รายชื่อ และที่อยู่เด็กปฐมวัยประจำอำเภอ สรรคบุรี

ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น   3006   คน


  ชื่อตัว-ชื่อสกุล   บ้านเลขที่   หมู่   ตำบล   อำเภอ   จังหวัด
1  เด็กหญิงชัชชญา เชื้อตาพระ  5  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2  เด็กชายธนศักดิ์ เจือจันทร์  7  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
3  เด็กชายดนุกร คุ้มกอง  24  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
4  เด็กชายพีรณัฐ เงินมาก  44  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
5  เด็กหญิงณัฐณิชา โชติงาม  126  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
6  เด็กหญิงนิษชินันท์ เกิดพิทักษ์  37  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
7  เด็กชายภาคภูมิ เจแสง   117/1  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
8  เด็กหญิงณิชกานต์ ดวงตา   119/2  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
9  เด็กหญิงรติมา คงทอง  123  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
10  เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทองมัน  191  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
11  เด็กหญิงชลพินท์ ยอดไพอินทร์  201  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
12  เด็กหญิงนริศรา ทองมัน  206  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
13  เด็กหญิงปัทมาพร คงเจริ.  1  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
14  เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีแพ่ง  35  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
15  เด็กชายภัทรดนัย กลิ่นคุ้ม   39/1  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
16  เด็กหญิงนีรนารา แก่นเพ็ชร  44  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
17  เด็กหญิงโบนิตา ก้อนทอง   81/1  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
18  เด็กหญิงกันติชา บุญกมุติ  133  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
19  เด็กหญิงสิน บุญเมือง  138  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
20  เด็กชายพชรพล บุญแพ  149  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
21  เด็กหญิงณัชปทิตตา อุบลไทรย์   161/1  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
22  เด็กหญิงวาสิฐี สาปาน  206  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
23  เด็กหญิงกฤติมา ฉุนโคม  212  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
24  เด็กหญิงอริสรา สีบุญรอด  1  4  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
25  เด็กหญิงพิชญธิดา กล่ำแก้ว  35  4  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
26  เด็กหญิงสุกัญญา ตาแป   47/1  4  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
27  เด็กชายธนชัย ชายทวีป  69  4  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
28  เด็กชายโชคธนายุทธ มณฑา  93  4  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
29  เด็กชายวรากร รอดทอง  11  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
30  เด็กชายธีรภัทร คุ้มดี  15  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
31  เด็กหญิงฐนันทิกา อธิโนบุญวัฒน์  17  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
32  เด็กชายกวิน รอดเพื่อน  21  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
33  เด็กหญิงอรไพลิน เกิดแก้ว  45  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
34  เด็กชายอนุภัทร จำปาหาญ  69  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
35  เด็กชายเอกราชน้อย สมิง  22  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
36  เด็กชายภาคิน ศรีสังวรณ์  29  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
37  เด็กชายสรวิชญ์ อนันต์   36/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
38  เด็กชายจิรภัทร เทียนงาม  66  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
39  เด็กชายอนุพงค์ สุดสุวรรณ  108  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
40  เด็กชายพงศพัศ ปิ่นทอง  122  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
41  เด็กชายอิทธิพัทธ์ หนูฉ่ำ  8  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
42  เด็กชายภานุพงศ์ มณฑา  28  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
43  เด็กชายพัชรพล เที่ยงตรง  36  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
44  เด็กหญิงอินทิรา สังข์ป้อม   114/1  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
45  เด็กชายธนาธิป โตอ่อน  145  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
46  เด็กชายกันทรากร มณฑา   22/1  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
47  เด็กหญิงวรกมล อยู่ทรัพย์   23/1  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
48  เด็กชายณัฐดนัย ต้นทอง  78  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
49  เด็กหญิงศตนันท์ เพ็ชรน้อย  1  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
50  เด็กชายไกรวิชญ์ เทียนเถื่อน   2/1  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
51  เด็กหญิงวิภาพร ไกขจร   9/2  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
52  เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์สุข   9/2  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
53  เด็กหญิงปิยธิดา อินทร์ขำ   18/3  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
54  เด็กชายฉัตรมงคล แย้มกลัด   30/2  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
55  เด็กหญิงทิพย์รัตน์ สร้อยสนธิ์  148  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
56  เด็กหญิงพรรณภา เพ็งขัน  16  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
57  เด็กชายวรเวช จะปิ่น  21  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
58  เด็กชายธนวัฒนธ์ เกษประทุม   27/1  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
59  เด็กหญิงสรัญชา พรมวาด   61/1  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
60  เด็กชายปภังกร ปรางค์เทียน   70/1  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
61  เด็กหญิงจุฑามาศ บรรทัด  10  3  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
62  เด็กชายพิชญะ กุลอ่อน   12/1  4  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
63  เด็กหญิงอาทิวราห์ แก้วเอี่ยม  37  4  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
64  เด็กชายพัชรพล ดวงบุดดี  56  5  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
65  เด็กชายเตชสิทธิ์ ชุ่มนา  12  5  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
66  เด็กหญิงศศิภาพร ภู่งาม  38  5  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
67  เด็กหญิงสุรัตน์ติการ ด้วงปาน  71  5  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
68  เด็กหญิงวรกานต์ นิลย้อย  25  6  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
69  เด็กหญิงจรรยพร สิทธิปราณี   26/1  6  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
70  เด็กหญิงชนัญธิดา ม่วงมี  41  6  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
71  เด็กชายพชรกร เสนคราม  4  7  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
72  เด็กชายอภิรักษ์ แก้วทับทิม   19/1  7  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
73  เด็กหญิงลักษมี หดไทยสง  15  8  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
74  เด็กหญิงธัญญาธรณ์ เถื่อนเหลือ  63  8  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
75  เด็กชายรัชนนท์ สุขสมโมกข์   6/2  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
76  เด็กชายพงศ์พัศ เพชรัตน์  31  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
77  เด็กชายจักรพงศ์ จงกสิกิจ   39/1  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
78  เด็กหญิงพิชญา รอดย้อย   59/1  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
79  เด็กหญิงพชรมน เสนาเก่า   68/5  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
80  เด็กหญิงจิราพัชร ด้วงช้าง  80  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
81  เด็กหญิงณัฐสลิล ยาสำลี  92  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
82  เด็กหญิงสุกัญญา พูลสวัสดิ์   34/1  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
83  เด็กชายธันวา เทียนงาม  65  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
84  เด็กชายปิยวัฒน์ กาฬภักดี  67  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
85  เด็กหญิงมนินทร์สินี ขำขุด  73  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
86  เด็กหญิงมนินทร์พิมล ขำขุด  73  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
87  เด็กหญิงกนกวรรณ เทียนงาม   80/1  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
88  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แก้วร้อง  11  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
89  เด็กชายวัชรพล ล้ำเลิศ  12  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
90  เด็กชายพีรพัฒน์ ล้ำเลิศ  12  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
91  เด็กชายวัลภัทร เหลืองวิเศษ  34  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
92  เด็กหญิงกัญญาณี ประสพ  46  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
93  เด็กชายนิชนันท์ หมื่นกล้า   56/13  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
94  เด็กชายรพีภัทร ยอดดำเนิน   56/21  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
95  เด็กหญิงจินตรา โตกุล   58/1  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
96  เด็กชายธเนศวร ย่องกวาง  87  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
97  เด็กหญิงปฐมพร เย็นทรวง   102/1  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
98  เด็กหญิงดุสิตา รอดย้อย  110  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
99  เด็กหญิงณภัทร บุญมั่น  133  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
100  เด็กหญิงธาราทิพย์ ยอดดำเนิน  140  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
101  เด็กหญิงวริศรา เชนไชย  147  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
102  เด็กหญิงธัญชนก ด้วงช้าง  155  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
103  เด็กชายณัฐสิทธิ์ ยอดดำเนิน  27  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
104  เด็กหญิงกัลยกร ทองบุญ   34/1  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
105  เด็กหญิงนำโชค อินทร์คล้าย  38  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
106  เด็กหญิงนิภาพร พรมสูงเนิน  59  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
107  เด็กชายศิวพงษ์ แซ่ท้าว  61  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
108  เด็กหญิงญาณินท์ ยอดดำเนิน  81  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
109  เด็กหญิงกวินทิพย์ โพธิ์ฤทธิ์  83  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
110  เด็กหญิงวรฤทัย หมื่นศรี  113  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
111  เด็กหญิงวรันธร รักเทศ   119/2  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
112  เด็กชายปัณณธร สุวรรณ  145  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
113  เด็กชายณัฐนันท์ มนศิลป์   189/1  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
114  เด็กหญิงกัญญาวีร์ คล้ายเพ็ญ  217  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
115  เด็กชายธนกฤต ศรีสวัสดิ์   264/1  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
116  เด็กหญิงพรณิภา จันสด  316  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
117  เด็กชายธนวัฒิ ขันนา   15/6  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
118  เด็กชายวรกันต์ สิทธิวงษ์  17  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
119  เด็กชายทรงพล อังศิริ  22  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
120  เด็กชายวีรพล เชิดชู   68/1  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
121  เด็กหญิงพรธิฌา มีประเสริฐ  94  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
122  เด็กหญิงตติยา สถิตย์อยู่  124  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
123  เด็กหญิงรัตติกาล วันธัม  14  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
124  เด็กชายอิทธิพัทธ์ เสนาเก่า   34/4  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
125  เด็กหญิงกมลลักษณ์ จันทร์เที่ยง  36  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
126  เด็กชายอัครวินท์ สัมพันธ์พงษ์  36  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
127  เด็กชายธีรภัทร เดชมา  42  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
128  เด็กหญิงปณิตา จำปาทอง   54/2  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
129  เด็กชายกฤตานนท์ เนียมจำนงค์  61/33  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
130  เด็กหญิงรินรดา ลำเทียน  107  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
131  เด็กหญิงปิยภาดา เฟื่องขจร   5/8  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
132  เด็กชายไพสิฐ โอสถทอง   24/2  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
133  เด็กหญิงชวัลรัตน์ คล้ายจำแลง  49  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
134  เด็กชายศุภมิตร ขุมทอง  52  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
135  เด็กหญิงกชกร สันทัศน์  71  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
136  เด็กหญิงตรีชญานันท์ ศิริกุลสุนทร   8/4  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
137  เด็กหญิงปัญชลิกา ธะนีวรรณ์  16  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
138  เด็กชายรุ่งธนาทิพย์ ปั้นชัง   29/2  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
139  เด็กหญิงณัฐยมล ยิ้มจันทร์  34  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
140  เด็กหญิงปัญญพัฒน์ โพธิ์ชะคุ้ม  46/1  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
141  เด็กหญิงอทิตยา ยิ้มจันทร์  102  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
142  เด็กหญิงนฤมล ภู่งาม  80  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
143  เด็กหญิงนภัสวรรณ์ โพรัง  90  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
144  เด็กชายณัฐชากร กล่อมจิต  125  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
145  เด็กหญิงกชกร บุญพร  130  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
146  เด็กหญิงวรัชพร ศรีริทน  203  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
147  เด็กหญิงสุพัตรา บึงแก้ว  25  11  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
148  เด็กหญิงเขมิกา เอี่ยมฉ่ำ  23  12  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
149  เด็กหญิงลักษิกา เรืองสังข์  43  12  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
150  เด็กชายเตชินท์ ใจเย็น  86  12  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
151  เด็กหญิงฐิติญา เวียงเหล็ก   68/23  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
152  เด็กชายชัยวัฒน์ หงษ์ทอง  68/31  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
153  เด็กชายพีรพัฒน์ ชูมก  71/3  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
154  เด็กชายณัฐวรรณ เวียงเหล็ก  72/2  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
155  เด็กหญิงอมลรดา เชยจันทร์   87/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
156  เด็กหญิงภัทราวดี ภู่ปรางค์  105  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
157  เด็กชายบวรพงษ์ อำไพ   150/2  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
158  เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงพร  167  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
159  เด็กชายอดิเทพ พูลเพิ่ม   172/2  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
160  เด็กชายกฤษฎากร ทองหมี  176  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
161  เด็กชายประกายเพชร สุระภี   184/2  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
162  เด็กชายกรภัทร ขุ่นแท้  200  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
163  เด็กหญิงกชกร กันอ่ำ   221/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
164  เด็กชายชยากร ลายสุวรรณ์  234  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
165  เด็กชายธรรมรัตน์ เทียนงาม  245  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
166  เด็กหญิงชญานิศ เบ็ญจวร  256/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
167  เด็กหญิงชญานิศ ยอดหนู  302/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
168  เด็กชายสุรพัศ กลิ่นพ่วง  331  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
169  เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วเย็น  335/2  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
170  เด็กชายพงศกร บุญญะ  348  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
171  เด็กชายณัฐชนน บุญนก  352  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
172  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บัวพุ่ม  1  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
173  เด็กชายอานนท์ เกิดดี  6  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
174  เด็กหญิงฉันชนก หมื่นกล้า  53/1  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
175  เด็กหญิงวนิดา สง่าเนตร  103/2  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
176  เด็กหญิงณิชาภัทร เพ็งสกุล  138  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
177  เด็กชายกฤษฎา เนียมแก้ว  146  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
178  เด็กหญิงณิชารีย์ รอดย้อย  167  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
179  เด็กหญิงรินรดา เจริญพันธ์พิทักษ์  73  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
180  เด็กหญิงพิมพ์พิศา ปั้นเกตุ  74  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
181  เด็กหญิงสุพิชญา บุญรัตน์  82  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
182  เด็กหญิงลภัสรดา กลิ่นหอม  83  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
183  เด็กชายนิติพล พวงทอง  108  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
184  เด็กหญิงณัฐธิดา คุณบำรุง  152  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
185  เด็กชายเจษฎากร สอาดเอี่ยม  5  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
186  เด็กชายณวรัศม์ บุญยะ  20  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
187  เด็กชายณัฐภัทร ขำขำ  54  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
188  เด็กชายกิตติพิชญ์ บุญสาลี  76  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
189  เด็กหญิงจันทรัสม์ ธัญญเจริญ  100/1  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
190  เด็กหญิงชุลีกร มั่นปาน  103  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
191  เด็กชายภานุพงศ์ รักซ้อน   6/3  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
192  เด็กหญิงปัญญาพร อ้นเนียม   71/1  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
193  เด็กหญิงรวินวรกานต์ สมตัว   9/1  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
194  เด็กชายธีราทร ขำขุด  23  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
195  เด็กหญิงวรกาญจน์ ทับบุรี   26/1  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
196  เด็กชายกัมปนาท บัวเมือง  31  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
197  เด็กหญิงนัฐธิชา ทับบุรี   79/1  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
198  เด็กชายพลกฤษณ์ อยู่ชัง  98/1  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
199  เด็กชายณัฐพนธ์ กลิ่นเทียน  110  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
200  เด็กหญิงชญานันท์ เนรคอน   40/2  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
201  เด็กหญิงภัทรวดี ภู่เหล็ก  79  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
202  เด็กชายวิทยายุทธ ขำปาน  92  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
203  เด็กหญิงชนกันต์ สายสุด   97/1  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
204  เด็กชายธีรศักดิ์ ขำพร้อม  3  4  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
205  เด็กชายพีรพัฒน์ ขำพร้อม  3  4  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
206  เด็กชายจิรายุ แย้มทับ  18  4  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
207  เด็กชายกิตติภัทร ขำปาน  44  4  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
208  เด็กหญิงกัลยา กันอ่ำ  55  4  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
209  เด็กชายกัณฑ์พงษ์ สุรรัตนวัฒนะ   19/1  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
210  เด็กชายเตชินท์ คุ้มชุน  48  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
211  เด็กชายภาคิน สกุลงาม   127/1  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
212  เด็กชายภัทรพล บุญไธสง   32/1  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
213  เด็กชายณัฐมน โสพัฒน์  54  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
214  เด็กชายภัทรชัย เมืองใหญ่   71/1  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
215  เด็กชายสุรพรรดิ์ สกุลงาม  84  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
216  เด็กชายวีรวัฒน์ หมายทรัพย์   96/2  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
217  เด็กหญิงพิชญาพร ภูมชะหาร   99/2  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
218  เด็กชายยศกร วงษ์ถาวรเรือง  122  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
219  เด็กชายอภิวิชญ์ ชินธนาเรืองหิรัญ  144  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
220  เด็กชายชยพล ไกรแสง  160  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
221  เด็กชายเตชสิทธิ์ กุลอ้น  18  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
222  เด็กหญิงเพสีณี โตเรือง   38/1  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
223  เด็กหญิงวรัญญา กรานโต  58  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
224  เด็กหญิงณัฐชา จันทร์แสง  59  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
225  เด็กชายกิตตินันท์ ยิ้มศรี   72/1  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
226  เด็กชายนรภัทร ศรีแจ่ม  85  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
227  เด็กหญิงพัชรพร กรานโต  97  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
228  เด็กชายจักรพงศ์ อิ่มณี  2  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
229  เด็กชายจักรพันธ์ อิ่มณี  2  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
230  เด็กหญิงกัณศิการ ราศรีคง   3/1  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
231  เด็กชายธนกฤต กลิ่นพ่วง  21  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
232  เด็กหญิงสุกัญญา โพธิ์ฤทธิ์  30  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
233  เด็กหญิงกัญญาภัค ปั้นศรีนวล  67  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
234  เด็กชายพัฒนะ เลขะวัฒนะ  87  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
235  เด็กหญิงแพรวา พงษ์นารายณ์  92  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
236  เด็กชายธีรพัฒน์ กุลทอง  93  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
237  เด็กชายกันตพงศ์ อุบลสุข  94  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
238  เด็กชายจิระพงศ์ เชื้ออภัย  129  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
239  เด็กชายปาฎิหาญ อยู่สุข  2  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
240  เด็กชายเป็นหนึ่ง จั่นหนู   10/1  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
241  เด็กหญิงศิรินภา จั่นหนู  14  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
242  เด็กหญิงกัญจน์รัชต์ มีแสงนิล  57  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
243  เด็กหญิงพิชญธิดา เกียรตินพคุณ   83/3  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
244  เด็กชายณัฐปคัลภ์ ม่วงปรางค์   91/2  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
245  เด็กชายฐปกร วงค์บุรี   93/1  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
246  เด็กชายกฤตกร สวนตาว  181  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
247  เด็กหญิงกิตตินันท์ ทุมพร  192  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
248  เด็กหญิงจิราภา พิทักษ์อรพิมพ์  20  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
249  เด็กหญิงกมลปรีดา กังผึ้ง   32/1  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
250  เด็กหญิงศุภนุช ยอดดำเนิน  60  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
251  เด็กหญิงฐานิดา ม้วนหนู   67/1  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
252  เด็กชายศุภชัย เขียวอินทร์  78  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
253  เด็กหญิงอโณทัย อ่วมสุข  111  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
254  เด็กชายอานันธรรศ สมบัติ  121  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
255  เด็กชายอนุสรณ์ สมหวัง   12/3  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
256  เด็กชายเกล้าเกียรติ คณหาร   25/1  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
257  เด็กชายพุพิพัตรพงษ์ ภูนาเงิน   25/2  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
258  เด็กชายธนภัทร สุขโข   42/2  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
259  เด็กชายวิชิตชัย แน่นหนา  57  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
260  เด็กหญิงณัฐณภัทร แย้มทับ  76  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
261  เด็กหญิงศิริรัตน์ จูเผื่อน  101  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
262  เด็กหญิงณัฐยมล อินหอม  136  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
263  เด็กหญิงชญานิศ ไพรีรณ  14  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
264  เด็กหญิงบัณฑิตา รัตนพิชชาพร  23  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
265  เด็กชายณัฐพล ขำพร้อม   27/1  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
266  เด็กหญิงณัฐวรา จิวภาภรณ์   33/3  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
267  เด็กชายญาณพัฒน์ ไม้ดัด   45/1  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
268  เด็กหญิงเอมพิกา ด้วงกล่ำ  47  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
269  เด็กชายชุติพนธ์ ทองรอด   52/1  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
270  เด็กชายพชรพล น้อยทอง   60/1  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
271  เด็กชายปารเมศ มีสันเทียะ  67  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
272  เด็กชายกิตติกวิน โพธิ์ศรี  75  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
273  เด็กชายคณิศร ปิ่นทองคำ  76  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
274  เด็กหญิงวรรณวิสา พิมเสน   95/1  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
275  เด็กหญิงบุณยนุช อินทร์แสง  21/9  1  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
276  เด็กหญิงปริยาภัทร เพ็ชร์สุกใส  19  1  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
277  เด็กหญิงพลอยพรรณ ไทยเจริญ  21  1  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
278  เด็กชายพชรกร เวียงเหล็ก  31  1  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
279  เด็กชายจิรพัฒน์ เนียนทอง  44/1  1  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
280  เด็กชายฐิติโชค ทองเย็น  52  1  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
281  เด็กชายณฐกร จำนงคำ  71  1  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
282  เด็กชายชานนท์ กลิ่นกุหลาบ  44/2  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
283  เด็กชายจีรศักดิ์ พรมมิ  45/1  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
284  เด็กชายพิพรรธ ปุ่นแสง  50  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
285  เด็กชายพัลลภ เพ็งเพียร  103  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
286  เด็กชายณเดชน์ จันทร์แก้ว  110  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
287  เด็กหญิงนภัสสร กลางแท่น  174/1  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
288  เด็กชายคณุตน์ บุญปลูก  1/1  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
289  เด็กหญิงสาวิตรี เถื่อนบุญ  8  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
290  เด็กหญิงธนัญญา ขำปาน  23/1  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
291  เด็กหญิงพิมพ์คุณัชณ์ ปรานวงศ์  24  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
292  เด็กชายจารุวัฒน์ มั่นปาน  27  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
293  เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ ไพรธนสมบัติ  30/3  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
294  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชูอิทร์  47  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
295  เด็กหญิงจิณห์นภา พินประพัฒน์  50  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
296  เด็กหญิงพิชชานันท์ แสงสินธุ์ชัย  50/2  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
297  เด็กหญิงปภัสรา พงษ์ทนา  61  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
298  เด็กชายศุภชัย โพธิ์ฤทธิ์  84  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
299  เด็กหญิงณิศวรา อนุศาสนนันทน์  19/3  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
300  เด็กหญิงจันทิรา เลี้ยงหล่ำ  23  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
301  เด็กชายอภิวัฒน์ หริ่มแก้ว  23/1  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
302  เด็กชายภูกวิน โม้ชุบศร  76/1  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
303  เด็กชายชนันธรมีเคลือบ  11/2  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
304  เด็กหญิงกิตติกานต์ กาฬภักดี  14/1  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
305  เด็กชายภัทรวัสส์ เกตุปาน  42/2  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
306  เด็กชายจิรายุ สว่างแสง  78  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
307  เด็กชายก้องกิดากร ขำปาน  79/2  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
308  เด็กหญิงจิตติพัฒน์กานษ์ พรมทอง  82/9  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
309  เด็กหญิงอนัญพร นาคศรีสุวรรณ  102/1  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
310  เด็กหญิงฐิติรัตน์ มั่นปาน  106  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
311  เด็กหญิงปาริฉัตร หวดสันเทียะ  116/6  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
312  เด็กชายพิชิตชัย เถื่อนเหลือ  124  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
313  เด็กชายพีรณัฐ นุสีออง  153  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
314  เด็กหญิงศศิภา รักพันธ์  3  6  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
315  เด็กหญิงปรียาภัทร ชูอำไพ  7/1  6  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
316  เด็กชายภูริชาติ ช่วงชิง  13/3  6  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
317  เด็กชายวิภูษา อ่อนเฉวียง  22  6  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
318  เด็กหญิงสุภาสินี สายแวว  42789  6  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
319  เด็กชายสรวิช ร่มปรเสริฐ  42817  6  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
320  เด็กหญิงภัทรศพร อยู่สุข  41/3  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
321  เด็กหญิงกรวรรณ ศิริธร  42  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
322  เด็กชายณัฐพงษ์ พลับเกลี้ยง  48/1  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
323  เด็กชายสหรัฐ ทัพบำรุง  81  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
324  เด็กหญิงธิดารัตน์ ทัพบำรุง  81/1  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
325  เด็กชายพีรโรจน์ แพงศรีละคร  83  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
326  เด็กหญิงนภาวรรณ ฝ้าป่าน  24/2  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
327  เด็กชายวายุกุล บุญเสริม  29/2  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
328  เด็กหญิงเจนจิรา อ้นเปรม  37  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
329  เด็กหญิงกรกมล พีเอนก  56  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
330  เด็กหญิงเมษญา จรกา  59  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
331  เด็กชายณัฐคุณ ยะแสง  11/1  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
332  เด็กหญิงวรารัตน์ อินทร์อุดพ  59  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
333  เด็กชายกิตติศักดิ์ มักน้อย  60/4  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
334  เด็กหญิงปาริฉัตร สุวิมล  80/1  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
335  เด็กหญิงอรรฏา รัตนาภรณ์  89/1  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
336  เด็กชายอดิเทพ ม่วงมี  26/2  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
337  เด็กหญิงชนิดาภรณ์ ไพโรจน์นันทชัย  37/5  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
338  เด็กชายภูมิ เหล็กเพชร  51/1  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
339  เด็กชายธนภัทร สำรวยบุญทรัพย์  56  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
340  เด็กหญิงอัฐภิญญา เนียมพิมาย  58  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
341  เด็กหญิงวนัชพร มีพิมพ์  64  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
342  เด็กหญิงณิชากร เกิดแก้ว  75  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
343  เด็กหญิงกลมชนก บุญสูง  105  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
344  เด็กหญิงประภัสสร ปั้นขอม  11/1  11  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
345  เด็กชายพีรพัฒน์ เนียมพิมาย  36/1  11  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
346  เด็กหญิงกัญญารัตน์ อิ่มมณี  36/3  11  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
347  เด็กหญิงจิราภา ใจบุญ  48  11  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
348  เด็กชายก้องการุณ น้ำจันทร์  69  11  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
349  เด็กชายปริติ ภูมียิ่ง  71  11  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
350  เด็กหญิงธารวิมล ศรีชัย  4/3  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
351  เด็กหญิงปัญญานุช พิศาลวรพงศ์  20/1  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
352  เด็กหญิงอนัญญา มะยมทอง  39/2  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
353  เด็กหญิงนคนินทินี โพธ์ฤทธ์  119  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
354  เด็กหญิงเณศรา แก่นแจ่ม  127/3  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
355  เด็กชายรัฐพงษ์ โพธิ์ศรี  131  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
356  เด็กชายรัฐภูมิ โพธิ์ศรี  131  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
357  เด็กหญิงชนัญชิดา เกษรจันทร์  134  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
358  เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญมา  170  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
359  เด็กชายพรรษา พรหมเมืองใจ  179/1  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
360  เด็กชายวีระชัย เต็งประกอบกิจ  187  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
361  เด็กชายไตรรงค์ สกุลงาม  193/1  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
362  เด็กหญิงพิชญธิดา แสงเปี่ยม  194  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
363  เด็กหญิงจิดาภา เอี่ยมวิลัย  30  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
364  เด็กชายณัฐชานนท์ บานเย็น  49  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
365  เด็กหญิงบูรภัทร ศรีบำรุง  72/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
366  เด็กชายพชรกร รักษาสระ  89/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
367  เด็กชายนราวิชญ์ ขวัญศรี  90  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
368  เด็กชายนนทพัทธ์ เกิดพิทักษ์  102/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
369  เด็กหญิงศิรภัสสร งามเลิศ  132/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
370  เด็กชายพงศกร พวงเงิน  208  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
371  เด็กหญิงศิริวิมล หนูไทย  257  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
372  เด็กชายนวุฒิ มากทรัพย์  1/1  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
