รายชื่อ และที่อยู่เด็กปฐมวัยประจำอำเภอ หันคา

ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น   2788   คน


  ชื่อตัว-ชื่อสกุล   บ้านเลขที่   หมู่   ตำบล   อำเภอ   จังหวัด
1  เด็กหญิงบุษยมาศ หงษ์โต  12  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2  เด็กชายรัตชานนท์ สมคำ  19  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
3  เด็กหญิงธนภร เลิศกิตติธร  21  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
4  เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ประสาทเกตุ  46  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
5  เด็กชายธนากร เทศเขียว  51  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
6  เด็กหญิงธัญมน จำศิล  63  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
7  เด็กชายจักรกริช พึ่งพานิช  79  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
8  เด็กหญิงปาณิสรา ทาลี  103  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
9  เด็กชายธนกฤต ทวีชัย  118  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
10  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ม้าทอง  144  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
11  เด็กหญิงจันธิมาภรณ์ สงหลำ  165  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
12  เด็กหญิงดวงรัตน์ คงแดงดี  36  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
13  เด็กชายอภิสิทธิ์ อุตอามาตย์  61  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
14  เด็กชายธนกฤต ทองเกล็ด  108  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
15  เด็กหญิงณัฐณิชา สุภาพ  108/1  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
16  เด็กหญิงกัณหา พันธเสม  136  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
17  เด็กหญิงน้ำเพชร เทียนชัย  190  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
18  เด็กหญิงช่อเพชร เสือโต  198  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
19  เด็กหญิงภาสินี ศรีเที่ยงตรง  198  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
20  เด็กชายทวีศักดิ์ ม้วนหนู  202  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
21  เด็กหญิงวารี โอรักษ์  220  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
22  เด็กหญิงดรัลรัตน์ บุญอินทร์  1  3  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
23  เด็กชายณัฐวุฒิ สงล่า  12  3  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
24  เด็กชายศุภชัย สีดำ  42  3  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
25  เด็กชายอลงกรณ์ สีดาฟอง  3  4  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
26  เด็กชายภาสวิชญ์ เปี่ยมมี  98  4  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
27  เด็กหญิงภัทรธิดา พันธุ์เขียน  1  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
28  เด็กชายธนพล อ่อนแดง  6  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
29  เด็กชายศิวกร ภูมิลำเนา  40  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
30  เด็กหญิงสรวรรณ ใหม่หล่ำ  53  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
31  เด็กชายทินภัทธ แก้วเกตุ  66  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
32  เด็กหญิงวีรยา บัวม่วง  86  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
33  เด็กหญิงชนาภา ม่วงพูล  90/1  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
34  เด็กชายจักรกฤษณ์ รอดพ้นทุกข์  102  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
35  เด็กหญิงภาณุมาศ ภู่เปี่ยม  103  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
36  เด็กหญิงณัฐณิชา น้อยนิ่ม  34  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
37  เด็กชายจิรวัฒน์ เนตรพัตร  41  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
38  เด็กชายธนกฤต ศิลลา  152  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
39  เด็กหญิงสุภัชชา อ่วมสุข  163  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
40  เด็กหญิงกชพร เมตตา  195  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
41  เด็กชายศุภกานต์ เต่ามี  64  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
42  เด็กหญิงนิชาภา หลังพันธ์  40  9  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
43  เด็กชายปวริศร อ่อนสิงห์  50  9  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
44  เด็กชายชิษณุพงศ์ ชื่นสมจิตต์  55  9  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
45  เด็กหญิงมนัญชยา สงล่า  63  9  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
46  เด็กชายภคพล กลิ่นจันทร์  3  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
47  เด็กชายสุภกิตต์ แก้วสนวน  75  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
48  เด็กหญิงจิดาภา จั่นเที่ยง  82  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
49  เด็กหญิงชนัญชิดา คุ้มครอง  133  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
50  เด็กหญิงกาญจน์เกล้า สูงปานเขา  168  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
51  เด็กชายธนโชติ ดอนรอดไพร  113/4  11  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
52  เด็กหญิงพรกนก สานสุวรรณ  166  11  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
53  เด็กหญิงสิริยากร สานสุวรรณ  166  11  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
54  เด็กชายธนวัฒน์ ชมชื้น  2  13  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
55  เด็กหญิงโศจิรัตน์ ขวัญนาค  7  13  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
56  เด็กชายธนภัทร แสนหาญ  102  13  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
57  เด็กชายจิรายุ นวนแดง  174  13  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
58  เด็กหญิงธิดาวรรณ นาคหว่าง  18  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
59  เด็กหญิงฟ้าใส พงษ์เสดา  80  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
60  เด็กชายณรงค์เดช อยู่โต  124  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
61  เด็กชายณัฐสิทธิ์ ก้อนจันเทศ  137  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
62  เด็กชายจิรพัฒน์ อินสุ่ม  141  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
63  เด็กหญิงพัชยา พันพุ่ม  145  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
64  เด็กชายตามตะวัน ฤทธิ์นรา  197  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
65  เด็กชายธนกฤษ เปี่ยมสุข  19  15  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
66  เด็กชายปฎลธรรม กลิ่นศร  70  16  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
67  เด็กชายณัฐพนธ์ สิทธิน้อย  126  16  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
68  เด็กชายจิรายุ นาคสังข์  156  16  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
69  เด็กหญิงวลีรัตน์ สีดาฟอง  194  16  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
70  เด็กชายณัฐพงศ์ ด้วงรักษา  11  17  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
71  เด็กหญิงวันดี ดาราโพธิ์  118  17  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
72  เด็กชายญาณวุฒิ ดาราโพธิ์  148  17  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
73  เด็กชายจีราพร สุวรรณวงษ์  4  18  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
74  เด็กหญิงปีใหม่ ศรีพนมวัน  49  18  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
75  เด็กหญิงล้อมเพชร แรงมาก  115  18  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
76  เด็กชายเดชาธร เรืองศรี  4  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
77  เด็กหญิงษกุณ์นิณ์ ดอนแนไพร  25  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
78  เด็กหญิงณัฐณิชา ติวิพันธ์  29  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
79  เด็กหญิงปาณิสรา ดอนรอดไพร  33  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
80  เด็กหญิงสิรัชชา คำเชียง  68  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
81  เด็กหญิงปริยาภร ดอนแนไพร  70  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
82  เด็กชายธันวา ใจแสน  104  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
83  เด็กชายสรวิชญ์ ดอนเขียวไพร  169/1  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
84  เด็กหญิงจิราพัชร แถมจะโป๊ะ  2  20  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
85  เด็กชายเกรียงศักดิ์ ใจแสน  23  20  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
86  เด็กชายเสฏฐวุฒิ เจนสาริกิจ  194  20  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
87  เด็กชายชนะพล รักกสิกิจ  33/1  2  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
88  เด็กหญิงมนปริยา ทองมูล  79  2  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
89  เด็กชายศุภณัฐ อินเงิน  184  2  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
90  เด็กชายสิทธิชัย พลเหลา  9  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
91  เด็กชายธนิน สิทธิไพโรจน์สกุล  69  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
92  เด็กหญิงกชพร กลิ่นหอมหวล  157  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
93  เด็กหญิงเกล้าทิพย์ ทิพมาสน์  173  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
94  เด็กชายภูวนัตถ์ สินเติม  225  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
95  เด็กชายณัฐธยาน์ แก้ววิชิต  70  1  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
96  เด็กหญิงจิรนัน มิ่งสกุล  132  1  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
97  เด็กชายธีระณัช สอนเถื่อน  73  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
98  เด็กหญิงกานต์พิชชา เรืองทองดี  101  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
99  เด็กหญิงพีระวรรณ ภักตร์สุวรรณ์  181  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
100  เด็กหญิงกัลยารัตน์ ย้อยผักแว่น  15/1  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
101  เด็กหญิงธวัลรัตน์ กฤตมโนรถ  51  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
102  เด็กชายพลาธิป ทรงเจริญ  88  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
103  เด็กหญิงณภัทร ศรีวิชาสร้อย  98/1  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
104  เด็กหญิงธนพร อ่วมสุข  103/1  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
105  เด็กชายชลภัทร บุญมา  104  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
106  เด็กชายนันทพัทธ์ แสนหาญ  129  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
107  เด็กหญิงสุชาครีส์ สังนาค  205  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
108  เด็กชายณัฐภัทร หอมอุบล  7/1  5  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
109  เด็กหญิงอชิญารินทร์ พุ่มลำเจียก  162  5  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
110  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีทองอินทร์  18  6  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
111  เด็กหญิงวิชญาดา สิงห์โส  84  6  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
112  เด็กชายกัปตัน พูลเหลือ  122  6  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
113  เด็กชายลัทธพล มีโพธิ์  73  8  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
114  เด็กหญิงสุภัสสร จำปาวงค์  119  8  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
115  เด็กชายบุลากร ทิพย์รัตน์  3  9  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
116  เด็กชายสิรวิชญ์ สร้อยศรี  19  9  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
117  เด็กชายลภัส เนียมทอง  58  9  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
118  เด็กหญิงลลิตา ดีกระจ่าง  105  9  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
119  เด็กชายคุณานนท์ วิลัยพฤษ  123  9  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
120  เด็กหญิงวิภาดา พันธ์วุ้น  4  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
121  เด็กชายธนาธิป ศรีศักดา  10  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
122  เด็กชายธนภัทร โกละบุญ  12  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
123  เด็กหญิงพรพรหม พิบูลย์สวัสดิ์  31  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
124  เด็กชายศุภณัฐ สระแจ่ม  10/2  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
125  เด็กหญิงพิมพ์ภัสร์ บุญวัชรภัย  77  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
126  เด็กชายชิษณุพงศ์ เสนะวีระกุล  132  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
127  เด็กชายธีรพจน์ หิรัญภูวฐิติโชติ  140  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
128  เด็กชายนันทิพัฒน์ นาขะมิ้น  169  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
129  เด็กหญิงสุมิตา แสนกล้า  265  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
130  เด็กชายต่อโชค จันทวงศ์  265  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
131  เด็กหญิงดวงนภา จันทนะชาติ  306/31  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
132  เด็กชายธนัช หงษ์เวียงจันทร์  306/55  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
133  เด็กชายพัสกร หายทุกข์  306/56  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
134  เด็กหญิงกัญญณัฐ จันทร์ไพจิตร  422  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
135  เด็กชายอภิรักษ์ ณ นคร  425/10  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
136  เด็กหญิงณัฐชยา สอนส่งกลิ่น  536/1  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
137  เด็กชายศรวิษฐ์ ไชยวิวัฒนกิจ  598  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
138  เด็กหญิงบุณทริกา บุญพราหมณ์  623  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
139  เด็กหญิงอารีวรรณ อามัดบินอาวัง  672  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
140  เด็กชายชนาสิน นาคตระกูล  700/10  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
141  เด็กหญิงตะวัน เปี่ยมสิน  725/1  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
142  เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันวิลา  30  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
143  เด็กหญิงฐิติกานต์ บุญมั่น  46/1  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
144  เด็กชายโชติวัฒน์ เรียบทวี  79  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
145  เด็กชายธนครชัย เวียงจันทร์  196  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
146  เด็กชายธนาพัฒน์ อ่อนหลำ  219/7  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
147  เด็กชายภาคิน ภาคินหิรัญ  233  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
148  เด็กหญิงชวัลรัตน์ คำมาปัน  245  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
149  เด็กชายภัทรกร โอรักษ์  418  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
150  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เทียมจันทร์  427  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
151  เด็กหญิงชลลดา ไร่พริก  429  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
152  เด็กชายชนาธิป พวงอินทร์  435  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
153  เด็กชายอานนท์ จันทสิทธิ์  456/2  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
154  เด็กหญิงณัฐวดี สวยเอี่ยม  472/3  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
155  เด็กชายวรเมธ โพธิ์ศรีทอง  479/10  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
156  เด็กหญิงโชติกา นกลอย  494  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
157  เด็กชายพชรพล แสงเย็น  496  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
158  เด็กชายกิตติพงศ์ โอรักษ์  530/1  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
159  เด็กหญิงจุฑารัตน์ วารีนิล  536  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
160  เด็กชายวิทวัส พวงอินทร์  543  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
161  เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พิมพ์สวัสดิ์  559  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
162  เด็กชายกรินทร์ บุญวาส  565/4  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
163  เด็กชายอนุศิษฏ์ กระจายกลิ่น  707/2  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
164  เด็กหญิงบุญญิศา พิมพ์สวัสดิ์  719  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
165  เด็กชายณัฐวัฒน์ คำแหง  734  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
166  เด็กชายธรรมธาร ชาญสุทธิกนก  755  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
167  เด็กหญิงกัญญณัท น้ำเงิน  777/77  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
168  เด็กหญิงธันยธรณ์ สุวรรณประทีป  777/96  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
169  เด็กหญิงวิภาภัส มะณี  777/99  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
170  เด็กชายณัฐพงศ์ รักษาศิลป์  777/109  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
171  เด็กหญิงพิมพ์ญาดา แก้วแสงสถิตย์  3/2  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
172  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทองแท้  22/3  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
173  เด็กชายวาที ม่วงสิงห์  33/3  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
174  เด็กหญิงณชินีพร นักกรองดี  46/1  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
175  เด็กชายกตัญญู ชื่นทอง  59  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
176  เด็กชายจักรกฤษ บาลี  75/11  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
177  เด็กชายปวรปรัชญ์ ปาลวัฒน์  75/29  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
178  เด็กหญิงกฤษติการ์ ผ่องพันธ์ชัย  89/2  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
179  เด็กชายจิรสิน ทองหอม  133  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
180  เด็กหญิงกนกนิภา แก้วเรือง  136  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
181  เด็กหญิงปิยะวรรณ ภู่สอาด  1/1  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
182  เด็กหญิงพิมพ์พรรณ รัตนสงวน  160  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
183  เด็กชายปาราเมศ โพโต  8  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
184  เด็กชายนภัทรสกรณ์ จิตรดา  11  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
185  เด็กชายชัชรินทร์ ปรีต้อย  46  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
186  เด็กหญิงวิภวานี นาคสังข์  115  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
187  เด็กชายไกรสร เอี่ยมปั้น  124  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
188  เด็กชายยศพัฒน์ โตบัว  143  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
189  เด็กชายณัฐพงศ์ สีวันนา  3/2  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
190  เด็กหญิงปัณฑิตา ภูษิต  46  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
191  เด็กชายอชิระ ตามกฤษณ์  92  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
192  เด็กชายณัฐภัทร หลำเทียน  97  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
193  เด็กชายคชเดช พวงสุข  99  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
194  เด็กชายณฐนน เกษแก้ว  128  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
195  เด็กหญิงหฤทัย อ่อนคำ  5  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
196  เด็กหญิงเปรมมิก นกไทย  5  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
197  เด็กหญิงอภิญญา แจ่มใจ  32  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
198  เด็กหญิงกณิฐา ธัญญะเจริญ  127  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
199  เด็กชายธนวัฒน์ จำปาศักดิ์  130/1  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
200  เด็กชายชนาธิป แพเขียว  169  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
201  เด็กชายรวีโรจน์ นาคสังข์  172  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
202  เด็กชายธีรภัทร ไข่กลิ่น  173  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
203  เด็กหญิงสุภานันท์ สมดัง  174  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
204  เด็กชายจิฑายุทธ สงวนไทร  179  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
205  เด็กหญิงชลธิชา แก้วเขียว  181  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
206  เด็กหญิงทิพย์เกสร ทองมี  202  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
207  เด็กหญิงกมลพร มูลมองมี  215  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
208  เด็กชายญาณวุฒิ ทรัพย์สิน  249  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
209  เด็กหญิงพิรญาณ์ ทองน้อย  34  4  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
210  เด็กชายณัฐพัฒน์ คอนเล็ก  59  4  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
211  เด็กชายพีรวิชญ์ พิมพ์สวัสดิ์  44  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
212  เด็กหญิงวรัชยา คำแผง  140  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
213  เด็กหญิงจิราภัทร ศรีหัวโทน  145  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
214  เด็กหญิงณัฐมน ล้อมวงษ์  159  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
215  เด็กหญิงจริงใจ บุญมา  163  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
216  เด็กชายธนวัฒน์ เบี้ยวเก็บ  1  6  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
217  เด็กหญิงพิมพกานต์ ลิ้มบุญเจริญ  147  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
218  เด็กหญิงลักษณียา ศรีเดช  149  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
219  เด็กชายธนัดชัย ใจเอื้อย  8  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
220  เด็กหญิงชมพูนุช อ่วมสิงห์  60  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
221  เด็กชายรัตนกร ธรรมชาติ  72  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
222  เด็กชายจิตรพัชร นาคช่วย  83  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
223  เด็กหญิงชัญญานุช เลิกกันยา  88  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
224  เด็กชายสุภวิชญ์ ศิริวรรณ  89  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
225  เด็กหญิงน้ำทิพย์ พลายเพ็ชร  22  9  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
226  เด็กหญิงดวงกมล สุขประดิษฐ์  28  9  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
227  เด็กชายโยธิน สุขีพันธ์  96  9  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
228  เด็กชายศรราม นันขุนทด  241  9  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
229  เด็กชายธนภูมิ อ่อนช่วง  26  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
230  เด็กชายธนเดช เพตรา  206  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
231  เด็กชายมงคลสวัสดิ์ อมรพัตน์  214  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
232  เด็กหญิงณิชากร แจ้งต่าย  14  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
233  เด็กหญิงสุมินตรา บุตรทอง  222  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
234  เด็กหญิงสุชาดา วุ่นคง  244  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
235  เด็กชายภานุพงค์ โฉมเชิด  19  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
236  เด็กหญิงภิญญลักษณ์ รุ่งเลิศอริยวุ  31  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
237  เด็กหญิงนันทิกานต์ เนาวนิตย์  196  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
238  เด็กชายปัณณธร แก้วเรือง  202  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
239  เด็กชายธนันชัย ศรีคงราช  13/1  1  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
240  เด็กชายรัฐพงศ์ เสมอเนตร  48  1  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
241  เด็กชายณัฐพงศ์ มีชัย  87  1  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
242  เด็กชายภูริวัชร์ สีวิชาสร้อย  109  1  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
243  เด็กหญิงพิมพกานต์ สุทธิโสม  2  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
244  เด็กชายพัทธดนย์ เสือสกุล  6  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
245  เด็กชายพรนรงค์ ยานสงัด  27  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
246  เด็กชายจิรายุ เปรมทอง  162  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
247  เด็กชายธนัท ภักสุวรรณ์  14/1  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
248  เด็กชายคุณาสิน ดีอินทร  29/1  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
249  เด็กชายณัฐพล หนูมั่น  34/1  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
250  เด็กชายโชคชัย มีประเสริฐ  35  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
251  เด็กชายนัธทวัฒน์ ไกรเพ็ชร  42  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
252  เด็กหญิงญานิกา รติรณชัย  75  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
253  เด็กหญิงนันท์ชพร นาคสังข์  76  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
254  เด็กหญิงสุภาวดี โอรักษ์  103  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
255  เด็กชายศุภณัยย์ ชุ่มกล่ำ  201  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
256  เด็กชายพรเทพ เกตุแก้ว  203  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
257  เด็กหญิงกัญญภัค ฉลอมประโคน  1/1  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
258  เด็กหญิงศรารัศม์ อัครวงศ์โสภณ  16/1  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
259  เด็กหญิงวริศรา สิงห์พรมี  16/2  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
260  เด็กชายกมลวิชย์ โพธิ์แก้ว  19  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
261  เด็กหญิงภัคธีมา นันแดง  30  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
262  เด็กชายธีรเดช โฉมแก้ว  35  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
263  เด็กชายปภากรณ์ โปแก้ว  79  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
264  เด็กหญิงนฤมล มั่นคง  153  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
265  เด็กชายสุทธิเจตน์ มากชนบท  158  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
266  เด็กชายภูภิพัฒน์ โปแก้ว  185  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
267  เด็กชายวงศกร พลนิกร  188  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
268  เด็กชายพรพินิต นาคสุขใส  222  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
269  เด็กชายอุดมศักดิ์ ราชานอง  263  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
270  เด็กชายอาทิตย์ ปัญญาพร  274  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
271  เด็กหญิงพรรณวิภา จันทร์พันธุ์โสม  295  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
272  เด็กชายกิตติภูมิ เอมเสียงเพราะ  26  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
273  เด็กชายพงศ์ชยุต เรืองภู่  77  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
274  เด็กหญิงจันทัปปภา พวงสุข  146  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
275  เด็กหญิงอาธิติญา ธรรมชาติ  170  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
276  เด็กชายกิตติกวี สุ่มเสมอ  11  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
277  เด็กชายอทิเทพ เสือป่า  31  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
278  เด็กชายนิพล หวานฉ่ำ  64  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
279  เด็กชายติณณภพ บุญสูง  65  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
280  เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ปานทอง  89  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
281  เด็กหญิงปภัสสร เอการัมย์  102  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
282  เด็กหญิงวรรณิษา นุ่มทอง  108  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
283  เด็กชายกฤษดา จันทร์งาม  110  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
284  เด็กหญิงภัสราวดี วุฒิชัยวัฒน์  131  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
285  เด็กชายมงคล ช้างสาร  142  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
286  เด็กหญิงสุภชา สุ่มเสมอ  148  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
287  เด็กชายวันชัย ลอดพิทักษ  149  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
288  เด็กชายณัฐนนท์ มันพุก  14/1  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
289  เด็กชายชานนท์ สีสุขสาม  30/1  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
290  เด็กหญิงชนากานต์ เมืองสอาด  57/1  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
291  เด็กชายณภัทร ด้วงเหม  78  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
292  เด็กหญิงชลลดา ชุ่มชื่น  99  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
293  เด็กชายยศภัทร ยอดเผือก  114  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
294  เด็กชายชินกฤต ทาเวียง  166  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
295  เด็กหญิงวลีวรรณ สมจิตร  191  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
296  เด็กชายณัฐพล เจริญศรี  206  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
297  เด็กหญิงปุญญพัฒน์ สร้อยม่วง  219  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
298  เด็กหญิงวีรานันท์ กลิ่นขวัญ  27/3  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
299  เด็กหญิงณิชมณ อนันตสุข  31  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
300  เด็กหญิงศุภลักษณ์ อินหอม  62  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
301  เด็กหญิงวรัชญ์สรา แก้วอินทร์  85  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
302  เด็กหญิงนิลลดา เกตุแพง  147  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
303  เด็กชายเทพทัต สาริกัน  156  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
304  เด็กหญิงกัญญาวีร์ คชวงษ์  166  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
305  เด็กชายธีวสุ ฉิมพันธ์  259  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
306  เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดาวเรือง  261  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
307  เด็กชายศุภกฤต แซ่เจ็ง  8  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
308  เด็กชายธันวา สว่างศรี  66  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
309  เด็กชายศุภณัฐ น้ำจันทร์  73  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
310  เด็กชายธันวา ยอดชาญ  82/1  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
311  เด็กหญิงตติยา เปรมทอง  83  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
312  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กลัดเพชร  142  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
313  เด็กชายวันพุทธา พิมทรัพย์  155  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
314  เด็กชายณัฐภัทร์ แสงรัตนะ  171  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
315  เด็กชายวสันต์ เกตุรัตน์  30  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
316  เด็กชายชนานนท์ สนธิศรี  42  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
317  เด็กชายเจษฎา เกตุแก้ว  57  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
318  เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิ์หอม  131  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
319  เด็กหญิงณัฐณิชา มลิรักษ์  156  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
320  เด็กหญิงพรนภา ภูมิภักดิ์  21  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
321  เด็กชายวรพงศ์ เปี่ยมมนัส  33/1  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
322  เด็กชายวีรพงษ์ เปี่ยมมนัส  33/1  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
323  เด็กหญิงนงนภัส แจ้งเนตร  49  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
324  เด็กหญิงวรรณภา บุปผา  61  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
325  เด็กชายศุภกิจ สวัสดิ์นที  106  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
326  เด็กหญิงไอรักษ์ เมธีวุฒิสกุล  30  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
327  เด็กชายอินทัช ศุภฤกษ์พรชัย  41  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
328  เด็กชายรัชชานนท์ เกิดเพ็ชร  117  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
329  เด็กชายพรชัย จิตหาญ  136  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
330  เด็กชายอัครณัฐ วอเพ็ชร  141  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
331  เด็กหญิงศุภิสรา สาตจีนพงษ์  159  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
332  เด็กหญิงกัลยาภัสร์ เฉลิมวงศ์ภานิช  164  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
333  เด็กชายธนบูรณ์ อินนุ่ม  28  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
334  เด็กชายธรรมภณ ม่วงจุ้ย  46  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
335  เด็กหญิงชีรณัฐ สิทธิเกษกัน  136  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
336  เด็กชายธนวัฒน์ จันเขียว  144  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
337  เด็กชายปณชัย เปรมพล  40  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
338  เด็กหญิงณิชากานต์ มหาพราหมณ์  43  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
339  เด็กชายปกรณ์เกียรติ เบี้ยวเหล็ก  109  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
340  เด็กหญิงชนากานต์ อยู่วงษ์  116  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
341  เด็กชายสุวพิชญ์ เบี้ยวเหล็ก  208  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
342  เด็กหญิงพิชชาพร พรหมเขียว  242  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
343  เด็กชายศุภกฤต เครือใย  24/1  4  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
344  เด็กหญิงฉัตรพร ถีระแก้ว  27  4  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
345  เด็กชายจิตติพัฒน์ ภู่สอน  85  4  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
346  เด็กหญิงปทุมวดี ทาแดง  118  4  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
