รายชื่อ และที่อยู่เด็กปฐมวัยประจำอำเภอ หนองมะโมง

ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น   1095   คน


  ชื่อตัว-ชื่อสกุล   บ้านเลขที่   หมู่   ตำบล   อำเภอ   จังหวัด
1  เด็กชายสราวุฒิ ทองคุ้ม  31  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
2  เด็กหญิงกัญญารัตน์ แอกคะ  36  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
3  เด็กชายสุทธิพงษ์ นุชโต  38  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
4  เด็กหญิงอาภัสรา ปรางเลิศ  44  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
5  เด็กชายวรรัตน์ จันทะ  84  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
6  เด็กหญิงรินรดา กังวาน  111  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
7  เด็กชายจิตติพัฒน์ คงสมุด  114  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
8  เด็กชายปุญญพัฒน์ สุขจันทร์  138/1  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
9  เด็กชายศิริวัฒน์ ฉ่ำศรี  166  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
10  เด็กชายประดิพัทธิ์ แสนโคตร  249  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
11  เด็กหญิงจิระนันท์ นิลฉ่ำ  255  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
12  เด็กหญิงพลอยใส แสงเพ็ชร  263  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
13  เด็กหญิงปาริชาติ บัวทอง  18/1  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
14  เด็กชายชยพล คงสัตรา  21  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
15  เด็กหญิงอริสา พุ่มพูน  46  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
16  เด็กหญิงกรรณิกา วันแก้ว  56/2  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
17  เด็กชายบัญชา แก้ววันทา  101  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
18  เด็กหญิงกนกกร แสงอร่าม  111/2  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
19  เด็กหญิงจันธิมา บุญส่ง  155/1  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
20  เด็กหญิงเบญจภัทร ทองสุพรรณ์  261  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
21  เด็กหญิงสุกฤตา มาขำ  311  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
22  เด็กชายธนดล อ่ำทุ่งพงษ์  57  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
23  เด็กหญิงศฏานันท์ บางไผ่  68  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
24  เด็กชายอภิวัช ยิ้มพ่วงสินธุ์  96  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
25  เด็กหญิงจิราภรณ์ ทะไกรเนตร  178  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
26  เด็กหญิงฐิติมน เห็นสิงห์  195  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
27  เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ไวกสิกรณ์  7/1  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
28  เด็กชายอภินัน ก๊กศรี  11/1  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
29  เด็กชายนพดล สีคาวี  19  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
30  เด็กหญิงณัฐสุดา นิลทมอญ  34  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
31  เด็กหญิงธนัญชนก นพรัตน์  45  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
32  เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หอมเนียม  59/1  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
33  เด็กชายธนวัฒน์ เผ่าชวด  81/1  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
34  เด็กหญิงปภัทสร แก้วประดับ  106/1  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
35  เด็กหญิงเพชรดา ปานหลุมข้าว  109  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
36  เด็กหญิงพักตร์วิมล ทวีกสิกรรม  144  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
37  เด็กชายพงศ์ภัค เวรุวาปี  15  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
38  เด็กหญิงจิราพร สัชชา  20/2  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
39  เด็กหญิงเขมจิรา ทับทิมทอง  25  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
40  เด็กชายกันตพงศ์ กะระวะสุ  27/3  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
41  เด็กชายนันท์ทิพัฒน์ ภุมมา  88  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
42  เด็กหญิงสิรินุช อาษาทำ  89  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
43  เด็กหญิงสิรินาถ อาษาทำ  89  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
44  เด็กชายเจษฎา พาทีรัตน์  99  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
45  เด็กชายวันเฉลิม จันปุ่ม  194  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
46  เด็กชายทิพยศักดิ์ คงประเสริฐ  203/1  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
47  เด็กชายเจษฎาพร ระโหฐาน  242  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
48  เด็กชายสาธิต พุ่มห้วยรอบ  12  7  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
49  เด็กหญิงนภัสวรรณ สิงห์โตทอง  69  7  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
50  เด็กหญิงปาณิสรา วิสธรรม  82  7  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
51  เด็กชายวีระศักดิ์ รุทระกาญจน์  10  8  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
52  เด็กหญิงชนาภา กันท้วม  19  8  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
53  เด็กชายฐิติวัฒน์ นรารัตน์  40  8  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
54  เด็กชายกันตพล ล้อมไล้  198  8  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
55  เด็กชายภาคิน พิสมัย  324  8  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
56  เด็กชายพงศธร เสียดขำ  11  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
57  เด็กหญิงพรทิวา เสียดขำ  11/1  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
58  เด็กชายอังกูล ประกอบกสิกรรม  52  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
59  เด็กหญิงนฤมล เอี่ยมทวี  59/2  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
60  เด็กชายสุรมน เอี่ยมทวี  59/2  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
61  เด็กชายสหวัฒน์ ตั้งพิสิฐโยธิน  19  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
62  เด็กหญิงเกวรินทร์ วัสธรรม  23  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
63  เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ เปาจีน  28/1  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
64  เด็กชายศุภวัฒน์ คุ่มคุ้ม  90/1  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
65  เด็กหญิงโยธิดา อินฉาย  92  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
66  เด็กชายบุญญฤทธิ์ รุ่งสาย  99  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
67  เด็กชายจิรายุทธ ดิษฐพงษ์  119  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
68  เด็กหญิงพิชญาภา เจนเขตรการณ์  163  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
69  เด็กชายสุวิกรม พรมนิ่ม  7  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
70  เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ โพทะนัน  29  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
71  เด็กหญิงอารดา แซ่เล้า  29/1  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
72  เด็กชายณภัทร บุญยศ  59  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
73  เด็กหญิงเนตรณิชา อินทา  226  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
74  เด็กชายอานนท์ นุชสุ่ม  30  12  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
75  เด็กหญิงแพรวา จบศรี  233/5  12  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
76  เด็กหญิงณรินทิพย์ เลื่อมใส  243  12  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
77  เด็กชายภูมินทร์ ศรีจันทร์  67  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
78  เด็กหญิงอนุสรา เที่ยงพนม  146  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
79  เด็กหญิงภัทราพร ชุมทอง  150  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
80  เด็กชายทรงพล ภูคัง  155  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
81  เด็กหญิงดวงหทัย จบศรี  55/1  1  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
82  เด็กชายณัฐวุฒิ บุญคง  99  1  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
83  เด็กหญิงกนกวรรณ ขุนภักดี  6  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
84  เด็กหญิงอาริสา รังโคตร  19  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
85  เด็กหญิงกัญธิกร อินทร์เกียรติ  24/2  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
86  เด็กชายศุภกิตติ์ นวสิมัยนาม  55  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
87  เด็กหญิงปวิชญา ศรีสด  96  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
88  เด็กชายภูผา สูงปานเขา  39  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
89  เด็กชายอัครพงษ์ เขียวสิงห์  231  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
90  เด็กหญิงกมลชนก ยี่ซ่วน  240  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
91  เด็กชายธนัญชัย ผาสียวน  1  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
92  เด็กหญิงเนณิชา ศรีอินทร์  17/1  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
93  เด็กชายเสกสรร เงินกำไร  18  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
94  เด็กหญิงลักษิกา ชะนา  44/2  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
95  เด็กหญิงณัฐธิดา ลีจ้อย  140/1  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
96  เด็กชายณัฐกรณ์ รัตนสาครพิทักษ์  3  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
97  เด็กหญิงสุพัฒตรา เกิดกรุง  21/1  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
98  เด็กหญิงกฏชกร ทองทักษิณ  49  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
99  เด็กชายธีรพัฒน์ ใจแสน  62  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
100  เด็กชายณัฐภูมิ เกิดกรุง  68  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
101  เด็กชายรัชชานนท์ สีดา  115  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
102  เด็กชายฐิติพงศ์ ฉิมอ้อย  21/1  6  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
103  เด็กหญิงกฤตยา อ่อนศรี  75  6  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
104  เด็กหญิงนันทรัตน์ ชัยกิจ  86  6  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
105  เด็กหญิงอัญชลี โรจน์วิรัชวงศ์  156  6  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
106  เด็กหญิงณฐพร กรินทะ  205  6  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
107  เด็กหญิงรุ่งฤดี คำเครือ  8 5  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
108  เด็กหญิงภัทราพร ฉุนหอม  9 4  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
109  เด็กชายปองคุณ สุพบุตร  111  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
110  เด็กหญิงพิมพ์วิมล แพงคำแดง  12  2  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
111  เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โพธิ์พงษ์  65  2  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
112  เด็กหญิงปวีณ์ธดา ทองบุญ  69  2  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
113  เด็กหญิงพิชามญช์ ทองยา  74  2  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
114  เด็กชายอภิชาต นิลฉ่ำ  34  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
115  เด็กชายภานุพงศ์ ภู่โพธิ์   94/1  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
116  เด็กหญิงอรวรรยา สิงห์ประยูร   173/2  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
117  เด็กหญิงทยิดา เครื่องเนียม   54/2  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
118  เด็กหญิงสุกัญญา อ่อนศรี   56/1  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
119  เด็กชายชนะภัย นพรัตน์   56/2  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
120  เด็กชายนราวิทย์ เตียเปิ้น  86  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
121  เด็กหญิงภิรมณ ปิ่นนิภัทร  112  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
122  เด็กหญิงกัญญรัตน์ บัวหอม  114  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
123  เด็กชายเตชินท์ นิ่มนวล  144  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
124  เด็กชายธนาคิม จูเปีย  187  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
125  เด็กหญิงพิมพ์รัก ฉินหรุ่น  229  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
126  เด็กหญิงกัญญาพร แตงทอง   13/1  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
127  เด็กหญิงกัญญารัตน์ นันทับ  39  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
128  เด็กชายกิติภูมิ พรมเบา  84  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
129  เด็กชายฐานันดร ขำนาญ  90  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
130  เด็กหญิงพุธทักษา ฉิมอ้อย  127  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
131  เด็กชายธีรภัทร์ เวรุวาปี  24  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
132  เด็กชายเกียรติกุล เที่ยงพนม  48  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
133  เด็กหญิงกาญเกล้า ศรีภูมิ   61/1  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
134  เด็กหญิงธาราวดี แสงแก้ว  64  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
135  เด็กหญิงวรัญญา ภูพี  153  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
136  เด็กชายณภัทร มูลมี  230  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