373  เด็กชายธนภูมิ หม่อมบ่าว  79  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
374  เด็กชายสหวัถ ดวงยีหวา  100  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
375  เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ภาคเพียน  152/1  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
376  เด็กชายณัฐดนัย พุฒหยวก  163  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
377  เด็กชายปองคุณ ก้อนทอง  64/2  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
378  เด็กหญิงสุจิตรา เภาศรี  83  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
379  เด็กชายณัฐสิทธ์ เจ็นจัด  141  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
380  เด็กชายพัสกร ช้างพาลี  30/1  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
381  เด็กชายพรรษกร ดวงยี่หวา  39  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
382  เด็กชายธีรเมธ หอมงาม  51  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
383  เด็กชายรณชัช บุญเนียม  52  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
384  เด็กหญิงปานไพลิน หมื่นศรี  62/1  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
385  เด็กชายปัญญาพล แสงทวีป  66/1  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
386  เด็กชายปัณณวัฒน์ สนิทชาติ  57/1  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
387  เด็กชายธนเดช ขาวใส  10  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
388  เด็กชายกนกพล ทองสุคนธ์  23/1  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
389  เด็กชายนาราภัทร พุฒหยวก  28/1  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
390  เด็กชายณัฐสิทธิ์ อยู่เจริญ  58  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
391  เด็กชายศิราวรรณ ทองย้อย  82  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
392  เด็กชายกวิน ศรีชนภู  104/1  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
393  เด็กชายปณธาน ปานสอง  116/1  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
394  เด็กชายเพิ่มสิน แก่นการ  136/1  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
395  เด็กหญิงศรัณย์พร กลิ่นเกษร  149/1  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
396  เด็กชายอาทิตย์ ปานขวัญ  158  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
397  เด็กหญิงคณัสนันท์ อุ่นสมัย  159  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
398  เด็กชายหฤษฏ์ แป้นขำ  173  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
399  เด็กชายวีรพัฒน์ คงเจริญ  36  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
400  เด็กชายหยกเพชร เกิดเรื่อง  46  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
401  เด็กชายกฤษณะ อ่อนศรี  54  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
402  เด็กชายณชย กิติจนาทร  75  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
403  เด็กชายจิรสิน นิบคลิบ  83/1  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
404  เด็กหญิงธนัชชา คำแดง  97/3  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
405  เด็กหญิงธัญชนก กันแคบ้ว  101  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
406  เด็กหญิงนิชากร เถื่อนเหลือ  178  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
407  เด็กชายธัญชนิต พลับเที่ยง  194  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
408  เด็กชายอภิสร ปาระธรรม  10/2  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
409  เด็กหญิงศศิพิมพ์ โพธิ์สุพรรณ  37/1  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
410  เด็กหญิงปัญชิกา ปลูกทรัพย์  42  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
411  เด็กชายปุญญพัฒน์ กลิ่นชะเอม  79/1  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
412  เด็กชายภาคิน ทองคำ  80  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
413  เด็กชายฐิติวัสส์ พรหมประเสริฐ  105  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
414  เด็กหญิงโสรยา พรมจิ๋ว  132  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
415  เด็กชายรชต เอี่ยมรอด  214  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
416  เด็กชายธนภูมิ จันทร์เจริญ  44  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
417  เด็กชายธราเทพ โฉมงาม  72  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
418  เด็กหญิงรามาวดี ใส้พงษ์  86  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
419  เด็กชายศุภวิชช์ จิ๋วเจริญ  95/1  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
420  เด็กชายสรภัทร คงแขม  113  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
421  เด็กชายรวินวัฒน์ เทียนประถัมภ์  10  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
422  เด็กหญิงวนิดา สุวรรณรงค์  10/3  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
423  เด็กหญิงสุภัสสร จันทร์สุก  27  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
424  เด็กชายณัฐกานต์ เที่ยงพลับ  32/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
425  เด็กชายธนกฤต พลับจุ้ย  73  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
426  เด็กหญิงอชรพร แก้วเลิศประสิทธิ์  78  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
427  เด็กหญิงสุภัสสร เมฆา  102/3  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
428  เด็กชายภัทรพล เอี่ยมตรอง  104/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
429  เด็กชายสตางค์ บางสนิท  127  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
430  เด็กชายประโชติ จันทร์กะจ่าง  141  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
431  เด็กหญิงแอนนาเบลล่า ปาลมูล  166  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
432  เด็กชายณัฐดนัย เลิศหงิม  183/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
433  เด็กชายตรัยคุณ เหมือนมา  225/2  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
434  เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญงาม  256  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
435  เด็กชายกินภิรมย์ ทองนิ่ม  276  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
436  เด็กชายเตนีย์ บุญเมือง  276/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
437  เด็กชายชยพล แถมเกษม  34  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
438  เด็กหญิงนภาลัย ดีอ้น  64/1  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
439  เด็กชายภูวนาท เอมศรี  68  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
440  เด็กหญิงอัชราภรณ์ พลูเหลือ  2/1  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
441  เด็กชายณภัทร ธิริ  5/1  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
442  เด็กหญิงชุลีพร บุตรบ้านราช  63/1  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
443  เด็กชายธนกร กล่ำกระยาง  76/3  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
444  เด็กชายคัคณิน ยิ้มอิ่ม  84  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
445  เด็กชายภูริทัต โตโจ  103  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
446  เด็กหญิงชาลิสา ศรีเพ็ชร  117/2  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
447  เด็กชายธนวรรธน์ พักแพรก  119/1  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
448  เด็กชายนพัตน์ การภักดี  140  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
449  เด็กหญิงอรวรรยา เพ็ชรทิพย์  44  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
450  เด็กหญิงธาริณี บำเพ็ง  57  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
451  เด็กหญิงธัญพิชชา ทองธานี  62  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
452  เด็กหญิงเบญญาภา แผ่นสำฤทธิ์  75  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
453  เด็กชายวีรภัทร สิงห์สาธร  77  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
454  เด็กชายกิตติภูมิ งามสาย  90  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
455  เด็กหญิงวรัญญา กองกุล  100/2  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
456  เด็กชายปุณยวีร์ กำจาย  14  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
457  เด็กหญิงธรนภรณ์ แสงรังสี  20/1  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
458  เด็กหญิงจิรภา มหาสมิติ  66  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
459  เด็กชายโชติวัฒน์ กล่ำรักษ์  73/2  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
460  เด็กชายนราธร หริ่มแก้ว  74  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
461  เด็กชายภัทรวิทย์ ดากลืน  75/1  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
462  เด็กหญิงกนกอร จั่นกรด  115  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
463  เด็กชายวิทวัส มีมาก  119  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
464  เด็กชายกฤติธี ดิษฏา  5/3  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
465  เด็กหญิงธวินวิภา อยู่กลิ่น  30  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
466  เด็กชายอัญชลี แสงจีน  61  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
467  เด็กชายกิตติภพ ก้อนทอง  63/2  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
468  เด็กหญิงนิชาดา บัวพุ่ม  66  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
469  เด็กชายณภัทร ยิ้มศรี  67  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
470  เด็กหญิงศิวิไลซ์ อ่ำสำอางค์  84  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
471  เด็กชายธิติกร เทียนพลับ  2  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
472  เด็กชายจักรพงศ์ แซ่ลิ้ม  16/1  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
473  เด็กหญิงพัชรภรณ์ คงนิสัย  212/1  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
474  เด็กชายกิตติพัฒน์ เพ็ชรมา  61/5  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
475  เด็กชายอมรเทพ รอดเที่ยง  63/12  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
476  เด็กหญิงพรรณภัทร ทาเวียง  64/2  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
477  เด็กหญิงเนรัญชลา บ่ายเที่ยง  79/3  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
478  เด็กหญิงวิรัญชนา มัธยมมาก  128/2  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
479  เด็กหญิงฐิตาภา แตงแดง  149/3  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
480  เด็กหญิงพิรดา บัวเพชร  169/7  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
481  เด็กชายสุกฤษฏิ์ ทองคำ  173/3  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
482  เด็กชายวันชัย หุ่นพ่วง  181  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
483  เด็กชายนิวุฒิ สิงห์นวล  214/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
484  เด็กชายจิรายุ สุดสงวน  221/6  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
485  เด็กหญิงกมลณภัทร สุวรรณเขตการ  225/8  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
486  เด็กชายบัณฑิต ชุ่มมา  225/16  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
487  เด็กชายธีรวัฒน์ มารศรี  243/6  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
488  เด็กหญิงณิชารีย์ ชื่นฤดี  255/2  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
489  เด็กหญิงวลัยภรณ์ บุญยวง  275/5  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
490  เด็กหญิงธนาธร จั่นเที่ยง  283/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
491  เด็กชายอริยธัช ยอดดำเนิน  290/8  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
492  เด็กชายจักรกฤษณ์ สุขน่วม  298/4  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
493  เด็กชายพิชญภัทร์ โมรา  302/9  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
494  เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ อ่วมสุข  311  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
495  เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทับอินทร์  379/18  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
496  เด็กชายธนวัฒน์ เกตุ ปาน  480/3  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
497  เด็กหญิงภาวิดา ภาณุโรจน์  506  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
498  เด็กชายภัคพล สีนวน  516  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
499  เด็กหญิงเรนนี่ เกษกร  545  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
500  เด็กชายลัทธพล ศรีสุวรรณ  5/6  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
501  เด็กชายนิติธร นุ่มละออง  23/1  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
502  เด็กชายจีรณะ แซ่ลิ้ม  33/6  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
503  เด็กชายณภัทรกฤช สีมี  46/1  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
504  เด็กหญิงญาณพัฒน์ พุฒมา  47/1  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
505  เด็กหญิงภูษิตา สังข์เขียว  63/1  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
506  เด็กชายกัญจน์ณพล ศรีฉ่ำ  149  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
507  เด็กชายบุญชนิต คงเพ็ชร  11/2  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
508  เด็กหญิงทิคำพร ศิลาล่อง  48/3  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
509  เด็กหญิงอาริชา ลินปราณี  64/2  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
510  เด็กชายจีรายุทธ ดาวกระจาย  3  11  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
511  เด็กชายอธิชา รอดบู่  8  11  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
512  เด็กชายณฐกฤต พลนิกร  22  11  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
513  เด็กหญิงศศิกานต์ ยิ้มเนียม  59  11  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
514  เด็กชายอดิเทพ ศรีบุญคำ  4  12  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
515  เด็กหญิงชนินาถ อ่อนแถม  7/4  12  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
516  เด็กหญิงนิชาภัทร อ้นนา  38  12  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
517  เด็กชายอธิพันธ์ เกตุนวม  31/1  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
518  เด็กหญิงชาลิสา จวนสาง  47/3  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
519  เด็กชายธนกร ปานปิ่นทอง  53  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
520  เด็กหญิงปิยาภรณ์ งามขำ  113  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
521  เด็กหญิงชุติมันต์พิพิธธน คำยอง  116  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
522  เด็กหญิงสุรัญญา พวงแย้ม  17  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
523  เด็กชายชินวุฒิ โมกล้า  37/2  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
524  เด็กหญิงศลิษา พูลพ่วง  41/4  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
525  เด็กชายกันตินันท์ จุ้ยอ่วม  51/4  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
526  เด็กชายวีรภัทร พิมพ์มา  73  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
527  เด็กชายนรภัทร ยอดดำเนิน  88/4  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
528  เด็กชายภูผา ขำหล่อ  111  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
529  เด็กชายธนภัทร จุ้ยอ่วม  114/2  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
530  เด็กหญิงรัตนากร พ่วงดี  120/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
531  เด็กชายภัสกร สิริโรจน์มณีกุล  120/4  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
532  เด็กหญิงปาณิสรา น้อยสิทธิ์  155  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
533  เด็กชายนฤพนธ์ แพ่งสภา  205  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
534  เด็กชายนพพร สุพรรณ์  16/1  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
535  เด็กชายรัชชนันท์ ยอดดำเนิน  16/5  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
536  เด็กหญิงสุพรรษา กางทอง  35/1  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
537  เด็กชายกัตภณ จันทร์สวาท  35/2  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
538  เด็กหญิงกมลชนก จันทร์สุเทพ  43/2  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
539  เด็กชายพัสกร ขุนแท้  63/3  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
540  เด็กชายกันตวิญช์ กำนนท์  71/1  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
541  เด็กชายอชิตศักดิ์ เถื่อนแท้  86/2  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
542  เด็กหญิงธัชนก วรรณตรง  89  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
543  เด็กหญิงสุชาดา อุชม  105  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
544  เด็กชายธนภัทร เสวกวิหารี  105/5  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
545  เด็กหญิงธนพร เสวกวิหารี  105/5  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
546  เด็กชายณัฏฐวุฒิ แช่มเพชร  123  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
547  เด็กหญิงนิภาพร พรีทับ  123/3  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
548  เด็กชายอภิสณัฐ อิ่มทรัพย์  12/1  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
549  เด็กหญิงสุภชา มีโต  18/1  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
550  เด็กชายนพลทราย ณัฏฐากร  58/4  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
551  เด็กชายกิตติธัช บ่วงเพ็ชร  90  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
552  เด็กหญิงปภาวดี เทียมแสง  58/2  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
553  เด็กหญิงปภาวรินท์ พรมมา  74  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
554  เด็กหญิงกัญญาภัค สีสุขสาม  77  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
555  เด็กชายปัณณวัฒน์ ศิริวุธ  118  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
556  เด็กชายธีรภัทร เมฆาธร  122  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
557  เด็กหญิงปัญญานุช ตุ้มเงิน  132  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
558  เด็กชายธนาธิป โตพิมพ์  134  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
559  เด็กหญิงอนินทิตา โพธิ์ศรี  105/1  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
560  เด็กชายนนทกร อินทร์กลัด  127  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
561  เด็กชายวชิรวิทย์ นครไทย  129/1  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
562  เด็กหญิงชัญญานุช อ้นนา  146/1  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
563  เด็กหญิงยุพาพร พุ่มจำปา  205  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
564  เด็กหญิงวรวรรณ เกิดม่วง  43  4  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
565  เด็กชายณรงค์กร ปั้นงาม  86  4  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
566  เด็กหญิงขมจิรา อินลิน  1/2  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
567  เด็กหญิงปนัดดา อำพันมณี  13  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
568  เด็กชายธเนศวร์ อุฑา  14/2  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
569  เด็กชายณัฐวัศน์ แสนพันทา  37  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
570  เด็กหญิงญาดา ศรีนวล  49/2  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
571  เด็กชายธนวัฒน์ คณะศรี  49/5  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
572  เด็กชายพุทธบุตร อิ่มจิตร์  55  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
573  เด็กหญิงบัณชิตา โมอ่อน  76/1  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
574  เด็กชายปัณณวิชญ์ เนียมอ่อน  112/1  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
575  เด็กชายศุภชัย หิรัย  39  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
576  เด็กชายจิตติพัมน์ ไป๋งาม  39/1  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
577  เด็กชายศิรากร ธัญญเจริญ  91  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
578  เด็กหญิงกมลวรรณ สกุลงาม  160  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
579  เด็กชายบารมี โพธิ์ทอง  2/1  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
580  เด็กชายศรัยภัทร์ โพธิ์สด  6/4  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
581  เด็กหญิงวิริยา ช่วยบุญ  8/2  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
582  เด็กชายอารักษ์ แพ่งกุล  22/1  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
583  เด็กชายกิตติคุณ แพ่งสภา  43/2  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
584  เด็กหญิงธนัชชา โพธิ์ทอง  61/2  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
585  เด็กหญิงมนกานต์ โสตะวงศ์  87/2  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
586  เด็กชายฐิติพร รอดเที่ยง  96/1  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
587  เด็กชายรัชสะภา สุตะคาน  73  8  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
588  เด็กหญิงพชญ์ฑิตา อ่อนศรี  19/2  9  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
589  เด็กชายธีรวัฒน์ มาตรบรรเทา  28  9  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
590  เด็กหญิงฤทัยรัตน์ บุญสาลี  69  9  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
591  เด็กชายกิตติคุณ กุลอ้น  120  9  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
592  เด็กชายกฤตภาส ปานน้อย  3/1  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
593  เด็กหญิงชุติกาญจน์ จุ้ยอ่วม  3/2  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
594  เด็กชายอุกฤษฏ์ อ่วมจุก  20  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
595  เด็กหญิงกัญญาณี อินทร์นา  42  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
596  เด็กหญิงพิมพิศา สุขใส  65  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
597  เด็กชายเอกสิทธิ์ แย้มทับ  82  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
598  เด็กหญิงรัตนาภรณ ม่วงแพร  92  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
599  เด็กชายชัยวิชญ์ แก้วภูบาล  74  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
600  เด็กชายกันตพิชญ์ กำแพงทอง  110  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
601  เด็กชายภัทรดนัย มณฑา  114  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
602  เด็กหญิงนภัสสร ปานสรวง   34/2  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
603  เด็กหญิงศลิษา นาสิงทอง  81  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
604  เด็กชายพรรษา ปลายนา  81  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
605  เด็กชายศิวกร คล้ายศรี  91  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
606  เด็กหญิงธันยพร รอดเจริญ  102  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
607  เด็กชายปองคุณ หริ่มแก้ว  107  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
608  เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุตรดี   170/1  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
609  เด็กหญิงชนันพร ทองมัน   119/3  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
610  เด็กหญิงณัฐธิดา น้อยเอี่ยม   154/1  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
611  เด็กชายวัชชิระ ศรีสด  192  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
612  เด็กชายภาณะวัฒน์ พรมคล้าย  15  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
613  เด็กชายจิรพัฒน์ คำภู   22/1  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
614  เด็กหญิงธมนวรรณ อยู่กลัด  30  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
615  เด็กชายอนุวัฒน์ อยู่คง  31  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
616  เด็กหญิงณัฐวดี สมบัติวงษ์  44  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
617  เด็กหญิงชาลิสา สุขโข  54  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
618  เด็กชายณัฏฐนิช พูลสวัสดิ์  112  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
619  เด็กชายพุทธชยันตี เค้าหาญ   164/1  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
620  เด็กหญิงพิชชานันท์ อินขำวงศ์   183/1  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
621  เด็กหญิงอารดา ม่วงศักดิ์  201  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
622  เด็กหญิงกมลชนก ศรีกล่อม  208  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
623  เด็กชายคิมหันต์ เพ็ชรทิพย์  56  4  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
624  เด็กหญิงกัญญาภัค กำแพงเพ็ชร์  68  4  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
625  เด็กชายศุภณัฐ ถุงแก้ว  84  4  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
626  เด็กหญิงณัฏฐณิตา ศรีวสุธากุล   7/2  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
627  เด็กชายปัณณวัฒน์ จุลสม   33/1  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
628  เด็กหญิงภัทรวดี อ่ำศรี  122  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
629  เด็กชายธนกร หนูไทย   5/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
630  เด็กชายชิษณุพงศ์ ชูฉลอน  18  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
631  เด็กชายสิรดนัย วงพรหม   22/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
632  เด็กชายจิรศักดิ์ หงษาวงค์  33  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
633  เด็กชายสิทธินันท์ วันสาสืบ  57  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
634  เด็กหญิงภัทรลภา กลิ่นฟุ้ง   77/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
635  เด็กชายนัทธพงศ์ อยู่เจริญ   82/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
636  เด็กหญิงบุญธิชา ขำหลง  86  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
637  เด็กชายจีรวัฒน์ เปี่ยมศิริ  93  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
638  เด็กชายณัฐชัยนนท์ แย้มชัย   108/2  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
639  เด็กชายกิตติพศ ปานนิล  131  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
640  เด็กหญิงพัทธนันท์ คุรี  139  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
641  เด็กชายพีรพัฒน์ เหมือนมา  153  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
642  เด็กหญิงเอมิกา ขวัญเมือง  59  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
643  เด็กหญิงชลดา อ่วมจุก   70/1  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
644  เด็กชายปารเมศ หมื่นกล้า  83  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
645  เด็กชายธนกฤต ไทยวี   113/1  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
646  เด็กหญิงบุณยารัตน์ ขำขา   145/1  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
647  เด็กชายกิตติภพ โพธิ์หลำ  14  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
648  เด็กชายกิตติภูมิ โพธิ์หลำ  14  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
649  เด็กชายธนธรณ์ ชุ่มน้ำค้าง  29  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
650  เด็กชายชลธี นุ่มทอง  41  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
651  เด็กชายกฤษกร เรืองสังข์   45/1  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
652  เด็กหญิงจีรนัน โมกล้า   64/1  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
653  เด็กชายพัฒนพงษ์ โพธิ์ทอง  80  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
654  เด็กหญิงกชพร กลิ่นเทียน  90  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
655  เด็กหญิงน้ำทิพย์ ดีสม  3  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
656  เด็กชายสิปปกร เทพกำเนิด   2/4  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
657  เด็กชายณัฐภูมิ จันทร์สุข   9/2  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
658  เด็กหญิงวิชุดาพร ศรีเฉลียว   9/3  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
659  เด็กหญิงธนัชพร แย้มคล้าย   66/2  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
660  เด็กชายพงศพัศ สุขโก  91  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
661  เด็กชายชัชพงศ์ โพธิ์ขำ   104/1  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
662  เด็กหญิงสุธีธิดา มณีทร   114/1  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
663  เด็กหญิงกันต์ธิดา ดีวัน  117  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
664  เด็กหญิงนฤมล ยิ้มศรี   150/1  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
665  เด็กชายธันวา วงษ์พรม  163  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
666  เด็กชายอติกันต์ ดีรักษา  18  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
667  เด็กหญิงนันท์นภัส อนุปัญญาวัฒน์  23  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
668  เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ แก้วแสงอ่อน   37/1  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
669  เด็กชายศุภณัฐ ปรีดิลก   71/2  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
670  เด็กหญิงธนพร นิ่มทอง   78/1  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
671  เด็กชายปกรณ์ นุ่มหอม   106/1  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
672  เด็กหญิงมณฑิวา แย้มกลัด  29  3  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
673  เด็กชายนรวิชญ์ ม่วงขวัญ  50  3  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
674  เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พรหมประสิทธิ์  4  4  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
675  เด็กชายชิติพัทธ์ หมื่นใจมั่น  8  5  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
676  เด็กหญิงลลิตา ทองยาลา  30  6  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
677  เด็กชายวัชรากรณ์ ดวงดี  36  6  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
678  เด็กหญิงนันทิพร รังสิมันต์รัถยา  24  7  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
679  เด็กชายดนุเดช เอี่ยมงาม   33/2  6  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
680  เด็กชายแทนคุณ ควันเทียน   58/1  8  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
681  เด็กชายวรวัฒน์ จุกระจ่าง  60  8  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
682  เด็กหญิงพรไพลิน มันพุก   3/1  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
683  เด็กชายธนพล รอดย้อย   36/2  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
684  เด็กชายรัชชานนท์ ช้ำเกตุ   57/1  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
685  เด็กหญิงวิไลวรรณ นิลวรรณ์  61  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
686  เด็กหญิงวันใหม่ กล่ำใส  1  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
687  เด็กหญิงชญานุช กล่ำใส  1  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
688  เด็กหญิงจิรัชยา สิทธิเขตกิจ   48/1  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
689  เด็กชายธนพล พูสำโรง   48/11  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
690  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โพธิ์งาม   57/1  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
691  เด็กชายนิธิภัฏ กลิ่นอุทัย  64  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
692  เด็กหญิงณัฐพร บุญพู  35  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
693  เด็กชายพิพรรธ หานปะทุม   41/2  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
694  เด็กชายจิรวัฒน์ พานล้อม   54/1  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
695  เด็กหญิงนัยนา ยอดดำเนิน   56/21  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
696  เด็กชายแอสตัน เตียม  67  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
697  เด็กชายจันทกานต์ ล้ำเลิศ  73  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
698  เด็กหญิงฟ้าลัดดา สันโสภา  83  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
699  เด็กชายวรพงศ์ ล้ำเลิศ  88  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
700  เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วจันทร์   92/4  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
701  เด็กชายสถิตคุณ บุญนา  139  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
702  เด็กชายวชิรวิทย์ ภู่ขวัญ  151  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
703  เด็กหญิงเพ็ญนภา วงษ์ภักดี  154  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
704  เด็กชายตรัยคุณ วิจารณาสิต  160  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
705  เด็กชายกัณติพัฒน์ จันทร์รุญ  31  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
706  เด็กชายสิทธิพร เถื่อนขวัญ   34/1  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
707  เด็กหญิงธัญชนก รอดย้อย  46  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
708  เด็กชายภาคิน ยวงลำใย   84/1  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
709  เด็กชายพรรศวุฒิ สังวาลรันย์  98  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
710  เด็กชายนภันต์ พวงไธสง  106  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
711  เด็กหญิงกัญญาภัค ใจเก่งดี  123  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
712  เด็กหญิงธนวรรณ ด้วงช้าง  128  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
713  เด็กหญิงพิชยดา โพธิ์พันธุ์  166  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
714  เด็กชายชลธี รอดย้อย  173  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
715  เด็กหญิงสุพรรษา มั่นคง  183  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
716  เด็กหญิงวรัญญา งามขำ  202  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
717  เด็กชายยศกร ยอดดำเนิน  208  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
718  เด็กชายเมธี เจียมพัว  225  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
719  เด็กชายเตชทัต เทียนลา  232  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
720  เด็กชายจักรกฤษ เมฆกระจาย  253  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
721  เด็กหญิงณัฎฐกานต์ กองรส   10/1  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
722  เด็กชายพิชญะ จันทมาลา   21/2  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
723  เด็กชายณัฐวัฒน์ แสงเนตร  102  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
724  เด็กชายศรัณย์ เถิ่งเฟื่อง  130  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
725  เด็กชายธนากร ไกรเพชร   1/1  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
726  เด็กชายนัฐพล ประสาทแก้ว   6/9  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
727  เด็กหญิงประภาพร ลำเพ็ง  22  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
728  เด็กชายนครินทร์ ขวัญเมือง  35  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
729  เด็กชายณัฐวัฒน์ เจริญสุขธนาศิริ  107  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
730  เด็กหญิงรมิตา คงประเสริฐ  123  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
731  เด็กชายอัครัช เที่ยงแป้น   172/1  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
732  เด็กชายชยพล บุญคุ้มครอง   10/2  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
733  เด็กชายชญานนท์ งามสมคุณ  32/2  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
734  เด็กชายสิรวิชญ์ เจียมจริต   36/1  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
735  เด็กชายกฤติภาส ด้วงช้าง  43  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
736  เด็กหญิงวรดา จำปาทอง   54/2  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
737  เด็กชายปวินท์ณวัฒน์ เดชมา  80  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
738  เด็กชายจิตติพัฒน์ ล้อมลาย  111  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
739  เด็กชายณัฐดนัย น้ำเพชร  19  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
740  เด็กชายธีระพงศ์ คมกร้า   36/2  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
741  เด็กชายชัชชัย ยิ้มจันทร์  54  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
742  เด็กชายวิชัย บุญยงค์  65  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
743  เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อินหอม   3/4  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
744  เด็กหญิงไอยริษา มั่งคั่ง   30/1  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
745  เด็กหญิงนิธิมา เภตรา   39/2  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
746  เด็กชายกลวัชร เพตรา   39/3  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
747  เด็กชายขจรศักดิ์ ศรีเพียงจันทร์  80  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