347  เด็กหญิงปาณิตา เศรษฐพงษ์  19  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
348  เด็กหญิงพิมพศิน วอเพชร  59  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
349  เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ นานช้า  59  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
350  เด็กหญิงมนฤดี อัดโดดดร  88  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
351  เด็กหญิงธัญญชนก สวัสดี  140  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
352  เด็กหญิงรติมา สุรินทร์  158  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
353  เด็กชายณัชนนท์ สีหามาตย์  18  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
354  เด็กหญิงกันยาลักณ์ ทับถนน  54  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
355  เด็กหญิงบุญญรัตน์ เทียนชัย  61  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
356  เด็กหญิงณัฐนิชา ลังแก้ว  82  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
357  เด็กชายรชานนท์ อิ่มดี  84/1  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
358  เด็กชายศวัสฉัฐ คงบุญ  89  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
359  เด็กหญิงศิธิษา ฟักอินทร์  94  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
360  เด็กชายภูวิศ พูลเพิ่ม  107  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
361  เด็กชายธนศักดิ์ สนอ่วม  120  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
362  เด็กหญิงภัทรวดี รอดสม  122/1  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
363  เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีสมบัติ  148  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
364  เด็กชายนิชฌาน คงกำเหนิด  150  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
365  เด็กหญิงบัณฑิตา เพชรแวว  182  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
366  เด็กหญิงพรทิวา กลัดทรัพย์  213  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
367  เด็กหญิงวิรดา อ้นนา  23  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
368  เด็กชายปัณณวัฒน์ ใจแสน  50  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
369  เด็กหญิงขวัญจิรา เพ็ชรจั่น  51  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
370  เด็กชายขวัญชัย ทองท่าจีน  70  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
371  เด็กชายชัยธวัช ใจแสน  135  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
372  เด็กหญิงธนาภา นวลศรี  120  10  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
373  เด็กหญิงจิรประภา ช้างหัวหน้า  34/1  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
374  เด็กชายวีรวัฒน์ บัวคลี่  146/1  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
375  เด็กหญิงธมนวรรณ ใจแสน  187  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
376  เด็กชายวายุพัตร ใจแสน  213  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
377  เด็กหญิงวนิดา บุญส่ง  3  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
378  เด็กชายณัฐพล วงศ์เขียน  9/1  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
379  เด็กชายกิตติเทพ มาโต  40  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
380  เด็กชายภากร อ่ำผึ้ง  65  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
381  เด็กหญิงชญาดา รีจ้อย  91  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
382  เด็กชายกมลนันท์ คุณภู่  144  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
383  เด็กหญิงเบญญาภา สุขเสริม  188  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
384  เด็กหญิงปาริฉัตร โฉมสุข  7  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
385  เด็กชายวุฒศักดิ์ แร่เมือง  7  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
386  เด็กชายจิรายุ จำศิล  40  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
387  เด็กชายธีรภัทร สิงห์โตแก้ว  54  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
388  เด็กหญิงกวินนา นาคสังข์  58  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
389  เด็กหญิงจิราพร นาคทอง  77  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
390  เด็กชายศักดิธัช เพียรใจธรรม  2  3  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
391  เด็กชายโชคชัย เซ่งเซียน  55  3  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
392  เด็กหญิงศิรินญา พุ่มมูล  180  3  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
393  เด็กชายศตายุ ลีจ้อย  81  4  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
394  เด็กชายเอื้ออังกูล เอี้ยงปาน  82/1  4  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
395  เด็กหญิงวิชญาดา แก้วศรีงาม  90  4  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
396  เด็กหญิงนิศาชล มะธิปิไขย  13  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
397  เด็กหญิงปาณิสรา รถมณี  62  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
398  เด็กชายญาณภัทร ธรรมสะโร  79  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
399  เด็กหญิงดารารัศมี สิทธิอินทร์  92  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
400  เด็กชายวรเวช โอรส  92  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
401  เด็กหญิงแพนทอง อุ่มแสง  103  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
402  เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา โพธิ์เปี่ยม  122  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
403  เด็กชายแทนคุณ รตตะสา  175  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
404  เด็กชายธนากร จันทร์เสวก  189  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
405  เด็กชายศุภณัฐ แสงอมร  6  6  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
406  เด็กหญิงวรรณภา วินัยกิจ  15  6  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
407  เด็กหญิงญาดา พุกมาก  22  6  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
408  เด็กหญิงเสาวคนธ์ ชาตะ  28  6  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
409  เด็กชายวันชัย ไข่กลิ่น  93  6  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
410  เด็กหญิงรดามณี เพ็ชรจั่น  120  6  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
411  เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุบิน  28  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
412  เด็กชายวัชรินทร์ เขตบุรี  56  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
413  เด็กชายอภิญานนท์ คล้ายหัด  65  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
414  เด็กหญิงวรรณภา วงษ์สุวรรณ  73  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
415  เด็กชายภัทวัฒน์ ปานคำ  96  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
416  เด็กหญิงภาวีณี อิ่มรัง  108  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
417  เด็กหญิงพรธิวา พุ่มจำปา  116  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
418  เด็กหญิงสุวันนา อ่วมสิน  136  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
419  เด็กชายจิรายุ แจ่มแจ้ง  162  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
420  เด็กชายธฤต ผลวงษ์  193  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
421  เด็กหญิงกวินทิพย์ เอี่ยมกลั่น  195  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
422  เด็กหญิงภัทรลภา ใจแสน  122  8  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
423  เด็กหญิงสุภาวิตา ขำหลง  5  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
424  เด็กชายนนทพัทธ์ ใจแสน  6  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
425  เด็กหญิงกรรณิการ์ ทรงฉัตร  27  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
426  เด็กชายพีรภาส เกตุมา  44  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
427  เด็กหญิงรพิญชญา วงทองดี  48  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
428  เด็กหญิงฐิติพร บุญเงิน  95  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
429  เด็กชายอเมธี วงทองดี  143/1  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
430  เด็กหญิงศศิวิมล หลำดี  9809/3  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
431  เด็กชายวงศ์กร จันทร์แย้ม  19  10  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
432  เด็กชายราชภัฏ อุ่มแสง  19  10  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
433  เด็กหญิงพิชญานิน มีนิล  30  11  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
434  เด็กชายชลสิทธิ์ อ่อนฉ่ำ  45  11  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
435  เด็กหญิงสุภัชชา กันยา  32  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
436  เด็กหญิงวรัญญา มรพัฒน์  41/1  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
437  เด็กชายชัยวัฒน์ บุญน่วม  43  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
438  เด็กหญิงชนิดาภา บูชา  75  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
439  เด็กหญิงรักษณาลี ทองคำ  94  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
440  เด็กชายทรงพล สาสิทธิ์  126  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
441  เด็กชายนัทพล บุญโต  145  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
442  เด็กหญิงนันทรัตน์ อิมี  151  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
443  เด็กชายอานนท์ อินทร์เสรี  5  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
444  เด็กหญิงชนากานต์ ชัยสุวรรณ์  9/1  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
445  เด็กชายวีรชัย วงษ์สุวรรณ์  18  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
446  เด็กหญิงอาทิติยา วงษ์สุวรรณ  25  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
447  เด็กชายพิพัฒน์ อุดมอมรรัตน์  37  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
448  เด็กหญิงณิชารีย์ มีผิว  48  1  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
449  เด็กหญิงฟ้ารุ่ง ควรฟุ้ง  62  1  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
450  เด็กชายธวัชชัย แก้วเย็น  39  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
451  เด็กชายจิตติพัฒน์ พวงอินทร์  50/1  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
452  เด็กชายปรมะ เพ็ชรแกมทอง  73/1  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
453  เด็กชายจิรายุ ภู่เณร  92  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
454  เด็กชายศุภณัฐ โพธิ์โต  110/1  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
455  เด็กชายชยานันต์ คำแหง  116  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
456  เด็กหญิงภัทรพร เมฆเขียว  175/1  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
457  เด็กหญิงปิยพร เข็มเงิน  191  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
458  เด็กหญิงพิรุณ ขำกล่ำ  278  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
459  เด็กชายศุภเดช บุญรักษา  295  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
460  เด็กชายจิณณพัต แจ้งสิน  20  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
461  เด็กชายจิรพัฒน์ แจ้งสิน  20  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
462  เด็กชายสิทธินันท์ จันวิลา  31  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
463  เด็กชายภาณุวิชญ์ ปานแม้น  110  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
464  เด็กหญิงเกศินี จันชื่น  111  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
465  เด็กชายทศพร จ้อยชู  111/2  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
466  เด็กชายทศกร จ้อยชู  111/2  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
467  เด็กชายวัชรพัฒน์ รุ่งแจ้ง  171  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
468  เด็กหญิงดวงพร ใช้เจริญ  171/1  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
469  เด็กชายรัชชานนท์ มะโนสิทธิ์  4/1  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
470  เด็กชายภูมินทร์ ศรีโมลา  11  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
471  เด็กหญิงศรัญญา พรมรังษี  19  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
472  เด็กชายพัชรพล ปานแม้น  54  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
473  เด็กหญิงพุฒิพร ใจเย็น  114  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
474  เด็กหญิงธิษณาบดี ศรีเดช  117  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
475  เด็กหญิงบุญราศรี เปรมทอง  119/3  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
476  เด็กชายชญานนท์ อยู่โต  135  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
477  เด็กหญิงเบญจพร จารุโรจน์เนาวรัตน์  149  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
478  เด็กชายพชร ทาเอื้อ  174  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
479  เด็กหญิงปิยนันท์ เหมือนเงิน  189  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
480  เด็กชายวีรภัทร พรหมรังษี  199/1  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
481  เด็กชายสืบสกุล ศรีเมือง  209  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
482  เด็กหญิงอนงค์พร หนูรอด  211  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
483  เด็กหญิงใบเฟิร์น บุญรอด  216  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
484  เด็กชายโชติกา ศรีสุข  217  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
485  เด็กหญิงจันทิมา ทองเกลี้ยง  220  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
486  เด็กหญิงจันจิรา ทองเกลี้ยง  220  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
487  เด็กชายกฤษณะ บุญเงิน  225  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
488  เด็กชายชลิต หนูเนียม  291  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
489  เด็กหญิงคณิสสร ธนอัญญาพร  296  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
490  เด็กชายธีรเดช พรมรังษี  321  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
491  เด็กหญิงภิรญา ศรีสำปทวน  65  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
492  เด็กชายธนวัฒน์ ศรีพุมมา  79  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
493  เด็กหญิงทัศดาว ใจมั่น  96  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
494  เด็กหญิงเบญจวรรณ เปี่ยมศิลป์  135  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
495  เด็กชายปรเมธ ใจแสน  224  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
496  เด็กหญิงสุวิชญา จุ้ยเปี่ยม  230  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
497  เด็กชายภัทรพล พันเจริญ  246  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
498  เด็กชายพิชญะ อินทพิเชฏฐ์  3  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
499  เด็กชายกิตติพงศ์ เกตุนาค  20  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
500  เด็กชายเกรียงศักดิ์ จันอิน  24  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
501  เด็กหญิงกวินทิพย์ ทิพมาสน์  133  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
502  เด็กชายเนติณัย อังคะนาวิน  155  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
503  เด็กชายติรณภพ สังข์ทรัพย์  212  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
504  เด็กหญิงพัชราภา ฤทธิ์ปล้อง  217  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
505  เด็กหญิงปรียาภรณ์ ภูษิต  9  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
506  เด็กหญิงอาถาณัฎฐ์ สาวสุวรรณ์  46  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
507  เด็กหญิงสุภัชชา ดีกล่อม  50  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
508  เด็กชายชานนท์ เถื่อนนุ้ย  98  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
509  เด็กหญิงขวัญจิรา สังข์เจริญ  124  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
510  เด็กหญิงสุภานัน นาคสังข์  125  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
511  เด็กหญิงภัณฑิรา เถื่อนนุ้ย  152  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
512  เด็กหญิงปรัชญา ครุธอินทร์  154  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
513  เด็กหญิงปริญญา ครุธอินทร์  154  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
514  เด็กหญิงปานิศา เลี่ยมขุนทด  181  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
515  เด็กหญิงเกวลิน เกิดแก้ว  191  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
516  เด็กหญิงสิริวัน มั่นปาน  192  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
517  เด็กหญิงวรรณนิศา ทั่งทอง  216  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
518  เด็กชายกริติคุณ สุวรรณรัตน์  220  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
519  เด็กชายฉันทพัฒน์ เพิ่มพูน  22  8  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
520  เด็กชายเตชิต นาคสังข์  13  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
521  เด็กหญิงชลณพรรษ ภูมิศักดิ์  49  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
522  เด็กหญิงณัฐณิชา น้ำจันทร์  52/1  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
523  เด็กชายศิริศักดิ์ นามชวัด  57  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
524  เด็กหญิงชนันธร ศรีพรหมทอง  81/1  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
525  เด็กหญิงชุติกาญจน์ เปรมทอง  120  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
526  เด็กหญิงขวัญจิรา เปรมทอง  124  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
527  เด็กชายธนากุล เกาะปีน  130  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
528  เด็กชายพีรพัฒน์ นุ่มดี  197  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
529  เด็กชายพิชญุตม์ ใจเย็น  74/2  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
530  เด็กหญิงสุมิตรา คำแหง  110  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
531  เด็กหญิงบุริมนาถ ลำเพ็ง  163  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
532  เด็กหญิงสุชานันท์ สุชาตะกุล  186  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
533  เด็กหญิงศิรภัสสร ทองจันทร์ดี  187/1  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
534  เด็กหญิงมาลาตี เถื่อนไพร  200  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
535  เด็กหญิงรุ่งนฐา เผื่อกผ่อง  229  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
536  เด็กหญิงสุพรรษา วงเหิม  263  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
537  เด็กหญิงชัญญานุช คำแหง  278  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
538  เด็กชายณัฐพล ชัยยะ  5  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
539  เด็กหญิงพลอยรัตน์ เปี่ยมเสน  63  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
540  เด็กชายอโนทัย สังข์งาม  70  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
541  เด็กชายปภาววินท์ หนูสิงห์  129  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
542  เด็กหญิงธัญญาลักษ์ พรมมาจะโย  152  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
543  เด็กชายกวิน วงษ์พา  153  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
544  เด็กชายพงศพัศ โพโต  181  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
545  เด็กหญิงวรัญญา ดวงเพ็ชรแสง  197  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
546  เด็กชายณัฐพงษ์ เกษรมาลา  4  12  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
547  เด็กชายภูริชญา ดำนิล  5  12  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
548  เด็กหญิงวนัดดา ยอดดำเนิน  16  12  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
549  เด็กหญิงชนาภา สายนรา  58  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
550  เด็กหญิงอริสา เมฆกระจาย  71  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
551  เด็กชายวรเมธ ผ่องแผ้ว  131  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
552  เด็กหญิงภาวิณี โตบัว  167  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
553  เด็กหญิงจิราวรรณ สายรัตน์  184/1  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
554  เด็กหญิงธนสรณ์ ปานนาค  188  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
555  เด็กหญิงธนัญญา บัวลอย  191  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
556  เด็กชายอัครพล พวงสุข  196  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
557  เด็กชายธนโชติ รุ่งเรือง  243  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
558  เด็กหญิงชาลิสา สุ่มนิ่ม  518  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
559  เด็กชายฐิติวัฒน์ ธนีมาตร  715  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
560  เด็กหญิงบุญญิสา ยี่สุ่น  53  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
561  เด็กชายศิวกร กุมสติ  92/1  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
562  เด็กหญิงเปมิกา ทาบ้านฆ้อง  113  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
563  เด็กชายวุฒิพร บุญน่วม  115  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
564  เด็กชายดุสิต บุญวาส  118  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
565  เด็กชายสุทิวัส กลิ่นกุหลาบ  155  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
566  เด็กหญิงวีรภัทรา แก้วประเสริฐ  164  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
567  เด็กชายกมลภพ จงชาณสิทโธ  193  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
568  เด็กชายกิตติพงษ์ วาทิกทินกร  202  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
569  เด็กชายธนกฤต เชียงสิน  218  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
570  เด็กหญิงวรัชญา ดีประสิทธิ์  232  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
571  เด็กหญิงวชิรญาณ์ พนมหอม  235  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
572  เด็กชายสุรสิทธิ์ ศรีบุญนาค  251  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
573  เด็กหญิงณัฐวิภา จวนรุ่ง  279  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
574  เด็กชายวีรยุทธ พานิช  281  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
575  เด็กชายวัชริศพล แตงโสภา  13/1  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
576  เด็กชายทิวัตถ์ แสงสว่าง  29/1  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
577  เด็กหญิงธันยาลักษณ์ น้อยแสง  42  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
578  เด็กหญิงปวันณภัทร์ พสิฐรัฐพล  43  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
579  เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์ ม่วงงาม  59/1  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
580  เด็กชายธนพล เขียนหริ่ง  85  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
581  เด็กหญิงจันทราทิพย์ พวงอินทร์  118  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
582  เด็กชายพิสิทธิ์ เชี่ยวชาญ  126  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
583  เด็กชายจิราพนธ์ แก้วศรีงาม  146  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
584  เด็กหญิงดวงพร มีฤกษ์  155  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
585  เด็กชายกิตติเชษฐ์ คุ้มเฟื่อง  42/1  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
586  เด็กหญิงพรทิวาย์ บุญประเสริฐ์  93  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
587  เด็กชายรัชชานนท์ ศรีสุราช  103  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
588  เด็กชายเมธานันท์ บุญแย้ม  111  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
589  เด็กชายธนธรน์ นิ่มวงศ์  115  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
590  เด็กหญิงพิมพ์วิมล วงษ์พฤกษา  127  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
591  เด็กชายต้นกล้า พุ่มพุก  131/1  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
592  เด็กชายพิริยะ แก้วเหลา  137  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
593  เด็กหญิงเบญจวรรณ ดอนไพรนุช  175  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
594  เด็กชายนิติกรณ์ รอบรู้  211  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
595  เด็กหญิงจุฑามาศ โพโต  9  7  หันคา  หันคา  ชัยนาท
596  เด็กชายธีรนันท์ ชัยมงคล  26  7  หันคา  หันคา  ชัยนาท
597  เด็กชายเอกพล ฤทธิ์โชติ  62  7  หันคา  หันคา  ชัยนาท
598  เด็กชายศุภกฤติ เพชรไทย  67  7  หันคา  หันคา  ชัยนาท
599  เด็กหญิงณัฐวิภา แก้วภาพ  86  7  หันคา  หันคา  ชัยนาท
600  เด็กหญิงเกตน์ปภา อินทพันธ์  7  8  หันคา  หันคา  ชัยนาท
601  เด็กหญิงอภิชญา แอ๋วกอง  1  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
602  เด็กชายภูวดล เลือดรถไฟ  22  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
603  เด็กชายศุขคุณ บุตรทอง  36  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
604  เด็กหญิงลภัสรดา เปี่ยมสิน  65  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
605  เด็กหญิงสวรส เทพรักษ์  91/1  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
606  เด็กหญิงจิราภา สีหานาม  107  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
607  เด็กชายดนัย สุขนิ่ม  173  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
608  เด็กชายณัฐวรรธน์ อดิสรณกุล  28/2  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
609  เด็กหญิงสุภาพร ประเทืองกุลชัย  56  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
610  เด็กหญิงวรัญญา เสือเหลือง  88  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
611  เด็กหญิงชนิสรา คูสุวรรณ  417  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
612  เด็กชายฐนกร แน่งน้อย  423  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
613  เด็กหญิงวรรณวิสา แก้วจัง  36  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
614  เด็กหญิงแก้วกานดา นาคสังข์  47  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
615  เด็กหญิงณัฐฐกานต์ แท่งทอง  88  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
616  เด็กหญิงธีรกานต์ ทองอ่ำ  90  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
617  เด็กชายวิเศษศักดิ์ คมคาย  148  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
618  เด็กหญิงณิชาภัทร คิมไธสงค์  165  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
619  เด็กหญิงภัทรกร ชูชัย  175  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
620  เด็กหญิงอมรรัตน์ ม้วนหนู  43/1  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
621  เด็กหญิงศศิธร กรไชยา  56  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
622  เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดีประสิทธิ์  67  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
623  เด็กชายณัฐกรณ์ จุ้ยวอน  108/1  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
624  เด็กชายอนุชิต ทาเวียง  155  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
625  เด็กชายปุณณกัณต์ พูลเหลือ  161  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
626  เด็กหญิงวารี โอรักษ์  220  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
627  เด็กชายรัฐศาสตร์ หงษ์โต  233  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
628  เด็กชายรัฐภูมิ หงษ์โต  233  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
629  เด็กหญิงชนัญธิดา ใจแสน  253  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
630  เด็กชายจตุพร พูลเหลือ  260  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
631  เด็กชายสิริ แตงทิม  273  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
632  เด็กหญิงธิดารัตน์ สงล่า  14  3  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
633  เด็กชายฉัตรดนัย ไกรรัตน์  18  3  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
634  เด็กหญิงวนิดา สีคำ  43  3  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
635  เด็กชายธนพัฒน์ สงล่า  52  3  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
636  เด็กหญิงกานต์ธีรา เขาอินทร์  60  3  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
637  เด็กหญิงภัทรธิดา พันพุ่ม  61  3  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
638  เด็กชายสุรยนันทน์ สงล่า  71  3  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
639  เด็กหญิงศิลาพร ภู่สอน  27  4  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
640  เด็กชายสิทธินันทน์ มาศอุดม  95  4  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
641  เด็กหญิงอัญญารินทร์ อินต๊ะขัน  106  4  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
642  เด็กหญิงนันท์นภัส พึ่งเจียม  4  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
643  เด็กหญิงกัญญารัตน์ แย้มชุมพร  9  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
644  เด็กหญิงพาขวัญ เฉยทิม  20  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
645  เด็กหญิงสติมา คงคารักษ์  25  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
646  เด็กชายกฤษณพงศ์ สายปั้น  79  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
647  เด็กหญิงพิชญ์นรี เณรแขก  89  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
648  เด็กชายวีรภัทร ชุ่มแพ  79  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
649  เด็กหญิงชุติมณฑ์ ศิลปชัย  84  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
650  เด็กชายวุฒิชัย ม่วงพูล  90/1  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
651  เด็กชายสรวิชญ์ พุกมาก  95  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
652  เด็กชายศุภณัฐ อ่อนฉ่ำ  105  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
653  เด็กชายภูริณัฐ วงละคร  110  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
654  เด็กหญิงพิมลพัทธ์ ศรีดี  123  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
655  เด็กหญิงวิชญาดา บุญอินทร์  131  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
656  เด็กหญิงชุติกาญจน์ เชื้อคำสอน  174  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
657  เด็กชายพรรษา ศิลลา  10  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
658  เด็กชายปัญญากร นวลเนตร  26  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
659  เด็กหญิงชวัลกร จันทร์ลอย  43  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
660  เด็กหญิงกรรณิการ์ กำมา  165  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
661  เด็กชายปิยะธันทิพย์ ศิลลา  187  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
662  เด็กชายวรภพ จันทร์ลอย  192  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
663  เด็กชายยงยุทธ เปี่ยมสุข  3  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
664  เด็กชายปณชัย พนาแสงทอง  30  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
665  เด็กหญิงชลธิชา ทาทอง  32  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
666  เด็กชายนคร สุขรักษ์  95  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
667  เด็กหญิงมนัสชญาน์ เลิศพิพัฒจินดา  95  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
668  เด็กหญิงแพรวไพลิน ฉัตร์เที่ยง  102  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
669  เด็กหญิงเพชรไพลิน ฉัตร์เที่ยง  102  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
670  เด็กหญิงตรีรัตน์ กลัดทรัพย์  113  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
671  เด็กชายศรัญญู ทาทอง  140  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
672  เด็กชายภาสกร ไชยดำ  1  9  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
673  เด็กชายพิทยา เปี่ยมน้อย  67  9  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
674  เด็กหญิงนภัสสร กลิ่นจันทร์  3  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
675  เด็กหญิงเบญจวรรณ บรรเทือง  125  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
676  เด็กหญิงอารีรัตน์ เพ็งพิน  128  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
677  เด็กหญิงณัฐนันทน์ คุ้มครอง  133  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
678  เด็กชายพีรณัฐ คีรีวรรณ์  173  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
679  เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พัศชะสีห์  14  11  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
680  เด็กชายพงศกร ดอนสังไพร  76  11  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
681  เด็กหญิงภาสินี อุ้มครุฑ  15  12  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
682  เด็กหญิงสาวิมล ไซรงามสม  137  12  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
683  เด็กชายญาณพัฒน์ แสนหาญ  102  13  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
684  เด็กชายจิรายุ ยอดเวหา  159  13  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
685  เด็กหญิงเสาวณี รามัญอุดม  223  13  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
686  เด็กหญิงสาวิตรี รามัญอุดม  223  13  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
687  เด็กชายกฤษดา นวลอิ่ม  12  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
688  เด็กหญิงนภัสสกร อินสุ่ม  31/1  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
689  เด็กหญิงอนุธิดา ศิริชัย  71  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
690  เด็กหญิงธนิดา วงศ์อินทร์  104  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
691  เด็กชายเตชิต จันทร  160  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
692  เด็กหญิงดารัตน์ เปี่ยมสุข  47  15  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
693  เด็กชายมงคล อ้อไสว  123  16  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
694  เด็กชายณัฐภาส พรรณรูปท้าว  202  16  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
695  เด็กหญิงบุษญารัตน์ กันยา  2  17  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
696  เด็กชายปัญญาวัฒน์ กันยา  2  17  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
697  เด็กหญิงอรณิชา อ่วมสุข  14  18  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
698  เด็กชายศรัณพงศ์ แก้วเทพ  22  18  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
