชญาพร หมื่นขัน  25  15  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
610  เด็กหญิงญาณิดา พากเพียร  56  15  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
611  เด็กหญิงญาณาทิพย์ การภักดี  84  15  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
612  เด็กชายณัฐนนท์ วังฉิม  31  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
613  เด็กชายณภัทร กระสวยทอง  37  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
614  เด็กชายธีรภัทร ศรีเดช  153  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
615  เด็กหญิงปรียาณิศา ศรีวิชัย  168/1  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
616  เด็กหญิงวราลี เข็มเงิน  195  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
617  เด็กชายธีระพงษ์ ทับทิมศรี  272  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
618  เด็กชายธีรภัทร พิมพา  347  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
619  เด็กหญิงกนกกาญจน์ ด้วงท้วม  42  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
620  เด็กหญิงชนิดาภา แผ้วเกตุ  87  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
621  เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันชื่น  96  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
622  เด็กชายจิรายุทธ หาญทนงค์  165  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
623  เด็กหญิงสุชานุช ใจซื่อ  181  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
624  เด็กชายณฐวัฒน์ ยิ้มประดิษฐ  188  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
625  เด็กชายชนะพล ดอนสระไพร  215  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
626  เด็กหญิงกมลวรรณ สร้อยจำปา  240  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
627  เด็กหญิงนภัสสร โฉมเชิด  267  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
628  เด็กหญิงกัญญาภา เต็งมิ่ง  365  6  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
629  เด็กหญิงญาณิศา กาฬษร  12  8  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
630  เด็กหญิงภาวิณี เสาวรส  70  8  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
631  เด็กหญิงสายน้ำผึ่ง อ่องศรี  88  8  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
632  เด็กหญิงภัทรพร เมฆเขียว  11  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
633  เด็กหญิงณิชากร บุญเสริม  177  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
634  เด็กชายพชร ดีศรี  209/2  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
635  เด็กหญิงปณิดา อ่อนแก้ว  280  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
636  เด็กชายฐิติวุฒิ พุ่มจำปา  4  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
637  เด็กชายสุกันยา ขำประสงค์  55  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
638  เด็กชายรักดี แพนจำรัส  83  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
639  เด็กหญิงโซเฟีย ลากูอิซ่า  94  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
640  เด็กหญิงวิลาวัลย์ การภักดี  210  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
641  เด็กชายจิลากร เพ็งลาด  309  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
642  เด็กหญิงรินรดา บุญมา  76  11  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
643  เด็กหญิงอธิชา วรรณพงษ์  18  12  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
644  เด็กหญิงอมลวรรณ จันทร์สุขเนตร  55  12  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
645  เด็กหญิงอมรรัตน์ ทานีวัน  159  12  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
646  เด็กชายอนุสรณ์ นรสิงห์  28  13  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
647  เด็กชายจิรพัฒน์ ดวงจินดา  179/1  13  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
648  เด็กหญิงชนมน ทับทิมศรี  276  13  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
649  เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิงห์โสม  15  14  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
650  เด็กหญิงวรรณรดา ทาเอื้อ  32  14  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
651  เด็กชายณัฐรัชต์ หล่อเหลี่ยม  146/2  14  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
652  เด็กหญิงอันทิรา ปรึกษา  154  14  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
653  เด็กชายคฑาวุฒิ เจริญศรี  194  14  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
654  เด็กชายภาณุวิชญ์ อินทะจำปา  26  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
655  เด็กชายตนุภัทร ศรีเดช  82  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
656  เด็กหญิงนริสรา พุ่มจำปา  84  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
657  เด็กชายทวีโชค บุญกระจ่าง  100  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
658  เด็กชายชยางกูร สีวันนา  108  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
659  เด็กชายภัทรพล แจ่มจ่าย  50  2  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
