รายชื่อ และที่อยู่เด็กปฐมวัยประจำอำเภอ สรรพยา

ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น   1886   คน


  ชื่อตัว-ชื่อสกุล   บ้านเลขที่   หมู่   ตำบล   อำเภอ   จังหวัด
1  เด็กหญิงสุมาลี อินทวงค์  5/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
2  เด็กชายณัทธ์ฐภัค กิตติภัค  96/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
3  เด็กชายอาณกร ทองทา  164  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
4  เด็กหญิงณัชชา อ่วมดี  180  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
5  เด็กชายสุรนาท เสืออินทร์  182/2  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
6  เด็กหญิงศุภิสรา สะกะมณี  209  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
7  เด็กชายพร้อมพงศ์ รัตนใส้พงษ์  230/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
8  เด็กชายศิวกร ศิลา  231  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
9  เด็กหญิงรมิดา เจนจบ  247  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
10  เด็กชายสุวรรณภูมิ ฉ่ำเชื้อ  248/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
11  เด็กชายพนธกร จูมั่น  310/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
12  เด็กหญิงน้ำเพชร ศรีสวัสดิ์  329/2  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
13  เด็กชายธนากรณ์ เอี่ยมครอง  42/1  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
14  เด็กหญิงนัทชาพร วงศ์สาริกา  43/4  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
15  เด็กหญิงกิณฐิกา พวงจำปา  71/2  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
16  เด็กชายธนกฤต หนูเถื่อน  98/3  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
17  เด็กหญิงสุภิสรา มาใหญ่  108/1  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
18  เด็กหญิงพลอยใจ ประสมนิล  122/1  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
19  เด็กหญิงลักษิกา อยู่ใจเย็น  167  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
20  เด็กชายสุธินันท์ กล่อมจันทร์  194/1  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
21  เด็กชายรัชชานน อุปการรอด  223  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
22  เด็กชายสิทธิรัตน์ อัมภรัตน์  251  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
23  เด็กหญิงวริยา วัฒน์พยา  16  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
24  เด็กหญิงชีวณัฐ ชื่นจิตร  21  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
25  เด็กหญิงอรอิน ขาวแก้ว  85  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
26  เด็กหญิงอัฉราภรณ์ ไชยสัตย์  95  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
27  เด็กหญิงจิรัฐติกาล จารุฤทัยกานต์  169/1  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
28  เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ คำไพเลื่อน  267/1  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
29  เด็กหญิงมัญชุภา ม่วงสว่าง  268  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
30  เด็กหญิงฐานิดา เพ็งคล้าย  278/2  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
31  เด็กชายชยุต เรือนสอน  351  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
32  เด็กหญิงกรกนก กะไมย์  79  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
33  เด็กหญิงอริศรา นารอด  141/2  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
34  เด็กชายสิทธิพล ภู่แดง  6  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
35  เด็กชายฐนิต น้ำโมง  31  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
36  เด็กชายธนวัฒน์ นุ่มแสง  31  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
37  เด็กชายคุณานนต์ ทศธำรมย์  34  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
38  เด็กหญิงพนิดา น้อยเกิด  73  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
39  เด็กชายกันต์นภัทร รักษ์สุจริต  90  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
40  เด็กหญิงกัญญาพัชร์ โพธิ์เพ็ชร์  96/1  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
41  เด็กชายณัฐกิตติ์ โพธิ์ทอง  99  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
42  เด็กชายสรวิชญ์ แจ้งโห้  106/2  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
43  เด็กหญิงเกศษรา เกตุจิ๋ว  114  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
44  เด็กหญิงวรรณกาญจน์ สิงห์โตทอง  141  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
45  เด็กชายกิตติภูมิ พัศศรี  213  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
46  เด็กหญิงณัฐณิชา พัดสอน  21/1  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
47  เด็กหญิงพัชญา ราชกิจ  84/1  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
48  เด็กชายฐิติวัฒน์ อินสอน  26/1  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
49  เด็กชายณัฏชนน พิทักษ์ชูโชค  62  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
50  เด็กหญิงชนัญชิดา เจริญศิลป์  69/3  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
51  เด็กชายภัทรพล ดีบาง  84/1  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
52  เด็กหญิงนิษฐ์ชิตา มีเอี่ยม  85/3  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
53  เด็กหญิงวรัญญา อยู่ยอด  93/1  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
54  เด็กชายณัฐพล ดีบาง  101  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
55  เด็กหญิงกัญญาพัชรษ์ กลั่นคำ  106  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
56  เด็กชายจิรายุธร์ สุดยา  132  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
57  เด็กชายจักรกฤษ นุชเปล่ง  137/1  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
58  เด็กชายชัยวัตร หอมยามเย็น  9  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
59  เด็กชายภูเบส ถีจันทร์  42  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
60  เด็กหญิงนภสร วัจนวัตนากูล  56/1  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
61  เด็กชายปยุต พันเจริญ  59/1  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
62  เด็กชายชยุตพงศ์ ทิมอุบล  182  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
63  เด็กชายพศิน ม่วงเพชร  204  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
64  เด็กหญิงทิพย์รดา เกิดบุญ  231  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
65  เด็กหญิงณัฐกฤตา พืชพันธ์  234/1  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
66  เด็กชายกรณ์ ยงแก้ว  274  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
67  เด็กหญิงปณิตา อนุมาศ  374/1  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
68  เด็กชายอัครพล ด้วงนุ่ม  453  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
69  เด็กชายภัทร กลอยกลาย  484  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
70  เด็กชายณัฏฐพล รื่นสอน  504/1  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
71  เด็กชายอติวิทย์ บุญเกิด  4/3  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
72  เด็กหญิงสุจินันท์ รองเมือง  6/1  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
73  เด็กหญิงณัฐสินี แจ้งต่าย  17  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
74  เด็กชายพีรณัฐ บุญช่วย  35  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
75  เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  45/1  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
76  เด็กชายณฐวัฒน์ พลายงาม  55/2  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
77  เด็กชายณัฏฐวัฒน์ ไกรสมเด็จ  58  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
78  เด็กชายภัคพล จันทร์อ่อน  62  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
79  เด็กชายศตายุ หาญณรงค์  68/1  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
80  เด็กชายชยากร ทองใบ  73/1  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
81  เด็กหญิงนภิสา นุ้ยเทศ  85/1  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
82  เด็กชายวงศกร จันทร์ตรี  89/2  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
83  เด็กหญิงพรชนก จุ่นเขียว  104  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
84  เด็กชายภาคภูมิ วงศ์คฤโฆษ  150  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
85  เด็กชายณฐพร หอมเนียม  28  6  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
86  เด็กหญิงสุพัตรา ทัพเงิน  77/1  6  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
87  เด็กหญิงสุภชา แจ้งต่าย  78  6  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
88  เด็กหญิงธนารีย์ บุญแสง  102/1  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
89  เด็กหญิงทิพย์ธารา ประทุมถิ่น  112  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
90  เด็กหญิงวณัชชยา กระรุนนี  114/1  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
91  เด็กชายอรรฆยพงศ์ วิเศษวงษา  123/1  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
92  เด็กชายกฤติกวิน แดงสี  150  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
93  เด็กชายวรเมธ ขวัญชัย  17  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
94  เด็กหญิงกิตติธร นิ่มมณี  76  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
95  เด็กชายชยณัฐ งามแม้น  102/1  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
96  เด็กหญิงนภัสวรรณ อมตะการุณย์  134  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
97  เด็กชายภัทรณัฏฐ์ อยู่วัตร  162/1  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
98  เด็กหญิงพิชญวดี ศรีไกรสุข  201  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
99  เด็กหญิงพิชามญธ์ อุ่มภูธร  36  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
100  เด็กชายคุณภัทร คงแพ  57/1  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
101  เด็กหญิงแพรไทย มีสัตย์  59  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
102  เด็กชายภาคภูมิ วงษ์ชมภู  99/2  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
103  เด็กชายกานต์พงศ์ คงษา  107  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
104  เด็กชายศิริมงคล บัวบุตร์  124  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
105  เด็กหญิงณัฐนรี รุจิพรต  15/1  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
106  เด็กหญิงศศินัดดา พูลศิริ  3/1  6  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
107  เด็กหญิงสุชานันท์ ปิ่นแก้ว  5  6  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
108  เด็กหญิงปิยธิดา พินิจจันทร์  24/2  6  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
109  เด็กชายกฤษณพงศ์ นิลกำแหง  25/2  6  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
110  เด็กชายกิตติศักดิ์ ตุ้มจิตร์  27  6  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
111  เด็กหญิงวริศรา พุ่มแจ้ง  28/1  6  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
112  เด็กหญิงอชิรฎา ทองใบ  42/1  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
113  เด็กชายกิตติภูมิ มากล้น  85/5  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
114  เด็กหญิงลัลณ์ลลิน นาคปานเสือ  163/1  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
115  เด็กชายสุริยาวุธ ทรัพย์มาก  33  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
116  เด็กหญิงศศิประภา เหียสุรีย์  58  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
117  เด็กชายศุภวิชญ์ พุ่มห้อย  75  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
118  เด็กหญิงรวีวรรณ คุ้มฉายา  75/3  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
119  เด็กหญิงจันทรัตน์ ทองสุข  139/1  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
120  เด็กชายเตชภัตร ปิ่นบัว  157/2  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
121  เด็กหญิงสุภัสสร ทองอ่อน  157/6  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
122  เด็กชายกวินท์ นนทโมลี  198/1  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
123  เด็กหญิงไอย์ชาญา บุญยิ่ง  233/3  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
124  เด็กหญิงสลิลทิพย์ ม่วงสอน  15/1  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
125  เด็กหญิงณิชนันท์ ชวัลพานิชย์  49/4  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
126  เด็กหญิงกัญญาณัฐ ซ้อมจันทรา  62/3  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
127  เด็กหญิงทิพปภา จ้อยกลั่น  83  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
128  เด็กหญิงศิรดา สนชัย  101/1  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
129  เด็กชายแทนคุณ ช้างอยู่  102  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
130  เด็กหญิงประภัสสร ชำฤทธิ์  104/1  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
131  เด็กหญิงณัฐชา เย็นนัทธี  129/1  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
132  เด็กหญิงพรพรรษา แสงโบ๋  136/1  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
133  เด็กชายธนพร ช้างน้อย  145  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
134  เด็กชายธนวัฒน์ สุทสวัสดิ์  180  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
135  เด็กหญิงทักษอร แกล้วกล้า  65  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
136  เด็กหญิงพิชญ์สินี พุ่มพงษ์  150  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
137  เด็กหญิงมนัสพร ชายะกุล  168/1  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
138  เด็กชายเพชรมงคลชัย ชินโชติ  172/1  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
139  เด็กชายพงศพัศ เทศพลัด  179  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
140  เด็กชายวิศวะ สมบุญ  187  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
141  เด็กหญิงณิชากานต์ อาลัย  21/2  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
142  เด็กชายฉันทวัฒน์ ธัญญะวานิช  31  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
143  เด็กหญิงคริษฐา ทรัพย์ขำ  75/2  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
144  เด็กชายจิรพัฒน์ คัจฉะภา  113  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
145  เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์ขุด  115/3  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
146  เด็กชายศักดิ์ดา ชินคำ  130  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
147  เด็กชายพิชชากร ยอดอาจ  86  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
148  เด็กชายวายุ อินทร์โรหิต  88/1  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
149  เด็กหญิงวิชญาพร เกตุดำ  136/1  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
150  เด็กชายศิวกร ภู่รัตน์  149/3  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
151  เด็กหญิงสุทธภา สุทธิพงษ์  160  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
152  เด็กหญิงณัฐวรา เครื่องประดิษฐ์  157/3  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
153  เด็กชายตฤณ จันทรา  166/1  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
154  เด็กชายบุญรักษา เล็กวงษ์เดิม  171  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
155  เด็กหญิงทวิมนตรา นารอด  194/1  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
156  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทรัพย์ปราชญ์  204  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
157  เด็กชายจิรายุ ม่วงสอน  1/2  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
158  เด็กชายนนทวัช ม่วงสอน  2/3  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
159  เด็กหญิงวิรัลพัชร ปรัชญาชัยพิมล  5/2  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
160  เด็กชายพชรพล คำนิล  11/1  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
161  เด็กหญิงสุกฤตา บุษราพิทักษานนท์  26/1  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
162  เด็กหญิงปณตพร สวนจุ้ย  31  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
163  เด็กหญิงธนรัตน์ สนกัน  42/2  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
164  เด็กหญิงธนาทิพย์ มาอินทร์  66  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
165  เด็กหญิงสุภัสชา แจ้งมณี  91/3  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
166  เด็กหญิงพิชญา ใจเที่ยง  100  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
167  เด็กชายยศกร ขันแก้ว  103/33  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
168  เด็กหญิงจิราพัชร รุ่งแจ้ง  12/4  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
169  เด็กหญิงธนากานต์ เรือนเพ็ชร์  23  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
170  เด็กชายนัทธพงษ์ เณรพงษ์  83/4  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
171  เด็กชายเมธาสิทธิ์ ปานเมือง  86/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
172  เด็กหญิงสิริรักษ์ สงวนรัตน์  105/2  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
173  เด็กหญิงกัณญาภัทร แสงเงิน  114/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
174  เด็กหญิงศิริภัสสร บานเย็นงาม  143/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
175  เด็กชายเกียรติชัย เอี่ยมวิกาล  161  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
176  เด็กหญิงณฐพร รุ่งแจ้ง  171/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
177  เด็กชายฐิติวัฒน์ จันทราภิรมย์  211/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
178  เด็กชายปวริศร์ ปิตะขม  14/1  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
179  เด็กชายวิทวัส เอี่ยมปลัด  16/3  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
180  เด็กชายคณิศร เอี่ยมบัว  35/1  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
181  เด็กหญิงกัญญารัก ต้านชัง  49/1  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
182  เด็กหญิงพีรวรรณ ชัยสิทธิ์  72/2  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
183  เด็กชายณัฎฐนิช ตากรวด  82/2  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
184  เด็กหญิงเบญญาภา ลอยเลี้ยง  87  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
185  เด็กหญิงพิชาพัชร สุขโข  94  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
186  เด็กชายภูวนารถ อุไรพันธุ์  108/1  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
187  เด็กหญิงสิตานัน ชัณษา  109  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
188  เด็กหญิงวิสสุตา ฤหรมย์  112  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
189  เด็กชายนัทธกานต์ แสวงนอก  113  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
190  เด็กชายจิรายุ แจ้งมณี  118/1  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
191  เด็กชายวีรวุฒิ ทับเรือง  182  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
192  เด็กหญิงวนิดา มีสี  194  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
193  เด็กหญิงพนิดา มีสี  194  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
194  เด็กชายภาคิณ เข็มทอง  195  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
195  เด็กหญิงภัณฑิรา บุญธรรม  196  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
196  เด็กหญิงณัฐฐาพร กาญจนเพชร  197  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
197  เด็กหญิงสิริวรรณ โมลา  197/3  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
198  เด็กชายธนภัทร เกิดมงคล  198  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
199  เด็กชายสุพศิน แจ้งท้วม  199/1  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
200  เด็กชายธิติสรรค์ มูลวัตร์  25/1  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
201  เด็กหญิงประวิชญา กลิ่นเทียน  26/1  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
202  เด็กชายธนกร บุษบา  32  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
203  เด็กชายธีรเดช สุขรักษ์  42/1  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
204  เด็กหญิงศิริฉัตร บุญธรรม  62  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
205  เด็กชายพงศพัศ จอนเจ๊ก  19/2  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
206  เด็กชายปุณณภพ ขันทายก  72/1  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
207  เด็กหญิงปภาวดี นามเพชร  92/3  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
208  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย วงษ์บุญ  93/3  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
209  เด็กหญิงพีรญา อินทร  116/1  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
210  เด็กชายเจตนิพัทธ์ หรั่งเพชร  147/1  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
211  เด็กชายธนวัฒน์ เมาะราศรี  32/1  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
212  เด็กหญิงภาสินี พาลา  32/2  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
213  เด็กชายศุภกร ปัตเตนัง  46  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
214  เด็กชายเตชินท์ กุลทอง  54/1  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
215  เด็กชายกันต์กวี จิ๋วแหยม  65  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
216  เด็กชายเตชิต ทับทิม  75  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
217  เด็กหญิงพิชญาภัค วะสะติ  127  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
218  เด็กหญิงศิริกัญญ์ มงขุนทอง  133/2  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
219  เด็กชายธนปพน กัลณา  150  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
220  เด็กชายไกรวิชญ์ จันทร์อ่ำ  158/1  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
221  เด็กหญิงณัฐธิดา นิ่มช้ำ  162/1  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
222  เด็กหญิงกานต์ธิดา วงพิลาน  19/1  2  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
223  เด็กหญิงภารดี คล้ายทอง  47  2  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
224  เด็กหญิงศิรประภา โพธิ์บ่าย  51/2  2  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
225  เด็กชายณัฐวัฒน์ พันธุ์ดี  52/4  2  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
226  เด็กหญิงปกรนันท์ ศรีบุญลือ  54  2  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
227  เด็กชายพีรพงษ์ พริ้งสกุล  37/1  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
228  เด็กชายจิรายุ สารยศ  54  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
229  เด็กหญิงนภสร กล่ำคำ  102/1  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
230  เด็กหญิงปราณปรียา ไพรสอน  144  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
231  เด็กชายกนกกร ฉัตร์เที่ยง  5/2  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
232  เด็กชายปุญญพัฒน์ เขียวพวงทอง  16/1  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
233  เด็กชายศุภกฤต คล้ายสร  27/4  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
234  เด็กชายนิพิฐพนธ์ ไทยพิรัด  58  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
235  เด็กหญิงคณิศร ภูศรีฤทธิ์  70  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