699  เด็กชายณัฐเศรษฐ คุ้มทรัพย์  89  18  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
700  เด็กหญิงวริศรา เทือกกอง  14  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
701  เด็กหญิงสุชาดา เจตกสิกร  217  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
702  เด็กชายกรดนัย ท่าระหาญ  3  20  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
703  เด็กชายณดล ทองอ่ำ  22/3  2  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
704  เด็กชายณัฐชนน วรนุช  67/1  2  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
705  เด็กชายวงศกร ทาสิงห์ทอง  132  2  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
706  เด็กหญิงปอฝ้อย กุละคำแสง  19/1  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
707  เด็กหญิงบุญสิตา ไชยาพงศ์พิพัฒน์  24  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
708  เด็กหญิงสุนิษา ปิ่นทองดี  141/1  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
709  เด็กชายจักรภัทร นาทัพเลิศ  145  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
710  เด็กหญิงณัฐณิชา รอดซ้อย  200  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
711  เด็กหญิงกชมน สอนเถื่อน  206  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
712  เด็กชายพศุตม์ นาเอก  218  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
713  เด็กชายชิติพัทธ์ ทองกระจ่าง  220  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
714  เด็กหญิงอาธิชา สิทธิไพโรจน์สกุล  249  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
715  เด็กชายอภิชาติ ไชยาพงศ์พิพัฒน์  258  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
716  เด็กชายภาคิน ดอกกุหลาบ  41  1  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
717  เด็กหญิงสุภัสตรา เคระนัน  96  1  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
718  เด็กชายคณิศร สุขสานต์  104  1  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
719  เด็กชายพัชรพล สังข์มุ  111  1  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
720  เด็กหญิงเบญจรัตน์ คล้ายสุทธิ์  65  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
721  เด็กชายจีรวัช จิตรหาญ  65/1  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
722  เด็กชายภาธร แสนหาญ  67/1  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
723  เด็กชายทีปกร หมวดผา  78  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
724  เด็กหญิงอัศรา ใจแสน  106/1  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
725  เด็กหญิงรดา ตะโนรี  120  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
726  เด็กชายชนาธิป ถ้ำสวย  172  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
727  เด็กชายชัยกร ชอง  26/1  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
728  เด็กชายถิรพงษ์ ชูสกุล  38  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
729  เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็งหมื่นราช  49  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
730  เด็กชายสุรบดินทร์ โสภาบุตร์  71  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
731  เด็กชายพชรดนย์ พรมหาชัย  98/1  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
732  เด็กหญิงอารียา บัวชา  120  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
733  เด็กชายฤทธิเดช ปั้นช้าง  163  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
734  เด็กชายพลิศร์ ทิพย์สิงห์  195  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
735  เด็กหญิงกมลชนก หมื่นคำลือ  7  5  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
736  เด็กหญิงอภิญญา ใจซื่อ  171  5  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
737  เด็กหญิงมนัสนันท์ แดงโชน  172  5  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
738  เด็กหญิงกัญญารัก ด้วงสงกา  20  6  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
739  เด็กหญิงรวงทอง ไตรยะสาคร  148  6  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
740  เด็กหญิงทิพวรรณ ทรัพย์รี  165  6  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
741  เด็กชายเรวัฒน์ โรตื่น  166  6  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
742  เด็กชายอชิตพล แจ่มอุบล  125  8  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
743  เด็กชายกฤตกร พุ่มพวง  133  8  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
744  เด็กชายราชันย์ บุญทา  145  8  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
745  เด็กหญิงเบญญาภา แก้วมังกร  49  9  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
746  เด็กชายฉัตร์กวินท์ เนตรสว่างวิชา  85  9  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
747  เด็กชายวรัญชิต อู่สุวรรณ  116  9  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
748  เด็กชายอิทธิมนต์ ดีปานแก้ว  164  9  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
749  เด็กหญิงสุทัตตา จรูญศรี  175  9  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
750  เด็กชายฐิตายุ พรมมา  39  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
751  เด็กชายโชติพัฒน์ เล็กสอน  81  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
752  เด็กชายภูรินท์ พึ่งเจียม  50  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
753  เด็กชายวรปรัชญ์ ศรีน้อย  274/4  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
754  เด็กหญิงวรรณพร อุ่นปานทอง  301  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
755  เด็กชายธนภัทร ปานสีทา  306/1  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
756  เด็กชายญาณาธิป ชัยกิจไพบูลย์  306/68  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
757  เด็กหญิงทิพานัน วริทธินันท์  307/2  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
758  เด็กชายจอมพล บุญโก  325  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
759  เด็กชายพลภวิษย์ ทนโม๊ะ  367  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
760  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทนโม๊ะ  367  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
761  เด็กหญิงชาลิสา พงษ์วริษฐ์  399/1  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
762  เด็กชายฉัตรดนัย มูลทา  409/9  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
763  เด็กหญิงอนุวดี ศรีโมรา  431  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
764  เด็กหญิงณพัชญา จิวประเสริฐ  521  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
765  เด็กหญิงรดา ม่วงปาน  615  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
766  เด็กหญิงกัญญาภัทร อู่สุวรรณ  623  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
767  เด็กชายปัณณ์วัตร แตงฉ่ำ  657  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
768  เด็กชายรวิ ตันวัชรพันธ์  668/1  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
769  เด็กชายจักรพงษ์ อามัดบินอาวัง  672  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
770  เด็กหญิงณัฐณิชา จำปาไทย  686/3  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
771  เด็กหญิงนพัตธร สุนทรวัฒโรดม  693/1  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
772  เด็กชายวรโชติ ยศพูนลาภ  707/1  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
773  เด็กชายนันทเดช ศรีมาส  10  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
774  เด็กชายณภัทร สุภัควิมล  26  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
775  เด็กหญิงกัญญาพัชร กาฬภักดี  47  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
776  เด็กหญิงปภาดา รอดโพธิ์ทอง  48  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
777  เด็กชายกรณพัฒน์ บุตรจรัล  248  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
778  เด็กชายชิษณุพงศ์ นุชเทียน  253  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
779  เด็กชายวีรภาพ กิจธร  267  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
780  เด็กหญิงนิชนันท์ ธันวารชร  336/1  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
781  เด็กหญิงกรวิศา เดชอุดมสุทธิ์  357  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
782  เด็กชายธนกร โอรักษ์  418  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
783  เด็กหญิงภาวินี พรมฮวด  422/4  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
784  เด็กชายจิรวัชร แก้วอ่อนแสง  429  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
785  เด็กชายทีปกร หงษามนุษย์  433/1  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
786  เด็กชายศุภกร ไทยรัตนกุล  435/1  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
787  เด็กหญิงฟ้าใส หลำดี  477  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
788  เด็กชายกันตพงศ์ อิสสะอาด  479/3  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
789  เด็กชายกณวรรธน์ ศรีเพ็ญจันทร์  479/7  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
790  เด็กชายอดิศร จันทร์ดี  482/6  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
791  เด็กหญิงรินรดา คำกองแก้ว  490/4  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
792  เด็กชายจิณณพัฒน์ ดีหลำ  496/2  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
793  เด็กชายจิรพัฒน์ ดีหลำ  496/2  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
794  เด็กหญิงศิรดา บุญสม  498/6  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
795  เด็กหญิงชนนพร ปั้นเนตร  533  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
796  เด็กชายอนันดา ฐิตาคม  539  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
797  เด็กชายจิรภัทร บำรุงแคว้น  637  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
798  เด็กหญิงวารินทร์ น้อยแก้ว  678  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
799  เด็กชายอภิสิทธิ์ ปั้นเหน่งเพ็ชร  681/1  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
800  เด็กชายกาญจน์ ปีชื่น  719  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
801  เด็กชายธนดล มูลประเสริฐ  737  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
802  เด็กชายปรัตถกร พรมมา  777/47  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
803  เด็กหญิงมนัสดา ลาคำ  4  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
804  เด็กชายอิทธิพัทธ์ จันทร์หนู  15  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
805  เด็กหญิงรัตตินันท์ ตระการนิธิพัฒน  20  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
806  เด็กชายเมธาสิทธิ์ ทองมี  21/1  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
807  เด็กชายกวินภพ พรยิ่งวานิช  21/1  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
808  เด็กหญิงณภัสสรา ชื่นทอง  59  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
809  เด็กชายธนภัทร รัตนสงวน  160  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
810  เด็กชายธนวัฒน์ ขาวจันทร์  14  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
811  เด็กหญิงวิภาวนี เอี้ยงปาน  55  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
812  เด็กชายอชิตศักดิ์ ภูฆัง  63  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
813  เด็กหญิงวาสนา ยี่สุ่น  191  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
814  เด็กชายนพรัตน์ ลิ้มตระกูล  18  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
815  เด็กหญิงสิริลักษณ์ คำแผง  69/1  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
816  เด็กชายภูชิศทร์ ทองอ่อน  83/1  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
817  เด็กหญิงธนัชชา เชียงสิน  110  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
818  เด็กชายอติวิญช์ เณรเอี่ยม  136  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
819  เด็กชายอติเทพ ปานทองคำ  164  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
820  เด็กหญิงภูสิตาภรณ์ พรมโชโต  176  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
821  เด็กหญิงกัญญาภัค พวงสุข  108  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
822  เด็กชายชุติเดช มงคลชัย  135  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
823  เด็กหญิงวรัญญา เอี้ยงปาน  161  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
824  เด็กชายวีระภัทร นกไทย  205  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
825  เด็กชายอนิรุตต์ แจ่มศรี  251  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
826  เด็กชายนาวิน แสนหาญ  41  4  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
827  เด็กชายวิญญู ราชจำเริญ  43  4  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
828  เด็กหญิงศุภาภรณ์ มั่นญาเกิด  47  4  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
829  เด็กชายณัฐภูมิ คอนเล็ก  59  4  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
830  เด็กหญิงณัฏฐวัณย์ ชุ่มเข็ม  10  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
831  เด็กชายนัฐพร อุ่มแสง  19  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
832  เด็กหญิงรัศมีจันทร์ พลนิล  33  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
833  เด็กหญิงสุกัญญา ชูแสน  38  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
834  เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พิมพ์สวัสดิ์  67  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
835  เด็กหญิงพิมพ์ณดา สาอุบล  86  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
836  เด็กหญิงอรการ อิ่มรัง  91  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
837  เด็กชายฐากูร แสนพันทา  132  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
838  เด็กหญิงขวัญชนก ช่างไม้  171  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
839  เด็กหญิงมงคลฤดี ช่างไม้  171  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
840  เด็กชายอนุวัฒน์ แสงสว่าง  21  6  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
841  เด็กชายธนกฤต ทองชื่น  25  6  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
842  เด็กหญิงกิ่งฟ้า รักศรี  59  6  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
843  เด็กชายวรพงศ์ บุญลือพันธ์  98  6  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
844  เด็กชายธนภัทร สัญชานันท์  22  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
845  เด็กหญิงศิรินาถ หริ่งรอด  77  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
846  เด็กหญิงวรินทร มโนธรรม  96  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
847  เด็กชายศุภกฤต เข็มเงิน  131/1  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
848  เด็กหญิงปัญฑิตา ตรีรัตน์  182  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
849  เด็กหญิงณัฐมน โฉมเกิด  253  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
850  เด็กชายจิรพัฒน์ พวงเงิน  2  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
851  เด็กหญิงทิภาพร ทรงรัตน์  3  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
852  เด็กหญิงรุ่งนภา อ่อนคำ  8  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
853  เด็กชายธนภัทร สีวันนา  99  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
854  เด็กหญิงวนิดา อินสุ่ม  9  9  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
855  เด็กชายนันทเดช ภูเดชกล้า  41  9  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
856  เด็กหญิงณัฏฐ์นรี คำดี  58  9  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
857  เด็กหญิงเนตนภา คำแผง  202  9  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
858  เด็กหญิงนวพรรษ ลิทธิเขตร  86  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
859  เด็กหญิงนันธิชา วุ่นคง  202  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
860  เด็กหญิงรินรดา ดวงเพ็ชรแสง  207  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
861  เด็กชายธีร์วรา เสมปัญญา  30  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
862  เด็กชายวรากร เชียงสิน  50  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
863  เด็กหญิงวิไลวรรณ อยู่ปาน  124  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
864  เด็กชายศุภวัฒน์ บุตรทอง  222  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
865  เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุทัศน์  16  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
866  เด็กหญิงณัฐมน เต็งมิ่ง  145  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
867  เด็กหญิงปุณณพร ฟักขาว  243  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
868  เด็กหญิงฐนิษฐา ศรีคงราช  13/1  1  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
869  เด็กชายปณิธาน ศรีสงคราม  14  1  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
870  เด็กชายสุรเดช อ่อนสง่า  38  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
871  เด็กชายอดิสรณ์ อ่อนคำ  43  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
872  เด็กหญิงธนัญญา เลิศปุณณารมย์  68  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
873  เด็กชายณัฐพล ศรีพุมมา  137  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
874  เด็กหญิงวรวรรณ แอบใจดี  8  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
875  เด็กชายศุภณัฐ แสนกล้า  59/1  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
876  เด็กชายพลกฤต รุ้งมณีมงคล  66  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
877  เด็กหญิงณิชาภัทร นาคสุขใส  77/5  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
878  เด็กหญิงปนิดา มารอด  86  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
879  เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์เรือง  97/1  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
880  เด็กชายภัทรพงษ์ โอรักษ์  123  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
881  เด็กหญิงชัชฏาพร กลิ่นทอง  25  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
882  เด็กหญิงกัญญาพัชร ดำนิล  46  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
883  เด็กชายเมธา จันทร์หนู  48  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
884  เด็กหญิงณัฏฐนันท์ จำเนียร  73/1  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
885  เด็กชายณัฐวัฒน์ หล่อเงิน  168  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
886  เด็กชายณัฐกิตติ์ ใจเย็น  193  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
887  เด็กหญิงรสา บุญน่วม  202  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
888  เด็กชายธนกฤต บุญลือ  234  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
889  เด็กชายภคพงษ์ ฤทธิ์เรืองเดช  237  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
890  เด็กหญิงปรัชญา เทียมภู  246  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
891  เด็กหญิงทักษพร วิเศษการ  253  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
892  เด็กหญิงวาสนา แซ่คู  262  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
893  เด็กหญิงชลพร อินทศร  271  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
894  เด็กชายศักรินทร์ คุ้มปรีดี  3  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
895  เด็กหญิงธนิดา เล้าประเสริฐ  10/1  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
896  เด็กชายทรงศักดิ์ สุขสำราญ  95/1  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
897  เด็กชายสุทธิพงษ์ สังขมุรินทร์  103  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
898  เด็กชายธีรภัทร์ มูสิแก้ว  145  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
899  เด็กชายณัฐพนธ์ เมธาวนิช  163  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
900  เด็กชายฤชายุ โฮเต็ก  174  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
901  เด็กหญิงพิชามญชุ์ นาคสุขใส  200  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
902  เด็กชายราเชน ลายสุวรรณ์  5  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
903  เด็กหญิงสุนิตา บุญประดิษฐ  6  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
904  เด็กหญิงปภัสสร อ่อนแก้ว  10  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
905  เด็กชายฉัตริน มะโนบาล  27  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
906  เด็กชายสงกรานต์ ทรัพย์รี  35  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
907  เด็กชายรัชชานนท์ สุขสวัสดิ์  63/1  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
908  เด็กชายกิตติกร จิตาบุญ  70  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
909  เด็กชายอภิพันธ์ สำเภาทอง  87  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
910  เด็กหญิงรัตติการณ์ ปิ่นทอง  96  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
911  เด็กชายภคิน เลียบทวี  152  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
912  เด็กหญิงภคพร คล้ายวรรณ  105  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
913  เด็กชายชญานนท์ เข็มทอง  172  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
914  เด็กหญิงวิชญาพร สุริยะ  52  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
915  เด็กชายภิรคุณ ฮะอุรา  57  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
916  เด็กชายสุขสันต์ กลิ่นใจ  69/2  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
917  เด็กชายสิรภพ พึ่งมาก  72  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
918  เด็กชายสมรส ดำนิล  84/1  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
919  เด็กหญิงณัฐวรา แก้วอินทร์  85  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
920  เด็กชายวันชนก พัฒนา  102  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
921  เด็กหญิงชนวรรณ เถื่อนนุ้ย  126  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
922  เด็กชายวีรภัทร ทองเนื้อแปด  137  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
923  เด็กชายเมธาสิทธิ์ นินธิราช  138  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
924  เด็กหญิงภัญญดา บุญนิ่ม  145  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
925  เด็กชายพุทธิพงษ์ วรกิจธำรงค์ชัย  149  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
926  เด็กชายฐปนวัฒน์ ศรีทอง  155  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
927  เด็กชายอภิพันธ์ สาริกัน  156  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
928  เด็กชายธนเดช ไพศาล  235  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
929  เด็กชายธีรภัทร มณีวงษ์  5/1  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
930  เด็กหญิงณัฐกฤตา คงเขียว  54  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
931  เด็กหญิงมรกต โพธิ์สุวรรณ  71  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
932  เด็กชายภูวนนท์ นวลสะอาด  98  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
933  เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทองอ่อน  2  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
934  เด็กชายอดิณัฐ เทียนยวง  106  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
935  เด็กหญิงเกวลิน คชวงษ์  136  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
936  เด็กชายสิรภพ เสาวรส  44  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
937  เด็กหญิงภัสรา บุตรศรี  61  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
938  เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์ปลี  65  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
939  เด็กชายฐิติกร จ้อยชู  130  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
940  เด็กชายอนุภัทร จีนท่าจันทร์  9809  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
941  เด็กหญิงพีชญา วอเพชร  48  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
942  เด็กชายอภิรักษ์ รอดบาง  51  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
943  เด็กชายจิรสิน อรุณโชติ  63  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
944  เด็กหญิงธนพร บุญวาส  93  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
945  เด็กหญิงธนิดา บัวพรหม  97/1  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
946  เด็กชายเจษฎากร แก้วกำเนิด  131  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
947  เด็กชายธนภัทร สุวรรณแสง  181  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
948  เด็กชายศุภชัย พายพัตร  39  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
949  เด็กชายศุภโชค พายพัตร  39  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
950  เด็กชายกฤตธน โอบอ้อม  47  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
951  เด็กชายกวินทร์ ทรัพย์พาลี  52  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
952  เด็กชายวีรภัทร วัตถุสินธุ์  4  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
953  เด็กชายชนะโชน ปิ่นทองดี  5  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
954  เด็กหญิงกฤติญาภรณ์ เฟื้อแก้ว  61/1  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
955  เด็กหญิงวันใหม่ เบี้ยวเหล็ก  109  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
956  เด็กชายณัฐพัฒน์ เพ็ชดา  136  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
957  เด็กชายปุญญพัฒน์ แรกชื่น  189  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
958  เด็กชายณัฐพนธ์ พายพัตร  207  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
959  เด็กหญิงมณีรัตน์ เจ๊กเผือกหอม  233  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
960  เด็กชายธัชชัย พรหมเขียว  241  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
961  เด็กชายอัครวัฒน์ แหยมทองดี  246  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
962  เด็กชายกรวิช ตระกูลวรวัฒน์  24/1  4  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
963  เด็กหญิงอนุตตมา พงษ์อนันต์  47/2  4  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
964  เด็กหญิงศศิกานต์ ตรีรัตน์  68  4  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
965  เด็กชายธีระพงษ์ แสนสอาด  85  4  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
966  เด็กชายชิษณุพงศ์ ปิยสิริรัตน์  111  4  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
967  เด็กชายไกรวิชญ์ แก้วมะณี  8  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
968  เด็กหญิงพิมพิศษ วอเพชร  59  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
969  เด็กหญิงจันทนี เชื้อมอญยาว  76  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
970  เด็กหญิงอธิชา จำรัสแสง  84  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
971  เด็กหญิงภัควลัญชญ์ จันทร์เทวี  97  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
972  เด็กชายนฤเบศร์ อุปมาอ่ำ  104  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
973  เด็กชายปรเมท หอมจันทร์  149  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
974  เด็กชายชญานนท์ วอเพชร  168  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
975  เด็กชายลาภิน ทศทิพย์  56  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
976  เด็กหญิงกัญญพัชร กุหลาบมงคล  148  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
977  เด็กชายสิทธิ์พสุ ธนะไชย์โภคิน  153  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
978  เด็กหญิงนัชชา ฤทธิ์มาก  166  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
979  เด็กหญิงธินิดา บุญขำ  249  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
980  เด็กชายฐานันท์ วังทอง  46  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
981  เด็กชายอมรเทพ ซ้อนพุดซา  96  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
982  เด็กหญิงธีรกานต์ เสรารัตน์  109  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
983  เด็กหญิงศุภิดา กลัดทรัพย์  132  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
984  เด็กชายณปภล แจ่มผล  149  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
985  เด็กชายธราเทพ กลัดทรัพย์  237  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
986  เด็กหญิงอัญชิสา มั่นป้อม  102/1  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
987  เด็กหญิงวีรยา ไกรแก่นรุณ  147  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
988  เด็กชายปภาวิน หิรัญวสิทธิ์  182  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
989  เด็กหญิงกันต์ฤทัย ปิ่นนาค  11  9  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
990  เด็กหญิงนภสร ปองดี  244  9  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
991  เด็กชายอำนาจ ปานอุดม  63  10  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
992  เด็กชายอนาวิล สมวงษ์  115  10  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
993  เด็กชายพร้อมพงษ์ เทศเขียว  218  10  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
994  เด็กหญิงบุญโชค คำยอง  9849  10  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
995  เด็กชายคุณานนท์ พิมสอน  3  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
996  เด็กชายปัญญภัณ พิมสอน  3/1  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
997  เด็กหญิงฐิฏิรัศมี เณรแขก  58  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
998  เด็กหญิงพรรณธิชา บุญวรรณ  168  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
