รายชื่อ และที่อยู่เด็กปฐมวัยประจำอำเภอ วัดสิงห์

ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น   1354   คน


  ชื่อตัว-ชื่อสกุล   บ้านเลขที่   หมู่   ตำบล   อำเภอ   จังหวัด
1  เด็กชายชิษณุพงษ์ มินสุไลมาน  2/2  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
2  เด็กชายภัคพล สุขเทวี  2/2  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
3  เด็กหญิงชญานิษฐ์ โฮ้คลัง  130/1  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
4  เด็กหญิงชญานิน โฮ้คลัง  130/1  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
5  เด็กหญิงสุภชา สุขเจริญ  131  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
6  เด็กหญิงมนต์นภา เอี่ยมละออ  148  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
7  เด็กชายภัทรพงษ์ ทองดี  171  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
8  เด็กหญิงรินรดา ไชยะ  1991  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
9  เด็กหญิงสุพัตรา ครองน้อย  207  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
10  เด็กชายธนศักดิ์ พยัคฆมาก  7  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
11  เด็กหญิงธิชาดา เสนาน้อย  11  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
12  เด็กชายสุทัศน์ แสงศรี  58  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
13  เด็กชายธเนศ เรือนบัว  69  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
14  เด็กหญิงรดามณี แสงตะคร้อ  89  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
15  เด็กหญิงภัทรลดา อินเสวก  105  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
16  เด็กชายวายุ สาวะหะ  25/1  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
17  เด็กหญิงกานตรัตน์ ช้างหัวหน้า  26  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
18  เด็กชายธนากร จันทร์สงเคราะห์  58  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
19  เด็กชายนฤพล จันทร์สงเคราะห์  58  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
20  เด็กชายชยพล กล่ำแก้ว  101  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
21  เด็กชายกิตติพัฒน์ ภู่ขาว  124  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
22  เด็กหญิงภัทรนันท์ ลาโพธิ์  146  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
23  เด็กหญิงนิตยา ดวงแสง  159  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
24  เด็กชายจิรายุ หล่ำเขียว  167  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
25  เด็กชายพรพิพัฒน์ คลายน้อย  168  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
26  เด็กชายยศกร บัวคร้าม  170  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
27  เด็กชายชัยยุธ อินพญา  172  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
28  เด็กชายพงศพัศ น่วมเกตุ  188  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
29  เด็กชายสายชล เปรมทอง  197  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
30  เด็กหญิงวชิรญาณ์ จันทร์ศรี  23  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
31  เด็กชายธีรเดช ขอเหนี่ยวกลาง  69  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
32  เด็กชายวีรภพ สมณะ  75  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
33  เด็กชายธนธรณ์ โพธิ์คลัง  92/1  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
34  เด็กหญิงมนต์นภา จำนง  100  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
35  เด็กชายธนบดี แดงชาติแท้  114  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
36  เด็กหญิงวนัสนันท์ บุญชื่น  116  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
37  เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ลามอ  128  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
38  เด็กชายดนุเทพ พันอินทร์  136/1  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
39  เด็กชายจิรายุ กองเป็ง  136/1  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
40  เด็กชายธนชัย แสงทัพ  174  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
41  เด็กชายพงศกร โพธิ์คลัง  206  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
42  เด็กหญิงปณิตานันท์ สุหงสา  43  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
43  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ดาบจันทร์  51  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
44  เด็กหญิงวรรณทนา ชะดารัมย์  106  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
45  เด็กหญิงอาทิตยา กล่ำดี  110  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
46  เด็กหญิงภัทรีญา กล่ำดี  110  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
47  เด็กชายราชภัทร ปานคีรี  156  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
48  เด็กชายพีรัชชัย ปานคีรี  158  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
49  เด็กหญิงน้ำเพชร ดาราโพธิ์  191  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
50  เด็กชายวีระชัย แสงกล้า  9849/1  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
51  เด็กหญิงรัญชิดา สุขสวัสดิ์  94  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
52  เด็กหญิงณัฏนิชา กลัดทรัพย์  103  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
53  เด็กหญิงอรณิชชา เขียงขวาง  114  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
54  เด็กหญิงจันทปภา อ่วมเอี่ยม  123  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
55  เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญเลิศ  165  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
56  เด็กชายธนภัทร รักจัน  186  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
57  เด็กหญิงศุภาณี ชูอินทร์  65  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
58  เด็กหญิงวรกาญน์ คล้องช้าง  129  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
59  เด็กหญิงสโรชา พรมมา  146  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
60  เด็กหญิงนัฏฐยาน์ ศรีวัฒนะมนตรี  185  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
61  เด็กหญิงพลอยชมพู เพ็งภู่  92  8  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
62  เด็กหญิงวันวิสาข์ สีดำ  128  8  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
63  เด็กชายกิตติภัทร เพ็งภู่  188  8  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
64  เด็กหญิงอักษิพร มธุรส  22  1  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
65  เด็กหญิงรัตนาพร อินทร์น้อย  45  1  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
66  เด็กชายนิคม บุญนำมา  180  1  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
67  เด็กหญิงรันย์ชิฎา ศรีพงษ์สุทธิ์  38  2  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
68  เด็กหญิงณัฐณิชา กิ่มเกิด  50  2  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
69  เด็กหญิงอุไรวรรณ พรมนิ่ม  53/1  2  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
70  เด็กชายวชิรวิทย์ พิลึก  40  3  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
71  เด็กชายพลพล หนองคาย  4  4  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
72  เด็กชายยศนนท์ แย้มสังข์  34  4  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
73  เด็กหญิงธิติกานต์ นุชสุ่ม  48  4  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
74  เด็กหญิงชิดจันทร์ จันทร์จิตต์  2  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
75  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อินทรจันทร์  24  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
76  เด็กชายธรภัทร พรมนิ่ม  50  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
77  เด็กชายเพ็ญเพชร คงเพ็ชรศักดิ์  53  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
78  เด็กหญิงฐรินดา ทัพกระเสพ  58  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
79  เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ โพธิ์ศรีสูง  93  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
80  เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ พิพัฒนเสาวภาค  97/1  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
81  เด็กหญิงเบญญาภา เกิดสรรค์  99  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
82  เด็กหญิงประกายวรรณ เกิดสรรค์  133  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
83  เด็กชายธนดล นุฃสุ่ม  130  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
84  เด็กชายเดชธนโชติ มาจันทึก  138  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
85  เด็กหญิงวรัญญา พันธ์วิลัย  151  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
86  เด็กชายชัยสิทธิ์ ใจจันทร์  210  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
87  เด็กหญิงศิรินภา รัตนะวัน  22  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
88  เด็กชายสมพงษ์ เขียดขำ  53  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
89  เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์ อ่วมฉิม  59  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
90  เด็กหญิงสุวิชญา เลี้ยงบุตร  67  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
91  เด็กหญิงสุนิสา เอี่ยมละออ  76  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
92  เด็กชายบุญญฤทธ์ เอี่ยมละออ  76  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
93  เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภู่เทศ  87  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
94  เด็กชายญาณาธิป ดีจ้าย  103  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
95  เด็กหญิงญาณัจรา ดีจ้าย  103  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
96  เด็กชายทัณฑธร โพธิยานนท์  131  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
97  เด็กหญิงนลินทิพย์ สังแก้ว  37  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
98  เด็กชายณัฐพงศ์ สุขนุ่น  40  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
99  เด็กหญิงสุพิชญา นุ้ยปลี  85  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
100  เด็กชายณภัทร น้อยแสง  134  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
101  เด็กหญิงปริดา นาทิพย์  141  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
102  เด็กหญิงกชามาศ สังแก้ว  142  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
103  เด็กหญิงศุภนุช พิทักษา  143  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
104  เด็กหญิงศิรัญญา รัตน์จร  32  3  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
105  เด็กหญิงน้ำฝน สุ่มพ่วง  48  3  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
106  เด็กชายบุญญพัฒน์ บัวโต  55  3  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
107  เด็กหญิงทฑิตยา สมมะนา  83  3  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
108  เด็กชายคณิศร กอสูงเนิน  91  3  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