236  เด็กหญิงจิตตินี พินสอน  16/5  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
237  เด็กหญิงพรหมพิริยะ ปานยิ้ม  19  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
238  เด็กหญิงสารธาร คำวิสูตร  26  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
239  เด็กหญิงพรนภัส ช้างขำ  34/1  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
240  เด็กชายธนาธิป พ่วงศรี  77/1  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
241  เด็กชายพิชญุตม์ ตันติเสรีรัตน์  81/4  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
242  เด็กหญิงนิพาดา โหมาลา  111  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
243  เด็กชายกิติชัย คำขาว  6/3  6  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
244  เด็กชายมนัสวิน ส่งยิ้ม  14/4  6  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
245  เด็กหญิงสุณิชญา โกทัน  15/3  6  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
246  เด็กชายวีระกิจ จันทร์อ่วม  28  6  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
247  เด็กชายกณิศ พวงลำใย  41/2  6  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
248  เด็กหญิงจุฑารัตน์ เนียมไทย  4/1  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
249  เด็กหญิงนภัสสร กล่อมบุญ  18/3  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
250  เด็กหญิงกวินดา เรืองทัพ  29/2  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
251  เด็กหญิงจิณัฐตา ฤกษ์ดี  37/2  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
252  เด็กหญิงศิจาริญา มีเจริญ  37/3  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
253  เด็กชายกรกช ทรงฉัตร  56/1  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
254  เด็กชายภรภัทรพงศ์ หรรษา  85/3  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
255  เด็กชายวีรภัทร จับเผือก  89/1  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
256  เด็กหญิงนลิศรา นนทราช  104/1  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
257  เด็กชายธีรเทพ คงเหลี่ยม  111  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
258  เด็กชายคุณานนต์ เนียมอ่อน  113/1  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
259  เด็กชายนภัสวันต์ สนิทศิระนนท์  373/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
260  เด็กชายณัฏฐนนท์ นิ่มมณี  40/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
261  เด็กหญิงณฐมน สีมา  54  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
262  เด็กชายเตรียมพร้อม จาดแจ้ง  125/3  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
263  เด็กหญิงปณิดา สีชมภู  127/2  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
264  เด็กหญิงวชิรญาณ์ เสืออินทร์  148  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
265  เด็กหญิงปิยะธิดา ชาตะรูปะ  154  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
266  เด็กหญิงชุติมน เหมือนนึก  182/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
267  เด็กหญิงณปพัทธ กองแก้ว  190  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
268  เด็กหญิงจิดาภา ผาสุก  1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
269  เด็กชายพิสิศฐ์ มณฑา  7/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
270  เด็กหญิงวชิรญาณ์ เถาบินตา  8  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
271  เด็กชายนภัสรพี ป้อมคำ  33  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
272  เด็กหญิงศรารินทร์ นาคโนทศ  33/2  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
273  เด็กชายพุฒิพงศ์ สิงห์วิเชียร  37/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
274  เด็กชายณภัทร ล้อมลาย  64  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
275  เด็กชายเมธัส คุ้มผล  66/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
276  เด็กหญิงปรียาพร บุญมี  67  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
277  เด็กชายศิริโรจน์ ผมอินทร์  78  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
278  เด็กหญิงอรกัญญา ชูประเสริฐ  90/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
279  เด็กหญิงพัชชา ประทุมวัน  96/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
280  เด็กชายภาคภูมิ มาใหญ่  104  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
281  เด็กชายพัสวี คล้ายแจ่ม  108/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
282  เด็กหญิงธัญเนตร เสือนวม  124/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
283  เด็กชายภาณุวิชญ์ ใหลงาม  125/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
284  เด็กชายอดิศร เปี่ยมสุข  133/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
285  เด็กหญิงจิณณ์นิภา คำเพ็ง  7/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
286  เด็กหญิงอรอมล ไชยโคตร  59/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
287  เด็กหญิงวณิดา โพธิ์ยา  97/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
288  เด็กชายกิตติกร บุญแต้ม  101/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
289  เด็กชายวิทัศน์ เลขะวัฒนะ  110/4  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
290  เด็กหญิงอภิสรา แก่นโส  136  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
291  เด็กชายจารุตน์ เทพเสาร์  143  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
292  เด็กชายจักรี พูนยอด  17  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
293  เด็กชายกรณ์พงศ์ เต้าสุวรรณ  42/2  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
294  เด็กชายณัฐพร พงษ์เนตร  53/1  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
295  เด็กชายรพีภัทร ขลุ่ยแก้ว  60  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
296  เด็กชายธนกร เสืออินทร์  67/4  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
297  เด็กชายพงศกร แรงกสิกร  83  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
298  เด็กหญิงชวัลรัตน์ ศุภพินิ  86  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
299  เด็กหญิงกมลชนก สาทฟัก  94  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
300  เด็กชายขวัญชนก จันทดี  17/2  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
301  เด็กชายวัชรพงษ์ จินดาศรี  20  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
302  เด็กชายทวีศักดิ์ ไกรศร  20/1  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
303  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สะอาดศรี  42/1  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
304  เด็กหญิงอรชพร นิวรณุสิต  48  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
305  เด็กหญิงภัทรลภา ภุชงค์  16  2  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
306  เด็กหญิงศรัญญา สนเทพ  72/2  2  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
307  เด็กชายสุกษษฏิ์ สินมา  91  2  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
308  เด็กหญิงกมลรัตน์ วัฒนาธร  136/3  2  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
309  เด็กชายจิรายุ ชัยบุรินทร์  4  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
310  เด็กชายฉันทวัฒน์ ชูติวัตร์  22  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
311  เด็กชายพรชัย แก้วคง  67/1  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
312  เด็กหญิงพรทิพา ทับทอง  95/1  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
313  เด็กชายอติชาต เช้าโต  128/4  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
314  เด็กหญิงชัชนันทร์ พรมไทย  129  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
315  เด็กชายกวีวัธน์ สีสุระ  7/2  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
316  เด็กหญิงพัฑฒ์ธิดา ไพศาล  35  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
317  เด็กชายจักรวาล เมฆวัน  56/1  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
318  เด็กหญิงธนัทดา สมใจ  73/2  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
319  เด็กชายศักดิ์ขรินทร์ ประสงค์เงิน  73/3  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
320  เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วตา  126  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
321  เด็กหญิงสุภาวิตา สวนทอง  141  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
322  เด็กหญิงนงนภัส จันกระวัน  142  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
323  เด็กชายณรงค์ชัย โถเผือก  150  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
324  เด็กชายพิพัฒน์ จงดี  165  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
325  เด็กชายธีรภัทร สุวรรณวร  167  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
326  เด็กหญิงธนัญญา ปั้นจันทร์  186/1  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
327  เด็กชายวงศกร บำรุงพันธ์  14  5  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
328  เด็กหญิงชลิตา วัฒนะ  24/1  5  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
329  เด็กหญิงสุภัสสรา เสืออินทร์  57/1  5  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
330  เด็กชายปุญญพัฒน์ ไชยศิริ  106  5  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
331  เด็กหญิงพิชามญชุ์ สำมะณี  9/1  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
332  เด็กชายทินภัทร ทองระย้า  41  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
333  เด็กหญิงนภัสวรรณ์ ชาหอม  50  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
334  เด็กชายสัณหณัฐ แจ้งจั่น  97  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
335  เด็กชายพีรกานต์ จำปา  113/1  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
336  เด็กหญิงชลธิชา พ้นเวร  129/1  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
337  เด็กชายวรพล สนธิวรชัย  25  7  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
338  เด็กชายธนากรณ์ แจ่มจิตร์  53  7  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
339  เด็กหญิงสุภัสสร ทองจันทร์  64  7  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
340  เด็กชายวรวุจน์ นิระเทียม  86/2  7  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
341  เด็กหญิงพิชญา เรืองมาลัย  86/4  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
342  เด็กหญิงฐิติภา เนินทอง  88  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
343  เด็กชายนราภรณ์ ชาตะรูปะ  125  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
344  เด็กชายจิรวัฒน์ เย็นแม้น  141/1  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
345  เด็กชายธนกฤต พวงเข็มแดง  141/2  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
346  เด็กหญิงชัญญาลักษณ์ ภู่ระหงษ์  166/1  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
347  เด็กหญิงกัญชนก บุญสุภาพ  166/1  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
348  เด็กชายอัศวิน บุญขวัญ  244/1  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
349  เด็กชายชวดล ประมงค์  11  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
350  เด็กชายธวัชชัย ศิริ  56  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
351  เด็กชายนพวินท์ ผิวเณร  106/1  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
352  เด็กหญิงสุภาวิตา ราษฎร์สภา  113  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
353  เด็กชายลภัสกร ราษฏร์สภา  113  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
354  เด็กหญิงนภัทร เจียมจับเล่ห์  155  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
355  เด็กชายสมิทธ์กวิน ประสาทแก้ว  56  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
356  เด็กชายธานี ฤทธิ์เดช  80  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
357  เด็กชายจุฑาฎา ตันติเสรีรัตน์  87/3  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
358  เด็กชายวรัตถ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์  88  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
359  เด็กชายวริศ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์  88  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
360  เด็กหญิงณัฐพัชร์ เพิ่มผล  95  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
361  เด็กชายชิติภัทร พูญทัศน์  238  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
362  เด็กชายจิรายุทธ พับพา  9809  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
363  เด็กหญิงพรไพลินท์ แปลกเข็ม  3  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
364  เด็กหญิงศิริภัสสร เอี่ยมพูล  21/1  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
365  เด็กหญิงอธิชา บุญอินทร์  27  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
366  เด็กชายนวพล บุญอินทร์  27  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
367  เด็กชายธนาธิป ยุยงค์  29  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
368  เด็กหญิงอุไรลักษณ์ ฤทธิ์ลักษณ์  93/1  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
369  เด็กหญิงณัฐชานันท์ ไชยชาญ  122/2  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
370  เด็กชายปุณนกันต์ อ่อนเงิน  8/2  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
371  เด็กหญิงปรานปรียา พานเที่ยง  23  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
372  เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีสมุทร  53/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
373  เด็กชายภานุวัฒน์ บุญแต้ม  73  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
374  เด็กชายจิตติพัฒน์ โปร่งฟ้า  137  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
375  เด็กหญิงกมลพร คำไร้  160/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
376  เด็กหญิงกรวรรณ แสงจันทร์  160/2  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
377  เด็กหญิงกุลธิดา วงค์ภักดี  161/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
378  เด็กชายระพีพัฒน์ แก้วทอง  165/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
379  เด็กชายชนาธิป ศรีจันทร์  168  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
380  เด็กหญิงลักขณา แก้วบุบผา  187  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
381  เด็กหญิงกัญญารัตน์ ช่วงกรุด  216  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
382  เด็กหญิงธนิสสร ปันธรรม  15/1  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
383  เด็กชายปรมัตถ์ ทองน้อย  26  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
384  เด็กหญิงลภัสรดา ครุธฉ่ำ  81  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
385  เด็กชายณรงค์ ปานเกษม  87  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
386  เด็กชายเกียรติศักดิ์ บุญแต้ม  103  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
387  เด็กชายทวีชัย นุ่มบุรี  138  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
388  เด็กชายธนากร บุญมี  148/1  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
389  เด็กหญิงอุษา จันทร์แก้ว  173  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
390  เด็กชายธีรภัทร น้อยประภา  185  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
391  เด็กชายธวัชชัย กล่ำถึก  13  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
392  เด็กหญิงรดาณัฐ จำนงค์รัตน์  18/6  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
393  เด็กชายคุณสิษฐ์ เชิดชู  27  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
394  เด็กชายพีรวิชญ์ แป้นพัด  32  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
395  เด็กชายธนาธร ไชยโกฏิ  79/1  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
396  เด็กหญิงนภัสสร จิ๋วแหยม  125/4  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
397  เด็กหญิงสุชาดา จูสิงห์  262  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
398  เด็กชายชิณพัฒน์ เอมพันธุ์  5  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
399  เด็กชายคัมภีร์ เกตุมา  6/1  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
400  เด็กหญิงเอมมิกา จุฑานนท์  26  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
401  เด็กชายอาชวิน บุญแต้ม  37/3  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
402  เด็กชายวีรภัทร ฉิมเกิด  68  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
403  เด็กหญิงกชกรณ์ ศรีทอง  71  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
404  เด็กหญิงพัทธนันท์ รอดอยู่  8/1  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
405  เด็กชายภูชิสส์ สินสม  70  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
406  เด็กหญิงอภิสรา พานเที่ยง  106/2  9  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
407  เด็กชายณัฐภัทร บัวโพช  161/2  9  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
408  เด็กชายปรรณกร มาใหญ่  193/1  9  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
409  เด็กชายสถาพร อินทร์ทรัพย์  207  9  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
410  เด็กชายพีรณัฐ พามี  208/1  9  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
411  เด็กชายวีรภัทร อยู่รอด  245  9  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
412  เด็กชายสิริชัย บุญถนอม  257/1  9  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
413  เด็กหญิงรุ่งฤดี วิญญกูล  85/3  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
414  เด็กชายณฐกร แก้วหลิบ  6/2  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
415  เด็กหญิงกัลป์ยกร ชำนาญพล  11  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
416  เด็กหญิงชัญญานุช ศักดิ์พันธุ์วณิช  28/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
417  เด็กชายปิยพัชร์ แพ่งเกษร  65  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
418  เด็กหญิงเกวลิน เมธะคานนท์  93  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
419  เด็กหญิงพิมพ์ณิศา พราหมหันต์  96/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
420  เด็กหญิงพลอยนภัส ชูวงษ์  127  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
421  เด็กชายจิรเดช กล่อมบุญ  132/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
422  เด็กชายนิพพิชฌน์ รังษีโรจน์สมบัติ  146/3  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
423  เด็กชายคุณัชญ์ สาครพันธ์  162  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
424  เด็กชายณัฐดนัย จิตกลาง  217  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
425  เด็กหญิงนรินทิพา ทับคล้าย  228  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
426  เด็กหญิงชนิสสร รังษีโรจน์สมบัติ  243  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
427  เด็กชายธนิสสร วิลัยขำ  278/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
428  เด็กชายพีรวัส อ่ำบุญ  294  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
429  เด็กชายภีมพล ทองเสวก  348/2  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
430  เด็กชายเทวาพรรษ์ วงษ์สมาน  351/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
431  เด็กชายวีรภัทร ทองสีวัน  9809  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
432  เด็กชายพชร วะสะติ  68  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
433  เด็กชายกวิน รักอยู่  71  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
434  เด็กหญิงปริยาภัทร เกิดน้อย  120  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
435  เด็กหญิงวิลาสินี ขันทองดี  133  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
436  เด็กชายนันทภพ ครุฑธกะ  148  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
437  เด็กหญิงอภิชญา อยู่ใจเย็น  167  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
438  เด็กชายธนภัทร สงเคราะห์พันธ์  174  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
439  เด็กชายรณกร ศรีเงิน  184/2  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
440  เด็กชายณัฐดนัย ลักษณ์ไชยาพร  224  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
441  เด็กชายนิติกร คล้ายปาน  245/1  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
442  เด็กชายวรวรรธน์ เอี่ยมพลอย  99  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
443  เด็กชายศิรากร ม่วงช้าง  139  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
444  เด็กชายเติมพันกร ศรลัมพ์  186  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
445  เด็กหญิงธนัชชา พูลถิน  204/2  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
446  เด็กชายพาทิศ คำไพเลื่อน  267/1  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
447  เด็กหญิงธัญทิพย์ หาญลำยวง  306  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
448  เด็กหญิงปัทมา ทองสีลา  328  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
449  เด็กหญิงอริสา ยิ้มสิงห์  73/2  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
450  เด็กชายสิรภพ เหล่าผักสวน  97  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
451  เด็กหญิงสุนันทินี ตั้งกอบลาภ  109/1  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
452  เด็กชายฤทธิรุจ เงินฉลาด  109/1  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
453  เด็กชายรุจธิฤทธิ์ เงินฉลาด  109/1  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
454  เด็กหญิงกรกมล คำโปรย  21  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
455  เด็กชายการันต์ วันวิเศษ  45/1  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
456  เด็กชายณัฐิวุฒิ กล่ำถึก  100/1  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
457  เด็กหญิงชนากานต์ โพธิ์ยา  105  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
458  เด็กหญิงภวิชย์พร บุญไว  136/1  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
459  เด็กชายระพีพัฒน์ สุขทุม  177  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
460  เด็กชายมังกร ภูษาแก้ว  182  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
461  เด็กหญิงพิชชาพร น้อยสอน  204  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
462  เด็กหญิงเพชรไพลิน เพ็ชร์วรี  206/1  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
463  เด็กชายธีรชัย อินสมะพันธ์  11  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
464  เด็กหญิงพรทิมา อินทร์สอน  48/1  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
465  เด็กหญิงจรรยมณฑน์ แซ่โค้ว  60  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
466  เด็กชายณัฐชัย แสงศรี  63  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
467  เด็กชายปรเมศวร จางกาศ  75/2  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
468  เด็กชายธนพนธ์ ฉัตรเพ็ชร์  75/7  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
469  เด็กชายธนกฤต ฉัตรเพ็ชร์  75/7  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
470  เด็กหญิงอุรัสยา ม่วงเงิน  33  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
471  เด็กชายศิวกร มาแก้ว  39  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