999  เด็กหญิงวรรณภา ห่างกลาง  422  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1000  เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เรียบเงิน  37/1  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1001  เด็กหญิงสุโรชา หอมเนียม  48/1  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1002  เด็กหญิงหริกานต์ คล่องแคล่ว  93  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1003  เด็กชายกรวิชญ์ ศิริฤกษ์  145  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1004  เด็กชายณัฐวัฒน์ ปานเขียว  34  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1005  เด็กชายกิตติภัทร์ พรหมเขียว  44  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1006  เด็กหญิงกมลพร ดาสาลี  48  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1007  เด็กชายธีรเดช เกิดคอน  103  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1008  เด็กหญิงนันทิพร อุปมาอ่ำ  172  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1009  เด็กชายธนดล อ่อนคำ  183  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1010  เด็กหญิงวิภาวรรณ มีนิล  14/1  3  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1011  เด็กหญิงอริสา วัสธูป  122/1  3  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1012  เด็กหญิงณัฐนพิน อ่อนคำ  26  4  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1013  เด็กชายบรรภต ปัญญาทอน  29  4  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1014  เด็กหญิงศกลวรรณ กรมระรวย  41  4  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1015  เด็กหญิงธัญชนก รุ่งเรือง  218  4  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1016  เด็กหญิงจุรีพร ชูวงษ์  15  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1017  เด็กชายจักรฆราช วัฒนากรณ์  55  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1018  เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วเขียว  76  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1019  เด็กชายนิชคุณ เมฆจะบก  98  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1020  เด็กหญิงชญานัท ขอพึ่ง  113  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1021  เด็กหญิงวริศรา หุณะบุญ  162  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1022  เด็กหญิงฟ้าใส อิ่มรัง  7  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1023  เด็กชายจักรพรรดิ์ เพ็งแข  29  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1024  เด็กหญิงสาริศา แสนพันทา  60  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1025  เด็กชายศุภกร พุกมาก  72  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1026  เด็กหญิงฮาสนีย์ พันธฺสาย  96  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1027  เด็กชายธนวัฒน์ นรม่วง  153  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1028  เด็กชายอิทธิกร อิ่มรัง  165  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1029  เด็กหญิงจุฑารัตน์ อิ่มรัง  200  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1030  เด็กชายปรวัฒน์ เจตกสิกร  68  8  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1031  เด็กหญิงกวินตรา การะภักดี  76  8  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1032  เด็กชายสุทธิภัทร เพ็งระกา  89  8  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1033  เด็กหญิงภคนันท์ สวนชูผล  117  8  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1034  เด็กหญิงพีชญา ดีดวง  8  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1035  เด็กชายนครินทร์ ขำหลง  33  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1036  เด็กหญิงปริยากร เผือกผ่อง  41  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1037  เด็กชายนัฐนน ใจแสน  49  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1038  เด็กชายธีรพงษ์ เผือกผ่อง  52  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1039  เด็กชายธันยวัฒน์ นาเอก  125/1  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1040  เด็กชายสนันตนา บุญน่วม  47  10  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1041  เด็กหญิงศิริรัตน์ คำแผง  54  10  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1042  เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำแผง  78  10  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1043  เด็กชายอรรถพล ผาภุมมา  83  10  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1044  เด็กชายกฤษฏิ์คณิน มั่นคง  4  11  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1045  เด็กหญิงรสนันท์ โยประทุม  71  11  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1046  เด็กชายกิจติคุณ สุขแจ่ม  41  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1047  เด็กชายสุริยา วงค์บัวงาม  93  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1048  เด็กชายพัชรพล ศิริโท  114  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1049  เด็กชายพัชรพล เกิดแก้ว  131  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1050  เด็กชายศักดิ์ณฤทธิ์ ฉายอรุณ  138  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1051  เด็กชายณัฐพล ศรีบุญเรือง  144  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1052  เด็กชายธันทนากร อ่อนวิมล  16  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1053  เด็กหญิงพิชาพัตร ชุ่มดอนไพร  50  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1054  เด็กหญิงนภสร ปัญญาทอน  71  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1055  เด็กชายภูมิภคิน โสภาสุข  89  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1056  เด็กหญิงปาลิดา ใจเย็น  14  1  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1057  เด็กชายฤณมิตร แก้วลอย  63  1  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1058  เด็กชายปัญญา นพรัตน์  28  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1059  เด็กหญิงกัณฑิมา คูสุวรรณ์  35  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1060  เด็กหญิงกมลเนตร คำแหง  52  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1061  เด็กหญิงกัญญ์ฐญาณ์ ชูจิตร  139  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1062  เด็กชายกษิดิศ จันทะโชติ  153  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1063  เด็กหญิงศศิธร การภักดี  163  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1064  เด็กชายเด่นภูมิ กองคูณ  177/1  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1065  เด็กหญิงพิยดา โอรักษ์  242  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1066  เด็กหญิงสุพิชญาษ์ พรมมา  245  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1067  เด็กชายภูวนัย ชุ่มนาค  317  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1068  เด็กหญิงธนัญลภัสณัท ตันอนุวงษ์สกุล  75  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1069  เด็กชายธาวิน คงเทศ  82  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1070  เด็กชายธีรเดช วุ่นคง  2  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1071  เด็กชายมงคลเฉลิม อยู่โต  28/2  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1072  เด็กชายณัฐพร คำโส  42  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1073  เด็กชายเอกรินทร์ พรมรังษี  122  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1074  เด็กชายกันตินันท์ จันทร์อินทร์  123/1  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1075  เด็กหญิงบุณฑริกา บุญทรัพย์  166  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1076  เด็กชายชัยชนะ กลั่นปทุม  222  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1077  เด็กหญิงวรลักษณ์ กลิ่นขวัญ  292  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1078  เด็กหญิงสุภัชชา ทรัพย์เจริญ  56  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1079  เด็กชายสิริภพ เผือกผ่อง  76  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1080  เด็กหญิงณัฐสุดา ศรีพุมมา  79  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1081  เด็กหญิงมนต์นภัทร จิตรดา  82  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1082  เด็กชายธนดล เมฆเขียว  117  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1083  เด็กชายอนุภัทร ภูษิต  167  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1084  เด็กชายวรพล ภูษิต  186  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1085  เด็กหญิงวรรณวนัช แตงเพ็ง  251  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1086  เด็กหญิงอรทิพย์ ทั่งทอง  259  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1087  เด็กหญิงวิภาดา โตมร  66  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1088  เด็กหญิงธิดาภรณ์ โตมร  66  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1089  เด็กชายเทพไท อิทร์สมบูรณ์  71  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1090  เด็กชายรพีพัฒน์ ฤทธิโชติ  72  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1091  เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ชูชัย  78  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1092  เด็กหญิงศิริพร นรสิงห์  121  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1093  เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ทั่งทอง  163  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1094  เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์ชาติ  209  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1095  เด็กชายประสิทธิ์ ทั่งทอง  215  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1096  เด็กหญิงปิยะธิดา อุ่มแสง  61  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1097  เด็กชายประสิทธิ์ มั่งสกุล  80/1  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1098  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปานแม้น  88  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1099  เด็กหญิงสัชฌมนต์ พุ่มจำปา  137  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1100  เด็กชายฐิติรัตน์ แสงมะณี  137/2  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1101  เด็กหญิงณัฐชนันท์ ลีเอื้อ  148  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1102  เด็กชายปิยพนธ์ ดีเทียน  181/1  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1103  เด็กหญิงพรทิวา รุ่งโรจน์  184  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1104  เด็กชายศุภณัฐ ไกรหา  211  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1105  เด็กชายวสันต์ บุญมั่น  224  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1106  เด็กชายคณิน โพธิ์หิรัญ  12  8  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1107  เด็กชายเมธากานต์ มีผิว  58  8  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1108  เด็กหญิงพิชญาภัค มีผิว  14/2  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1109  เด็กหญิงกัญญพัชร อาษายุทธ  67  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1110  เด็กชายธิติศักดิ์ เชี่ยวชาญ  88  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1111  เด็กชายนพคุณ ชัยสรรค์  119  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1112  เด็กชายภาณุพงษ์ วัฒนาศรีเรืองกุล  238  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1113  เด็กชายวงศกร บุญลือ  4/1  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1114  เด็กชายพรพิพัฒน์ เสถียรรุจิกานนท์  24  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1115  เด็กชายอนุสรณ์ หมวกทอง  43  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1116  เด็กชายชินพัฒน์ จันชื่น  59  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1117  เด็กชายธนภัทร คล้ายสุทธิ์  60  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1118  เด็กหญิงตรีรัตน์ จันเชี่ยน  90/1  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1119  เด็กชายบารมี แอ๋วกอง  121/1  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1120  เด็กหญิงขวัญรัตน์ จันชื่น  122  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1121  เด็กหญิงรวิสรา นาคศรี  129  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1122  เด็กหญิงธิติมา พ่วงจาด  167  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1123  เด็กหญิงอัษฎาพร พุ่มเฉลียว  40  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1124  เด็กหญิงวิภารัตน์ จันทร์อิน  64  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1125  เด็กหญิงฟ้าลดา เมืองสิทธิ์  84  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1126  เด็กหญิงแพรวพันธ์ ใจเย็น  190  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1127  เด็กหญิงปณิตา จุ้ยเปี่ยม  250  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1128  เด็กชายณัฐชานนท์ เทศนา  7  12  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1129  เด็กหญิงปนัดดา ยอดดำเนิน  16  12  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1130  เด็กชายฐิฏิ ชินเวช  141  12  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1131  เด็กชายถิรธนา เกษรมาลา  221  12  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1132  เด็กชายกิตติพัฒน์ มาโต  18  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1133  เด็กหญิงนวรัตน์ เสาร์สุข  35  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1134  เด็กหญิงนันท์ชพร ภูษิต  123  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1135  เด็กหญิงนิชาภัทร พุฒิสนธิ์  145  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1136  เด็กชายอานนท์ นำพา  193  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1137  เด็กชายศุภวิชญ์ เอมสรรค์  3  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1138  เด็กชายธนากร บุญวาส  514  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1139  เด็กชายศุภฤกษ์ มหิงษา  725  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1140  เด็กหญิงณัฐนันท์ วีระนันท์  812  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1141  เด็กชายพชรพล เพ็ชรรักษ์  5  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1142  เด็กชายณัฐดนัย จันทร์มาก  19  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1143  เด็กชายณัฐพล สวนดอกไม้  58  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1144  เด็กหญิงพัณณิตา หอมยามเย็น  79  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1145  เด็กหญิงจริยาภรณ์ เฉลิมชังมงคล  101  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1146  เด็กหญิงกนกวรรณ ทะเวผล  133  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1147  เด็กหญิงจิณณพัต ศิริคง  156  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1148  เด็กหญิงชุติกาญจ์ จวนสาง  191  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1149  เด็กชายภัทรพล บุญเกิด  252  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1150  เด็กชายวาคิน ธนีมาตย์  282  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1151  เด็กชายณัฏฐนิช เบ็งทอง  65  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1152  เด็กชายอินทรักษ์ จันทร์ลอย  125  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1153  เด็กชายนภัทร โอรักษ์  29  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1154  เด็กชายปณชัย พุกแสนสุข  37  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1155  เด็กหญิงทิฆัมพร จูสิงห์  74  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1156  เด็กชายญาณวัฒน์ ศรีอนงค์  112  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1157  เด็กหญิงจิรนันท์ หวานล้ำ  134  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1158  เด็กชายภาคิน นาแปลงแก้ว  232  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1159  เด็กชายรุ่งฤทธิ์ เปียจันทร์  242  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1160  เด็กหญิงนิรชา บุญเงิน  8  7  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1161  เด็กหญิงสุภานันท์ สีวันนา  30  7  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1162  เด็กชายคัคนันต์ เอมสรรค์  65  7  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1163  เด็กหญิงธัญวรัตม์ อ่อนคำ  89  7  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1164  เด็กหญิงพิชชาพร ทองเหลืองสุข  32  8  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1165  เด็กหญิงสุวนันท์ อ่อนคำ  53  8  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1166  เด็กชายพลพรรษ มุ่งมานะ  110  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1167  เด็กชายสุภัทร นาคสังข์  136  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1168  เด็กหญิงภิญญดา กลิ่นจันทร์  153  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1169  เด็กชายชนันธร สอาดเอี่ยม  182  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1170  เด็กหญิงพัชญา ยิ้มเกลี้ยง  216  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1171  เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พึ่งพวก  219  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1172  เด็กชายคีตภัทร ทองไพรวรรณ  223  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1173  เด็กหญิงพิมพ์ณดา พุ่มเข็ม  11/1  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1174  เด็กชายพัสกร อดิสรณกุล  28/2  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1175  เด็กชายพงศ์ชยนต์ พรมสมุทร  31  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1176  เด็กชายชัยภัทร ตะวิง  45  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1177  เด็กหญิงวรรณรถ บัววาศ  58/1  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1178  เด็กชายภาณุพงศ์ ปานสีทา  79  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1179  เด็กชายคณิศร ดวงโสภา  118  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1180  เด็กชายขจรศักดิ์ ม่วงเจริญ  158  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1181  เด็กหญิงสุดาพรรณ ชินพรมมา  171  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1182  เด็กชายขันชัย ทับบ่อดี  21  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1183  เด็กหญิงดาวิกา แร่อินทร์  224  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1184  เด็กหญิงธิติมา ฟาวเลอร์  233  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1185  เด็กชายพีรดนย์ เทียนชัย  7  3  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1186  เด็กหญิงสุชานันท์ มวลชัยภูมิ  22  3  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1187  เด็กหญิงกัญญานุช พุกมาก  2  4  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1188  เด็กชายวัชรากร คุณป้อง  18  4  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1189  เด็กหญิงเกตน์รัตน์ สุวรรณประดิษฐ  26  4  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1190  เด็กหญิงปันญ์นภัส โพธิ์แพงพุ่ม  45  4  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1191  เด็กชายณัฐภัทร ศรีเพ็ชร  74  4  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1192  เด็กหญิงสุธาศินี ทาประจิตร  92  4  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1193  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ภูมรินทร์  102  4  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1194  เด็กหญิงอนัญญา จำศิล  65  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1195  เด็กหญิงวิลาสินี เปรื่องวิชา  80  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1196  เด็กชายปิยังกูร ศรีสุพรรณ์  52  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1197  เด็กหญิงธันยารัตน์ วงละคร  110  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1198  เด็กชายขุนพล ทองน้อย  135  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1199  เด็กชายกิตติพงศ์ อุตอามาตร์  183  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1200  เด็กหญิงทัตพิชา เนตรพัตร  41  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1201  เด็กหญิงภัทรวดี ชำนิ  78  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1202  เด็กชายรชต เย็นพระพาย  95  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1203  เด็กชายภัทรชนนท์ คงตี่  128  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1204  เด็กชายสุกฤษฏิ์ เพียรใย  166  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1205  เด็กชายสุเมธ ศึกษากิจ  81  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1206  เด็กชายเกรียงไกร อินพญา  125  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1207  เด็กหญิงกันต์กมล นุ้ยปรี  132  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1208  เด็กหญิงพิชญ์นรี ใจแสน  143  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1209  เด็กชายธรรมธัช โทนสิงห์  153  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1210  เด็กหญิงนันธิดา บัววาศ  23  9  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1211  เด็กหญิงเปมิกา สุ่มพ่วง  24  9  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1212  เด็กชายณฐกร เมธีวิวัฒน์  48  9  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1213  เด็กชายจิรภัทร ดีประสิทธิ์  61  9  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1214  เด็กชายวงศกร มาพร้อม  7/1  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1215  เด็กชายอธิชา ใจบุญ  45  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1216  เด็กชายภานุเดช พันธุระ  113  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1217  เด็กชายปัณณวัฒน์ จันทร์คำ  19  11  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1218  เด็กชายพงศพัส ดอนสังไพร  77  11  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1219  เด็กชายขจรศักดิ์ ทองน้อย  98  11  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1220  เด็กหญิงวรัมพร ชัยสุวรรณ์  99  11  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1221  เด็กชายอนุพงษ์ แห้วเพ็ชร์  94  12  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1222  เด็กชายจักรธร เข็มเพ็ชย์  126  12  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1223  เด็กหญิงนภัสลดา เปี่ยมน้อย  205  13  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1224  เด็กชายพีรวัฒน์ คำงาม  7  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1225  เด็กชายวทัญญู นวลอิ่ม  12  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1226  เด็กชายจักรกฤษณ์ ใหม่หลำ  89/1  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1227  เด็กหญิงบุญยนุช อินสุ่ม  95  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1228  เด็กชายศุกลณัฏฐ์ จำนงค์  99  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1229  เด็กชายรัชพล สงล่า  115  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1230  เด็กหญิงชนันธร สุขทอง  119  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1231  เด็กชายวีรภาพ ทองอินทร์  122  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1232  เด็กหญิงณัฐณิชา ฉุนฉิม  136  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1233  เด็กหญิงปลายฟ้า ดาวลาย  215  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1234  เด็กหญิงกมลพร วัดวาส  11  15  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1235  เด็กหญิงพิชญาภา เปรมทอง  41  15  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1236  เด็กชายคมสัน เปี่ยมสุข  47  15  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1237  เด็กชายอภิยกรณ์ ปาปะมูล  51  15  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1238  เด็กชายพิชญะ ไชยทวีวงศ์สกุล  54  15  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1239  เด็กหญิงจันทร์จิรา ม่วงพูล  83  15  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1240  เด็กชายธันวา สุขสำราญ  129  15  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1241  เด็กหญิงธัญญามาศ วัดวาศ  100  16  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1242  เด็กชายอนุวัฒน์ การะภักดี  196  16  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1243  เด็กหญิงพัธรฤดี พลับจีน  145  17  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1244  เด็กหญิงมัชฌิมา คงตี่  34  18  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1245  เด็กชายพีรพัฒน์ เอมสรรค์  126  18  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1246  เด็กหญิงณัฐธิดา ติวิพันธ์  29  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1247  เด็กหญิงฑิฆัมพร เปี่ยมน้อย  31/1  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1248  เด็กหญิงวรรณการต์ ดอนคำใจ  217  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1249  เด็กหญิงอมรรัตน์ ชุ่มมา  67  20  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1250  เด็กหญิงรัญชนา อิ่มดี  222  20  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1251  เด็กหญิงธิดารัตน์ หนองตะไกร  5/1  2  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1252  เด็กชายศุภาวุฒิ ปโยพิเชฐ  60  2  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1253  เด็กหญิงภัณฑิรา ปันแก้ว  148  2  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1254  เด็กหญิงพรนภัส วุ่นดอนไพร  150  2  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1255  เด็กหญิงขวัญฤทัย บุญพยา  9849  2  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1256  เด็กหญิงกานติมา ปิ่นทองดี  141/1  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1257  เด็กชายพรพรหม ทิพมาสน์  173  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1258  เด็กหญิงภัทรศยา เขาแก้ว  220  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1259  เด็กหญิงสาวิตรี ปิ่นเมือง  223  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1260  เด็กชายธนพจน์ ภิญโญศิริภักดี  237  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1261  เด็กหญิงสุกัญญา พิมเสน  244  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1262  เด็กหญิงปรรณพา เพียสุระ  108  1  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1263  เด็กชายชนาภัทร วงษ์ขวัญเมือง  144  1  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1264  เด็กชายอนุรักษ์ จิตรหาญ  1  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1265  เด็กหญิงณัฐวดี ทิพย์สิงห์  49  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1266  เด็กหญิงจันทร์จิรา พลพิน  78  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1267  เด็กชายโสพัชร นิลรัศมี  101  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1268  เด็กชายวรวุฒิ จันสอน  3/2  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1269  เด็กชายฐนน นาคสังข์  9  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1270  เด็กชายปัณณทัต โพโต  56/1  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1271  เด็กหญิงรุ่งนภา ขำฉวี  58  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1272  เด็กหญิงโสภิดา วงค์คำ  63  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1273  เด็กชายปริภัทร โพธิ์รัง  65  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1274  เด็กหญิงนันท์นภัส เพียสุระ  75/1  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1275  เด็กหญิงกมลรัตน์ แสนคำทุม  84/1  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1276  เด็กหญิงกมลกานต์ แสนหาญ  136  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1277  เด็กชายทีฆทัศน์ บุญมี  182  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1278  เด็กชายธีรภัทร์ ใจกุศล  42  5  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1279  เด็กชายบุญญวิชญ์ นาห้วย  56  5  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1280  เด็กหญิงภัสส์พิชชา เชิดฉาย  80  6  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1281  เด็กหญิงพัชรีพร ชัยวัฒน์  151  6  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1282  เด็กหญิงจิรภิญญา ดาราอภินันท์  44  8  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1283  เด็กชายอติเทพ เอี่ยมพุฒ  134  8  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1284  เด็กหญิงกัญญาพัชร ประดับแก้ว  28/1  9  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1285  เด็กชายสรายุทธ เณรแขก  72  9  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1286  เด็กชายสหรัฐ ประวันนา  102  9  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1287  เด็กชายวชิรวิทย์ สกุณี  22/1  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1288  เด็กชายนันทิพัฒน์ แอธน  30/1  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1289  เด็กหญิงศศิวิมล ฐานิตา  38  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1290  เด็กชายธราทร สุจริต  40  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1291  เด็กชายปราแกน ทาปา เชตรี  51  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1292  เด็กชายรชานนท์ พันธุสงฆ์  95  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1293  เด็กหญิงสุภิญญา แก้วประเสริฐ  122  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1294  เด็กหญิงปรารวี สิงห์กลม  156  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1295  เด็กชายพิชชากร ภู่เณร  1/9  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1296  เด็กหญิงชยาภรณ์ นวลศรีไพร  32  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1297  เด็กหญิงปุณณภา สุนทวัฒโรดม  198  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1298  เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ สุดจิตรจูล  246/6  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1299  เด็กชายเมธชนัน เมธาวนิช  273  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1300  เด็กหญิงนับพร สุริยคำ  277/4  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1301  เด็กหญิงนันท์นภัส สุวรรณสถิตย์  289/3  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1302  เด็กหญิงพัตร์พิมล ชัยกิจไพบูลย์  306/68  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1303  เด็กหญิงสุจารี สิทธิโท  335/2  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1304  เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิทธิโท  335/2  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1305  เด็กหญิงศุภานิช สินสอน  345  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1306  เด็กหญิงภครอร ยิ่งมาก  349/1  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1307  เด็กชายจิรสิน ไชยทวีวงศ์สกุล  409/8  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1308  เด็กหญิงเบญญาภา วานิชธนกฤติ  423/1  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1309  เด็กชายวรภาส โรจนขจร  426  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1310  เด็กชายสิทธิพงษ์ วงษ์ภา  672  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1311  เด็กหญิงปารมี จันทอน  677  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1312  เด็กชายณัฐธม์ ภูษิต  687/1  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1313  เด็กชายนฤเศรษฐ์ วิมลอนุพงษ์  700  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1314  เด็กชายธนศักดิ์ จินพล  703/1  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1315  เด็กหญิงลักษมี บุญโก  723  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1316  เด็กชายกฤษฏิ์ปวีร์ วีระกิจพานิช  26  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1317  เด็กชายภัทรพล สิงห์สังข์  46/3  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1318  เด็กชายจิรายุ นรสิงห์  52  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1319  เด็กหญิงภิรญา ไทยรัตนกุล  219/16  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1320  เด็กหญิงปัณพรภัทร์ แจ้งธีรเสฏฐ์  219/28  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1321  เด็กหญิงกนกกาญจน์ จันทร์สว่าง  249  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1322  เด็กหญิงกัลยกร ธันวารชร  336/1  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1323  เด็กหญิงเนตรนภา เชื้อเมืองพาน  414/1  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1324  เด็กหญิงกมลรัตน์ ขวัญบุญจันทร์  419/6  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1325  เด็กหญิงรัตนากร คำกองแก้ว  490/4  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1326  เด็กชายอัษฎาวุธ ชื่นพักตร์  498/6  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1327  เด็กชายธนกร โอรักษ์  530/1  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1328  เด็กหญิงณัฐนันท์ วารีนิล  536  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1329  เด็กชายพชรพล หลำดี  702  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1330  เด็กชายศุภวิชญ์ เวียงคำ  713  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1331  เด็กชายปรินทร จันทร์ศิลา  719  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1332  เด็กหญิงณภัทรา เพชรตีบ  53  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1333  เด็กชายภูวดล เปรมทอง  63  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1334  เด็กหญิงพิมพ์ภัสกร วัฒนกุลวิวัฒน์  78/1  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1335  เด็กหญิงนาตาลี บ้านกล้วย  86/6  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1336  เด็กหญิงธัญยา ศรีบัวบุญ  86/9  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1337  เด็กหญิงกนกวรรณ ผ่องพันธ์ชัย  89/2  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1338  เด็กหญิงบุญญาพร เพ็งอ้น  141  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1339  เด็กหญิงบัณทิตา ทองน้อย  49  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1340  เด็กชายธนทัต รัตนสงวน  160  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1341  เด็กชายธนกฤต มีชัย  24  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1342  เด็กชายคิรากร แหยมทองดี  38  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1343  เด็กชายสิทธินนท์ กลิ่นรส  128  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1344  เด็กชายธนภัทร เอี้ยงปาน  230  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1345  เด็กชายชิโนรส นาคหรั่ง  21  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1346  เด็กชายกิติภัค สุพรรณไสว  115  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1347  เด็กหญิงกนกภรณ์ จันทร์นุ่ม  25  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1348  เด็กหญิงเกตน์นิภา มีนิล  40  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1349  เด็กชายษาฑคุณย์ พวงทอง  55  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1350  เด็กชายเอกรินทร์ นกไทย  77  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1351  เด็กหญิงสุมิตรา ศรีเมือง  78  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1352  เด็กชายอิทธิพล คงรัตน์  86  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1353  เด็กชายภูดิษฐ์ แจ่มศรี  97  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1354  เด็กชายภัทรพงษ์ ศรีเมือง  114  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1355  เด็กหญิงกมลพร อินตะยศ  174  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1356  เด็กหญิงชนิสรา บินชัย  186  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1357  เด็กหญิงศุภิสรา โพธิ์ศรี  191  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1358  เด็กชายสุริยะเทพ โพธิ์เปี่ยม  203  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1359  เด็กชายวีรวัฒน์ นกไทย  205  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1360  เด็กชายปรวัตร นิรภัย  16  4  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1361  เด็กชายณฐกร ศิลลา  61  4  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1362  เด็กชายธนวัฒน์ อาจมิตร์  67  4  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1363  เด็กหญิงฐิติมา จันทร์นุ่ม  2  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1364  เด็กหญิงมัทนันท์ กาฬภักดี  27  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1365  เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีพลายงาม  54  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1366  เด็กชายศักดินนท์ โตปะคำ  114  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1367  เด็กหญิงสิริวรรณ คำมา  121  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1368  เด็กหญิงนราทิพย์ ศรีเมือง  153  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1369  เด็กหญิงณัฐธยาน์ อุ่มแสง  156  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1370  เด็กชายวสิษฐ์พล เพ็ชรพ่วง  178  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1371  เด็กหญิงนิภาธร ทองชื่น  25  6  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1372  เด็กหญิงภัญญาพัชญ์ ดอนรอดไพร  48  6  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1373  เด็กชายพิชญ์ สุระพินิจ  54/2  6  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1374  เด็กชายวชิรวิทย์ ภูษิต  54/2  6  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1375  เด็กชายโกวิท โฉมแก้ว  63  6  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1376  เด็กชายถิรศักดิ์ สมพงษ์  24  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1377  เด็กหญิงธัญนันท์ ขันดำ  137  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1378  เด็กชายประภูกฤษ ศรีเดช  149  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1379  เด็กชายธนวัฒน์ บุตรทอง  166  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1380  เด็กชายณัฐพร ดอนแนไพร  16  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1381  เด็กชายธัชชัย จ้อยชู  42  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1382  เด็กชายทนงศักดิ์ แก้วศรีงาม  61  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1383  เด็กชายจีรภัทร จันอินท์  65  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1384  เด็กชายพัชรพล ศรีราจันทร์  13  9  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1385  เด็กหญิงสองเทพ สุขประดิษฐ์  28  9  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1386  เด็กหญิงภรภัส นันขุนทด  241  9  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1387  เด็กหญิงพชรพร แอ๋วกอง  21  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1388  เด็กหญิงสุนิชาดา นาคแจ้ง  1  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1389  เด็กหญิงดวงฤดี ดวงอินทร์  10  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1390  เด็กหญิงกัญญาพัชร พุ่มไสว  25  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1391  เด็กชายสกุลปกรณ์ ใจเย็น  44  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1392  เด็กชายธนัตถ์ โฉมแก้ว  79  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1393  เด็กหญิงนประภา แปลงเพ็ชร์  11  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1394  เด็กหญิงนัธนันท์ โตบัว  32  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1395  เด็กหญิงธนัชพร คำเอม  98/1  