660  เด็กชายวรินทร เจตนเสน  59  2  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
661  เด็กชายอัครชัย ศรีเดช  81  3  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
662  เด็กชายกิตติคุณ คำตาสุข  28  4  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
663  เด็กชายณัฏฐ์ณธกฤศ์ วงษ์ปา  12  5  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
664  เด็กหญิงณัฐรดา สีวันนา  52  5  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
665  เด็กหญิงวรรณวิษา เหมือนมอญ  95  5  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
666  เด็กชายธีรภัทร์ เปี่ยมมูล  109  5  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
667  เด็กชายอติคุณ เอมน้อย  110  5  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
668  เด็กหญิงขวัญชนก วงษ์คำมี  74/2  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
669  เด็กชายธนวัฒน์ รักศรี  80  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
670  เด็กชายวรกฤต อ่อนสอาด  123  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
671  เด็กชายเตชิต สารคำ  20  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
672  เด็กชายภควดล ยิ่งระลึก  36  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
673  เด็กชายวชิรวิชญ์ ยองจา  39  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
674  เด็กชายพีรภัทร สีวันนา  108  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
675  เด็กหญิงกัญญาพัชร ชัยวัฒน์สมวงศ์  93  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
676  เด็กหญิงศิริประภา อินเงิน  132  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
677  เด็กหญิงณัฐรินีย์ แหวนอ่อน  49  9  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
678  เด็กหญิงณปภัช คงทัด  13/1  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
679  เด็กหญิงสุภานี ศรีสัมฤทธิ์  164  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
680  เด็กหญิงฐิติรัตน์ มั่นกลิ่น  196/2  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
681  เด็กชายชัยสิทธิ์ พรมสมบัติ  224  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
682  เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีเดช  229  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
683  เด็กชายกฤษฎา อยู่ศรี  15  12  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
684  เด็กชายภัทรพงศ์ อุทัศ  133/1  12  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
685  เด็กชายบรรดิษฐ์ เอี่ยมสอาด  24  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
686  เด็กชายจีราวัฒน์ โขมะวัฒน์  39  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
687  เด็กชายกันยา ทองสัมฤทธิ์  78/2  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
688  เด็กชายวรากร พิเจรารัมย์  143  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
689  เด็กชายณัฐวุฒิ นรม่วง  242  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
690  เด็กชายสุกฤษฏิ์ ศรีวันนา  14  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
691  เด็กชายปิยะวัฒน์ นิคมทองสิงห์  26  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
692  เด็กหญิงลัลนา เชี่ยวชาญ  61  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
693  เด็กหญิงรุ่งอรุณ จันทร์คนึง  116  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
694  เด็กชายเตชะสิทธิ์ ทองคำ  120  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
695  เด็กหญิงณัฐรดา บัวชื่น  120  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
696  เด็กชายกิตตินันท์ ปั้นเหน่งเพ็ชร  207  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
697  เด็กชายธนรัตน์ เขาแก้ว  208  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
698  เด็กหญิงณัฐนิชา คำหอมกุล  8  15  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
699  เด็กหญิงกัญญาณัฐ วัลลา  46  16  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
700  เด็กชายวริทธิ์นันท์ สาพิพัตร์  2  17  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
701  เด็กหญิงเมธาพร แก้วเกตุพงศ์  207/1  17  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
702  เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญสงวน  12  18  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
703  เด็กชายอิสยาห์ สวัสดิ์รัตนาภรณ์  20  19  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
704  เด็กหญิงชุติมา คงทัด  111  19  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
705  เด็กหญิงลลิตพรรณ บุญปกครอง  127/5  19  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
706  เด็กหญิงธัญชนก ดาอินวงค์  211  19  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
707  เด็กชายรัฐภูมิ ขุมทอง  221  19  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
708  เด็กหญิงอัชรา วรรณสุทธิ์  18  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
709  เด็กชายมณฑล บุญประเสริฐ  64  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