472  เด็กหญิงสุทัสษา เมาะราศรี  65  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
473  เด็กหญิงน้ำฝน แสงผล  80/2  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
474  เด็กหญิงชญานิศ ผงทอง  84/2  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
475  เด็กชายศตวรรษ พูลจันทร์  37  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
476  เด็กชายชนาธิป บุญสิงห์  53/1  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
477  เด็กหญิงกรวรรณ รวีวรรณากร  209  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
478  เด็กหญิงธัญชนก สละพันธุ์  218  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
479  เด็กชายกฤตนัย มีศิลป์  228/5  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
480  เด็กหญิงอภัสรา วิจิตรแสง  506/3  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
481  เด็กชายภูริณัฐ สุรินคำ  9809  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
482  เด็กชายชาญชัย ชัยวัณณา  4/1  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
483  เด็กชายชนม์ธวัตร์ มากุล  10  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
484  เด็กชายชนาธิป ผาสุก  15  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
485  เด็กหญิงฉันท์สุมน ดีทอง  25  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
486  เด็กหญิงกนกกาญจน์ หิมพงษ์  28/1  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
487  เด็กหญิงกนกรัตน์ หิมพงษ์  28/1  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
488  เด็กชายคมกฤษ พันธุ์เกตุ  31/1  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
489  เด็กชายกันตนัท หงษ์ดำเนิน  43/3  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
490  เด็กหญิงนิชาภัทร ม่วงจั่น  72  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
491  เด็กชายชวัลชัย จันทรทอง  87/2  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
492  เด็กชายกรวิชญ์ ทิพฤกษ์  94/1  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
493  เด็กหญิงภาวิดา ภู่ทรัพย์  132/1  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
494  เด็กหญิงกัลยรัตน์ มงคลสวัสดิ์  145  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
495  เด็กหญิงวรัญธร บุญเย็น  156/3  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
496  เด็กหญิงรัสสิมน แจ่มจันทร์  5  6  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
497  เด็กหญิงวรันธร เส็งขำ  26/2  6  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
498  เด็กหญิงพัชญานิน แตงศรี  55/1  6  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
499  เด็กหญิงศุภธิดา มามาก  99  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
500  เด็กหญิงนันทิพร มามาก  99/1  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
501  เด็กหญิงณัฐชยา เสือน้อย  30  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
502  เด็กหญิงนลินทิพย์ ทองพุ่ม  39/1  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
503  เด็กหญิงภูชิดา ด้วงช้าง  106  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
504  เด็กหญิงอาทิตยา สาหร่าย  132  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
505  เด็กหญิงปณิดา สุวรรณา  161  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
506  เด็กชายใบบุญ เอื่ยมยอด  176  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
507  เด็กหญิงกวินธิดา โตใจ  193  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
508  เด็กชายศิรวิทย์ ศรีไกรสุข  201  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
509  เด็กชายธนินวัฒน์ ใจยา  85  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
510  เด็กชายกิตติศักดิ์ ด้วงจิ๋ว  89  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
511  เด็กชายณภัทร วงศ์สาริกา  120/2  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
512  เด็กหญิงปภาพินท์ บัวบุตร์  124/1  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
513  เด็กหญิงวิรดา บัวบุตร์  128/1  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
514  เด็กชายศรัทตราวุฒิ ปันคำ  141/1  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
515  เด็กหญิงเบญญาภา บัวอาจ  153/1  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
516  เด็กหญิงธนัชพร ถ้วยอิ่ม  2/2  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
517  เด็กหญิงอรอมล ทินสมุทร  21  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
518  เด็กชายไกรวุฒิ โพธิ์กลีบ  40  6  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
519  เด็กหญิงธีรดา พุดแก้ว  12  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
520  เด็กชายศุภกฤต เสือเปีย  26  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
521  เด็กหญิงนรากร นเรศชัยยุทธ  27/3  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
522  เด็กชายเมธาสิทธิ์ มากล้น  85/5  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
523  เด็กหญิงณิชาภัทร กันท้วม  103  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
524  เด็กหญิงชนัดดา เอกวัฒน์  107  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
525  เด็กชายณัฐดนัย รักเสนาะ  123  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
526  เด็กชายกิตติคชา เข็มทอง  131/1  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
527  เด็กชายชินพัฒน์ ศึกษากิจ  139  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
528  เด็กหญิงกนกวรรณ เหมือนตาล  149  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
529  เด็กชายภูวดล หมีแก้ว  150/7  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
530  เด็กชายกิตติศักดิ์ โพธิ์เกษม  52  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
531  เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทร์ไตรย์  71  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
532  เด็กชายกวี คุ้มฉายา  75/3  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
533  เด็กชายธนวัฒน์ มีมูล  78  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
534  เด็กชายเจษฎา พ่วงเอี่ยม  118/4  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
535  เด็กหญิงวรรณภา ฉ่ำเพ็ชร์  118/7  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
536  เด็กชายศิวกร ศรีพลอย  231/1  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
537  เด็กหญิงวิชญาพร ดวงจันทร์  15  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
538  เด็กชายก้องภพ ตั้งทวี  26  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
539  เด็กหญิงณัฐชากร ภู่ภักดี  60  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
540  เด็กหญิงปรียาดา ช้างน้อย  86  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
541  เด็กชายพีรณัฐ กล่ำถึก  150  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
542  เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ขุนเจริญ  171  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
543  เด็กชายจิตติพัฒน์ โพธิ์เหลือ  234/3  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
544  เด็กชายพรนภัส วัฒนะโชติ  2  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
545  เด็กชายธนกร คุ่ยศิริ  6/1  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
546  เด็กชายธนกฤต คุ่ยศิริ  6/1  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
547  เด็กชายกวีวัธน์ เสนาดี  21  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
548  เด็กชายชลธี ชั่งใจ  52/1  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
549  เด็กชายศุภณัฐ สายทอง  92/2  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
550  เด็กชายเทพทัต พานิชกุล  77/1  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
551  เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พิศฆ์ชำนาญ  99  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
552  เด็กชายปัญญวัต ชัยเจริญ  102/1  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
553  เด็กชายภูวนาท โกสรานนท์  118  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
554  เด็กชายพิชัยภูษิต สุขเอม  120/1  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
555  เด็กหญิงณัฐธัญญา ศรีเจริญ  138  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
556  เด็กชายชนาธิป แพรดำ  140  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
557  เด็กชายนันทภพ เสนรุย  175/1  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
558  เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แดงศรี  215  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
559  เด็กหญิงจิราวรรณ เมืองสอาด  218  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
560  เด็กชายธีรเดช ยิ้มฉาย  222  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
561  เด็กหญิงนฤมล จันทร์เมือง  240  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
562  เด็กหญิงฐิติรัตน์ ขำอ่วม  5/1  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
563  เด็กหญิงอารีรัตน์ ป้อมชัย  6  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
564  เด็กชายทักษ์ดนัย แทนนรินทร์  9/2  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
565  เด็กหญิงนภสร หงีจร  49  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
566  เด็กหญิงณัฐพร ถมยา  58/1  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
567  เด็กหญิงสุกัญญา วงศ์จันทร์  11  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
568  เด็กชายนัฐชานันท์ ขำอ่วม  11/4  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
569  เด็กหญิงรุ้งตะวัน ชาติกุญชร  25  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
570  เด็กชายคุณากร ศรีมูล  58/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
571  เด็กชายเตชิษฐ์ พอกพูน  63  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
572  เด็กหญิงธวัลรัตน์ วงษ์วานิช  84/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
573  เด็กหญิงปิยฉัตร คำนิล  89  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
574  เด็กชายบุณยภู เจริญทัพ  98  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
575  เด็กหญิงศศิพิมพ์ เกิดมงคล  125  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
576  เด็กหญิงเสี่ยว เอิน ลู่  128/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
577  เด็กชายกันติทัด ขวัญชัย  131  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
578  เด็กหญิงวราภรณ์ ศิลปขันธ์  134/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
579  เด็กชายธนวัฒน์ รอดอ่อง  134/5  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
580  เด็กหญิงนฤภัทร พฤกษ์ประมูล  139  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
581  เด็กหญิงธินิดา กรุดเงิน  141/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
582  เด็กหญิงกัญญาวีร์ พระแพง  171  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
583  เด็กหญิงปภาวดี ศรีสมร  16/1  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
584  เด็กหญิงจารวี เมฆแสน  24/4  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
585  เด็กหญิงกชพรรณ เล็กอึ่ง  27/4  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
586  เด็กหญิงณัฐณิชา อ่อนจู  29/1  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
587  เด็กชายชนุดม เอี่ยมบัว  35/1  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
588  เด็กชายธีรดนย์ สุ่มเมือง  54/5  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
589  เด็กชายฉันทวัฒน์ ยิ้มพลาย  78  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
590  เด็กชายจารุรัตน์ เนียมแพ  92/1  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
591  เด็กหญิงณัฐธิดา คงจินดา  104/2  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
592  เด็กชายชิติพัทธ์ ฤหรมย์  112  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
593  เด็กหญิงพิชญฎา ธาระวัตร์  113  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
594  เด็กหญิงอธิชา แตงฉ่ำ  176  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
595  เด็กชายเกียรติภูมิ ธนะจวง  193  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
596  เด็กหญิงภัทรลดา บุญธรรม  196  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
597  เด็กหญิงชนิสรา จำบุญ  28  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
598  เด็กหญิงเกณิกา บุษบา  32  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
599  เด็กหญิงภัทรลภา สาแช  38  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
600  เด็กหญิงภัทรวรรณ กิตติสิงห์สกุล  4  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
601  เด็กชายศรัณย์ กองสมัคร  4/1  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
602  เด็กชายวงศกร บัวศรี  26  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
603  เด็กชายจิณพัต รักษ์เสนาะ  65/1  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
604  เด็กชายปัณณพนต์ หมอช้าง  67  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
605  เด็กชายเตชิตท์ บุญชู  85/2  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
606  เด็กชายศุภกฤต พรมศาลเมฆ  95/1  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
607  เด็กชายศุภกฤต โตใย  11/2  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
608  เด็กชายธีรโชติ นิ่มช้ำ  20  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
609  เด็กหญิงพิมชนก มิ่งขวัญ  27  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
610  เด็กชายธนภัทร รัตนเนนท์  33/4  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
611  เด็กหญิงพิชญาภา กรุดเงิน  51  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
612  เด็กหญิงศุภิสรา แซ่โง้ว  69  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
613  เด็กหญิงปภาดา เรืองเพ็ง  74  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
614  เด็กหญิงธัญทิพย์ ทับทิม  75  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
615  เด็กชายไรอัน แบร์รี่  81/2  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
616  เด็กชายกิตติวัฒน์ คงสวัสดิ์  82  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
617  เด็กชายอัครพงษ์ ตันติพลายวงษ์  83/1  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
618  เด็กหญิงกัญญพัชร นครเกตุ  45/3  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
619  เด็กชายจิราวัฒน์ วงศ์บรรณาคม  64/1  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
620  เด็กหญิงปิยภัทร น้อยกลัด  114/1  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
621  เด็กชายธนากร ชุมแสง  117  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
622  เด็กชายวัชรพงศ์ กัลยา  120  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
623  เด็กหญิงฐิตาพร นาคทรัพย์  127  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
624  เด็กหญิงปนัดดา เหมกุล  129  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
625  เด็กหญิงสุพรรษา ช้างมาก  53  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
626  เด็กหญิงเยาวเรศ ดวงทองคำ  55/3  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
627  เด็กหญิงฐิติวรรณ มีมาก  57/4  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
628  เด็กชายธนากร อินช่วย  18  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
629  เด็กหญิงณัฐพัชร์ เรือนปัญจะ  40/1  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
630  เด็กชายชวัลวิทย์ เทียงดาห์  41  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
631  เด็กหญิงมีนา อ่ำทรัพย์  48  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
632  เด็กชายจิรายุ ช้างขำ  48  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
633  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชัยชนะ  91  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
634  เด็กชายพนธกร พานจันทร์  111  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
635  เด็กชายธีระเดช คล้ายนิ่ม  112  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
636  เด็กหญิงกุลณัฐดา ไกรทอง  15  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
637  เด็กหญิงวิชญาพร ทับแย้ม  24  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
638  เด็กหญิงสิรามล พัฒน์จันทร์  37/1  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
639  เด็กหญิงบุญยาภรณ์ คงแจ้ง  123/1  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
640  เด็กหญิงนิรุชา ชะวาลา  129/2  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
641  เด็กชายณัฐนันท์ แก้วทองคำ  181  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
642  เด็กชายกิจธนาณัฏฐ์ สมศรี  30/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
643  เด็กชายชนาวุฒิ ชูติวัตร์  32  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
644  เด็กชายชญานนท์ ชูติวัตร์  32/3  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
645  เด็กหญิงปุณยาพร จิ๋วมา  78  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
646  เด็กชายอัครพนธ์ ปาละวงษ์  134/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
647  เด็กชายรัชตะ รักอ่อน  134/2  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
648  เด็กหญิงกัญญาณัฐ พึ่งตัว  142/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
649  เด็กชายณัฐวุฒิ อิ่มเต็ม  146/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
650  เด็กชายศักดาวุฒิ เนียมอ่อน  147  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
651  เด็กชายธีรภัทร์ เกิดเผือก  186/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
652  เด็กชายธรรมศภาค ปานยิ้ม  6/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
653  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พิลาภักดิ์  29  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
654  เด็กหญิงพิมพ์ลดา ทองมี  39  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
655  เด็กชายธีรพร ไหลงาม  48  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
656  เด็กหญิงณัฏฐนิชา ขวัญใจ  50/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
657  เด็กหญิงภัทรธิดา นามวงษ์  55/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
658  เด็กหญิงลักษิกา ตุ่นหลอด  61/2  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
659  เด็กหญิงสุวพิชชา นุชเงิน  84/2  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
660  เด็กหญิงกันยารัตน์ ปานผ่อง  93/5  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
661  เด็กหญิงกรุณรัตน์ ป้องคำ  94/2  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
662  เด็กหญิงจันทิมา เสือนวม  124/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
663  เด็กชายศักดิ์ปวร เสือลอย  129/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
664  เด็กชายภูมิพัฒน์ อ่างเรือง  14/2  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
665  เด็กชายนิธิศชล แพ่งศรี  20/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
666  เด็กชายกรณ์สกล แพ่งศรี  20/5  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
667  เด็กชายวันฉัตร คงสว่าง  65  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
668  เด็กหญิงศศิธร โพธิ์นาง  66/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
669  เด็กชายวายุภักษ์ ศิลา  70/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
670  เด็กหญิงปลายฟ้า ศิลา  70/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
671  เด็กชายรณกร เกตุศิริ  92/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
672  เด็กชายณฐพล เพ็งคล้าย  137/2  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
673  เด็กหญิงบุษราคัม เพ็ชรสีม่วง  154/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
674  เด็กชายรัศมิ์ธศิลป์ เต้าสุวรรณ  42/2  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
675  เด็กชายเจษฎา ดวงสุวรรณ  45/1  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
676  เด็กชายนภาดล สุทาธรรม  49  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
677  เด็กชายภาณุวิชญ์ เปลี่ยนอ่วม  54/2  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
678  เด็กชายกิตติธัช เนียมน้อย  69/3  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
679  เด็กหญิงณัฐชา อ่วมดี  94  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
680  เด็กชายดำรง มุกจรัสพงศ์  99  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
681  เด็กชายเทพาธิป สังข์ทัศ  100  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
682  เด็กหญิงนลินรัตน์ ถุงเงิน  110  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
683  เด็กหญิงชุติมณฑน์ บัวสี  14  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
684  เด็กหญิงจินจุฑา ศรีกาบบัว  99  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
685  เด็กชายเสกสรร ศรีเอี่ยม  135/2  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
686  เด็กชายแทนคุณ กริดนิล  137  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
687  เด็กชายจิรายุ เรืองกลัด  151  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
688  เด็กชายวรโชติ ขวัญเผือก  167/1  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
689  เด็กหญิงสิริกุล เนื้อเย็น  180/2  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
690  เด็กชายวสุพล กำเนิด  203  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
691  เด็กหญิงสุชาดา หน่ายอินทร์  204  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
692  เด็กชายธัญเทพ ดีพร้อม  229/1  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
693  เด็กหญิงเกวลิน เพ็งภาค  238  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
694  เด็กชายธีรภัทร เรืองบุรพ  69  2  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
695  เด็กหญิงกนกพร คงคา  72/1  2  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
696  เด็กชายปภาวินท์ ชูติวัตร์  90  2  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
697  เด็กชายปัญญาวุฒิ อ่อนศรี  103  2  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
698  เด็กหญิงณิชาภัทร อ่อนคำ  108  2  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
699  เด็กชายคงกระพัน อยู่นาน  69  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
700  เด็กชายพัชรพล เครือพันธ์  129/1  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
701  เด็กชายคุณากร ไม้คำ  165  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
702  เด็กหญิงกันญารักษ์ ไม้คำ  165  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
703  เด็กชายชัยพัฒน์ ชัยพิพัฒน์  169/2  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
704  เด็กหญิงกัญจน์นรี สีหะ  172  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
705  เด็กหญิงนิตยา เลี้ยงมณี  24/1  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
706  เด็กชายทินพล ขันแข็ง  26  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
707  เด็กชายธนกร สินอวย  61  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
708  เด็กชายฐิตินันท์ ตุ้มจิบ  71  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