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1396  เด็กหญิงอภิญญา ดอกแดง  109  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1397  เด็กชายคุณากร รถไทย  175  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1398  เด็กหญิงรัตน์ศิพร มีนิล  190  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1399  เด็กหญิงสุชานาถ ศรีแสงเงิน  243  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1400  เด็กหญิงชุติกาญจน์ สันแดง  30/1  1  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1401  เด็กหญิงจิรัชยา ลอดเมฆ  55  1  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1402  เด็กหญิงศุภลักษณ์ ชีพนุรัตน์  49  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1403  เด็กชายอภิชาติ ครองสวัสดิ์กุล  58  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1404  เด็กชายนภัทร สีหล้า  91  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1405  เด็กชายหยก สภาภักดิ์  1/1  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1406  เด็กชายกฤษฎาธร เพียสุระ  1/1  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1407  เด็กชายธนกร บัวคลี่  21  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1408  เด็กหญิงกัญญ์วรา แอบใจดี  21/1  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1409  เด็กชายธรรมใจ แหลมเพชร  37  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1410  เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แสงแก้ว  56  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1411  เด็กชายอติเทพ นาคสังข์  66  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1412  เด็กชายไกรยุทธ อาจหาญ  66/1  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1413  เด็กหญิงหฤทัย แซ่อึ้ง  148  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1414  เด็กชายรชต มะกรูดอินทร์  183  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1415  เด็กหญิงญาณภัทร ซัน  5/1  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1416  เด็กชายภูมิศิษฐ์ อัครวงศ์โสภณ  16/1  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1417  เด็กหญิงบุญณิศา สมจิตต์  26/1  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1418  เด็กหญิงณิชาภา บัวชื่น  53  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1419  เด็กชายธนาชล ช้างไทย  73/2  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1420  เด็กหญิงศิวิกา ปัญญา  138  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1421  เด็กชายวรพงษ์ แสนพันทา  157  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1422  เด็กหญิงณัฐพร ไตรยงค์  184  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1423  เด็กหญิงพัชรียา พ้นภัยพาล  237  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1424  เด็กชายคงวุฒิ หอมยามเย็น  246  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1425  เด็กชายชัยโรจน์ นาคสังข์  27  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1426  เด็กชายรัชชานนท์ บุญมี  38  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1427  เด็กชายจิรพัฒน์ หอมยามเย็น  38/1  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1428  เด็กชายคณิศร อินรักษา  77  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1429  เด็กหญิงวรรณดี ศรีนวน  80/1  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1430  เด็กชายธนชัย ศรีมณฑา  66  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1431  เด็กหญิงสิริกัญญา เขาแก้ว  157  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1432  เด็กชายจารุวัฒน์ แจ้งสิน  193  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1433  เด็กชายพุฒิภัทร วงษา  231  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1434  เด็กหญิงไอริน สร้อยสองชั้น  238  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1435  เด็กหญิงภัทรนันท์ ถือชัย  241  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1436  เด็กหญิงธัญญรัตน์ แก้วละมุน  5/1  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1437  เด็กชายธนะสิทธิ์ เผ่าเสน  23  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1438  เด็กชายธนาทิตย์ เทพสมบัติ  31  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1439  เด็กหญิงณัฐภัทร อ่วมอินทร์  87  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1440  เด็กชายเสฏฐวุฒิ ชนะสิทธิ์  89  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1441  เด็กหญิงอภิชญา สิงห์ตา  98  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1442  เด็กชายเมธัส เทศพรพิกุล  132  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1443  เด็กชายชินพัฒน์ สีสุขสาม  30/1  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1444  เด็กหญิงปุณยาภา บัวทอง  84/2  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1445  เด็กชายจิรกฤต สังวิบุตร  93/1  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1446  เด็กชายขวัญชัย เกียรติก้องพณิช  107  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1447  เด็กชายศุภวิชญ์ อุดกันทา  146  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1448  เด็กชายจิรวัฒน์ ใจแสน  171  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1449  เด็กชายยศกร ใจแสน  180  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1450  เด็กหญิงณัฐฑิตา ชันแก้ว  194  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1451  เด็กชายคณุตม์ สุขสง  216  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1452  เด็กชายธนกฤติ ส่องแก้ว  13/1  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1453  เด็กชายธนธรณ์ ศิริคง  16/1  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1454  เด็กชายอัคคเดช น้อยเอี่ยม  40  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1455  เด็กหญิงนันท์นภัส สังข์มุรินทร์  49/3  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1456  เด็กหญิงณัฐธิดา เกตุดี  64/1  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1457  เด็กหญิงณิชนันท์ ยอดดำเนิน  106  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1458  เด็กหญิงณัฐธิดา เกษร  116  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1459  เด็กชายพัชรพล ผาจันทร์  118  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1460  เด็กชายณฐนน แก้วสูงเนิน  173  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1461  เด็กหญิงรัชนก ดาวเรือง  261  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1462  เด็กชายศุภวิชญ์ เข็มทอง  72/2  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1463  เด็กหญิงดาวเรือง กลั่นน้ำหอม  84  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1464  เด็กชายณัฐนนท์ แก้วประหลาด  99  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1465  เด็กชายภัทระ พิมทรัพย์  128  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1466  เด็กหญิงจตุพร เทพสุวรรณ  7  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1467  เด็กหญิงนันทิชา ธรรมศรี  11  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1468  เด็กชายนราวิชญ์ สนธิศรี  42  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1469  เด็กหญิงอภิสรา เดชมา  52  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1470  เด็กหญิงณัชกานต์ ธัญญเจริญ  64  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1471  เด็กชายภคพงศ์ เอี่ยมพุฒ  9/2  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1472  เด็กชายพงศกร สุ่มงาม  21  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1473  เด็กหญิงวริศรา ลีเอื้อ  39  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1474  เด็กหญิงปิยะฉัตร ชาวห้วยหมาก  80  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1475  เด็กชายธนกร บุญวาส  93  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1476  เด็กชายธนิสสร ศิลลา  127/1  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1477  เด็กหญิงกัญญาภัทร สีปิ่นเป้า  149  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1478  เด็กชายจิรพัฒน์ คำสิงห์  155  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1479  เด็กหญิงภัทราพร เพ็ชรทอง  169/3  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1480  เด็กชายเอกภพ สุวรรณแสง  181  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1481  เด็กชายอิทธิพัทธ์ เลิศโอสถ  193  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1482  เด็กหญิงชญานุช ยอดอ่อน  93  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1483  เด็กชายกัณฑ์พล เปี่ยมผล  102  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1484  เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนฉ่ำ  34  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1485  เด็กหญิงเจนจิรา คลองแห้ง  62  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1486  เด็กหญิงอชิรญา คำภิรมย์  63  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1487  เด็กชายธนกฤต โสมคำ  68  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1488  เด็กชายกฤตนัย สังข์มะนะ  75  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1489  เด็กชายธวัทผล เบี้ยวเหล็ก  88  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1490  เด็กชายนรวิชญ์ พุ่มพวง  104  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1491  เด็กชายภาคิน เบี้ยวเหล็ก  109  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1492  เด็กหญิงชุติกาญจน์ เดชจำเริญ  114  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1493  เด็กชายภาคภูมิ ลำพา  172  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1494  เด็กชายอิทธิพล ปานแดง  62  4  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1495  เด็กชายธนัตถ์กิตติ์ รัมมะญาณ  9  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1496  เด็กหญิงมิโอะ เอโนะโมโตะ  123  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1497  เด็กหญิงณิชาพัชร์ ปิ่นคำ  128  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1498  เด็กชายพรประเสริฐ การสมเพียร  130  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1499  เด็กหญิงปรรณรัสสร บุญวาส  144  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1500  เด็กชายไกสิชญ์ เบี้ยวเหล็ก  62  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1501  เด็กหญิงกันตพิชญ์ ทิพย์รักษ์  77  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1502  เด็กหญิงกมลฉัตร แร่อินทร์  93/1  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1503  เด็กหญิงแพรพรรณ พุ่มประพัฒน์  101/1  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1504  เด็กหญิงลักษิกา อินพรม  114  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1505  เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงสนอง  247  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1506  เด็กหญิงกชมน วิลัยลอย  47  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1507  เด็กชายสุพรรษา บุญเกิด  88  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1508  เด็กชายปรินทร์ ใจแสน  92  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1509  เด็กหญิงวราภรณ์ ยรรยงฤทธิ์  160  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1510  เด็กชายรณพีร์ หล้าล้ำ  2  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1511  เด็กชายธนากรณ์ เพ็งลำ  6  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1512  เด็กหญิงภูษิตา ปิ่นนาค  17/3  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1513  เด็กชายจีรภัทร์ ชุ่มมา  90  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1514  เด็กหญิงวินิทรา ไกรแก่นรุณ  147  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1515  เด็กชายพรหมพิริยะ พูลวิจารณ์  153  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1516  เด็กชายณัฐพงษ์ สมุติรัมย์  15  9  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1517  เด็กชายกิตติภพ น้อยระแหง  32/2  9  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1518  เด็กหญิงอติกานต์ บัวเต็ม  242  9  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1519  เด็กหญิงธนภรณ์ อยู่ยอด  2  10  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1520  เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วจีน  95  10  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1521  เด็กชายเตชินท์ ชินวงค์  120  10  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1522  เด็กชายพีรวิชญ์ นวลศรี  120  10  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1523  เด็กหญิงชุติมา ภูมิลำเนา  140/1  10  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1524  เด็กชายพิพัฒนชัย แก้วศรี  18/1  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1525  เด็กชายพิชญตม์ กลิ่นเรือง  177  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1526  เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วศรี  214  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
1527  เด็กหญิงณัฐชา ป้อมโคก  3/1  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1528  เด็กชายศุภกิจ พุมมา  13  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1529  เด็กชายธีรนันท์ คุณภู่  144  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1530  เด็กชายจิรสิน รีจ้อย  147  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1531  เด็กหญิงจีรภรณ์ วารีนิล  177  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1532  เด็กชายสหพัฒน์ อยู่โต  186  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1533  เด็กชายนวพรรษ ลีแก้ว  7  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1534  เด็กหญิงจารุพิชญา มาลำปาง  21  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1535  เด็กหญิงณัฏฐ์พิมล ขำกล่ำ  35  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1536  เด็กชายราชัน แป้นมอญ  91  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1537  เด็กหญิงทัตพิชา พุ่มมูล  5  3  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1538  เด็กหญิงกัญญาพร เบี้ยวเก็บ  20  3  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1539  เด็กหญิงธนัชพร แย้มมาก  25  3  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1540  เด็กหญิงชนาภา คล้ายศร  54  3  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1541  เด็กชายบุษกร กาหลง  65  3  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1542  เด็กหญิงพรรณภัทร เบี้ยวเก็บ  182  3  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1543  เด็กชายณัฐดนย์ เพ็ชรไทย  1  4  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1544  เด็กหญิงเปรมิกา จันอินท์  70  4  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1545  เด็กหญิงสุจิตตา นิลไทย  109  4  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1546  เด็กชายนรากร อ่อนคำ  126  4  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1547  เด็กชายชาญชัย ชาชาญ  129  4  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1548  เด็กหญิงฐิติพร มณีวรรณ  3  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1549  เด็กหญิงนนทกร สุขเพิก  31  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1550  เด็กหญิงกันยาภัทร์ โกช่วย  66  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1551  เด็กชายปีมังกร สิทธิอินทร์  92  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1552  เด็กชายนโม จันทร์แย้ม  125  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1553  เด็กชายธานินทร์ โกบแก้ว  135  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1554  เด็กชายสุภนัย อยู่สอาด  160  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1555  เด็กหญิงชุติมณฑ์ มณีแสง  1  6  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1556  เด็กชายสุทธินันท์ นาถสำโรง  9  6  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1557  เด็กชายธนะวิทย์ ถนอมสินธุ์  20  6  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1558  เด็กชายณัฐสิทธิ์ ทองพรม  52  6  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1559  เด็กหญิงกมลทรรศน์ บุญชื่น  56  6  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1560  เด็กหญิงอารีรดา ผลวงษ์  29  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1561  เด็กหญิงกนกวรรณ แสงแก้ว  36  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1562  เด็กหญิงวรรณวิภา วงษ์สุวรรณ  43  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1563  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จันดา  62  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1564  เด็กชายณัฐนันท์ วงษ์สุวรรณ  73  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1565  เด็กชายกนก โพธิ์หอม  76  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1566  เด็กหญิงปพิชญา เฉยทิม  122  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1567  เด็กหญิงนภสรณ์ ชินบุตร  9  8  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1568  เด็กชายสุกฤษฏ์ ศรีดอกไม้  14  8  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1569  เด็กชายวสุ โชตินาราพร  30  8  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1570  เด็กชายพชร สัมฤทธิ์  58  8  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1571  เด็กหญิงปภาวรินท์ สวนชูผล  59  8  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1572  เด็กชายฐิติวัฒน์ เพ็ชร์สมี  86  8  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1573  เด็กชายณัฐสิทธิ์ บูชา  104  8  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1574  เด็กชายณัฐภูมิ เมฆกระจาย  128  8  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1575  เด็กหญิงจินต์จุฑา กันอ่ำ  3  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1576  เด็กหญิงธิติมา ศรีราราช  13  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1577  เด็กหญิงวิลาพร เปี่ยมสิน  31  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1578  เด็กหญิงรมินตรา วงทองดี  48  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1579  เด็กชายพชร เผือกผ่อง  55  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1580  เด็กหญิงกาญจน์เกล้า อาจด่อน  72  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1581  เด็กหญิงดารุณี มีทองคำ  195  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1582  เด็กหญิงพรสุดา เผือกผ่อง  9809/13  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1583  เด็กชายบวร อินสัน  9809/23  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1584  เด็กชายกิตติพงษ์ มั่นปาน  28  10  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1585  เด็กหญิงมั่งขวัญ มุสิกาวัน  82  10  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1586  เด็กชายบุญสิทธิ์ อาจหาญ  1/1  11  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1587  เด็กชายภูมิภัทร อ้ายจม  33  11  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1588  เด็กชายอภิชัย ไพรพฤกษ์  50  11  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1589  เด็กชายมารุต เกิดแก้ว  116  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1590  เด็กหญิงเพียงนภา บุญเดช  153  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1591  เด็กหญิงชุติกานต์ ชัยสุวรรณ์  9/1  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1592  เด็กหญิงชยานันท์ อ่วมสิงห์  51  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1593  เด็กชายธนากร กำทรัพย์  92  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
1594  เด็กหญิงธัญชนก ธัญญเจริญ  10  1  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1595  เด็กชายภัทรพงศ์ วรวงษ์  63  1  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1596  เด็กชายดลธสินธุ์ คำแหง  26  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1597  เด็กชายนครินทร์ อุ่นนา  135/1  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1598  เด็กชายปัณณธร นกสกุล  195  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1599  เด็กหญิงพิฐชญาณ์ รุ่งโรจน์รัฐคุณ  212  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1600  เด็กหญิงจิรัชญา ใจแสน  246  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1601  เด็กชายวุฒิชัย ใจเย็น  265  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1602  เด็กชายอัษฎาวุธ อยู่ศรี  49  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1603  เด็กชายวัชรพงษ์ รุ่งแจ้ง  171  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1604  เด็กหญิงจตุรดา มาโต  259  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1605  เด็กชายณัฐตรัยรัตน์ แสงจินดา  272  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1606  เด็กชายณภัทร์ กลิ่นขวัญ  2/1  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1607  เด็กหญิงชมพูเนกข์ เกิดประเสริฐ  31/1  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1608  เด็กหญิงพิชญา ทาเอื้อ  49  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1609  เด็กหญิงกนกรัตน์ อยู่โต  135  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1610  เด็กชายณัฐกุล มุธุจัด  160  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1611  เด็กชายคุณานนท์ กลิ่นขวัญ  221  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1612  เด็กชายชรินรัตน์ วงษ์ทองดี  263  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1613  เด็กชายกรองเกียรติ โพธิ์โต  282  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1614  เด็กชายณัฐกรณ์ กลิ่นขวัญ  292  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1615  เด็กชายทวีพร ภูษิต  298  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1616  เด็กหญิงนันธิชา แสงทอง  302  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1617  เด็กหญิงนาตยา อุ่นอบ  303  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1618  เด็กชายพีรณัฐ ช้างไทย  9879  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1619  เด็กชายศรัณยภัทร สร้อยระย้า  85  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1620  เด็กหญิงสมฤดี ไชยวิวัฒนกิจ  122  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1621  เด็กชายณัฐนันท์ เสาวรส  9  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1622  เด็กชายมนัญชัย ทั่งทอง  104  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1623  เด็กชายกิตติรัตน์ ทั่งทอง  163  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1624  เด็กชายภานุวัฒน์ เปี่ยมสิน  173  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1625  เด็กหญิงกนกขวัญ รักศรี  216  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1626  เด็กหญิงอภิญญา ดำนิล  218  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1627  เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ไทย  228  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1628  เด็กชายฐานพัฒน์ คงไผ่  229  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1629  เด็กหญิงกัญญาพัชร มณีกรรณ์  1  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1630  เด็กหญิงสุพัชชา รุ่งโรจน์  53  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1631  เด็กหญิงอสมาภรณ์ น้ำเพชร  132  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1632  เด็กหญิงนวพร มีผิว  178  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1633  เด็กชายกิตติทัต ศิริกุล  197  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1634  เด็กหญิงสุกัญญา ขาวเงิน  67  8  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1635  เด็กชายอรรถสิทธิ์ เหอ  29/2  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1636  เด็กหญิงณัฏฐณิชา พิลึก  62  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1637  เด็กชายอิทธิพัทธ์ วงษ์สิงห์  119  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1638  เด็กชายคุณาธิป เปรมทอง  120  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1639  เด็กชายมนตรี คำจันทร์  153  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1640  เด็กหญิงพรกนก น้ำจันทร์  162  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1641  เด็กชายสุภรักษ์ กลั่นเกษร  225  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1642  เด็กชายพุฒิภัทร โตพุ่ม  238  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1643  เด็กหญิงสุพิชญา โพธิ์รัง  92  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1644  เด็กชายวสันต์ อุ่นปานทอง  104  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1645  เด็กหญิงนฤมล บุญประเสริฐ  230  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1646  เด็กชายณฐภัทร โฉมเชิด  8  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1647  เด็กชายพงศพัส ทองไพรวรรณ  25  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1648  เด็กชายอดิศร สังข์งาม  70  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1649  เด็กหญิงณัฐวดี เมืองสิทธิ์  84  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1650  เด็กชายพัฒนาการ กันอุไร  86  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1651  เด็กชายชัยพร จ้อยชู  154  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1652  เด็กหญิงรัชพร เปี่ยมสิน  161  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1653  เด็กหญิงชลิตา เปี่ยมสิน  203  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1654  เด็กชายธรณินทร์ ขำศรี  226  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1655  เด็กหญิงปาริชาติ เทศนา  7  12  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1656  เด็กชายธนพัฒน์ ยอดดำเนิน  16  12  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1657  เด็กหญิงพิกุลแก้ว แตนิล  23  12  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1658  เด็กชายธนวัฒน์ เมฆขยาย  28  12  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
1659  เด็กหญิงไอยดา ศรีโมลา  105  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1660  เด็กชายณรงค์ชัย คำแผง  110  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1661  เด็กหญิงณัฏฐณิชา มุมานะวงศ์  114  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1662  เด็กชายธนบดี เร่งทอง  138  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1663  เด็กชายวงศกร ภูษิต  140  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1664  เด็กหญิงสุวภัทร ทองน้อย  141  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1665  เด็กชายกิตติพันธ์ พิศวง  189  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1666  เด็กหญิงพรรณวรท ลำลึก  212  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1667  เด็กชายฐิติพัฒน์ เซี่ยงหลิว  488/1  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1668  เด็กชายนนทพัทธ์ รุ่งเรือง  688  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1669  เด็กหญิงจิรสุดา มหิงษา  725  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1670  เด็กชายกิตติวินท์ โตบัว  1/3  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1671  เด็กหญิงจิราพัชร์ คล้ายสุวรรณ  2  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1672  เด็กชายภาคิน ใหมธรรมจักร์  22/1  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1673  เด็กหญิงบันฑิตา ศรีทองฤทธิ์  50  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1674  เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ โอรักษ์  69  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1675  เด็กชายกฤตลักษณ์ สิงห์งาม  109  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1676  เด็กชายณัฐภัทร น้อยแก้ว  153  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1677  เด็กหญิงชนกชน จวนสาง  191  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1678  เด็กชายณัฐวัฒน์ อาจหาญ  218  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1679  เด็กชายณัฏฐกฤต อาจวิไชย  245  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1680  เด็กหญิงสิริกัลยากรณ์ ศรีมุข  246  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1681  เด็กชายณฐพร นาคสังข์  253  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1682  เด็กหญิงพุทธชาติ เทพวงษ์  276  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1683  เด็กหญิงณัฐวรา เข็มเงิน  11  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1684  เด็กชายพัสกร เหมือนทอง  19/2  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1685  เด็กชายณพรรณพ ยานะพันธ์  36  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1686  เด็กชายณภัทร บุตรวิชา  36  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1687  เด็กหญิงปุณยาพร ห้วยหาญ  77  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1688  เด็กหญิงกมลลดา อินทองคำ  79  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1689  เด็กหญิงทิตาภร แก้วศรีงาม  160  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1690  เด็กชายณัฐชัย จันทร์อำนวย  161  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1691  เด็กหญิงพิชชาพร พวงสุข  84  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1692  เด็กชายมานะ ชื่นประสาท  103  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1693  เด็กหญิงรัชนี คงจ้อย  214  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1694  เด็กหญิงจิราพัชร เพ็ชร์จั่น  232  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1695  เด็กหญิงนาราภัทร บุญเงิน  66  7  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1696  เด็กหญิงณชนก ทรงลำพึง  4  8  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1697  เด็กหญิงรัญธิดา อ่อนคำ  28  8  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1698  เด็กชายวุฒิภัทร รุ่งโรด  43  8  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1699  เด็กชายพรรษา นาคมา  5  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1700  เด็กชายอัสณัย ทองตี๋  35  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1701  เด็กหญิงเพียงบุหลัน แอ๋วกอง  67  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1702  เด็กหญิงเพียงขวัญ แอ๋วกอง  67  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1703  เด็กหญิงโชติมน โพโต  88  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1704  เด็กหญิงวรัชญ์สรา มีผิว  135  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1705  เด็กชายภานุพงศ์ สุระภี  136  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1706  เด็กหญิงชุติมา เทพรักษ์  188  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1707  เด็กชายนิชคุณ โตสม  233  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1708  เด็กชายปรัชยา วงษ์สิงห์  242  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1709  เด็กหญิงปภัสสร หวังดี  9/1  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1710  เด็กชายเตชิต นาคสังข์  180  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1711  เด็กหญิงประณัฏชญา ชโลมประโคน  460  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1712  เด็กชายจักริน มั่นเจ๊ก  9  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1713  เด็กหญิงมิณฑิตา รัฐปัตย์  16  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1714  เด็กหญิงกวิสรา รอดรัตน์  31/1  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1715  เด็กหญิงมณีวรรณ มาสารี  36  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1716  เด็กชายณัฐภัทร สงล่า  114  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1717  เด็กหญิงนภัสชญา อารีสนั่น  137  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1718  เด็กชายนาวา ม้าทอง  144/1  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1719  เด็กหญิงอภิญญา ดีสะเมาะ  168  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1720  เด็กชายสมบัติ สุ่มพ่วง  173  1  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1721  เด็กหญิงรดาชา เสริมทรัพย์มั่น  9  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1722  เด็กหญิงส้มลิ้ม คงแดงดี  36  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1723  เด็กชายนิบพิชฌน์ ปะวะโก  85  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1724  เด็กหญิงกัญญาภัค เรืองกิตติบริบูร  93/1  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1725  เด็กชายเทียนชัย เขียวเล็ก  96  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1726  เด็กชายขวัญชัย ทองน้อย  97/1  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1727  เด็กชายณัฐนันท์ จันพรม  108/1  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1728  เด็กหญิงกมลทิพย์ แซ่อัง  133  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1729  เด็กชายขจรศักดิ์ แตงทิม  151  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1730  เด็กหญิงปวันรัตน์ อุตอามาตร์  199  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1731  เด็กชายปองพล บุตระเขียว  207  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1732  เด็กหญิงจารุภัทร โอรักษ์  220  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1733  เด็กหญิงจุฑารัตน์ โอรักษ์  220  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1734  เด็กชายชวลิต ศรีวิเชียร  228  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1735  เด็กชายพงศกร ไทยกลาง  232  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1736  เด็กหญิงอมรรัตน์ ฟาวเลอร์  233  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1737  เด็กหญิงนภรัตน์ มั่นเจ๊ก  247  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1738  เด็กชายณัฐชนน พิมพ์พิศาล  269  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1739  เด็กหญิงเปรมศินี กลัดทรัพย์  283  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1740  เด็กหญิงกิตติวรรณ คงพุ่ม  292  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1741  เด็กหญิงเกวลี ปลั่งโท้  297  2  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1742  เด็กชายนพเก้า ใจแก้ว  33  3  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1743  เด็กหญิงพิชชาภา ใจแก้ว  33  3  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1744  เด็กชายตรีทเศศ ชุ่มมา  82  3  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1745  เด็กหญิงรินรดา พูลเพิ่ม  53  4  