748  เด็กหญิงฎิลรพี สุขนิล  84  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
749  เด็กหญิงวรกมล อ่ำจิ๋ว  93  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
750  เด็กหญิงกัญญาณัฐ มะหนาวหวาน  73  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
751  เด็กหญิงกมลพร เอี่ยมชารี  75  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
752  เด็กหญิงสุชาวดี อ่วมสะอาด  112  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
753  เด็กชายณัฐพร โพรัง  123  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
754  เด็กหญิงวรันพร หรั่งกรุ่น  202  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
755  เด็กหญิงจินตนา เกตุปาน  1  11  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
756  เด็กชายศราวุฒิ พันธ์เอี่ยม   3/1  11  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
757  เด็กหญิงนันท์นภัส นิลทับ  39  11  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
758  เด็กหญิงวรันธร ชื่นใจฉ่ำ   7/1  12  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
759  เด็กชายกรวิชญ์ บนดิน   14/1  12  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
760  เด็กชายภูวดล ด้วงช้าง  83  12  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
761  เด็กหญิงวิรมล รอดเมือง  100  12  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
762  เด็กหญิงกันยาพร มั่นจันทร์  20  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
763  เด็กชายนิธิศภูมิ เพ็ชรทอง   68/35  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
764  เด็กชายเจษฎา บุญส่ง   68/52  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
765  เด็กชายวรพงศ์ วัดเข่ง  71  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
766  เด็กหญิงอมลวรรณ ทับแป้น  96/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
767  เด็กหญิงกนกอร ด้วงช้าง  99/2  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
768  เด็กหญิงชยุตา ขำสงค์   111/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
769  เด็กชายกันทรากร สายทอง   120/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
770  เด็กชายจิลลาภัทร หงษ์ทอง  130  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
771  เด็กหญิงฟ้ารดา สุดงาม   144/2  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
772  เด็กหญิงวิมลสิริ กองยอด   151/2  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
773  เด็กหญิงณิชกมล เพ็ชรักษ์  152  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
774  เด็กหญิงยุวดี ศิลาไสล   194/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
775  เด็กหญิงฉวีวรรณ ผ่องแผ้ว  203  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
776  เด็กชายธนกร รุ่งเรือง  214  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
777  เด็กชายอนุสรณ์ คงเอี่ยม  221  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
778  เด็กชายณรงค์ คงเอี่ยม   221/3  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
779  เด็กหญิงวิชญาพร โชติงาม  228  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
780  เด็กชายพศวัต ภูแต้มนิล   261/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
781  เด็กหญิงกันยกร เนียมปูน   263/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
782  เด็กหญิงกานมณี ศิริ   274/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
783  เด็กชายวัชรพล จอมขวัญ  336  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
784  เด็กหญิงกัญญาพัชร โค่นหร่าย  33  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
785  เด็กหญิงวิชญาดา แซ่ปึง   51/1  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
786  เด็กชายณัฎฐนันท์ หมื่นกล้า   53/1  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
787  เด็กชายณชพล คำเย็น  81  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
788  เด็กชายภูวณัฎฐ์ สินธุนาวา   113/1  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
789  เด็กหญิงกัญจน์รัชต์ เปรมพสิษฐ์  164  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
790  เด็กชายณัฐภัทร จาดแดง  141  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
791  เด็กชายยุทธกานต์ แซ่เตีย  160  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
792  เด็กชายเสกสิน ตุ้มหอม  162  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
793  เด็กชายศุภวิชญ์ อินทรชิต  17  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
794  เด็กชายพลพล ตอนยอด  75  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
795  เด็กหญิงนฤมล มั่นปาน  103  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
796  เด็กชายสุรชัย งิ้วงาม  110  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
797  เด็กหญิงกัลย์สุดา คล้ายสุบรรณ  114  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
798  เด็กหญิงขวัญนภา วงษ์สิงห์  125  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
799  เด็กหญิงณัฐณิชา คำแหง  222  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
800  เด็กชายภูปกรณ์ ศิลดี  267  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
801  เด็กชายศุภกฤต สะอาดดี  278  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
802  เด็กชายสุกฤษฎิ์ ทองประเทือง   16/1  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
803  เด็กหญิงประภัสสร จันทร์น้อย   23/2  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
804  เด็กชายธนกฤต แผ่นสำฤทธิ์  34  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
805  เด็กหญิงศุภิสรา วงษ์สีคิ้ว  44  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
806  เด็กชายพิภู กล่อมยงค์   52/1  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
807  เด็กชายเจษฎาภรณ์ กล่อมยงค์   52/1  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
808  เด็กหญิงนพเกตุ จันทร์เทพ  63  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
809  เด็กหญิงอริญากร อินทร์โต  106  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
810  เด็กหญิงวันวิภา จ่าพล  121  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
811  เด็กชายภัคดล อินทร์วารี   3/2  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
812  เด็กหญิงศศิวิมล รักไทย  24  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
813  เด็กหญิงกัญญาภัทร ทาเอื้อ   70/2  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
814  เด็กหญิงวันวิสาข์ ชนะกิจพิทักษ์กุ  72  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
815  เด็กชายนพสิทธิ์ ดวงดี   20/4  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
816  เด็กชายกวิน รุ่งตุ้ม  25  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
817  เด็กหญิงกวิน รุ่งตุ้ม   29/1  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
818  เด็กชายธนพร มณฑา  82  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
819  เด็กหญิงณัฐกฤตา ทับบุรี   84/1  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
820  เด็กหญิงพิริยากร ตาลามะนด   8/1  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
821  เด็กชายปฏิภาณ ตาลามะนด   8/1  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
822  เด็กหญิงภัทรปภา คล้ายนาค   31/3  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
823  เด็กชายชินภัทร ขำปาน  34  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
824  เด็กหญิงอภิษฎา รอดย้อย  47  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
825  เด็กชายคุณานนท์ เนียมปูน   7/2  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
826  เด็กชายพชรพล เรืองงาม  29  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
827  เด็กชายภูวเดช น้อยสำลี   65/3  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
828  เด็กหญิงกัญญ์ชัญฟัฌ พุ่มลำเจียก   88/1  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
829  เด็กชายวัชรพงค์ อินทพันธ์   101/2  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
830  เด็กชายไพฑูรย์ อนุศาสนนันท์   101/2  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
831  เด็กชายภัคพล บางจั่น  105/2  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
832  เด็กชายวัชรพงษ์เพชร บุญแก้ว  129  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
833  เด็กชายรัชชานนท์ บานชื่น  159  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
834  เด็กชายสิทธิกร กลึงในเมือง  5  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
835  เด็กหญิงเฟื่องฟ้า วันทอง   26/1  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
836  เด็กหญิงลัดดาวัลย์ วันทอง   26/1  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
837  เด็กชายธรรมนิตย์ สุชัยคณารักษ์  56  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
838  เด็กหญิงวลัยพรรณ เกตุปาน   59/1  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
839  เด็กหญิงจิรารัตน์ เคล้าศรี   4/2  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
840  เด็กชายกิติธัช บุญเจริญ   10/1  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
841  เด็กชายชินพัฒน์ เชียงเงิน   17/1  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
842  เด็กหญิงศิรภัสสร ปานน้อย   87/1  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
843  เด็กชายณัฐชนน ชาญชำนิ  88  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
844  เด็กชายพชรพงษ์ พงษ์นารายณ์  92  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
845  เด็กชายนนทพัทธ์ แก้วทิม   93/1  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
846  เด็กชายเพชรมงคล ปิ่นทองคำ  105  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
847  เด็กหญิงสุภาวิดา พลอิ่ง  108  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
848  เด็กหญิงชุติกานต์ แย้มคล้าย  129  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
849  เด็กหญิงปัญญพร ปลื้มใจ   137/1  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
850  เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ จั่นหนู   18/2  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
851  เด็กชายทนากรณ์ แย้มพรม   27/1  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
852  เด็กชายชัยพร ขันทอง   62/2  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
853  เด็กชายนครินทร์ จุ้ยทองหลาง   91/1  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
854  เด็กหญิงสุภชา จั่นหนู  116  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
855  เด็กหญิงจิรกานต์ จูงาม  128  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
856  เด็กหญิงกนกนารถ บุญมา  150  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
857  เด็กชายพงศกรณ์ จั่นหนู   160/1  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
858  เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วจงกุล  167  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
859  เด็กหญิงไพริน ทองดีมีลี   1/1  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
860  เด็กชายปิยังกูร หว่างใจธรรม  4  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
861  เด็กชายภัทรดนัย ฉิมพาลี  59  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
862  เด็กชายธรรศ์พงษ์ รัตน์ม่วงสังข์   66/1  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
863  เด็กชายธนภูมิ อุ้นวุ้น   67/3  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
864  เด็กชายศักดิ์ดาทร ทองกล่ำ   67/4  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
865  เด็กชายพุฒิพงศ์ เนียมทอง   71/1  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
866  เด็กชายณภัทร ลายละเอียด  71  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
867  เด็กชายบุริศร์ เกตุแก้ว  134  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
868  เด็กหญิงวิจิตรตรา เจียมพัว  2  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
869  เด็กชายศิวกร ยิ้มจันทร์   42/3  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
870  เด็กหญิงจรินทิพย์ รอดย้อย  48  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
871  เด็กหญิงประภัสสร วรรณรังษี   63/1  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
872  เด็กหญิงธิญดา กังพึ้ง  114  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
873  เด็กชายธนวัต เกษมสุข  139  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
874  เด็กชายกิตติพงศ์ พูลสวัสดิ์  1  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
875  เด็กชายปรเมศวร อรมาตร  16  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
876  เด็กชายอภิวัฒน์ ศาลาคำ   33/2  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
877  เด็กชายรัชชานนท์ ทีปะลา  40  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
878  เด็กชายพีรพัฒน์ สารีบุตร   58/1  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
879  เด็กหญิงเบญญาภา กาแก้ว  97  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
880  เด็กหญิงวรรณวิษา กำจาย  107  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
881  เด็กชายวีรภัทร สกุลงาม  13  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
882  เด็กหญิงปพิชญา ยอดดำเนิน  18  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
883  เด็กชายเพ็ญเพ็ชร ทับบุรี  42  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
884  เด็กชายวิศรุต ดีน้อย  48  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
885  เด็กหญิงธนัญญา บุญเสริม  63  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
886  เด็กหญิงธัญเรศ กล่ำเจริญ  70  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
887  เด็กหญิงสุกานดา วัดน้อย   94/1  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
888  เด็กชายปราณวัฒน์ กล่อมเอี่ยม  172  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
889  เด็กชายปัณณวิชญ์ เทียนงาม   39/1  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
890  เด็กหญิงศิวาพร พุทเหมือน   40/1  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
891  เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ กรผึ้ง   40/2  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
892  เด็กหญิงสุภาวดี ไวว่อง   40/3  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
893  เด็กชายสืบสกุล ศรีฉ่ำ  54  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
894  เด็กหญิงจิตาภรณ์ บุญเสริม  76  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
895  เด็กหญิงพิมพ์ชนก บัวแก้ว  110  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
896  เด็กหญิงปิยพร เพ็ชรจั่น   39/1  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
897  เด็กชายธนกฤติ รักสอาด  50  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
898  เด็กชายรัชต ใจแสน  65  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
899  เด็กชายศตายุ พุ่มปาน  81  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
900  เด็กหญิงรวินท์น วันดี  84/2  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
901  เด็กชายธีรพัฒน์ คำน้อย  63/2  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
902  เด็กชายภิญโญ เงินลาด  77/2  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
903  เด็กชายธีรภัทร์ สุขทอง  78  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
904  เด็กชายปัณณวิชญ์ โพธิ์ขำ  98/2  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
905  เด็กชายฟ้าใส มุ่งตะคุ  99/1  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
906  เด็กชายธีรนาถ พาสุขธรรม  116  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
907  เด็กชายพัรณัฐ โตกราน  156  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
908  เด็กชายศิริมงคล กลิ่นชมภู  1  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
909  เด็กหญิงนิสา เทียนงาม  43  6  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
910  เด็กหญิงนันทพร ไวว่อง  50  6  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
911  เด็กชายรพิพัฒน์ อ้นสิงห์  61  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
912  เด็กหญิงสิรินภา กาบเครือ  1  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
913  เด็กหญิงรุจิดา จันทร์ดอกไม้  23/1  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
914  เด็กหญิงภัคชญา ศรีสมบรูณ์  34/2  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
915  เด็กหญิงชนาภา โคตธรรม  45  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
916  เด็กหญิงฐิติยา อุ่นละม้าย  11/2  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
917  เด็กหญิงฐิติยา อุ่นละม้าย  11/2  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
918  เด็กหญิงบัณฑิตา พรหมพุกต์  21/1  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
919  เด็กหญิงบัณฑิตา พรหมพุกต์  21/1  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
920  เด็กหญิงนฤมล มงคลทองคำ  39/2  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
921  เด็กหญิงนฤมล มงคลทองคำ  39/2  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
922  เด็กหญิงณัฐนิชา โทเอี่ยม  48  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
923  เด็กหญิงณัฐนิชา โทเอี่ยม  48  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
924  เด็กชายศราวิน บำรุงศิลป์  53/1  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
925  เด็กชายศราวิน บำรุงศิลป์  53/1  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
926  เด็กชายภาคิน สีชุมพล  57  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
927  เด็กชายภาคิน สีชุมพล  57  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
928  เด็กหญิงจันทรัตน์ สายสุด  67  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
929  เด็กหญิงจันทรัตน์ สายสุด  67  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
930  เด็กชายกฤษดา จีรพรต  80  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
931  เด็กหญิงชนาพร ผ่องแผ้ว  100  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
932  เด็กชายธนพร ยอดกลิ่น  102  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
933  เด็กหญิงนันทพร จุ่นเจิม  13  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
934  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จะระ  25  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
935  เด็กชายชนวัชย์ พันทวี  74  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
936  เด็กชายณัฏฐกร คุ้มสุด  88  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
937  เด็กหญิงจิตรกัญญา แสงอ่อน  27  11  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
938  เด็กหญิงแพรวา พลายประเสริฐ  70  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
939  เด็กหญิงแพรพลอย พลายประเสริฐ  70  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
940  เด็กชายฐานพัฒณ์ ลือวัฒนะ  91  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
941  เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์ สิงห์แก้ว  113/1  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
942  เด็กหญิงสุกันยา เจียมพลับ  129/2  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
943  เด็กหญิงฐปนัท แย้มทับ  131/1  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
944  เด็กชายณัฐภัทร มีเดช  139  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
945  เด็กชายวัชรพล โตจำนงค์  145  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
946  เด็กชายธีรพัฒน์ ยาโตประมา  168/1  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
947  เด็กหญิงทิพยรัตน์ คุ่ยหอม  189  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
948  เด็กหญิงณัฐณิชา พุฒหยวก  2/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
949  เด็กหญิงพัชชานนท์ แสงนุ้ย  15  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
950  เด็กหญิงฌริดา แสงนุ้ย  34/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
951  เด็กหญิงอภิสรา บุตรสามี  56/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
952  เด็กหญิงวชิรวิทย์ เข็มเพชร  71  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
953  เด็กหญิงรัตติกาล บุญสภากุล  86/2  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
954  เด็กชายชนากานต์ ขวัญศรี  90  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
955  เด็กชายเกรียงไกร ภูนาเพชร  97/2  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
956  เด็กชายพีรพัฒน์ พลับเที่ยง  103  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
957  เด็กหญิงณภัสวรรณ แสงสติ  126/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
958  เด็กชายศุภณัฐ ไชยฉาย  148  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
959  เด็กหญิงณัฏฐณิชา สาลี  149/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
960  เด็กชายณัฐพล สมมูล  149/2  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
961  เด็กหญิงภัควรรณ รอดทอง  185/2  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
962  เด็กหญิงวรัชยา มณฆา  219/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
963  เด็กหญิงตรีรัตน์ กองยอด  254  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
964  เด็กหญิงเกตน์นิภา มากทิพย์  1/1  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
965  เด็กหญิงสุภาสินี จันชื่น  63  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
966  เด็กหญิงนิชชาดา หนูไทย  64  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
967  เด็กหญิงภูริชญา นาคชุ่ม  103/1  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
968  เด็กหญิงภคพร หอมงาม  118  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
969  เด็กชายวุฒิศักดิ์ สุขมาตร  119  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
970  เด็กชายธนโชติ สาลี  138/1  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
971  เด็กหญิงณัฐณิชา ฤทธิ์ศิริ  151  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
972  เด็กชายกรดนัย เทพแก้ว  159  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
973  เด็กชายชัยโชติ รักซ้อน  207  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
974  เด็กชายศุกกฤต พุฒหยวก  14  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
975  เด็กหญิงพรปวิน์ สีกล้า  34  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
976  เด็กชายพิชชากร สุชัยรัตน์วิโรจน์  79/1  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
977  เด็กชายคชาชาติ มาสริ  90  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
978  เด็กชายธาวิน แสงพันธุ์  115  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
979  เด็กหญิงพรวิภา กล้อยลิ้ง  128  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
980  เด็กชายอินทวุฒิ หรั่งเพ็ชร์  6  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
981  เด็กหญิงชนิกานต์ ทองมี  33  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
982  เด็กหญิงพรณิชา บุญแต้ม  49  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
983  เด็กชายปุณณวิช สอนทรัพย์  3/1  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
984  เด็กชายนริศ ดวงยี่หวา  7/1  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
985  เด็กหญิงพิชชาพร เยี่ยมบุญชัย  47  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
986  เด็กชายธนากร มากทิพย์  85/1  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
987  เด็กหญิงบุณยานุช นิ่มนวล  104  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
988  เด็กหญิงวาสนา ยอดดำเนิน  105  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
989  เด็กหญิงวรัญญา มากทิพย์  110  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
990  เด็กชายกวิณภพ ปานสรวง  116  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
991  เด็กหญิงสุชานันท์ อ่วมจุก  132/2  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
992  เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองทำ  150  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
993  เด็กชายไพสิทธิ์ สิงห์สนิท  152  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
994  เด็กหญิงภัทรา อุ่นสมัย  159  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
995  เด็กหญิงวริศรา เปี่ยมรอด  162  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
996  เด็กชายธีรวัฒน์ มุงคุณ  55  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
997  เด็กหญิงณัฐธิดา อยู่ชัง  65/1  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
998  เด็กชายกิตติกวิณ นิธิโชตธนภัทร  80/1  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
999  เด็กชายณฐกร ศรีบรม  119  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1000  เด็กหญิงพาณิภัค เขียวม่วง  167/1  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1001  เด็กชายภัทรกฤต นพสันเทียะ  210  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1002  เด็กหญิงวลัยพรรณ กรงทอง  4/2  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1003  เด็กหญิงธนัชชา แตงศรี  40  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1004  เด็กชายธันวา อยู่สาลี  67/1  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1005  เด็กหญิงไอรดา กริตอรุณ  98  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1006  เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อ่อนจ้าย  100  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1007  เด็กหญิงภาวิณี ดีสม  127  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1008  เด็กชายพีรวิชญ์ บานเย็น  162/1  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1009  เด็กชายจิรสิน บุญมี  174/2  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1010  เด็กหญิงเตชินี ริบแจ่ม  185  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1011  เด็กหญิงพิชชาพร รัตนวิชัย  205  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1012  เด็กชายพีรภัทร อยู่โต  28  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1013  เด็กหญิงลภัสรินทร์ จันย้น  38  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1014  เด็กชายธนาธิป บุญเมือง  43/1  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1015  เด็กชายกษิดิศ ศรีเถื่อน  48  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1016  เด็กหญิงพรรณพิชชา สุวรรณมงคล  108  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1017  เด็กชายลภัส หมื่นศรี  2/1  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1018  เด็กหญิงธัญวรัตน์ อ่อนสาลี  16  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1019  เด็กชายศรัณย์กร ล้ำเลิศ  21  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1020  เด็กหญิงเจตนิพัทธ์ สินขาว  27/6  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1021  เด็กชายกันตพิชณ์ หีดแก้ว  72  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1022  เด็กชายจิณพัต อิทร์นิ่ม  96/2  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1023  เด็กหญิงแตรพร วงศ์ขา  126  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1024  เด็กชายศุภณัฐ ทองนิโรจน์  141/3  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1025  เด็กหญิงนาขวัญ คุ้มเปรม  165  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1026  เด็กหญิงนัทฐมล สังสว่าง  191  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1027  เด็กหญิงปภาวรินทร์ ผลสรรค์  194/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1028  เด็กชายพรภัทร ฉิมวัย  196/2  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1029  เด็กชายชินนาธิบ หงษ์ทอง  197/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1030  เด็กหญิงฐิติรัตน์ สร้อยทอง  212/4  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1031  เด็กหญิงเพชรแพรว อ่อนสำลี  212/6  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1032  เด็กชายหฤษฏ์ อาดลออ  251  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1033  เด็กหญิงเนติมา สว่างวัฒน์  19/2  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1034  เด็กชายภัทรพล ไข่นิลน์  22/1  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1035  เด็กชายกันตพงศ์ สานไซ  33/2  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1036  เด็กหญิงกัญญาพัชร จันทร์ปรี  34/1  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1037  เด็กชายธนพล ค้อมคิรินทร์  44/1  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1038  เด็กหญิงพรไพลิน โตเรือน  45  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1039  เด็กหญิงกวินธิดา ลายิ้ม  46/1  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1040  เด็กหญิงปิยรัตน์ โตอินทร์  85  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1041  เด็กชายธนดล ศรีสุวราภรณ์  100  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1042  เด็กหญิงศิวพร ปรางคลัง  1/4  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1043  เด็กหญิงสุกฤตา ศรีภิรมย์  5/1  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1044  เด็กชายบุณยกร สีสว่าว  16  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1045  เด็กหญิงมรกต ปิ่นเงิน  36/1  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1046  เด็กหญิงธรรมญมนต์ สืบศรี  49  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1047  เด็กหญิงธนัชญา เหลิงอ่อน  89  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1048  เด็กชายปภินวิช โฉมชา  114  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1049  เด็กหญิงพิชชาพร แย้มขวัญ  148  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1050  เด็กชายธนโชติ เทียนงาม  159  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1051  เด็กชายณภัทร ทองสีวัน  1/1  3  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1052  เด็กหญิงกัญญาภัค ละม้ายทอง  9/1  3  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1053  เด็กชายทินกฤต อินทร์ถาวร  51  3  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1054  เด็กชายอธิป สองเมืองสุข  2  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1055  เด็กชายคุราสิน รอดสม  123/4  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1056  เด็กหญิงอัยรดากรณ์ พรหมโต  135  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1057  เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ กล่ำรักษ์  45/1  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1058  เด็กหญิงญาณิศา ไพรดี  47/1  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1059  เด็กหญิงจิณห์นิภา ภูษิต  48/3  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1060  เด็กชายภัทรพล พรานุช  58/2  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1061  เด็กหญิงครีตภัทรื บุตรอุบล  63  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1062  เด็กหญิงภัทรวดี นาทอง  82  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1063  เด็กหญิงชนิสรา พรมมา  101  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1064  เด็กหญิงธิติมา ยะแสง  113/1  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1065  เด็กชายธีรภัทร์ ปิ่นเงิน  15  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1066  เด็กหญิงพัชรมณฑ์ ไชยยากูลวัฒน์  16/1  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1067  เด็กชายธภัทร เกิดพิทักษ์  23/2  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1068  เด็กหญิงแทนใจ มณีศรี  28  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1069  เด็กหญิงปวิชญา จันตะเภา  53/2  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1070  เด็กหญิงปณิดา โกศัยสุข  85  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1071  เด็กชายกิตติธัช ขุนทอง  107  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1072  เด็กชายการัณย์ แม้นบุญ  113/1  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1073  เด็กหญิงณัฐกฤติยา การุญญเวทย์  115  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1074  เด็กชายณภัทร ช่วยนา  132  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1075  เด็กชายสุวิจักษณ์ เที่ยงแท้อนุกู  181/1  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1076  เด็กชายสมชัย ติยะวงศ์  187  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1077  เด็กชายนิรันกร เกตุน้อย  299  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1078  เด็กชายกิตติพัฒน มั่นจันทร์  75/1  4  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1079  เด็กชายณัฐพัทธ์ คงเอี่ยม  124  4  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1080  เด็กหญิงปาริชาติ ฉัตรจะโบ๊ะ  18  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1081  เด็กหญิงพรทิพย์ แสงรัศนมี  8  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1082  เด็กชายณภัทร ทับเงิน  18/1  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1083  เด็กชายจตุภรณ์ โยแก้ว  52/1  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1084  เด็กหญิงอนุสรา พุฒเสือ  54/2  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1085  เด็กชายสรวิชญ์ เป้าทอง  55/2  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1086  เด็กชายธนดล ภู่เอี่ยม  60/2  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1087  เด็กชายพงศกร อ่วมพรม  105  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1088  เด็กหญิงนงนภัส กลิ่นเทียน  108/2  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1089  เด็กหญิงฐิตินันท์ รักเทศ  12  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1090  เด็กหญิงนวพร วิมลมุข  36/1  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1091  เด็กหญิงสาธิการิ้วทอง  45/1  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1092  เด็กหญิงพิชชานันท์ ทองแถว  60  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1093  เด็กชายทักษกร ดีพร้อม  60/3  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1094  เด็กหญิงชลณิชา ดีพร้อม  60/4  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1095  เด็กชายทัพพ์เทพ รอดเที่ยง  93  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1096  เด็กหญิงสุณิสา ขวัญมงคล  107/3  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1097  เด็กหญิงธนัญญา มั่นจันทร์  111  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1098  เด็กหญิงวิภาวี ช่วยบุญ  8/2  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1099  เด็กชายธีรภัทร การีโรจ์  8/2  8  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1100  เด็กชายธาราเทพ เจี้ยมไทย  63  8  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1101  เด็กหญิงดาลิน นาควิจิตร  9  9  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1102  เด็กหญิงกนกทิพย์ ช้างงาม  32/1  9  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1103  เด็กชายอภิโชค เพชรลักษ์  113  9  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1104  เด็กหญิงธนโชติ เพชรประยูร  23/1  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1105  เด็กหญิงณัฐวิภา เก่งกสิกิจ  35/2  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1106  เด็กหญิงสุธามาศ อยู่เจริญ  46  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1107  เด็กชายวัยวัฒน์ สงวนรันย์  83  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1108  เด็กชายกฤษกร ตรีตรง  85  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1109  เด็กชายศุภวิทย์ สอนโว  98  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1110  เด็กหญิงสโรชา บุญพูล  102  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1111  เด็กหญิงอมลวรรณ เวสานุชาติ  108  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1112  เด็กชายพีรพัฒน์ สารบุญ  5  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1113  เด็กหญิงปริยากร โตพิมพ์  14  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1114  เด็กหญิงอรณิชา บัวคลี  15  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1115  เด็กชายศุภากร ทับโพธิ์  40  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1116  เด็กชายนนธภัทร มูลศิริ  66  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1117  เด็กหญิงวิลาสินี แก้วภูบาล  74  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1118  เด็กหญิงรุ่งกวิน กลิ่นเจ๊ก  123  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1119  เด็กชายนัธทวัฒน์ ทิพรัตน์  73/1  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1120  เด็กชายธีรภัทร์ หอมชะเอม  77/1  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1121  เด็กหญิงชญานุศภัฒค์ ทองมัน  130  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1122  เด็กหญิงบณิตา สวัสดี  137/1  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1123  เด็กหญิงณิตารันดร์ โชติงาม  152/1  