709  เด็กหญิงราตรี ปั้นจันทร์  79/1  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
710  เด็กหญิงพิมลพรรณ อินทรปราง  82  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
711  เด็กชายพรชัย อ่ำสกุล  162  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
712  เด็กชายกันตพัฒน์ พูลสวัสดิ์  195/1  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
713  เด็กชายพรรคกวิน พึ่งสุข  202/1  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
714  เด็กหญิงประภัสสร ทองเส่ง  207  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
715  เด็กชายนนปวิธ หอมฉวี  11/1  5  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
716  เด็กหญิงพัทธมน ละวิลด  63  5  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
717  เด็กชายอิทธิกร สุทธิโกมินทร์  81  5  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
718  เด็กชายศุภชัย สังข์ขาว  188/1  5  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
719  เด็กหญิงธนภรณ์ สุขมาก  92  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
720  เด็กหญิงวริศรา พลรักษา  25/2  7  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
721  เด็กหญิงเพชรน้ำผึ้ง ก้อนคำ  121  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
722  เด็กชายธนภัทร สินอวย  169/2  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
723  เด็กหญิงกีรติกานต์ เกิดศรี  176/1  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
724  เด็กหญิงประติหาร เพ็งคล้าย  180/1  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
725  เด็กชายรัชพล ชัยบุรินทร์  242  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
726  เด็กหญิงธนพรณ์ วาริชา  29/1  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
727  เด็กชายอัศวิน แก้วสาคร  40  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
728  เด็กชายจีรวัฏศ์ แจ้งดี  49/1  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
729  เด็กชายปกป้อง หิรัญวสิทธิ์  69/1  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
730  เด็กหญิงวรรณรดา พรมษร  114  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
731  เด็กหญิงชนกานต์ กัลณา  124  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
732  เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ชรบูรณ์  126/1  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
733  เด็กหญิงกิติ์กาญจน์ฎา เอี่ยมรอด  151/1  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
734  เด็กหญิงปรียาภัทร์ เจียมจับเลห์  155/1  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
735  เด็กหญิงอารยา เอี่ยมรอด  194  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
736  เด็กชายพีรพัฒน์ วิบูลย์ชัยสิทธิ์  5  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
737  เด็กชายภาสวัฒน์ สาสะ  45/1  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
738  เด็กหญิงอริสา เล็กเลอสรรค์  74  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
739  เด็กชายชยณัฐ พร้อมทอง  120/2  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
740  เด็กชายพุฒิสรรค์ แสงฉาน  170  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
741  เด็กหญิงพิชามญธุ์ วัดพระยา  17  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
742  เด็กชายวีระฉัตร เวียงสีมา  19  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
743  เด็กหญิงสุจิณณา นิ่มช้ำ  45/2  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
744  เด็กชายภควัต ศิลปชัย  48/2  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
745  เด็กชายธวัชชัย มานะปรีชางามเลิศ  59  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
746  เด็กหญิงศุพัชรี โภชนา  95/1  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
747  เด็กหญิงนภัสชญา กล่ำดี  116/1  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
748  เด็กชายธีระวัฒน์ เดชอยู่  136  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
749  เด็กชายพิชัย โตแทน  34/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
750  เด็กหญิงวราพร ศรีภา  61  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
751  เด็กชายภูรินทร์ สระบุรี  91/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
752  เด็กหญิงอโนมา ม่วงช้าง  114  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
753  เด็กชายวันชนะ ม่วงช้าง  118/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
754  เด็กชายทักษ์ดนัย พ่วงกลัด  138/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
755  เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีจันทร์  168  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
756  เด็กหญิงวริศรา คงเพชรศักดิ์  193/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
757  เด็กชายศรัณย์ สินทิน  204  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
758  เด็กหญิงภัทธานันท์ ไวกสิกรณ์  213  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
759  เด็กหญิงปัญญาพร มีแก้ว  223/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
760  เด็กชายสุกิจตินันท์ พูลเขต  230/2  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
761  เด็กหญิงสกุลทิพย์ จันทร์อ่วม  232/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
762  เด็กหญิงณัฐกมล พินสอน  244/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
763  เด็กชายภานุกร พ่วงชุ่ม  3  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
764  เด็กหญิงรพีพรรณ คุ้มวงษ์  17/1  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
765  เด็กชายชโยทิต อินทร์เสรี  56/1  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
766  เด็กหญิงสุภัสสร ม่วงเงิน  61  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
767  เด็กหญิงเขมจิรา มีดี  71  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
768  เด็กหญิงภาสินี นาดี  136  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
769  เด็กหญิงกชพรรณ คุณอนันต์  183/2  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
770  เด็กหญิงพัชรี ทองสุข  194  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
771  เด็กชายแกรี่ ทันสทอลล์  14  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
772  เด็กหญิงศิรดา สนิกวาที  32  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
773  เด็กหญิงพิมพัชฌา ชื่นกลิ่น  77/2  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
774  เด็กหญิงศิรัญญา นาคปาน  125  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
775  เด็กหญิงอภัสสรา รัสมี  3/2  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
776  เด็กชายรุ่งทิวา พิทักษ์  3/4  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
777  เด็กหญิงวิมลณัฐ ไข่มุก  13/2  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
778  เด็กหญิงณิชกานต์ อ่อนนิวัน  23  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
779  เด็กหญิงกันต์กวี พุทธา  38  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
780  เด็กชายภูมิพัฒน์ ตั้งพิสิฐโยธิน  47  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
781  เด็กหญิงลภัสรดา ประดับ  49  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
782  เด็กหญิงมนัสชา ทองดี  61  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
783  เด็กหญิงมนัสญา ทองดี  61  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
784  เด็กหญิงฐาณิศา เกตุคุ้ม  69  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
785  เด็กหญิงกัญญาพร สินสม  70  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
786  เด็กหญิงน้ำเพชร นามเนียม  145/1  9  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
787  เด็กหญิงธีรกานต์ ไทยโอสถ  172  9  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
788  เด็กหญิงณัชชา อ่อนสำลี  198  9  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
789  เด็กชายภัทรพงศ์ สุขสำราญ  48  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
790  เด็กชายธรรณธร ประสาทแก้ว  135/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
791  เด็กหญิงพิชญาภา รังษีโรจน์สมบัติ  146/3  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
792  เด็กชายทักษกร รูปสะอาด  162/2  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
793  เด็กหญิงนันท์นภัส คงดิษ  175/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
794  เด็กชายฉัตรเพชร จำเริญรื่น  183  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
795  เด็กหญิงสุอาภา ภูพนาแสง  190/2  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
796  เด็กหญิงภาพิมล ส่วนเสน่ห์  243  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
797  เด็กชายชยากร จันทร์ตรา  243/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
798  เด็กหญิงสุภัสสรา ฉ่ำเชื้อ  248/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
799  เด็กหญิงข้าวขวัญ เพชรพรหม  260/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
800  เด็กหญิงพิชญธิดา จันทร์วิเชียร  283  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
801  เด็กหญิงปนัดดา เส็งด้วง  287/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
802  เด็กหญิงอภิสรา เกิดนิมิตร  335/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
803  เด็กหญิงพิรญาณ์ สรรพชัยยุทธ์  30/6  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
804  เด็กชายณัฐกิตติ์ เจริญกันมาลัย  34  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
805  เด็กชายกรวิชญ์ หมั่นรอด  72  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
806  เด็กชายเตชณวการ ศรีตะเขต  106  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
807  เด็กชายปุญญพัฒน์ ถือคำ  142/2  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
808  เด็กชายศรัณยพงค์ สงเคราะห์พันธ์  174  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
809  เด็กหญิงทักษ์วณิช ถาวรทรัพย์  232  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
810  เด็กหญิงณัฏฐนิชา แสงหงษ์  14  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
811  เด็กหญิงแพรวา ม่วงช้าง  139  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
812  เด็กชายกิตติกร เกษสรุด  239/3  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
813  เด็กชายกฤตษณุพงศ์ ศริดารา  246/2  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
814  เด็กชายธนภรณ์ ปฏิโชติ  308/1  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
815  เด็กชายกฤตานนท์ เพ็งจาง  49  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
816  เด็กชายธนวินท์ รุ่งขจร  50  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
817  เด็กหญิงพิมพ์ณดา พาเลิศ  55/2  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
818  เด็กหญิงกานต์ธีรา บุญอยู่  70/1  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
819  เด็กชายสิรภพ คงสว่าง  140  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
820  เด็กหญิงบุรัสกร มณีรมณ์  11  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
821  เด็กชายณัฐพงศ์ คงเจริญ  31  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
822  เด็กหญิงสุชัญญา เพชรน้อย  55  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
823  เด็กชายพชร ปานสมบุญ  59/1  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
824  เด็กชายสิทธิ์พสุ ตั้งใจรักษ์  70/2  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
825  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บุญไว  123/1  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
826  เด็กหญิงทิพยาภัสสร์ บุญไว  136/1  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
827  เด็กชายธนภัทร ดีบาง  141  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
828  เด็กหญิงสายฟ้า โตทุ้ย  179  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
829  เด็กหญิงธนัชพร บัวนิน  184  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
830  เด็กหญิงชลดา อินทร์สอน  208/4  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
831  เด็กหญิงเบญญาภา วิเวก  212  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
832  เด็กชายรัตน์ชนนท์ ยังแหยม  47/1  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
833  เด็กหญิงสิราวรรณ แนบเนียน  47/2  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
834  เด็กหญิงสุพิชญา แซ่โค้ว  60/1  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
835  เด็กหญิงพรสุดา รอดแก้ว  75/6  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
836  เด็กชายนิติพัฒน์ อินทร์รองพล  8  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
837  เด็กชายนันทพล ยังนึก  78  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
838  เด็กชายสุวิจักขณ์ เจริญสุข  83  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
839  เด็กชายพรพรหม ปรีดีเพ็ญ  15  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
840  เด็กชายภานุวิทย์ จิตจำเรือง  65/1  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
841  เด็กชายธนพล กลอยกลาย  484  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
842  เด็กชายพีรพัฒน์ เชาว์ไว  502  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
843  เด็กชายธนิศร ศรีวิลัย  5  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
844  เด็กชายอลงกรณ์ จุ้ยเบี้ยว  47  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
845  เด็กชายณัฐวุฒิ พลายงาม  55/2  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
846  เด็กหญิงภคพร ศรีภักดี  84  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
847  เด็กชายธนกร จันทร์ตรี  89/2  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
848  เด็กหญิงนนทรี อยู่เบิก  116/1  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
849  เด็กหญิงสุภัสรา ศุภรพิเชษฐ  144/1  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
850  เด็กชายรัตนเทพ ปานทอง  171  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
851  เด็กชายปภาวิท เนียมเมือง  68  6  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
852  เด็กชายปณิธิ กล่ำชัย  74/1  6  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
853  เด็กชายธนัท นุขอยู่  84  6  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
854  เด็กชายพิชญา อินทร์นุ่ม  80  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
855  เด็กหญิงชนัญธิดา ชายะกุล  90/4  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
856  เด็กหญิงณัฐสุดา บุญแสง  105/1  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
857  เด็กหญิงอรณิชชา พรหมไหม  109  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
858  เด็กชายพงษ์ชัยพัฒน์ เชื้ออภัย  148  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
859  เด็กหญิงพิมลภรณ์ มั่นคง  151/2  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
860  เด็กชายธนายุทธ อยู่รอด  152/2  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
861  เด็กชายชนาภัทร สุขนิล  161/1  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
862  เด็กหญิงอัฐภิญญา อรรถสุรสิห์  84  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
863  เด็กชายชยางกูร ทัพจันทร์  84/2  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
864  เด็กชายณัฐชานนท์ แสงมะณี  107  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
865  เด็กชายนนทกร น้อยเกิด  112/2  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
866  เด็กหญิงบุญศิริ พันธ์จู  117/1  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
867  เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ทิมยิก  120  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
868  เด็กชายธนภัทร เมืองคง  2/2  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
869  เด็กชายฐิติวุฒิ แสงเบี่ยง  30  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
870  เด็กชายชิตวัน ทับทิมศรี  46  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
871  เด็กหญิงวริศรา สีดาฟอง  83/1  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
872  เด็กชายพีรณัฐ พาอ่อง  125  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
873  เด็กชายศราวุธ ทองหล่อ  13/1  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
874  เด็กหญิงธนมวรรณ เติมลาภ  30/1  6  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
875  เด็กชายตุลยากร คงเจริญ  38  6  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
876  เด็กหญิงทิพปภา ไทยเขียว  5/4  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
877  เด็กชายพสิษฐ์ ชุมพล  7  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
878  เด็กชายธิติพัฒน์ ฐิติโชติวิวัฒ  39  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
879  เด็กชายปัณณพัฒน์ ชัยประสิทธิ์  64/1  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
880  เด็กชายกฤตชญา กันท้วม  98/1  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
881  เด็กชายธนานพ ปานสมบุญ  121/3  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
882  เด็กชายศุภณัฐ ต่ายขาว  125/3  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
883  เด็กหญิงสุกัลยา นิลเกษตร  154/1  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
884  เด็กหญิงกัญญาพัชร นุชสองพี่น้อง  155  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
885  เด็กชายนพคุณ พึ่งเถื่อน  7  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
886  เด็กชายปุณยวัจน์ เหียสุรีย์  58  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
887  เด็กชายภูริ มหาภู่  109  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
888  เด็กหญิงอารญา เอี่ยมคล้าย  109/1  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
889  เด็กหญิงณัฐกานต์ โคชา  120  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
890  เด็กชายณัฐชนน น้อยเอี่ยม  129  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
891  เด็กหญิงนันทรัตน์ คงทน  138  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
892  เด็กหญิงสุทัตตา แสงทอง  195/1  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
893  เด็กชายเจมส์ จิรภัทร  211  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
894  เด็กหญิงจิรัชยา กองยอด  217/2  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
895  เด็กหญิงจันทร์สุดา มาตวัดแสง  3  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
896  เด็กชายธีรภัทร ม่วงสอน  15/1  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
897  เด็กหญิงสุธินันท์ ชวัลพานิชย์  49/4  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
898  เด็กชายกิตติพงษ์ ภู่ระหงษ์  51/1  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
899  เด็กชายศุกร์สันตร์ โพธิ์เหลือ  101/1  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
900  เด็กชายณฐกร แสงโบ๋  136/1  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
901  เด็กหญิงสุธาพร บำรุงอินทร์  72/1  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
902  เด็กหญิงณัชชาวีณ์ เกิดปิยะ  92  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
903  เด็กชายนิชคุณ สอาดเทียม  161/1  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
904  เด็กชายชัยภัทร จันทร์หอม  163/2  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
905  เด็กชายปุณณภัทร นิ่มเอี่ยมอ่อน  164  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
906  เด็กหญิงโสพิณยา จันทร์วัด  200/2  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
907  เด็กชายถนัดกิจ โตยิ่ง  209/2  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
908  เด็กหญิงศิริพรชนกษ์ ศรีนางแย้ม  224/2  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
909  เด็กหญิงธนพรณ์ วัฒนะโชติ  2  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
910  เด็กหญิงกชมน นนทโมลี  6/1  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
911  เด็กชายชิษณุพงศ์ เกตุจิ๋ว  9  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
912  เด็กหญิงพรรณภัทร รสแดงชาติ  52/3  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
913  เด็กชายสิรภพ อยู่ชู  100/1  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
914  เด็กชายณัฐพล เกตุศรี  129  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
915  เด็กหญิงบูรณา กลิ่นเทียน  86  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
916  เด็กหญิงศิรัญญา โกสรานนท์  117  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
917  เด็กชายธนาธิป ศิริพันธุ์  140  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
918  เด็กชายคุณานนท์ จาดพุ่ม  171/1  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
919  เด็กชายนภัสรพี เกิดบุญ  185  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
920  เด็กหญิงบุญญาพร จั่นเทศ  194/1  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
921  เด็กชายภูมิภัทร อะโรคา  182  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
922  เด็กหญิงสุพัตรา ทองตะนุนาม  193  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
923  เด็กชายอัครพล การเจริญ  211  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
924  เด็กชายภูวเดช รักษาวังสันต์  230/1  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
925  เด็กหญิงจรัญพร คางดวง  233/1  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
926  เด็กชายศุภณัฐ ปั้นไว  236/1  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
927  เด็กหญิงมินดารา คำนิล  1  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
928  เด็กหญิงจิรดา กาญบุตร  2/3  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
929  เด็กชายชนาธิป บุษบงค์  40/3  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
930  เด็กหญิงวรกานต์ ยิ้มฉาย  64/2  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
931  เด็กชายจิรพัฒน์ พิศวาส  91/8  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
932  เด็กชายอัครพงษ์ ท้วมวงษ์  93/1  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
933  เด็กชายกัมปนาท บินชัย  97/2  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
934  เด็กชายอนพัทย์ พรมมูล  12/3  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
935  เด็กชายบุญญฤทธิ์ นาคทองดี  33/3  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
936  เด็กชายพัชรดนัย สีวงค์สา  35/2  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
937  เด็กหญิงพรนัชชา ผึ่งวัด  52  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
938  เด็กชายจิราพงศ์ เอี่ยมบัว  78  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
939  เด็กหญิงปาณิศา คำบูชา  81  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
940  เด็กชายปวรุตม์ อยู่โพธิ์  85  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
941  เด็กชายวรุต สังขะพงษ์  92/2  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
942  เด็กหญิงณิชาภัทร เมล์พ่วง  108  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
943  เด็กหญิงพีรญาร์ แจ้งสามสี  108  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