109  เด็กชายธีรภัทร เลี้ยงบุตร  120  3  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
110  เด็กชายวีรวัฒน์ เกิดผล  34  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
111  เด็กหญิงนฤมล บัวคำ  45  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
112  เด็กหญิงสุภัสสร สมบุญ  54/2  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
113  เด็กชายสุวินัย ตรีสมานรัก  65  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
114  เด็กชายนฤดล เชื้ออภัย  66  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
115  เด็กหญิงอภิชญา คชอินทร์  77  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
116  เด็กชายปัณณวิชญ์ น้อยแสง  110  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
117  เด็กชายปฏิญญา โคตรสมบัติ  12  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
118  เด็กชายจารพัฒน์ กสิกรรม  21  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
119  เด็กหญิงบุณฑริกา ทับกรุง  36  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
120  เด็กหญิงภรณ์พัชชา เอี่ยมละออ  87  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
121  เด็กหญิงสุพัตรา เอี่ยมลออ  181  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
122  เด็กหญิงญาณิกา บกสันเทียะ  186  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
123  เด็กชายธีรภัทร เจ๊ะเล็ม  187  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
124  เด็กชายอนาวิล อ่ำยิ้ม  52  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
125  เด็กหญิงญาณิศา ฉลูทอง  52  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
126  เด็กหญิงสโรชา ทองพรม  102  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
127  เด็กหญิงนวพรรษ อินจันทร์  121/1  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
128  เด็กชายณรงค์ศักดิ์ โห้คลัง  131  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
129  เด็กชายสายชล ชูอินทร์  147  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
130  เด็กชายวรากร วิริยะพันธ์  161  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
131  เด็กชายธนพัฒน์ สุกจันทร์  172  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
132  เด็กชายพชรพล ศรีโสภา  200  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
133  เด็กหญิงแก้วกันญา เผยไธสง  2  7  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
134  เด็กชายวัชรวิชญ์ ขันทองคำ  9  7  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
135  เด็กชายสิทธิกร เสมาเพชร์  32  7  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
136  เด็กชายวรภพ รถจันทร์  17  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
137  เด็กหญิงธนวันต์ บัวพ่วง  18  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
138  เด็กชายธนบดี สุขทอง  38  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
139  เด็กชายจิรายุ อุตโพธิ์  58  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
140  เด็กชายสมเกียรติ กะติกา  94  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
141  เด็กชายศรันยู จูสิงห์  112  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
142  เด็กหญิงชมพูนุช เชื้อกุล  144  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
143  เด็กชายธนภัทร แผ่นทอง  8/1  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
144  เด็กชายรัชพล ทวีเขตการ  85  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
145  เด็กชายธนกร พูลพ่วง  94  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
146  เด็กชายอัชริยะ คำเมือง  103  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
147  เด็กชายศุภโชค อินทแปลง  2  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
148  เด็กชายวรุณาทิตย์ ถือชัย  10  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
149  เด็กชายวิศวัช สีลาดี  43  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
150  เด็กหญิงนภาภรณ์ ชื่นจิตร  57/2  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
151  เด็กหญิงพิชญากาญจน์ ตะเภาทอง  61  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
152  เด็กหญิงวิชุดา เพ็ญพรรยกร  107  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
153  เด็กหญิงจิรธิดา สุพลจิตร  179  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
154  เด็กหญิงสุดารัตน์ เทวี  186  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
155  เด็กหญิงปัทมา ลอดรัก  291  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
156  เด็กหญิงกัญญาภัค กอบธัญญกิจ  308  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
157  เด็กหญิงกิตติมาพร เอี่ยมละออ  16  4  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
158  เด็กชายดนัยวัฒน์ เสริมสุขต่อ  24  4  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
159  เด็กชายณัฐวัชต์ อมแก้ว  66  4  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
160  เด็กชายสิทธิโชค ซาปลิก  60/2  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
161  เด็กหญิงวนิดา พักใจเย็น  60/3  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
162  เด็กหญิงกนกนิภา ขำเนตร์  82  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
163  เด็กชายณัฐพงศ์ เอี่ยมชม  96  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
164  เด็กหญิงวรกานต์ พุกมาก  150  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
165  เด็กชายยติภัทร ภูวะสุวรรณ  160  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
166  เด็กชายชนกันต์ เฮงลิ  176  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
167  เด็กหญิงอารีรัตน์ นพคุณ  185  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
168  เด็กหญิงนภวรรณ พิสมัย  213  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
169  เด็กหญิงธมลวรรณ เสาะแสวง  230  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
170  เด็กชายอเนชา น้อยโต  325  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
171  เด็กหญิงฐิดาภา แก้วบุรี  41  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
172  เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โพธิ์สุวรรณ  70  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
173  เด็กหญิงธัญรัตน์ ชุ่มจีน  87/2  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
174  เด็กหญิงรัตนพิอมล พรมสละ  122  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
175  เด็กหญิงอนันทิตา คงมี  161  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
176  เด็กหญิงลักษิณา แย้มสุข  175  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
177  เด็กชายธนโชติ ใจเจริญ  185  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
178  เด็กชายณัฐดนัย จำปี  12/1  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
179  เด็กหญิงวลัยทิพย์ สีสิน  58/2  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
180  เด็กหญิงชญานันท์ น้อยแสง  60  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
181  เด็กหญิงปริยากร ทองขวัญ  102  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
182  เด็กชายธนัฐสรณ์ พงษ์ทองเจริญ  168  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
183  เด็กชายพลภัทร ไหลประสิทธิ์พร  5  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
184  เด็กหญิงยุภาพร แสงตะคร้อ  56/2  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
185  เด็กหญิงมนต์นภา ทัพเที่ยง  96  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
186  เด็กหญิงกชพร เพ็งภู่  100  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
187  เด็กชายนราวิชญ์ วิมูลชาติ  125  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
188  เด็กชายปัณณวัฒน์ พุ่มพุทรา  17  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
189  เด็กชายกิตติธร บุญชื่น  43  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
190  เด็กหญิงณัฐชนก หงษ์ทอง  61  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
191  เด็กหญิงวริศรา บุญชื่น  64  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
192  เด็กชายวัทธิกร เจริญก่อบุญมา  72  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
193  เด็กชายอนุภัทร จูสิงห์  172  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
194  เด็กชายพีรพล นาคเช้า  35  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
195  เด็กชายธนพล พุ่มพุทรา  45  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
196  เด็กหญิงชลิตา บุญเด่น  90/1  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
197  เด็กหญิงชาลิสา กลัดสิงห์  20  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
198  เด็กหญิงศรสวรรค์ ไทยกุล  104  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
199  เด็กชายสุริยา ประเสริฐศรี  118  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
200  เด็กหญิงจิณณา อาชีวะ  148  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
201  เด็กชายสุรเชษฐ์ ปานเกิด  150  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
202  เด็กชายปุณณวิช ด้วงจั่น  152  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
203  เด็กชายวรายุ พูลพ่วง  11  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
204  เด็กหญิงกมลวรรณ หล้าพรหม  36  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
205  เด็กชายอัคคเดช บัวศรี  39  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
206  เด็กหญิงภาคินี กิ่งสวัสดิ์  83  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
207  เด็กชายพชรพล ศรีธัญรัตน์  103  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
208  เด็กหญิงชุติกานต์ แก้วมณี  105  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
209  เด็กชายฐาปกรณ์ บุญชื่น  124  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
210  เด็กหญิงศรุตา เต่ามี  131  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
211  เด็กหญิงอรนิชา จ่าบาล  29  8  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
212  เด็กชายจิรพัฒน์ เถื่อนผึ้ง  44  8  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
213  เด็กหญิงเมรัญชญา อินทสิทธิ์  4  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
214  เด็กชายณัชพล พันธ์วุ้น  55  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
215  เด็กหญิงสุภชา หลวงชัย  65  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
216  เด็กชายกรวิชญ์ ไกรรักษ์  91  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
217  เด็กชายพีระพัฒน์ กรีสุนทร  147  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
218  เด็กชายธนวัฒน์ พยัฆศาสตร์  159  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
219  เด็กชายนราธิป จอมกระโทก  75  2  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
220  เด็กชายเกียรติกุล ปาคำ  117  3  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