710  เด็กหญิงนิตติพร อินทมาศน์  131  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
711  เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคแจ้ง  203  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
712  เด็กชายลภัสธรณ์ ครคง  263  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
713  เด็กชายจารุเดช มะทะคาร  3  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
714  เด็กหญิงกัญญาภัทร์ บุญเงิน  61  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
715  เด็กหญิงศิโรรัตน์ พวงมาลี  129  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
716  เด็กชายจิรายุ ภูมิมิตร  160/2  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
717  เด็กหญิงกัลยาวีร์ พรหมพึ่ง  263  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
718  เด็กชายพิพิธธน คำจันทร์  307  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
719  เด็กหญิงกัญญาพร ทองมี  51  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
720  เด็กหญิงเนตรนภา เกษมสุข  207  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
721  เด็กหญิงพัชราวรรณ ศรีวันนา  211  3  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
722  เด็กชายสิรวัชญ์ พบพิพัก  256  4  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
723  เด็กหญิงจรรยาพร พานทอง  22  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
724  เด็กชายอิศรากร บุญยิน  43  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
725  เด็กชายณัฐพัชร์ ยอดดำเนิน  49/1  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
726  เด็กหญิงณัฐณิชา ช่อจำปี  133  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
727  เด็กชายชัชพิบุก จิตรดา  155  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
728  เด็กหญิงอภิสรา คุยสี  243  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
729  เด็กชายนเรนทร พันธุนิบาต  64  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
730  เด็กชายธนดล ครสุวรรณ์  298  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
731  เด็กหญิงธิดารัตน์ อู่ทอง  28  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
732  เด็กชายกิตติภพ ครคง  30  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
733  เด็กชายณัฐพัฒน์ ชมชื่น  148  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
734  เด็กหญิงนันธิดา เทพประสิทธิ์  195  7  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
735  เด็กชายชนาธิป บุญเสริม  25  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
736  เด็กหญิงนันทิพร บุญศรีวงษ์  76  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
737  เด็กชายฉัตรเพชร กันเกิด  165  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
738  เด็กชายภควัต ครคง  242  8  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
739  เด็กหญิงนฤภร ล้อมวงษ์  6  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
740  เด็กหญิงมาริสา หยวกบุญมา  8  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
741  เด็กชายภาสกร คงจ้อย  14  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
742  เด็กหญิงกชกร แสนใจ  29  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
743  เด็กชายวัชรินทร์ หยวกบุญมา  44  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
744  เด็กหญิงวริษฐา ร้อยเชียงอินทร์  260  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
745  เด็กชายปานัท ขุนพิลึก  8  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
746  เด็กหญิงลูกน้ำ อินทร์จันทร์  48  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
747  เด็กหญิงอนินทิตา พุกมาก  240  10  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
748  เด็กหญิงธัญชนก ใจแสน  193  11  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
749  เด็กหญิงอธิชา วิเชียร  39  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
750  เด็กชายปวินท์ ครคง  245  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
751  เด็กหญิงญานิศา จำปาทอง  269  12  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
752  เด็กหญิงพรพิมล มุสิกาวัน  38  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
753  เด็กชายชญานนท์ อินเงิน  378  13  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
754  เด็กชายธนากร อัศวราพานิช  75  14  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
755  เด็กชายกลวัชร ลิมตะมะ  13  15  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
756  เด็กชายกฤษฎา พุ่มจำปา  23  15  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
757  เด็กหญิงเขมิกา ฉ่ำชมวิทย์  60  15  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
758  เด็กชายภูมิพัฒน์ วัฒนะ  43  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
759  เด็กชายเจษฎา พุ่มจำปา  43/1  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
760  เด็กชายธณภัทร จันทร์นุ่ม  130  1  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
761  เด็กชายสุริย สีวันนา  6  2  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