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1124  เด็กหญิงนฤภร อยู่สำลี   13/6  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1125  เด็กชายธราธร กันท้วม   5/1  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1126  เด็กหญิงมัธยา เพราะดี  45  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1127  เด็กหญิงศิริกานต์ เจแสง  66/1  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1128  เด็กหญิงภัทรวดี บัวเงิน  68  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1129  เด็กชายวทัญญู ชาวฟู  81/2  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1130  เด็กชายศุกลภัทร โฉมสม  116  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1131  เด็กหญิงจิตรานุช จุ้ยแจ้ง  117  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1132  เด็กชายชนาธิป จุ้มละไม้  161/3  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1133  เด็กหญิงกัญญารัตน์ มารอด  176/2  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1134  เด็กหญิงจิรัชยา คล้ายจันทร์  177  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1135  เด็กหญิงปพิชญา พุกหนู  180  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1136  เด็กชายธีรภัทร ก้อนทอง  209/1  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1137  เด็กหญิงภิญญตา พรมมา  216  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1138  เด็กหญิงกชวรรณ กล่ำแก้ว  35  4  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1139  เด็กหญิงกฤติญา จันทร์ฤทธิ์  75/1  4  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1140  เด็กชายทานี ศรีแพ่ง   13/1  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1141  เด็กชายธนัชชนม์ มุ่งดี   5/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1142  เด็กชายณัฎฐ์ชัย ช้างดี   5/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1143  เด็กหญิงพรรณภัทร พูลเสนาะ   19/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1144  เด็กชายจารุวิทย์ สาระชาติ   28/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1145  เด็กหญิงนวพรรษ ทรัพย์พลี  52  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1146  เด็กชายปารเมศ ผึ่งวัด   62/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1147  เด็กชายอภิวิชญ์ ม่วงคำ  87  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1148  เด็กหญิงสุทธินี ลุยทอง  132  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1149  เด็กชายรณวิทย์ ดวงยี่หวา  162  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1150  เด็กชายสุภวิชญ์ แสงเย็น  9809  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1151  เด็กหญิงรุ่งนภา พุ่มพวง  11  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1152  เด็กชายรัชชานนท์ นาคชุ่ม  31  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1153  เด็กชายกมลภพ อยู่ชัง  44  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1154  เด็กชายรัฐภูมิ ซุยกระเดื่อง  104  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1155  เด็กหญิงรันรินทร์ สังข์ป้อม   114/1  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1156  เด็กชายวัชรพงศ์ หงษ์ทอง  143  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1157  เด็กชายพงศกร ศรีสด  2  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1158  เด็กหญิงปพิชญา สุขทรัพย์  12  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1159  เด็กหญิงพิชญกานต์ ป้องท้าว   12/1  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1160  เด็กชายพชรพล ช้างโต   21/1  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1161  เด็กชายณัฐกฤต นรฤทธิไกร  50  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1162  เด็กหญิงดลยา อินทร์กลัด   62/1  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1163  เด็กชายดิลก อินทร์กลัด   62/1  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1164  เด็กชายธนกฤต ภาคีฉาย  65  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1165  เด็กหญิงริมา ยมนุช  102  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1166  เด็กชายอติเทพ แห้วเพ็ชร   30/3  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1167  เด็กชายอดุลวิทย์ เพ็ชรทอง  90  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1168  เด็กหญิงเกสรา อ่ำภิรมย์   118/1  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1169  เด็กชายพิชิตพงศ์ สุขโก  123  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1170  เด็กชายชัชชัย ศรีเคลือบ   27/2  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1171  เด็กหญิงปัทมาพร รอบรู้  113  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1172  เด็กหญิงวรรณพร พรมดาษ  29  3  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1173  เด็กชายธนัชพัชร์ สุโยธีธนรัตน์   1/1  4  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1174  เด็กชายอุกกฤษฎ์ ชำนาญ  6  4  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1175  เด็กหญิงณัฐณิชา ชันถม  39  5  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1176  เด็กหญิงรัชนีกร สมิงพรม  56  5  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1177  เด็กหญิงอินทิรา เกตุปาน  68  5  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1178  เด็กชายปัญจวิชญ์ ผลสุด  63  6  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1179  เด็กชายอัครวัฒน์ จกัลยา  52  8  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1180  เด็กชายสิทธิชัย ไทยวี   3/2  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1181  เด็กชายสรรเพชญ์ ฤทธิ์เกิด  19  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1182  เด็กชายพงศ์ภรณ์ งามนาท  21  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1183  เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ เล็กฉลาด  39  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1184  เด็กหญิงวรรณิษา เสือเก่า   68/12  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1185  เด็กชายภาคิน บุญเสริม  114  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1186  เด็กหญิงศรันยา เนตรจู   39/2  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1187  เด็กหญิงสุพิชญา น้ำจันทร์   48/17  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1188  เด็กชายกฤษฎา เกษสุวรรณ์   53/1  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1189  เด็กหญิงชญานิษฎ์ โพธิ์งาม   57/1  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1190  เด็กหญิงณัฐธิชา ล้ำเลิศ  12  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1191  เด็กชายธนโชติ ก้านดอกไม้  43  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1192  เด็กหญิงกุลรัศมิ์ กำเนิดคุณ   45/2  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1193  เด็กหญิงธนิดา ฉิมกรด  53  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1194  เด็กหญิงเขมจิรา ยอดดำเนิน   100/1  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1195  เด็กชายศุภกิตติ์ เกตุนวม   100/2  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1196  เด็กหญิงณิชากร ช้ำเกตุ  111  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1197  เด็กชายธนกร สวยดี   17/1  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1198  เด็กชายปิยะพร ยอดดำเนิน  22  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1199  เด็กหญิงสมิหลา ทองบุญ   34/1  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1200  เด็กชายคิรากร โพธิ์ศรี  43  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1201  เด็กชายวิทยา สุวรรณศิริ  73  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1202  เด็กหญิงชญานี ยอดดำเนิน  81  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1203  เด็กชายพงศพัศ ทรัพย์อินทร์   84/1  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1204  เด็กหญิงเมษา มุลเมือง  88  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1205  เด็กชายสุบรรณ มั่นคง  183  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1206  เด็กชายพงษ์ศุลี คำบุตร  190  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1207  เด็กหญิงพริมา รอดย้อย  193  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1208  เด็กหญิงธัญพิชชา เอมกริด  227  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1209  เด็กชายกฤษกร แก้วจันทร์ดา  235  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1210  เด็กชายปรวัฐ ป่าแฟก  237  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1211  เด็กชายภูมิพัฒน์ กลัดทรัพย์  239  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1212  เด็กชายกฤตนัย น้ำเพชร  242  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1213  เด็กชายจารุกิตติ์ ตุ้มโท   272/1  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1214  เด็กหญิงศิริวรรณ ลาไป  296  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1215  เด็กชายพัชรพล ใจตรง  300  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1216  เด็กหญิงเบญญาภา แก้วจันดา  306  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1217  เด็กชายภพธร พลนิกร  19  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1218  เด็กหญิงภคมน รอดย้อย  21  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1219  เด็กชายปิยพัฒน์ เชิดชู   58/2  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1220  เด็กหญิงวิภาพร อ่วมสุข  71  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1221  เด็กชายณฐพงศ์ โพธิศรี  101  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1222  เด็กหญิงธนพร ระลอกแก้ว   118/1  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1223  เด็กชายภาณุวัฒน์ กลิ่นมา  134  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1224  เด็กหญิงวีรินทร์ แว่นจันทร์  139  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1225  เด็กชายนพดล สุจริต  4  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1226  เด็กชายกีรติ นวลจันทร์   35/60  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1227  เด็กชายธันวา สถิตย์อยู่  124  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1228  เด็กหญิงวิจิตรา วันทอง  157  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1229  เด็กหญิงสุภิสรา แสงสว่าง   5/1  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1230  เด็กชายชานน เสนาเก่า   34/4  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1231  เด็กหญิงกวินธิดา ขำมา   36/2  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1232  เด็กหญิงกมลชนก คำสัตย์  48  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1233  เด็กชายสิทธิชัย ท้าวฟา  105  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1234  เด็กหญิงพลอยลดา คำนึง   42/3  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1235  เด็กหญิงอธิชา อยู่ทอง   57/2  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1236  เด็กหญิงประภัสสร มั่นปาน  60  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1237  เด็กชายปัณณวัฒน์ ธะนีวรรณ์  16  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1238  เด็กชายพงศธร มีรักษ์   19/1  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1239  เด็กหญิงพิชชาพา อินเอม   30/3  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1240  เด็กหญิงปิ่นมณี เกตุกัญญา  36  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1241  เด็กหญิงกัณฐิกา เพตรา   39/1  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1242  เด็กชายณัฐชนน ศุกประเสริฐ   39/2  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1243  เด็กหญิงฐิติกานต์ ขำพร้อม  64  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1244  เด็กหญิงสุณิสา เพชรจั่น  70  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1245  เด็กหญิงวิมลภัทร ขำมา  106  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1246  เด็กหญิงธนิดา พิกุลทอง  33  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1247  เด็กหญิงวิชญาพร เงินเลี้ยง  66  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1248  เด็กชายณัฐกฤต เอี่ยมชารี  75  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1249  เด็กชายสิทธิกร แจ้งอรุณ  108  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1250  เด็กหญิงพิชญภา พุกปาน   109/1  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1251  เด็กชายพัสกร คล้ายบุตร์  117  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1252  เด็กชายชนะนันท์ ราศรีคง  133  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1253  เด็กชายธนกฤต คลังสิน  138  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1254  เด็กชายราชันย์ รองงาม  150  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1255  เด็กหญิงปลายฝน ยิ้มจันทร์  215  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1256  เด็กหญิงปารมี ยิ้มจันทร์  5  11  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1257  เด็กชายภมรเทพ พวงมาลัย  16  11  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1258  เด็กชายอุชุกร อินทรีย์   13/1  12  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1259  เด็กหญิงพรพรรณ อินทรีย์   14/23  12  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1260  เด็กหญิงศรัณย์พร อู่ขุมเงิน   71/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1261  เด็กชายกิตติภูมิ กำเหนิดสูง  94  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1262  เด็กชายชุติพัฒณ์ โตพ่วง   108/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1263  เด็กหญิงลักษิกา จิกสงสาร  133  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1264  เด็กหญิงรพีพรรณ อ่อนสำลี   134/3  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1265  เด็กชายศิวกร กองสงฆ์   142/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1266  เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศิริโส   146/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1267  เด็กชายสวภัทร นรสิงห์   165/4  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1268  เด็กหญิงวิมลรัตน์ วงษ์มณี  178  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1269  เด็กชายกรรณกนก โง้วลิ้ม  178  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1270  เด็กหญิงปฐมพร ปานหว่าง   184/2  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1271  เด็กหญิงนัยน์ภัค โชติงาม  235  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1272  เด็กหญิงณัฐณิชา เทียนงาม  271  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1273  เด็กชายณัฐดนัย แสงสมิง   280/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1274  เด็กชายกิตติภณ เทพอาษา   302/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1275  เด็กหญิงสุชาดา ใจมั่น   303/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1276  เด็กชายณัฐนันท์ แก้วเย็น   335/2  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1277  เด็กชายวัชรากร จูงาม  340  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1278  เด็กหญิงญาณิศา เกษภูเขียว  343  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1279  เด็กชายวุฒิชัย ดีประดิษฐ์  350  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1280  เด็กชายอิทธิพร เถิ่งเฟื่อง  325  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1281  เด็กชายรัชชานนท์ เทียนงาม  27  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1282  เด็กชายพีรภพ ด้วงช้าง  51  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1283  เด็กหญิงณัฐณิชา ชูมก  89  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1284  เด็กหญิงพิมพกานต์ คำภูแก้ว   103/1  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1285  เด็กชายจักรภัทร จันทร์วิเศษ  105  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1286  เด็กชายพุฒิพงษ์ ภู่ระหงษ์   133/1  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1287  เด็กชายจิรวัฒน์ จันขุด  139/3  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1288  เด็กชายภัทรกร บุญรัตน์  86  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1289  เด็กหญิงนภัสสร เจริญผล  91  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1290  เด็กชายชนกันต์ บัวจูม   92/1  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1291  เด็กหญิงพิมพ์ลดา จันทวาศ  85  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1292  เด็กหญิงณัฐธิดา พันธ์วงศ์  90  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1293  เด็กหญิงกัญญาภัค สีอ่วม  104  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1294  เด็กชายจิตติพัฒน์ จันทร์สุรยวงษ  117  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1295  เด็กหญิงณิชานันท์ รอบรู้  131  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1296  เด็กหญิงสุรัมภา คำสาย  133  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1297  เด็กหญิงนันทนัท ปิ่นทอง  275  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1298  เด็กชายกิตติธัช เที่ยงแท้  300  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1299  เด็กหญิงอนันญพร เสมา  25  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1300  เด็กชายมนัสวิน ม่วงบาง  35  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1301  เด็กหญิงธนิกนันท์ ต่ายนิล   58/1  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1302  เด็กหญิงพัชรพร สุดมี  70  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1303  เด็กหญิงฟาติน   69/1  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1304  เด็กชายอาณัฐ   69/1  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1305  เด็กหญิงภัณฑิลา ทัพซ้ายขวา  20  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1306  เด็กหญิงไปรยา เทพแก้ว  26  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1307  เด็กหญิงสันห์สิริ โพธิ์ฤทธิ์  79  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1308  เด็กหญิงศิรัญญา ทับเปีย   103/1  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1309  เด็กชายสุริยาวิชญ์ จันทร์หอม   59/1  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1310  เด็กชายวรรณกร กิ่งตาล  98  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1311  เด็กชายพลวัฒน์ เสียงเสนาะ  111  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1312  เด็กชายสิงหา ละดาศรี  10  4  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1313  เด็กหญิงวัชราภรณ์ แก้วกิ่ง   47/3  4  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1314  เด็กชายวทัญญู วิไลเวทย์  100  4  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1315  เด็กหญิงฐิติรัตน์ มัครมณ์   9/1  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1316  เด็กชายกุลวัชร ปานฟัก  26  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1317  เด็กชายธารเทพ เจริญอินทร์  44  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1318  เด็กหญิงสลิลลา คุ้มขุน  48  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1319  เด็กชายปิติภัทร เย็นสำเภา  56  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1320  เด็กชายรวิภาส อ้นนา  94  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1321  เด็กหญิงปวิตา นาคปรีชา  131  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1322  เด็กหญิงเบญญาพร จันทร์หอม  138  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1323  เด็กชายเพชรสวรรณ ไกรสกุล  153  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1324  เด็กหญิงธีร์วรา ทับเงิน  154  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1325  เด็กหญิงชุติมา พุ่มเจริญ  32/1  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1326  เด็กหญิงปุณยาน์นันทร์ รองกลัด  64  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1327  เด็กชายจิรายุ สวัสดี   69/1  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1328  เด็กชายปุญญพัฒน์ รินจันทร์   83/2  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1329  เด็กชายจิชวัลเวชน์ หรั่งรอด   88/2  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1330  เด็กหญิงปริญญาพร ตวันนา   109/1  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1331  เด็กหญิงวาสิตา น้อยประเทศ   132/4  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1332  เด็กชายชินภัทร พุฒมา  156  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1333  เด็กหญิงภัทราวดี บานชื่น  159  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1334  เด็กชายคมกริช พลอยเขียว  6  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1335  เด็กชายอาชา วงค์สรวง  17  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1336  เด็กชายญาณพัฒน์ แสงแก้ว  45/1  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1337  เด็กชายจารุวัฒน์ กรานโต  58  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1338  เด็กชายเจษณรงค์ อยู่ดี   66/3  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1339  เด็กชายวัชรพล ช่างประดิษฐ์   89/1  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1340  เด็กชายจักรพรรณ์ อุบลสุข  94  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1341  เด็กชายธนพล อุบลสุข  94  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1342  เด็กชายสุรวัศ อุบลสุข   94/1  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1343  เด็กหญิงกัญญพัชร อามาตร  105  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1344  เด็กชายรฐนนท์ มุกสิพันธ์   9/1  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1345  เด็กหญิงนลินนิพา จันทะคำมา   13/1  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1346  เด็กชายภควัฒน์ ภู่งาม  30  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1347  เด็กชายนัธทวัฒน์ เนียมหุ่น   46/1  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1348  เด็กชายบารมี โพธิ์ขำ   83/1  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1349  เด็กหญิงอชิรญา มีรักษ์   83/2  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1350  เด็กหญิงอรุณวรรณ ทองเสม   84/2  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1351  เด็กชายศุภณัฐ จั่นหนู  101  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1352  เด็กชายภิญโญ บุญศรี   140/1  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1353  เด็กชายปิยะพัส วงศ์กลาง   145/1  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1354  เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ด้วงเหม  174  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1355  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นาเอก  41  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1356  เด็กหญิงจิราพัชร ไกรแสง   50/1  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1357  เด็กชายณพีภัทร ลายละเอียด  71  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1358  เด็กชายพิสิษฐ์ เขียวอินทร์   85/1  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1359  เด็กชายกนกกร รอดเมือง   104/1  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1360  เด็กหญิงพิชญาณัฎฐ์ ไชยนต์  124  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1361  เด็กหญิงกรกมล กังผึ้ง  150  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1362  เด็กหญิงนันทัชพร เจียมพัว  38  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1363  เด็กหญิงยลดา ยิ้มจันทร์   42/3  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1364  เด็กหญิงภาวิดา แย้มทับ  54  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1365  เด็กหญิงสุนิสา วงษ์คลัง  62  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1366  เด็กชายสิทธิพัฒณ์ แน่นหนา  73  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1367  เด็กชายธราธร เพ็ชรทิพย์   8/2  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1368  เด็กชายพงศ์พิชญ์ โพธิ์ศรี  13  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1369  เด็กหญิงชนัญชิดา ไพรีรณ  14  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1370  เด็กชายวรกันต์ ยิ้มคุณ   18/2  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1371  เด็กชายกิตธนา ธนะด้วง  23  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1372  เด็กหญิงกมลวรรณ เสระภูมิ   36/2  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1373  เด็กชายพลาธิป เหล่าเขตรกิจ   48/4  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1374  เด็กชายศุภกร ช่วงสกุล  66  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1375  เด็กชายฐิติวุฒิ การรูจี  79  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1376  เด็กหญิงมนัสนันท์ แสนสน  41  1  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1377  เด็กชายชยกร ปลั่งดี  80/2  1  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1378  เด็กหญิงพีรดา สกุลงาม  13  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1379  เด็กหญิงกุลภัสสร์ อนุโรจน์  62  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1380  เด็กชายพงศธร พรมมิ  64  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1381  เด็กชายทินภัทร บริบูรณ์  71  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1382  เด็กชายนฤเศรษฐ์ ปานน้อย  121  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1383  เด็กชายธนพัฒน์ กลิ่นบุญฟุ้ง  166  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1384  เด็กชายพิพัฒน์ ใจงาม  173/2  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1385  เด็กชายธเนศ บุญทองแก้ว   2/5  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1386  เด็กหญิงอินทิรา อุ้ยสิงห์  5  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1387  เด็กชายภัทรดนัย ชาภิรมย์   13/2  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1388  เด็กหญิงกัญญาสิริ ไพรธนสมบัติ  42459  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1389  เด็กหญิงชลธิวา อิ่มมณี  88  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1390  เด็กชายศุภกิจ โตเสม  102  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1391  เด็กหญิงปวริศา จันทร์เจริญ  16  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1392  เด็กชายสรยุทธ สุขสมกิจ   23/3  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1393  เด็กชายจิรายุ เกตุสถล   46/2  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1394  เด็กหญิงปนัสยา คล้ายฉิม  67  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1395  เด็กหญิงกวินทิพย์ โม้ชุบศร   76/4  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1396  เด็กชายธนฉัตร คล้ายนิ่ม  96  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1397  เด็กหญิงภัทรวรรณ เพ็งอุดม  19  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1398  เด็กชายกิตติพศ รุ่งเรืองรณชัย   79/9  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1399  เด็กชายวิชาธิปก วงษ์พานิช   95/1  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1400  เด็กหญิงกัลยพัชร์ เดชากุล   31/1  6  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1401  เด็กชายทินภัทร หล่ำสุข   1/4  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1402  เด็กหญิงชนิดาภา เกษไชย   38/1  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1403  เด็กหญิงนิลรัตน์ คำนิล   48/1  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1404  เด็กหญิงณัฐยมล ช้างคง   58/1  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1405  เด็กชายนะโม พุสุภา  78  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1406  เด็กหญิงกัลยาณิน จูบาง  82  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1407  เด็กชายวิชญะ ยิ้มศรี  94  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1408  เด็กชายธนกฤต เถื่อนเหลือ  9  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1409  เด็กหญิงนริศรา บูระภาส  33  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1410  เด็กหญิงสิราวรรณ ยิ้มจันทร์  48  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1411  เด็กชายกันตพัฒน์ ป้อมคำ   56/1  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1412  เด็กชายพุฒิพัฒน์ พรหมโสด  66  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1413  เด็กชายพรรษา อนุสุวรรณ  69  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1414  เด็กหญิงนรภัทร โทเอี่ยม  11  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1415  เด็กชายธนภูมิ โทเอี่ยม   11/2  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1416  เด็กชายจารุวัฒน์ เกิดขำ  13  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1417  เด็กชายวีรภัทร อินทโน  28  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1418  เด็กหญิงเมษา ล้อมลาย  46  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1419  เด็กชายอดิชาติ ฤทธิ์เดช   60/3  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1420  เด็กชายวรกิตติ์ บางจั่น  63  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1421  เด็กชายจารุพัฒน์ ปรึกษา   65/1  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1422  เด็กหญิงปนัดดา กรัดเอี่ยม   89/2  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1423  เด็กหญิงอารตี ทับทอง  95  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1424  เด็กชายรัชชานนท์ ตะพันธ์   104/2  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1425  เด็กหญิงณัฐธิดา โชติสมัย   14/5  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1426  เด็กชายปพนธีร์ ต้นกิ่ง  45  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1427  เด็กชายศีรินทร์ เซนไล้  49  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1428  เด็กชายฤทธิชัย ดำรงบุล  94  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1429  เด็กหญิงกรวรรณ ดวงอินทร์  18  11  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1430  เด็กหญิงสุพัตรา อิ่มมณี   36/5  11  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1431  เด็กหญิงกรรริมา โหมมาลา  14  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1432  เด็กหญิงกรรณิการ์ โหมมาลา  14  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1433  เด็กชายอนุวัฒน์ อ่ำเอี่ยม  15  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1434  เด็กชายกฤษดา ฉิมพาลี  17  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1435  เด็กหญิงสุวิมล ตุ้มโท   18/1  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1436  เด็กหญิงณัฐธยาน์ เอี่ยมบาง  9  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1437  เด็กหญิงโยษิตา อ่อนแก้ว   67/4  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1438  เด็กชายธนดล เสมอใจ   105/1  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1439  เด็กชายคิรากร คันธไชย  125  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1440  เด็กหญิงณัฐธิดา แสนสุด  138  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1441  เด็กหญิงศิริพร เข็มอ่อน   138/1  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1442  เด็กชายณฐ ธนมงคลศิริ   140/1  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1443  เด็กหญิงนันท์นลิน เขาว์โต   145/1  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1444  เด็กหญิงชนัญชิดา อินวารี  165  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
1445  เด็กหญิงณัฐนิชา เอี่ยมวิลัย  30  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1446  เด็กหญิงสิริปรียา บุญทศ  44  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1447  เด็กหญิงพัชราภา พิกาศ  47/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1448  เด็กหญิงอรอุมา เชานิตย์  75  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1449  เด็กชายเดชาพัชร มั่นคง  82/4  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1450  เด็กชายนาวา เกตุศิริ  92/5  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1451  เด็กชายณัชพล เอมอยู่  127/2  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1452  เด็กชายกมลภู ภูวงยางนอก  139/2  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1453  เด็กชายอธิวัฒน์ คุ้มภักดิ์  151/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1454  เด็กชายวรัญญ จันทร์อยู่  156  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1455  เด็กหญิงวิชญาดา สาลี  169  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1456  เด็กชายธนกฤษ ฉิมวงษ์ขอม  192  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1457  เด็กชายชิติพัทธ์ พิณทอง  204  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1458  เด็กชายพงศพัศ สง่า  206  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1459  เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงษ์สุวรรณ  209  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1460  เด็กหญิงศิรประภา เอมเปรม  232  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1461  เด็กชายอรรถพล ปังชัยภูมิ  241/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1462  เด็กชายจิรายุส จันทร์อยู่  254  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1463  เด็กชายกิตติคุณ อยู่สะบาย  264  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1464  เด็กหญิงภัทรวดี หริ่มแก้ว  18  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1465  เด็กชายณภัทร วอนปลอม  22  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1466  เด็กหญิงวันนิสา ศรีกล่อม  26/1  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1467  เด็กชายนันทชัย อินทรวานิช  50/1  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1468  เด็กหญิงณัฐธัญญา ธูปบูชา  59  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1469  เด็กชายวุฒิชัย ศิลปศร  104  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1470  เด็กชายนัทพงษ์ ดวงแก้ว  108  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1471  เด็กชายนนทวัฒน์ ขำขา  116/2  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1472  เด็กหญิงทักษอร นิ่มนวล  121  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1473  เด็กหญิงปัณฑิตา คุ้มศรี  129  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1474  เด็กหญิงนัฐชาดา กลิ่นฟุ้ง  140  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1475  เด็กชายสิทธิโชค พรหมบาง  146  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1476  เด็กชายณัฐพงศ์ รอดเหลือ  199/1  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1477  เด็กหญิงสุพิชญา ฉ่ำเจริญ  201  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1478  เด็กชายชวชานนท์ มั่นคง  39  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1479  เด็กหญิงญาณิกา มาสริ  90  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1480  เด็กชายพีรพัฒน์ ดวงยี่หวา  111/1  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1481  เด็กชายณัญกฤต เจ็นจัด  141  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1482  เด็กชายธนาคาร ขวัญศรี  37/2  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1483  เด็กหญิงอรวรรณ จุ้ยแจ้ง  84  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1484  เด็กหญิงนลินท ดวงยี่หวา  7/1  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1485  เด็กชายติณภพ สังข์ชัย  11  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1486  เด็กชายสุขุมพันธุ์ สาลี  21  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1487  เด็กหญิงณัฐนิชา บานเย็น  37/2  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1488  เด็กหญิงณัฐนิชา บานเย็น  39  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1489  เด็กหญิงพิมพกานต์ บุญเมือง  44/1  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1490  เด็กชายธนัญกรณ์ บุญยัง  52  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1491  เด็กหญิงประภัสสร จันทร์นิล  63  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1492  เด็กหญิงสพัตรา แมลงภู่  97/1  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1493  เด็กชายนราธร โชติงาม  110  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1494  เด็กชายโยธาพันธื ปานสราง  113  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1495  เด็กหญิงปานณหทัย โรจน์รุ่ง  119  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1496  เด็กหญิงภัทรวรินทร์ หนูไทย  126/1  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1497  เด็กชายนารากร อยู่ชัง  132  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1498  เด็กชายกันตพัฒน์ เถื่อนขวัญ  151/1  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1499  เด็กชายธนนันท์ มากแสน  152  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1500  เด็กชายรังสิมันต์ แก้วสถิตย์  160/1  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1501  เด็กหญิงฐิตาพร ธูปบูชา  4  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1502  เด็กชายจารุวัฒน์ ธูปบูชา  4  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1503  เด็กชายอนุวัฒน์ อยู่ชัง  65/1  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1504  เด็กชายเมธาสิทธิ์ งามเลิศ  89/1  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1505  เด็กชายภูริภัทร อินทรสนธิ์  109/2  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1506  เด็กหญิงณปภัช ภคพรลิขิต  113/1  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1507  เด็กชายธนพนธ์ งามดฉมฉิน  116/1  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1508  เด็กชายธณพร สมิง  120/1  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1509  เด็กชายธนายุ คุ้มศรี  143  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1510  เด็กชายจิณณวัฒน์ บานเย็น  155/7  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1511  เด็กหญิงณัฏฐนันท์ รักซ้อน  183  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1512  เด็กหญิงวริศรา ไทยเลิศ  206  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1513  เด็กชายอนันดาคงเหลียม  214  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1514  เด็กชายพีรพัฒน์ กาฬภักดี  38  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1515  เด็กชายอชิตพล อ้อทนนท์  73/3  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1516  เด็กหญิงชนินาถ เปี่ยมศรัทธา  86  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1517  เด็กชายปัณณวิชญ์ สังวีระ  128/2  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1518  เด็กหญิงกัลย์สุดา สวายประโคน  174/1  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1519  เด็กชายกฤช สมมัง  212  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1520  เด็กหญิงชนาภัทร แป้นเงิน  238  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1521  เด็กหญิงชนิสรา แป้นเงิน  238  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1522  เด็กชายภาณุกฤษ คงเจริญ  29  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1523  เด็กชายกิติพงษ์ ผ่องแผ้ว  95/1  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1524  เด็กชายฐปนัท แจ้งสว่าง  114  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1525  เด็กชายธนาวุฒิ ใหญ่แจ่ม  116  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1526  เด็กหญิงจันทรา เถินมงคล  10/3  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1527  เด็กหญิงนันทรัตน์ ศรีเลิศ  16  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1528  เด็กหญิงจิรัชญา โตใจ  16/3  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1529  เด็กชายภคพงศ์ โตใจ  20/3  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1530  เด็กหญิงกวินธิดา คุ้มศรี  20/5  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1531  เด็กชายมนูศักดิ์ เผือกทิม  27/3  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1532  เด็กชายใกล้รุ่ง บานเย็น  29  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1533  เด็กชายกัณฑ์อเนก ทัพโพธิ์  36/2  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1534  เด็กชายกชกร คงดี  39  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1535  เด็กหญิงณัฐธยาน์ เยี่ยมบุญชัย  58/2  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1536  เด็กชายจรัญ รักซ้อน  89  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1537  เด็กชายวีรพล เกษศิริ  116  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1538  เด็กหญิงเกวลิน พุกยอด  157/2  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1539  เด็กหญิงวัทนวิภา ผึ่งวัด  178/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1540  เด็กหญิงปาริฉัตร อยู่ชัง  179/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1541  เด็กชายนนทนัตถ์ นุ่มขำ  193  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1542  เด็กหญิงชนกานต์ หนูไทย  193/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1543  เด็กชายธนกร คดดี  196/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1544  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ถุงแก้ว  199/2  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1545  เด็กหญิงณธนรรณ์ สังขจร  210/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1546  เด็กชายธนธร แสวงกิจ  212/4  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1547  เด็กชายยอดพรชัย เพ็งเอี่ยม  212/5  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1548  เด็กชายต้องชนะ หนูแก้ว  223  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1549  เด็กชายทีฆทัศน์ มากล้น  243  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1550  เด็กชายเอี้ออังกูร ชนวนรัมย์  275/2  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1551  เด็กชายปุณณกันต์ อ่ำสุรา  300  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1552  เด็กชายทวีศักดิ์ มั่นแย้ม  303  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