221  เด็กหญิงเมษศิญาห์ สอนเถื่อน  183  3  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
222  เด็กชายพชพริษฐ์ บำรุงผล  25  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
223  เด็กชายธนบดี น้อยเปลี่ยน  88  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
224  เด็กชายวรพัฒน์ อัมระนันท์  115  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
225  เด็กชายจิรายุ นาคทอง  120  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
226  เด็กชายพีรวิชญ์ กองน้อย  129  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
227  เด็กหญิงปวีณ์รฉัตร ใยสำลี  167  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
228  เด็กหญิงกัลยรัตน์ เทียรเงิน  13/1  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
229  เด็กชายณัฐสิทธิ์ สุขเอม  39/1  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
230  เด็กชายภควัตร ทองทาบ  58/1  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
231  เด็กหญิงพทราวรรณ แก้วท้วม  73  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
232  เด็กชายก้านธูป แสงรูจี  94  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
233  เด็กหญิงเบญญาภา ชูขวัญ  131  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
234  เด็กชายรตภูมิ สุวรรณศิริ  199  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
235  เด็กชายพิชชานนท์ ป้อมคำ  202  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
236  เด็กชายปภาวิน นาคบัว  204  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
237  เด็กชายศิลายุทธ หนูขาว  215  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
238  เด็กหญิงกัญญาภัค สุขโสตร์  231  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
239  เด็กหญิงแทนตะวัน ดีแดง  234  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
240  เด็กชายลภร โสภาสุข  1  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
241  เด็กชายพงศพัศ ประฤทธิวงษ์  12  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
242  เด็กหญิงเมธาวี อุ่นเขียว  28  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
243  เด็กหญิงกวิสรา คล้องช้าง  39/1  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
244  เด็กชายศุภกิตติ์ ครุธอินทร์  49  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
245  เด็กหญิงกุลธิดา เต๊ะเปีย  77  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
246  เด็กชายดนัยนันท์ ชาติสังข์  136  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
247  เด็กชายธนพนธ์ ธรรมชาติ  163  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
248  เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทองขวัญ  176  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
249  เด็กหญิงณัฐชยา เกิดโกสุม  69/1  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
250  เด็กชายมารุเดช เย็นเพ็ชร์  72  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
251  เด็กหญิงปทิตตา เทศเกิด  132  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
252  เด็กชายภัทรนิธิ ถนมูล  170  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
253  เด็กหญิงสุภัสสร แก่นอ้วน  171  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
254  เด็กชายสิรธีร์ จิวสืบพงษ์  226  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
255  เด็กชายภาดา วังภา  267  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
256  เด็กชายรพีภัทร์ อุดมไสย์  9849/2  8  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
257  เด็กชายวีระชัย คำวิชิต  1  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
258  เด็กชายชัยณรงค์ น่วมเณร  6  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
259  เด็กหญิงอภิชญา เนียมใย  25  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
260  เด็กชายกันทรากร ช้างหัวหน้า  29/1  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
261  เด็กหญิงรัชดาฉัตร เอี่ยมเปี่ยม  57  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
262  เด็กหญิงสุธาสินี แดงเขียน  132  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
263  เด็กชายธราดล แสงอินทร์  151  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
264  เด็กหญิงภูษณิศา สอนทอง  182  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
265  เด็กชายธิติวุฒิ จันทร์มั่น  35  10  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
266  เด็กหญิงลัลนา แตงเพ็ชร  39  10  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
267  เด็กชายดนุพล เต่ามี  45  10  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
268  เด็กหญิงหัทญาภรณ์ ขำสกุล  109/1  11  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
269  เด็กหญิงนาฏลดา เธียรถาวร  195  11  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
270  เด็กหญิงณัฐพัชร์ โคทา  40    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
271  เด็กชายณัฐวัฒน์ บัวสิงห์  4    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
272  เด็กหญิงปทิตตา โพธิ์วัฒน์  8/8    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
273  เด็กหญิงไอย์รีนซ์ ริชาร์ทซ์  24/10    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
274  เด็กชายธนกฤต มิ่งขวัญ  54    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
275  เด็กชายศุภกิตติ์ รอดเมฆ  73    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
276  เด็กหญิงเอเชีย สปริทเซอร์  95    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
277  เด็กชายกฤตภาส สีมาทา  128    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
278  เด็กชายณิชนันต์ ศรีทะ  194    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
279  เด็กหญิงวรรณัฐษา แก้วสวรรค์  19/7    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
280  เด็กหญิงศรัญญา หุ่นวัน  29    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
281  เด็กชายฐิติพัทธ์ อินทรโกสุม  34/10    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
282  เด็กชายก่อกุศล นาคเกิด  2    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
283  เด็กหญิงณัฐกานต์ ริ้วอินทร์  2    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
284  เด็กหญิงปิยนุช ยิ้มห้อย  2/11    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
285  เด็กชายอลงกรณ์ เธียรถาวร  40/5    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
286  เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงเนตร  12/13    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
287  เด็กชายธนชาติ เจียงกูล  14/13    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
288  เด็กชายนราวิชญ์ แก้วสวรรค์  35    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
289  เด็กชายอัครพันธ์ ธูสรานนท์  53/4    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
290  เด็กหญิงแพรวา ปรีชาจารย์  54    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
291  เด็กชายระพี วัฒน์รัตน์  19    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
292  เด็กหญิงกัญญาพัชร จันหอม  25    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
293  เด็กชายธีรเดช คล้ายวรรณ  33/9    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
294  เด็กชายณัฐพงษ์ แย้มชัยศรี  2/7    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
295  เด็กหญิงดารุณี พลับจีน  5/7    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
296  เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วิเศษชูชาติ  38/1    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
297  เด็กหญิงกันยารัตน์ ชูกลิ่น  38/1    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
298  เด็กหญิงสุพรรษา นาคศิลา  4/6    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
299  เด็กหญิงปนัดดา ชัยพรม  16/1    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
300  เด็กชายธีรวุฒิ ปิ่นปั้น  16/3    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
301  เด็กชายณัฐสิทธิ์ จีนเมือง  16/8    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
302  เด็กหญิงบุญญาณี ฤทธิ์เหมาะ  18/1    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
303  เด็กหญิงอายูกิ สุกาโออิ  74/1    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
304  เด็กหญิงบุรัสกร ชัยวงค์  78/2    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
305  เด็กหญิงไปรยพัชร์ คำเจียง  84/6    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
306  เด็กชายฐิติพงษ์ วรสิทธิ์  84/13    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
307  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นพคุณ  86    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
308  เด็กชายปภาวิชญ์ คล้ายอินทร์  104/13    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
309  เด็กชายณัฐพนธ์ ชูศรีโฉม  110/13    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
310  เด็กชายปาลิน ฉิมมาซุ้ย  60  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
311  เด็กหญิงดารินทร์ เอี่ยมปลัด  61  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
312  เด็กหญิงเบญจทิพย์ จันที  120  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
313  เด็กหญิงเมธปิยา โฮ้คลัง  130/1  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
314  เด็กหญิงพรรณปพร รัตน์พุ่มน้อย  190  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
315  เด็กหญิงรักฤดี เรือนบัว  53  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
316  เด็กชายสรศักดิ์ ศรีคุณ  60  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
317  เด็กหญิงธัญญาพร จั่นเที่ยง  76  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
318  เด็กหญิงลัลล์ลลิล ทองน้อย  9/1  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
319  เด็กหญิงบวรลักษณ์ เทียมจันทร์  16/1  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
320  เด็กชายตะวัน แสนทวีสุข  33  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
321  เด็กหญิงศิรภัสสร มากุล  42/1  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
322  เด็กหญิงนริศรา บุญชื่น  83  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
323  เด็กหญิงวิกาญดา สุขเอม  84  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
324  เด็กหญิงรมิดา ภู่เทศ  103  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
325  เด็กชายนพคุณ อินพญา  103  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
326  เด็กชายวรรณชัย บุญชื่น  120  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
327  เด็กหญิงญาณินท์ จ้ายนอก  162  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
328  เด็กชายชญาณินท์ จ้ายนอก  162  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
329  เด็กชายเตชิต บุญชื่น  164  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