137  เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทิยะขอด  27  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
138  เด็กชายธนวัฒน์ มลัยพันธุ์  31  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
139  เด็กหญิงศศิธร เพชรพลอย  40  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
140  เด็กหญิงกมลณัท แก้วพรหมตา  47  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
141  เด็กชายเจริญพร รัตนพานิช  50  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
142  เด็กชายพงศภัศ เกสร  73  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
143  เด็กหญิงสิริรัฐ พันธ์พุก  123  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
144  เด็กชายภัคพล อิสสระพงษ์  172  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
145  เด็กชายกิตติกร กล้าหาญ  196  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
146  เด็กชายอนุพงษ์ สอนเถื่อน   44/1  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
147  เด็กหญิงโสภิตา โพธิ์คุ้ม   51/1  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
148  เด็กหญิงสุนิสา แป้นมอญ  80  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
149  เด็กชายสุธี สิงห์ไพศาล  107  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
150  เด็กชายไวยวิทย์ สายแวว  9  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
151  เด็กหญิงดวงฤทัย จีนเมือง  49  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
152  เด็กชายภูรินทร์ สว่างใจ  65  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
153  เด็กชายทีฆายุ ขานคำภา  70  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
154  เด็กชายจิตวิสุทธิ์ ขามเทศ  71  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
155  เด็กหญิงอินทุกร โสมนัตร  83  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
156  เด็กชายอัคคเดช ปานแก้ว  97  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
157  เด็กหญิงกาญจนรัช กำมะหัทร์   2/1  11  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
158  เด็กชายพงศ์ธร จูเปีย  30  11  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
159  เด็กหญิงจารุวรรณ โตดี  31  11  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
160  เด็กหญิงนรินธร ไหลงาม  61  11  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
161  เด็กหญิงธิติพร วาปิโส  5  12  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
162  เด็กหญิงอาภัสรา มากสิน  7  12  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
163  เด็กชายธนภัทร พุทธา  38  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
164  เด็กหญิงอัจจิมา ใจหลัก  280  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
165  เด็กชายกัณฑ์เอนก เกษประทุม  9  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
166  เด็กชายณัฏฐพล แพบัววิทยาธร  51  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
167  เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ ปุยอ๊อด  74  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
168  เด็กหญิงณัฏฐณิชา เทียนลำ  92  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
169  เด็กชายนิธิกร เอมสรรค์  122  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
170  เด็กหญิงพิชญานี มาศิริ   143/1  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
171  เด็กชายกิตตินันท์ อยู่สิน  151  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
172  เด็กหญิงสุพิชชา อินทโชติ   167/1  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
173  เด็กชายธเนศพล มาขำ  171  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
174  เด็กหญิงศุภัชญา โห้คลัง  187  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
175  เด็กชายอมรพงศ์ จันทร์เรือง   190/1  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
176  เด็กชายวายุ สกิจโกศล  191  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
177  เด็กหญิงกอบทอง ทาทอง  5  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
178  เด็กชายธนนชัย โพธิ์ขวาง  50  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
179  เด็กชายกมลธิวัชร จีนเมือง  51  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
180  เด็กหญิงกัญญาณี พรมนิ่ม  56  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
181  เด็กหญิงน้ำพลอย บุญเพ็ชร์  63  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
182  เด็กหญิงจุฑามาศ ทัดเกิด  74/1  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
183  เด็กหญิงสุธาสินี จันทวงศ์  76  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
184  เด็กหญิงเมษารัตน์ โตทรัพย์  61  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
185  เด็กชายยศพล ศรีเมือง  107  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
186  เด็กชายธนาวิน ปรีพิมพ์  126  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
187  เด็กหญิงวรรณกร ปรีพิม  139  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
188  เด็กหญิงกรรญา ธุระทำ  144  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
189  เด็กชายภูริภัทร อุทัยแจ่มสำราญ  140  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
190  เด็กหญิงสุพิชญา ทับประโคน  45  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
191  เด็กชายสุทิศักดิ์ สุขศรี  63  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
192  เด็กหญิงสุทัตตา โตชน  100  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
193  เด็กชายปวิทย์ อินทร์ทอง  108  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
194  เด็กชายภาณุวัฒน์ แสงทองย้อย  127  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
195  เด็กหญิงขวัญนภา พลพิพัฒน์   148/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
196  เด็กชายธนพร พลพิพัฒน์  149  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
197  เด็กหญิงพิมพกา กันเสือ  155  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
198  เด็กหญิงอาริษา นาคมา  197  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
199  เด็กหญิงวิภาดา แจ้งใจดี  209  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
200  เด็กหญิงสุภัสสรา กานกุมมา  216  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
201  เด็กหญิงนฤกร เมืองสวรรค์  219  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
202  เด็กหญิงฟ้าใส เอมสรรค์  253/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
203  เด็กชายธีรเทพ พวงมาลี  272  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
204  เด็กหญิงณัชชา อภัยนุช  335  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
205  เด็กชายนพดล เพ็งระกา  361  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
206  เด็กหญิงอเล็กซานดร้า อินทสิทธิ์  369  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
207  เด็กหญิงจารุวรรณ บัวชื่น  380  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
208  เด็กชายศิวัช ผลเพียร  382  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
209  เด็กชายรัฐพงศ์ สุขเอม  9/1  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
210  เด็กชายพีรณัฐ หนูตะเภา  47  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
211  เด็กหญิงเพ็ญนภา ปุระพรม  78  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
212  เด็กชายวัชระพงศ์ พลับชัย  102  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
213  เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีดอกไม้  111  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
214  เด็กชายอภิเดช นาคเทวี  114  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
215  เด็กชายธีรภัทร จูสิงห์  138  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
216  เด็กชายอารนท์ แฟเร็นซิ  220  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
217  เด็กชายฏิณณวัฒน์ ภู่เทศ  222  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
218  เด็กหญิงกรรณิกา ทองจอก  9809  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
219  เด็กชายชานน กติกา  32/1  8  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
220  เด็กหญิงชนัญชิดา บรรดาศักดิ์  98  8  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
221  เด็กหญิงอารีญา บุญทับ  6  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
222  เด็กหญิงณิชมล กลทิพย์  22  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
223  เด็กหญิงสุพัชชา สุพลจิตร์  24  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
224  เด็กชายบุญเพิ่ม บุญคง  79  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
225  เด็กหญิงอาทิตยา ประทีปชัยเกษม  172  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
226  เด็กหญิงบุณยาพร คุณป้อง  201  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
227  เด็กชายธนภูมิ เทพอาษา  312  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
228  เด็กชายศิริภัทร ศรีชมภู  6  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
229  เด็กหญิงสุชานันท์ ตันสิงห์  31  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
230  เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ไพรสน  58  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
231  เด็กหญิงธิติกานต์ โพธิ์ชัย  61  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
232  เด็กชายธนกฤต อินทร์ใจดี  108  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
233  เด็กหญิงลักขณษ ใจสิงห์  65  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
234  เด็กหญิงสุภาทิพย์ กังวาล  111  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
235  เด็กหญิงคณาพร ทองวิเศษ  118  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
236  เด็กชายธีรภัทร เครื่องเนียม  129  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
237  เด็กหญิงนัทวิภา แสงแก้ว  13  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
238  เด็กหญิงจันทิมา มุทธากรณ์  43  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
239  เด็กหญิงฐิดาภา ชูอินทร์  56/1  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
240  เด็กหญิงพลอยฝัน พลอยเพชร  77  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
241  เด็กหญิงปิยะวรรณ ศรีชมภู  80  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
242  เด็กหญิงอัยยาวีร์ คลังสิน  82/2  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
243  เด็กหญิงณัฐณิชา ทาเวียง  92  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
244  เด็กหญิงพัชรภรณ์ ดวงมี  96/3  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
245  เด็กหญิงปวีณา เสือเผือก  210  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
246  เด็กหญิงกชพร จิรังกรณ์  221  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
247  เด็กชายอรรถพล พิศวงศ์  240/1  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
248  เด็กชายเตชินท์ สินแก้ว  255  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
249  เด็กชายพรพิพัฒน์ เสาเสนา  261  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
250  เด็กชายคมสันต์ ไข่ทอง  290/1  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
251  เด็กชายอนุชิต อินทศักดิ์  20  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
252  เด็กชายลภัส บุญเรือง  53  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
253  เด็กชายกมนชัย บางไผ่  68  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
254  เด็กชายสุรชัย ภาษี  82  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
255  เด็กหญิงสุภารัตน์ กลิ่นอยู่  87/1  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
256  เด็กหญิงสุพิชญา ยิ้มพ่วงสินธุ์  96  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
257  เด็กชายกณก พิชัยเสน  320  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
258  เด็กชายพีรพัฒน์ กิ่งจันทร์  10/1  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
259  เด็กชายชัยมนัส วะระชีวะ  27  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
260  เด็กหญิงเจนจิรา หมู่โสภิญ  75  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
261  เด็กหญิงกนกพร อยู่พุ่ม  99  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
262  เด็กหญิงกัลยากร ปานแม้น  114/1  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
263  เด็กหญิงเกวลิน ทองโส  44  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
264  เด็กหญิงบุญญาวีร์ จำรัส  159  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
265  เด็กหญิงมาริษา ไพรดำ  201  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
266  เด็กหญิงชื่นสุมล พุ่มพงษ์  17/1  7  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
267  เด็กหญิงรวีวรรณ เนมี  61  7  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
268  เด็กชายธนกฤต แพรเถื่อน  29  8  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
269  เด็กชายธนนท์ชัย จันบัติ  81  8  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
270  เด็กชายภานุรุจ อนุสรณ์  90  8  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
271  เด็กชายธัญพิสิษฐ์ พลายอินทร์  316  8  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
272  เด็กชายภูผา พิสมัย  324  8  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
273  เด็กหญิงวิภาดา เสียดขำ  11  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
274  เด็กชายกฤษฎา บุตรแก้ว  21  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