944  เด็กชายกูลฒิวัมน์ ขวัญชัย  131  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
945  เด็กหญิงวรรณชนก ขวัญชัย  131  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
946  เด็กชายพรภวิทย์ มีประสาท  134/6  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
947  เด็กชายกำพล หมื่นจบ  164/4  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
948  เด็กชายอนันดา อัมราศรัย  1  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
949  เด็กชายพีรพัฒน์ วงค์คำ  2/3  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
950  เด็กหญิงภิญญดา ชูควร  4/1  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
951  เด็กหญิงณัฐภัสสร พรมยา  42/2  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
952  เด็กชายปภาวิน แก้วกิริยา  54  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
953  เด็กชายรณพีร์ โพธิ์รุณ  61  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
954  เด็กหญิงฐานิกา เกตุจิ๋ว  98  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
955  เด็กชายธนกฤต กล่ำชัย  115  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
956  เด็กหญิงเบญญาภา เกิดมงคล  176  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
957  เด็กหญิงณิชกานต์ คงเพชรศักดิ์  182  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
958  เด็กชายศุภกร สนกัน  193  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
959  เด็กหญิงบุญยนุช รอดจู  197/3  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
960  เด็กชายจิรพัฒน์ พึ่งชัยภูมิ  199/1  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
961  เด็กหญิงปภาพินท์ อยู่ชู  8/2  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
962  เด็กหญิงกัญญาพัชร รักษ์บุญ  28  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
963  เด็กชายณัฐสิทธิ์ ทองคำ  34  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
964  เด็กหญิงวชิรญาณ์ ชายะกูล  44/1  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
965  เด็กชายอนุวัต เหมือนสิงห์  61/1  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
966  เด็กหญิงจารุภัทร วงค์แพทย์  19/2  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
967  เด็กหญิงภรัณยา สุขเสงี่ยม  76  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
968  เด็กหญิงไอลดา นิตระ  92/2  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
969  เด็กชายชวกร พุฒพันธ์มาต  107  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
970  เด็กชายศุภณัฐ ขวัญทอง  113  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
971  เด็กหญิงกุณฑีรา อินทร  116/1  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
972  เด็กหญิงปุณยวีร์ ปรีเปรม  2  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
973  เด็กหญิงกวินธิดา โพธิ์บ่าย  2/1  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
974  เด็กชายพีรวิทย์ กิมรอด  3  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
975  เด็กชายพิชัยยุธ รอดอ่อน  10/1  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
976  เด็กหญิงจินตภัทร พึ่งสุข  22/1  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
977  เด็กหญิงชญานิษฐ์ จิ๋วแหยม  65  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
978  เด็กชายษาทคุณย์ นิระเทียม  71/1  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
979  เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร เข็มงาม  109/1  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
980  เด็กชายภาณุพงศ์ เทศพลัด  126  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
981  เด็กหญิงศุภิสรา จับใจ  151/1  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
982  เด็กหญิงอวิกา ศิลา  159  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
983  เด็กหญิงวิภวานี อินทร์นก  4/1  2  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
984  เด็กชายธนกฤต สุทธิลิก  16/2  2  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
985  เด็กหญิงสินีรดาพรรณ มาลัย  41/1  2  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
986  เด็กหญิงนารีรัตน์ มูลลูกเหมาะ  51/3  2  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
987  เด็กหญิงอริสรา คำไร้  58  2  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
988  เด็กหญิงจันทกานต์ พิทักษ์สงฆ์  65/1  2  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
989  เด็กชายกิตติธัช กุสนเอี่ยม  33  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
990  เด็กหญิงจันทกานต์ เทียมเงิน  90  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
991  เด็กหญิงธนิดา แย้มเยื้อน  4  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
992  เด็กหญิงกุลธิดา ฉัตรวิริยาวงศ์  5/1  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
993  เด็กชายจันทรพัฒน์ รอดหลง  16/2  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
994  เด็กชายณัฐภูมินทร์ ลอยเจียม  24/2  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
995  เด็กหญิงกัญญาพร นกลอย  25/1  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
996  เด็กหญิงปาณิสรา บุญเก๊ะ  45/1  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
997  เด็กชายสุกฤษฎิ์ หมีนวล  47/1  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
998  เด็กหญิงอชิรญา อ่อนเงิน  55  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
999  เด็กชายอลงกรณ์ โกทัน  57/4  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1000  เด็กชายนนทกานต์ เต๊ะวงษ์  61/1  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1001  เด็กหญิงสุธรรมมา ทองโห้  62/1  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1002  เด็กหญิงมนต์นภา ทองคำเกิด  14/1  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1003  เด็กหญิงอาทิตยา ยิ้มสาระ  17/2  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1004  เด็กชายณัฏฐกิตติ์ พันสอน  36  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1005  เด็กชายภัคพงศ์ เพิ่มผล  41/1  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1006  เด็กชายชนาธิป เพิ่มผล  42  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1007  เด็กหญิงภัทราพร หน่องพงษ์  565  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1008  เด็กชายนิพพิชย์ มนต์ช่วย  88/6  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1009  เด็กชายธนดล เสือน้อย  93  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1010  เด็กหญิงสุมิตตา ใจบุญ  97/1  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1011  เด็กชายอนาวิล อินทร์นา  104  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1012  เด็กหญิงเมยาดา สังขพงศ์  11/2  6  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1013  เด็กชายดลพัฒน์ ส่งยิ้ม  16/1  6  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1014  เด็กหญิงจิราพัชร กงสบุตร  21/4  6  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1015  เด็กชายรพีภัทร แจ้งสุข  9/2  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1016  เด็กชายณัฐพงษ์ นิธิทรัพย์  37/4  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1017  เด็กชายเตวิช แก้วกัน  95/2  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1018  เด็กหญิงจิริกา ดีทรัพย์  101  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1019  เด็กหญิงจิรณา ดีทรัพย์  101  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1020  เด็กหญิงพิมพ์พิมล มาใหญ่  122  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1021  เด็กชายสรธร ใจศิริ  129/1  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1022  เด็กหญิงวันใหม่ สร้างเหม  158  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1023  เด็กหญิงอริสรา เจียมพัว  14  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1024  เด็กหญิงชยิสรา ขอวาดกลาง  30/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1025  เด็กชายศุภชัย มหาวงษ์  55  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1026  เด็กหญิงสุพัตตา ประทุมรัตน์  77/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1027  เด็กชายพชรพล หมวกผัน  83  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1028  เด็กหญิงกนกาญจน์ แสงประทุม  140  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1029  เด็กหญิงพิชญาภา พึ่งสุข  170/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1030  เด็กชายวีรภัทร นามทอง  26  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1031  เด็กหญิงปริญญา เสนสอน  55  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1032  เด็กชายวรากร เกษสกล  72  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1033  เด็กชายชลธีร์ อินทร์สอน  83/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1034  เด็กหญิงปวีณ์นุช พินิจจันทร์  114/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1035  เด็กหญิงอรปรียา เมฆสุข  121  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1036  เด็กชายภานุวัฒน์ มันพุท  122  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1037  เด็กหญิงพรรณวรินทร์ เกตุอินทร์  131/2  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1038  เด็กหญิงสุพิชญา ป้อมแก้ว  138/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1039  เด็กหญิงของขวัญ รักสกุล  7/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1040  เด็กชายทิวกร ผ่องผล  52/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1041  เด็กหญิงก้านบัว เพ็ชรศรี  55  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1042  เด็กชายจิราเมธ จันทร์เกตุ  60/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1043  เด็กชายจิรวัฒน์ โพธิ์ยา  93  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1044  เด็กหญิงกมณนภาวรรณ ไกรนคร  113  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1045  เด็กชายณัฐนนท์ หมั่นพุท  115/4  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1046  เด็กชายบวรวิชญ์ เลี้ยงเชื้อ  122/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1047  เด็กหญิงณัฐภัทร กกกลาง  132/4  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1048  เด็กชายก้องภพ รุ่งเรือง  6/1  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1049  เด็กชายธนภัทร กันทัด  38/2  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1050  เด็กหญิงณัฐณิชา กรอบรัมย์  42/1  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1051  เด็กหญิงนรินดา ปานทอง  42/1  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1052  เด็กชายบุรินทร์ มาอินทร์  44  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1053  เด็กชายภควัต เพิ่มยิ้ม  50  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1054  เด็กหญิงจันทนิภา จี่มุข  56  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1055  เด็กหญิงสุวรรณา พุ่มโต  62/2  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1056  เด็กหญิงปัถยา โพธิ์ศรี  65  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1057  เด็กชายอิทธิพัทธ์ โพธิ์อ่อน  67/4  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1058  เด็กชายกันต์กมล มีเด็ด  70/4  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1059  เด็กหญิงพิมพ์ชนก กริดนิล  79/1  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1060  เด็กชายเกรียงไกร ทัดอยู่  109/1  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1061  เด็กหญิงชลณิดา ชัยพิพัฒน์  103/1  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1062  เด็กหญิงมณชญาพัตร์ คุ้มเขตร์  131/1  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1063  เด็กหญิงจิรญา เรืองกลัด  151  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1064  เด็กหญิงณิชาพัชร์ ไม้คำ  176/1  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1065  เด็กชายรชต บุญธรรม  203  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1066  เด็กชายกฤศนิน เนตร์มะลิ  249  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1067  เด็กชายสิรภัทร แสงสนธิ์  115  2  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1068  เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเสริม  8/1  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1069  เด็กหญิงศุภมาส ฉายทองจันทร์  23/1  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1070  เด็กชายวีนรินทร์ ผาสุก  86  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1071  เด็กชายณวัฒน์ แก้วโภคา  102/3  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1072  เด็กชายกฤตยชญ์ เทียนชัย  117/2  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1073  เด็กหญิงธนิษฐา มงคลเกล้า  167  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1074  เด็กหญิงศุภัสรา เลี้ยงมณี  168  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1075  เด็กหญิงกฤตมุข ปัญญาไพศาลกิจ  171  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1076  เด็กชายกันต์กวี สีสุระ  7/2  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1077  เด็กชายยุติวิชญ์ ทิพย์ปรีชาธร  9  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1078  เด็กชายภูมิรพี ไพศาล  35  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1079  เด็กหญิงจิราภา ปานสว่าง  52/4  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1080  เด็กหญิงศศิวิมล แสงน้ำผึ้ง  65/2  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1081  เด็กหญิงศิริพร สุวินท์  95/2  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1082  เด็กหญิงพัตรพิมล เปี่ยมประจักพงษ์  101/4  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1083  เด็กชายเวโรจน์ ลือศิริ  113  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1084  เด็กชายปฐมเดช จันกระวัน  142  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1085  เด็กชายธนโชติ เอี่ยมพันธ์  145/1  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1086  เด็กชายคมสัน มาศิริ  166/1  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1087  เด็กชายรพีพัฒน์ สุวรรณวร  167  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1088  เด็กชายโกมินทร์ หลวงจันทร์  167  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1089  เด็กหญิงวิกาณดา แจ่มจำรัส  175  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1090  เด็กชายรัชชานนท์ หรั่งนาค  177  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1091  เด็กชายอนุวิท ครุทธะกะ  179  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1092  เด็กชายสรวิชญ์ แจ้งประทิศ  180  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1093  เด็กชายอิทธิพัทธ์ พึ่งสุข  43  5  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1094  เด็กหญิงอัฉริญาณ์ จันทร  82/1  5  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1095  เด็กชายกนต์ธร เจตนะจิตร  105/1  5  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1096  เด็กหญิงทิพปภา เกิดศรี  3  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1097  เด็กชายจิรายุ พูลสวัสดิ์  128  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1098  เด็กหญิงอภิษญา อบอุ่น  132/1  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1099  เด็กชายชยพล เรขะวัฒนะ  144  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1100  เด็กหญิงธัญทิพา ชัยบุรินทร์  75/1  7  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1101  เด็กชายธีรวัฒน์ พลรักษา  76/1  7  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1102  เด็กชายจักรินทร์ โถสุวรรณ์  82/6  7  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1103  เด็กชายธนาวินท์ ปาละวัฒน์  86/8  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1104  เด็กชายจิรายุ พวงเข็มแดง  141/2  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1105  เด็กชายกานต์ชนก บุญสุภาพ  166/1  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1106  เด็กชายก้องภพ สิงหา  174  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1107  เด็กหญิงพรยมล พลฤทธิ์  174  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1108  เด็กชายวุฒิชัย พึ่งสุข  194/1  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1109  เด็กหญิงธัญพิชชา ทิพย์อุทัย  216  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1110  เด็กชายเกียรติคุณ เพ็งสกุล  234  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1111  เด็กชายจิรายุ เที่ยงพลับ  243  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1112  เด็กหญิงพิชชาภา เหยี่ยวประยูร  247  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1113  เด็กหญิงเตชินี ประมงค์  11  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1114  เด็กชายกรทักษ์ กัลณา  12/1  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1115  เด็กหญิงลลิตา ทองใบ  23  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1116  เด็กชายธนภัทร วาริชา  29/1  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1117  เด็กหญิงกชพร ศรีบุษย์  42/1  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1118  เด็กหญิงณัฐรดา ศรีลออ  83/1  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1119  เด็กชายศิธิชัย คล้ายนิ่ม  101/1  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1120  เด็กชายธนกฤต สีชมภู  124/1  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1121  เด็กชายฐิติภัทร พุตโต  127  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1122  เด็กชายศุภณัฐ เลี้ยงมณี  128  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1123  เด็กหญิงอภิรตา กลิ่นหอม  133  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1124  เด็กชายพชรพล ดีทรัพย์  159  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1125  เด็กชายภานุวัฒน์ สุขชื่น  2/1  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1126  เด็กหญิงประภัสสิริ สุขสถาน  7  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1127  เด็กหญิงทิพย์จารีย์ บุญถนอม  29/1  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1128  เด็กชายฉัตรกาญจน์ หนูหลำ  201/1  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1129  เด็กชายพีรวัส ขุนเทพ  8  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1130  เด็กชายจิรายุ ม่วงช้าง  54  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1131  เด็กชายภูมิพัฒน์ เที่ยงแจ้ง  76  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1132  เด็กชายธนพร บุญอินทร์  85  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1133  เด็กหญิงอภิษฎา ชุ่มจุ้ย  174  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1134  เด็กชายเขมรักษ์ บุญลี้  28  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1135  เด็กชายวรกันต์ คล้ายโฉม  42  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1136  เด็กหญิงวิภาวี แปกระโทก  69/2  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1137  เด็กชายจิณณพัต อาเทศ  163/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1138  เด็กชายอุ้มบุญ สังข์ทอง  179/2  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1139  เด็กชายสุกิจตินนท์ อ่ำทิพย์  230/2  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1140  เด็กชายสุพัฒน์ มากาศ  5/2  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1141  เด็กชายศุภณัฐ ปันธรรม  15  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1142  เด็กหญิงวิชญาพร แสงสุข  27/2  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1143  เด็กหญิงศิริพร แหยมตุ้ย  30  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1144  เด็กชายพีรพัฒน์ ผลพล  44  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1145  เด็กหญิงกมลพร พึ่งน่วม  63/1  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1146  เด็กหญิงนริศรา จิตประพันธ์  74  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1147  เด็กหญิงจรรวรา จรรยา  80/1  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1148  เด็กหญิงกัญญาณัฐ หนูฉ่ำ  80/4  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1149  เด็กชายอธิชา บุญดา  92/1  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1150  เด็กชายพีทชญาชัย เสือแจ่ม  100/1  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1151  เด็กหญิงกัญญาภัทร บุญแต้ม  103  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1152  เด็กชายภูมิรพีณ์ โพธิ์พึ่ง  109  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1153  เด็กหญิงพลอยสยาม ไชยบาล  157  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1154  เด็กชายณัฐพัฒน์ ใส้พงษ์  190  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1155  เด็กหญิงชนัญธิดา ไชยอุดม  191/2  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1156  เด็กชายพัสกร กล่ำถึก  13  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1157  เด็กชายโชติกา คล้ายหลิม  32  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1158  เด็กชายคุณธรรม แก้วเรือง  65  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1159  เด็กชายภานุวัฒน์ จุฑานนท์  68  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1160  เด็กชายชยกร พรฐิตานนท์  95  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1161  เด็กชายนวคุณ จิ๋วแหยม  125/4  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1162  เด็กชายมงคล เชื้อกุณะ  265/3  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1163  เด็กชายวีรพันธุ์ อ่อนศรี  4  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1164  เด็กหญิงเอมิกา คงแสง  13/3  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1165  เด็กหญิงอนนันตญา ผิวเณร  62  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1166  เด็กชายชยธร ชัยฤทธิ์  72/2  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1167  เด็กชายศักดิ์วรินทร์ ไซจันทร์  36  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1168  เด็กชายสิทธิพล อ่อนจันทร์  52/2  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1169  เด็กชายธีร์วัช จันทร์นิ่ม  67  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1170  เด็กชายวิชญพงศ์ จาดประทุม  168/2  9  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1171  เด็กชายกิติพัฒน์ จีระสิงห์  178/1  9  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1172  เด็กหญิงคัทลียา สงล่า  254/1  9  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1173  เด็กชายชนาธิป รื่นตระกูล  19  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1174  เด็กหญิงไปรยา เมธะคานนท์  93  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1175  เด็กชายธรรมจักร จันทาพิมพ์  123  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1176  เด็กชายสมิธ ภูมิมาตร์  127  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1177  เด็กชายชิษณุพงศ์ อ่อนคำ  216  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1178  เด็กชายธนัญชัย ศิลา  231  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1179  เด็กหญิงมนัชญา หงษ์ทอง  245/3  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1180  เด็กหญิงภูษณิศา เจนจบ  247  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1181  เด็กชายศรยุทธ เรืองกรัด  248  