1553  เด็กหญิงธนวัน เสน่ห์พูด  16  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1554  เด็กชายโภคิน วรศาสตร์  37  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1555  เด็กหญิงชลธิดา ดีอิ่ม  52  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1556  เด็กหญิงสิริวรรณนภา เจริญศิริพานิ  99/1  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1557  เด็กชายธนา รักซ้อน  16/3  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1558  เด็กชายกิตติพงษ์ คงบุรี  19/2  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1559  เด็กชายธนภูมิ เทียนงาม  31/1  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1560  เด็กหญิงกนิษฐา ปิ่นเงิน  36/1  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1561  เด็กชายฐิติภัทร ภู่เกตุ  44  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1562  เด็กชายเกียรติศักดิ์ ปราบภัย  75  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1563  เด็กชายคุณภัทร ภู่เปี่ยม  82/2  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1564  เด็กหญิงธนภรณื ขำแสง  115/1  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1565  เด็กชายณัฐดนัย เสาเขียว  150  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1566  เด็กชายสุทธิภัทร ประดิษฐ  36  3  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1567  เด็กหญิงบุญญาดา เชียงไทย  26  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1568  เด็กชายปารเมศ เพ็ชรทิพย์  44  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1569  เด็กชายธนัท ภู่เปี่ยม  83  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1570  เด็กชายธนดล งามสาย  90  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1571  เด็กหญิงวรรณศิริ อภัยราช  22  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1572  เด็กชายจิรัฏฐ์ ใจแจ้ง  35/1  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1573  เด็กชายญาณาธิป ไซฉาย  43/1  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1574  เด็กชายวรายุทธ เณรแขก  46/1  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1575  เด็กชายชิษณุพงศ์ เก็งหลี  81  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1576  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดอกดิน  89/1  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1577  เด็กชายปองคุณ แก่นมั่น  95/1  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1578  เด็กหญิงสุริชาดา มณฑา  96  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1579  เด็กชายพีรวิชญ์ ช่อผกา  106  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1580  เด็กหญิงมนัสนันท์ สังวาลย์รัตน์  118  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1581  เด็กหญิงอริญชยา มั่นจันทร์  35/2  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1582  เด็กชายพันคณิศร ไทยพงษ์ธนาพร  8  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1583  เด็กหญิงกัลย์สุดา อินทร์จ้อย  205  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1584  เด็กชายจิรเมธ เชยชม  82/2  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1585  เด็กหญิงวราภรณ์ กรผึ้ง  131/3  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1586  เด็กหญิงกานต์ธีรา จันทร์นุ่ม  149/3  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1587  เด็กชายสุฑาเทพ เสาร์แก้ว  154/5  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1588  เด็กหญิงอรญา คงทน  189  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1589  เด็กชายเนติภูมิ แซ่ลี้  196  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1590  เด็กชายนราธิป อ่วมสุข  214/11  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1591  เด็กชายวรุตม์ ยอดดำเนิน  215  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1592  เด็กชายจิรพัฒน์ สินสังข์  232/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1593  เด็กชายฐิติวัฒน์ มณฑาทอง  232/2  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1594  เด็กชายนิธิกร สูงปานเขา  237/2  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1595  เด็กชายรัชชานนท์ ตุ้มโท  261/7  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1596  เด็กชายเตชสิทธิ์ มากเฟี้ยม  269  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1597  เด็กชายธัญเทพ สุนทราวงค์  274/5  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1598  เด็กหญิงสิรภัสสร บัวสิงห์  274/5  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1599  เด็กชายพุฒิภัทร สันต่าย  290/7  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1600  เด็กหญิงลักษณิกร ฤทธิ์เกิด  301/2  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1601  เด็กชายปัญจพล ฤทธิ์เกิด  301/2  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1602  เด็กชายศุกฤต เทพอาสา  301/4  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1603  เด็กหญิงชนกนันท์ เชอมีกู่  302/22  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1604  เด็กหญิงฐานิญา ยอดดำเนิน  306/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1605  เด็กหญิงมณฑกาญจน์ ดีเปรม  309  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1606  เด็กหญิงเนตรชนก คำแพง  317  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1607  เด็กชายภูมิวิทย์ ไป๋งาม  376  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1608  เด็กหญิงวรินยุพา ชุ่มมา  384  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1609  เด็กชายสรเพชรญ น้อยวงษ์  524  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1610  เด็กชายกิตติกร บุญชู  1  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1611  เด็กหญิงนุชวรา พฤกษาสวย  5/5  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1612  เด็กหญิงปภาดา ทิพย์พรมมา  42/2  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1613  เด็กหญิงศศิร์ธา โยฑา  93/2  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1614  เด็กชายณัฐพัฒน์ มณฑา  113  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1615  เด็กชายอัษฏาวุธ เชียงฉ่ำ  130  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1616  เด็กหญิงเกตสิรี เอี่ยมวิลัย  5  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1617  เด็กหญิงภัคนันท์ ยอดดำเนิน  6  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1618  เด็กชายโศภิวัชร์ บุญญ์หิรัณย์  12/1  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1619  เด็กชายกีรติ ยิ้มศรี  40/4  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1620  เด็กหญิงพนมมาศ หมื่นจบ  52  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1621  เด็กชายณัฐวัฒน์ ยอดดำเนิน  64/5  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1622  เด็กชายสถาพร ธัญญเจริญ  72/1  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1623  เด็กชายเจษฏา แจ้งอุบล  10/4  11  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1624  เด็กชายชัยภัทร ทับบุรี  8  12  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1625  เด็กชายณัฐกรณ์ รื่นรมย์  38  12  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1626  เด็กชายพีระศักดิ์ ทองอินทร์  40  12  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1627  เด็กชายอนาวิน จันทา  2  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1628  เด็กชายวรรธนัย เชื้อกลิ่น  3/1  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1629  เด็กชายชวโรจน์ ราชู  6/3  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1630  เด็กชายชวนันท์ ราชู  6/3  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1631  เด็กหญิงชลธิชา ปื่นอารมย์  21/1  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1632  เด็กชายธนวัฒน์ ฐานันท์นิธิพร  36  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1633  เด็กชายณัฐพัฒน์ พันธ์พุ่ม  43/1  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1634  เด็กชายเจตนิพนธ์ แสงระยับ  53  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1635  เด็กชายชินภัทร อ่อนเลิศ  66/1  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1636  เด็กหญิงนัฐชญา จวนรุ่ง  111  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1637  เด็กหญิงกัญญณัฐ จันมั่น  122  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1638  เด็กหญิงขวัญรุ่ง สารฤทธิ์  24/1  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1639  เด็กชายภาคิน พอทำ  19/1  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1640  เด็กหญิงชิโรชา ฤกษ์พิชัย  46  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1641  เด็กหญิงสุธิดา วังจีน  65  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1642  เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีราชาอนุกูล  67  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1643  เด็กชายพรพิพัฒน์ วิไลขำ  71  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1644  เด็กหญิงกันธิชา กฤษณะทรัพย์  77  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1645  เด็กหญิงณธิดา เนียมแก้ว  110  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1646  เด็กหญิงชนกพร สอนเถื่อน  4  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1647  เด็กชายราเมศว์ ทองน้อย  20  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1648  เด็กหญิงณชนก เอี่ยมรักษา  28  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1649  เด็กชายธนกฤต ทองวัง  36/3  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1650  เด็กชายรัชชานนท์ นวลเทพ  43  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1651  เด็กหญิงปุณยวีร์ คชวงษ์  62/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1652  เด็กหญิงภัคณภัทร บุญยิ้ม  87  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1653  เด็กหญิงชนานันท์ เกตุฉันท์  98/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1654  เด็กหญิงชนิตา เกตุฉันท์  98/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1655  เด็กชายไพรศล ศรีอุทุมพร  124  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1656  เด็กหญิงณัฏฐธิดา เทียนงาม  125/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1657  เด็กชายลภัส จุ้ยอ่วม  125/2  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1658  เด็กชายกิตติภพ ด้วงช้าง  137/2  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1659  เด็กหญิงสมิตานัน มิ่งสกุล  140/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1660  เด็กหญิงจรรยพร วิวิตเสวี  158  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1661  เด็กชายวุฒิภัทร์ ออทอลาน  164/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1662  เด็กชายกัณภัทร รัตโนภาส  168  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1663  เด็กชายนนทกร ปลื้มใจ  169/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1664  เด็กชายกันต์ดนัย นิลกำแหง  180  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1665  เด็กหญิงวนิดา อินทร์ช้าง  2/1  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1666  เด็กชายอิทธิพัทธ์ เทียนงาม  51/2  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1667  เด็กหญิงกนกวรรณ แสงระยับ  102/3  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1668  เด็กหญิงปุณฑริกา ม่วงคำ  118/3  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1669  เด็กชายธนวินท์ สุขชาลี  60/2  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1670  เด็กหญิงกัญญาณัฐ เบ็ญมาส  87  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1671  เด็กหญิงณัฐณิชา รอดศิลา  42794  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1672  เด็กหญิงปิยฉัตร ยูงทอง  45/1  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1673  เด็กชายจตุรภัทร มีภูคำ  53/1  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1674  เด็กหญิงอมีนา จันทะผล  60/1  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1675  เด็กหญิงประภาพร บุญเกตุ  68  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1676  เด็กหญิงชุติมา มั่นปาน  70  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1677  เด็กหญิงสุภนิดา ดวงแก้ว  95/2  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1678  เด็กหญิงกัญญาพัชร ชันอินทร์  4  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1679  เด็กหญิงศศินิภา ปิ่นเงิน  59/2  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1680  เด็กหญิงเมธาวดี มนต์แก้ว  65  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1681  เด็กชายภูดิส ปานเรือง  75  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1682  เด็กชายธนทัต พาสัมพันธ์  78  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1683  เด็กชายภูวเนศวร์ อังสัจจะพงษ์  88  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1684  เด็กชายทรงศักดิ์ เลิศล้ำ  94/4  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1685  เด็กหญิงกัญญาภัทร ลายิ้ม  119/2  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1686  เด็กหญิงธนัตพร รัตนหิรัญ  167/1  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1687  เด็กหญิงทรรศนันทน์ โตยอด  167/5  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1688  เด็กหญิงภัทรพรรณ เพ็ชรสุ่ม  179  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1689  เด็กชายปวิณกร ทับเรือง  201  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1690  เด็กหญิงกรรณิกา ภู่เผือก  206/2  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1691  เด็กหญิงพรรณวดี เข็มกลัด  55  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1692  เด็กหญิงนลินทิพย์ ลี้ประเสริฐ  57/4  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1693  เด็กชายธันยวัฒน์ มากเฟี้ยม  59/6  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1694  เด็กชายพรพิพัฒน์ ทั่งทอง  60/4  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1695  เด็กชายธนภัทร บุญเนตร์  63/9  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1696  เด็กชายทวีศักดิ์ แพ่งกุล  76  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1697  เด็กหญิงมลนรินทร์ โพธิ์ยา  79/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1698  เด็กชายพรภูเบศ โรจนวิภาค  86  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1699  เด็กชายอรรถนนท์ คงสนุ่น  87/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1700  เด็กหญิงพิมพ์พิราม เที่ยงธรรม  87/2  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1701  เด็กหญิงภัทรวดี พานาแก้ว  91/8  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1702  เด็กหญิงพัทธมน บุญดิษ  141/2  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1703  เด็กชายรัตนชัย จันทร์หอม  154/4  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1704  เด็กหญิงพัฒน์นรี ขำมา  158  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1705  เด็กชายธนดล ศรีอุดม  162/8  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1706  เด็กชายสุทธิภัทร วงษ์จันทร์  173/3  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1707  เด็กหญิงกานต์พิชชา อ่ำบัว  189/7  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1708  เด็กชายอัยการ แซ่ลี้  196  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1709  เด็กชายทักษ์ดนัย ล้ำเลิศ  214/9  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1710  เด็กชายวัชรากร โฉมแก้ว  221/6  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1711  เด็กชายมรรษกร ปิ่นแก้ว  225/33  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1712  เด็กชายวุมิชัย บุญฤทธิ์  232/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1713  เด็กชายปัญญภัทร บาแสง  241/23  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1714  เด็กชายกอบบุญ วิไลขำ  263/3  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1715  เด็กชายภนุวัฒน์ ตรีทับ  275/10  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1716  เด็กหญิงณัภัทรกมล โมรา  302/9  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1717  เด็กชายชนกันต์ บ่วงเพชร  542  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1718  เด็กหญิงวรวรรณ ม่วงงาม  3/3  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1719  เด็กชายนนทพัทธ์ โคตรโนนกอก  4  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1720  เด็กหญิงอารียา พุธราช  22  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1721  เด็กชายนิชคุณ อินทร์วารี  31  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1722  เด็กหญิงชนัญธิดา บุตรพา  33/6  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1723  เด็กชายกันตพัฒน์ สรรคพงค์วิฑิต  42/3  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1724  เด็กหญิงวรีวัฒน์ นาคพรม  53/4  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1725  เด็กชายพิสิฐพงศ์ วงษ์สวรรค์  63/2  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1726  เด็กชายณัฐภัทร พรมห์มิ  72/5  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1727  เด็กหญิงพรเพ็ญ พรสวิสดิ์  83/2  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1728  เด็กหญิงปรางทิพย์ พะระโท  4  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1729  เด็กชายศุภณัฐ เอี่ยมวิลัย  5  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1730  เด็กหญิงอภิญญา กล่ำคุ้ม  30/1  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1731  เด็กชายจิตสุภา ภู่เกิด  46/1  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1732  เด็กชายรชต ภู่เกิด  51  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1733  เด็กชายทินภัทร ทับเหล็ก  53/1  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1734  เด็กหญิงธมนวรรณ ระหาร  58  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1735  เด็กชายธนายุต ประสมทรัพย์  58/3  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1736  เด็กหญิงกัญญาณัฐ โกสัยสุข  85/1  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1737  เด็กหญิงกัลยารัตน์ คำดา  93  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1738  เด็กหญิงคีตภัทร เมืองงาม  11/1  11  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1739  เด็กหญิงสุภาพร แสงตะคล้อ  12/1  11  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1740  เด็กหญิงภัสพร จิตตคาม  31  11  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1741  เด็กหญิงกัลยา ไขว้คำ  11  12  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1742  เด็กชายธนภูมิ บัวสะอาด  35  12  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1743  เด็กหญิงกาญดาวดี ยิ้มละมัย  21/2  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1744  เด็กชายนนทพัทธ์ มีพร้อม  24/3  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1745  เด็กหญิงธมลวรรณ เกิดโภคา  50  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1746  เด็กหญิงปณิดา มูลหล้า  58  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1747  เด็กชายสุภเดช แสวงหา  111/1  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1748  เด็กชายวันชะ พูดดี  120  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1749  เด็กหญิงพรนิภา เสาเวียง  8  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1750  เด็กชายชนันธร พวงแย้ม  17  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1751  เด็กหญิงเพชราวุธ กสิวัฒน์  24  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1752  เด็กชายอภินันท์ เพ็งพ่วง  32/3  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1753  เด็กหญิงภัทราวดี พุ่มพวง  44/1  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1754  เด็กชายณวันสรรค์ ไกรสินธุ์  58/1  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1755  เด็กหญิงพิชญาพร ยอดดำเนิน  77/1  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1756  เด็กหญิงพิชญาภา ทองแท่ง  6  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1757  เด็กชายศรายุทธ เกล็ดโห้  7  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1758  เด็กชายปภาวิน โพธิ์สวรรณ์  10/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1759  เด็กชายณัฐภัทร แหยมเจริญ  12/4  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1760  เด็กหญิงพรพิมล สัทธิง  29/2  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1761  เด็กหญิงกัญญาภัค ยอดดำเนิน  39/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1762  เด็กชายอธิป หลิน  55/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1763  เด็กชายจิตตะพัฒน์ สาปาน  68/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1764  เด็กชายสรวิชญ์ เจริญยิ่ง  79  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1765  เด็กชายทวีโชค ยอดดำเนิน  94  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1766  เด็กชายธนภัทร ทับเปีย  104  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1767  เด็กชายบุญญพัฒน์ เฟื่องฟู  114  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1768  เด็กหญิงวริญศราลักษ์ เกิดแก้ว  138/2  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1769  เด็กชายบูรณ์พิภพ อินทรสว่าง  184  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1770  เด็กหญิงวรรณรดา เพ็งสอน  45/1  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1771  เด็กชายปุญญพัฒน์ คำบุญ  49/3  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1772  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ช่วยประดิษฐ  67  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1773  เด็กชายปุณณวิช ทิมทอง  116/1  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1774  เด็กหญิงวิลาวัลย์ ทรัพย์ประเสริฐ  116/2  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1775  เด็กหญิงชนาภา บุญโก  78/1  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1776  เด็กหญิงจุฑาทิพ ไหวคูณ  133  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1777  เด็กหญิงพุฒิคุณ หิรัญ  2  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1778  เด็กชายกิตติคุณ คงบุรี  41/1  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1779  เด็กหญิงชนัญณิชา รอดเหลือ  57/1  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1780  เด็กชายกิตตินันท์ เชยชม  78  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1781  เด็กชายธนวัฒน์ ทับอินทร์  26/2  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1782  เด็กหญิงปิยนุช อิศวภา  65  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1783  เด็กหญิงปวริศา อิศวภา  65  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1784  เด็กชายธนวัฒน์ แจ่มพล  85  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1785  เด็กหญิงกันยรัตน์ สุชีวะ  137  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1786  เด็กหญิงธนัญญา กลับหอม  146  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1787  เด็กหญิงชนรภา ขุนพิมพ์  149  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1788  เด็กชายสมิทธ์ มาศิริ  74/1  4  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1789  เด็กหญิงชญานิศ ทองเถาว์  86  4  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1790  เด็กหญิงชนิสรา ทองเถาว์  86  4  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1791  เด็กหญิงยนรดา ปลูกงาม  116  4  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1792  เด็กหญิงณิชาวีร์ สังข์ทอง  3/3  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1793  เด็กชายอาทิตย์ ป้องศรี  13  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1794  เด็กหญิงจิตติมา เหลือชั่ง  22/3  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1795  เด็กหญิงชนิตา รุ่งวาว  23/2  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1796  เด็กหญิงณัฐทิตา รองสิน  31/1  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1797  เด็กหญิงอัญชลีพร จุ้ยแจ้ง  68/1  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1798  เด็กหญิงดวงฤทัย เกิดม่วง  72  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1799  เด็กหญิงมณฑิรา รอดเมือง  103/3  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1800  เด็กหญิงกัญพัชญ์ บุญส่ง  111/1  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1801  เด็กชายพลวัฒน์ บุยะติ  34  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1802  เด็กหญิงพรนภา หม้อเหล็ก  42/3  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1803  เด็กชายพลพล อุ่นเสือ  54  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1804  เด็กหญิงศิโรรัตน์ ปิ่นตบแต่ง  79  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1805  เด็กหญิงจิตนตกัญญา อ่อนฉ่ำ  101/2  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1806  เด็กชายไตรทศ ด้วงนิ่ม  103  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1807  เด็กหญิงภิญญดา พุทธรัตน์  105/1  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1808  เด็กหญิงพ็ญพิชชา พานทอง  42792  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1809  เด็กชายณัภัทร สุขหุ่น  42  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1810  เด็กชายภคพงค์ สังข์ป้อม  46/1  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1811  เด็กหญิงเปมิกา รชเอม  59  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1812  เด็กหญิงกิตติมา เสือคำ  100  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1813  เด็กชายกฤตานนท์ เชื้อวงศื  2  8  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1814  เด็กหญิงจิรัญญา โพธิ์ฤทธิ์  51/1  8  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1815  เด็กหญิงปภาวรินทร์ อิ่มทรัพย์  57  8  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1816  เด็กหญิงณิชาทะย์ โพธิ์เอี้ยง  2/3  9  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1817  เด็กชายบริภัตร จับทอง  109  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1818  เด็กชายนัฐวัฒน์ จุ้ยอ่วม  3/2  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1819  เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แย้มทับ  82  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1820  เด็กหญิงจันทวรรณ อ้นแสง  93  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1821  เด็กชายณัฐวัฒน์ ชุลีวันท์  114  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
1822  เด็กหญิงภัทรธิดา ดีสม  3  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1823  เด็กชายปัณณวิชญ์ เถาเข็ม  17  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1824  เด็กชายการัณยภาส เต้าสุวรรณ  51  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1825  เด็กหญิงกิตติรัตน์ โตโทน  57/1  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1826  เด็กหญิงสุจิตรา มีแสง  64  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1827  เด็กชายศิวะดล ชูช่วย  69/4  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1828  เด็กหญิงนริศรา ยิ้มละมัย  91  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1829  เด็กหญิงวรรณภา มณฑา  114  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1830  เด็กหญิงณัฐพร โพธิ์อ่อน  119  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1831  เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิ์อ่อน  119  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1832  เด็กหญิงณัฐฐิดา โชติงาม  126  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1833  เด็กหญิงพีชยา สุขนิ่ม  139  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1834  เด็กชายฤทธิคุณ ปิกจุมปู  18  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1835  เด็กหญิงอนัญญา ไพรน้อย   25/2  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1836  เด็กหญิงจิรัชยา อยู่สำลี  71  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1837  เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีพรม  87  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1838  เด็กชายสิรวิชญ์ หัตถี  94/2  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1839  เด็กชายธนกร เรืองเกตุ  137  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1840  เด็กหญิงบัวบูชา เที่ยงพลับ  148/2  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1841  เด็กหญิงชญานันท์ พลับเที่ยง  174  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1842  เด็กชายณัฐชนน จันทร์เอม  19  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1843  เด็กหญิงธนัชกาญจน์ ทองเหล็ก  70/1  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1844  เด็กชายณัฐพงศ์ สังขจร  113/2  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1845  เด็กหญิงน้องแพร นุ่มอิน  120  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1846  เด็กหญิงณัฐกฤตา บุญกมุติ   12/5  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1847  เด็กชายธนภูมิ โชติมั่ง  171/1  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1848  เด็กชายณัฏฐภูมิ สังข์ชัย  183  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1849  เด็กชายจักรภัทร ทองนิ่ม  185  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1850  เด็กหญิงอิงฟ้า เกิดพิทักษ์  13  4  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1851  เด็กหญิงธัญชนก มณฑา  34  4  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1852  เด็กชายศรัณย์ พูลสวัสดิ์  95/1  4  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1853  เด็กหญิงมิ่งกมล อ่วมจุก  22  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1854  เด็กหญิงอิซาเบลลา เฮรัดส์ทไวท์  45/1  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1855  เด็กชายนาวิน บุญพิมพ์  48  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1856  เด็กหญิงวทันยา ยศปัญญา  54  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1857  เด็กชายพงศกร ขำขา  57  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1858  เด็กชายคัชวัทร มูลเขียน  68  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1859  เด็กชายวัชรพล มาลุ  83/5  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1860  เด็กหญิงเปรมฤทัย ใจดี  86  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1861  เด็กหญิงกัญญาพัชร แย้มเกษร  91  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1862  เด็กชายญาณวุฒิ ดาวเรือง  100  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1863  เด็กชายญาณเทพ เดาวเรือง  100  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1864  เด็กหญิงเกษมณี แสงสง่า  107  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1865  เด็กหญิงภัทรลภา พงษ์วิจิตร  113  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1866  เด็กหญิงอเล็กซันดร้า สปูร์กีติส   29/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1867  เด็กหญิงศิลาณี ช้างดี  34/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1868  เด็กหญิงณัฐธิดา กุนแจ  90  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1869  เด็กหญิงบุณญาภรณ์ เปี่ยมห้อย  97/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1870  เด็กชายชลชนก จุ้ยแจ้ง   17/4  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1871  เด็กหญิงอริศรา ช้างดี  130  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1872  เด็กหญิงนันท์นภัส คุรี  139  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1873  เด็กหญิงชนัญชิดา สังป้อม  9  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1874  เด็กหญิงปิยาพัชร ยศศรี  23  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1875  เด็กหญิงกชพร ล้อมวงค์  39  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1876  เด็กหญิงอัญชิสา เมธากุล  58/1  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1877  เด็กหญิงกัญญาภัทร สุขจันทร์  75/2  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1878  เด็กหญิงสุภัทรธารา อ่อนสำลี  76  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1879  เด็กหญิงนภสร ปานขวัญ  81  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1880  เด็กหญิงณัฐวรา สัมไม้  149/1  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1881  เด็กหญิงพัชรา หมื่นจบ  29  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1882  เด็กหญิงศศิวรรณ บุณณพันธ์  106  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1883  เด็กชายสุวพัชร กันแคล้ว   17/4  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