330  เด็กชายกิตติ ศิริขิต  222  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
331  เด็กหญิงจันทิมา บุญชื่น  226  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
332  เด็กชายสงกรานต์ สงขำ  228  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
333  เด็กชายผจงพร หอมชะเอม  242  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
334  เด็กหญิงปรียาภัทร ดีวัน  27  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
335  เด็กหญิงณัฐมน ตาคะ  30  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
336  เด็กหญิงนภสร ดีภา  31/1  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
337  เด็กหญิงสิริมา บุญกมุติ  47  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
338  เด็กหญิงศศิธร บุญกมุติ  47  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
339  เด็กชายชณธรรม คุ้มสุวรรณ  51  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
340  เด็กชายรรรรรร จันทร์ปา  101  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
341  เด็กหญิงสิริวรรณ เปี่ยมสุข  108  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
342  เด็กชายพีรพล เพชรเทียม  136/1  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
343  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ครุธษา  160  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
344  เด็กชายอนุพงศ์ จันทร์เย็น  166  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
345  เด็กหญิงชลนิชา ดีใหญ่  185  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
346  เด็กชายกิตติภณ กิมหงวน  11  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
347  เด็กชายราเชนทร์ ยิ้มภูผา  31  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
348  เด็กหญิงกนกพร ดาบจันทร์  51  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
349  เด็กชายกิตติศักดิ์ ก๋าลือ  71  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
350  เด็กหญิงภัทรวดี กล่ำเมือง  143  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
351  เด็กหญิงสุพัตสา สุจริต  150  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
352  เด็กหญิงพัชราภรณ์ กริมเขียว  159  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
353  เด็กหญิงกมลพร อารีเอื้อ  173  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
354  เด็กชายกมลภพ อารีเอื้อ  173  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
355  เด็กหญิงฐิตินันท์ เปรมทอง  175  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
356  เด็กหญิงชุติมา นุชทรวง  180  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
357  เด็กหญิงฐิติวรดา สว่างโลก  204  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
358  เด็กหญิงวรัญญา เมฆอิ่ม  19  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
359  เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมเกิด  29  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
360  เด็กหญิงศิริวรรณ เพ็งทิม  49  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
361  เด็กชายอัคคเดช รัตตพินิตย์  82  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
362  เด็กชายอดิเทพ คงจ้อย  188  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
363  เด็กชายเจนณรงค์ อ่ำยิ้ม  9809  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
364  เด็กหญิงสายฝน ไผ่แก้ว  9  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
365  เด็กชายปฏิภาณ พลผัด  38  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
366  เด็กชายจิตติพัฒน์ หวานจริง  45  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
367  เด็กหญิงนันทนา โพธิ์สุวรรณ  67  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
368  เด็กหญิงเกวลี เหลืองใหม่เอี่ยม  70  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
369  เด็กชายปกรณ์ คชอินทร์  126  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
370  เด็กชายคุณากร เพ็งภู่  140  8  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
371  เด็กชายศิวกรณ์ บุญนิล  129  1  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
372  เด็กชายจิรายุ เม่นสุวรรณ  37  2  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
373  เด็กหญิงอักษรายุพัชร์ ทัศจันทร์  55  2  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
374  เด็กหญิงพีระนันพร เตียหกูล  43  3  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
375  เด็กชายกิตติพงศ์ ธาตุทอง  2  4  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
376  เด็กหญิงวรรณมนต์ คงถาวร  31  4  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
377  เด็กชายตุลากานต์ แย้มสังข์  34  4  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
378  เด็กหญิงสุภาพร จีนเมือง  53  4  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
379  เด็กชายดำรงศักดิ์ หรดี  9  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
380  เด็กชายกมลภพ ไชยวงศ์  21  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
381  เด็กชายธนวัฒน์ บุตร์ดี  25  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
382  เด็กชายพิชเญศ ทาทัพ  30  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
383  เด็กชายลภัสชนก เชื้ออภัย  36  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
384  เด็กหญิงปาริชาติ สุดโสม  40  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
385  เด็กชายอาวุธ นุชพุ่ม  87  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
386  เด็กหญิงชัญญาภัค เพชรสมร  33/1  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
387  เด็กหญิงวิภาพร พิมขาว  41/1  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
388  เด็กหญิงพัชชาภรณ์ ม่วงพุ่ม  45  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
389  เด็กหญิงอารียา จิตร์จุล  49  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
390  เด็กหญิงสุภธิดา พิสัยพันธ์  70  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
391  เด็กชายพัทธพล แก้วกระจาย  174  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
392  เด็กหญิงกรรณิกา ชื่นพยอม  200  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
393  เด็กชายนนท์ปวิช ต่ายธานี  208  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
394  เด็กหญิงญาณิจรา ขุมทรัพย์มโน  123  7  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
395  เด็กชายวรฤทธิ์ มั่นเหมาะ  134  7  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
396  เด็กชายพุฒา เอี่ยมลออ  9  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
397  เด็กหญิงหิรัญญาดา คำวัน  51  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
398  เด็กหญิงรวิกานสต์ บุญหวังสม  105  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
399  เด็กชายราเชนทร์ วีระกุล  46  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
400  เด็กชายนันทิพัฒน์ พูลพร  51  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
401  เด็กชายอรรคพล สิงหา  124  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
402  เด็กชายปัณณวิชญ์ สิงหา  124  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
403  เด็กหญิงพัฒน์นรี คชอินทร์  132  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
404  เด็กหญิงอังคณา หอมชะเอม  9  3  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
405  เด็กชายจักรภัทร เหล่ายัง  14  3  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
406  เด็กหญิงธนัญชนก กอสูงเนิน  91  3  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
407  เด็กชายรัศมิ์เกล้า ศรีสุริยวงษ์  119  3  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
408  เด็กชายธีรภัทร บุญชื่น  32  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
409  เด็กหญิงเรณุกา นุ้ยปลี  43  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
410  เด็กหญิงกัญพัชร์ ศรีนวลนอก  46  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
411  เด็กชายณัฐเศรษฐ สุดสถาน  81  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
412  เด็กหญิงเกวลิน แก้วจันทร์  43  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
413  เด็กชายวรเมธ พันธุ์  58  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
414  เด็กชายเลิศภิวรรธ ชุ่มแพร  61  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
415  เด็กหญิงกมลกานต์ กลัดสิงห์  125  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
416  เด็กหญิงพรทิวา เพลินจิตร์  142  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
417  เด็กชายรัฐวิชญ์ รองทอง  39  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
418  เด็กชายนเรศฤทธิ์ อินจันทร์  59  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
419  เด็กชายณัฐพงศ์ ดีชาติ  108  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
420  เด็กหญิงปัญญาภรณ์ สิงห์พะเนาว์  162  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
421  เด็กชายทัศนัย ปุยอ๊อด  167  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
422  เด็กหญิงเนตรอนงค์ เที่ยงจิตร์  174  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
423  เด็กชายกนกฉัสตร หาญประกาศ  188  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
424  เด็กหญิงพฤจิกา สุกขี  198  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
425  เด็กหญิงกาญจนา อำนาจ  75/1  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
426  เด็กชายชัยวัฒน์ อินทร์เสนา  85/1  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
427  เด็กหญิงสุพัตรา นิลฉ่ำ  87  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
428  เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ คำแจ่ม  90  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
429  เด็กหญิงเพ็ญเพชร กลิ่นจันทร์  90  1  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
430  เด็กหญิงปฐมพร นฤนาถ  94  1  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
431  เด็กชายณฐกร เถาว์สิงห์  25  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
432  เด็กชายชนะพล นักสอน  38  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
433  เด็กชายธันวา นวมเพ็ชร  113  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
434  เด็กชายกิตติศักดิ์ จานนอก  130  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
435  เด็กชายณัฐพงษ์ เส็งจีน  141  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
436  เด็กชายกฤติน เพชรประดิษฐ์  168  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
437  เด็กชายวรพัฒน์ เทศพันธ์  179  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
438  เด็กหญิงเบญญาภา อำพันดี  5  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
439  เด็กชายพีรพัฒน์ น้อยแสง  23  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