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1182  เด็กชายสุรวิชญ์ ศิลารัตน์  254  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1183  เด็กหญิงปิยะธิดา นานนท์  275/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1184  เด็กชายธัญชนิต วิลัยขำ  278/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1185  เด็กหญิงณัฐฐาพร ประทุมโย  288  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1186  เด็กหญิงพิยดา แตงใบ  289  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1187  เด็กชายพัฒธนพงศ์ สิงห์วิเชียร  289  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1188  เด็กหญิงเทสซ่า ร๊อทซ์เลอร์  392/3  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1189  เด็กหญิงศิริญาพร ธรรมประดิษฐ์  333  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1190  เด็กชายทวีศักดิ์ หว้ามา  345/1  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1191  เด็กชายรัตน์พงษ์ บุญรัตน์  72/2  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1192  เด็กหญิงศิรภัสสร ชัยพิพัฒน์  108/1  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1193  เด็กหญิงอนันตญา ยิ้มเพ็ง  123  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1194  เด็กหญิงอชิรญา พูลสมบัติ  160  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1195  เด็กหญิงอภิญญา เที่ยงแจ้ง  167/1  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1196  เด็กหญิงธารารัตน์ เทียนกร  221/1  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1197  เด็กหญิงทิพภิมนต์ แย้มขยาย  226/1  3  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1198  เด็กหญิงปุณยาพร อ่อนสำลี  15  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1199  เด็กชายธนนนท์ โพธิ์ศรี  236/1  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1200  เด็กชายสุชาติ แสงมา  239/4  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1201  เด็กหญิงอังคณา สีคำนิด  285/12  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1202  เด็กชายศุพรนุวัฒน์ บุญธรรม  308/1  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1203  เด็กหญิงชุติกานต์ หรุ่นเกิด  321/1  4  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1204  เด็กหญิงวิภวานี กล่อมจันทร์  67/1  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1205  เด็กชายสรวีย์ อินทรไทยวงค์  78  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1206  เด็กชายธัญเทพ บัวพันธ์  80  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1207  เด็กชายศิตธิศักดิ์ พงษ์ทรัพย์  123/2  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1208  เด็กหญิงณัฐนฎา จิ๋วแหยม  137/2  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1209  เด็กชายณัฐพัชร์ ทองนา  141  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1210  เด็กหญิงณิชารีย์ ขันธลักษณา  153  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1211  เด็กชายพรภวิษย์ ชัยสุริยงค์  29  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1212  เด็กชายธนวรรธน์ นามสิน  30/1  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1213  เด็กหญิงมนัญชญา รักเสนาะ  52/2  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1214  เด็กหญิงบัวบูชา มั่นคง  77/1  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1215  เด็กชายวัชรพงศ์ เหรียญทอง  78/1  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1216  เด็กหญิงสุพพัตรา เสือเปีย  101/1  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1217  เด็กชายกรรภิรมย์ ดีวัน  102/2  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1218  เด็กหญิงกัญญพัชร เสน้ำเที่ยง  120/1  1  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1219  เด็กชายแสงอรุณ สิงห์มหาไชย  6/2  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1220  เด็กชายธนกร ธรรมศักดิ์  17/2  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1221  เด็กหญิงปุณยภา ครุทธกะ  19  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1222  เด็กชายณณนวัตน์ เจริญเนตร์  29  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1223  เด็กชายนพรัตน์ ถุงแก้ว  47  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1224  เด็กชายธนโชติ ทับทิม  54/1  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1225  เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุขพ่วง  63  2  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1226  เด็กหญิงณัฐฐาพร กิจวิถี  4  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1227  เด็กหญิงปณิตา ศรีโอภาส  4/2  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1228  เด็กหญิงโชติกา นิระเทียม  22  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1229  เด็กชายธีรภัทร สิงหา  67  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1230  เด็กชายพิชัยภูษิต สุมนะวัน  83/1  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1231  เด็กหญิงสุภาพร กล่อมจันทร์  137/1  3  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1232  เด็กชายไกรวิชญ์ เอมอุทัย  4/4  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1233  เด็กหญิงสิริวรรณ เม่นสุวรรณ์  24/3  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1234  เด็กชายพชรดนัย บ่วงเพชร  175  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1235  เด็กหญิงน้ำเพชร จิตรเอื้อตระกูล  201  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1236  เด็กหญิงมณฑิตา ร่มโพธิ์  233/3  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1237  เด็กหญิงอินทิรา ด้วงนุ่ม  453  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1238  เด็กชายพลวัต ต้นทัพไทย  520  4  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1239  เด็กหญิงณัชชา พันธุ์เกตุ  31  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1240  เด็กหญิงสุรภา คนธ์พงษ์  48  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1241  เด็กชายธนยศ บี่สา  58  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1242  เด็กชายพัฒนพงค์ จักษุบท  72/1  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1243  เด็กหญิงณิชกานต์ โพธิ์แจ้ง  84  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1244  เด็กหญิงพิชญาพร เกิดพิทักษ์  98/3  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1245  เด็กชายณฐพัชร์ นิลกูล  106  5  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1246  เด็กชายวันชนะ บุญธรรม  38  6  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1247  เด็กชายณฐภัทร สืบสาย  48  6  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1248  เด็กหญิงตีรณา ใจเย็น  81  6  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1249  เด็กหญิงศศิภรณ์ ดอกเทียน  92/2  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1250  เด็กหญิงโซไรดา สอนภู  106  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1251  เด็กชายรัชนนท์ แดงศรี  141/1  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1252  เด็กชายรัตนะภูมิ แดงศรี  144/1  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1253  เด็กหญิงกัญญาณัฐ คลังนุ่ม  152/2  7  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1254  เด็กชายธนโชค ขอนพวง  18  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1255  เด็กชายชยพล งามแม้น  102/1  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1256  เด็กชายชินกฤต เล็กคล้อย  104/3  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1257  เด็กหญิงบุญญิสา ปลีอ่อน  155/1  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1258  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา จันทร์ประโคน  159  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1259  เด็กหญิงภัทรชญา อยู่วัตร  162/1  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1260  เด็กหญิงนภัสนันท์ โตใจ  193  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1261  เด็กชายธนวัฒน์ บุญอุ้ม  53  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1262  เด็กชายดลภวิน มีสัตย์  59  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1263  เด็กชายธนวัฒน์ ภู่สวัสดิ์  60  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1264  เด็กชายณัฐกานต์ เหมือนแก้ว  66/1  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1265  เด็กชายภูมิภัช วงษ์ชมภู  99/2  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1266  เด็กหญิงพรชรินทร์ อินทร์อ่อน  100/1  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1267  เด็กหญิงกชกร มั่งมี  130  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1268  เด็กชายธนกฤษณ์ มาเต็ง  19  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1269  เด็กชายพศุตม์ นอขุนทด  25/3  6  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1270  เด็กหญิงณัฐพร ดวงประทีป  1  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1271  เด็กชายศุภโชค เสือเปีย  26  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1272  เด็กชายธีรภัทร คุ้มผล  42/3  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1273  เด็กชายกิตติวินท์ แสงประกาย  63  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1274  เด็กชายชญานนท์ แช่มรอด  95/1  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1275  เด็กชายภัทรพล กันท้วม  112  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1276  เด็กหญิงพรนภา คงทน  123/2  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1277  เด็กชายภูกวิน เดชวุธ  150  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1278  เด็กหญิงปัญญาพร ถังทอง  43  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1279  เด็กหญิงจรรยาพร พรมประเกตุ  75  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1280  เด็กชายธนากร คล้ายชู  81/2  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1281  เด็กชายปารวิทย์ อังกาบ  86/1  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1282  เด็กหญิงเกตสรา หากลิ่นดี  136/2  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1283  เด็กชายอิทธิพัทธ์ กองยอด  217/2  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1284  เด็กชายกิติภูมิ จันทร์นำ  38  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1285  เด็กหญิงวิชญาพร สุขชื่น  79/1  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1286  เด็กหญิงจิรัชญา เงื่อนงาม  84  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1287  เด็กชายภานุพงษ์ สัมฤทธิ์ดี  106/1  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1288  เด็กชายภควัต อินทร์นุ่ม  152/3  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1289  เด็กชายก้องเกียรติ เชื้อวงศ์บุญ  163/1  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1290  เด็กชายชนาธิป สิงห์โต  171  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1291  เด็กหญิงฌานี ศิริบุตร  15  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1292  เด็กชายภูมิพัฒน์ แกล้วกล้า  65  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1293  เด็กหญิงพิมพกานต์ เทศพลัด  179  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1294  เด็กชายนพเก้า อ่ำสม  197/1  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1295  เด็กหญิงโกลัญญา ทับเรือง  263  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1296  เด็กหญิงกัญญาภัค คุ่ยศิริ  6/1  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1297  เด็กชายปณทัต เอกบัว  15  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1298  เด็กชายภูริทัต โกวิทสมุทรคุณ  17/1  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1299  เด็กชายฐิติพงศ์ ณรงค์ชัย  23  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1300  เด็กชายธนกฤต สายทอง  92/1  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1301  เด็กชายอัศวิน เหรียญทอง  95/1  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1302  เด็กชายธรรมธัช อยู่ไทย  113  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1303  เด็กหญิงภัณฑิรา เย็นอ่วม  115/1  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1304  เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ลดกระโทก  83/2  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1305  เด็กชายวรัญญู กลิ่นเทียน  86  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1306  เด็กชายพิชยพล ฉิมพลีวัฒน์  155/1  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1307  เด็กชายสิรวิชญ์ สุขชื่น  178/1  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1308  เด็กหญิงปริชญา สว่างศรี  166/2  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1309  เด็กชายสิรภพ เสนรุย  175/1  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1310  เด็กชายภูมิพัฒน์ เทียนศิริ  215  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1311  เด็กหญิงวิมลสิริ หยวกทอง  224  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1312  เด็กหญิงจุฑารัตน์ ยาเจี้ยม  234/1  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1313  เด็กหญิงนภัสสร พิมโพธิ์เวียง  239/3  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1314  เด็กชายอนุวัฒน์ อ่วมกอง  2  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1315  เด็กชายณัฐพัฒน์ สุขแต่ง  6/2  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1316  เด็กหญิงมนสิชา พิมพะ  18/1  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1317  เด็กชายพีรพัฒน์ ฤทธิ์เรืองศักดิ์  55/2  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1318  เด็กชายศุภฤกษ์ ลายทอง  61  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1319  เด็กชายปัญญากร มีเปรม  63/1  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1320  เด็กหญิงปนิดา จันทร์ฤทธิ์  80/1  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1321  เด็กชายจิตติพัฒน์ ทรัพย์เมือง  103/32  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1322  เด็กชายรัชพล ขำเนียม  106/1  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1323  เด็กหญิงรชานันท์ ขำอ่วม  11/4  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1324  เด็กหญิงทิพย์ลลิน บุญนารถ  37/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1325  เด็กชายกฤตกร ยังรุ่งนนท์  51/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1326  เด็กหญิงชุติตา เจริญทัพ  98  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1327  เด็กชายชิษณุพงษ์ โลหาวุธ  99/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1328  เด็กชายภูมิรพี โพธิ์รุณ  101/3  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1329  เด็กหญิงพิมพ์ชนก นวลจันทร์  103/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1330  เด็กชายจิรพัฒน์ แสงเงิน  114/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1331  เด็กหญิงนภัสชญา ทักษิณาปกรณ์  134/2  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1332  เด็กหญิงปัณณพร แสงคำเจริญ  143/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1333  เด็กหญิงชาลิสา รุ่งแจ้ง  171/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1334  เด็กชายธีรศักดิ์ นามตุ้ย  4  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1335  เด็กชายลีออน ยาบลวนสกี้  18  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1336  เด็กชายธนกฤต ม่วงสอน  39/1  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1337  เด็กหญิงวิชญาพร ต้านชัง  49/1  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1338  เด็กชายพรหมพิริยะ เพ็ชรเมือง  63  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1339  เด็กหญิงปภาวรินทร์ วงค์หล้า  95/1  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1340  เด็กหญิงกุลนิดา พันธุมิตร  102/4  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1341  เด็กชายศักย์ศรณ์ สุวรรณโชติ  103  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1342  เด็กหญิงวิรดา ยิ้มพลาย  115  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1343  เด็กชายทัศน์พล ทำบุญ  211  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1344  เด็กหญิงธนัชพร เปี่ยมสิน  214  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1345  เด็กหญิงทิพย์วรรณ กันเผือก  9849  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1346  เด็กชายสิวสิทธิ์ ปิ่นทอง  20/1  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1347  เด็กหญิงชญาดา จันทราช  24/5  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1348  เด็กชายชนันธร จำบุญ  28  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1349  เด็กหญิงสิริวรรณ แสงบุญเย็น  36/1  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1350  เด็กชายกฤษกร ศิริ  48/1  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1351  เด็กหญิงนรกมล สวัสดิ์พูน  55  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1352  เด็กชายคริสโตเฟอร์ แซนด์เนส  18/1  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1353  เด็กชายณภัทร ยวงเงิน  20  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1354  เด็กชายชัยวัฒน์ รอดนิ่ม  45  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1355  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ถึงสาคร  72  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1356  เด็กชายณัฐภูมินทร์ คุ้มสิน  108  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1357  เด็กหญิงแอนนาเบลล์ ลุยตร์  142/2  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1358  เด็กหญิงนันท์นภัส สีฟุ้ง  4  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1359  เด็กหญิงวชิรญาณ์ สุขโต  50/1  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1360  เด็กหญิงเมธาพร แสงประทุม  53  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1361  เด็กชายรัชชานนท์ ไม้คำ  88  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1362  เด็กหญิงณิชชยา ฉัตรวิริยาวงศ์  96/1  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1363  เด็กชายอนุวัฒน์ พลอยเงิน  99/3  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1364  เด็กชายจารุพัฒน์ วัฒนะ  121/1  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1365  เด็กหญิงวันฤดี อุดทา  140  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1366  เด็กหญิงกัญญาภัค อ่อนเลิศ  162  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1367  เด็กชายณัฐพงศ์ นิ่มช้ำ  162/1  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1368  เด็กชายกฤติพงศ์ ทากลม  5  2  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1369  เด็กหญิงธัญกานต์ เรื่อศรีจันทร์  53/2  2  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1370  เด็กหญิงอธิติยา เดชวิทย์  13  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1371  เด็กชายศุภกร ทองสุด  16  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1372  เด็กชายภูผา บุตรเพ็ช  19/2  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1373  เด็กหญิงจิรัชญา สามรวง  19/2  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1374  เด็กชายกันตินันท์ เดชวิทย์  24  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1375  เด็กชายพีรพัฒน์ พริ้งสกุล  37/1  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1376  เด็กหญิงณัฐธิสา กตัญญูเกิดผล  45  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1377  เด็กชายณดล บุญมา  63  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1378  เด็กหญิงอิงค์ฟ้า สุระชาติ  108  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1379  เด็กหญิงชยุตา ภู่ทอง  110  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1380  เด็กหญิงปิยธิดา น้อยกลัด  114/1  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1381  เด็กหญิงเกวลิน เทพอาษา  125/1  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1382  เด็กชายกิตติภูมิ เกิดดี  9  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1383  เด็กหญิงนันท์นภัส นาคคุ้ม  28  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1384  เด็กหญิงปัณฑารีย์ ส่งศิริ  48  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1385  เด็กหญิงบุศรินทร์ นิลสุวรรณ์  55/1  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1386  เด็กชายสรชัย อนุรัตน์  81/1  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1387  เด็กชายกษิดิ์เดช เผือกกล่อม  4  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1388  เด็กชายนภเกตน์ ซุ้นใช้  9/1  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1389  เด็กชายรพีพัฒน์ สงเคราะห์  27/2  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1390  เด็กหญิงภัทรศยา ภู่ทอง  39  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1391  เด็กชายณพากรณ์ ธรรมมะ  39  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1392  เด็กหญิงจันนภา อ่ำทรัพย์  47  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1393  เด็กชายชญานนท์ ศิกดิ์สิริโกศล  69  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1394  เด็กชายพิรชัช เที่ยงพลับ  88/2  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1395  เด็กชายกริชเพชร นาคทอง  3  6  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1396  เด็กชายทิพากร จูสุข  11/4  6  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1397  เด็กชายภาณุพงศ์ โกทัน  20/1  6  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1398  เด็กหญิงธรรญธร ชินายศ  23/2  6  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1399  เด็กชายพีรพัฒน์ หอยสังข์  5  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1400  เด็กหญิงตะวัน กรัดกระยาง  8  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1401  เด็กชายเอกลักษณ์ วิพรรณะ  37/2  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1402  เด็กหญิงนิตยา ฤกษ์ดี  37/2  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1403  เด็กหญิงมณีจันทร์ ภู่ทิม  40  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1404  เด็กชายพชรดนัย อ่องลออ  62  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1405  เด็กหญิงมนพัทธ์ ชมแสง  89/2  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1406  เด็กหญิงจิดาภา กฤตยาวัฒน์  167  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1407  เด็กชายธัญธรณ์ แก้วทองคำ  181  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1408  เด็กหญิงปภาวดี สอนสังข์  14/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1409  เด็กชายศิวกร ไม้คำ  20/3  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1410  เด็กชายอิทธิกร สอนสำแดง  29  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1411  เด็กหญิงนันท์นภัส อินทรทัต  48/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1412  เด็กชายธนภัทร จันทร์ธนวงษ์  78/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1413  เด็กชายพีระวัฒน์ อุ่นคำ  78/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1414  เด็กหญิงชุติกาญจน์ ก้อนทอง  118/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1415  เด็กหญิงธนัชชา จีนเทศ  125  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1416  เด็กชายธนกร พงษ์สำราญ  145/3  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1417  