275  เด็กชายกิตติพันธ์ กุลนาราช  43  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
276  เด็กหญิงกมลฉัตร บุญเกิด  59  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
277  เด็กหญิงชุติมณฑน์ เอี่ยมทวี  59/2  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
278  เด็กหญิงอิจจิมา แย้มสุวรรณ  66  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
279  เด็กชายณัฐพล สุโพธิ์  69/1  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
280  เด็กชายเจริญ ครุธพันธ์  76/1  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
281  เด็กหญิงมุฑิตา สิงห์งอย  78  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
282  เด็กชายปิยวัฒน์ ชูอินทร์  82  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
283  เด็กชายพุฒิพงศ์ ใจแสน  92  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
284  เด็กชายคาวี ศรีม่วง  95  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
285  เด็กชายนิธิวัฒน์ แก้วคุ้ม  16  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
286  เด็กชายภาสกร ประสมพงษ์  29  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
287  เด็กชายวรธาดา จินาพันธ์  89/2  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
288  เด็กหญิงสุมนทิพย์ ดิษฐพงษ์  119  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
289  เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพธิ์ทอง  130  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
290  เด็กชายจรัญพัฒน์ ทับทิมอ่อน  150  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
291  เด็กชายพัทธดลย์ จูเปีย  175  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
292  เด็กชายพีรพัฒน์ ก้อนทอง  266  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
293  เด็กชายภัทรชัย อ่อนศรี  9  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
294  เด็กหญิงสุธาสินี จบศรี  39  12  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
295  เด็กชายสุภเวช จันทร์ศรี  44  12  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
296  เด็กหญิงจิรัชยา ฉ่ำพิพัฒน์  100  12  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
297  เด็กหญิงมัลลิกา มัคลิง  23  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
298  เด็กชายปัญจพล ภิญโญ  38  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
299  เด็กหญิงธนพร สายแวว  53  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
300  เด็กชายสรัช วัสธรรม  60  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
301  เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ศรีจันทร์  67  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
302  เด็กชายทวีศักดิ์ แดงงาม  70  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
303  เด็กหญิงณัชชา ศรีภิรมย์  84  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
304  เด็กหญิงอะภิชญา เจนการนา  104  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
305  เด็กหญิงณัฐภัสสร สีทัน  114  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
306  เด็กหญิงกชพร เที่ยงพนม  144  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
307  เด็กหญิงสุพิฏชานันท์ บัวศรี  71  1  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
308  เด็กชายศุภณัฐ ขุมเพชร  129  1  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
309  เด็กชายคุณานนท์ อินทร์เกียรติ  4/1  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
310  เด็กชายสรวิศ วาระชีวะ  38  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
311  เด็กชายจักรภัทร ม่วงพุ่ม  111  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
312  เด็กหญิงแสงเดือน เอี่ยมคุ้ม  9  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
313  เด็กหญิงอมลวรรณ สาตรา  13  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
314  เด็กหญิงณัฐชา รุ่งเรือง  57  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
315  เด็กชายจารุพัฒน์ เจตเกษตรการณ์  63  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
316  เด็กชายมงคล จอมหงษ์  120  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
317  เด็กหญิงพาขวัญ เขียวสิงห์  231  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
318  เด็กชายธารทิพย์ ผิวแดง  234  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
319  เด็กชายนภัสกร สิบแก้ว  235  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
320  เด็กหญิงณัฐนันท์ เขตรวิทย์  142  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
321  เด็กชายสรัณยู จิตรจุน  147  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
322  เด็กหญิงจันทรัตน์ ทองทักษิณ  10  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
323  เด็กชายณัฐวุฒิ เครือเนตร  18  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
324  เด็กหญิงวรรณรดา ก๊กศรี  34  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
325  เด็กชายธันวา จันทวรรณ์  40/1  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
326  เด็กหญิงณัฐฐา เกิดกรุง  43  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
327  เด็กหญิงปุณยาภา จบศรี  47  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
328  เด็กหญิงศุภิสรา จันทร์ปา  66/1  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
329  เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ฉุนหอม  86  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
330  เด็กชายมงคลชัย อินจันทร์  30  6  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
331  เด็กชายกิตติคุณ อินทร์เกษร   10/1  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
332  เด็กชายพลากร พูนขุดทด   27/2  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
333  เด็กชายเตชิต จีนเมือง  33/2  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
334  เด็กชายนันทนัช ไชยวิเศษสกุล  104/1  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
335  เด็กชายอนุภาพ ใจงามกุล  114  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
336  เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ พัดสอน  132  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
337  เด็กหญิงแพรวไพรวัลย์ เอี่ยมสอาด  138  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
338  เด็กชายจักรธร ศิริรักษ์  170  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
339  เด็กชายวุฒิชัย ทองยา  203  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
340  เด็กชายพลวรรษ เรืองเถาะ  209/1  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
341  เด็กชายชลธี อยู่แก้ว  25  2  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
342  เด็กชายทัศปกรณ์ ทาคำ  71  2  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
343  เด็กหญิงณิชนันท์ นามบุรี  80  2  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
344  เด็กชายสงกรานต์ สุริยา   5/1  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
345  เด็กชายวันชัย ฉุนหอม  24  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
346  เด็กหญิงปภาวดี สิทธิ   81/1  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
347  เด็กหญิงพรทิวา จันทร์ดี  106  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
348  เด็กหญิงพรพจนีย์ บุตรเนียม  111  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
349  เด็กหญิงศรัณย์พร ฉุนหอม  167  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
350  เด็กหญิงภรดา แรงกสิวิทย์  17  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
351  เด็กชายชัยวัตร หนูทอง  26  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
352  เด็กหญิงณัฐนิชา พุกมาก  44  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
353  เด็กหญิงนฤมล วงค์อุทา  60  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
354  เด็กชายณัฐพล สังสุด   60/3  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
355  เด็กชายดนุสรณ์ ศรีเจริญ   60/5  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
356  เด็กหญิงจันทร์ฉาย สุขหนู  216  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
357  เด็กชายธนดล เปี่ยมสุข  232  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
358  เด็กชายศุภวิชญ์ วีสม   1/1  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
359  เด็กหญิงสุชาวดี หาญคำภา   8/4  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
360  เด็กหญิงกนกวรรณ จีนเมือง  12  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
361  เด็กหญิงธิดาวัลย์ เร่งให้  71  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
362  เด็กชายธีรพงศ์ ครุฑแก้ว  18  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
363  เด็กชายภคพงศ์ จามรี  29  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
364  เด็กชายอติเทพ เวรุวาปี  63  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
365  เด็กชายจีรศักดิ์ บูชา  10  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
366  เด็กหญิงสุพิชชา รัตนโชติ   24/2  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
367  เด็กชายนครินทร์ รัตนโชติ  39  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
368  เด็กหญิงวิมลณัฐ ขุนอยู่  70  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
369  เด็กหญิงณัฐพร เอี่ยมละออ  107  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
370  เด็กชายณัฐพล เอี่ยมละออ  107  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
371  เด็กชายจิรายุ โท้เพชร์  109  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
372  เด็กหญิงญาณิศา อึ่งขวัญ  199  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
373  เด็กหญิงกฤตภรณ์ พันธ์นวน  3  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
374  เด็กชายทรงวุฒิ บัวสิงห์  8  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
375  เด็กหญิงวริศรา จันทร์กระจ่าง  8  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
376  เด็กหญิงบุณชรัศมิ์ พันธ์นวน   11/1  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
377  เด็กชายพชรพงศ์ ยะแสง  99  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
378  เด็กชายพัสกร บุญทอง  108  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
379  เด็กหญิงศุภานุช สีหะนาม  127  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
380  เด็กหญิงรติมา พรมนิล  139  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
381  เด็กหญิงยุพารัตน์ เวชการ  2  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
382  เด็กชายธนพล พรหมเบา  16  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
383  เด็กชายพิชายศ อัปมะโน  25  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
384  เด็กหญิงชุติมา จิ๋วนุช  52  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
385  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จำปาศรี  72  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
386  เด็กชายฉัตรชัย โสภาบุตร  73  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
387  เด็กชายทรงศักดิ์ ปานแก้ว  3  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
388  เด็กหญิงณัฐพร เกลี้ยงใหม่  21  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
389  เด็กชายธนิสสร แก้วกาวี  56  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
390  เด็กชายกิติศักดิ์ เกลี้ยงใหม่  68  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
391  เด็กหญิงสุภชา กำมหัทธิ  99  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
392  เด็กหญิงสุภัสสร กำมหัทธิ  99  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
393  เด็กหญิงอรอนงค์ ฉุนหอม  27  11  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
394  เด็กหญิงกรกมล เกตุกระโทก  23  12  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
395  เด็กหญิงจิรัชยา นิลฉ่ำ  25  12  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
396  เด็กหญิงวริศรา วงษ์วิทยา  1  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
397  เด็กหญิงวรรณิการ์ จันดี  60  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
398  เด็กชายธราเทพ ปรีพิมพ์  62  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
399  เด็กชายกันตพงศ์ ก้านจันทร์  69  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
400  เด็กชายญาณวัฒน์ ว่องเกษกิจ  159  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
401  เด็กชายธนดล พยัคฆ์มาก   166/1  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
402  เด็กชายธนพล คงพันธ์  177  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
403  เด็กหญิงสัณห์สินี ใจหลัก  219  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
404  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุวะรัตน์  6  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
405  เด็กชายอภิชล วงษ์ค้ำ   10/1  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
406  เด็กชายเจริญธรรม แสงทอง  16  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
407  เด็กชายปภาวิน ปุยอ๊อด  75  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
408  เด็กชายธนวัฒน์ คงวงศ์  138  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
409  เด็กชายอนาวิล นาเมือง   151/1  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
410  เด็กหญิงอมรา แสงตะคล้อ  164  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
411  เด็กหญิงทัตพิชา โห้คลัง  187  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
412  เด็กหญิงรสธร แหยมทองดี  204  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