440  เด็กชายปีใหม่ ทองศรี  59  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
441  เด็กหญิงพีรญา คงโพธิ์  80  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
442  เด็กหญิงปิญาดา แสนบุญมา  89  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
443  เด็กชายธนวิน มาตอุดม  119  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
444  เด็กชายภวัต ตะเภาทอง  299  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
445  เด็กหญิงยศวดี ลอยล่อง  321  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
446  เด็กหญิงนุศสรา พุ่มริ้ว  20  4  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
447  เด็กหญิงณัฐวรา เสริมสุขต่อ  24  4  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
448  เด็กหญิงเบญญาภา วิทยา  48  4  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
449  เด็กหญิงเดือนแปด รัดทุง  65  4  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
450  เด็กชายณฤเบศ ขวัญเถื่อน  5  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
451  เด็กชายภาคิน เขียนประดิษฐ์  12  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
452  เด็กชายคณพษ พุ่มสวาสดิ์  35  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
453  เด็กชายวรวิช นุ้ยปลี  76  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
454  เด็กหญิงวาริศา ในพิมาย  109  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
455  เด็กชายฐิติกร อิศรางกูร ณ อยุธยา  124  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
456  เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์แก้ว  126  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
457  เด็กชายเกียรติศักดิ์ จั่นพุทธ  150  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
458  เด็กชายธนกฤต แจ่มทรัพย์ไพศาล  203  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
459  เด็กหญิงนิชกานต์ ประดิษฐสุข  240  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
460  เด็กหญิงรัชชา น้อยโต  263  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
461  เด็กชายณัฐพงศ์ เสาชัย  286  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
462  เด็กหญิงวิภวานี จีนเมือง  293  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
463  เด็กหญิงเอมวดี บุญจันทร์  303/15  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
464  เด็กหญิงจิรัชญา จันทร์แรม  336  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
465  เด็กหญิงอริสา จันทร์คำ  350  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
466  เด็กหญิงพิมพ์นารา อ่อนสิงห์   3/1  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
467  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เกิดเขียว  51  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
468  เด็กหญิงขยาภา บัวทอง  69  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
469  เด็กหญิงณัฐนิชา น้อยหวอย  77  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
470  เด็กหญิงธนกานต์ บัวเกตุ  116  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
471  เด็กหญิงภัทรลภา อินทโชติ  127  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
472  เด็กหญิงศุภกานต์ สอนเถื่อน  4  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
473  เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็งสอน  20  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
474  เด็กหญิงธนัญญ์นิตย์ น้อยหวอย  23  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
475  เด็กชายภัคพล สอนเถื่อน  55  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
476  เด็กชายกฤษฎา จนศรี  141  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
477  เด็กหญิงฉัตรชนก กลั่นใสสุข  84  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
478  เด็กชายณัทกร อภัยนุช  104  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
479  เด็กชายวรพล ช้างหัวหน้า  178  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
480  เด็กชายกีรติ ศรีโชค  199  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
481  เด็กชายวรภพ ทัพฤกษ์  48  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
482  เด็กชายพีรพัฒน์ มาขำ  56  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
483  เด็กชายธนศักดิ์ อินชา  91  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
484  เด็กชายธนพล มีโพธิ์  206  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
485  เด็กหญิงณัฏฐนิชา สุกใส  35  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
486  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย จันทร  41  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
487  เด็กหญิงกวิสรา แตงฉ่ำ  42  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
488  เด็กชายภูวดล ขุนตาล  79  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
489  เด็กหญิงรักษ์ศิตา สุขเจริญ  93  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
490  เด็กชายพชรพล อินชา  105  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
491  เด็กชายธนพล ปานเกิด  1  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
492  เด็กชายภูมิพัฒน์ แจ้งจิต  20  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
493  เด็กชายวัชรากร เนียมใย  27  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
494  เด็กชายธนกฤต แสงตะคร้อ  43  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
495  เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ เธียรถาวร  98  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
496  เด็กหญิงอรีธา ลิม  109  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
497  เด็กหญิงปุณยาพร ศักดารักษ์  1  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
498  เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ จูสิงห์  9  8  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
499  เด็กชายนพรัตน์ ขำประดิษฐ์  39  8  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
500  เด็กชายณฐพงศ์ คำรณ  38  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
501  เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร โพธิ์วงษ์  127  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
502  เด็กชายวิษุวัส โอภาษี  145  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
503  เด็กหญิงนิชาภัทร เปี่ยมมนัส  152  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
504  เด็กหญิงณิชากมล คงเขียว  153  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
505  เด็กหญิงภัทรา เนยคำ  21  2  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
506  เด็กชายพิตตินันท์ ชูชัย  22  2  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
507  เด็กหญิงปิยฉัตร เสาธง  49/1  2  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
508  เด็กชายชนะพล อินโต  70  2  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
509  เด็กชายอานนท์ อำภิน  96  2  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
510  เด็กชายภัชรพล เมฆพัฒน์  114  2  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
511  เด็กหญิงธันญ์วเรศ เสือสวัสดิ์  64  3  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
512  เด็กชายฐิติวุฒนส์ ขำเปรื่องเดช  89/1  3  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
513  เด็กชายชัยพฤกษ์ บุญเจริญ  175/1  3  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
514  เด็กหญิงธนวรรณ ทาทอง  194  3  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
515  เด็กชายอำพล ทรัพย์ประสงค์  5  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
516  เด็กหญิงกนกกร เสือสุด  16  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
517  เด็กชายภีรพัฒน์ ปานสุข  54/1  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
518  เด็กชายพรรณ์ษา ฉิมกรด  95  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
519  เด็กหญิงภาราดา สมบูรณ์ศิลป์  110  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
520  เด็กชายปรินทร เรืองครุฑ  114  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
521  เด็กชายชญานนท์ ปานปุย  173  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
522  เด็กชายภูริณัฐ เจริญสุข  191  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
523  เด็กชายยุทธนา แก้วคุณะ  8  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
524  เด็กชายชณัฐพล ศิริสวัสดิ์  25/2  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
525  เด็กหญิงพรพิมล เรี่ยวแรง  46  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
526  เด็กชายสกลกร กลิ่นห้าวหาญ  58/74  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
527  เด็กชายธีรภัทร กลับหอม  125  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
528  เด็กชายอิทธิสพัทธ์ เทิ้งกิ่ม  170  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
529  เด็กชายธันวา จำเริญรื่น  175  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
530  เด็กชายสุรเตโช สุขเอม  193  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
531  เด็กหญิงวันวิสาข์ ดีแดง  234  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
532  เด็กหญิงธนัญญา บุญประสาร  29  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
533  เด็กหญิงอนัญญา สวัสดี  48  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
534  เด็กชายชวกร สาลีรุ่งเรือง  66  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
535  เด็กชายณัฐนันท์ โคตรธรรม  81/1  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
536  เด็กหญิงจรัญพร สมัครเขตการณ์  138  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
537  เด็กหญิงธัญรดี อุดมศรี  141  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
538  เด็กชายเมธากร ใจมั่น  144  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
539  เด็กหญิงน้ำทิพย์ มีโพธิ์  155  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
540  เด็กชายพสุพัฒน์ บรรจงปัญญากุล  55  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
541  เด็กหญิงสุวรรณา ภูผล  84  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
542  เด็กชายกัณธภัค รักลี  85  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
543  เด็กชายภาณุวัฒน์ ขุนโสภา  86  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
544  เด็กชายจิรศักดิ์ เชื้ออภัย  164/1  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
545  เด็กชายกิตติผล บางบุญฤทธิ์  194  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
546  เด็กหญิงสุภาภรณ์ เอี่ยมคุ้ม  238  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
547  เด็กหญิงศิริพร มีจั่นเพชร  253  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
548  เด็กชายปรวัฒน์ เชื้ออภัย  106  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
549  เด็กหญิงปิชดา เอี่ยมชัย  141  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