1884  เด็กชายศุภากร คณาฤทธิ์  7  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1885  เด็กชายไทตั้น ไกรขจร   9/2  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1886  ดญ.วันวิษา รักลี   12/2  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1887  เด็กชายชยพล แสงภักดี   18/2  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1888  เด็กชายพศิน บุตรดี   26/1  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1889  เด็กชายอัฐพล ศรีจันทร์  46  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1890  เด็กชายนพกร ไทยเจริญ   68/1  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1891  เด็กชายอดิเทพ เขียวไสว  75  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1892  เด็กหญิงรัชดาพร ปวงสุข  85  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1893  เด็กชายณัฐพล รุ่งมี  136  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1894  เด็กหญิงปิ่นทอง เพ็งแจ่ม  136  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1895  เด็กหญิงปาลิตา ยิ้มแย้ม  41  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1896  เด็กหญิงพรรณศิริ สุขโก  115  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1897  เด็กหญิงพิมศิณา ขุนทรา   13/12  3  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1898  เด็กชายกุลธัช ฉ่ำเจริญ   8/1  4  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1899  เด็กหญิงมนตกานต์ ภู่ไชย์  44  4  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1900  เด็กหญิงอัญชลี เกตุปาน  68  5  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1901  เด็กชายชนกันต์ มีสวรรค์  37  6  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1902  เด็กหญิงพัทธนันท์ ภรแสงธูป  39  6  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1903  เด็กชายวัชรพล สงวนเนตร   50/1  6  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1904  เด็กหญิงรวิษฎา แจ่มศรี  55  6  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1905  เด็กชายธนพร แก้วทับทิม   19/1  7  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1906  เด็กชายชญานน บุญมี  40  7  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1907  เด็กหญิงภทรพรรณ ม่วงมี   1/1  8  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
1908  เด็กหญิงธนัชพร หอมทิพย์   16/1  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1909  เด็กชายศรันย์ ผ่องอักษรภักดี   18/2  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1910  เด็กหญิงนันทิกานต์ สีดี  41  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1911  เด็กหญิงปลาณะริน แตงอ่อน   46/1  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1912  เด็กชายพงศธร พิมพ์ศักดิ์   47/1  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1913  เด็กหญิงมนธิรา ภาพอินทรีย์  3  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1914  เด็กชายวัชรากร ลำเทียน   45/3  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1915  เด็กชายน้ำมนต์ โตกุล  53  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1916  เด็กหญิงชาริดา โตบาง   16/1  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1917  เด็กหญิงชัชชญา จำปารัต   28/1  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1918  เด็กชายอัครวินทร์ ฉิมกรด  53  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1919  เด็กชายไวกูรฐ์ โพธิ์อ่อน   56/25  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1920  เด็กชายพีรธัช โตกุล   58/1  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1921  เด็กหญิงแอลลี่ เตียม  67  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1922  เด็กหญิงสุพรรษา ล้ำเลิศ  73  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1923  เด็กชายณัฐเดช ย่องกวาง  87  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1924  เด็กหญิงประพาพิน บุญนา  91  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1925  เด็กหญิงพิลัมภา โพธิ์กลีบ  147  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1926  เด็กหญิงณัฐณิชา รอดย้อย  39  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1927  เด็กหญิงธัญชนน จันทรอิน   49/2  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1928  เด็กหญิงพรกนก หงษ์ทอง  55  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1929  เด็กชายภานุวัฒน์ เกิดลิบ   84/1  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1930  เด็กชายยศภัทร คำแผง  108  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1931  เด็กชายณัฐสิทธิ์ กลิ่นเจริญ  121  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1932  เด็กหญิงกวินทิพย์ ยอดดำเนิน  139  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1933  เด็กหญิงสุภาสินี เทียนพลับ  161  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1934  เด็กหญิงชลดา รอดย้อย  173  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1935  เด็กชายทักษกร แสงสุข  191  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1936  เด็กหญิงกนกอร บังคม  194  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1937  เด็กหญิงธัญลักษณ์ หัทยัง   222/2  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1938  เด็กชายปริญธร แก้วจินดา  259  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1939  เด็กหญิงสุภาพร คำแผง  301  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1940  เด็กชายกันตินันท์ บ่วงเพชร  307  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1941  เด็กชายอรรถสิทธิ์ หมื่นกล้า   3/1  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1942  เด็กหญิงฐิตามร มั่นทับ   14/3  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1943  เด็กหญิงฉัตรนภา บัวแก้ว   15/7  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1944  เด็กชายชยกร รอดย้อย  21  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1945  เด็กชายพิชญุตม์ จันทมาลา   21/2  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1946  เด็กหญิงเพชราภรณ์ บุญตุวงษ์   42/1  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1947  เด็กหญิงชนิดาภา อ่อนเลิศ  55  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1948  เด็กชายรัชชานนท์ รอดย้อย  70  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1949  เด็กชายสิทธินันท์ สีสัน   1/1  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1950  เด็กหญิงวรัญญา สุขนคร   6/2  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1951  เด็กหญิงกชพรรณ บุญเพ็ง   10/1  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1952  เด็กหญิงภัคชิดา ฉ่ำมณี  11  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1953  เด็กหญิงชุติมา เข็มเงิน   21/1  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1954  เด็กหญิงกิรตา นวลจันทร์   35/60  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1955  เด็กหญิงฐิตารีย์ จันทร์เขียว  37  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1956  เด็กชายพีรพนธ์ ม่วงเกิด  192  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1957  เด็กหญิงชนม์นิภา มั่นปาน  9  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1958  เด็กหญิงรัตติมา วันธัม  14  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1959  เด็กหญิงณภัทร แจ้งอรุณ  17  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1960  เด็กชายวีรเดช พรมพัง   39/1  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1961  เด็กหญิงแก้วกาญจน์ หรุ่มรื่น  40  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1962  เด็กชายธนบดี เฟื่องขจร   61/29  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1963  เด็กหญิงศรัณรัชต์ ทองลอย  94  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1964  เด็กหญิงกนิษฐษ คมกร้า   36/2  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1965  เด็กหญิงปิยะพร คงหลำ   38/1  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1966  เด็กหญิงชวัลกร คล้ายจำแลง  49  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1967  เด็กชายมนัญชัย เทพพักทัน   53/1  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1968  เด็กชายวีรชาติ คุณโฑ  65  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1969  เด็กชายพิชาญ ฉายงาม   72/1  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1970  เด็กหญิงณัฐณิชา ลำไย  78  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1971  เด็กชายฐิติรัตน์ บุญเงิน   10/1  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1972  เด็กชายภูริ เทียนลา  33  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1973  เด็กหญิงศรินทิพย์ ศรีแพ่ง  34  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1974  เด็กชายจิรายุ เภตรา   39/2  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1975  เด็กชายชญานนท์ วิเศษศิริ   43/4  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1976  เด็กชายชนกันต์ ยิ้มจันทร์  66  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1977  เด็กชายธนกฤต พรมขลิบนิล  77  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1978  เด็กหญิงเปมิกา อิ่มน้อย  13  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1979  เด็กชายณฌฬฎพงศ์ วงศ์สังวาลย์  45  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1980  เด็กชายสุรพัส พลนิกร  58  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1981  เด็กหญิงวรัชยา ชาวป่า  113  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1982  เด็กหญิงบุญญาภรณ์ โพรัง  123  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1983  เด็กหญิงวันใหม่ มั่นปาน  227  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1984  เด็กหญิงณัฐธิดา พรหมขลิบนิล  9  11  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1985  เด็กชายสุภัคกานต์ คงทัต   19/3  11  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1986  เด็กหญิงสุชาดา เพ็ชรจั่น   29/1  11  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1987  เด็กชายพงศกร ครองกิจการ  35  11  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1988  เด็กชายภานุเดช นุ่มดี  36  11  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1989  เด็กหญิงนัชชา สุ่มงาม   1/1  12  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1990  เด็กหญิงอนันตญา ภักดี   4/2  12  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1991  เด็กชายสุประดิษฐ์ เพชรน้อย  47  12  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1992  เด็กชายจิราภัทร เสาเงิน  78  12  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1993  เด็กหญิงณัฎฐพร ศรีเกิดวงษ์  7  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1994  เด็กชายพีรพัฒน์ ขวัญศรี  10  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1995  เด็กชายวีรศักดิ์ สุดงาม  12  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1996  เด็กหญิงปุณรดา ยอดดำเนิน  13  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1997  เด็กหญิงพลอยลดา มลฑา   14/2  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1998  เด็กชายธัชนนท์ บุญอร่าม  296  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
1999  เด็กชายศักดา อู่ขุมเงิน   71/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2000  เด็กหญิงเขมมิกา พิมพ์รส  134  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2001  เด็กหญิงสุปาณี พูสำโรง  140  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2002  เด็กหญิงกัญญาพัชร ศิริโส   146/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2003  เด็กหญิงอภิชญา นันทะพา   149/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2004  เด็กชายอนวัช ทิพย์ฤาตรี   151/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2005  เด็กชายภูผา สว่างรุ่งโรจน์   157/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2006  เด็กหญิงจุฑามาศ คำบูชา   172/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2007  เด็กหญิงแก้วกัลยา มีรักษ์  181  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2008  เด็กชายศรัญ รามบุตร  185  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2009  เด็กชายธนวิชญ์ เพ็ชรทอง  189  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2010  เด็กชายณัฐวุฒิ ล้อยแก้ว  222  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2011  เด็กชายสุรเดช สงวนเกียรติ   242/2  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2012  เด็กหญิงสุพัฒตรา มินภมร   244/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2013  เด็กหญิงสุภากานต์ ช่างจ่าย   261/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2014  เด็กหญิงอริสา ศรีคงทน   264/3  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2015  เด็กหญิงรินรดา เพ็ชรรัตน์  271  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2016  เด็กชายธเนศพล ดำรงรักษ์วงศา  275  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2017  เด็กชายบริพัตร ชูทอง   308/2  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2018  เด็กชายปกรณ์ บุญญะ  348  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2019  เด็กชายกฤษฎา พิมวงศ์  350  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2020  เด็กหญิงณัฐธิดา วังตะเวณ  357  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2021  เด็กชายศิขริน จันทวงศ์  15  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2022  เด็กชายศุภณัฐ แสงพันธุ์   20/1  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2023  เด็กหญิงณัฐพร จรัสแสง  80  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2024  เด็กชายธนกฤต ศรีทอง  160  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2025  เด็กหญิงภัทราภรณ์ ธัญญเจริญ  57  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2026  เด็กหญิงณัฐธิดา เณรแตง  113  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2027  เด็กชายธนกฤต โพธิ์ชะคุ้ม  159  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2028  เด็กหญิงอริสรา มีสวัสดิ์  5  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2029  เด็กหญิงอริสา พระอนงค์  43  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2030  เด็กหญิงชวัลรัตน์ อ้างเรือง  55  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2031  เด็กชายธนาธิป สว่างศรี  59  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2032  เด็กหญิงบุณณดา ขำทัพ  98  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2033  เด็กชายจักรพงษ์ สาสดี  118  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2034  เด็กหญิงวรัญญา ศรีบุตรสา  131  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2035  เด็กหญิงรวีวรรณ เทียนถาว  137  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2036  เด็กชายนนทพัทธ์ เกตุดี  180  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2037  เด็กชายณัฐดนัย แก้วกำเนิด  250  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2038  เด็กหญิงอรนลิน หอมยามเย็น  288  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2039  เด็กหญิงนันท์นภัท อุตชี  296  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2040  เด็กชายจีรพงค์ มีสัตย์  8  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2041  เด็กชายณัฐพัชร์ บุญเพ็ชร  33  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2042  เด็กหญิงณัฐรียา กล่อมยงค์   52/1  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2043  เด็กชายณัฐพงศ์ อ้นเนียน   71/1  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2044  เด็กหญิงพรนภัส มั่นคง   108/1  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2045  เด็กหญิงจิรานันท์ อ่ำพ่วง  113  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2046  เด็กหญิงมาลิกา ก๋งพยุง  115  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2047  เด็กหญิงปวริศา หมื่นจบ  120  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2048  เด็กชายสรวิศ บัวเมือง  31  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2049  เด็กชายฐปพน หริ่งรอด   37/1  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2050  เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญประสิทธิ   54/1  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2051  เด็กหญิงคณิสสร กล่อมเอี่ยม  75  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2052  เด็กหญิงเนตรอัปสร รอดหลง  76  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2053  เด็กชายกฤติเดช ปิ่นจันทร์  97  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2054  เด็กชายชนธีร์ เหมือนทรัพย์  23  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2055  เด็กหญิงวิชญาพร รุ่งวัฒนพัฒน์  53  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2056  เด็กชายปกรณ์ เพ็ชรดำ  73  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2057  เด็กชายนิสภ สายสุด   97/1  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2058  เด็กหญิงกุลปรียา กระจ่างแจ้ง  43  4  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2059  เด็กชายณัฐนัย เที่ยงธรรม  56  4  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2060  เด็กชายคิวัช วัฒนสุวกุล  41  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2061  เด็กชายวิศรุต แสงสว่าง  153  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2062  เด็กหญิงกัณฤทัย ไกรแสง   44/1  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2063  เด็กหญิงปพิชญา สายสิงห์   83/1  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2064  เด็กชายณัฎฐกานต์ แจ่มบุญ   96/1  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2065  เด็กหญิงพรนภา สกุลงาม  98/1  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2066  เด็กหญิงบุญยวีร์ โพธิ์ขำ  154  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2067  เด็กชายภาคิน พุฒมา  156  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2068  เด็กหญิงชญาดา กลิงในเมือง  5  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2069  เด็กชายศิวกร ยิ้มศรี  104  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2070  เด็กชายสิปา พวงชาติ  9  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2071  เด็กหญิงนภาวดี ชัยประเทศ  56  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2072  เด็กหญิงณัฐธิตา โพธิ์ศรี  69  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2073  เด็กชายเสรษฐสิริ ทองสุข   89/1  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2074  เด็กชายวีระพัทธ์ แก้วทิม   93/1  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2075  เด็กหญิงฐิติมา แย้มพรม   10/2  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2076  เด็กชายเมธินทร์ จั่นหนู   18/1  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2077  เด็กชายพุฒิพงศ์ คำฟู  25  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2078  เด็กหญิงเปมิกา ทับทิมดี  42  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2079  เด็กชายปาณวัฒน์ ยิ้มจันทร์   45/1  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2080  เด็กหญิงสิรภัทร อ่อนแก้ว  55  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2081  เด็กหญิงสุธีมา บุตรทรัพย์   59/1  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2082  เด็กชายภัทรพล สวัสดี   100/2  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2083  เด็กชายเอกปวีร์ จั่นหนู  116  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2084  เด็กชายเจษฎา ชูเชิด  122  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2085  เด็กชายพชร ภู่เหล็ก   133/2  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2086  เด็กชายอนุชา กล่อมยงค์  134  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2087  เด็กชายภูวเดช สุขนิล  148  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2088  เด็กชายจารุพัฒน์ แย้มทับ  181  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2089  เด็กชายณัฐชนน รอดเมือง   13/1  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2090  เด็กชายพิทักษ์ เทียนงาม   21/1  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2091  เด็กชายชญานนท์ จันทร์หอมกูล  27  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2092  เด็กหญิงธัญลักษณ์ รัตน์ม่วงสังข์   66/1  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2093  เด็กหญิงพอเพียง แสนชัน  102  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2094  เด็กหญิงธิชาดา นุ่มอนงค์   104/1  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2095  เด็กชายปัญญพัฒน์ มากโพธิ์  21  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2096  เด็กชายอัศม์เดช ด้วงช้าง  84  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2097  เด็กชายชนาธิป ชูมก  85  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2098  เด็กชายวุฒินันท์ สมหวัง  120  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2099  เด็กหญิงวิชญาดา โต๊ะยียา  124  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2100  เด็กหญิงนาตยา ศาลาคำ   33/2  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2101  เด็กหญิงพรพิมล สุขนิ่ม   41/1  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2102  เด็กหญิงบุณยาพร ไตรคีรีสถิต  103  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2103  เด็กหญิงจิรัญญา ด้วงเพียร   62/1  1  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2104  เด็กชายร็อยมี อ่อนเลิศ  108  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2105  เด็กหญิงปานรดา กล่อมเอี่ยม  172  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2106  เด็กหญิงกันนิชา สุ่มงาม   26/3  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2107  เด็กหญิงอรณิชา พ่วงอินทร์   30/2  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2108  เด็กหญิงอุรัสยา แก้วแสนเมือง   31/1  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2109  เด็กชายนัฐพงษ์ เอี่ยมงาม  44  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2110  เด็กชายกฤษกร คุ้มกล่ำ   1/1  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2111  เด็กหญิงจินต์จุฑา ทับบุรี  28  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2112  เด็กหญิงพรพิมล แตงดี   30/1  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2113  เด็กชายภาคิน จันทร์ลอย   36/1  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2114  เด็กชายศุภโชค เมืองใหญ่  23  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2115  เด็กหญิงพรสินี ขำปาน   25/2  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2116  เด็กหญิงวิมลรัตน์ หมื่นกล้า   35/1  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2117  เด็กหญิงพัชราภา สว่างแสง  78  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2118  เด็กชายอนวรรฆภัทร ขำปาน   79/2  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2119  เด็กชายปวรรัตน์ จันทร์ฤกษ์   82/2  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2120  เด็กหญิงพิชญธิดา อินโต   97/1  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2121  เด็กหญิงศิริเกศ ขำปาน   99/1  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2122  เด็กหญิงพัชรธิดา พุทโธ  117  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2123  เด็กชายนันทิภาคย์ ดีสุข  11  6  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2124  เด็กชายจิรัสย์ สายแวว   23/2  6  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2125  เด็กชายพัชรพล สงทิม   27/1  6  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2126  เด็กหญิงสุพัตรา สัตบุรุษ  36  6  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2127  เด็กชายพรสุพพัต เพชรใส  34  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2128  เด็กหญิงป่านวลี ทะอ่าง  35/5  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2129  เด็กหญิงศศิมล ภูมี   38/2  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2130  เด็กหญิงอัญมัญ ลาปานา  78  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2131  เด็กหญิงภัทราวดี ปูระภาส  33  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2132  เด็กหญิงขวัญหทัย เนียมทอง   37/1  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2133  เด็กหญิงณิชาภัทร กลิ่นคุ้ม  41  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2134  เด็กหญิงกุลชา มะเริงสิทธิ์  49  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2135  เด็กชายพัสกร นิ่มคล้าย  71  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2136  เด็กหญิงธนัญญา บุญมา   66/4  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2137  เด็กชายภัทรธนวิทย์ อินทร์อ่ำ   68/2  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2138  เด็กชายญาณภัทร อ่ำศรี  69  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2139  เด็กหญิงอริสรา เกิดขำ  71  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2140  เด็กชายณัฐดนัย คุ้มกล่ำ  91/1  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2141  เด็กหญิงพิณฑิตา ผิวพรม  115  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2142  เด็กชายศุภวิชญ์ คงหรั่ง  133  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2143  เด็กหญิงทิพากร พุกปาน   13/2  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2144  เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ศรีเดช   14/4  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2145  เด็กชายอาณุวัฒน์ วัดเมือง   22/1  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2146  เด็กชายธนกฤต พะดาสี  31  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2147  เด็กชายภูบดินทร์ คำดี  104  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2148  เด็กชายธนารักษ์ ทับประสูตร   27/1  11  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2149  เด็กหญิงณัฐธิชา รอดหลำ   36/4  11  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2150  เด็กหญิงวินิชญา พิมพ์บุญ  60  11  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2151  เด็กชายวรภัทร ทองเษม   4/2  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2152  เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มหาโพธิ์  22  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2153  เด็กหญิงชุติกาญจน์ นาคมา  47  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2154  เด็กชายวีรภัทร ภู่ปรางค์  72  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2155  เด็กชายธนภัทร บุญเงิน  74  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2156  เด็กชายจิรสิน เกิดพิทักษ์  78  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2157  เด็กชายธีรสิทธิ์ แพ่งดิษฐ  127/4  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2158  เด็กชายวุฒิชัย แสนสุด  138  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2159  เด็กชายภูมิพัฒน์ ทับบุรี  139/1  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2160  เด็กชายกลวัชร ภู่ด้วง  165  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2161  เด็กหญิงพีรกานต์ ใยพันธ์  4  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2162  เด็กหญิงสานาฏ บุญธรรม  17/2  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2163  เด็กหญิงกัญญาภัค เกิดพิทักษ์  20  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2164  เด็กหญิงกุลธิดา แป้นขำ  29/2  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2165  เด็กหญิงสโรชา เที่ยงตรง  40  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2166  เด็กชายณัฐภูมิ ต่อมภักดิ์  50  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2167  เด็กหญิงกานต์สินี แป้นขำ  54  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2168  เด็กหญิงสัณห์สินี พลับจีน  67/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2169  เด็กหญิงนัดชา บุญสภากุล  86/2  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2170  เด็กหญิงณัฐณิชา พลับเที่ยง  103/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2171  เด็กหญิงปุณยนุช หริ่มแก้ว  146  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2172  เด็กชายณัฐพัชน์ เกษศิริ  157/3  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2173  เด็กหญิงธนาภา นุ่มแสง  165/2  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2174  เด็กชายกวีวัฒน์ บ่วงเพชร  166  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2175  เด็กชายธนากร แก้วหนองโรง  174  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2176  เด็กชายอัครวัฒน์ กล่ำแก้ว  180/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2177  เด็กชายนครินทร์ สิงห์โท  185/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2178  เด็กชายณรงค์ศักดิ์ เกิดพิทักษ์  208  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2179  เด็กชายภาณุวิชญ์ กล่ำกวี  219  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2180  เด็กชายอนุพงค์ ศรีกล่อม  220/2  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2181  เด็กชายก้องกิดากร คงเหลียว  227/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2182  เด็กชายณชพล จั่นแก้ว  228  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2183  เด็กหญิงจิรัชยา เชื้อมีแรง  245/3  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2184  เด็กชายรัชานนท์ ไทยวี  42797  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2185  เด็กหญิงโชติกา เปี่ยมแก้ว  42807  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2186  เด็กหญิงธัญลักษณ์ ขนุขจร  45  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2187  เด็กชายอัครวิชณ์ อู๋ทรัพย์  54  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2188  เด็กชายวีรภัทร รวมวิชา  89  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2189  เด็กชายพงศ์สวัสดิ์ แก้วสุขใส  91  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2190  เด็กหญิงญาณิศวร์ ติงาม  116  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2191  เด็กชายธนา นิ่มนวล  121  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2192  เด็กชายธนวิชญ์ สอนฮวบ  126  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2193  เด็กหญิงผ้าใส กลิ่นฟุ้ง  142  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2194  เด็กหญิงสุพิชญา พรมมา  161  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2195  เด็กชายกัณฑ์อเนก แก้วเทศ  8/1  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2196  เด็กหญิงรินรฏา จันทร์ทอน  51  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2197  เด็กชายพิชาภพ อ่อนสำลี  75/2  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2198  เด็กชายณัฐพงศ์ อินทร์กลัด  98  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2199  เด็กหญิงชลธิมา รูปสะอาด  137  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2200  เด็กหญิงญณัฐณิชา ว่องเขตกร  138  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2201  เด็กหญิงสุนิดา เที่ยงพุ่ม  145  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2202  เด็กหญิงชนาฤดี แป้นเงิน  37  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2203  เด็กหญิงวัลลภา พงษ์เกตุ  53  4  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2204  เด็กชายธนาธิป เซี๊ยะรัมย์  45  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2205  เด็กชายอดิศร คุ้มศรี  47/1  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2206  เด็กหญิงณัฐยมล จุ้ยเนตร  86  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2207  เด็กหญิงพัณณิตา แก้วทองเมือง  97/1  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2208  เด็กชายนัทธพงศ์ กลิ่นนเทียม  120  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2209  เด็กชายปุณณวิช อ่วมจุก  132/2  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2210  เด็กหญิงศิวานันท์ อุตมานันท์  66  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2211  เด็กชายปัณณวิชญ์ นาครอด  96  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2212  เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทรคาด  133  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2213  เด็กชายกวินท์ ช้างมาก  143/2  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2214  เด็กชายรัฐศาสตร์ หมวกเหล็ก  155  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2215  เด็กชายธนฤต เจียวก๊ก  164/1  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2216  เด็กหญิงปารมี พรรษา  3  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2217  เด็กชายบุณยาพร หมื่นจบ  10  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2218  เด็กชายน้ำใส คำชมภู  46  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2219  เด็กชายสกาย สังข์ทอง  50  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2220  เด็กชายชยุต น้อยเอี่ยม  54  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2221  เด็กชายเดชาภัค มลิมาตย์  55  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2222  เด็กหญิงอรณิชา เลื่อนลอย  67  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2223  เด็กชายณัฐชนนท์ พรหมประเสริฐ  105  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2224  เด็กชายณัฐกิตติ์ คงคา  117/2  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2225  เด็กชายปัณณพัฒน์ เต็มศักดิ์  130  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2226  เด็กหญิงกนกภัณฑ์ กันทัศน์  132/1  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2227  เด็กหญิงพรศิรินทร์ ไป๋งาม  1451  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2228  เด็กหญิงภูริชญา ฉิมกรด  158  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2229  เด็กหญิงวนิดา นาคชุ่ม  168  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2230  เด็กชายธนดล แหยมทอง  189  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2231  เด็กชายกันตพัฒน์ ช้างมาก  194  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2232  เด็กชายพรีรวิชญ์ ลิขิต  202  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2233  เด็กชายอัครกร โฉมงาม  20  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2234  เด็กชายคีตพงศ์ สุนิมิตร  72/1  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2235  เด็กชายภาณุพงศ์ ฉิมพลี  75/1  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2236  เด็กชายพชรพรรณ สุวรรณมงคล  108  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2237  เด็กหญิงฉันท์สินี หมั่นทองหลาง  16/3  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2238  เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ทัพกาญจน์  28/3  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2239  เด็กชายวัชรพล นิ่มนวล  36/5  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2240  เด็กชายสรธน สังข์ชัย  70  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2241  เด็กชายสิรวิชญ์ ตันติเสรีรัตน์  74/2  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2242  เด็กชายธนพนธ์ กล่ำเคลือ  103/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2243  เด็กหญิงอลิชา สีแพ่ง  126  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2244  เด็กชายธนภัทร แพ่งศรี  129  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2245  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองนิโรจน์  141/3  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2246  เด็กชายธนกร พิลา  158  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2247  เด็กหญิงณัฐติกรณ์ ชัยพิพัฒน์  167/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2248  เด็กหญิงศศลักษณ์ อ่ำยส  167/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2249  เด็กชายพงนรินทร์ ทองมอญ  178  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2250  เด็กชายสุธาทิพย์ เกิดนิมิตร  181/3  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2251  เด็กชายปิวัฒน์ ช้ำเกตุ  213  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2252  เด็กชายภูริช ทับเปีย  221/2  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2253  