413  เด็กชายกัปตัน อินทรโชติ  207  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
414  เด็กชายธารา ชัยภูมิ  213  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
415  เด็กชายณัชฐปกรณ์ ดีใหญ่  1  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
416  เด็กชายดำรงศักดิ์ ทองทักษิณ  4  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
417  เด็กหญิงลลิตา จีนเมือง   16/2  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
418  เด็กหญิงรุ่งรวิน จีนเมือง  28  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
419  เด็กชายธีรภัทร์ วรโพธิ์  35  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
420  เด็กชายบริรักษ์ คล้ายสี  42  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
421  เด็กหญิงรสกมล แย้มขยาย  47  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
422  เด็กหญิงศุภัทรษร ทีนนคร  71  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
423  เด็กชายนพรัตน์ สายแวว  84  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
424  เด็กชายนรเศรษฐ์ กลิ่นหนู  94  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
425  เด็กชายพีระภัทร จิ๋วนุช  97  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
426  เด็กหญิงกอบทอง เกาะรัมย์  175  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
427  เด็กชายวุฒิชัย พรับจีน  10  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
428  เด็กชายภานุกร กติกา  34  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
429  เด็กหญิงปัญญานุช รักษาทรัพย์  49  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
430  เด็กหญิงพิมพกานต์ บุญเมือง   54/1  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
431  เด็กชายจิรภืร อินทพันธ์  82  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
432  เด็กชายสิรวัฒน์ สว่างศรี  104  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
433  เด็กหญิงกุลลดา มรกรณ์  127  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
434  เด็กชายณัฐฐาพล เชิดสูงเนิน  138  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
435  เด็กหญิงณัฐธิดา คามบุตร  12  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
436  เด็กหญิงเกวลี เชื้ออภัย  29  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
437  เด็กหญิงพรพรรณ นิลโท  58  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
438  เด็กหญิงธนัญญา ปิ่นนาค  72  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
439  เด็กหญิงมัทนาวดี พวงอ่อน  75  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
440  เด็กหญิงจิรธนา ยิ้มบุบผา  89  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
441  เด็กชายไกรวิชญ์ วิมุติ  94  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
442  เด็กชายชุติพนธ์ จันทร์อินทร์   1/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
443  เด็กชายอนพัช เข็มทอง   16/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
444  เด็กชายธนภัทร บู่ทอง  23  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
445  เด็กหญิงกมลเนตร นาคเขียน  31  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
446  เด็กชายณัฐปภัสร์ คงบัว  73  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
447  เด็กชายสรายุทธ ขันยอด  106  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
448  เด็กชายพิชญะ สุพัฒน์  111  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
449  เด็กชายภัทรพงษ์ มูลเจริญ  114  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
450  เด็กชายทองก้อน สมคำ  158  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
451  เด็กหญิงศศิมณฑกาญ บุญชื่น   117/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
452  เด็กหญิงสุวรรณ พันธ์กระวี   179/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
453  เด็กชายณัฐพนธ์ เมืองคง  190  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
454  เด็กชายเด่นดำรง สกุลนา  253  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
455  เด็กหญิงเมษา เหมือนแตง  11  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
456  เด็กชายบุญญพัฒน์ แซ่เฮง  40  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
457  เด็กหญิงกานต์ธีรา น้อนพลอยเพชร์  51  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
458  เด็กหญิงนัทธมน ปาทาน  85  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
459  เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์ทา  105  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
460  เด็กหญิงชนกานต์ คล้ายธานี  386  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
461  เด็กชายพีรพงษ์ คำสิงห์  393  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
462  เด็กชายเกียรติศักดิ์ กลั่นเขตการ  14  8  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
463  เด็กหญิงณัฐฐาพร พงศ์เศรษฐพิเชต  24  8  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
464  เด็กหญิงฉัตรกมล ปานเกิด  28  8  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
465  เด็กหญิงลลิตา ฉลูทอง  2  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
466  เด็กชายทินภัทร์ วิชากร  112  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
467  เด็กหญิงกมลพร บุญช่วย  137  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
468  เด็กหญิงณัฐนันท์ ณรงค์มี  303  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
469  เด็กหญิงภิญญดา นิลทมร  328  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
470  เด็กหญิงสุพัตตรา สุขหนู  336  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
471  เด็กหญิงทิพวรรณ เมืองแก้ว  5  10  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
472  เด็กหญิงสิรภัทร์ กรานวงษ์  6  10  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
473  เด็กชายธันวา จันดี  9  10  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
474  เด็กชายวัฒนา เมืองแก้ว  49  10  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
475  เด็กหญิงประภาสิริ ปิ่นทอง  152  10  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
476  เด็กชายคุณธรรม พากเพียร  16  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
477  เด็กหญิงวิภาดา บุตรเทศ  27  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
478  เด็กหญิงกัญญาภรณ์ แอกคะ  36  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
479  เด็กชายภูริทัต พรมศร  64  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
480  เด็กชายพงศกร จำเนียรศิลป์  75  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
481  เด็กชายภูวรินทร์ อิทรโชติ  179  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
482  เด็กชายจิรสิน บัวบุญ  15  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
483  เด็กชายคชาเทพ ภูศรี  45  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
484  เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ วงศ์รักอรุณ  54  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
485  เด็กชายนันทกานต์ ดิษดำ  171  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
486  เด็กชายภูมรินทร์ ลันวงษา  28/1  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
487  เด็กหญิงรฎา ปานพรหม  57  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
488  เด็กชายอานนท์ เดชะปัญญา  62/1  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
489  เด็กหญิงนันทนา มยุเรศ  64  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
490  เด็กชายศุภชัย ไกรดวง  91  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
491  เด็กชายณรงค์ศักย์ เต็มวงษ์  103/3  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
492  เด็กหญิงศิริพร เซ่งเซียน  109  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
493  เด็กหญิงธีรยา รัชฎาพิริยกรณ์  117  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
494  เด็กหญิงรัตนาพร พ่วงโพธิ์  123  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
495  เด็กหญิงอริสา มาขำ  171  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
496  เด็กชายณัฐพนธ์ นันทับ  193  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
497  เด็กชายจิรภัทร พุดแก้ว  10  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
498  เด็กหญิงชนกานต์ จีนวงค์  46  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
499  เด็กหญิงภัณฑิลา เนินทราย  58/2  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
500  เด็กชายพีรวิชญ์ ช้างผ่อง  88  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
501  เด็กหญิงปันพธร เสนามงคล  194  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
502  เด็กชายธนดล สิงห์เถื่อน  40  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
503  เด็กชายภาณุวัฒน์ รัตนพานิช  99/1  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
504  เด็กชายนเรศ แก้วประดับ  106/1  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
505  เด็กชายกฤศกร นาคสิงห์  116  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
506  เด็กชายเศรษฐ์พงษ์ เกยุระพันธ์  131  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
507  เด็กหญิงอมลิน บัวอมบุรา  38  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
508  เด็กหญิงพรรณวร เกิดกิ่ม  48  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
509  เด็กหญิงนภสร แก้วหนองตอ  82  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
510  เด็กชายกรรรณชัย วงษ์แสงจันทร์  147  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
511  เด็กชายธารศักดิ์ พรมรินทร์  169  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
512  เด็กหญิงเบญญาภา เถื่อนเฉย  221  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
513  เด็กชายปรเมศ มั่นญาเกิด  227  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
514  เด็กหญิงภัทรชริดา อ้างเรือง  26  7  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
515  เด็กชายพงษ์ปกรณ์ หล้ามณี  70  7  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
516  เด็กหญิงรัตติกาล เกิดใจดี  87  7  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
517  เด็กชายยศธร ภูฆัง  19  8  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
518  เด็กชายภคพงษ์ คะลา  287/1  8  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
519  เด็กหญิงปิยธิดา บุตรแก้ว  21  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
520  เด็กชายภัคพงษ์ ประเสริฐสี  41  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
521  เด็กหญิงธนพร แตงจิ๋ว  74  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
522  เด็กชายพีรพัฒน์ เวรุวาปี  45/1  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
523  เด็กชายวุฒิพัฒน์ คุ่มคุ้ม  90/2  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
524  เด็กชายธนภัทร เกตุวี  207  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
525  เด็กหญิงสุวรรณณรัศมี ทับจีน  17  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
526  เด็กหญิงณัฏฐณิชา จีนวงค์  51  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
527  เด็กหญิงเจนจิรา อ่วมอ่อน  53  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
528  เด็กหญิงเกศราภรณ์ โสภา  192  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
529  เด็กชายพงษ์สกุล ก๋าคำ  317  12  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
530  เด็กชายธนกฤต การภักดี  322  12  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
531  เด็กชายเศรษฐา สุทธิเรืองวงศ์  10  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
532  เด็กหญิงพิจิกา วัสธรรม  60  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
533  เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีจันทร์  67  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
534  เด็กหญิงพรนภา อุทรศรี  98  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
535  เด็กหญิงพัชรพร อุทรศรี  111  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
536  เด็กชายกมลภพ ประสิทธิการ  139  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
537  เด็กหญิงอุมาพร บุบผา  149  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
538  เด็กชายทองเพชร พลดอน  9  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
539  เด็กหญิงดาริน ปรึกษา  66  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
540  เด็กหญิงปภาดา จำนงสังฆ์  67  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
541  เด็กหญิงศาธุกานต์ โพธิ์สุพรรณ์  82  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
542  เด็กหญิงธรรชนก อยู่แก้ว  9809  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
543  เด็กหญิงนันทมนัส สูงปานเขา  39  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
544  เด็กชายสัณห์พิชญ์ อึ่งขวัญ  77  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
545  เด็กชายพงศ์ปณต เกิดสุข  82  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
546  เด็กหญิงนภสร เมฆอิ่ม  85  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
547  เด็กชายณัฐกรณ์ ปานพรม  5  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
548  เด็กชายณัฐดนัย โตเลิศ  30  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
549  เด็กชายอัครวินท์ มุลเตี้ย  30/1  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
550  เด็กหญิงธัญญารัตน์ น้อยอาษา  68  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
551  เด็กชายปวรรัตน์ เอมสรรค์  140  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