550  เด็กชายกฤตพรต อินอภัย  170  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
551  เด็กชายจารุวัฒน์ สอนเถื่อน  171  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
552  เด็กหญิงพิมพ์พลอย ขุนโสภา  179  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
553  เด็กหญิงวรฤทัย สุขเอม  62  10  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
554  เด็กหญิงปัณฑารีย์ แพ่งกลิ่น  134  11  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
555  เด็กหญิงจิราพร แสนทวีสุข  10    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
556  เด็กชายพัฒนสิน ปัญญาคำ  98/7    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
557  เด็กชายนรากร นราทิพยปทุม  99    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
558  เด็กชายศุภกฤษ์ กลีบมาลัย  11/27    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
559  เด็กชายพายุ เปี่ยมลือ  14/14    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
560  เด็กหญิงปภิณทิพย์ ศรีศุภสันต์  10/1    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
561  เด็กชายธรรมธร นาตคปัต  39    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
562  เด็กชายณัฐกันต์ กลั่นแสง  58/4    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
563  เด็กชายภูมิภัทร แก้วกิ่ง  12/3    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
564  เด็กชายกษิเดช พานิชพันธุ์  14/6    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
565  เด็กชายกฤตภาส ศุภปัญญาพงศ์  44    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
566  เด็กชายกฤตภัค ศุภปัญญาพงศ์  44    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
567  เด็กชายนภัสดล กรอัศวินเลิศ  28/3    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
568  เด็กหญิงอาทิตยา นพคุณ  55    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
569  เด็กหญิงณัฐรดา นิลคล้าย  30    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
570  เด็กชายณัฐพัฒน์ พันทา  48/2    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
571  เด็กชายธนพน ฤทธิ์เหมาะ  4/8    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
572  เด็กชายวรายุส บุญธรรม  4/11    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
573  เด็กหญิงพรรณพา ฤทธิเหมาะ  7    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
574  เด็กหญิงพีชญา อ่วมสุข  15    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
575  เด็กชายกรวิชญ์ พริกบุญจันทร์  66/3    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
576  เด็กชายกรวีร์ พริกบุญจันทร์  66/3    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
577  เด็กชายณเดชน์ แพงอ่อน  84    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
578  เด็กหญิงชิชาดา พุทธดี  95/7    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
579  เด็กชายกรวิชญ์ วิสิทธิ์  24  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
580  เด็กชายเจษฎา รอดรัตน์  213  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
581  เด็กชายธัญเทพ รอดเกิด  3  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
582  เด็กชายพุฒิพงศ์ ป้องกัน  37  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
583  เด็กหญิงสุภานิษา เขตต์วิต  42  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
584  เด็กชายธนาธิป ใจเอม  101  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
585  เด็กชายพลวรรธน์ ช้างสาร  109  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
586  เด็กหญิงธนัชญา ราชอ่อง  116  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
587  เด็กหญิงวันใหม่ กริมเขียว  5  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
588  เด็กหญิงสิริวิมล เทียมจันทร์  16/1  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
589  เด็กชายธีรนาถ แสงตะคร้อ  19  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
590  เด็กชายพีรพัฒน์ คุณมารินทร์  32  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
591  เด็กชายคุณรภัทร กิจสุวรรณ  38  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
592  เด็กหญิงพรชนก บุญชื่น  55  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
593  เด็กชายสิรภัทร คำวิชิต  86  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
594  เด็กชายจิตติพัฒน์ บุญชื่น  86  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
595  เด็กหญิงเครือวัลย์ บุญชื่น  132  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
596  เด็กหญิงอารดา มีโพธิ์  145  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
597  เด็กชายอนาวิน ลาโพธิ์  146  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
598  เด็กชายณิธิศ ช้างหัวหน้า  153  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
599  เด็กหญิงณัฐชานันท์ กล่ำแก้ว  184  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
600  เด็กชายคมศร เปรมทอง  197  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
601  เด็กชายธนภัทร ชนะบุญ  231  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
602  เด็กหญิงฐิติรัตน์ สิงห์เจริญ  31/1  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
603  เด็กหญิงชลิตา พุดตานทอง  44/1  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
604  เด็กชายวรรธนัย สมณะ  75  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
605  เด็กหญิงมาลิตา ทรงรัฐ  84  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
606  เด็กชายนพทิชาณัฐ มั่นอินทร์  168  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
607  เด็กหญิงกุณณดา อินอุดม  172  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
608  เด็กหญิงศุกุนตระกูล คำเสือ  200  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
609  เด็กชายธีรภัทร บุญธรรม  17  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
610  เด็กชายจิราวัชร เรือนคำ  37  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
611  เด็กชายกมลพัชร เจริญชัย  87  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
612  เด็กชายจิรัฐธ์วฤทธิ์ ทองพูล  96  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
613  เด็กชายชัชวาล เอี่ยมละออ  97  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
614  เด็กหญิงวรรณิศา ใจแก้ว  106  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
615  เด็กหญิงวิชญาดา พุฒเจริญ  111  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
616  เด็กหญิงพิมพ์ชนก การะพฤกษ์  164  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
617  เด็กชายนราธร เจริญไชย  178  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
618  เด็กหญิงศิรินภา นกทอง  189  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
619  เด็กชายกรนกศักดิ์ นุชทรวง  193  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
620  เด็กหญิงพัชรพร เถกิงสรคันธุ์  198  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
621  เด็กชายสราวุธ ฟักเงิน  13  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
622  เด็กชายภาณุวัฒน์ สุขสำราญ  16  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
623  เด็กชายณัฐพัชร์ คู่สกุล  53  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
624  เด็กชายวัณชัย ถึงทรัพย์  59  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
625  เด็กหญิงอริสรา อ่วมเอี่ยม  123  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
626  เด็กชายจิรายุ จันทร์ศรี  139  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
627  เด็กชายธนาธิป เอี่ยมพลอย  147  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
628  เด็กชายพงศกร ปานน้อย  158  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
629  เด็กชายชฎายุ คชอินทร์  41  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
630  เด็กชายพงศกร คล้องช้าง  61  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
631  เด็กชายกนกศักดิ์ ใจแสน  76  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
632  เด็กหญิงธัญญามาศ ครุฑพันธุ์  84  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
633  เด็กชายพีรพล อินทร์พันธุ์  100  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
634  เด็กชายรุ่งเพชร กลิ่นจุ้ย  122  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
635  เด็กหญิงนพนภา เขียวขาว  138  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
636  เด็กหญิงณัฐณิชา นิลฉ่ำ  148  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
637  เด็กชายปกรณ์เกียรติ พระพิมล  81  8  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
638  เด็กชายนนทกร บุญชื่น  87  8  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
639  เด็กหญิงกัญญาณัฐ เอี่ยมปลัด  108  8  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
640  เด็กหญิงจุฑามาศ อินทรกำแหง  151  8  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
641  เด็กชายจิรเมธ ภูวะสุวรรณ์  70  1  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
642  เด็กชายธนพัต เม่นสุวรรณ์  149  1  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
643  เด็กชายธนยศ อุบาลพงศ์  171  1  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
644  เด็กชายภูมิรพี อนันตปุระ  176  1  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
645  เด็กหญิงพรชิตา หินแก้ว  28  2  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
646  เด็กหญิงอริสา พุ่มใย  35/1  2  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
647  เด็กหญิงปัณฑิตา ศรีพงษ์สุทธิ์  38  2  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
648  เด็กชายธนกร มาตไทย  46  2  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
649  เด็กหญิงธัญพรรธน์ ภัยุม้ย  47  2  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
650  เด็กหญิงวรรณภา จีนเมือง  53  2  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
651  เด็กชายภูมิระพี ถึงทรัพย์  30  3  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
652  เด็กหญิงปรียาภัทร จันทรมาก  3  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
653  เด็กชายกิติศักดิ์ ยศนิฐิพันธ์  42  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
654  เด็กหญิงจรรยพร เฮ้าเฮง  46  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
655  เด็กชายกฤตเมธ เกสร  55  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
656  เด็กหญิงชนนิภา บุญนิล  101  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
657  เด็กหญิงกนกวรรณ บุญชื่น  106  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
658  เด็กหญิงกัญญาณัท แจ้งจิตร์  22/1  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
659  เด็กหญิงชนาพร กล่ำทิพ  31/2  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
660  เด็กหญิงกนิษฐา สุขเอม  41/1  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