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1746  เด็กชายวรินทร ใจแสน  58  4  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1747  เด็กหญิงนันทรัตน์ พุ่มศรี  104  4  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1748  เด็กชายอชิตศักดิ์ ทาทอง  108  4  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1749  เด็กหญิงจิรภิญญา โคกสุก  3/1  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1750  เด็กชายธนโชติ แจ่มดอนไพร  66  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1751  เด็กชายปัณณธร เขียวเล็ก  97  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1752  เด็กหญิงธันยพร พูลเหลือ  106  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1753  เด็กหญิงประภาพร นระม่วง  107  5  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1754  เด็กชายธนวัฒน์ อ้นนา  21  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1755  เด็กหญิงพรพิมล บุตรศรี  24  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1756  เด็กหญิงขวัญวริน สังข์ทอง  63  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1757  เด็กหญิงชวัลรัตน์ สังข์จันทร์  98  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1758  เด็กหญิงจิรัชญา แก้วคุ้มสาท  115  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1759  เด็กชายนันทกร เทียนชัย  142  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1760  เด็กชายพัชรพล เพ็งภู่  188  6  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1761  เด็กหญิงปัญญานุช กะติกา  67  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1762  เด็กชายพีรวัส กันภัย  92  7  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1763  เด็กหญิงกาญจนา พรมมา  83  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1764  เด็กหญิงจิลลาภัทร มั่นเจ๊ก  99  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1765  เด็กชายอนุกูล สายทอง  103  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1766  เด็กชายชวโรจน์ ทาเวียง  146  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1767  เด็กชายธนดล กริมเขียว  147  8  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1768  เด็กหญิงเกวลิน เปี่ยมน้อย  80  9  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1769  เด็กหญิงทยพร กลิ่นจันทร์  3  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1770  เด็กชายนพรัตน์ คำแผง  11/1  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1771  เด็กชายภัทรเดช แพ่งกลิ่น  37  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1772  เด็กหญิงฑิฆัมพร พรมแสง  41  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1773  เด็กชายภูมิพัฒน์ คำสิงห์  144  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1774  เด็กหญิงสุนิตรา สูงปานเขา  146  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1775  เด็กหญิงวชิรญาณ์ อินสว่าง  8  11  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1776  เด็กหญิงดาริกา ดอนปิ่นไพร  103  11  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1777  เด็กชายปิยะรัตน์ อุ้มครุฑ  17  12  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1778  เด็กหญิงจันทปภา ดีประสิทธิ์  3  13  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1779  เด็กชายปัณณวัฒน์ ยอดเวหา  159  13  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1780  เด็กหญิงภรณ์พัชรา วงฮาด  4  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1781  เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีสวัสดิ์  13  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1782  เด็กชายรัชชานนท์ ฉุนฉิม  39  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1783  เด็กชายกิตติพศ โพลา  61  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1784  เด็กหญิงสุธิดา หร่ำนโรจน์  71  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1785  เด็กหญิงชนิดาภา สว่างสุข  114  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1786  เด็กชายพุฒิภัทร อินสุ่ม  141  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1787  เด็กหญิงเฌอพัชญ์ ดอกพุฒ  160  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1788  เด็กหญิงกัญญารัตน์ เทศเขียว  169  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1789  เด็กหญิงพนิดา ฤทธิ์นรา  197  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1790  เด็กชายประกายธรรม สีคำ  204  14  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1791  เด็กชายชญานนท์ คุณเลิศ  4  15  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1792  เด็กหญิงสุริสา พุ่มพุทรา  14  15  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1793  เด็กชายรัชชานนท์ วิเวก  66/1  15  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1794  เด็กชายพชรพร อิ่มรัง  67  15  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1795  เด็กชายจิรยุทธ ชมใย  3  16  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1796  เด็กชายกฤติน แก้วสะแสน  99  16  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1797  เด็กหญิงวรรณวลี นกไทย  194  16  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1798  เด็กหญิงกรนิภา สัมฤทธิ์  32  17  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1799  เด็กหญิงกรวิภา สัมฤทธิ์  32  17  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1800  เด็กหญิงปัทมาพร เพ็งขจร  54  17  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1801  เด็กหญิงวริศ มณีวงศ์  83  17  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1802  เด็กหญิงวนิดา คงหอม  150  17  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1803  เด็กหญิงญาดา ธนสุขโสภณ  49  18  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1804  เด็กชายณฐพงศ์ นาคบัว  146  18  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1805  เด็กชายณัฐดนัย บุญส่ง  67  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1806  เด็กหญิงพิมพ์สิริ คำเชียง  68  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1807  เด็กชายนันทกร สุวรรณวงค์  85  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1808  เด็กชายก้องกิดากร เมืองช้าง  109  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1809  เด็กหญิงชนิดาภา มั่นญาเกิด  139  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1810  เด็กชายธนาวุฒิ ดอนคำใจ  217  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
1811  เด็กชายณัฐพัชร์ เปี่ยมธนไพบูลย์  15  2  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1812  เด็กชายกิตติพงษ์ เนตรพัตร์  43/1  2  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1813  เด็กชายสุรชาติ เบ้าทองหล่อ  100  2  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1814  เด็กชายอภิวัฒน์ พายพัตร  139  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1815  เด็กหญิงอชิรญา ตรีชื่น  226  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1816  เด็กหญิงกมลลักษณ์ กล่อมเมือง  233  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1817  เด็กหญิงชนาภา กิตติวัฒนากูล  262  7  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1818  เด็กชายณภัทร บัวขาว  35  1  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1819  เด็กหญิงดวงกมล ศรียา  60/1  1  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1820  เด็กชายฐาปกรณ์ พยัคหาญ  101  1  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1821  เด็กหญิงเบญญาภา สังข์มุกริน  4  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1822  เด็กชายเมธินทร์ พรหมอินทร์  39  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1823  เด็กชายตระการคุณ พานิชการ  77/2  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1824  เด็กชายอัฑฒ์วรัชญ์ อุปภา  114  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1825  เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ขาลแสน  167  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1826  เด็กหญิงธมลวรรณ มะลิทอง  191  3  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1827  เด็กชายฐาปกรณ์ สืบเสน  30  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1828  เด็กชายกฤตนัน จันทร์งาม  50  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1829  เด็กชายธีธัช สุวรรณธรรมา  84/1  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1830  เด็กหญิงพัชรพร การภักดี  114  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1831  เด็กชายมาณพพร แก้วจิต  139  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1832  เด็กหญิงกรวรรณ จีรังโคกกรวด  156  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1833  เด็กชายสดายุ ไชยประพันธ์  161  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1834  เด็กหญิงธนารีย์ บุญมี  182  4  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1835  เด็กชายกิตติพัฒน์ ดอนแนไพร  17  5  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1836  เด็กชายปิยะ นาคสุขปรั่ง  107  6  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1837  เด็กชายรังสรรค์ ไตรยะสาคร  148  6  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1838  เด็กหญิงกนกวรรณ ใจดี  66  8  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1839  เด็กหญิงอาทิตย์ติยา เพชรดี  67/1  8  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1840  เด็กหญิงชญาภา บุญทา  69  8  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1841  เด็กชายณัฐรัตน์ มะยมทอง  100  8  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1842  เด็กชายณัฏฐชัย แจ่มอุบล  125  8  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1843  เด็กชายอธิภัทร เพ็งหมื่นราช  140  8  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1844  เด็กชายพีรวัช ศุภดิษฐ์  155  9  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1845  เด็กหญิงณัฐชา ลำพา  163  9  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1846  เด็กชายชยพล ศรีศักดา  10  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1847  เด็กหญิงเอมมิกา แสงสุธา  21  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1848  เด็กหญิงณัฏฐกานต์ จันวิลา  34  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1849  เด็กชายรชต สุจริต  40  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1850  เด็กชายภูขจร หอมขจร  89  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1851  เด็กหญิงณัฐชา แก้วประเสริฐ  122  10  สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
1852  เด็กชายอมรเทพ โพนสีสม  30  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1853  เด็กหญิงอริญรดา กาญจนวิกัติ  99/9  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1854  เด็กหญิงชุติกาญจน์ อิ่มวุฒิกุล  118/1  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1855  เด็กหญิงอิจจิมา แก้วเสถียร  150-151  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1856  เด็กชายภีรจักษฐ์ ประจงการ  289/2  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1857  เด็กชายวชิรวิทย์ บุญดิษ  306/77  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1858  เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มุ่งดี  329/1  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1859  เด็กชายปิติภัทร ใจมั่น  353  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1860  เด็กหญิงพัทธนันท์ ทรงเขตร  367  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1861  เด็กหญิงพณณกร กุฏจอมศรี  419/18  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1862  เด็กชายรัชชานนท์ คอนหาญ  430  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1863  เด็กชายรวี ตันวัชรพันธ์  668/1  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1864  เด็กหญิงพรรปะภา ชัยวนิช  668/3  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1865  เด็กหญิงยานาซี อามัดบินอาวัง  672  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1866  เด็กหญิงซาลีนา วงษ์ภา  672  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1867  เด็กหญิงศศิประภา จอมนวล  674  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1868  เด็กชายเมธิส จินพล  703/1  1  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1869  เด็กหญิงทิพย์ญดา หงส์สิงห์  19  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1870  เด็กหญิงชลธิชา เปรมทอง  25  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1871  เด็กชายศิวกร ลาสา  46/3  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1872  เด็กชายณัฐปพน พรมศิริ  75  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1873  เด็กชายณัฐวุฒิ เมฆช้าง  200/5  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1874  เด็กชายจรัสพงศ์ บุญจันทร์  248  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1875  เด็กหญิงอรุณี พรมฮวด  422/4  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1876  เด็กชายธนเดช จูสิงห์  422/6  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1877  เด็กหญิงอนัญชญา ทองอ่ำ  424  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1878  เด็กชายปวรปรัชญ์ ศรีเพ็ญจันทร์  427/3  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1879  เด็กชายภัทรกร หงษามนุษย์  433/1  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1880  เด็กหญิงสิริมา ไทยรัตนกุล  435/1  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1881  เด็กชายเตชินท์ อินทร์ทอง  486/1  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1882  เด็กหญิงณัฐวลัญช์ เชิดสงวน  495/2  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1883  เด็กหญิงชนากานต์ ดามุกข์  495/2  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1884  เด็กหญิงสุมินตร หวังอารี  499  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1885  เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญวาส  565/4  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1886  เด็กชายธีรวุฒิ บุญวาส  565/4  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1887  เด็กชายภาคภูมิ ลีจ้อย  730  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1888  เด็กชายปวริศ ศักดิ์ดา  777/83  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1889  เด็กชายทวีชัย รุ่งเรือง  1  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1890  เด็กหญิงรัชนก ภูฆัง  3/1  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1891  เด็กชายธนกร ลาคำ  4  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1892  เด็กชายจิราธิป แย้มกลีบ  53  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1893  เด็กชายณัฐรมณ์ อยู่วงศ์อั๋น  63  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1894  เด็กหญิงมนัสศิกาญจน์ วังจีน  68  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1895  เด็กหญิงปวริศา โพธิ์ดี  89  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1896  เด็กหญิงนัชชา ยอดดำเนิน  120  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1897  เด็กหญิงจิณัฐตา ทองหอม  133  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1898  เด็กชายกฤษกร บัวสุข  135  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1899  เด็กหญิงจารุภัทร แก้วเรือง  136  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1900  เด็กหญิงวิกาวี กรสุวรรณ  141  10  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1901  เด็กชายธนพิสิฐ อยู่โต  223  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
1902  เด็กชายชนาภัทร ทองคำประดับ  31  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1903  เด็กชายสิทธิโชค น้ำทิพย์  56  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1904  เด็กหญิงมิรันตี นาคหรั่ง  21  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1905  เด็กชายภูวรินทร์ สิงห์สม  40  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1906  เด็กหญิงบุณณดา บุญสรรค์  95  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1907  เด็กชายเตชิต หลำเทียน  97  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1908  เด็กชายสุกฤษฏิ์ ปานไม้  104/1  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1909  เด็กหญิงพิชญา เชียงสิน  226  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1910  เด็กหญิงวิรดา ทองมี  41  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1911  เด็กหญิงรินทร์รดา ชัยนะรินทร์  55  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1912  เด็กชายบุญยืน ลำเพ็ง  98  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1913  เด็กหญิงวราภรณ์ เอี้ยงปาน  161  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1914  เด็กชายจตุภัทร โอรส  168  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1915  เด็กชายวัชรพล ชุมพร  169  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1916  เด็กชายธนิสสร บุญมั่น  198  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1917  เด็กชายณัฐนนท์ จันทร์นุ่ม  200  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1918  เด็กหญิงณัฏฐธิดา ประเสริฐสังข์  207  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1919  เด็กหญิงอรพรรณ ขำวิลัย  219  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1920  เด็กชายธนบัตร มูลธิโต  16  4  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1921  เด็กหญิงศุฑาภรณ์ มั่นญาเกิด  47  4  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1922  เด็กชายพีรวิชญ์ ทองมาก  20  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1923  เด็กหญิงวลัยพรรณ พลนิล  33  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1924  เด็กหญิงบัณฑิตา กลิ่นมา  36  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1925  เด็กหญิงแพรไหม เสาร์แก้ว  45  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1926  เด็กหญิงกวินธิดา ม่วงเกิด  61  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1927  เด็กชายทินภัทร พิมพ์สวัสดิ์  67  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1928  เด็กชายธนกฤต นาคสังข์  77  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1929  เด็กหญิงอภิญญา ม่วงเกิด  154  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1930  เด็กชายธนโชติ เจริญศักดิ์  49  6  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1931  เด็กชายชญานนท์ ลาดคำ  59  6  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1932  เด็กชายณัฐนนท์ ประคองทรัพย์  9809  6  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1933  เด็กหญิงพัชรวดี บุญจันทร์  15  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1934  เด็กหญิงชาลิสา แตงสุข  21  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1935  เด็กชายณัฐวุธ นันทะโชติ  69  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1936  เด็กชายศรันย์ แซ่อึ้ง  37  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1937  เด็กชายกรวีร์ ลาดไทยสงค์  37/1  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1938  เด็กชายศิวัช พวงสุข  37/1  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1939  เด็กหญิงพิชญาภา ดำนิล  67/1  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1940  เด็กหญิงชนิกานต์ ตรีสุขี  90  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1941  เด็กชายธนศักดิ์ จูสิงห์  96  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1942  เด็กหญิงวิรุณรัตน์ นักกรองดี  4  9  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1943  เด็กชายธัชพล เผือกผ่อง  30  9  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1944  เด็กหญิงโสรัชชญา แตงสุข  12  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1945  เด็กชายวีรากร นามผา  34  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1946  เด็กหญิงชนันชิดา มุ่ยโสด  48  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1947  เด็กชายธนพงษ์ ปาดอนไพร  56  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1948  เด็กหญิงขวัญจิรา ปู่เกิด  69  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1949  เด็กหญิงจันทรกานต์ บุญอินทร์  127/2  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1950  เด็กชายปพนธีร์ ทองเพ็ง  138  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1951  เด็กชายธนาพรชัย มุ่ยโสด  186  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1952  เด็กหญิงวิลาวัณย์ เณรแขก  198  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1953  เด็กหญิงพิชชากร บุญเงิน  247  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1954  เด็กชายพชรพล พลายเพ็ชร  51  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1955  เด็กหญิงลับน์ญดา บุตรงาม  51/1  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1956  เด็กชายจิตติพัฒน์ คำสุวรรณ  81  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1957  เด็กชายชยานันท์ บุญเงิน  155  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1958  เด็กหญิงพิชญาภัค เหลืองวิไล  67/3  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1959  เด็กหญิงปัณณพร ศรีบุญ  70  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1960  เด็กหญิงพรชนก ภูษิต  143  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
1961  เด็กชายณัฐพัชร์ แกว่นกสิกรรม  7/3  1  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1962  เด็กชายณัยธิภัทร สีหามา  10  1  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1963  เด็กชายธนพล สอนส่งกลิ่น  28  1  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1964  เด็กหญิงจิดาภา ปลื้มใจ  62/1  1  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1965  เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช  93  1  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1966  เด็กชายชนชน หอมยามเย็น  116  1  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1967  เด็กหญิงลภัสพร พรหมมา  19  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1968  เด็กหญิงภาณิชา ฤทธิ์วรรณา  64  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1969  เด็กหญิงชยุดา มีถาวร  69  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1970  เด็กหญิงนริศรา ภาณุเพ็ญ  100  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1971  เด็กชายพุฒิพงศ์ สุภาลี  108  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1972  เด็กหญิงกาญจนา หมวกหนู  115  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1973  เด็กชายจิรณัฐ รักเทศ  7/1  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1974  เด็กชายอนาวิน แสนกล้า  59/1  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1975  เด็กหญิงพรอุษา นาเมืองรักษ์  69/2  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1976  เด็กชายสรัล ชมเชย  71/1  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1977  เด็กชายณัฐพัชร์ โอรักษ์  114/3  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1978  เด็กชายศรัญย์พัฒน์ มีผิว  143  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1979  เด็กหญิงศุภวดี สุขสันต์  159  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1980  เด็กชายพลวรรธน์ เรืองศรี  188  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1981  เด็กชายศุภณัฐ์ ชุ่มกล่ำ  201  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1982  เด็กชายภัทรพล โอรักษ์  217  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1983  เด็กหญิงพนิตนันท์ อินหอม  17/1  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1984  เด็กหญิงญาณดา เอมอุดม  30  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1985  เด็กหญิงณัฐปภัสร์ จันทร์หนู  48  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1986  เด็กหญิงวิภาวี วิเศษการ  52  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1987  เด็กหญิงณัฐรินทร์ ศิริภัทรพงศ์  59/1  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1988  เด็กหญิงภาสินี ช้างไทย  74/1  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1989  เด็กชายกฤาณากร พรมฮวด  192  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1990  เด็กชายณัฏฐากร โอรักษ์  201  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1991  เด็กชายบวร เรืองสังข์  202  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1992  เด็กหญิงสุปาณี การภักดี  261  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1993  เด็กชายพงศ์เทพ พึ่งเจียม  304  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1994  เด็กชายพงศ์ธร พึ่งเจียม  304  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1995  เด็กชายวุฒิภัทร นิยมพานิช  84/1  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1996  เด็กหญิงอภิชญา ธูปเทียน  84/2  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1997  เด็กหญิงบุญญารัศมิ์ นาคสังข์  168  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1998  เด็กหญิงพัชรินทร์ นาคสุขใส  200  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
1999  เด็กหญิงอมรรัตน์ สว่างศรี  221  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2000  เด็กหญิงพรสิริ พูลสวัสดิ์  5  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2001  เด็กหญิงสุกัญญา พลโต  6/1  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2002  เด็กชายอัครชัย อ่อนสุด  33  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2003  เด็กหญิงรัชนันท์ คณะพันธ์  51  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2004  เด็กชายรัชตะ เณรน้อย  54  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2005  เด็กหญิงพัชรพร กุลทิพย์  87  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2006  เด็กหญิงจีรนา ชักนำ  111  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2007  เด็กชายขวัญชัย ตาปา  132  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2008  เด็กชายณัฐภัทร กาฬปักษี  132  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2009  เด็กชายธีรดนย์ คำภิรมย์  147  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2010  เด็กหญิงนันทนัช สุ่มเสมอ  148  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2011  เด็กชายกฤษฎา หอมคำแหง  24  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2012  เด็กหญิงอชิรญาณ์ บวบทอง  96  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2013  เด็กหญิงนภัสสร สว่างแสง  126  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2014  เด็กหญิงภาวนา สงวนศักดิ์  130  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2015  เด็กหญิงจิราพัชร ใจแสน  171  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2016  เด็กชายศุภวิชญ์ สมจิตร  191  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2017  เด็กหญิงกรองกาญจน์ ป้อมโคก  213  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2018  เด็กชายชญานันท์ อิ่มมี  22  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2019  เด็กหญิงชนัญชิดา น้อยเอี่ยม  40  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2020  เด็กหญิงพลอยพรรณราย เวียงสิมา  63/1  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2021  เด็กหญิงสุพิชญา ชมบูรณ์  66/1  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2022  เด็กหญิงอังคนา นันทานี  138  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2023  เด็กหญิงมนัสนันท์ มาหล่ำ  179  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2024  เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปานวงษ์  1/2  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2025  เด็กชายรามิล สุขจันทร์  11/1  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2026  เด็กหญิงเจนจิรา วารีนิล  37  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2027  เด็กหญิงกฤติกา กัณฑ์จู  49  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2028  เด็กหญิงอภิชญา มาวงษ์  104  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2029  เด็กชายศุภวิชญ์ แสงรัตนะ  125  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2030  เด็กหญิงกัญญภัทร แสงรัตนะ  171  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2031  เด็กหญิงสรวีย์ เจียรละม่อม  144  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2032  เด็กหญิงชลิตา คำดี  9  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2033  เด็กหญิงวริศรา สุขวิพัฒน์  18/2  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2034  เด็กหญิงพิมพิศา น้ำจันทร์  94  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2035  เด็กหญิงกมลพรรณ จ้อยชู  139  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2036  เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ นิดขริบ  8  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2037  เด็กชายกิตติคุณ สวนเมือง  21  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2038  เด็กชายธนันชัย เทียนทัด  94  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2039  เด็กหญิงปณิดา โสภา  113  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2040  เด็กหญิงกัณฐิกา ศุภรัตน์  123  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2041  เด็กชายอัษศฎาวุธ คำหอมรื่น  143  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2042  เด็กหญิงปาณิสรา สีปิ่นเป้า  149  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2043  เด็กหญิงโชติกา ปานสมบุญ  160  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2044  เด็กชายนิรันดร์ ภู่สอน  173  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2045  เด็กหญิงลัดดาวัลย์ โตบัว  58  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2046  เด็กหญิงข้าวทิพย์ ทิพรักษ์  85  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2047  เด็กชายกรุงไทย ป้อมกล่ำ  23  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2048  เด็กหญิงสุชานันท์ บุญน้อมบุญชอบ  27  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2049  เด็กหญิงปภาวรินทร์ ช้างหัวหน้า  44  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2050  เด็กชายธนดล บุปผา  103  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2051  เด็กชายธนากร ศรีเทียนทอง  128  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2052  เด็กชายวรวัฒน์ เบี้ยวเหล็ก  132  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2053  เด็กชายสมโภช ภูแสนศรี  140  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2054  เด็กชายพิชยฎลณ์ นาคบัว  150  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2055  เด็กหญิงสิรภัทร คำภักดี  203  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2056  เด็กชายถิรเดช ตระกูลวรวัฒน์  24/1  4  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2057  เด็กชายอิทธิพัทธ์ ปานแดง  62  4  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2058  เด็กหญิงปัญจมา ฉิมมา  84  4  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2059  เด็กหญิงกมลทิพย์ ทองช้อย  88  4  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2060  เด็กหญิงพูลสุข เอี่ยมพุฒ  114  4  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2061  เด็กชายธนกร เศรษฐพงษ์  19  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2062  เด็กหญิงวรรณษา มั่นญาเกิด  54  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2063  เด็กชายธนพล น้ำมิตร  56  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2064  เด็กชายภานุกร เตยอ่อน  71  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2065  เด็กหญิงณัชชา จิตหาญ  85  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2066  เด็กหญิงเขมจิรา ม่วงศรีจันทร์  119  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2067  เด็กชายอนุพงศ์ สุรินทร์  158  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2068  เด็กชายไชยานันท์ วอเพชร  168  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2069  เด็กหญิงสิรินดา ใหม่หล่ำ  2  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2070  เด็กชายจิรกฤต เร่งเทียน  67/1  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2071  เด็กชายอรรนพ ปิยะสุนะ  81  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2072  เด็กชายกีรติ จักรคุ้ม  164  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2073  เด็กหญิงอรัชพร ดวงดี  11  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2074  เด็กชายภูริณัฐ ปิ่นนาค  17/3  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2075  เด็กหญิงกุลธิดา บุญศาสตร์  33/1  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2076  เด็กชายเกริกก้อง ปวงคำลือ  126  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2077  เด็กชายธนกฤต โทนสิงห์  173  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2078  เด็กชายฐิติภัทร เชยชม  158  9  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2079  เด็กหญิงธีรนาฏ ผลพงษ์  121  10  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2080  เด็กหญิงมัทนา ชุ่มมา  130/1  10  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2081  เด็กชายภูมิศิริ เบี้ยวเหล็ก  137  10  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2082  เด็กชายพชร เทศเขียว  218  10  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2083  เด็กชายกันตภณ พิมสอน  3  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2084  เด็กหญิงไอรดา กะติกา  201  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2085  เด็กหญิงกันธิชา แก้วศรี  214  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2086  เด็กหญิงสิริภัทร กัลยา  89  1  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2087  เด็กหญิงภาวินี ดวงเหม  2  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2088  เด็กชายทินกร พรมรังสี  5  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2089  เด็กหญิงนภัสสร พิมพ์โคตร  106  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2090  เด็กชายธนโชติ เชียงเครือ  153/2  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2091  เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอี้ยงปาน  177  2  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2092  เด็กหญิงปวรินทร์ จูสิงห์  4  3  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2093  เด็กหญิงวรัญญา ขำสงค์  38  3  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2094  เด็กหญิงอันทิรา สวนเมือง  63  3  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2095  เด็กหญิงวิภาวรรณ สิงห์ชำนาญ  103  3  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2096  เด็กชายนิธิพงศ์ แตงสุข  17/1  4  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2097  เด็กชายธนภัทร เทพารักษ์  55  4  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2098  เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วเขียว  76  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2099  เด็กหญิงชญานันท์ ขอพึ่ง  113  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2100  เด็กหญิงอภิญญา โพธิ์เปี่ยม  122  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2101  เด็กชายอัครพงษ์ แจ้งเปล่า  138  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2102  เด็กหญิงอริสรา คล้ายหัด  158  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2103  เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์อุดม  176  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2104  เด็กชายอนันตชัย ชายภูมิ  185  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2105  เด็กหญิงนิรดา ใจแสน  198  5  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2106  เด็กชายนนทกร พุกมาก  35  6  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2107  เด็กหญิงกัญญาภัค ภู่พูล  2  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2108  เด็กชายประยุทธ์ แจ่มแจ้ง  95  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2109  เด็กหญิงณญาดา พุ่มจำปา  116  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2110  เด็กหญิงบุณยวีร์ สุวรรณ  117  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2111  เด็กชายสหรัฐ วารินิล  120  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2112  เด็กหญิงวิภาดา นิรภัย  120  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2113  เด็กหญิงวิลาวัลย์ ฤกษ์ดี  123  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2114  เด็กหญิงปราณปรียา ไตรรัตน์วรรธน  139  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2115  เด็กชายพิสิฐ เลี้ยวอุดมพร  162  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2116  เด็กหญิงกวินตรา เอี่ยมกลั่น  195  7  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2117  เด็กชายปัณณวัฒน์ ใจเอี่ยม  17  8  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2118  เด็กชายธนวัฒน์ เมืองสุข  32  8  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2119  เด็กหญิงสุภัสสรา สวนชูผล  75  8  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2120  เด็กชายจิรพัฒน์ ใจแสน  122  8  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2121  เด็กชายณัฐภาคย์ เมฆปั้น  9809/4  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2122  เด็กชายปัณณทัต พิเนตร  9809/4  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2123  เด็กชายธนาภรณ์ อินทร์หอม  9809/9  9  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2124  เด็กหญิงภิญญดา สดคมขำ  22  10  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2125  เด็กชายอภิวัฒน์ นันตา  54  10  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2126  เด็กชายวรากร รักเกียรติยิ่งใหญ่  67  10  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2127  เด็กชายภาณพัช จูสิงห์  119  10  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2128  เด็กชายวิชญ์พล แสงไสว  5  11  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2129  เด็กชายวุฒิชัย เบี้ยวเก็บ  5  11  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2130  เด็กชายภาคิน เบี้ยวเก็บ  24  11  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2131  เด็กหญิงชลดา หอมยามเย็น  45  11  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2132  เด็กหญิงปาริชาต ขันแก้ว  49  11  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2133  เด็กชายพิชิตชัย อาจหาญ  52  11  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2134  เด็กหญิงญาดา ชื่นทิพย์  140  11  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2135  เด็กหญิงนฤมล อินสันต์  21  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2136  เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญน่วม  43  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2137  เด็กหญิงนภัสสร ดอนแนไพร  151  12  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2138  เด็กชายปารเมธ สูงปานเขา  6  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2139  เด็กหญิงณัฐชา วงษ์สุวรรณ์  18  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2140  เด็กชายธาราธร ปัญญาทอน  22  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2141  เด็กชายทินภัทร สมสูตร  30  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2142  เด็กชายนนทภัทร์ ปัญญาทอน  71  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2143  เด็กชายศิริชัย พุ่มศรี  105  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2144  เด็กหญิงอภิญญา ปานคำ  107  13  ไพรนกยูง  หันคา  ชัยนาท