เด็กชายสิทธินันท์ เสืออินทร์  147/3  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1418  เด็กชายธนภัทร สว่างศรี  172  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1419  เด็กหญิงกมลวรรณ พงษ์สำราญ  177/3  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1420  เด็กหญิงพิมพกานต์ เจแสง  179/2  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1421  เด็กหญิงนวพร ภู่แพร  182  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1422  เด็กชายธนาตุล เปี้ยจั่น  186/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1423  เด็กชายธีรชัย ศรีจักร์  1/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1424  เด็กหญิงวรรณวิสา อ่ำนาคิน  15/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1425  เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์ จิตสว่าง  38  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1426  เด็กชายณัฐวัฒน์ แสนแสบ  63/2  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1427  เด็กหญิงชนกชล คุ้มผล  66/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1428  เด็กหญิงจิตรานุช บัวพันธ์  95  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1429  เด็กหญิงพัชรพร มาเรือง  103/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1430  เด็กชายพรพิพัฒน์ แสงยนต์  105  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1431  เด็กชายศุภสิทธิ์ สืบกุศล  24/3  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1432  เด็กชายภัควัฒน์ จูมั่น  44  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1433  เด็กชายวิศรุต รายิ้ม  52/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1434  เด็กชายชนาธิป เกิดแก่น  102/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1435  เด็กชายณัฐนนท์ สุขดี  106  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1436  เด็กหญิงณัฐฐาพร ฉิมสกุล  107  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1437  เด็กหญิงพิชานัน เกตุหนู  125  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1438  เด็กหญิงกวิสรา แก่นโส  136  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1439  เด็กหญิงเกวลีน คลังนุ่ม  148  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1440  เด็กชายอัครเดช เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  150  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1441  เด็กชายศุภวิชญ์ สีกล้า  164  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1442  เด็กชายจิรายุ เทพทัน  19/2  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1443  เด็กชายปกรณ์ เกิดพิทักษ์  55/3  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1444  เด็กหญิงณัฐธิดา เทียมจันทร์  67/1  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1445  เด็กหญิงญารินดา อาทรสกุลยศ  68/1  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1446  เด็กหญิงวรัญญา เสืออินทร์  70/2  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1447  เด็กหญิงปภาวดี วิญญกูล  85/3  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1448  เด็กหญิงสุดารัตน์ รอดทรัพย์  100/1  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1449  เด็กชายชรินรัตน์ มีแก้ว  16/1  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1450  เด็กชายธนกร ประสาทแก้ว  93  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1451  เด็กชายกิตติคุณ ใยเทศ  121/1  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1452  เด็กหญิงวรรณวริณ สุวรรณวัตร์  142  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1453  เด็กหญิงเพ็ญประภา ชุ่มพงษ์  170  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1454  เด็กชายภาคิน ดีพร้อม  229  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1455  เด็กชายชยานนท์ บ้านศิลา  52  2  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1456  เด็กหญิงเปมิกา ด้วงอ่อน  30  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1457  เด็กหญิงกนกพร บุญมี  107/1  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1458  เด็กชายวุฒิภัทร ใจเกี๋ยง  128/1  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1459  เด็กหญิงอชิรญาณ์ มิ่งขวัญ  138  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1460  เด็กชายไรวินทร์ มิ่งขวัญ  140  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1461  เด็กชายนราวุฒิ นาคะ  154/1  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1462  เด็กหญิงทัญยพร ชัยพิพัฒน์  167  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1463  เด็กชายพิทักษ์ชัย กลิ่นเทียน  17/1  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1464  เด็กชายสุวิจักขณ์ จาดแจ้ง  73/2  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1465  เด็กชายธนภัทร เกิดศรี  78  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1466  เด็กหญิงณัฐฐา พ้นภัย  83/2  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1467  เด็กชายปัณณทัต รุ่งราศรี  138/1  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1468  เด็กชายวระวีฐ์ ไชญประสิทธิ์  145/2  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1469  เด็กชายน้ำเพชร อ่ำสกุล  162  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1470  เด็กหญิงภูมิใจ มาสุ  176/1  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1471  เด็กชายศรัณย์ภัทร แก้วนุ่ม  193/1  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1472  เด็กหญิงณัฐพร สุราษฎร์  198  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1473  เด็กหญิงณัฐนันท์ ปวัฒน์สุข  201  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1474  เด็กหญิงนารีรัตน์ ชาหอม  50  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1475  เด็กชายอดุลเดช โพธิ์เพชร  94  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1476  เด็กหญิงศุภสุตา ศรีจันทร์  141  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1477  เด็กชายจิรายุ เรขะวัฒนะ  144  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1478  เด็กชายศตคุณ อาจเอี่ยม  146  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1479  เด็กชายกันตพงศ์ หาญปราบ  147  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1480  เด็กชายธนภูมิ แจ่มจิตร์  53  7  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1481  เด็กหญิงนัธมน สำมะณี  56  7  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1482  เด็กชายอุดมชัย เสมอใจ  52/2  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1483  เด็กชายจิรายุ สุริโย  77/1  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1484  เด็กชายนัธทวัฒน์ เรืองมาลัย  80  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1485  เด็กหญิงกัญชพร พ่วงรักษ์  86  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1486  เด็กชายชัยภัทร อยู่สำราญ  118/1  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1487  เด็กชายชนานันท์ เรืองมาลัย  133  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1488  เด็กชายณัฐรัตน์ จูสอน  136/2  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1489  เด็กหญิงกัลยกร สวนทอง  169  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1490  เด็กชายคุณานนท์ ใหลประดิษฐ์  167  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1491  เด็กชายพัชรพล ศรีแก้ว  19  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1492  เด็กชายศุภกร พลศรี  21  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1493  เด็กหญิงฌาวิมล ชูคำ  35  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1494  เด็กชายพนธกร ประสาทแก้ว  56  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1495  เด็กหญิงศิวาพร ไพรสุวรรณ  96  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1496  เด็กหญิงนภาวดี ศักย์สอนเกตุ  157  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1497  เด็กชายวิชยุตม์ วัดทัพ  180/2  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1498  เด็กหญิงอภิชญา ปานแม้น  225  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1499  เด็กชายนภัสสร ชูสงค์  234/1  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1500  เด็กชายกิติคุณ สุขสุภาพ  9  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1501  เด็กชายปิยะมินทร์ ช้าอยู่  18  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1502  เด็กชายณรงค์ชัย สายหยุด  51  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1503  เด็กชายพชรพล บุญอินทร์  59  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1504  เด็กชายชญานนท์ ต่ายพูล  77  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1505  เด็กหญิงนันทิพร ม่วงเพ็ช  84  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1506  เด็กชายชยพล จันทน์เทศ  107  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1507  เด็กชายธฤต อินทรรัตน์  139/8  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1508  เด็กชายธนภพ สูงงาม  170/1  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1509  เด็กหญิงปารวีย์ สูงงาม  171  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1510  เด็กหญิงอชิรญาณ์ ขำทอง  45  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1511  เด็กหญิงณัฐนรี เกตุโกมุท  96  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1512  เด็กหญิงกมลเนตร ม่วงช้าง  120  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1513  เด็กชายไชยพัฒน์ พ่วงกลัด  138/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1514  เด็กหญิงณัฐธิดา คงเพชรศักดิ์  193/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1515  เด็กหญิงเกวลิน อัมราบุตร  218  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1516  เด็กหญิงทวินันท์ จันทรา  220/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1517  เด็กหญิงทิฐินันท์ จันทรา  220/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1518  เด็กชายธนาธิป ศักดารักษ์  244  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1519  เด็กชายนันทชัย บุญแต้ม  5/1  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1520  เด็กหญิงสุทธญาณ์ มีเดช  38  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1521  เด็กชายอภิวิชญ์ มากพูน  72/1  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1522  เด็กหญิงอภิชญา มากพูน  72/1  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1523  เด็กหญิงวัลพร จันทวงศ์  128  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1524  เด็กชายธนบดี ท้วมจู  43  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1525  เด็กชายพงษภัสส์ เกิดยอด  110  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1526  เด็กชายรุจิภาส มีวงษ์  36  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1527  เด็กหญิงพิชชาพร ขวัญเผือก  54/6  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1528  เด็กชายภูวเดช ชัยฤทธิ์  72/9  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1529  เด็กชายธาวิน จิ๋วไขว้  87  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1530  เด็กหญิงณัฐชา รอดอยู่  8/2  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1531  เด็กหญิงปุญญิสา เอี่ยมอำพันธุ์  54/2  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1532  เด็กหญิงธนัญญา พ่วงเพิ่ม  59  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1533  เด็กชายสิทธิชัย ชุ่มจุ้ย  61/3  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1534  เด็กชายกษิดิศ นิลสุวรรณ์  74  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1535  เด็กหญิงณิชชา ฤทธิเกิด  134/1  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1536  เด็กชายตริณพัฏฐ์ แจ้งจิตร  151/1  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1537  เด็กหญิงศิรภัสสร เหรียญทอง  158  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1538  เด็กชายฐีรวัฒน์ โพล้งคง  234  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1539  เด็กชายพิชชากร เกิดบุญ  269  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1540  เด็กชายปิยะพัฒน์ นามสิน  30/1  1  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1541  เด็กชายปัณณทัต ขุนเจริญ  52/2  1  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1542  เด็กชายณัฐวัฒน์ มั่นคง  140  1  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1543  เด็กชายสรวิชญ์ กล่ำถึก  148  1  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1544  เด็กชายณัฏฐพล อ่วมเจริญ  210/1  1  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1545  เด็กชายกิตติธัช ชัยอำนาจ  37  2  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1546  เด็กหญิงณัฏฐกานต์ จั่นนิล  75/2  2  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1547  เด็กหญิงกาญจนา ราชกิจ  85  2  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1548  เด็กหญิงปพิชญา สิงห์ตง  90  2  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1549  เด็กหญิงอัญชลีรักษ์ สุรัตน์  6  3  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1550  เด็กหญิงจันทกานต์ เมาะราศรี  65  3  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1551  เด็กชายภูมินทร์ นามแย้ม  77/1  3  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1552  เด็กชายกีรติ ยวงเงิน  85/2  3  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1553  เด็กชายกรรวี พราหมณ์จินดา  91/3  3  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1554  เด็กหญิงอรุณรัตน์ ฤกษ์ศม  130  3  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1555  เด็กชายสิทชัย วันหลุมข้าว  1  4  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1556  เด็กชายชัยพร บุญสิงห์  53/1  4  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1557  เด็กหญิงเกวลิน คุ้มปรางค์  79  4  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1558  เด็กชายจิรายุ สุนา  242/3  4  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1559  เด็กชายมงคล เพ็ชร์หนู  282  4  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1560  เด็กหญิงนรมน รื่นสอน  504/1  4  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1561  เด็กหญิงณัฐธิดา บัวพลับ  4/4  5  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1562  เด็กชายบดินธร เขียวสอาด  22  5  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1563  เด็กหญิงปณิตา จันทร์อาจ  27  5  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1564  เด็กชายกฤตนัย พันธุ์เกตุ  31/1  5  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1565  เด็กชายปยุต แก้วสวรรค์  39  5  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1566  เด็กชายวงศธร เย็นอ่วม  41  5  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1567  เด็กหญิงพลอยชมพู ทองใบ  73/1  5  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1568  เด็กหญิงพัชรินทร์ ผลขวัญ  108  5  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1569  เด็กหญิงจีรวรรณ จันสว่าง  156/6  5  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1570  เด็กหญิงชญาภา พ่วงชาวนา  159  5  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1571  เด็กหญิงเนตรทิพย์ นาคชุ่ม  55/2  6  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1572  เด็กชายกฤตภาส แสงนุ้ย  62/1  6  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1573  เด็กหญิงณัฐชา ชายะกุล  90/4  7  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1574  เด็กหญิงศศิประภา ดอกเทียน  92/2  7  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1575  เด็กชายณิชารีย์ สีนวน  103/1  7  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1576  เด็กหญิงกัญญาภัทร ตาดโท้  151/1  7  ทต.บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท
1577  เด็กชายฐานพัฒน์ แก้วประเสริฐ  17  2  ต.โพนางดำตก/ทต.โพธิ์พิทักษ์  สรรพยา  ชัยนาท
1578  เด็กชายอนุชิต รูปสะอาด  162/2  2  ต.โพนางดำตก/ทต.โพธิ์พิทักษ์  สรรพยา  ชัยนาท
1579  เด็กชายปภาวิชญ์ ภูพนาแสง  190/2  2  ต.โพนางดำตก/ทต.โพธิ์พิทักษ์  สรรพยา  ชัยนาท
1580  เด็กชายปราน ทองมัน  193  2  ต.โพนางดำตก/ทต.โพธิ์พิทักษ์  สรรพยา  ชัยนาท
1581  เด็กหญิงอัจฉราพร ภู่พันธ์  195  2  ต.โพนางดำตก/ทต.โพธิ์พิทักษ์  สรรพยา  ชัยนาท
1582  เด็กชายธนวัฒน์ อ่อนคำ  199/1  2  ต.โพนางดำตก/ทต.โพธิ์พิทักษ์  สรรพยา  ชัยนาท
1583  เด็กหญิงนพรัตน์ จันทรังษี  214  2  ต.โพนางดำตก/ทต.โพธิ์พิทักษ์  สรรพยา  ชัยนาท
1584  เด็กหญิงวรรณิดา เหลือแต่เงิน  269/1  2  ต.โพนางดำตก/ทต.โพธิ์พิทักษ์  สรรพยา  ชัยนาท
1585  เด็กหญิงดาเนียร์ เอี่ยมสอาด  275/1  2  ต.โพนางดำตก/ทต.โพธิ์พิทักษ์  สรรพยา  ชัยนาท
1586  เด็กชายจิราพัชร วิลัยขำ  278/1  2  ต.โพนางดำตก/ทต.โพธิ์พิทักษ์  สรรพยา  ชัยนาท
1587  เด็กหญิงณัฐณิชา ปั้นจันทร์  333/2  2  ต.โพนางดำตก/ทต.โพธิ์พิทักษ์  สรรพยา  ชัยนาท
1588  เด็กชายธนัท พลอยพรหม  4  3  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1589  เด็กหญิงพัทธนันท์ เกิดสิน  17  3  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1590  เด็กหญิงนวพร โตเจริญ  29/4  3  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1591  เด็กชายภาคินัย เกิดศักดิ์  62  3  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1592  เด็กหญิงสุพิชญา สังข์คำ  89/2  3  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1593  เด็กหญิงเนชิญา ศรีตะเขต  106  3  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1594  เด็กหญิงทักษอร ศรีเงิน  184/2  3  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1595  เด็กหญิงธนมวรรณ สุขสงวน  201  3  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1596  เด็กชายปารเมศ ยาวิเลิง  214  3  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1597  เด็กชายอาณุสรณ์ เรืองรอด  225  3  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1598  เด็กชายกันยกร ใยกูล  234  3  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1599  เด็กชายปัณณวิชญ์ อ่องลออ  237  3  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1600  เด็กหญิงญาณิน หนูพรหม  187  4  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1601  เด็กหญิงกวิสรา มาฆพัฒนสิน  205/1  4  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1602  เด็กชายชวนากร ภู่ระหงษ์  247  4  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1603  เด็กหญิงมัชชาภา ม่วงสว่าง  268  4  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1604  เด็กหญิงแพรวา ยุ่งยิ่ง  296  4  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1605  เด็กหญิงวิภาพร ทับเล็ก  297  4  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1606  เด็กหญิงสิรินดา ชัยประสิทธิ์  309/7  4  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1607  เด็กหญิงอริญยา พินิจจันทร์  363  4  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1608  เด็กหญิงกมลรัตน์ โปร่งฟ้า  70/2  5  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1609  เด็กชายกิตติภาพ โพธิ์เพ็ชร์  93  5  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1610  เด็กชายศุภวิชญ์ บุญฤทธิ์  112/3  5  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1611  เด็กชายวชิรวิทย์ วงค์เชียงขวาง  138  5  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1612  เด็กชายชัยปฏิวัต พุ่มแจ้ง  142  5  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1613  เด็กชายวรายุทธ เทศธรรม  148/1  5  ต.สรรพยา/ทต.สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1614  เด็กหญิงไอรดา อยู่รอด  97  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1615  เด็กชายณฐกร นาคชุ่ม  100  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1616  เด็กหญิงกรณิสา ด้วงช้าง  106  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1617  เด็กชายวิภัทรพล วินิจ  115  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1618  เด็กชายเกียรติ์กวิน ทองรอด  123  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1619  เด็กหญิงสุกัญญา จี่มุกข์  197  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1620  เด็กชายณัฐนนท์ บุญหลักคำ  201/2  1  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1621  เด็กชายธีรภัทร จัดม่วง  103  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1622  เด็กหญิงชนัญชิดา จิ๋วแหยม  120  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1623  เด็กชายวีรภัทร คงแสง  124/1  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1624  เด็กหญิงสุพัฒตรา ปันคำ  141/1  2  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1625  เด็กหญิงพิชชาพร พระแก้ว  4  5  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1626  เด็กชายจิรศักดิ์ สมสี  2  6  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1627  เด็กหญิงมินตรา ชื่นจันทร์  12/1  6  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1628  เด็กชายรุ่งโรจน์ หนูพรหม  58  6  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1629  เด็กชายอรรคพล พุดแก้ว  12  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1630  เด็กหญิงพัชรพร ยอดอาจ  20/2  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1631  เด็กชายชัยวัฒน์ เชี่ยวชาญ  22  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1632  เด็กชายณัฏฐ์ธกรณ์ ฐิติโชติวิวัฒ  39  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1633  เด็กหญิงกัญญาวีร์ เป้าเอี่ยม  98  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1634  เด็กชายจิรายุ ศิลลา  117  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1635  เด็กชายธีราทร เสือเปีย  123/1  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1636  เด็กชายณัฐภาคิน บินกาซัน  171  7  สรรพยา  สรรพยา  ชัยนาท