762  เด็กชายสถิตคุณ พูลเขตกัน  57/1  2  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
763  เด็กหญิงสุพิชญาย์ การภักดี  66  2  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
764  เด็กหญิงนันธิยา ชาวโพธิ์ทอง  12/2  4  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
765  เด็กหญิงนฤมล ปรึกษา  48  4  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
766  เด็กหญิงอริญรดา เอมน้อย  79  4  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
767  เด็กชายธนภัทร ทาเอื้อ  116  5  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
768  เด็กหญิงฉัตราภรณ์ ทาเอื้อ  132  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
769  เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เจริญพิทักษ์กุล  134  6  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
770  เด็กชายชนาภัทร ยอดดำเนิน  16  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
771  เด็กชายรัสญา จันทะมัง  100  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
772  เด็กชายธวัฒชัย ขำเตี้ย  110  7  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
773  เด็กหญิงธนภรณ์ บุญรอด  44  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
774  เด็กชายศตคุณ พุ่มจำปา  91  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
775  เด็กชายพชรเดช พุ่มจำปา  92  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
776  เด็กชายกิตติพล ศรีเดช  130  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
777  เด็กชายประสิทธิชัย ศรีคำแหง  139  8  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
778  เด็กชายวรวัฒน์ แก้วประเสริฐ  35  9  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
779  เด็กชายวรรธนัย แก้วประเสริญ  35  9  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
780  เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีเดช  69  9  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
781  เด็กหญิงมีนา ศรีเดช  186  9  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
782  เด็กชายตะวัน ไกรษร  18  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
783  เด็กหญิงกชกร กองเบี้ยว  44  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
784  เด็กชายเจตริน ชัยสรรค์  100  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
785  เด็กชายธนภัทร มิ่งสกุล  108  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
786  เด็กชายสรวิชญ์ ศรีวันนา  199  10  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
787  เด็กหญิงพีรดา ปรีชา  39  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
788  เด็กชายณัฐพัชร์ สีวันนา  55  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
789  เด็กหญิงสุรดา บุญสิน  163  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
790  เด็กชายกฤตธณโชค คงกำปั่น  210  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
791  เด็กหญิงกันธณพร ชาวงษ์  224  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
792  เด็กหญิงวิชญาพร พุ่มจำปา  235  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
793  เด็กหญิงณัฐวลัญช์ อยู่คง  241  11  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
794  เด็กชายกฤษณะ เรือสีจันทร์  39  12  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
795  เด็กหญิงจุฑาภรณ์ อ่อนช่วง  90  12  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
796  เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อ่อนช่วง  90  12  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
797  เด็กชายกมล โพธิ์ทอง  116/1  12  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
798  เด็กหญิงชลธิชา คลังเมือง  176  12  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
799  เด็กชายเฮเดน ฮาร์นี่  180  12  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
800  เด็กหญิงภรณ์นิภา ฉุนหอม  152/1  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
801  เด็กชายนพรัตน์ ครคง  232  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
802  เด็กหญิงจุฑามาศ ทหาร  245  13  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
803  เด็กชายธนายุต โพธิ์งาม  7  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
804  เด็กชายปัญญพนต์ ดีคราม  63  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
805  เด็กชายกรวิชญ์ รังเจริญ  64/1  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
806  เด็กหญิงพิลาวรรณ์ หมวดผา  79  14  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
807  เด็กชายพงศกร ศรีเดช  45  15  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
808  เด็กหญิงภิญญาพัช มุสิกาวัน  185  15  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
809  เด็กชายรัชตพล เลิศชัยโสภี  2  16  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
810  เด็กชายธนกฤต จันทรา  78  17  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
811  เด็กหญิงณพัชญา เชียงสิน  225  17  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