552  เด็กชายศิรวิทย์ เที่ยงจิตร์  141  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
553  เด็กหญิงกาญจน์เกล้า ทองทักษิณ  10  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
554  เด็กชายณัชพล จิรายุ  10/1  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
555  เด็กชายการัณย์ ทองทักษิณ  49  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
556  เด็กชายจตุรพร บุญแสน  71  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
557  เด็กหญิงภานิดา ทองทักษิณ  74/1  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
558  เด็กหญิงวิรัตดา จีนเมือง  84  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
559  เด็กชายภูมิพัฒน์ จบศรี  99  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
560  เด็กชายพรเทพ จันทร์ศรี  117  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
561  เด็กหญิงวริศรา สุวรรณยี่  26  6  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
562  เด็กชายเจษฎา ชัยกิจ  86  6  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
563  เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ดีประสิทธิ์   2 1  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
564  เด็กหญิงจิราพร วันเห่า   24/1  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
565  เด็กหญิงจิรภิญญา เสลารัตน์   2 8  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
566  เด็กหญิงฐิติกานต์ จงเจริญ   3 0  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
567  เด็กหญิงมณีวรรณ จันทร์ศรี  7 9  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
568  เด็กหญิงศุภกานต์ ใจเฉย  100  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
569  เด็กหญิงธวัลรัตน์ โนนทิง  104/3  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
570  เด็กชายสุภัทร อมราสิงห์  123  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
571  เด็กชายกฤษฏา เฉิงรัมย์  137  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
572  เด็กหญิงนวรัตน์ บงเรือน  186  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
573  เด็กหญิงขวัญแก้ว สุขุประการ  228  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
574  เด็กชายปธานิน ลุกขผล  233  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
575  เด็กหญิงณฐมน สุดจิตร  260  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
576  เด็กหญิงจิดาภา จบศรี  64  2  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
577  เด็กชายณัฐพล ผูกฟัก  67  2  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
578  เด็กหญิงบุญญาพร เซี่ยงป๋อง  79  2  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
579  เด็กหญิงนิรันดร์ เรียงคำ   5/1  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
580  เด็กชายธนดล แป้นงาม  15  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
581  เด็กชายจิตติพัฒน์ อินทร์เกษร  28  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
582  เด็กชายเปมทัศน์ สุขแพทย์  66  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
583  เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินทร์ฉาย  149  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
584  เด็กหญิงกนกพร น้อยเพ็ง   178/1  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
585  เด็กหญิงกรกนก แตงฉ่ำ  6  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
586  เด็กหญิงสิริรัตน์ สนชัย   38/1  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
587  เด็กหญิงชนกนันท์ สนชัย  67  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
588  เด็กหญิงสุพัตรา ชื่นนอก  109  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
589  เด็กชายธีรภาพ พิมพ์ยนต์   200/1  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
590  เด็กหญิงกันยาลักษณ์ เนียมหอม  222  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
591  เด็กหญิงแพรวา ฉินหรุ่น  229  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
592  เด็กหญิงศลิษา ใจสิงห์  19  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
593  เด็กหญิงลักษณาลีย์ สนไชย  35  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
594  เด็กชายทินกฤต บรรทับ  51  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
595  เด็กหญิงณิชากร บารมีเรืองเดช  93  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
596  เด็กหญิงธีร์วรา วัชรดิษฐ  24  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
597  เด็กหญิงโชติมณี ทองพูน  218  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
598  เด็กชายนพรัตน์ เที่ยงพนม  15  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
599  เด็กหญิงธนิสรา อินสุภา  18  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
600  เด็กหญิงอมลวรรณ เสทธิธัญญะกร  28  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
601  เด็กชายปฏิภาณ ทันด่วน  76  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
602  เด็กชายอนุชา พูลผล  108  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
603  เด็กหญิงเนตรณฏา พรมสนธ์  140  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
604  เด็กหญิงประกายวัลย์ คงคู่บุญ  145  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
605  เด็กหญิงทะพาพร ดิษฐ์ดำ  190  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
606  เด็กชายณัฐชนน อึ่งขวัญ  199  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
607  เด็กชายธนาวุฒิ อ่อนคำ  8  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
608  เด็กชายจิรสิน สอนเถื่อน   44/1  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
609  เด็กชายวีรภัทร ยิ้มฉ่ำ  100  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
610  เด็กหญิงฉันชนก เมืองแก้ว  59  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
611  เด็กหญิงจริยา แสงพล  60  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
612  เด็กชายเกรียงศักดิ์ ฉุนหอม  63  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
613  เด็กหญิงฐิติรัตน์ กะมุธากร  90  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
614  เด็กชายอัคคพล ปานแก้ว  97  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
615  เด็กชายจาตุรงค์ เที่ยงจิต  100  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
616  เด็กชายณัฐภูมิ อึ่งขวัญ  9  11  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
617  เด็กชายธนากร วงค์กระโซ่  35  11  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
618  เด็กชายพัชรพงษ์ แซ่เฮง  44  11  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
619  เด็กหญิงน้ำเพชร มาสม  64  11  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
620  เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์ศรี  21  12  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
621  เด็กหญิงไอริญรดา ไข่กลิ่น  13  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
622  เด็กชายสุชาครีย์ ณรงค์เปลี่ยน  72  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
623  เด็กหญิงธิติมาภรณ์ องค์อาจ   86/2  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
624  เด็กชายภัทราวุฒิ มั่นจิตต์  190  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
625  เด็กชายคงฤทธิ์ ภูมิคง  392  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
626  เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ศรีพุ่ม   65/2  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
627  เด็กหญิงพิมลวรรณ คงพันธ์  92  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
628  เด็กหญิงกรกนก ฉวีจันทร์  135  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
629  เด็กหญิงกิ่งเหมย อินทประดิษฐ์  190  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
630  เด็กหญิงนันทิชา สายแวว  33  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
631  เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญแสง  59  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
632  เด็กหญิงพิมพ์พิชชา น้อยระแหง  168  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
633  เด็กหญิงณมน จำเนียรพล  92  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
634  เด็กชายธนกร เณรผึ้ง  105  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
635  เด็กหญิงณัชชา เมฆอิ่ม  135  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
636  เด็กหญิงศศิวิมล พวงอ่อน   35/1  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
637  เด็กหญิงบัณฑิตา พวงอ่อน  38  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
638  เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์อินทร์   1/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
639  เด็กหญิงณัฐฐิกา แจ่มจำรัส   17/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
640  เด็กชายนิธิวัฒน์ ชังชั่ว  23  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
641  เด็กหญิงเนตนภา คงสิงห์   36/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
642  เด็กชายวัชรากร พรมเขา  39  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
643  เด็กชายกฤติกรณ์ โสมดี  43/2  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
644  เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ รักซื่อ  56  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
645  เด็กหญิงปภาวี สุระมาตร์   104/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
646  เด็กชายกฤติเดช โตลามัน  113  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
647  เด็กหญิงกชกร ชูกลิ่น   115/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
648  เด็กหญิงฐิติชญา เหล่าแก้วก่อง  117  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
649  เด็กชายสุรศักดิ์ เล็กลิม  130  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
650  เด็กหญิงกนกวรรณ จันชื่น  160  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
651  เด็กหญิงสุภาวดี กลิ่นคุ้ม  183  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
652  เด็กชายจิรายุ เอี่ยมละออ  191  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
653  เด็กหญิงสุพัตรา พวงมาลี  272  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
654  เด็กชายภานุพงศ์ แสงทองย้อย  275  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
655  เด็กชายวรโชติ คุ้มพ่วงมี  277  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
656  เด็ดหญิงพิมพ์ชนก เชื้ออภัย  394/2  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
657  เด็กชายมโนพัศ ใจแสน  49  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
658  เด็กชายวัชรพงษ์ พลับจีน  65  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
659  เด็กหญิงเพชรไพลิน สุขโข  79  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
660  เด็กหญิงวิลาวัลย์ ชัยยะ  250  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
661  เด็กชายชนะพล กติกา  2  8  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
662  เด็กชายจักรพงษ์ ชื่นสมบูรณ์  20  8  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
663  เด็กหญิงสิรินทรา อึ่งขวัญ  363  8  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
664  เด็กหญิงญาณัจฉรา ภูมิดี  3  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
665  เด็กหญิงปัทมา แก้วสมทอง  25  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
666  เด็กหญิงฐานิดา อัมพะคุณ  28/3  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
667  เด็กชายจิณพัต โสภาพ  113  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
668  เด็กหญิงเขมจิรา มาโหง  320  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
669  เด็กหญิงมณัฐธิกานต์ จีหนู  77  10  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
670  เด็กหญิงธิดารัตน์ ปิ่นนิวงค์  147  10  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
671  เด็กชายทนง เชียงฝุง  2/1  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
672  เด็กหญิงณัฐสุดา นิลฉ่ำ  9  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
673  เด็กชายณัฐวัฒน์ สายแวว  58  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
674  เด็กหญิงณัชชา สุขมงคล  179  1  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
675  เด็กชายธีระเทพ เวรุวาปี  45  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
676  เด็กหญิงนันทิดา เอี่ยมละออ  59/4  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
677  เด็กหญิงวรางคณา บุญส่ง  73  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
678  เด็กหญิงกนกวรรณ เกิดสุข  89  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
679  เด็กชายรฐนนท์ สถิตย์มั่น  94/2  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
680  เด็กชายธนภัทร เอี่ยมละออ  119  2  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
681  เด็กหญิงวรกัญญา ก๊กศรี  72  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
682  เด็กชายกฤษกร สุขนอก  75/1  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
683  เด็กชายพุฒิกร ใจหลัก  76  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
684  เด็กชายธัชธรรม์ ใจหลัก  82/1  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
685  เด็กหญิงภัณฑิรา ช้างทอง  111/2  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
686  เด็กชายสรวิชญ์ ถาบัว  143  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
687  เด็กหญิงจิราพัชร นุชสุ่ม  151/1  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