1637  เด็กชายกฤษณะภัทร เกิดดี  104/2  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1638  เด็กชายจิตติพัฒน์ อินทร์เพชร  118/5  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1639  เด็กชายรพีภัทร เรืองมี  137/1  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1640  เด็กหญิงภูริชญา บิ่นบัว  157/2  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1641  เด็กชายอติคุณ เพ็งระกา  168/6  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1642  เด็กชายณัฐวรรธน์ ทองดอนเนียม  176  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1643  เด็กชายดนยภัทร หน่อทอง  179  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1644  เด็กชายศักดิธัช ฉัตร์ทิม  182/2  1  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1645  เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดวงแก้ว  20/1  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1646  เด็กหญิงณัฏฐกานต์ นันตา  75  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1647  เด็กชายปิญพนธ์ หนูประเสริฐ  97/2  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1648  เด็กหญิงวิภวานี กลิ่นเทียน  149/1  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1649  เด็กชายโภควินท์ กล่ำถึก  150  2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1650  เด็กหญิงธัญทิพย์ สัมฤทธิ์ดี  20  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1651  เด็กหญิงคณิตา ปรีเปรม  58  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1652  เด็กชายธนา ธรรมวิเศษ  77/4  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1653  เด็กชายฐิติกร สกุลรัง  118  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1654  เด็กชายพิทวัส แก้วนิสัย  170/3  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1655  เด็กชายภาคิน เจตนะจิตร  170/4  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1656  เด็กชายเหนือสมุทร ขุนเจริญ  171  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1657  เด็กหญิงสวรรยา ชินโชติ  172/1  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1658  เด็กหญิงสุธีมนต์ คงคา  191  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1659  เด็กหญิงสุพิชชา เนียมแพ  200/1  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1660  เด็กชายพรลภัส ช่างเรือนกุล  206/1  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1661  เด็กชายชัชวรากร พัดทองคำ  261/1  3  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1662  เด็กชายกรวิชญ์ สุภศรี  8/4  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1663  เด็กหญิงพิชญา สายทองคำ  32/1  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1664  เด็กหญิงธีรดา รสแดงชาติ  52/3  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1665  เด็กชายปวิชญา อู่ตะเภา  111/2  4  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1666  เด็กหญิงโชติกา ปราบพาล  127  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1667  เด็กชายคมธรรม เกตุสมบูรณ์  149/1  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1668  เด็กชายนราวิชญ์ คุ้มปรางค์  180  5  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1669  เด็กชายบุณณวิช สุขชื่น  206  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1670  เด็กหญิงจันทรกานต์ บุญเล็ก  215/3  6  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1671  เด็กหญิงภาวินี คำนิล  1  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1672  เด็กชายทัตเทพ แทนนรินทร์  9/2  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1673  เด็กหญิงกัญชลิกา สังเงิน  32  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1674  เด็กหญิงชนกานต์ ถมยา  45  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1675  เด็กชายชิษณุพงษ์ มูลเจริญ  56/3  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1676  เด็กหญิงธนารีย์ มาอินทร์  66  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1677  เด็กหญิงพิชญธิดา ใจเที่ยง  100  7  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1678  เด็กชายวรินทร แก้วสอน  20/2  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1679  เด็กหญิงกนกพร ฉ่ำผล  65  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1680  เด็กชายภูมินทร์ ทาระวัต  74/2  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1681  เด็กหญิงมนัสยา เอี่ยมถ้วย  80  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1682  เด็กชายพรธนเกียรติ ไชยเขียว  81  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1683  เด็กชายนันทภพ แสวงนอก  117  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1684  เด็กชายไชยอนันต์ จันทร์พรม  164/1  8  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1685  เด็กหญิงกนกพร สุขโข  15  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1686  เด็กหญิงกนกพรรณ สุขโข  15  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1687  เด็กหญิงสุธาสินี กาบทอง  23/1  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1688  เด็กชายธนดล ลอยเลี้ยง  36/3  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1689  เด็กชายณัฐวุฒิ พรมยา  42/1  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1690  เด็กหญิงพิชญาพร บัวเขียว  63  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1691  เด็กชายชัชฤทธิ์ กล่ำชัย  68/2  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1692  เด็กชายวัชรพล เสชัง  84  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1693  เด็กหญิงกวินธิดา วงค์หล้า  95/1  9  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1694  เด็กชายกรวิชญ์ แจ้งท้วม  190/1  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1695  เด็กชายชยางกูร สัทธาธรรม  208/1  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1696  เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วมุ้ย  222  10  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1697  เด็กหญิงปราณปรียา พึ่งสุข  18  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1698  เด็กชายอัครนันท์ สาลี  37  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1699  เด็กชายกิตติกวิน สุขรักษ์  39  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1700  เด็กชายธนากร ศิลลา  174  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1701  เด็กชายพีรดนย์ เขียนเขียว  196  11  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1702  เด็กหญิงวชิรญาณ์ ขนิษฐทอง  19  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1703  เด็กหญิงแพรวรินทร์ มีสง่า  56  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1704  เด็กชายธนกฤต ศรีไพโรจน์  71/1  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1705  เด็กหญิงกันยากร สุขเสงี่ยม  76  12  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท
1706  เด็กหญิงปัทมา โอบอ้อม  14/3  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1707  เด็กชายธีรภัทร ลอยเจียม  82/3  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1708  เด็กหญิงณิชกุล พัฒนผล  116  1  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1709  เด็กชายสุวิจักขณ์ นาคโครพ  4/2  2  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1710  เด็กชายอัครพนธ์ สังข์หรณ์  19  2  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1711  เด็กหญิงณัฎฐณิชา แสงประทุม  11  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1712  เด็กหญิงแม็กซิม เฮิร์ด  109/1  3  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1713  เด็กหญิงธัญญรัตน์ บุญมี  13/2  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1714  เด็กชายพรสวรรค์ สุภาพรม  96/3  4  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1715  เด็กหญิงกัญญาภัทร เมืองมูล  19/1  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1716  เด็กหญิงณัฐรดา เรือนปัญจะ  40/1  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1717  เด็กชายเกียรติกุล อ่ำพ่วง  64  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1718  เด็กชายณัฏฐณิช พวงแก้ว  109  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1719  เด็กหญิงธนัชพร เกิดคุ้ม  113  5  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1720  เด็กชายสุกฤษฎิ์ ลายิ้ม  19/5  6  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1721  เด็กหญิงกันย์สุดา มาสม  20/2  6  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1722  เด็กหญิงกัญญพัชร เฉยกลาง  34  6  เขาแก้ว  สรรพยา  ชัยนาท
1723  เด็กหญิงนันท์นภัส แจ้งสุข  9/2  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1724  เด็กหญิงปาณิสรา หมอยาดี  49  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1725  เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีภา  72/1  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1726  เด็กชายพิพัฒน์ แพ่งศรี  79/1  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1727  เด็กชายภูมิปัญญา ทองสะอาด  81  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1728  เด็กหญิงอรกนก เรืองกลัด  93/1  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1729  เด็กชายวัชระ สนทอง  53/3  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1730  เด็กหญิงศิวะพร ประสาทแก้ว  174  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1731  เด็กหญิงสิรินทรา เหลืองอภิชาตกุล  184  1  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1732  เด็กหญิงกรรญวรรณ จั่นหนู  379  2  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1733  เด็กชายธนพล ต่ายขาว  16/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1734  เด็กชายนันทภพ ฉิ่งเชิด  21/2  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1735  เด็กหญิงณัฎฐณิชา วงศ์ภา  47  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1736  เด็กชายธนากร บัวทอง  56  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1737  เด็กชายภัครดร คุตติโกเศศ  82/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1738  เด็กชายธนิสสร แสงประชุม  92/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1739  เด็กหญิงวรัญญา วราพุฒ  119/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1740  เด็กชายปรวัฒน์ ไหลงาม  121/3  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1741  เด็กชายภาคิน ศรีไทย  134  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1742  เด็กหญิงนภัสวรรณ ปาละวงษ์  134/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1743  เด็กชายจิราพัชร สังข์คีบ  147/3  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1744  เด็กชายทรงวุฒิ แสงฤทธิ์  148/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1745  เด็กชายนิธิกร โทพรม  171/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1746  เด็กชายปิยะพัฒน์ ศิริวัฒวงษ์  172/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1747  เด็กชายวันชัย ม่วงแจ้ง  173/1  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1748  เด็กชายธนกฤต คงเมือง  175  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1749  เด็กชายภาสวิชญ์ พงษ์สำราญ  177/5  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1750  เด็กชายนิชคุณ ภู่แพร  182  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1751  เด็กหญิงกัญญาภัค สัมพันธ์  182/2  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1752  เด็กชายพชร เพชรสงค์  182/3  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1753  เด็กหญิงธราทิพย์ แสงดอกไม้  191  3  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1754  เด็กชายณัฐวรรธน์ โพธิ์ตุ่น  22  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1755  เด็กหญิงสิริพร ขอบขัน  22/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1756  เด็กหญิงภิชญาพร คุ้มกอง  31/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1757  เด็กหญิงรุ่งทิวา ไชโย  58/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1758  เด็กชายณัฐชานนท์ ชูเอี่ยม  61  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1759  เด็กหญิงธนพร มั่นตะเถ  84/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1760  เด็กชายธนกฤต คณะศรี  93/4  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1761  เด็กชายกันต์กมล โพติยะ  114/1  4  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1762  เด็กหญิงสุภาพิชญ์ คล้ายแจ่ม  4/2  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1763  เด็กชายธนดล คล้ายแจ่ม  8/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1764  เด็กชายพุฒิเมธ จอมอุ่น  61  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1765  เด็กหญิงยศวดี ทองงาม  70  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1766  เด็กหญิงอธิติยา แสงประทุม  91/2  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1767  เด็กหญิงเกณิกา บุญแต้ม  101/1  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1768  เด็กหญิงกวินธิดา เนียมอ่อน  105/3  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1769  เด็กหญิงกัญญาพัชร เลิศขุนทด  118/2  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1770  เด็กชายชัยวิทย์ ม่วงศักดิ์  158/2  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1771  เด็กชายปองภพ พันธุ์วิทยากูล  163  5  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1772  เด็กชายจิตติพัฒน์ พวงแย้ม  3/2  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1773  เด็กชายจิรายุทธ แซมรัมย์  6  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1774  เด็กหญิงภัทรวดี ทวีวรรณ  14/1  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1775  เด็กหญิงภัทรลดา สุธาธรรม  49/2  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1776  เด็กชายสุรทิน ดีสม  57  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1777  เด็กหญิงจิราพร สอนทรัพย์  57  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1778  เด็กชายศักดิ์ชัย พุ่มโต  62/2  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1779  เด็กหญิงกนกทิพย์ พุ่มโต  62/2  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1780  เด็กชายภัทรพงศ์ โพธิ์อ่อน  67/4  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1781  เด็กหญิงเมษา ชาติรัมย์  68/2  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1782  เด็กชายธนกฤต คงดิษ  78/1  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1783  เด็กชายกัรฑกร กริตนิล  79/1  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1784  เด็กหญิงรัชปภา เลขะวัฒนะ  82  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1785  เด็กชายสุวินัย อาสมจินดา  85  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1786  เด็กชายวสวัต วิชัยมงคลกุล  87  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1787  เด็กชายกิตติธัช รอดทรัพย์  100/1  6  โพนางดำตก  สรรพยา  ชัยนาท
1788  เด็กชายณัฐพัชร์ จันทร์พ่วง  15/1  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1789  เด็กหญิงธิดารัตน์ ไกรสร  20/1  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1790  เด็กหญิงปิยะดา หน่ายอินทร์  22  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1791  เด็กหญิงชลณิชา ชัยบุรินทร์  80  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1792  เด็กชายณัฐพล จับใจ  134  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1793  เด็กชายภัทรพล บัวตูม  151/1  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1794  เด็กหญิงปรียาภรณ์ นุ่นประสิทธิ์  172/1  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1795  เด็กชายณัฐพัชร ไม้คำ  176/1  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1796  เด็กชายธนภัทร นาคทรัพย์  206  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1797  เด็กชายภูตะวัน พงศ์พนัส  235  1  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1798  เด็กหญิงวนัชพร วัฒนะ  12  2  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1799  เด็กหญิงณัชชา บิดร  86  2  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1800  เด็กชายธนกฤต สินมา  91  2  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1801  เด็กหญิงปัฐวีนันท์ อ่อนศรี  103  2  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1802  เด็กหญิงอรอุมา ปัพรังศรี  138  2  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1803  เด็กหญิงมันตรา อยู่นาน  69  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1804  เด็กหญิงปรียาดา รสเกษร  101  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1805  เด็กชายธีรฉัตร เช้าโต  128/4  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1806  เด็กหญิงจิราวรรณ เครือพันธ์  129/1  3  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1807  เด็กหญิงกัลยา ผดุงไทย  15/1  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1808  เด็กหญิงวาสนา เอี่ยมสมบูรณ์  26  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1809  เด็กหญิงจีราภา ถนอม  81  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1810  เด็กหญิงมิณารินทร์ เสือโฮก  113/1  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1811  เด็กชายพิชิตชัย เลื้ยงมณี  114  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1812  เด็กชายพงษ์สิทธิ์ สุระขัน  168  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1813  เด็กชายธนบดี เงินหอม  179/1  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1814  เด็กหญิงกัญชพร พูลสวัสดิ์  195/1  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1815  เด็กชายเมธัส สอนสังข์  198/1  4  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1816  เด็กชายธนาธิป เหลาหล่ม  24  5  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1817  เด็กหญิงสุทธินันท์ ปั้นโท้  57/2  5  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1818  เด็กหญิงศรัณย์พร สงเคราะห์  42/1  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1819  เด็กหญิงณัฐชุตา กฤษนำพก  60/2  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1820  เด็กชายธชาทัช แสนปราง  79/2  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1821  เด็กชายวชิรวิชญ์ มานิ่ม  90/1  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1822  เด็กหญิงกัญญาณัฐ คุ้มกลาง  128/1  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1823  เด็กหญิงณิชาภัทร พลอยแสง  131  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1824  เด็กชายทินภัทร วาริชา  142/2  6  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1825  เด็กหญิงสุธิดา ดวงทองคำ  4  7  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1826  เด็กชายภูตะวัน คงเขียว  29/1  7  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1827  เด็กชายวศิน ทิมห้อย  32  7  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1828  เด็กชายณพรรษศกร สำมะณี  57/1  7  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1829  เด็กหญิงวรรณวิภา จันทร์อ่ำ  82/1  7  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1830  เด็กหญิงขวัญชนก จิมจันทร์  181  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1831  เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เจริญมายุ  215  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1832  เด็กชายพิชญุตม์ บุตรศรีพันธ์  216  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1833  เด็กหญิงจิรชยา กำมันทะคุณ  218/1  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1834  เด็กชายพัชรพล อุ่นทอง  222/1  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1835  เด็กหญิงอรนันท์ หมีสา  253  8  โพนางดำออก  สรรพยา  ชัยนาท
1836  เด็กหญิงชนาภา วาริชา  29/1  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1837  เด็กหญิงอินทิรา แก้วสาคร  40  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1838  เด็กหญิงเนตรนภา เจ็กจันทึก  75  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1839  เด็กหญิงอภิรดา ประสพสิน  115  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1840  เด็กชายธนภัทร เคนิล  130  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1841  เด็กหญิงจรัญพร ผิวเณร  160  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1842  เด็กหญิงณัชชาวีณ์ แปลงยศ  194/2  1  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1843  เด็กหญิงวิชญนันท์ อิ่มเพ็ง  6/2  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1844  เด็กชายพชร วิไลลอย  34  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1845  เด็กชายรชต วิไลลอย  34  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1846  เด็กหญิงสุณัฏฐา ทิพวารี  41  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1847  เด็กหญิงพรนภา สาสะ  45/1  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1848  เด็กชายนครหลวง ปานพวง  84  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1849  เด็กชายวชิรวิชญ์ เผือกพูนผล  97/1  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1850  เด็กหญิงการเกตุ มั่งมูล  125  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1851  เด็กหญิงภัทรภร วัดทัพ  185  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1852  เด็กหญิงนิรชา สนธิวรชัย  199  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1853  เด็กหญิงพิมพ์สุภา เงินหอม  234/2  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1854  เด็กชายเอกภพ เติมทองไชย  261  2  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1855  เด็กชายณัฐพัฒน์ ดีบาง  25/2  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1856  เด็กหญิงวิภาดา ศรีบุญรักษ์  41/1  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1857  เด็กหญิงนันทิกานต์ เหมาะสมัย  44  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1858  เด็กหญิงฐิตารีย์ โพธิ  45  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1859  เด็กหญิงจิตติมา บุญอินทร์  59  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1860  เด็กชายชยพัทธ์ คนชม  65  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1861  เด็กชายนนทชัย โภชนา  95/1  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1862  เด็กชายชัชวาลย์ จันทร์นิ่ม  133  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1863  เด็กหญิงกรณัฐ ศรีดารา  139/9  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1864  เด็กชายนพสิทธ์ เสียงแหลม  141/1  3  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1865  เด็กหญิงณิชชยา มีเอี่ยม  68  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1866  เด็กหญิงชนัญชิดา คำไร้  160/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1867  เด็กหญิงวิมลมณี บุญลี้  161/1  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1868  เด็กชายชยพล การสมทบ  239  4  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1869  เด็กหญิงอติพร ปันธรรม  15/1  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1870  เด็กหญิงอภิษฎา อินอ่ำพล  47  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1871  เด็กชายธนภูมิ หนู่ฉ่ำ  81/4  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1872  เด็กชายณัฐนนท์ วิวาสวงษ์  87  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1873  เด็กชายนันทกร กล่อมจันทร์  172  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1874  เด็กชายชนสิษฏ์ กล่อมจันทร์  172  5  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1875  เด็กชายธนกร โตปาน  5/2  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1876  เด็กหญิงจรัชชนันท์ บุญเจ็ก  19/2  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1877  เด็กชายนันทพัทธ์ เอี่ยมฤทธิ์  48  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1878  เด็กชายชยพล เนตรพระฤทธิ์  125/4  6  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1879  เด็กชายปุญวิรัจน์ บุญแต้ม  37/4  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1880  เด็กหญิงปุณณดา คำโหมด  54/7  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1881  เด็กหญิงศิริขวัญ ศรีทอง  71/2  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1882  เด็กหญิงฐิตาภา ผิวเณร  86  7  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1883  เด็กชายธนวัฒน์ ธนะนิมิตร  6/1  8  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1884  เด็กหญิงมณฑาทิพย์ เซียมจีน  160  9  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1885  เด็กชายกันตพัฒน์ พรกวินรัตนชัย  185  9  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท
1886  เด็กชายอำพารัตน์ นาคพรม  190/1  9  หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท


 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท :: ผู้ดูแลระบบ :นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม & นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์