เด็กหญิงนีตังค์ หนูวงษ์  227/4  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2254  เด็กชายนภัทร อ่อนสำลี  238  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2255  เด็กชายธัญญรัตน์ บุญงาม  256  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2256  เด็กชายเอกนริทร์ จุ้ยอ่วม  17  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2257  เด็กชายพิตรพิบูล พลมาค  32  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2258  เด็กหญิงณัฐชยาพร เกตุน้อย  32/2  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2259  เด็กชายก้องภพ จันทร์ปรี  34/1  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2260  เด็กหญิงชนะกาญ ธงชัย  42/6  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2261  เด็กชายศุภวิชญ์ ยิ้มน้อย  90  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2262  เด็กหญิงกันตา คำอ่อนศรี  5  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2263  เด็กชายมงคล งามขำ  13/1  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2264  เด็กชายอนวัช ประภาสวัสดิ์  23/1  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2265  เด็กชายอภิวิชญ์ ภู่เปี่ยม  82/2  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2266  เด็กชายศุภกร ไข่นิล  112/6  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2267  เด็กหญิงศศิภา ยอดดำเนิน  6  3  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2268  เด็กชายธนวิชญ์ อินทรวิชา  37/1  3  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2269  เด็กชายวชิรวิทย์ แจ้งต่าย  21  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2270  เด็กชายกฤตภาส เพ็ชรทิพย์  44  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2271  เด็กชายภูวเสฏฐ์ พองรุ่ง  59/2  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2272  เด็กหญิงนันทิดา ทับบุรี  113  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2273  เด็กหญิงอังสุมาลิน ขวัญทอง  11/1  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2274  เด็กชายณัฏฐพล อภัยราช  22  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2275  เด็กชายภคพงษ์ บุญรักษ์  27  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2276  เด็กชายวีรภัทร ไซฉาย  43/1  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2277  เด็กชายธนวรรธน์ งอกศิลป์  45  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2278  เด็กชายรัตนเมธี พุฒเสือ  71/2  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2279  เด็กชายภูวณัฏฐ์ ท้วมเอื้อ  97/1  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2280  เด็กหญิงฐิติกาล จันทร์ปลี  6  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2281  เด็กหญิงณัชชา ปรนหาญ  17  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2282  เด็กชายชญานนท์ ทับอินทร์  123/1  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2283  เด็กชายจิตติพัฒน์ เรืองทอง  163  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2284  เด็กชายชนกันต์ โตยอด  167/4  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2285  เด็กหญิงกันยาพัฒน์ เทียนพลับ  210/1  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2286  เด็กชายธนกฤต พุ่มมูล  41/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2287  เด็กชายภริณัฐ ขนานไทย  62/2  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2288  เด็กชายอณาวิญญ์ ส้มไม้  63/6  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2289  เด็กชายรชตะ ถามูลเลศ  71/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2290  เด็กชายศิวกร สุชาติธรรม  105/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2291  เด็กชายชานพัทธ์ ศรีวงษ์ราษฏร์  108/2  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2292  เด็กชายภัคพล บุญดิษ  141/2  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2293  เด็กหญิงชทิพย์ญาน์ อัญญะพรสุข  179/3  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2294  เด็กหญิงวิจักขณา หมื่นกล้า  185  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2295  เด็กชายกรวิชญ์ ชุ่มมา  225/16  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2296  เด็กหญิงณัฏฐณิชา แพ่งสภา  247  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2297  เด็กชายพีรพัทธ ยอดดำเนิน  254/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2298  เด็กหญิงภาวิดา บุญผึ้ง  258/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2299  เด็กหญิงสิริมา หาญเหี้ยม  275/9  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2300  เด็กชายศุภณัฐชัย พุฒเสือ  281/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2301  เด็กหญิงปวริศา ทองลอย  283/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2302  เด็กหญิงณปภัช จันทร์สุข  302/17  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2303  เด็กชายเอกธนัช เป้าทอง  323  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2304  เด็กชายกิตติกร แพ่งกุล  341  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2305  เด็กชายคุณากร เหลืองวิลัย  5/4  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2306  เด็กชายศิลากร ปลั่งทอง  5/7  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2307  เด็กชายพชร พลพันธ์  15/2  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2308  เด็กหญิงกนกวรรณ พุธราช  22  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2309  เด็กหญิงธีรดา วังยาว  24/6  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2310  เด็กชายธนเดช ไววรกิจ  85/1  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2311  เด็กหญิงกรวรรณ วาดวงสี  88  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2312  เด็กหญิงวนัชพร เอี่ยมรักษา  93  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2313  เด็กชายอาธิป กล่ำคุ้ม  124  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2314  เด็กหญิงณัฐธิดา หอมพญา  10/1  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2315  เด็กชายญาณสิทธิ์ หอมกรุ่น  37  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2316  เด็กชายสมคิด จาดเมือง  43/2  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2317  เด็กชายณัฐพัชร์ จิตต์เจริญ  113  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2318  เด็กชายธีรดนย์ ภู่งาม  5  11  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2319  เด็กหญิงณัฐวดี ภักดีสุข  9  11  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2320  เด็กชายภาคิณ เอี่ยมน้อย  9/1  11  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2321  เด็กชายสิรวิชญ์ กองมล  16  12  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2322  เด็กหญิงวราภรณ์ อินทร์โต  35  12  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2323  เด็กหญิงปพิชญา นาคะเกตุ  44  12  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2324  เด็กหญิงพิชญาภัค สอนทา  57  12  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2325  เด็กชายทักษดนัย ใยบุรี  59  12  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2326  เด็กชายณัฐรัตน์ บุญประเสริฐ  21/1  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2327  เด็กหญิงพณิดา รอดคำ  36/3  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2328  เด็กหญิงศิริภา ม่วงสวรรค์  58/1  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2329  เด็กหญิงชุติมา พัวพัน  112  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2330  เด็กชายนัธทวัฒน์ มูลสรวง  50/2  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2331  เด็กชายศุภกิตติ์ น้ำเพชร  59  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2332  เด็กชายฐิติภัทร ม่วงแก้ว  62/1  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2333  เด็กชายณัฐพล บานชื่น  68  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2334  เด็กชายภูศิษฐ์ ดำกลิ่น  83/1  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2335  เด็กชายอธิษฐ์ คุ้มถนอม  94/2  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2336  เด็กชายโสภณัฐ พวงแย้ม  98  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2337  เด็กชายกฤษกร พวงแย้ม  115  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2338  เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เกิดแก้ว  8/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2339  เด็กชายภูตะวัน สัทธิง  29/2  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2340  เด็กชายนิธินาถ ชมพู  35  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2341  เด็กชายนครินทร์ บุญแช่มชู  45/2  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2342  เด็กหญิงพีรกานต์ สุดมี  52  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2343  เด็กหญิงนันท์นภัส นัยเนตร.  54  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2344  เด็กชายภาคิน สะมะพานิช  69/3  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2345  เด็กชายพีรพัฒน์ อู่ดี  69/4  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2346  เด็กชายอภิวัฒน์ เห่งผิว  75/2  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2347  เด็กชายจิรวัฒน์ ยอดดำเนิน  94  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2348  เด็กชายพีรพล บุญมี  114/2  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2349  เด็กชายศุกภวิชญ์ วงศ์แก้ว  117  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2350  เด็กหญิงมลธิชา ยอดดำเนิน  124  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2351  เด็กชายอาชวิน ทองน้อย  131  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2352  เด็กชายสุกฤษฏิ์ เกตุจันทร์  144  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2353  เด็กชายเนติทักข์ ปานทสูตร  185  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2354  เด็กชายณัฐภูมิ น้ำจันททร์  189  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2355  เด็กชายนาราภัทร คำสี  15  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2356  เด็กชายอิทธิพัทธ์ เอี่ยมมงคล  17/3  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2357  เด็กชายนราวิชณ์ เมืองมา  40/2  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2358  เด็กหญิงพรลินี นาคศิลา  91  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2359  เด็กหญิงณัฐณิชา ปริญญานุสสรณ์  98  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2360  เด็กชายภูนเดช ปั้นช้าง  105/3  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2361  เด็กชายกิตติวัฒน์ สุ่มเสมอ  109  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2362  เด็กชายจิรพัฒน์ แซ่อึ้ง  109/6  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2363  เด็กหญิงแตงล้าน แช่มเพ็ชร  123  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2364  เด็กหญิงธนัชพร พันธุ์รู้ดี  123/3  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2365  เด็กชายอัฐกรณ์ หะต๊ะ  9  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2366  เด็กชายศิวกร เมฆดำ  51  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2367  เด็กชายพีรวิชญ์ โตเรือง  64/2  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2368  เด็กหญิงณัฏฐชา นงนุ่ม  66/1  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2369  เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ แสนคำ  89  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2370  เด็กหญิงอริญชยา เมฆดำ  116  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2371  เด็กชายณัฐพันธ์ สุดวังยาง  121  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2372  เด็กชายรัชชานันท์ เกตุอรุณ  5  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2373  เด็กชายณัฐตภูมิ มีชัย  47  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2374  เด็กชายเดนิช อาคซอย  51  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2375  เด็กชายธนภูมิ สินเน่า  57/3  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2376  เด็กหญิงศิรพร ยะแสง  113/1  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2377  เด็กหญิงสุชาดา ทองอร่าม  9/1  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2378  เด็กชายสิรวิชญ์ ตุ้มเงิน  86/1  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2379  เด็กหญิงรามิน เริงเกษตรกิจ  125  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2380  เด็กชายณัฐกรณ์ อินทร์กลัด  127  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2381  เด็กหญิงณิฐฐา รักเสนาะ  174  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2382  เด็กหญิงณิฐฐา รักเสนาะ  174  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2383  เด็กชายทักษ์ดนัย ตรงดี  180  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2384  เด็กหญิงกนกวลี สารีบุตร  186  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2385  เด็กหญิงนฤมล พุ่มจำนำ  205  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2386  เด็กชายเมธัส แสงรังสี  32/1  4  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2387  เด็กหญิงธัญญรัตน์ อินทรีย์  91  4  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2388  เด็กหญิงจิราพัชร เลขอ่อน  11  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2389  เด็กหญิงสุกัญญา นารี  14/2  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2390  เด็กหญิงอรรันภา พรมเขียว  18/2  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2391  เด็กชายณัฐวุฒิ จุ้ยแจ้ง  68/1  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2392  เด็กชายศิริพงษ์ สุวิลัย  71/2  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2393  เด็กชายชนาธิป เกษมสุข  97  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2394  เด็กหญิงกัญญาพัช ฉายอินทร์  112  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2395  เด็กหญิงชาลิสา สมานวารินทร์  4/1  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2396  เด็กชายขวัญชัย ไชยมงค์  13  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2397  เด็กหญิงพิมพ์นารา บีพิมพ์  31/1  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2398  เด็กหญิงอารียา แจ่มมณี  38  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2399  เด็กชายภัทรวุฒิ มากเกตุ  78  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2400  เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองพระศรี  78  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2401  เด็กชายปรัชญา กริรัมย์  125  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2402  เด็กหญิงวราพร โพธิ์สด  6/2  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2403  เด็กชายฉัตรตระกูล ศรีสุข  20  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2404  เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเด่น  27/4  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2405  เด็กหญิงพิชญ์ชยาภรณื พุ่มมูล  109  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2406  เด็กหญิงฐานิตา รอดเที่ยง  114  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2407  เด็กชายอาทิต การีโรจน์  8/2  8  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2408  เด็กชายกิตติพงษ์ สีปา  22/2  8  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2409  เด็กหญิงจันทร์ฉาย แมลงภู่  22/3  8  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2410  กนกรัตน์ รองแพ่ง  23  8  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2411  เด็กชายปองคุณ เจี้ยมไทย  63  8  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2412  เด็กชายพัฒนศักดื ศรีเถื่อน  5/1  9  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2413  เด็กชายอภิเดช พักผ่อน  5/1  9  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2414  เด็กชายพงศกร ตุ้มโท  28  9  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2415  เด็กชายจิรวัฒน์ กันแคล้ว  48  9  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2416  เด็กหญิงสิริวรรณ จับทอง  106  9  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2417  เด็กหญิงขวัญจิรา โตเสือ  127  9  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2418  เด็กหญิงกฤษติยา ตะพานแก้ว  8/2  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2419  เด็กหญิงจิราภา ฉ่พเจริญ  14/2  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2420  เด็กชายณัฐวีณ์ ท้วมเอื้อ  23  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2421  เด็กหญิงฐิติภรณ์ นาคสร้อย  29  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2422  เด็กหญิงหิรัญญิการ์ วังยาง  50  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2423  เด็กหญิงกัญญาพัชร โพรงพรม  60  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2424  เด็กชายพนชรพล อำไพ  60/1  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2425  เด็กหญิงสิรีธร บุญธรรม  87  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2426  เด็กชายณัชดนัย อินทร์เนตร  200  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2427  เด็กหญิงหนึ่งนัดดา สงวนสุข  65/1  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2428  เด็กหญิงวรพรรณ ไกรกลิ่น  92/1  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2429  เด็กชายปุล กระจ่างพันธุ์  122  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2430  เด็กชายอานนท์ แก้วตาวัฒนกุล  137  1  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2431  เด็กชายจิรภัทร รอบรู้  21  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2432  เด็กชายวรัญญู ศรีเคลือบ  27/2  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2433  เด็กหญิงชุติมา ลิ้มสมบูรณ์  65/1  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2434  เด็กชายวีรภัทร เทียมลี้  72  2  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2435  เด็กชายรัชชานนท์ คล้ายเพ็ง  18/1  3  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2436  เด็กหญิงกมลภัทร ม่วงแก้ว  33  5  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2437  เด็กชายอชิระวัชร์ วัชนะโภชน์  40  5  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2438  เด็กชายรัชชานนท์ ยอดย้อย  73  5  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2439  เด็กชายธีรินทร์ ยิ้มจันทร์  58  6  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2440  เด็กหญิงพิชญาภัค ด้วงน้อย  11  7  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2441  เด็กหญิงพิชญธิดา ด้วงน้อย  11  7  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2442  เด็กชายวีรภัทร เจริญฤทธิ์  21  7  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2443  เด็กชายภัทรดนัย เชนไล้  26  7  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2444  เด็กชายชนาภัทร มะลาศรี  36  7  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2445  เด็กชายพัทธดนย์ เอี่ยมงาม  33/2  8  ดอนกำ  สรรคบุรี  ชัยนาท
2446  เด็กหญิงธัญรดา ปัตตาเคนัง  6  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2447  เด็กหญิงวรินทร ช้ำเกตุ  8/1  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2448  เด็กหญิงกันต์ฤทัย พุ่มแจ่ม  35/1  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2449  เด็กหญิงคณิตา รัตนพานิช  37  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2450  เด็กหญิงกรรณิกา เสือเจริญ  82  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2451  เด็กชายณัฐภูมินทร์ ยาสำลี  92  1  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2452  เด็กหญิงเนาวรัตน์ ก้องเสียง  48/11  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2453  เด็กหญิงอรปรียา น้ำจันทร์  48/17  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2454  เด็กชายพิริยะวรรษ วรรณภา  58/1  2  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2455  เด็กชายสรรเพชญ์ อ่ำทิม  37/1  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2456  เด็กหญิงเจริญขวัญ พลับเกลี้ยง  45/3  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2457  เด็กชายณัฐภัทร สุขไพศาล  47  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2458  เด็กหญิงยุพยง รุ่งราม  119  3  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2459  เด็กชายชนกชนม์ จุ้ยแจ้ง  12  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2460  เด็กชายธวัชชัย เพ็ชรพราว  20  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2461  เด็กชายณัฐกฤต ยอดดำเนิน  27  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2462  เด็กหญิงปวิตรา รองสิน  44  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2463  เด็กชายรวิดนัย รอดเปรี้ยว  64  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2464  เด็กหญิงมนัสพร สมใจบุญ  70  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2465  เด็กหญิงกัญญาณัฐ แน่นอุดร  78/1  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2466  เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์เที่ยง  124  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2467  เด็กชายณัฏฐพล มะโหฬาร  143  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2468  เด็กหญิงฐปนัท เชื้อกล้า  146  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2469  เด็กชายศิวกร พรรณแสง  154  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2470  เด็กชายวีรภัทร เทียนพลับ  161  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2471  เด็กชายภคนันท์ โพธิ์พันธุ์  166  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2472  เด็กหญิงธิดารัตน์ ช่วยเต็ม  190  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2473  เด็กหญิงกันติพร มีโชค  198  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2474  เด็กชายพชรพล วงษ์เส็ง  266  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2475  เด็กชายสนธยา แก้วอาษา  284  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2476  เด็กชายกฤษณพล น้อยจาน  312  4  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2477  เด็กชายกษิดิศ หมื่นกล้า  16  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2478  เด็กชายชินพัฒน์ ปุยขาว  62  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2479  เด็กชายกัณฑ์เอกน สุวรรณแสง  77  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2480  เด็กหญิงกานต์พิชชา แสนสุข  106  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2481  เด็กชายพีรพัทธ์ เขียวสม  128  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2482  เด็กหญิงณัชชา เนียมทอง  145  5  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2483  เด็กหญิงสุภาวดี รุ่งเสถียร  8/2  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2484  เด็กหญิงกมลชนก ศรีโมรา  18/2  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2485  เด็กชายปวีณวัช ตุ้มโท  37  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2486  เด็กชายกตัญญู ผ่องแผ้ว  38  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2487  เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ ศรีโมรา  46/6  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2488  เด็กชายคมภูสิษฐ์ สืบศรี  109/1  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2489  เด็กชายนันทพัทธ์ ชูทอง  187  6  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2490  เด็กหญิงนารา บัวทอง  27  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2491  เด็กชายศดิศ ไป๋งาม  40/1  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2492  เด็กหญิงญาตาวี พูลพิทักษ์  98  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2493  เด็กชายธนภณ อยู่สถาพร  118  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2494  เด็กชายปิติภัทร ปิ่นทอง  127  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2495  เด็กหญิงเปมิกา ปิ่นทอง  127  7  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2496  เด็กชายกิตติทัศน์ ช้างจั่น  4  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2497  เด็กชายณัฐภัทร แหวนทองคำ  24/2  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2498  เด็กหญิงสุขธิดา เมืองช้าง  37/2  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2499  เด็กหญิงมรกต บุญรัตน์  54/1  8  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2500  เด็กหญิงณัฏฐณิชา คนหมั่น  3/4  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2501  เด็กชายธาราเทพ มะชิตะเตา  8/4  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2502  เด็กชายกิติศักดิ์ คู่เทียม  13/1  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2503  เด็กชายภาคิน เทียนลา  33  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2504  เด็กหญิงวารี น้อยอิ่ม  38  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2505  เด็กชายอิทธิพัทธ์ เรียจี่  43/1  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2506  เด็กหญิงเพชรอัฐภิญญา นุ่มละออง  60  9  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2507  เด็กชายณัฐกรณ์ คล้ายบุตร์  117  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2508  เด็กหญิงวิมลภัทร มั่นปาน  135  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2509  เด็กหญิงกฤติมา คลังสิน  138  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2510  เด็กชายเดชาวัต เหลือจาด  150  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2511  เด็กชายพีรพล ทรงเจริญ  159  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2512  เด็กชายชินพรรธน์ คงทัต  187  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2513  เด็กหญิงชญานุช สุขสม  221/1  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2514  เด็กหญิงเกวลิน เปี่ยมมนัส  300  10  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2515  เด็กหญิงกัญญารัตน์ คล้ายทอง  4/1  11  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2516  เด็กชายชนะชัย สรรพสุข  7/9  11  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2517  เด็กชายสุกฤตานน หอมจันทร์  14/23  12  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2518  เด็กหญิงตรีรัตน์ ประยูรยวง  14/40  12  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2519  เด็กชายวิชยุตม์ เทศขำ  102  12  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2520  เด็กหญิงกนกนุช อินทรีย์  107  12  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2521  เด็กหญิงอัญชลี มินภมร  68/26  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2522  เด็กชายชนกชนม์ ชูมก  71/3  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2523  เด็กหญิงภวิตา เบี้ยวเก็บ  71/7  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2524  เด็กชายศิรสิทธิ์ ทองดี  121  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2525  เด็กชายชโนทัย คณนา  124/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2526  เด็กชายพงศกร ชูมก  125  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2527  เด็กชายคณาพงษ์ จิกสงสาร  133  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2528  เด็กหญิงณัฏฐณิชา อยู่เพ็ชร  138  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2529  เด็กชายอภิรักษ์ เอี่ยมรักษา  147/2  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2530  เด็กหญิงศิรภัสสร พุฒตาลดง  162  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2531  เด็กชายกรวิชณ์ บุญนก  169  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2532  เด็กหญิงฉัตรียาภรณ์ ทรงเหม็น  203  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2533  เด็กชายณัฏฐพล อินทรีย์  204/1  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2534  เด็กหญิงกมลชนก หวังเพชร  248  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2535  เด็กหญิงหยาดนภา เกตุดี  248  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2536  เด็กหญิงสุพัตรา หมื่นกล้า  251  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2537  เด็กชายชยพล อินทร์ผ่อง  253  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2538  เด็กหญิงอริสรา ศรีคงทน  264/3  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2539  เด็กชายณัฐภูมินทร์ ดำรงรักษ์วงศา  275  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2540  เด็กชายกฤษณ์ดนัย เถิ่งเฟื่อง  352  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2541  เด็กหญิงจุฑารัตน์ กัณภูมิ  360  13  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2542  เด็กหญิงศิรดา จันทวงค์  15  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2543  เด็กหญิงบุญยนุช อิงบุญ  28/2  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2544  เด็กชายภาคิน ยอดดำเนิน  47  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2545  เด็กชายกิตติสอน ขวัญรักษา  89  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2546  เด็กหญิงดลพร โตกุล  97  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2547  เด็กชายพงศ์ธนา หรุ่มรื่น  131/2  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2548  เด็กชายรณกร ยอดดำเนิน  133/1  14  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2549  เด็กชายอนวัช พิกุลทอง  7  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2550  เด็กชายฐิติกร ศรีโสภา  10  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2551  เด็กชายธารา เจียมพัว  53/1  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2552  เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ จูงาม  84  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2553  เด็กชายวชิรวิชญ์ เพ็ชรไปร่  99  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2554  เด็กหญิงกานต์ธิดา เณรแตง  113  15  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2555  เด็กชายติณณภพ น้ำจันทร์  21  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2556  เด็กหญิงกัญญาณัฐ แตงอ่อน  32  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2557  เด็กชายศักดาอมร เดชมา  37  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2558  เด็กชายณธัช น้ำจันทร์  49  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2559  เด็กหญิงรวิภา สว่างศรี  59  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2560  เด็กหญิงพิมพ์ทอง แก้วประเสริฐ  79  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2561  เด็กหญิงฐิตินันท์ แฟงรัก  103  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2562  เด็กหญิงวริศรา บุญมี  167  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2563  เด็กชายปกรณ์ธรรม ปั้นสน  171  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2564  เด็กหญิงวรการณ์ ขอนวิจิตต์  232  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2565  เด็กหญิงเบญญทิพย์ ศิลดี  267  16  ดงคอน  สรรคบุรี  ชัยนาท
2566  เด็กชายณัฏฐ์ชวัญช์ นิ่มนวน  126  1  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2567  เด็กชายฐปนวัฒน์ ปราบทอง  1  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2568  เด็กชายกฤติพงศ์ แช่มเล็ก  27/1  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2569  เด็กชายนฤบดินทร์ อ่อนเลิศ  87/1  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2570  เด็กชายณัฐพงศ์ มีสอาด  97  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2571  เด็กชายปวีณ ยอดดำเนิน  102/1  2  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2572  เด็กชายภัทรดนัย แพงทรัพย์  29  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2573  เด็กหญิงสุกัญญา สุ่มงาม  33/3  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2574  เด็กชายชนะกันต์ เนรคอน  40/2  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2575  เด็กชายสุกฤษฏิ์ ศิรินัย  51/1  3  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2576  เด็กหญิงณัฐกานต์ แซ่หลิ่ม  30  4  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2577  เด็กชายธนกฤต คงขวัญ  39/2  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2578  เด็กหญิงธัญรดา แพประสิทธิเวทย์  72  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2579  เด็กชายกวิน วัชโรทยาน  124  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2580  เด็กชายปัญญพนต์ เนียมปูน  7/2  5  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2581  เด็กหญิงนริสรา สังข์ทรัพย์  30/3  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2582  เด็กชายจิรพัส เกตุดี  39  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2583  เด็กชายไกรวิชญ์ แก้วศรี  88/2  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2584  เด็กชายภาคภูมิ ทัพบุรี  111  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2585  เด็กชายณัฏฐพล สมหวัง  136  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2586  เด็กหญิงไพลิน มุมสำ  159  6  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2587  เด็กหญิงณัฐฐวดี อยู่ดี  66/3  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2588  เด็กหญิงอมลวรรณ คุ้มผล  69/1  7  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2589  เด็กหญิงณัฐณิชา สิงห์ตา  22  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2590  เด็กหญิงภคมน บุตรทรัพย์  38  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2591  เด็กหญิงพิชญารี โพธิ์ดี  44  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2592  เด็กชายณัฐชนน เลขะวัฒนะ  87  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2593  เด็กหญิงกัญญาพัชร กุลทอง  93  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2594  เด็กชายธนกร แก้มทิม  93/1  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2595  เด็กหญิงสงกรานตร์ สิงห์ตา  140  8  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2596  เด็กหญิงณัฐณิชา อาษาสุข  2  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2597  เด็กชายนาคินทร์ เข็มอ่อน  13/1  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2598  เด็กหญิงประภัสสร เทียนเงิน  46/1  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2599  เด็กชายวิศรุต ยองขอด  59/1  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2600  เด็กหญิงวิศวัลย์ พักผ่อน  64  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2601  เด็กหญิงวรัญชญา ผลทวี  65  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2602  เด็กชายณัฐภูมิ บุญทรัพย์  76  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2603  เด็กหญิงณัฐธิดา นิลทับ  98  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2604  เด็กชายวิรัฒน์ บุตรทรัพย์  191  9  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2605  เด็กชายพรภวิทย์ อิ่มเอิบ  15  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2606  เด็กชายณัฐวรรธน์ พุ่มริ้ว  16/3  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2607  เด็กชายภูมินทร์ ม้วนหนู  67/1  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2608  เด็กหญิงภาณุมาศ อ่วมสุข  111  10  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2609  เด็กชายธนโชติ สมหวัง  12/3  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2610  เด็กชายวัฒนาวุฒิ สุดลา  47/1  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2611  เด็กหญิงพาขวัญ จิ้วถ้อง  112  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2612  เด็กหญิงณัฐกานต์ วังทองชุก  136  11  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2613  เด็กชายวรกร นาเอก  32  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2614  เด็กหญิงกัญวรา กุลธี  50/1  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2615  เด็กหญิงลูกศรสวรรค์ คนหมั่น  65/2  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2616  เด็กหญิงณัฏฐภรณ์ ปิ่นทองคำ  76  12  บางขุด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2617  เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ จูงาม  68  1  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2618  เด็กชายบวรวิชญ์ ปิ่นเงิน  64  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2619  เด็กชายชยพล ช้างแก้ว  65/1  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2620  เด็กชายกิตติกวิน คุ่ยหอม  65/2  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2621  เด็กชายสหวัจน์ ดีสม  71/2  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2622  เด็กหญิงณัชชา ทับบุรี  72/2  2  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2623  เด็กชายปัญญาโชติ แย้มขวัญ  3  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2624  เด็กชายภูดิศ มนตรี  13  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2625  เด็กหญิงนภัสกร บุญเสริม  13/1  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2626  เด็กชายณภัทร คงพล  16  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2627  เด็กชายสิงหราช สังข์ป้อม  28/4  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2628  เด็กชายภัทรเดช รู้จิตร  32/3  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2629  เด็กหญิงอริสา หอมรส  59  3  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2630  เด็กหญิงกัญญาภัค บัวแก้ว  40  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2631  เด็กหญิงปนัดดา นิลนิทัศน์  47/3  4  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2632  เด็กหญิงนลินนิภา เมืองใหญ่  23  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2633  เด็กชายพันกรณ์ หมื่นกล้า  35/1  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2634  เด็กชายคณิศร รอบรู้  39/1  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2635  เด็กชายบุญดิเรก วัฒนสุนทร  63/3  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2636  เด็กหญิงปัมาพร ขันทอง  70/2  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2637  เด็กชายกฤตาณัฐ พันธุ์กมลศิลป์  82  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2638  เด็กชายอนุพงศ์ เที่ยงแป้น  90/2  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2639  เด็กชายอดิเทพ หวดสันเทียะ  116/6  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2640  เด็กชายณชานนท์ โตกราน  156  5  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2641  เด็กชายสุธีณัฐ ดีสุข  11  6  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2642  เด็กชายธนบูรณ์ สุขสมัย  43/1  6  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2643  เด็กชายชนาธิป บุญนา  60  6  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2644  เด็กชายกันต์ดนย์ ปัตสา  35/7  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2645  เด็กชายพศุตม์ กระต่ายทอง  40  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2646  เด็กชายยุทธพิชัย แก้วมา  61/1  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2647  เด็กชายปัญญรัตช์ หอมเกษร  61/2  7  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2648  เด็กชายกฤษดา แย้มคล้าย  6/2  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2649  เด็กชายวศศาสตร์ ฟักทอง  26  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2650  เด็กหญิงธิดาพร ทองทา  32  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2651  เด็กหญิงรัตติกาล กระต่ายทอง  50/1  8  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2652  เด็กชายศิรวิทย์ โทเอี่ยม  21  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2653  เด็กชายสันติ เทพนวล  50/1  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2654  เด็กชายธนพัฒน์ มากสี  56  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2655  เด็กหญิงพัชญา อินทร์อุดม  59  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2656  เด็กหญิงพิมชนก ส้มซ่า  60/4  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2657  เด็กชายธวานนท์ ขาวเอี่ยม  82  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2658  เด็กชายทินภัทร ตะพันธ์  104/2  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2659  เด็กหญิงนภาพร ยิ้มย่อง  126  9  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2660  เด็กหญิงกิตติกาญจน์ แก่นจ้าย  17  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2661  เด็กหญิงมารินทร์ดา แก้วช้าง  20  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2662  เด็กชายณัฐนนท์ มั่นคง  27/2  10  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2663  เด็กชายอธิวัสน์ ปั้นขอม  11/1  11  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2664  เด็กหญิงนลินทิพย์ พุทธประทีป  36/1  11  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2665  เด็กชายจตุรภัทร โหมมาลา  14  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2666  เด็กชายธนพัฒน์ เสวกวิหารี  15  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2667  เด็กชายวิชัย ภู่ปรางค์  23/3  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2668  เด็กหญิงอริสรา มะยมทอง  39/2  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2669  เด็กชายณพัศกร เฉยเถื่อน  40/4  12  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2670  เด็กชายนันทภพ ศรีธรรมมา  137/2  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2671  เด็กชายกฤษกร ปานคง  168  13  โพงาม  สรรคบุรี  ชัยนาท