661  เด็กหญิงพาขวัญ โห้คลัง  82  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
662  เด็กชายภคิน จินลิดา  94  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
663  เด็กหญิงสุกัญญา เรืองคำ  141  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
664  เด็กหญิงกชกร โพธิ์เกตุ  170  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
665  เด็กหญิงสุกัลย์ อิ่มอินทร์  193  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
666  เด็กหญิงนัทฐาพร ชื่นพยอม  200  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
667  เด็กชายกษาปณ์ ทองคำ  207  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
668  เด็กชายบุณณวิช คำวัน  54  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
669  เด็กชายธนพนธ์ ดำขำ  110  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
670  เด็กชายชัยวัฒน์ สีละโพธิ์  135  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
671  เด็กชายภรพล โห้คลัง  23  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
672  เด็กชายคุณภัทร ดาราโพธิ์  43  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
673  เด็กชายภานุพัฒน์ อะมะมูล  104  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
674  เด็กหญิงทิพภาวัลย์ จันทะแพน  106  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
675  เด็กหญิงณัจฉรียา ชะวาริด  122  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
676  เด็กหญิงวิภวานี มุ่งงาม  152  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
677  เด็กหญิงรัญธิดา ตุ้มเฟี้ยม  48  3  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
678  เด็กชายกวิน เลี้ยงบุตร  120  3  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
679  เด็กชายธีรดล เชื้อเขียว  24  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
680  เด็กชายกันตพล เหล่าพลายนาค  42/1  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
681  เด็กชายดิษย์ สมบุญ  54/2  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
682  เด็กหญิงสุภัสสรา น้อยโต  59  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
683  เด็กหญิงวรพิชชา อยู่นาน  90  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
684  เด็กหญิงเมษา พินขาว  75  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
685  เด็กหญิงกัลยรัตน์ จีนเมือง  135  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
686  เด็กชายกฤตย์ชัย โหมดเทศ  141  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
687  เด็กชายนชกร ฤทธิ์นรา  163  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
688  เด็กหญิงกัลย์กมล อินจันทร์  24  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
689  เด็กชายโชคชัย ลิบแก้ว  51/1  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
690  เด็กชายพงศพัทธ์ ทองพรม  57  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
691  เด็กหญิงกัญญพัชร พลับชัย  58  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
692  เด็กหญิงธนัชพร ทองนา  130  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
693  เด็กชายสงกรานต์ โห้คลัง  131  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
694  เด็กหญิงสุรัตน์ เสือโต  136  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
695  เด็กหญิงนฤมล ศุภหัญญาพงศ์  185  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
696  เด็กหญิงณัชชา ยอดทรัพย์  203  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
697  เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินจันทร์  34  7  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
698  เด็กชายทินภัทร น้อยศักดิ์  37  7  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
699  เด็กหญิงณัฐภัสสร รอดบาง  51  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
700  เด็กหญิงมีนา สมบุญสิน  63  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
701  เด็กหญิงกนกพร เสือโต  64/1  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
702  เด็กหญิงปณิชา แตงโพธิ์  91  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
703  เด็กชายสมรัก กล้าการขาย  99  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
704  เด็กหญิงญาณิศา นุ้ยปลี  135  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
705  เด็กหญิงธนิศรา แพ่งกลิ่น  8  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
706  เด็กหญิงมนัญญา แรงเขตร์กิจ  27  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
707  เด็กหญิงวิภวานี ศิริเวช  34/2  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
708  เด็กชายสกลวรรธน์ ครุธษา  78  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
709  เด็กชายภูฐาน หอมละออ  95  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
710  เด็กหญิงบุญศิริ วัสสะธูป  159  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
711  เด็กหญิงสุภาพร เสือยาง  176  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
712  เด็กชายปฐมภูมิ นพรัตน์  24/1  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
713  เด็กชายพัสกร บุญเสนาะ  61  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
714  เด็กชายสิรภพ เทวะ  87  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
715  เด็กชายนันทวัชร สอนเถื่อน  100  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
716  เด็กชายธนกฤต มีโพธิ์  17/1  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
717  เด็กชายพัทธดนย์ บุญชื่น  114/1  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
718  เด็กชายณัฐชานนท์ มีโพธิ์  139  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
719  เด็กหญิงปิ่นอนงค์ เธียรถาวร  34  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
720  เด็กหญิงสุพิชญา เถื่อนวัฒน์  101  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
721  เด็กชายพัทธดนย์ พุ่มพุทธา  124  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
722  เด็กชายณัฐพัฒน์ เฉลยบุญ  145  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
723  เด็กหญิงทักษพร ศรีน้อย  202  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
724  เด็กชายภานุพงษ์ เอี่ยมละออ  68  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
725  เด็กชายวิชยุตม์ จูสิงห์  69  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
726  เด็กชายณัฐพงศ์ มีโพธิ์  83  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
727  เด็กหญิงวันวิสา บุญเด่น  90/1  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
728  เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขเจริญ  93  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
729  เด็กชายพิชญะ น้อยมาลา  14  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
730  เด็กหญิงวรรณิดา ภูไธสงค์  17  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
731  เด็กชายวัณนุวรรธน์ ไม้น้อย  46  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
732  เด็กหญิงพิชชาภา เนื้อนาค  75  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
733  เด็กหญิงชาลิสา น้อยหวอย  94  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
734  เด็กชายอาร์ที แมคบริค  103  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
735  เด็กชายจิรภัทร สุขล้ำ  135  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
736  เด็กชายฐิติวัฒณ์ เพ็ชจั่น  150  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
737  เด็กหญิงวรกานต์ สังข์ส้ม  3/1  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
738  เด็กชายวีรพงศ์ เปี่ยมน้อย  24  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
739  เด็กหญิงมิถุนา เต่ามี  77  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
740  เด็กชายจิรายุ สารสุวรรณ์  83  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
741  เด็กหญิงกัญญาณัฐ ช้างหัวหน้า  114  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
742  เด็กหญิงณัฐกาญจน์ นาคศิริ  144  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
743  เด็กหญิงคุณณิชา ทองน้อย  38  8  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
744  เด็กหญิงเอมอร แสงตะคร้อ  43  8  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
745  เด็กหญิงนลินนิภา กองวงษ์  19  1  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
746  เด็กชายภูวนาท เพ็ญพันนาค  58  1  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
747  เด็กชายติณณภัทร์ ช้างหัวหน้า  64  1  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
748  เด็กหญิงศุภัสสรณ์ ดำรงม่วงกล้วย  66  1  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
749  เด็กหญิงชาลิสา คามบุตร  117  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
750  เด็กชายพุฒธิพัฒน์ เชื้ออภัย  135  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
751  เด็กหญิงอาภัสรา อวบอ่อน  154  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
752  เด็กชายจิราวัฒน์ โพธิ์เหมือน  187  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
753  เด็กชายณัฐวุฒศิ ร้อยเกิด  5/1  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
754  เด็กชายภีรวิชญ์ คงบุญ  68  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
755  เด็กชายจิรภัทร ขุนนคร  183  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
756  เด็กหญิงเจนจิรา ลอดรัด  192  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
757  เด็กชายรณชัย ตนขันธ์  213  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
758  เด็กหญิงศุภัชญา ตะเภาทอง  299  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
759  เด็กชายศุภากร อินทรชูกุล  314  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
760  เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ เอี่ยมละออ  16  4  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
761  เด็กหญิงพิมพ์ชนก บัวเมือง  34  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
762  เด็กชายก้องภพ สุ่มพ่วง  34  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
763  เด็กหญิงสุทธิดา โพธิวัฒน์  36/1  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
764  เด็กหญิงณัฐกานต์ อินทเสวก  73  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
765  เด็กหญิงพิชามญ ปั้นดี  87  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
766  เด็กหญิงนาตยา มาตอุดม  99  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
767  เด็กชายธนานพ จำศิล  132  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
768  เด็กหญิงชนิสรา วงษ์คีรี  149  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
769  เด็กหญิงณัฐชา มั่นเพ็ง  286  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
770  เด็กหญิงสุพัตรา นพคุณ  333  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
771  เด็กชายฐิติวุฒิ หล่ำเชียร  16  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