2145  เด็กชายกฤษณะพล ตรีเดชา  26  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2146  เด็กหญิงเบญญาภา เกตุสุริวงค์  32  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2147  เด็กชายณัฐพนธ์ ม่วงพันธุ์  39  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2148  เด็กชายครุศาสตร์ กลิ่นขวัญ  45  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2149  เด็กชายวิรยา มั่นเจ๊ก  52  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2150  เด็กหญิงโชษิตา ภู่เณร  92  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2151  เด็กหญิงชุติมา พุ่มพุทรา  127  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2152  เด็กหญิงวรรณิภา มีผิว  169  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2153  เด็กชายชัยชนะ สนิทไทย  265  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2154  เด็กชายรัชพล ตาลมงคล  315  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2155  เด็กหญิงอาทิตยา เสาวรส  48/2  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2156  เด็กหญิงสุกัญญา ต่วนเทศ  113  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2157  เด็กชายกวิน รักน้อย  120  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2158  เด็กหญิงกันย์ชิสา กฤตมโนรถ  123  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2159  เด็กหญิงพิชชาภา เผือกผ่อง  123  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2160  เด็กหญิงนริศรา สุขดี  164/1  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2161  เด็กหญิงมุฑิตา สันติวรวัฒน์  213  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2162  เด็กหญิงอนัญพร เขียวเพ็ชร  232  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2163  เด็กชายณัฏฐชัย คำพา  270  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2164  เด็กหญิงภคพร กาโพธิพันธ์  1/2  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2165  เด็กชายพงศกร นิลทับ  10  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2166  เด็กชายธนพงษ์ บุญเงิน  12  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2167  เด็กหญิงกนกพร กลิ่นขวัญ  42  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2168  เด็กหญิงจิรัญญา เดชดอน  69  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2169  เด็กชายเมธาสิทธิ์ ทิมจ้อย  81  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2170  เด็กหญิงกนกวรรณ จิตรดา  142/1  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2171  เด็กหญิงนิลวรรณ เปรมทอง  226  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2172  เด็กหญิงปริยฉัตร ทองศรี  317  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2173  เด็กชายธนกฤต พรมรังษี  321  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2174  เด็กชายศุภวิชญ์ ทรัพย์เจริญ  56  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2175  เด็กชายธนภัทร ศรีสำปทวน  65  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2176  เด็กหญิงประกายดาว ใจมั่น  96  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2177  เด็กหญิงจรัญพร ไชยวิวัฒนกิจ  122  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2178  เด็กชายพิชิตชัย ช้างหัวหน้า  206  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2179  เด็กหญิงภัณฑิรา ทองอ่ำ  223  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2180  เด็กชายสิรายุ จุ้ยเปี่ยม  230  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2181  เด็กหญิงณัฏฐพร มั่นทอง  253  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2182  เด็กชายธนกร จันอิน  10  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2183  เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ยอดดำเนิน  55  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2184  เด็กหญิงธนพร ภูษิต  61/1  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2185  เด็กชายสรยุทท ทิมทะวงษ์  87  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2186  เด็กหญิงกมลวรรณ สุณีแก้ว  110  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2187  เด็กชายกฤตนัย ทินทะวงษ์  133  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2188  เด็กหญิงพัชรพร ทั่งทอง  137/1  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2189  เด็กหญิงเปรมสิริ คำแสง  189  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2190  เด็กหญิงฐิติภัทรา คงไผ่  229  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2191  เด็กชายณัฐพงศ์ นาคสังข์  45  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2192  เด็กหญิงณัฐชา รุ่งโรจน์  53  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2193  เด็กหญิงทรรศน์มนต์ จันอิน  66  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2194  เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคสังข์  78  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2195  เด็กหญิงภูมิรัตน์ คัทมาน  96/1  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2196  เด็กหญิงวรรณิดา โกทันณ์  129  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2197  เด็กชายศรันยู กาสอน  132  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2198  เด็กหญิงกัญญาภัคร สมบูรณ์  138/1  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2199  เด็กชายณัฐพล เถื่อนนุ้ย  173  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2200  เด็กชายปริยวิศว์ คำทราย  180  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2201  เด็กชายธนบูรณ์ อินทพันธ์  20  8  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2202  เด็กชายศุภกร พิมสิน  5/1  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2203  เด็กชายวีรภาพ โพธิ์แก้ว  14  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2204  เด็กหญิงณัฏฐณิชา นุ่มโสภา  24  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2205  เด็กชายปัญญวัต ก้อนทอง  38  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2206  เด็กหญิงสุกัญญา บุญศรัทธา  44/1  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2207  เด็กหญิงจิราพรรณ ใจมั่น  58/1  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2208  เด็กชายชนาธิป การภักดี  151  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2209  เด็กหญิงจิราภรณ์ เกิดอ่วม  159  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2210  เด็กชายพชร ทองนาค  208/1  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2211  เด็กหญิงณัฐธิดา เปรมทอง  229  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2212  เด็กชายรามิล วิทยวราวัฒน์  29  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2213  เด็กชายธนภัทร ป้อมแสง  40  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2214  เด็กชายพีรดนย์ จิวประเสริฐ  103/1  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2215  เด็กหญิงพีรยา โพโต  114  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2216  เด็กหญิงฐิติกาญจน์ น้ำเพ็ชร  158  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2217  เด็กชายชานนท์ พ่วงจาด  167  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2218  เด็กหญิงณฐกานต์ มะลิทอง  187  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2219  เด็กชายเทวฤทธิ์ ทองจันทร์ดี  187/1  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2220  เด็กหญิงชนัญธิดา นาคศรี  214  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2221  เด็กหญิงธนวรรณ โฉมเชิด  3  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2222  เด็กหญิงอนัญตา กลิ่นอบเชย  28  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2223  เด็กชายพงศกร ไพรสันต์  38  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2224  เด็กชายวัลย์ไชย นาคสังข์  69  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2225  เด็กหญิงฉัตรดา ดวงแก้ว  71  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2226  เด็กหญิงสุธาสินี ธัญญะเจริญ  205  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2227  เด็กชายโภควินท์ เกิดพิทักษ์  217  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2228  เด็กชายอรรถรส วงศาโรจน์  41  12  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2229  เด็กชายพีรพัทร ทวีเดชธนโชติ  60  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2230  เด็กชายธนกร มโนธรรม  138/2  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2231  เด็กหญิงณัฐณิชา วีระนนท์  432  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2232  เด็กหญิงฐิติพร ขุมเพ็ชร  432  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2233  เด็กหญิงวนัสนันท์ โฉมเชิด  432/4  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2234  เด็กหญิงฐิติรัตน์ ธนีมาตร  715  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2235  เด็กชายธีร์กวิน โพธิ์เย็น  801  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2236  เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา ภวชัยยันต์  1/2  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2237  เด็กหญิงวิรัญชนา นพภา  13  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2238  เด็กหญิงกรรวี กองดวง  36  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2239  เด็กชายพัชรพล มีชัย  93/1  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2240  เด็กชายกตัญญู ดีประสิทธิ์  98  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2241  เด็กชายธีรภัทร เปรมทอง  99  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2242  เด็กหญิงดาวอินคา ศรีนาคดี  152  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2243  เด็กหญิงศศิวิมล คงกำปั่น  209  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2244  เด็กหญิงวรัฐญา พวงมาลี  241  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2245  เด็กหญิงณัฐพร ทะเวผล  288  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2246  เด็กหญิงนัฐฐาพร ยานะพันธ์  36  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2247  เด็กหญิงโสณภา นาคสังข์  66  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2248  เด็กชายกวีพัฒน์ อุทัศน์  92  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2249  เด็กชายชุติพนธ์ โพธิ์แก้ว  97  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2250  เด็กชายไชยภัทร สุเยาว์  103  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2251  เด็กชายศิวลักษ์ ดำดิน  125  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2252  เด็กหญิงภคพร ปานทองคำ  9849  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2253  เด็กชายธนกฤษ น้ำแก้ว  21  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2254  เด็กชายนนทพัทธ์ ศิธรวัฒนะ  27/1  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2255  เด็กชายธนกฤต เครือแก่นแก้ว  55/1  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2256  เด็กชายนันทกร ขาวเงิน  118  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2257  เด็กหญิงอรกานต์ บุญแจ้ง  138  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2258  เด็กชายศักดินนท์ น้ำทิพย์  168  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2259  เด็กชายจิตติพัฒน์ เผือกเพ็ง  178  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2260  เด็กหญิงรัชนี สาลีผล  230  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2261  เด็กหญิงกัญญพัชร พรมมา  52  7  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2262  เด็กชายนิพัทธ์ เขียวตาล  63  7  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2263  เด็กชายบุณยกร อาจมิตร  11  8  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2264  เด็กชายธนภูมิ อ่อนแก้ว  59  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2265  เด็กหญิงเสาวรักษ์ เทพรักษ์  91/1  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2266  เด็กหญิงกฤชอร บุญเงิน  115  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2267  เด็กชายกิตติพัศ ภูษิต  191  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2268  เด็กหญิงปัทติมา โฉมเกิด  197  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2269  เด็กหญิงเตชินี เข็มเงิน  223  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2270  เด็กหญิงสุขนภา สุขสำราญ  237  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2271  เด็กชายธนกร โมพันดุง  9809  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2272  เด็กชายธนกฤต โมพันดุง  9809  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2273  เด็กชายพฤตินันท์ พุ่มเข็ม  11/1  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2274  เด็กหญิงธันยา วิเศษแสน  20  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2275  เด็กชายธีรเดช น้ำทิพย์  28/1  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2276  เด็กชายธนาธิป อดิสรณกุล  28/2  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2277  เด็กชายณัฐนนท์ โพโต  50  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2278  เด็กชายสุทธิพันธ์ คันธานุรักษ์  62  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2279  เด็กชายณัฐพัชร์ บุญน่วม  100  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2280  เด็กชายสุวิชัย ไชยวิวัฒนกิจ  108  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2281  เด็กหญิงทิพย์ประภา น้อยสร้อย  5/1  2  ต.สามง่ามท่าโบสถ์/ทต.สามง่ามฯ  หันคา  ชัยนาท
2282  เด็กหญิงจิรัชยา กลีบจันทร์  22/2  2  ต.สามง่ามท่าโบสถ์/ทต.สามง่ามฯ  หันคา  ชัยนาท
2283  เด็กชายรัชชาวี พุ่มพวง  37  2  ต.สามง่ามท่าโบสถ์/ทต.สามง่ามฯ  หันคา  ชัยนาท
2284  เด็กหญิงอรกช วรนุช  67/1  2  ต.สามง่ามท่าโบสถ์/ทต.สามง่ามฯ  หันคา  ชัยนาท
2285  เด็กหญิงณัฐกานต์ พ่วงจาด  111  2  ต.สามง่ามท่าโบสถ์/ทต.สามง่ามฯ  หันคา  ชัยนาท
2286  เด็กชายไกรวิชญ์ เพ็ชรนิลกร  160  2  ต.สามง่ามท่าโบสถ์/ทต.สามง่ามฯ  หันคา  ชัยนาท
2287  เด็กหญิงมนทกานต์ แพรเขียว  161  2  ต.สามง่ามท่าโบสถ์/ทต.สามง่ามฯ  หันคา  ชัยนาท
2288  เด็กชายนาราภัทร รุ่งรัศมี  100  7  ต.สามง่ามท่าโบสถ์/ทต.สามง่ามฯ  หันคา  ชัยนาท
2289  เด็กหญิงพุธิมาส เทศใจ  143  7  ต.สามง่ามท่าโบสถ์/ทต.สามง่ามฯ  หันคา  ชัยนาท
2290  เด็กชายโชควรุต ศิริโท  178  7  ต.สามง่ามท่าโบสถ์/ทต.สามง่ามฯ  หันคา  ชัยนาท
2291  เด็กชายชัชวาลย์ กาญจนาภา  188/1  7  ต.สามง่ามท่าโบสถ์/ทต.สามง่ามฯ  หันคา  ชัยนาท
2292  เด็กหญิงกนกวรรณ ประเสริฐศรี  206  7  ต.สามง่ามท่าโบสถ์/ทต.สามง่ามฯ  หันคา  ชัยนาท
2293  เด็กชายธนิศร ถ้ำจัตุรัส  206  7  ต.สามง่ามท่าโบสถ์/ทต.สามง่ามฯ  หันคา  ชัยนาท
2294  เด็กชายกฤษฎา ทรงเมธาสิทธิ์  219/2  7  ต.สามง่ามท่าโบสถ์/ทต.สามง่ามฯ  หันคา  ชัยนาท
2295  เด็กชายณัฐภูมินทร์ กิตติวัฒนากูล  262  7  ต.สามง่ามท่าโบสถ์/ทต.สามง่ามฯ  หันคา  ชัยนาท
2296  เด็กชายปฐวิกรศิริชัย ภู่แก้ว  10/3  1  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2297  เด็กหญิงปริม บุญวัชรภัทย  77  1  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2298  เด็กหญิงขวัญรัศม์ พิพัฒประภานนท์  255  1  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2299  เด็กหญิงภรรวลี แรงมาก  349  1  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2300  เด็กชายปิยะพงษ์ ประเสริฐสวัสดิ์  350/2  1  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2301  เด็กชายปุญญ์ บุญโญอุปถัมภ์  579  1  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2302  เด็กชายศิวกรณ์ ธรรมเกษร  613  1  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2303  เด็กชายปิติภัทร จันทอน  677  1  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2304  เด็กชายธนดล เปี่ยมสิน  725/1  1  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2305  เด็กหญิงสุรัสยา สุภัควิมล  26  3  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2306  เด็กชายมานพ พรมฮวด  422/4  3  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2307  เด็กหญิงพิมณัฏฐา อนุศรี  473/3  3  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2308  เด็กชายพีรวิชญ์ ปั้นเนตร  495/2  3  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2309  เด็กชายจตุรภัทร บุญวาส  498/3  3  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2310  เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ รุ่งเรือง  524  3  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2311  เด็กชายสรัณย์วิทย์ พ่วงจาด  531/1  3  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2312  เด็กชายชยพัทธ์ ปั้นเนตร  533  3  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2313  เด็กชายศุภกฤต คุณทวี  667  3  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2314  เด็กหญิงธนิฏฐา ปั้นเหน่งเพ็ชร  681/1  3  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2315  เด็กชายคุณานนต์ เวียงคำ  713  3  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2316  เด็กหญิงกชกร บุญดิษ  49  10  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2317  เด็กหญิงภาวิดา เปรมทอง  63  10  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2318  เด็กชายพลกฤต แซ่นา  65  10  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2319  เด็กหญิงอันดา พบสุข  86/4  10  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2320  เด็กชายพัสกร กรสุวรรณ  141  10  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2321  เด็กชายธนะดี บุญเสริม  69  11  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2322  เด็กชายชณภัทร ดีประสิทธิ์  249  11  ต.หันคา/ทต.หันคา  หันคา  ชัยนาท
2323  เด็กชายศักรนันทน์ วิวัฒน์ธาดาสกุล  5  1  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2324  เด็กชายณฏฐพล ประสาทเกตุ  46  1  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2325  เด็กหญิงประภัสสร พูลพ่วง  59  1  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2326  เด็กหญิงวณิชากรณ์ ประชาพันธ์  88/1  1  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2327  เด็กชายสุภาพ สิงหา  108  1  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2328  เด็กชายก้องภพ จุ้ยอ่วม  184  1  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2329  เด็กหญิงอังคณา สีม่วง  92  2  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2330  เด็กชายณัฐกฤต จุ้ยวอน  108/1  2  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2331  เด็กชายยงยุทธ สุ่มพ่วง่  115/1  2  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2332  เด็กหญิงเอมอร กลิ่นเกษร  171/1  2  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2333  เด็กหญิงสิริกร แสงผึ้ง  179  2  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2334  เด็กหญิงศรีสุดา ม้วนหนู  202  2  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2335  เด็กหญิงพรพรรณ เปี่ยมสุข  204  2  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2336  เด็กชายพัชรพล เรืองบุตร  207  2  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2337  เด็กหญิงเอมอร คงเอี่ยม  223  2  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2338  เด็กหญิงกนิษฐา สุ่มนิ่ม  227  2  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2339  เด็กชายวันเฉลิม ลินต๊ะพาน  240  2  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2340  เด็กชายปริทัศน์ สงข์ขำ  6  3  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2341  เด็กชายณภัทร ไกรรัตน์  18  3  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2342  เด็กชายนราวิชญ์ ดีประสิทธิ์  5  4  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2343  เด็กหญิงกานต์ธิดา ใจแสน  21/1  4  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2344  เด็กชายชัยเชษฐ์ พิมพ์สมบูรณ์  45  4  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2345  เด็กชายธนวรรธน์ สีวิชาสร้อย  3  5  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2346  เด็กหญิงหทัยรัตน์ พาดี  75  5  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2347  เด็กชายชยพล ทองสุริยะ  81  5  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2348  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ดวงแก้ว  100  5  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2349  เด็กชายนพรัตน์ อ่อนคำ  108  5  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2350  เด็กชายภัทรกร สุ่มพ่วง  53  6  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2351  เด็กหญิงอารดา ก่ำพิมาย  97/3  6  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2352  เด็กชายกิตติคุณ บุญพญา  102  6  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2353  เด็กหญิงอภิสรา เพ็ชรจั่น  104  6  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2354  เด็กชายภานุวัฒน์ สุ่มพ่วง  108  6  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2355  เด็กชายธนพัฒน์ วงละคร  110  6  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2356  เด็กหญิงชุติมา ดาราโพธิ์  157  6  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2357  เด็กชายธนนันท์ ฉัตรเท  210  6  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2358  เด็กชายชยกร น้อยนิ่ม  34  7  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2359  เด็กหญิงภัทราภา คงตี่  128  7  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2360  เด็กชายกวินภพ อินสัน  167  7  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2361  เด็กชายพุฒิพัทธ์ หินม่วง  194  7  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2362  เด็กหญิงภัทรกร อิ่มสรรค์  87  8  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2363  เด็กหญิงนภสร ฉัตร์เที่ยง  95  8  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2364  เด็กชายศิลา สุขรักษ์  107  8  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2365  เด็กหญิงสมพร อุ่นจันทา  131  8  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2366  เด็กชายธนพล สอดส่อง  149  8  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2367  เด็กชายปรวิชญ์ ไชยดำ  1  9  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2368  เด็กชายเอกนรินทร์ อ่อนน้อม  83  9  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2369  เด็กชายไอศูรย์ ภูช่างทอง  49  10  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2370  เด็กชายอธิพัฒน์ โสตถิรัชโตทัยกุล  65  10  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2371  เด็กชายภัทรินทร์ จินตนา  170  10  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2372  เด็กชายธนกร อ่อนคำ  108  13  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2373  เด็กหญิงณัชชา สุขขี  150  13  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2374  เด็กหญิงกัญญพัชร์ มะโนรัตน์  174  13  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2375  เด็กหญิงปวันพัสตร์ ชื่นชุมแสง  174  13  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2376  เด็กหญิงปวันรัตน์ ชื่นชุมแสง  174  13  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2377  เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ดอนแนไพร  2  14  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2378  เด็กหญิงปณัฎฎา นาทิพย์  37  14  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2379  เด็กหญิงภัทรวดี ฉุนฉิน  40  14  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2380  เด็กชายเอริค อันโตนิโอ วิงเคลอร์  84  14  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2381  เด็กชายอัครไพบูลย์ พุกมาก  109  14  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2382  เด็กหญิงธิติมา พันพุ่ม  145  4  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2383  เด็กหญิงนภัส ศรีทองอินทร์  10  15  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2384  เด็กหญิงน้ำเพ็ชร แจ่มกระจะ  69  15  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2385  เด็กชายณัฐภูมิ ด้วงรักษา  11  17  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2386  เด็กชายธนกฤติ เพ็งขจร  54  17  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2387  เด็กหญิงปิยธิดา มณีวงศ์  83  17  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2388  เด็กชายคุณนที เพ็งภู่  85/1  17  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2389  เด็กชายพีรณัฐ คำปก  101  19  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2390  เด็กชายเทวราช บัวเถื่อน  31  20  ต.หนองแซง/ทต.หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2391  เด็กหญิงสุพัชชา เนาว์อยู่คุ้ม  2  3  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2392  เด็กหญิงวราพร มหาศรี  29  3  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2393  เด็กชายณัฐกิตติ์ ทิพย์สิงห์  49  3  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2394  เด็กชายชมจันทร์ จันทร์อำนวย  77/1  3  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2395  เด็กชายพีรพัฒน์ สามสี  106/1  3  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2396  เด็กชายสุวัช ใจแสน  157  3  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2397  เด็กชายนนทพัทธ์ พลแมน  180  3  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2398  เด็กชายพิริยกร ซื่อตรง  6/1  4  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2399  เด็กหญิงนิฏษา ถิ่นหนองพัง  9  4  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2400  เด็กชายสิรวิชญ์ เกิดแก้ว  9  4  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2401  เด็กหญิงกัญญาณัฐ การถาง  23  4  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2402  เด็กหญิงมณิสรา ไกยวรรณ์  53  4  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2403  เด็กชายภูบดี มิ่งใย  69  4  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2404  เด็กชายณัฐพัฒน์ เล้าใจ  86/1  4  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2405  เด็กหญิงภาสินี ทรงเจริญ  88  4  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2406  เด็กหญิงณิชกานต์ ขุมทรัพย์  137  4  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2407  เด็กชายณัฐพัชร์ รื่นภิรมย์  174  4  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2408  เด็กหญิงรัตนมน สังนาค  213  4  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2409  เด็กชายเตชิต ดอนแนไพร  17  5  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2410  เด็กชายณฐกร อ่วมสุข  32  5  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2411  เด็กหญิงชยุดา โพธิ์สุวรรณ  89  5  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2412  เด็กหญิงทักษพร ทิมสูงเนิน  137  5  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2413  เด็กหญิงชลธร กล้าหาญ  172  5  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2414  เด็กชายพิชญุตม์ ศรืทองอินทร์  11  6  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2415  เด็กชายอิทธิพล ริเริ่ม  26  8  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2416  เด็กชายอติวัณณ์ สังนก  28  8  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2417  เด็กหญิงชนาพร บุญทา  128  8  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2418  เด็กชายวงศกร กรมพันธ์  19/1  10  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2419  เด็กชายกษิดิส เอี่ยมสอาด  90  10  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  หันคา  ชัยนาท