2672  เด็กหญิงบุญปรียา เกิดพิทักษ์  26/3  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2673  เด็กชายเจษฎา แป้นขำ  29/2  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2674  เด็กชายธนาทรัพย์ อินสอน  49/2  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2675  เด็กหญิงดาราพร แตงศรี  61/2  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2676  เด็กหญิงภัสสร ขวัญศรี  127/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2677  เด็กชายอิทธิพัทธ์ ชุ่มฉิม  128/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2678  เด็กชายอัฑฒกร ขวัญศรี  129  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2679  เด็กชายเศรษฐศักดิ์ สอนเปรม  144/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2680  เด็กหญิงปรียานุช หริ่มแก้ว  146  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2681  เด็กชายชิษณุพงศ์ คำแพง  147  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2682  เด็กหญิงปุณยาพร น้ำดอกไม้  161  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2683  เด็กชายภัทรดนย์ กล่ำทวี  219  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2684  เด็กชายนันทวัฒน์ ดาบางปา  232/2  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2685  เด็กชายณัฐพล ปังชัยภูมิ  241/1  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2686  เด็กชายสุภาณัฐ พรมงาม  244  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2687  เด็กชายปุญญพัฒน์ บุดดา  302  1  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2688  เด็กหญิงอาริษา ศรีหาคำ  16  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2689  เด็กชายสวิตต์ หริ่มแก้ว  18/1  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2690  เด็กชายนัทธพงศ์ บ่วงเพ็ชร์  24/3  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2691  เด็กหญิงอุษณิษา เที่ยงพลับ  38  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2692  เด็กชายปวีณ์ชญา อู๋ทรัพย์  79  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2693  เด็กหญิงสุพิชชา ศิลปศร  104  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2694  เด็กหญิงนัตธิตา กลิ่นกระบี่  106  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2695  เด็กหญิงรุ่งรณิดา รอดเหลือ  199/1  2  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2696  เด็กชายกรวิชญ์ อ่อนสนิท  25/1  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2697  เด็กหญิงณรินดา แก้วทองเมือง  59  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2698  เด็กชายติณณภพ อินทรฉ่ำ  117  3  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2699  เด็กชายวัชพล มะโนชัย  26/2  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2700  เด็กชายพัชรพล เยี่ยมบุญชัย  47  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2701  เด็กชายชยากร ภู่งาม  63  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2702  เด็กหญิงณัฐจิรา ต่ายนิน  80  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2703  เด็กชายอัทธนีย์ ม่วงคุ  104  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2704  เด็กชายอิทธิพล บรรทัดจันทร์  126  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2705  เด็กชายวรากร อยู่ชัง  132  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2706  เด็กชายกฤตเมธ กลิ่นเกษร  146  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2707  เด็กชายจักรี ถุงแก้ว  165  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2708  เด็กหญิงกัญญ์วรา ทองแก้ว  3  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2709  เด็กชายรัชพล แดงกล่อม  14  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2710  เด็กหญิงอภิญญา รักซ้อน  36/1  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2711  เด็กชายณัฐภัทร คล้ายศรี  42  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2712  เด็กชายกรวิชญ์ อินทรประสิทธิ์  61/1  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2713  เด็กหญิงปิยะมาศ นาครอด  96  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2714  เด็กหญิงพลอยนับพัน โพธิ์เงิน  140  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2715  เด็กชายสุวพิชญ์ สุขน่วม  173  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2716  เด็กชายเอกลักษณ์ อินทร์โรหิต  199  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2717  เด็กชายกันต์กวี มากทิพย์  211/2  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2718  เด็กชายวรวัฒน์ วงษ์ชัย  221  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2719  เด็กหญิงศรัญญา นาคชุ่ม  223  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2720  เด็กหญิงณัฐธันยา ตาทองนารา  14  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2721  เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ปานยอด  16/1  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2722  เด็กหญิงกัญญาณัฐ จุ้ยแจ้ง  49  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2723  เด็กหญิงจิรพร จันทร์นิล  93/2  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2724  เด็กชายฑีฆายุ โตชม  98  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2725  เด็กหญิงภคพร กลมศิลป  106/3  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2726  เด็กหญิงธัญจิรา พันแปร  109  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2727  เด็กหญิงณัฐวลัญช์ นาคชุ่ม  136/4  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2728  เด็กชายธันวา สงวนเกียรติ  168  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2729  เด็กชายศุภณัฐ เอี่ยมสำอางค์  209  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2730  เด็กชายเบอร์ดี้ เกษตรธรรม  213  7  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2731  เด็กชายสิริณัฏฐ์ ศรีหานาม  53  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2732  เด็กหญิงปัญญพัฒน์ สิงห์ชัย  112  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2733  เด็กชายยุทธศักธ์ สุวรรณรงค์  10/3  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2734  เด็กหญิงจุฑามาศ แตงศรี  11/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2735  เด็กหญิงธัญรดา ปัญญาใส  14  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2736  เด็กชายธนพิพัฒน์ โชติงาน  27/6  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2737  เด็กหญิงพิชญสินี บ่วงเพชร  28/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2738  เด็กชายวรรณเทพ บานเย็น  29  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2739  เด็กชายธิชานนท์ จันทร์ปลี  59/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2740  เด็กชายทินภัทร กล้อยกลิ้ง  85/2  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2741  เด็กชายอาพชร ไวว่อง  85/3  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2742  เด็กหญิงณิชามน พุฒหอม  96/3  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2743  เด็กชายบูรพา รักซ้อน  107/2  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2744  เด็กหญิงพรธีรา วงศ์บา  126  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2745  เด็กหญิงเพชรพลอย ทาราวัต  133/1  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2746  เด็กชายจิรายุ เมฆา  141/2  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2747  เด็กหญิงโชติรัตน์ สอนรวม  215  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2748  เด็กหญิงวิรดา โพธิ์อ่อน  226/4  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2749  เด็กชายอภิวัฒน์ บุญจู๋  230/3  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2750  เด็กหญิงสุทัตตา จุ้ยแจ้ง  231/2  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2751  เด็กชายอัครณัฐ สิงห์ดา  245  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2752  เด็กหญิงอธิตญา คงแจ้ง  252  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2753  เด็กชายสุพัฒน์ ร่มลำดวน  18/1  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2754  เด็กชายศิรวิทย์ พูลผล  72  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2755  เด็กชายพรพิพัฒน์ งั่งสัมฤทธิ์  81/1  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2756  เด็กชายณฐกมล บรรเทาแท้  89/1  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2757  เด็กชายธีรเทพ กอนผึ้ง  12/1  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2758  เด็กชายพสิษฐ์ เที่ยงพลับ  43  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2759  เด็กชายธวัชชัย แก้วตา  48/2  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2760  เด็กชายนพชัย แก้วตา  48/2  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2761  เด็กหญิงมนัสนันท์ ภูษิต  48/3  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2762  เด็กหญิงภัครัมภา ทรงแบน  62  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2763  เด็กหญิงธัญลักษณ์ นิลฉ่ำ  92  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2764  เด็กชายฐรติ แก้วแกมศรี  93/1  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2765  เด็กชายรชต ยอดดำเนิน  5/1  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2766  เด็กชายสุรัตน์ เอมพันธุ์ดี  7  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2767  เด็กชายกิตติภพ ศรเสนา  31  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2768  เด็กหญิงจิรัชญาย์ มงคลคำ  44  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2769  เด็กหญิงนัทปภา แสงอ่อน  64  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2770  เด็กชายธนศักดิ์ นิลเนียม  76  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2771  เด็กชายวุฒิชัย ตุ้มสังข์  85  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2772  เด็กหญิงศณัญญ่า สุขะตุงคะ  118  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2773  เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ยาดี  120  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2774  เด็กหญิงปาลิตา หริ่มแก้ว  127  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2775  เด็กชายวรวุฒิ หยวกแก้ว  129/1  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2776  เด็กชายวรวัฒ หยวกแก้ว  129/1  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2777  เด็กชายธนิศร ท้วมผ่อง  132/1  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2778  เด็กหญิงนภัสสร ท้วมผ่อง  132/1  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2779  เด็กหญิงธัญชนิต สุชีวะ  137  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2780  เด็กหญิงนันทวรรณ สุขจุ้ย  149  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2781  เด็กชายสิงหราช สุชาการ  193  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2782  เด็กชายณภัทร น้ำจันทร์  106  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2783  เด็กหญิงลลดา พูลศิลป์  207  3  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2784  เด็กชายกฤษกร มั่นคง  104/1  4  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2785  เด็กชายกันต์ณภัทร เกตุนวม  107  4  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2786  เด็กหญิงณฐมน ปลูกงาม  115  4  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2787  เด็กชายภัคพล อินสิน  1/2  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2788  เด็กหญิงนิชาภา พุ่มอรุณ  4/9  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2789  เด็กหญิงภัทรวรรณ แสงอรุณ  23/1  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2790  เด็กชายอิทธิมนต์ แสงอรุณ  23/1  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2791  เด็กชายชวรัตน์ ธัญญะเจริญ  33  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2792  เด็กหญิงปณิษา รอดย้อย  63  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2793  เด็กหญิงกรวลี อดิเทพาโรจน์  103/2  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2794  เด็กชายธนภัทร เทียนพลับ  115  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2795  เด็กหญิงชุติกาญจน์ รักเทศ  12  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2796  เด็กหญิงสุภัสสรา นาคศิลา  34  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2797  เด็กหญิงกันติชา ขลิบทองคำ  35  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2798  เด็กชายจิรศิล รักเทศ  67  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2799  เด็กหญิงณัชชา คล้ายทิพย์  87  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2800  เด็กหญิงธนภา แก้วกันญา  100  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2801  เด็กชายพงษ์ศิริพัฒน์ เทศธรรม  101/1  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2802  เด็กหญิงเพ็ญนภา อุ่นสุวรรณ  108  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2803  เด็กชายธนวรรธน์ อุ่นสุวรรณ  108  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2804  เด็กหญิงปณิตา วันดีวงค์  109  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2805  เด็กหญิงแก้วตา แสงทอง  126  6  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2806  เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิ์ทอง  2/1  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2807  เด็กหญิงวิภาดา โพธิ์สด  6  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2808  เด็กหญิงนภาดา แพ่งสภา  54/2  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2809  เด็กหญิงชุติมา พลายสังข์  64  7  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2810  เด็กหญิงปัญญรัชต์ พุฒเสือ  21  9  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2811  เด็กชายธนพล ดลปัดชา  60  9  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2812  เด็กชายปฐมพร ศรีสด  9/1  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2813  เด็กหญิงภคมน โยธานันท์  20  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2814  เด็กชายเตชสิทธิ์ คมขำ  79  10  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2815  เด็กชายจีรพัฒน์ คณะศรี  65  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2816  เด็กหญิงบุณยพร เที่ยงพลับ  68/1  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2817  เด็กหญิงภูริดา ปิ่นเงิน  36  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2818  เด็กชายพงศกร จันทร์ลอย  65  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2819  เด็กหญิงอรปรียา ศรีราชา  66/1  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2820  เด็กหญิงณัฐวรา กลับหอม  71/2  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2821  เด็กหญิงสมัชญา หุ่นดี  94  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2822  เด็กหญิงรัชปภา เทียนงาม  129/2  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2823  เด็กชายภัทรคุณ กล่ำรักษ์  134/5  2  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2824  เด็กชายณัฐพัช ยอดดำเนิน  6  3  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2825  เด็กชายพรรษา ศรีบุญเรือง  6/1  3  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2826  เด็กชายอัคคเดช คงสืบ  15  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2827  เด็กชายปุญญพัฒน์ เพ็ชรทิพย์  44  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2828  เด็กหญิงแพรววนิต ภาคทอง  59/3  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2829  เด็กชายธนภัทร แพ่งสภา  68  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2830  เด็กชายจิรายุ ดีสุกใส  77/1  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2831  เด็กชายศุภณัฐ อุทุมพร  92  4  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2832  เด็กหญิงวนัชพร คงบุรี  8  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2833  เด็กหญิงไปรยา ไซฉาย  43/1  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2834  เด็กหญิงผ่องพรรณ ภารักษ์  71/2  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2835  เด็กชายธนกฤต อยู่เอีย  99  5  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2836  เด็กหญิงชุจิราพร สมศรี  46/1  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2837  เด็กชายวรินทร น่วมโพธิ์  73/1  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2838  เด็กชายกลวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง  74/2  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2839  เด็กหญิงพัชญ์ชิสา ปรางคลัง  91  6  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2840  เด็กหญิงสุดารัตน์ นุชเทียน  65/3  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2841  เด็กหญิงจิรัชญา ใจดี  94/1  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2842  เด็กชายธิติ ลายิ้ม  119/2  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2843  เด็กหญิงวรัญญา เพ็ชรสุ่ม  179  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2844  เด็กหญิงชุติตา เขียงคำ  63/5  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2845  เด็กหญิงชุปภา เขียงคำ  63/5  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2846  เด็กหญิงกัญณภัทร บุญเนตร์  63/9  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2847  เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา มีนนท์  70  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2848  เด็กชายรชานนท์ ถามูลเลศ  71/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2849  เด็กหญิงขวัญจิรา น้อยจันทร์  75  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2850  เด็กหญิงบวรภัค หัสแดง  79  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2851  เด็กหญิงปณิตา สิขะโต  79/3  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2852  เด็กหญิงสุพิชญา พานาแก้ว  91/8  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2853  เด็กหญิงเกวลิน เกตุจันทร์  128/6  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2854  เด็กหญิงพิชชาภา บัวอุไร  129  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2855  เด็กชายวชิรวิชญ์ เนตรจินดา  154/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2856  เด็กชายพงศ์ธรณ์ แม่ประจิตร  178/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2857  เด็กชายธนโชติ กล่อมปัญญา  179/3  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2858  เด็กชายณัฐภูมิ แจ้งอุบล  193/2  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2859  เด็กหญิงณัฐนรี นาคศิลา  202  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2860  เด็กชายตันติกร อยู่ชัง  202/3  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2861  เด็กชายศิรวิทย์ วังยาว  233  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2862  เด็กหญิงกัญญาณัฐ เนตรนิยม  244/3  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2863  เด็กชายวิวัฒน์ชัย พิมพ์บูลย์  258/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2864  เด็กชายษุธาดา ว่องเขตกรณ์  261/6  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2865  เด็กหญิงนันทนัช มงคลวรผล  275/3  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2866  เด็กหญิงชุติตา จำปาสอน  302/4  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2867  เด็กหญิงกันยกร โพธิอ้น  315  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2868  เด็กหญิงพรรณภัทร ไทยพงษ์ธนาพร  375/1  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2869  เด็กหญิงชัญญา สุขไพศาล  379/17  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2870  เด็กชายเจษฎา ชุ่มมา  384  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2871  เด็กหญิงณัฐชลิดา อุดทาคำ  539  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2872  เด็กหญิงสุชาลิสา อินวารี  2  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2873  เด็กชายภานุวัฒน์ แพ่งพร  3/5  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2874  เด็กหญิงณัฏฐณิชา น้อยการนา  57/1  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2875  เด็กหญิงณัฏฐนันท์ คงสนุ่น  67/2  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2876  เด็กชายวริทธิพงศ์ เฉื่อยกลาง  141  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2877  เด็กชายปัณณวิชญ์ บุญรอด  151  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2878  เด็กหญิงณิชา ด้วงธรรม  154  9  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2879  เด็กหญิงปราณปรียา พนาลี  10/3  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2880  เด็กชายณิชชาพัชร์ ปุญญ์หิรัณย์  12/1  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2881  เด็กหญิงวิชชาพร จินดานนท์  15  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2882  เด็กหญิงชลิตา อ่วมสุข  43/2  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2883  เด็กหญิงสุชาดา กิตติภักดีกุล  46  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2884  เด็กชายธนกฤษ สินปราณี  64/2  10  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2885  เด็กชายณัฐพงศ์ ฤทธิ์เต็ม  26  11  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2886  เด็กชายธิติพงษ์ ทิมเมือง  1  12  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2887  เด็กหญิงวิชญาพร แย้มทับ  9  12  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2888  เด็กชายชยางกูร แสนภูวา  27/2  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2889  เด็กชายธีวสุ เทียนพิมาย  37  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2890  เด็กหญิงธนาวรรณ รอดเปรี้ยว  47/2  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2891  เด็กชายธนกฤต อัสสุวรรณ์  99  13  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2892  เด็กหญิงพัทธนันท์ จงภักดี  33  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2893  เด็กชายชัยวัฒน์ สอนริด  50  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2894  เด็กหญิงศิวพา บัวเพ็ชร์  76/4  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2895  เด็กชายกันต์กวี ยอดดำเนิน  77/1  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2896  เด็กหญิงเบญญาภา มีสาย  95/5  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2897  เด็กหญิงชิดชนก เมฆคำ  98/1  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2898  เด็กชายลูก้าชยางกูร เพชรทิพย์  113  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2899  เด็กชายทีฆทัศน์ สาปาน  114  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2900  เด็กหญิงกนกพิชญ์ พวงแย้ม  115  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2901  เด็กชายณภัทร สาปาน  116  14  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2902  เด็กชายสุริยนาท นามชุ่ม  12/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2903  เด็กชายณัฐชนน เทียนงาม  13  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2904  เด็กหญิงสุพรรษา อิ่มมี  19/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2905  เด็กชายปืนกล เอี่ยมรักษา  28  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2906  เด็กหญิงนรินทร์พร แก้วกุดั่น  42  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2907  เด็กชายพีรณัฐ เชิดศักดิ์สกุล  45/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2908  เด็กชายชัยชนะ เย็นสุข  58/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2909  เด็กหญิงณัชชา แจ่มไทย  61  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2910  เด็กชายชัยชนะ พวงแย้ม  79/1  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2911  เด็กหญิงสุธีรา กันภูมิ  88/2  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2912  เด็กหญิงลลนา ยอดดำเนิน  94  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2913  เด็กชายกันตพัฒน์ ช้ำเกตุ  99/2  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2914  เด็กชายชยางนนท์ วิเศษชาติ  110  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2915  เด็กหญิงกิติยากร เกตุน้อย  113  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2916  เด็กหญิงพัชรพร เพ็ชรรักษ์  121  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2917  เด็กชายสุภวิชญ์ ยอดดำเนิน  204  15  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2918  เด็กชายณัฐนนท์ ภาพอินทรีย์  16/4  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2919  เด็กหญิงณัฐพร ภาพอินทรีย์  16/4  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2920  เด็กหญิงพัชรา รอดย้อย  78/1  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2921  เด็กชายจิรายุ ตรีทับ  106/1  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2922  เด็กชายชนกชนม์ นภาทอง  107/9  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2923  เด็กชายวรัณธรรณ์ แสงจันทร์  108/1  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2924  เด็กหญิงนันทิพร แสงระยับ  109/7  16  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2925  เด็กชายอัฏฐ่ฏากรณ์ นันตัง  16  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2926  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองมัน  32  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2927  เด็กหญิงชลธิชา มณฑา  67  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2928  เด็กชายอภิวิชญ์ ศรีแพ่ง  69  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2929  เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิ์อ่อน  69/7  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2930  เด็กหญิงศิรินรัตน์ รามศิริ  81  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2931  เด็กชายจิรายุ อ่อนสำลี  81  1  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2932  เด็กหญิงวรรณษา หมื่นกล้า  11  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2933  เด็กหญิงอารดา นาหลวง  20  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2934  เด็กหญิงเกวลี บุญยะ  45  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2935  เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่ตั้ง  56  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2936  เด็กหญิงสุกัญญา นาสิงทอง  81  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2937  เด็กชายภศกร กล่ำคุ้ม  94/1  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2938  เด็กชายธนธรณ์ รอดเจริญ  102  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2939  เด็กหญิงภัทชรีกร หริ่มแก้ว  107  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2940  เด็กชายชินภัทร ดวงตา  119/2  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2941  เด็กชายนนทพันธ์ อิงบุญ  149/1  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2942  เด็กหญิงปพิชญา สามเสน  167  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2943  เด็กหญิงอชิรญาณ์ ด้วงคำ  169  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2944  เด็กชายณัฐรัตน์ สังข์บูรณ์  181  2  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2945  เด็กหญิงกรวรรณ เข้มนิ่ม  25  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2946  เด็กชายธีรภัทร จันทร์สุข  39/1  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2947  เด็กชายวิสิทธิ์ เกตุทอง  83/1  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2948  เด็กหญิงธนัชพร มะนาวทอง  96  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2949  เด็กชายภัทรชัย อ่อนกลอง  131/1  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2950  เด็กชายกวินทร์ สวัสดี  148  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2951  เด็กชายธนภูมิ บู่ทรัพย์  172/1  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2952  เด็กหญิงวรรณรสา พรมเลิศ  54  4  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2953  เด็กชายกริญจ์ตภัทร เที่ยงพลับ  2  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2954  เด็กหญิงปัณณพร จุลสม  33/1  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2955  เด็กชายอัครวินท์ เอี่ยมรอด  79  5  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2956  เด็กชายวชิรศักดิ์ สดเมือง  19/2  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2957  เด็กหญิงรมิตา บุญคุ้ม  46  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2958  เด็กชายกฤษณะ ฉิมพลี  62/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2959  เด็กหญิงอรสินี เฮงผิว  63/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2960  เด็กหญิงนันทิตา อยู่สิน  92  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2961  เด็กหญิงธนัชพร เศษวิ  97/2  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2962  เด็กชายอัครินทร์ ปรีจันทร์  107/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2963  เด็กชายพีรพล เหมือนมา  153  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2964  เด็กชายกิตติกร ภาคีฉาย  160  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2965  เด็กชายณัฐชานนท์ บาตรโพธิ์  43  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2966  เด็กหญิงศิริทิชาพร เรืองสังข์  75/1  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2967  เด็กชายอธิพิพัฒน์ เปี่ยมศิริ  105  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2968  เด็กชายกฤษณ์ รัชตะนาวิน  123  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2969  เด็กชายธนะชัย อินทร์นา  128  7  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2970  เด็กหญิงกุลสตรี มณฑา  34/1  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2971  เด็กหญิงณัฐฐาน์ นิธิรุจิราพงศ์  46  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2972  เด็กหญิงชญาณ์นันท์ อารามศรี  84  8  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2973  เด็กชายปารเมศ ผึ่งวัด  62/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2974  เด็กหญิงชนัญณิชา รอดเหลือ  57/1  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2975  เด็กหญิงมินตรา พูนหมี  59  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2976  เด็กชายธนพล เกตุพงษ์  -  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2977  เด็กหญิงทับทิม ทรัพย์มาก  78  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2978  เด็กหญิงวรวรรณ แอบใจดี  44/1  4  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2979  เด็กหญิงเขมจิรา อินสิน  1/2  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2980  เด็กหญิงจิตราภา สวัสดี  137  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2981  เด็กหญิงสุพัณตา อินทร์นิ่ม  156/3  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2982  เด็กหญิงชนิษฐา พิมแสน  19  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2983  เด็กหญิงบุณณาดา ปานคร้าม  150  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2984  เด็กหญิงปัณฑิตา ปานคร้าม  150  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2985  เด็กหญิงเบ็ญจพร สมสี  109  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2986  เด็กหญิงนริศรา สวยรูป  37/2  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2987  เด็กชายภาคิน นกสวน  72  1  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2988  เด็กชายภูวนัย ภู่เปี่ยม  53  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2989  เด็กหญิงขวัญจิรา สมพงษ์  37  1  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2990  เด็กชายปารเมศ ผึ่งวัด  62/1  6  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2991  เด็กหญิงชนัญณิชา รอดเหลือ  57/1  2  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2992  เด็กหญิงมินตรา พูนหมี  59  9  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
2993  เด็กชายธนพล เกตุพงษ์  -  7  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2994  เด็กหญิงทับทิม ทรัพย์มาก  78  8  แพรกศรีราชา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2995  เด็กหญิงวรวรรณ แอบใจดี  44/1  4  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2996  เด็กหญิงเขมจิรา อินสิน  1/2  5  เที่ยงแท้  สรรคบุรี  ชัยนาท
2997  เด็กหญิงจิตราภา สวัสดี  137  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2998  เด็กหญิงสุพัณตา อินทร์นิ่ม  156/3  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
2999  เด็กหญิงชนิษฐา พิมแสน  19  3  ห้วยกรดพัฒนา  สรรคบุรี  ชัยนาท
3000  เด็กหญิงบุณณาดา ปานคร้าม  150  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
3001  เด็กหญิงปัณฑิตา ปานคร้าม  150  6  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
3002  เด็กหญิงเบ็ญจพร สมสี  109  8  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนาท
3003  เด็กหญิงนริศรา สวยรูป  37/2  5  ห้วยกรด  สรรคบุรี  ชัยนา