688  เด็กหญิงไอรินทร์ บุญส่ง  155/1  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
689  เด็กชายเศรษฐพงศ์ เกษรมาลา  197  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
690  เด็กชายตฤณภัทร จันทิมา  200  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
691  เด็กชายวัชรากร อิ่มดี  208  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
692  เด็กชายไพรัช สุด้วง  290/1  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
693  เด็กหญิงศรสวรรค์ พรมสนธ์  290/3  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
694  เด็กชายสิทธิ์ชัย ดวงมี  314  3  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
695  เด็กชายนาราภัทร หลักงาม  9  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
696  เด็กหญิงชลธิชา เลิศเดชะ  61  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
697  เด็กหญิงปุณณดา สิมากรณ์  64/1  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
698  เด็กชายพลกฤษณ์ สีขำ  166/1  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
699  เด็กชายเจษฎากร วัสแสง  226  4  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
700  เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงห์เถื่อน  40  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
701  เด็กหญิงกาญจนานันท์ วัดแสง  42/1  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
702  เด็กชายคุณากร รัดพัด  75/1  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
703  เด็กหญิงกมลชนก อยู่พุ่ม  99/2  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
704  เด็กชายณัฐวรรธน์ ทวีกสิกรรม  144  5  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
705  เด็กชายชยุต คงประเสริฐ  17  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
706  เด็กหญิงวรรณิศา ภุมมา  88  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
707  เด็กชายณัฐดนัย แก้วเทวี  89  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
708  เด็กหญิงอัจธญา สวนพันธ์  234  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
709  เด็กหญิงแพรวลิดา จันทร์ไทย  243  6  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
710  เด็กหญิงณัฐนิชา แวนทินเทียน  16/1  7  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
711  เด็กชายชญานนท์ จันทรา  24  7  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
712  เด็กหญิงพิชญาภา สายเครือทอง  57  7  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
713  เด็กชายณฐภัทร พรมทะเล  106  7  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
714  เด็กชายภูณากร เกิดกิ่ม  144  7  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
715  เด็กหญิงอนุสรา ชุมตาล  77  8  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
716  เด็กหญิงธิติมา ประณต  314  8  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
717  เด็กชายรัฐพงษ์ อุผำ  49  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
718  เด็กชายภาณุวัฒน์ ชูอินทร์  82  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
719  เด็กหญิงสลินทิพย์ มาแก้ว  104  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
720  เด็กหญิงนวพร สิงห์ทอง  107  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
721  เด็กชายธีรพงษ์ บุญใหญ่  113  9  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
722  เด็กหญิงสุพรรณษา แก้วคุ้ม  87/1  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
723  เด็กชายกฤษณะ จิ๋วนุช  143  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
724  เด็กหญิงอุสา พาทปรีดา  266  10  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
725  เด็กหญิงธาริณี สถิตย์ชัย  24/3  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
726  เด็กชายศักดา รอดใจ  25/1  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
727  เด็กชายยศวริศ ทองศรี  42/2  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
728  เด็กหญิงวชิราภรณ์ อ่วมอ่อน  53  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
729  เด็กหญิงณัฐวิมล แซ่เอี๊ยะ  70  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
730  เด็กหญิงกุสุมา คงบัว  76  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
731  เด็กหญิงศิริกานดา เอี่ยมโพธิ์  123  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
732  เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทา  162  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
733  เด็กหญิงกวินทิพย์ เสียดขำ  181  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
734  เด็กชายนันทวัฒน์ บุบผา  182  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
735  เด็กหญิงรุ่งนภา โสภา  192  11  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
736  เด็กชายคุณานนท์ อิ่มอ้น  8  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
737  เด็กหญิงพราวฟ้า แก้วมา  23  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
738  เด็กชายกวินนภัทร วงมีแก้ว  48  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
739  เด็กหญิงจารุวรรณ แดงงาม  70  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
740  เด็กหญิงบุษบา หลำชัย  78  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
741  เด็กหญิงนลินนิภา ทิบทิมทอง  127  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
742  เด็กหญิงฉัตรสุดา กุดจอก  136  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
743  เด็กหญิงกนกพร ศรีชมภู  140  13  วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
744  เด็กชายจิรศักดิ์ เณรเอี่ยม  5  1  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
745  เด็กหญิงอชิรญา ช้างโต  5/1  1  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
746  เด็กหญิงศิวพร แก้วพรมตา  14  1  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
747  เด็กชายวัชรพงษ์ จันทร์ศรี  77  1  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
748  เด็กชายติณณภัทร์ ศรีรุณ  106  1  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
749  เด็กหญิงพิชญ์สินี จันทร์มานะเจริญ  36  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
750  เด็กหญิงญาดา อยู่ตาล  56  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
751  เด็กชายอนันต์สิทธิ์ คลายคำ  66  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
752  เด็กชายจิรายุ สีสด  68  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
753  เด็กหญิงกัญญาณัฐ จบศรี  68  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
754  เด็กชายนัทธพงษ์ แซ่อึ้ง  76  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
755  เด็กชายศักดา เจตเกษตรการ  93  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
756  เด็กหญิงฐิตาพร สายแวว  4  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
757  เด็กหญิงอริทสรา เรี้ยงสวัสดิ์  19/1  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
758  เด็กหญิงสุชาดา ปัญโย  44  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
759  เด็กชายศิวาทัต เราประเสริฐสุข  98  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
760  เด็กชายอัครพล ครองชัยการ  229  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
761  เด็กหญิงกมลวรรณ ผิวแดง  234  3  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
762  เด็กหญิงกิตติญา อ่อนฉ่ำ  16/1  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
763  เด็กชายยศกร น้ำทิพย์  63  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
764  เด็กชายพชรธร เสือแก้ว  79  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
765  เด็กชายนภัสชล แกว่นกสิกรรม  99  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
766  เด็กชายทักษ์ดนัย กิจชัยนาท  112  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
767  เด็กหญิงเปรมสุดา กองหัด  113  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
768  เด็กชายพชร จงเขตจิตร์  127  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
769  เด็กชายธนกฤต ทะไกรเนตร  142  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
770  เด็กชายธนากร สาคร  154  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
771  เด็กหญิงนภสร เที่ยงจิต  186  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
772  เด็กชายพิชญะ เกิดใจดี  187  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
773  เด็กชายธนากร กระจ่างจันทร์  10/1  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
774  เด็กชายอนุชา จันทวรรณ์  40/1  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
775  เด็กหญิงชวัลภัสสร เศษวันโคตร  49  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
776  เด็กชายจิรวัฒน์ ท้าวทอง  71  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
777  เด็กชายธรณินทร์ ผ่อนตาม  108  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
778  เด็กหญิงณัฐชญา กสิกิจ  110  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
779  เด็กชายทรงธรรม พูลเขตกิจ  114  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
780  เด็กชายภัทรดนัย สีดา  115  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
781  เด็กชายพงษธร จันทร์ศรี  4  6  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
782  เด็กหญิงสุภาพร กรินทะ  205  6  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
783  เด็กชายอรรณพ สุริยะรังษี  140  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
784  เด็กชายภาคิน เวฬุวนารักษ์  157  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
785  เด็กหญิงพรพิมล บานพับ  164/1  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
786  เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์ นิลเนตร์  208  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
787  เด็กหญิงทิพย์กมล บุญเลิศ  246  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
788  เด็กชายศุภณัฐ จันทร์ศรี   11/1  2  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
789  เด็กชายชนิตร์นันท์ นามบุรี  80  2  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
790  เด็กหญิงสุภาพร ศรีเมือง  11  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
791  เด็กชายภัทรพล ใจโพธิ์  29  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
792  เด็กชายยิ่งยศ ภิญโย   43/3  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
793  เด็กหญิงรังศิยา ประจง  59  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
794  เด็กชายรณพี ไพศาล  64  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
795  เด็กหญิงศุลีพร ฉุนหอม  167  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
796  เด็กชายอัครชัย หล่อล่า   9/2  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
797  เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนตรพัส   60/2  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
798  เด็กชายณัฐชานนท์ สุกกาวาด  87  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
799  เด็กหญิงนฤมล สอนเมือง  102  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
800  เด็กชายกวีรัตน์ ชมพู่   143/2  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
801  เด็กชายปฏิวัตร มากเกตุ  147  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
802  เด็กหญิงกัญญาภัค เนตรพัส   149/1  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
803  เด็กชายชานนท์ ธงอาษา  190  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
804  เด็กชายธวัชชัย อุทัศน์  216  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
805  เด็กชายธนวุฒิ เร่งให้  2  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
806  เด็กหญิงภัทรสุดา ประเสริฐ   3/2  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
807  เด็กชายธนวัฒน์ รวงทอง   32/1  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
808  เด็กชายสิทธิโชค คำโต  81  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
809  เด็กหญิงสุจิณณา วงราดศรี   129/3  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
810  เด็กชายภควัฒน์ สีสมุท  14  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
811  เด็กชายสงกรานต์ เครื่องเนียม  62  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
812  เด็กหญิงกรรณิกร อุปสรรค  86  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
813  เด็กชายธีรศักดิ์ เกิดกรุง  231  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
814  เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีอ่วม  5  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
815  เด็กหญิงเขมจิรา อินทร์สำราญ  11  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
816  เด็กชายกรรณวุฒิ แสงมะณี  69  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
817  เด็กหญิงอารีรัตน์ แสงทองย้อย   86/1  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
818  เด็กชายจิรพัฒน์ โท้เพชร์  109  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
819  เด็กหญิงกันยา สอนศิริ   118/1  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
820  เด็กชายเชรษฐา พิมสาร  167  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
821  เด็กชายอดิศร พุทฟัก  43  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
822  เด็กชายกิตติกวิน คงประเสริฐ  92  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
823  เด็กชายทัศน์พล สว่างศรี  104  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
824  เด็กชายเดชนรินทร์ ศรีโมรา  117  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