812  เด็กชายกิติศักดิ์ สิงห์ลอ  39  18  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
813  เด็กหญิงพลอยฟ้ารุ่ง จำปาทอง  120  18  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
814  เด็กชายปกรณ์พล จันทร์กลิ่น  75  19  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
815  เด็กหญิงปาริชาติ เปรมจิตต์  124  19  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท
816  เด็กหญิงประภัสสร การะเวกโสม  1  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
817  เด็กชายอภิวัฒน์ หมวกทอง  2  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
818  เด็กหญิงกนกวลัย ธรรมขันแก้ว  74  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
819  เด็กชายกรินทร์ แพ่งนคร  84  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
820  เด็กหญิงกรองขวัญ การภักดี  87  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
821  เด็กชายภูวดล จันทร์กล่ำ  200  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
822  เด็กชายธนวัฒน์ ยอดดำเนิน  236  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
823  เด็กหญิงจิรฏิยา การภักดี  295  1  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
824  เด็กชายพงศธร แลวงศ์นิล  82  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
825  เด็กหญิงรัชช์ชา มิ่งสกุล  12382  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
826  เด็กชายญาณพัฒน์ นาคสังข์  128  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
827  เด็กชายจิรพัฒน์ ศิริเดชธนาสิทธิ์  292  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
828  เด็กชายณัฐพล ทองอุมารุ่งอรุณ  17/1  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
829  เด็กชายสุธีมนต์ ทิวาวงษ์  32/1  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
830  เด็กชายจตุรภัทร จันทร์ควง  50  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
831  เด็กหญิงชนาภัทร ปานอ่อน  133  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
832  เด็กหญิงรัชนีกร ศรีบุญเพ็ง  356  3  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
833  เด็กชายสุรเดช การภักดี  2  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
834  เด็กชายปั๗๗พัฒน์ การภักดี  12  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
835  เด็กชายเจตนิพัทธิ์ โพธิ์ทอง  28  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
836  เด็กหญิงสลิลลา การภักดี  48/1  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
837  เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ก้อนจันทร์เทศ  70  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
838  เด็กหญิงอัมภารัตน์ ประสาร  91  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
839  เด็กหญิงณัฏฐธิดา แสนหาญ  145  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
840  ดงช.ธิติวัฒน์ การภักดี  185  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
841  เด็กหญิงธิดามารศรี ชุ่มชื่น  12  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
842  เด็กชายชณานันท์ อ่อนช่วง  22  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
843  เด็กชายนเรนทร พระศรี  68  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
844  เด็กหญิงธนัชชา ดวงจินดา  97  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
845  เด็กชายชัยชนะ สิงห์ลอ  98  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
846  เด็กหญิงปภาวรินท์ พึ่งเจียม  131  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
847  เด็กหญิงธนัญญา สุขสม  196  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
848  เด็กหญิงพิมพ์มาดา จ่างผล  201  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
849  เด็กชายนัทธ์นิพัทฐ์ โพธิ์คา  243  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
850  เด็กหญิงแพรวา ดอกพุฒ  272  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
851  เด็กหญิงพัชรพร พุ่มพวง  285  5  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
852  เด็กชายกษิดิน สุทธิอาจ  133  6  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
853  เด็กชายเพชรปลายงา เปรมทอง  367  7  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
854  เด็กชายคณิศร คงบรรจบ  14  7  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
855  เด็กหญิงพิมลรัตน์ อบอุ่น  19  7  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
856  เด็กหญิงธนัชพร น้ำเพชร  51  7  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
857  เด็กหญิงสุพรรษา พลมุข  134/1  7  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
858  เด็กหญิงจีรนัน จันนุ่ม  145  8  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
859  เด็กหญิงณัฐณิชา ด้วงทอง  99  8  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
860  เด็กหญิงพิฐลดา บุญรัตน์  76  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
861  เด็กชายธนกฤต สุขแสง  109  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
862  เด็กหญิงกนกพิชญ์ หาญรักษ์  1  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