2420  เด็กชายธนากร แหยมทองดี  38  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2421  เด็กหญิงครองขวัญ ภูฆัง  63  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2422  เด็กชายจักรพันธ์ เอี้ยงปาน  106  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2423  เด็กชายธรรมรัตน์ จันทร์นุ่ม  117  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2424  เด็กชายธนเจษฏ์ โตบัว  143  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2425  เด็กชายธนกฤต ชุ่มมา  161  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2426  เด็กหญิงเบญจพร คุ้มเฟื่อง  227  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2427  เด็กหญิงนิฐิตา เอี้ยงปาน  230  1  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2428  เด็กหญิงมณีรัตน์ อนุมาตร์  18/1  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2429  เด็กชายธรรมะ คล้ายขำ  117  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2430  เด็กหญิงเมลดา เอี่ยมอุทร  119  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2431  เด็กหญิงพรสุภัค แต้ภักดี  130  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2432  เด็กชายธนัทปวินท์ คำจันทร์  213  2  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2433  เด็กหญิงสุภาวินี จูสิงห์  24  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2434  เด็กชายนพดล โพธิ์ดี  37/2  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2435  เด็กหญิงสุชานุช เอี้ยงปาน  49  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2436  เด็กหญิงธนพร เอื้ยงปาน  49  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2437  เด็กชายคุณานนต์ พวงทอง  55  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2438  เด็กชายธีรพงษ์ ไข่กลิ่น  173  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2439  เด็กชายชนาภัทร สุขพุ่ม  178  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2440  เด็กชายอธิวัฒน์ แสงจันทร์  251  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2441  เด็กหญิงบุญญิสา แก้วเขียว  256  3  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2442  เด็กชายสรวิชญ์ โฉมเชิด  10  4  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2443  เด็กชายพีรพัฒน์ ใสหยด  15  4  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2444  เด็กหญิงชัญญานุช ขาวเงิน  20  4  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2445  เด็กชายกฤษนันท์ ราชจำเริญ  43  4  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2446  เด็กหญิงพจณิชา ชุ่มเข็ม  10  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2447  เด็กหญิงณัฐณิชา รักงาม  19  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2448  เด็กชายธนกฤต สีวันนา  20  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2449  เด็กชายทรงวุฒิ กลิ่นมา  36  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2450  เด็กชายรพีภัทร แก้วกระจ่าง  53  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2451  เด็กชายกฤษกร อุ่มแสง  65  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2452  เด็กหญิงปรีชญา วงษ์สุวรรณ  95  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2453  เด็กหญิงณัฐพร แพเขียว  159  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2454  เด็กชายชลธาร ลีประโคน  175  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2455  เด็กชายพัทธดนย์ แก้วม่วง  211  5  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2456  เด็กชายณัฐกร จำปาศักดิ์  5  6  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2457  เด็กหญิงนิชกานต์ ทั่งทอง  12  6  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2458  เด็กชายณภัทร กันทัด  22  6  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2459  เด็กชายกานต์กวินทร์ เปรมทอง  158  6  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2460  เด็กชายกิตติชัย น้ำแก้ว  30  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2461  เด็กชายเอกพล แตงเพ็ง  123  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2462  เด็กหญิงณัฐณิชา กรองสอาด  175  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2463  เด็กชายวุฒิกร ขำกล่ำ  213  7  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2464  เด็กชายภคภัทร อยู่ระหัส  30  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2465  เด็กชายพีระพัฒน์ ดอนปัญญาไพร  59  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2466  เด็กหญิงปนัดดา นาคช่วย  83  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2467  เด็กหญิงพลอยนภัส อ่อนคำ  93  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2468  เด็กหญิงกมลกานต์ คุ้มประดิษฐ์  8  9  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2469  เด็กหญิงศุฑามาศ ใจเย็น  32  9  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2470  เด็กชายลิปปกร ศรีน้อย  206  9  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2471  เด็กชายพฤตินันท์ เหม็นเณร  5  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2472  เด็กหญิงวิชญาพร โพธิ์โต  47  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2473  เด็กชายสมพร สำเพ็ง  224  10  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2474  เด็กหญิงจิรัชญา นาคกลาง  36  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2475  เด็กชายชนินทร์ ปานแม้น  43  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2476  เด็กชายวรัศ ทั่งทอง  53  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2477  เด็กหญิงนันท์ญณัฐ ทั่งทอง  84  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2478  เด็กชายอนุชา ฉลูทอง  104  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2479  เด็กหญิงศุภวดี จันทร์ทิมา  243  11  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2480  เด็กชายจุตพงษ์ พึ่งหิรัญ  154  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2481  เด็กหญิงณัชปภา อ่ำพึ่ง  223  12  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท
2482  เด็กหญิงณกัญญา ศรียา  7/2  1  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2483  เด็กชายพงศ์พัฒน์ ทิพย์สิงห์  70/1  1  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2484  เด็กชายภัทรธร กันทัด  42  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2485  เด็กชายกลวัชร รัตนวิมล  47  2  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2486  เด็กหญิงอรวรรณ เพียสุระ  1/1  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2487  เด็กชายธนวรรธน์ อ่ำวิถี  3  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2488  เด็กชายเอกรินทร์ ชีพนุรัตน์  12  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2489  เด็กชายสงกรานต์ โอรักษ์  103  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2490  เด็กชายปุญญพัฒน์ พิมลศิริจินดา  141  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2491  เด็กชายธนากร เจตนะเสน  146  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2492  เด็กหญิงนิชา มุ่งดี  216  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2493  เด็กชายธนภัทร โอรักษ์  217  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2494  เด็กชายอริยะ เอมอุดม  226  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2495  เด็กชายวัชร พรมฮวด  234  3  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2496  เด็กหญิงจอมสุดา อ่อนศรี  11/2  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2497  เด็กชายกังฟู ปั้นเนตร  42  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2498  เด็กชายศรัณพรรธน์ แสงเทียนแก้ว  53  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2499  เด็กหญิงภคอร เรือนแก้ว  66/4  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2500  เด็กหญิงณัฐฐาพร หอมยามเย็น  246  4  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2501  เด็กชายมนัสวี เล้าประเสริฐ  10/1  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2502  เด็กหญิงณธิดา เอมเสียเพราะ  26  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2503  เด็กชายพีรพัฒน์ บุญมี  35  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2504  เด็กหญิงพิชยภา เรืองภู่  77  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2505  เด็กหญิงกัญญาภัค สำรวลหันต์  79  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2506  เด็กหญิงจินดารัตน์ สุวรรณฤทธิ์  160  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2507  เด็กชายณัฐภัทร บุญมี  183  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2508  เด็กหญิงฐิติยา แจ้งสิน  193  5  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2509  เด็กชายธนบดินทร์ พิมมี  49  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2510  เด็กหญิงปรานปรียา พลัดเจริญ  57  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2511  เด็กหญิงพรรณรายณ์ คัชภูทัศน์  63/1  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2512  เด็กชายณัฐรัชต์ พฤทธิสาริกร  84/1  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2513  เด็กชายธันวา สุ่มเสมอ  103  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2514  เด็กหญิงณัฎฐา รื่นฤทธิ์  106  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2515  เด็กหญิงวนิดา เณรน้อย  121  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2516  เด็กชายบุญเก้า สุ่มเสมอ  145  6  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2517  เด็กหญิงพีรดา จอดนอก  8  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2518  เด็กหญิงกนกพิชญ์ จันทร์สุนทร  10  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2519  เด็กหญิงญาณิศา ใจแสน  38  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2520  เด็กหญิงกันยารัตน์ ดวงหล้า  63  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2521  เด็กชายณัฐพัฒน์ ใจแสน  148  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2522  เด็กหญิงญาณิศา ใจแสน  180  7  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2523  เด็กหญิงจิราวรรณ นิพวงลา  39/1  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2524  เด็กชายภาคิน สังข์มุรินทร์  49/3  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2525  เด็กหญิงชยากานต์ สุริยะ  52  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2526  เด็กหญิงภัทรณันย์ มณฑา  77/1  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2527  เด็กชายปัณณธร คชวงษ์  81  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2528  เด็กหญิงปัณฑิตา นาเอก  109  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2529  เด็กชายธนภัทร นาโควงศ์  113  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2530  เด็กชายชยางกูร ผาจันทร์  118  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2531  เด็กชายชัยณรงค์ สิงหฬ  138  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2532  เด็กหญิงจิณนิภา มะลิดาษ  141  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2533  เด็กหญิงจันธภา มะลิดาษ  141  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2534  เด็กหญิงปนัดดา เกตุแพง  144  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2535  เด็กชายศุภกร ศิริคง  146  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2536  เด็กหญิงนันทิดา กาฬภักดี  158  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2537  เด็กหญิงสุพิชชา เกิดโมลี  188  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2538  เด็กหญิงนันทวดี ด้วงเหม  228  8  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2539  เด็กหญิงณัฐกมล ทองประสาน  23/1  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2540  เด็กหญิงปวริศา อำพันทอง  35  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2541  เด็กชายสหรัฐ วารีนิล  38  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2542  เด็กชายศรัญ มังยะสุ  39  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2543  เด็กชายภัทรพงศ์ นวลสะอาด  98  9  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2544  เด็กหญิงกิตติกานต์ บุญแนบ  5/2  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2545  เด็กหญิงชัชชญา พรคณาปราชญ์  22  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2546  เด็กชายชนาธิป สนธิศรี  42  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2547  เด็กชายธันวา ขวัญนาค  65  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2548  เด็กหญิงณัฎฐนันท์ โพธิ์สุวรรณ  131  10  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2549  เด็กหญิงนนทกร หาญสมชิต  9  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2550  เด็กชายชลนธี คำดี  9/1  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2551  เด็กหญิงประนัดดา ดามุกข์  12  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2552  เด็กชายธนดล ขำภิรมย์  16  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2553  เด็กหญิงอมรรัตน์ สุขหอม  125  11  วังไก่เถื่อน  หันคา  ชัยนาท
2554  เด็กหญิงณัฐณิชา วอเพ็ชร  58  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2555  เด็กชายพรรณกร โสภา  109  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2556  เด็กชายพรพิพัฒน์ โสภา  109  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2557  เด็กหญิงภีรดา เปี่ยมสิน  141  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2558  เด็กหญิงจิรภิญญา มั่นปาน  205  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2559  เด็กชายสุริยา เสือยาง  216  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2560  เด็กชายนรา ไชยวงศ์คต  243  1  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2561  เด็กหญิงณิชกานต์ บุญอินทร์  18  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2562  เด็กหญิงธนกมล นวนแดง  36  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2563  เด็กชายภานที ปานดำ  42  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2564  เด็กชายภูวดล ถึงทรัพย์  54  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2565  เด็กหญิงณัฐฑิตา มาโต  56  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2566  เด็กชายพีระพล โฉมศรี  141  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2567  เด็กชายอภินันท์ วรรณปะขี  153  2  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2568  เด็กหญิงรัชนีกร อ่อนฉ่ำ  34  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2569  เด็กหญิงสุรัสสา พุ่มพวง  47  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2570  เด็กชายชัยภัทร สนอ่วม  67  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2571  เด็กชายตุลากาญน์ รูมะปาน  67  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2572  เด็กชายธนภัทร์ เรืองศรี  68  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2573  เด็กชายศุภกร ผิวศิริ  136  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2574  เด็กชายธีรภัทร์ เพ็ชดา  136  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2575  เด็กชายธันวา สายบุตร  159  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2576  เด็กหญิงกัญญพัชญ์ แรกชื่น  189  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2577  เด็กชายภควัต สนอ่วม  193  3  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2578  เด็กหญิงพัชรกร จันทราช  93  4  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2579  เด็กหญิงจิรัชญา สาวาโย  59  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2580  เด็กหญิงณิชา นิลนิธิไพศาล  106  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2581  เด็กหญิงอันติกา หนูแดง  171  5  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2582  เด็กชายปัณณวัฒน์ โพธา  89  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2583  เด็กชายธนโชติ ศรีโมรา  103  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2584  เด็กชายอัครพัฒน์ ใจกล้า  139  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2585  เด็กหญิงกันตนา ศรีสุวรรณ  173  6  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2586  เด็กหญิงพรรณพัชร สุรเชาว์ตระกูล  29  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2587  เด็กหญิงอวัศยา บุตตะ  199  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2588  เด็กชายธาวิน กลัดทรัพย์  213  7  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2589  เด็กชายพุฒิพงศ์ มีโพธิ์  62  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2590  เด็กชายณัฐพงษ์ ศีรกลัด  145/1  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2591  เด็กชายจรัสรวี พูลวิจารณ์  153  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2592  เด็กชายสิทธิวงษ์ โทนสิงห์  173  8  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2593  เด็กชายธนภัทร ปิ่นนาค  11  9  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2594  เด็กหญิงพิชญาภา เทศเขียว  15/1  9  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2595  เด็กหญิงชุติกาญจน์ เขียนหริ่ง  34  9  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2596  เด็กหญิงอภิชญา แสงอินทร์  107  10  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2597  เด็กชายจิราพัฒน์ สุขสำราญ  115  10  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2598  เด็กหญิงสุภัสรา อ่อนเลิศ  123  10  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2599  เด็กชายดิษย์ธนา จันทรา  1  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2600  เด็กหญิงนัทธมน เกษมวัฒนา  8  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2601  เด็กหญิงกชมน วัตถุสิน  9/2  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2602  เด็กหญิงพรรณษา กลัดคล้าย  48  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2603  เด็กหญิงณิชาพร ชุ่มมา  99  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2604  เด็กหญิงณิชาภัทร ชุ่มมา  99  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2605  เด็กหญิงณัฏฐณิชา พูลเพิ่ม  200  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2606  เด็กหญิงพิฌานัน เชื้อคำจันทร์  209  11  ห้วยงู  หันคา  ชัยนาท
2607  เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีดาฟอง  12/1  1  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2608  เด็กชายยศกร คล่องแคล่ว  93  1  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2609  เด็กชายรัชชานนท์ คงพิเชฐกุล  167  1  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2610  เด็กชายอัคคเดช รุ่งเรือง  180  1  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2611  เด็กหญิงชนิกานต์ จันทร์ศรี  70  2  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2612  เด็กชายสุกฤษฎิ์ โอนไธสง  72  2  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2613  เด็กหญิงเขมจิรา เมฆกระจาย  85  2  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2614  เด็กหญิงวรสิริ เย็นอยู่  98  2  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2615  เด็กหญิงทิพวรรณ คำแผง  103  2  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2616  เด็กหญิงวรรณพร สาสุข  128  2  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2617  เด็กหญิงจิรญาภา รีจ้อย  34  3  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2618  เด็กชายนัทธพงศ์ พวงสุข  169  3  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2619  เด็กหญิงสุภนิดา พุ่มมูล  180  3  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2620  เด็กชายปรวิชญ์ แก้วอะรัญ  27  4  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2621  เด็กชายชยธร อ่อนคำ  76  4  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2622  เด็กชายศศิวงศ์ ด้วงเหม  123  4  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2623  เด็กหญิงเกศรินทร์ สุขสว่าง  128  4  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2624  เด็กหญิงบุษภรณ์ เมืองวงค์  131  4  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2625  เด็กชายธีรเดช นาคสังข์  210  4  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2626  เด็กหญิงศศินา จุลศรี  123  5  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2627  เด็กหญิงชนิดาภา ใจแสน  157  5  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2628  เด็กชายธนานพ พิมพ์คง  198  5  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2629  เด็กหญิงนภัสกร ท่าระหาร  48/2  6  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2630  เด็กหญิงพรพันธ์ ไข่กลิ่น  93  9  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2631  เด็กชายณัฐชานนท์ สุวรรณจักร  26  7  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2632  เด็กชายก้องภพ ผลวงษ์  77  7  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2633  เด็กชายสิงหา จันทนะ  95  7  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2634  เด็กหญิงวรฤทัย กองแก  108  7  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2635  เด็กหญิงณัฐสินี อิ่มรัง  108  7  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2636  เด็กชายวิวิธวินธุ์ โพธิ์ยิ้ม  120  7  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2637  เด็กชายชัยณวัฒน์ นาคมา  141  7  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2638  เด็กหญิงภาคิน แสงน้อย  6  8  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2639  เด็กหญิงกนกพร พันธมาศ  8  8  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2640  เด็กหญิงณิชพรรณ สวนชูผล  65/1  8  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2641  เด็กชายนิมิตชัย เผือกผ่อง  55  9  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2642  เด็กชายศักดิ์ดา วงทองดี  101  9  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2643  เด็กหญิงจิราพัชร กันอ่ำ  141/1  9  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2644  เด็กหญิงรุจิราพร สกุนี  176  9  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2645  เด็กชายชาญวิทย์ แก้ววิชิต  177  9  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2646  เด็กหญิงนริสรา โอรักษ์  9809/2  9  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2647  เด็กชายภานุพล พิเนตร  9809/4  9  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2648  เด็กชายณัฐพัฒน์ เพ็งสวย  9809/16  9  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2649  เด็กหญิงวิไลวรรณ แดนดงเมือง  9809/24  9  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2650  เด็กหญิงวิไลพร แดนดงเมือง  9809/24  9  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2651  เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีจีน  21  10  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2652  เด็กชายณัฐธร พุ่มมูล  29  10  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2653  เด็กชายธนพัฒน์ ปลื้มประสงค์  32  10  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2654  เด็กชายมนัญชัย บุญมี  1  11  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2655  เด็กชายภาคิน สุวรรณวงค์  97  11  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2656  เด็กหญิงวันวิสา พูนทวี  98  12  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2657  เด็กชายจิรายุ ปัญญาทอน  51/2  13  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2658  เด็กหญิงกนกพิชญ์ กำทรัพย์  92  13  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2659  เด็กหญิงเกวลิน กำทรัพย์  92  13  ไพรยกยูง  หันคา  ชัยนาท
2660  เด็กชายสุวิจักขณ์ นรสิงห์  41  1  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2661  เด็กหญิงยุพา เด่นแวว  5  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2662  เด็กชายกฤตพล จันทร์ชื่น  26/1  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2663  เด็กชายธชย ดวงแก้ว  33  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2664  เด็กชายปภาวิชญ์ เมฆเขียว  81  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2665  เด็กชายธีรพล ใช้เจริญ  102  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2666  เด็กหญิงณิชยา สุเยาว์  118  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2667  เด็กชายธาดา จันทร์วิสา  130/1  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2668  เด็กชายธนัตถ์กิตติ์ สิงห์เถื่อน  144/1  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2669  เด็กชายการัณยภาส จันทร์อินทร์  320  2  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2670  เด็กหญิงธนาภา ศิลาสอาด  26  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2671  เด็กหญิงปภาวรินทร์ โพโต  100  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2672  เด็กหญิงอิศริยา ชมภูบิตร  111  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2673  เด็กชายพลกวิน แสงนุ้ย  215  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2674  เด็กชายสกลวิศ แพเพ็ชร  231  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2675  เด็กชายรชต มะณี  257/1  3  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2676  เด็กหญิงภัคนันท์ กาโพธิพันธ์  1/2  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2677  เด็กหญิงสุพัตรา คำสุภาพ  22  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2678  เด็กชายวีรภาพ พูลเพิ่ม  23  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2679  เด็กชายปวริศ ชูศรี  28/1  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2680  เด็กหญิงคุนัญญา อยู่โต  28/2  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2681  เด็กหญิงวรณัน อินทรสุข  57/1  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2682  เด็กหญิงอรจิรา เดชดอน  69  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2683  เด็กหญิงณัฐภัสสร พรรัตนวงศ์  74  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2684  เด็กชายนนทพัทธ์ ระดาขันธ์  185/1  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2685  เด็กชายภิภูษณะ เกิดนุษา  193  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2686  เด็กหญิงชลิตา บุญเงิน  225  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2687  เด็กหญิงศรัณย์พร ทองอยู่  270  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2688  เด็กหญิงพรนัชชา แพเพ็ชร  305  4  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2689  เด็กหญิงนันทนาพร คิดวาปิ  25  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2690  เด็กหญิงชิชญาสุ์ อินทร์เจริญ  95  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2691  เด็กชายชนาภัทร คล้ายสอน  98  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2692  เด็กชายธนกฤษ ไชยวิวัฒนกิจ  122  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2693  เด็กหญิงกัญญาพัชร นาคสังข์  266  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2694  เด็กหญิงชญาพร พิลึก  42  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2695  เด็กชายนนทิวรรธน์ ทองมี  60  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2696  เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชูชัย  78  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2697  เด็กหญิงอดิศา ช้างหัวหน้า  83/1  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2698  เด็กหญิงพุทธธิฎา เปี่ยมศิลป์  166  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2699  เด็กชายอนุชิต เปี่ยมสิน  173  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2700  เด็กชายอาณกร ทั่งทอง  189  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2701  เด็กชายธนกร อินสุข  208  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2702  เด็กหญิงปภาวรินทร์ สิงข์ทรัพย์  212  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2703  เด็กหญิงวันทหาร แก้วเชียงจันทร์  214  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2704  เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใหม่หลำ  221  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2705  เด็กหญิงพิชามญชุ์ จันอิน  66  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2706  เด็กชายภูมิพัฒน์ คัทมาน  96/1  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2707  เด็กหญิงญาณิดา ทัดทอง  117  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2708  เด็กหญิงขวัญชนก สังข์เจริญ  124  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2709  เด็กหญิงณิชกมล จันเชี่ยน  177  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2710  เด็กหญิงศุจินันทื ขุนทอง  188  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2711  เด็กหญิงณัฐธิดา พ่วงเจียม  207  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2712  เด็กหญิงกมลฉัตร เถื่อนนุ้ย  223  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2713  เด็กชายภูมิธนพัฒน์ อินมณี  46  8  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2714  เด็กชายชวิท แสงสว่าง  58  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2715  เด็กหญิงปัทมาพร โฉมเชิด  60  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2716  เด็กชายนิปุณ เปรมทอง  69  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2717  เด็กหญิงพรนภา ฝ่ายสมบัติ  108  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2718  เด็กชายสิทธิชัย พลายชุมพล  116/1  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2719  เด็กหญิงรินรดา เปรมทอง  120  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2720  เด็กหญิงจิราภรณ์ เปรมทอง  124  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2721  เด็กชายธนกร น้ำจันทร์  162  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2722  เด็กชายศุภวิชญญ์ น้ำเงิน  255  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2723  เด็กชายนัท หมวกทอง  43  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2724  เด็กชายณฐกร รักดี  68  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2725  เด็กหญิงณัฐพร ลำเพ็ง  163  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2726  เด็กหญิงจันจิรา หมวกทอง  184  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2727  เด็กชายปารเมศ เณรแขก  186  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2728  เด็กชายปัณณวัฒน์ ชื่นไทย  216  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2729  เด็กหญิงศิรินยา สุพันธ์  242  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2730  เด็กหญิงชญาภา นาคศรี  275  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2731  เด็กชายกฤตชญา วงศ์เส็ง  288  10  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2732  เด็กชายภควัต ไข่พลาย  196  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2733  เด็กหญิงพิมพ์รดา สุขโข  208  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2734  เด็กหญิงกานต์สินี สุพลัง  217  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2735  เด็กหญิงเกษศิณี ยอดดำเนิน  248  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2736  เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีโมรา  254  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2737  เด็กหญิงกัญญาพัชร นิลบุญ  259  11  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2738  เด็กหญิงวิยะดา พุ่มพวง  24  12  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2739  เด็กหญิงศิริวรรณ สาลีผล  80  12  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2740  เด็กหญิงบุญญาภา อยู่โต  114/1  12  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2741  เด็กหญิงพรพันธุ์ เปรมทอง  136  12  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2742  เด็กหญิงฐิติชญา พึ่งพวก  14  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2743  เด็กชายจิรพัฒน์ เจนสาริกรณ์  22  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2744  เด็กหญิงวริศรา ภูมิภักดิ์  40  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2745  เด็กหญิงชนิกานต์ ไทยพร้อม  112  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2746  เด็กหญิงชาลิดา อุทัศน์  158  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2747  เด็กหญิงพัชรพรรณ พวงสุข  165/1  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2748  เด็กหญิงกัลยกร แตงเข็ม  186  2  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2749  เด็กหญิงสุภัสสร รุ่งเรือง  492  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2750  เด็กหญิงกนกพิชญ์ ศรีทอง  703  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2751  เด็กหญิงกานต์ปภา ธนีมาตร  715  3  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2752  เด็กชายสุรชัย บุตรแก่นชาย  29  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2753  เด็กหญิงณัชชา มาโต  82  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2754  เด็กหญิงบุญรักษา ยอดดำเนิน  90  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2755  เด็กชายวีรวัฒน์ อาจหาญ  218  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2756  เด็กหญิงนฤมล โททำ  241  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2757  เด็กหญิงกนกวรรณ โปแก้ว  280  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2758  เด็กหญิงกฤตมุข สิงห์งาม  356  4  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2759  เด็กชายนัทธพงศ์ ธนาริยานุกูล  10/1  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2760  เด็กชายบุณยกร เซ่งเซียน  90  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2761  เด็กชายนพกิจ คำแผง  110  5  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2762  เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศิธรวัฒนะ  27/1  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2763  เด็กชายณัฐวัฒน์ เผือกเพ็ง  63  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2764  เด็กหญิงกัญชลีย์ พวงสุข  84/1  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2765  เด็กหญิงครองขวัญ ศรีสุราช  103  6  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2766  เด็กชายธนภัทร งอกเสมอ  16  7  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2767  เด็กหญิงกมลวรรณ อินทร์ทองคุ้ม  77  7  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2768  เด็กหญิงรินรดา วัดวาศ  40  8  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2769  เด็กชายกรวิทย์ แอ๋วกอง  1  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2770  เด็กหญิงบุญณิศา อ่อนงาม  36  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2771  เด็กชายธนายุทธ ลีลาปิยวัฒน์  94  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2772  เด็กหญิงณัฐณิชา ทองชื่น  94  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2773  เด็กหญิงขวัญรวี นาคแจ้ง  98  9  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2774  เด็กชายปุณณกันต์ วอเพ็ชร  33  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2775  เด็กหญิงวัชรวรรณ ยวงลังกา  88  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2776  เด็กหญิงธัญพร ชโลมประโคน  460  11  หันคา  หันคา  ชัยนาท
2777  เด็กชายก้องภพ เจริญศิริ  97  12  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2778  เด็กชายภูวดล เปรมทอง  213  9  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2779  เด็กชายภูมิณพัฒน์ อินมณี  46  8  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2780  เด็กชายชนะจันทร์ จันทร์อำนวย    6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2781  เด็กชายธนัทร ศรีสำปทวน  65  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2782  เด็กชายธนากฤษ ไชยวิวัฒนกิจ  122  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2783  เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคสังค์  117  5  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2784  เด็กหญิงอภิชญา คุ้มโภคา  217  6  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2785  เกหญิงวรารณ์ เอี้ยงปาน  61  7  บ้านเชี่ยน  หันคา  ชัยนาท
2786  เด็กหญิงกัญญารัตน์ กล้วยเอี่ยม  14  10  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2787  เด็กชายธันวา ใจแสน  104  19  หนองแซง  หันคา  ชัยนาท
2788  เด็กชายวุฒิศักดิ์ แร่เมือง  6  8  เด่นใหญ่  หันคา  ชัยนาท


 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท :: ผู้ดูแลระบบ :นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม & นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์