825  เด็กชายปราการ พรมนิล  139  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
826  เด็กหญิงดวงกมล ทรัพย์มรรค  7  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
827  เด็กชายมานะ เภอสิงห์  63  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
828  เด็กชายชยพล ปานแก้ว  11  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
829  เด็กหญิงอธิชา เกลี้ยงใหม่  16  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
830  เด็กหญิงณัฐกานต์ อึ่งขวัญ  9  11  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
831  เด็กชายเขมทัต วาปิโส  5  12  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
832  เด็กหญิงวรวลัญช์ บัวสิงห์  22  12  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
833  เด็กหญิงธนวรรณ ชมสน  50  12  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
834  เด็กหญิงณัฏฐนิชา ลิมหล่า  51  12  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
835  เด็กชายธนกร ปิ่นทอง  18  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
836  เด็กชายดลวัฒน์ ครุฑพันธ์  42  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
837  เด็กชายนาชลิน โรสลัน  56  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
838  เด็กหญิงพรหมภัสสร ผ่อนตาม  106  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
839  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองเหลือง  134  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
840  เด็กชายทนงศักดิ์ จอมศรี  150  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
841  เด็กหญิงวทัญญตา มณีขัน  188  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
842  เด็กชายณฐพบ ว่องไว  190  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
843  เด็กหญิงธนารีย์ เกษประทุม  235  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
844  เด็กชายสรศักดิ์ เม่นสุวรรณ์  266  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
845  เด็กชายอภินันทน์ วงษ์ค้ำ   10/1  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
846  เด็กชายวาสุกฤษณ์ สมทรัพย์  47  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
847  เด็กชายนภัสรพี ทองสุก   63/1  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
848  เด็กชายอติวิชญ์ สินแก้ว  77  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
849  เด็กหญิงปุญณิศา สีสัน   86/1  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
850  เด็กหญิงศุภกร สมทรัพย์  124  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
851  เด็กหญิงพัชชา ตุ่นเงิน   164/1  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
852  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ส่งศิริ   1/1  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
853  เด็กชายคชรัตน์ รัตนวงศรี  17  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
854  เด็กชายภัทรชนน กล่ำเมือง  16  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
855  เด็กหญิงปิ่นอนงค์ ลาพ้น  78  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
856  เด็กชายวัชรากร อินทพันธ์  136  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
857  เด็กชายกัณต์พงศ์ เชิดสูงเนิน  138  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
858  เด็กชายปรัญชัย ฉุนหอม   3/1  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
859  เด็กหญิงสุทธญาณ์ ศิลประเสริฐ   5/1  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
860  เด็กหญิงพีชญา แสงใสรัตน์  25  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
861  เด็กหญิงศิริภัสสร บุญสุง  56  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
862  เด็กชายปัญญาวุฒิ ระย้าทอง   8/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
863  เด็กหญิงวิรดา เอมสรรค์   8/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
864  เด็กชายสมพร เข็มทอง   16/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
865  เด็กชายเจษฎา กลั่นคุ้ม  26  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
866  เด็กชายชวัลกร พูสุวรรณ   41/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
867  เด็กหญิงณิชชา กลมเกลี้ยง   72/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
868  เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทวีสีกิจ  93  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
869  เด็กหญิงชลิตา กวี   98/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
870  เด็กชายศุภกฤต บุญศรี  136  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
871  เด็กชายปวรปรัชณ์ บุญเงิน  162  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
872  เด็กหญิงวรรณภา แก้วชนวน  170  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
873  เด็กหญิงฉันชนก คชอินทร์  201  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
874  เด็กชายวรวุฒิ ทาเสม  221  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
875  เด็กชายนันทวัช แสงทองย้อย  271  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
876  เด็กชายณัฐวุฒิ ผลเพียร  382  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
877  เด็กหญิงศุชาวดร สุชชื่น  385  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
878  เด็กหญิงธิชาพร สุ่มพ่วง  5  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
879  เด็กหญิงภาวิณี รอดภัย  49/1  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
880  เด็กหญิงปีใหม่ ชมพู  54  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
881  เด็กหญิงรัฐธิดา ทองกรัด  54  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
882  เด็กหญิงณัฏฐพร มุกสิพันธ์  63/1  8  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
883  เด็กชายฉัตรดนัย กติกา  99  8  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
884  เด็กหญิงจิรภิญญา ลีจ้อย  256  8  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
885  เด็กชายภาคิน เที่ยงทับสงค์  302  8  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
886  เด็กหญิงพิชชาพร บุญคง  79  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
887  เด็กหญิงอุบลวรรณ เกิดกิ่ม  84  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
888  เด็กหญิงวรรณพร ศรีสุข  137  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
889  เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฉุนหอม  201  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
890  เด็กหญิงธิติมา ดาบจันทร์  342  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
891  เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ พลายคง  359  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
892  เด็กหญิงสุพัตรา แซ่โหงว  5  10  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
893  เด็กชายนพคุณ ปิ่นทอง  152  10  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
894  เด็กชายปุญญพัฒน์ กาภูภำ  10  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
895  เด็กหญิงบุณยานุช อินทร์เกษร  10/1  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
896  เด็กชายอดิศร สุพบุตร  27  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
897  เด็กหญิงณัฏฐนิชา ไชยวิเศษสกุล  104/1  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
898  เด็กชายธีรพงษ์ เรืองคำ  141  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
899  เด็กหญิงกัญญารัตน์ แหงมมา  149  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
900  เด็กชายวิโรจน์ ยังเฟื่อง  164/1  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
901  เด็กชายจักกฤษ ศิริรักษ์  170  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
902  เด็กหญิงณัฐนรี แซ่เจน  172  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
903  เด็กหญิงรดา ประเสริฐสุข  189  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
904  เด็กหญิงณพิชญา เรืองเถาะ  209/1  1  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
905  เด็กหญิงณกัญญา ประดา  18  2  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
906  เด็กชายเปรมากร ทองบุญ  69  2  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
907  เด็กชายพิชชากร สระเสริม  86  2  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
908  เด็กหญิงปาริฉัตร นุคุณ  20  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
909  เด็กหญิงสุภัสสร จันทร์ดี  30  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
910  เด็กหญิงทัตพิชา ภิญโย  43  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
911  เด็กหญิงเปมิกา สุขแพทย์  66  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
912  เด็กชายพงศ์กรณ์ คามบุตร  85/1  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
913  เด็กหญิงณัชชา เทียนสมจิตร  94/1  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
914  เด็กชายสุรพัศ มั่นพะแนง  119  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
915  เด็กหญิงธิตินันต์ ดิษดำ  130/1  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
916  เด็กหญิงกรองขวัญ เอี่ยมจิตร์  130/2  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
917  เด็กชายธนพล กอบธัญญกิจ  161  3  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
918  เด็กหญิงหทัยรัตน์ คชรักษ์  40  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
919  เด็กหญิงดารากานต์ ศรีเจริญ  60/5  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
920  เด็กชายกิตติศักดิ์ สนชัย  152  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
921  เด็กหญิงปภาวรินท์ คชรักษ์  207  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
922  เด็กหญิงภัทรมน สุขหนู  216  4  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
923  เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีโนนยาง  21  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
924  เด็กชายคณานุวัตร สุคำภา  23  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
925  เด็กชายเกรียงศักดิ์ พรมนิ่ม  32/2  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
926  เด็กชายบดินทร์ อินทรเกษร  65/1  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
927  เด็กหญิงประริฉัตร เขตการ  67  5  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
928  เด็กหญิงธีรกานต์ ป้อมคำ  16  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
929  เด็กหญิงรัตน์ติกันต์ ปานทอง  233  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
930  เด็กชายฐิติวัฒน์ โพธิ์พรต  238  6  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
931  เด็กหญิงมลฤทัย กล่ำทิม  37  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
932  เด็กหญิงปภาภัทร พรมสนธิ์  197/1  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
933  เด็กหญิงสุกัญญา ดารา  9849  7  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
934  เด็กหญิงฐิติวรรณ มายา  18  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
935  เด็กหญิงวรินทร พรมนิ่ม  25/2  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
936  เด็กหญิงฐิตินันท์ อยู่หนองฉาง  46  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
937  เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขแพทย์  57  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
938  เด็กหญิงวิภาพรรณ์ ยะแสง  99  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
939  เด็กชายสัญญา จันทรา  103  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
940  เด็กชายภูผา บุญเงิน  127  8  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
941  เด็กชายณัฐพล สายแวว  4/1  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
942  เด็กชายปองภพ ภูมี  13  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
943  เด็กชายกิตติกวิน รอดเขียว  15  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
944  เด็กชายอุรวิศ ทองอ่วม  73  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
945  เด็กชายนพรัตน์ เหี่ยวเกิด  77  9  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
946  เด็กชายจิรเวช ศรีวิเศษ  52  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
947  เด็กหญิงอทิตยา เห็นสิงห์  53  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
948  เด็กชายศิริชัย ฉุนหอม  63  10  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
949  เด็กชายวัชรพล แก้วจินดา  32  11  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
950  เด็กชายภาณุวัฒน์ น้อยเนียม  70  11  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
951  เด็กหญิงรุ้งนภา ผาทอง  13  12  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
952  เด็กหญิงพรกนก ใจเฉย  15  12  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
953  เด็กชายกรกมล นวนแดง  30  12  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
954  เด็กชายธนภูมิ บุญเลี้ยง  43  12  หนองมะโมง  หนองมะโมง  ชัยนาท
955  เด็กชายธีรพงศ์ โตนวน  138  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
956  เด็กชายเตชินท์ เม่นสุวรรณ์  266  1  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
957  เด็กหญิงปรรณพัชร์ บุญมี  61  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
958  เด็กชายศุภกิจ ปุยอ๊อด  74/1  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
959  เด็กชายชัชนันต์ ปานศรี  119  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
960  เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ น้อยศักดิ์  150  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
961  เด็กหญิงไอรดา พิมพ์ศิริ  166  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