863  เด็กหญิงสุดารัตน์ พวงทอง  41  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
864  เด็กชายกฤษฏา ทิวาวงค์  47  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
865  เด็กชายศุภกร ทั่งทอง  307  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
866  เด็กชายกวีวัฒน์ เรืองอำนาจ  18/1  11  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
867  เด็กหญิงกมลชนก ระโหฐาน  45  11  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
868  เด็กหญิงทานิกา การภักดี  94  11  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
869  เด็กหญิงปภาวรินทร์ เฟื่องฟู  9  12  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
870  เด็กชายศิริโชค การภักดี  40/1  12  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
871  เด็กชายภควัต กันเที้ยม  4  13  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
872  เด็กชายพชรพร ป้องฉิม  24  13  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
873  เด็กชายก้องภพ ทาเอื้อ  24  13  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
874  เด็กชายพัชญ์พล จันทร์รัสมี  35  13  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
875  เด็กชายกฤษพัฒน์ ราชจำเริญ  180  14  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
876  เด็กชายสิทธินนท์ เจริญศรี  194  14  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
877  เด็กชายพงษ์พัฒน์ ปานบุญ  195  14  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
878  เด็กชายชญานนท์ ยิ้มจันทร์  5  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
879  เด็กชายธนวัฒน์ จันทร  155  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
880  เด็กหญิงปณิดา คำสำโรง  41  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
881  เด็กชายสุรศักดิ์ เนียมหวาน  17  5  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
882  เด็กชายปริญญา ยอดดำเนิน  19  14  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
883  เด็กชายธีรศักดิ์ รื่นวุฒิ  44  14  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
884  เด็กชายกิตติธัช บ่วงเพ็ชร์  20  12  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
885  เด็กชายวีรภัทร สุริยวิทยะ  146  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
886  เด็กหญิงภคพร ไกรทองสุข  44  14  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
887  เด็กชายวรพศ คำชนะ  25  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
888  เด็กหญิงณัฐณิชา พรศักดิ์  6  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
889  เด็กชายกันตภน ขำประสงค์  55  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
890  เด็กชายธัญญาวิทย์ ฉลาดถ้อย  266  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
891  เด็กหญิงณัฏฐธิดา มิ่งขวัญ  59  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
892  เด็กหญิงอมราพร คำชู  9  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
893  เด็กหญิงรัตติกาล สุริยะมาตร์  114  14  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
894  เด็กหญิงอธิชา ครคง  57  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
895  เด็กชายปิยังกูร หว่างใจธรรม  112  14  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
896  เด็กชายชญาธิป ศรีสวัสดิ์  154  2  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
897  เด็กชายธีระทร เพิ่มธัญกร  66  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
898  เด็กชายชาณุวัฒน์ พงษ์เจริญ  75  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
899  เด็กชายธนากร เที่ยงสกุล  146  10  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
900  เด็กหญิงเกวลิน หอมยามเย็น  44  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
901  เด็กชายธีราธร พันธุ์ทุ้ย  41/2  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
902  เด็กหญิงปาลิตา โพธิ์สุวรรณ  50  6  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
903  เด็กหญิงกิตยดา อิสารพายุ  212  9  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
904  เด็กชายรัชพงศ์ โฉมศรี  74/1  4  สุขเดือนห้า  เนินขาม  ชัยนาท
905  เด็กชายสิทธินันท์ สีสัน  110  14  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
906  เด็กหญิงปุณณดา การภักดี  103  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
907  เด็กชายอานนท์ บุญเงิน  163  6  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
908  เด็กชายอนาวินทร์ บุญมูล  382/2  2  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
909  เด็กชายนรินทร คำชู  243  9  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
910  เด็กชายธนภัทร หนูน้อย  74  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
911  เด็กชายกันตภัทร ครคง  134  1  กะบกเตี้ย  เนินขาม  ชัยนาท
912  เด็กชายธนครชัย เวียงจันทร์  92  2  เนินขาม  เนินขาม  ชัยนาท


 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท :: ผู้ดูแลระบบ :นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม & นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์