962  เด็กชายกมลเพชร บุญคง  175/1  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
963  เด็กหญิงจารุกร ไวยพัฒน์  211  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
964  เด็กชายทรงยศ เมฆช้าง  217  2  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
965  เด็กชายเสกสรร พรมมา  36  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
966  เด็กหญิงนภาลัย สายแวว  80  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
967  เด็กหญิงอำพร สายแวว  84  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
968  เด็กชายวัณณุวรรธน์ แสงรัศมี  85/1  3  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
969  เด็กหญิงพลอยชมพู หงษ์ทอง  46  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
970  เด็กชายพรีวิชญ์ ปรีพิม  47  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
971  เด็กชายอรรถพล พูลเพิ่ม  88  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
972  เด็กหญิงอุ้มบุญ สอนเถื่อน  145  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
973  เด็กชายธนานัน สิงห์เปีย  150  4  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
974  เด็กชายชญานนท์ ชื่นเมือง  14  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
975  เด็กชายกิฏฏิคุณฏ์ เรือนเพชร  16  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
976  เด็กหญิงสุพัตรา ป้อมชัย  62  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
977  เด็กชายจตุรภัทร กิ่งแก้ว  88/1  5  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
978  เด็กชายธนาวิน ดีวัน  23/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
979  เด็กหญิงเกวลิน ฉ่ำยิ้ม  38/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
980  เด็กชายณัฐภูมิ หาสุข  92  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
981  เด็กชายสิวกร สุระดม  97/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
982  เด็กหญิงกวินตา สุพัฒน์  110  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
983  เด็กหญิงกมลชนก ชูกลิ่น  115/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
984  เด็กหญิงเมธาวินี เหล่าแก้วก่อง  117  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
985  เด็กหญิงกิตติมา ภู่เขียว  145/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
986  เด็กหญิงพิชญาภา คงใย  180  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
987  เด็กชายจิรภัทร เอี่ยมละออ  191  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
988  เด็กหญิงจิราภา มนตรี  194  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
989  เด็กชายศุกลวัฒน์ เทียนบุญมี  214  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
990  เด็กชายพิชยะ บางชมภู  234/1  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
991  เด็กชายณัฐพล อรัญ  238  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
992  เด็กชายณัฐกิตติ์ สุรินทร์  241  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
993  เด็กหญิงรัตติกร คำบุตร  388  6  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
994  เด็กหญิงสายธาร ครบุรี  3  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
995  เด็กหญิงกัญญาภัค สุ่มพ่วง  5  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
996  เด็กหญิงเมษยา บุญมาก  8  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
997  เด็กหญิงกนกรัตน์ เชียงกุน  70  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
998  เด็กชายจิรภัทร อินทร์ฉาย  85  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
999  เด็กหญิงณัฏฐิกา หนูตะเภา  92  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1000  เด็กชายณัฐวัฒน์ ชูรส  102  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1001  เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิงห์ทอง  113  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1002  เด็กหญิงแพรววา พุ่มพุทรา  124/1  7  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1003  เด็กชายอนุชา นิยมทรัพย์  253  8  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1004  เด็กหญิงกมลธิดา สุพัฒน์  348/1  8  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1005  เด็กหญิงจันจิรา ปิ่นทอง  401  8  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1006  เด็กหญิงนภัสสร อะทะขันธ์  9849  8  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1007  เด็กชายสุทธิไชย ใจดี  45  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1008  เด็กชายศุภากิจ ประทุม  52  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1009  เด็กชายอภินันท์ เฮงขวัญ  96  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1010  เด็กชายพิชชานันท์ สุหงสา  200  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1011  เด็กหญิงศิริวรรณ คำหอม  203  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1012  เด็กชายมนัสชัย เข็มมูล  316  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1013  เด็กชายนิธิภัทร นิลทมร  328  9  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1014  เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วอินทร์  61/1  10  สะพานหิน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1015  เด็กชายรัชชานนท์ อ่ำยิ้ม  16  1  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1016  เด็กชายปุณยวัจน์ สาลาด  30  1  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1017  เด็กหญิงสุภัสสรา ชำนาญรักษา  49  1  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1018  เด็กหญิงวรัญญา โพธิ์ทอง  79  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1019  เด็กหญิงจินดา แสงแก้ว  80  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1020  เด็กหญิงสิราวรรณ โตดี  105  2  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1021  เด็กหญิงณัชานันท์ บุญไชโย  1  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1022  เด็กชายฐิติวุฒิ เคนทอง  6/1  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1023  เด็กชายปัณณวัชร์ ศรีพุทธา  9  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1024  เด็กชายวัชรเมธี เถกิงสรคันธุ์  13/3  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1025  เด็กหญิงธัญพร ศิลาวุธ  103/1  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1026  เด็กชายปวรุตน์ ศรีม่วง  119/2  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1027  เด็กหญิงธนัสสร มูลสาร  138  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1028  เด็กชายกฤตรินทร์ ภู่ห้อย  185  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1029  เด็กชายณัฐวัฒน์ โตเลิศ  190  4  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1030  เด็กชายกฤษดา เกิดกรุง  61  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1031  เด็กหญิงกนกวรรณ อินโต  68  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1032  เด็กหญิงปัณณพร เปียน้อย  78  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1033  เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ อินทร์ฉาย  83  5  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1034  เด็กหญิงณภัทร ทีนคร  46  6  กุดจอก  หนองมะโมง  ชัยนาท
1035  เด็กชายสุกลวัฒน์ เดชนะ  8  1  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1036  เด็กหญิงศิรินภา ตันสิงห์  31  1  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1037  เด็กชายณัฐวิทย์ สุขชื่น  39  1  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1038  เด็กชายธนกฤต สุพวาล  45  1  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1039  เด็กชายกวิน วัตถุภาพ  64/1  1  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1040  เด็กชายธนภัทร ปัญญานิล  65  1  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1041  เด็กชายกรภัทร์ รัตนพานิช  112  1  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1042  เด็กชายธเนศวร ป้อมสุวรรณ์  178  1  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1043  เด็กหญิงพลอยพัสสร กลิ่นนารีศรี  7/1  2  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1044  เด็กหญิงพิมพ์ชนก พูลพิพัฒน์  94  2  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1045  เด็กชายวรากร เจริญรัตน์  130  2  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1046  เด็กชายเมฑาลิต หอมไรย์  145/5  2  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1047  เด็กชายปภาวิน ศรีวิลัย  150  2  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1048  เด็กชายรพีภัทร ดิษดำ  170  2  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1049  เด็กชายภูมิพัฒน์ อินทรศรี  253  2  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1050  เด็กหญิงนัทธ์หทัย ปุนปอง  2  3  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1051  เด็กหญิงกชพร เสลารัตน์  5/2  3  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1052  เด็กชายจิรายุ จันทร์ศรี  37  3  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1053  เด็กหญิงธนิชชา มุทธากรณ์  43  3  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1054  เด็กหญิงณิฎา ปานพรหม  57  3  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1055  เด็กหญิงปนัดดา สังฆะ  68  3  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1056  เด็กหญิงวรรณภา มาขำ  107  3  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1057  เด็กชายภูวนัย ศิริพงษ์  180  3  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1058  เด็กหญิงณัฐทิกาล พุ่มพิศ  202  3  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1059  เด็กหญิงศุภาวดี ภูคลัง  208  3  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1060  เด็กชายกิตติพงศ์ งามประสิทธิ์  219  3  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1061  เด็กหญิงกมลนัทธ์ สินแก้ว  255  3  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1062  เด็กชายกล้องภพ ฉุนหอม  263  3  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1063  เด็กหญิงรัตนา ขำสำเภา  16  4  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1064  เด็กหญิงภัทรธิดา ปติตานัง  28  4  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1065  เด็กหญิงกัญวรา เลิศเดชะ  52  4  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1066  เด็กหญิงภวิตรา อินทะเวียง  73  4  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1067  เด็กชายธีรภัทร ไวกสิกรณ์  7/1  5  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1068  เด็กหญิงณัฏฐกานต์ นาทะทอง  8/3  5  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1069  เด็กชายธนวัชร์ กลั่นเขตการณ์  19  5  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1070  เด็กหญิงกมลวรรณ เม่นสุวรรณ  90  5  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1071  เด็กชายอาชาวิน ดีพิจารย์  58  6  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1072  เด็กหญิงกุลพัชร สาระ  73  6  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1073  เด็กหญิงมทิรา คงประเสริฐ  203/1  6  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1074  เด็กชายศุภชัย พิมขาว  10  7  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1075  เด็กหญิงปราณปรียา จันทประเสริฐ  119  7  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1076  เด็กหญิงณัชชารินทร์ ภุมมา  147  7  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1077  เด็กชายธนกฤต บุญกองชาติ  45/1  8  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1078  เด็กหญิงนิสากร จันบัติ  81  8  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1079  เด็กหญิงอนิตยา ทินทะ  188/1  8  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1080  เด็กหญิงกัณฐิการ โฉมศรี  259  8  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1081  เด็กหญิงสุพาพร เพ็ชร์อินทร์  42  9  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1082  เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงห์ประยูร  68  9  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1083  เด็กหญิงอรจิรา สุรมณี  75  9  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1084  เด็กชายธนวัฒน์ อินทรพิทักษ์  76  9  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1085  เด็กชายปกรณ์ กลั่นเขตการ  86  9  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1086  เด็กชายฐิตพงศ์ พรมเบา  79  10  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1087  เด็กชายนัฐพงศ์ ชาญไธสง  90/3  10  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1088  เด็กชายกฤตปภัช อุปนุช  22/1  11  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1089  เด็กชายวัชร อ่วมอ่อน  53  11  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1090  เด็กชายพิชญากร สุหงษ์สา  63  11  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1091  เด็กชายภิรัตน์ ต๊ะประจำ  317/1  12  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1092  เด็กหญิงอัมพิกา พิศมัย  322  12  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1093  เด็กหญิงประภารัตน์ บุญวาส  30  13  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1094  เด็กชายวรากร สายแวว  57  13  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท
1095  เด็กชายกฤตยชญ์ อุทรศรี  98  13  ทต.วังตะเคียน  หนองมะโมง  ชัยนาท


 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท :: ผู้ดูแลระบบ :นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม & นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์