772  เด็กชายศรัณยพงศ์ เงินฉลาด  27/1  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
773  เด็กชายภูอนันต์ เมฆพัฒน์  101  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
774  เด็กหญิงภูริชญสา ลี้พิทักษ์พงศ์  153  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
775  เด็กชายวัยวัฒน์ เชื้ออภัย  182  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
776  เด็กหญิงธันยชนก พุตเห้า  27  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
777  เด็กชายภูคิน โคตรวิทย์  34  2  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
778  เด็กหญิงสาริสา อำภิน  37  2  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
779  เด็กหญิงเปมิกา โพธิ์วงษ์  71  2  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
780  เด็กชายภูมิพัฒน์ เมฆพัฒน์  105  2  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
781  เด็กหญิงภัชรพร เมฆพัฒน์  114  2  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
782  เด็กชายจิณณพัต คำเมือง  67  3  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
783  เด็กชายอชิตะ เมธีศิริวัฒน์  67  3  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
784  เด็กหญิงพรพรรณ มอญแตง  90  3  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
785  เด็กหญิงวนสัสนันท์ บำรุงผล  25  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
786  เด็กชายสุธีกานต์ สวัสดี  42  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
787  เด็กชายณฯฐกร เชื้ออภัย  152  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
788  เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ใยสำลี  167  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
789  เด็กชายอชิรคุณ หนูขาว  170  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
790  เด็กชายชวลิต โกษา  13  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
791  เด็กชายพีรพัฒน์ โนนวิเศษ  45  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
792  เด็กหญิงอนัญญา เมฆา  51  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
793  เด็กชายรัตชานนท์ วรรณรงค์  60  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
794  เด็กชายปริญญา นาคบัว  69  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
795  เด็กชายฤตธวัส นาคบัว  69  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
796  เด็กชายปัญญพัฒน์ แสงโชติ  185  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
797  เด็กชายณัฐภัทร พิงเกาะ  187  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
798  เด็กหญิงกรรณิการ์ น้อยแจง  64  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
799  เด็กหญิงอสมาภรณ์ เป้าชัง  72  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
800  เด็กชายธนบดี อ่อนอยู่  94  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
801  เด็กชายธนาธิป ใจมั่น  144  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
802  เด็กชายคณาธิป หาพร  11  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
803  เด็กหญิงทิพยรัตน์ ปานงาม  23/1  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
804  เด็กหญิงอภิชญา เอี่ยมธรรม  31/1  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
805  เด็กชายจิรพัฒน์ บรรจงปัญญากุล  55  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
806  เด็กชายณัฐพงษ์ ถมมูล  109  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
807  เด็กหญิงวรัญญา อยู่สุข  147  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
808  เด็กหญิงเบญญาภา แยกโคกสูง  149  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
809  เด็กหญิงนุชศรา กะติกา  5  8  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
810  เด็กชายธนาธิป ผิวอ่อน  7  8  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
811  เด็กชายศุภกฤต ขำประดิษฐ์  35  8  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
812  เด็กชายณัฐพัฒน์ สังข์แก้ว  38  8  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
813  เด็กชายเปรมชัย เจริญสุข  29  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
814  เด็กหญิงฐานิดา มีรักษ์  33  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
815  เด็กชายจิรายุ มะณีวงษ์  73  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
816  เด็กหญิงจตุพร นฤนาถ  148  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
817  เด็กหญิงมัลลิกา สีเพ่ง  172  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
818  เด็กหญิงอรกัญญา สอนทอง  182  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
819  เด็กชายพิชญุตม์ เทาขุนทด  44  10  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
820  เด็กชายภูริชวิน คชอินทร์  90  10  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
821  เด็กชายกฤษฎา คุ่ยจาด  156  10  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
822  เด็กหญิงปวันศรณ์ คินธร  121  11  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
823  เด็กชายธนปพน ไข่ทอง  24/9    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
824  เด็กหญิงณิชา พิพัฒน์วัฒนะกุล  102/1    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
825  เด็กชายต้นบุญ จันศรีคง  180    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
826  เด็กหญิงภัทรสรณ์ เจริญตันติไพโรจน์  10/13    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
827  เด็กหญิงปพรพันธ์ ภัทรนานากุล  10/39    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
828  เด็กชายชยานันต์ พิมพ์หนู  13/3    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
829  เด็กหญิงภาษิณี สารแก้ว  14/10    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
830  เด็กหญิงบพิชญา สีสนธิ์  34/15    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
831  เด็กชายมงคลรัตน์ พันธุ์ไทย  52/1    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
832  เด็กชายกวิน พินิจผล  18    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
833  เด็กชายพีรวัส อชะเมตรา  26    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
834  เด็กหญิงฐิติชญาน์ เนียมจันทร์  28/1    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
835  เด็กหญิงชัญญา จันทร์แรม  33/6    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
836  เด็กชายธนโชติ คล้ายวรรณ  33/9    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
837  เด็กชายสกลวรรธน์ พูลพ่วง  59/6    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
838  เด็กหญิงชวัลกร ก๋งน้อย  5/7    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
839  เด็กหญิงนิลาวัลย์ เสาวมาลย์  26/5    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
840  เด็กชายศิริวัฒน์ สัชชา  26/8    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
841  เด็กหญิงณัฏฐณิชา สาระต่อ  13/5    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
842  เด็กชายเจษฎา จาทุม  16/1    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
843  เด็กหญิงพิรุฬห์ภร เจียงกุล  16/9    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
844  เด็กชายธนวิชญ์ พรหมทับทิม  16/15    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
845  เด็กหญิงปวันพัสตร์ คำเจียง  18/2    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
846  เด็กหญิงรุ่งนภา ทองพูล  19/5    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
847  เด็กหญิงชิโฮะ สุกาโออิ  74/1    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
848  เด็กหญิงอชิรญา นาคบัว  80/2    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
849  เด็กชายวันชนะ ปั้นจันทร์  96/2    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
850  เด็กชายฐานพัฒน์ บุบผาวาสน์  126/2    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
851  เด็กชายวัชรัตน์ นาคประคอง  150    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
852  เด็กหญิงสุภัชชา เจียงกุล  10  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
853  เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์ หมื่นไกล  17  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
854  เด็กหญิงสุทธิกานต์ ก้อนเกษ  209  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
855  เด็กชายณัฐเกล้า เพ็ชรนาค  212  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
856  เด็กชายอิทธิพัทธ์ ป้อมชัย  219  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
857  เด็กหญิงอารดา รอดรัตน์  226  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
858  เด็กชายธนบดี บุญไวย์  3  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
859  เด็กชายภูมิพัฒน์ ยามรัมย์  60  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
860  เด็กหญิงศิรดา โพธิ์ทอง  99  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
861  เด็กหญิงนรินรัตน์ จูสิงห์   24/1  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
862  เด็กหญิงธัญชนก มากุล  62  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
863  เด็กหญิงน้ำฝน จันทร์คล้าย  67  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
864  เด็กชายพลกฤต พุกมาก  75  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
865  เด็กชายภาคภูมิ ภู่เทศ  103  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
866  เด็กชายพุฒิธิ เปี่ยมเงิน  141  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
867  เด็กชายฉันทัส นัคราจารย์  152  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
868  เด็กหญิงชาลิดา ดวงแสง  159  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
869  เด็กหญิงวิระดา บุญชื่น  162  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
870  เด็กหญิงปิยดา คลายน้อย  168  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
871  เด็กชายธราธร เดชคุ้ม  179  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
872  เด็กชายจิรพัฒน์ น่วมเกตุ  188  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
873  เด็กหญิงณัฐสุดา ช้างหัวหน้า  219  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
874  เด็กชายศุภลิน ผะอบเหล็ก  18/1  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
875  เด็กชายพชรพล ดีภา  31/1  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
876  เด็กชายอเนชา ดีวัน  34  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
877  เด็กหญิงขวัญจิรา สระสงค์  110  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
878  เด็กหญิงอมินตรา บานชื่น  116  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
879  เด็กชายปกรณ์สิทธิ ฐิติเจริญธัญกิจ  131  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
880  เด็กหญิงอนันทิตา เพ็งสอน  179  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
881  เด็กชายคณินทร์ สุภาพล  225  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
882  เด็กชายธนพนธ์ วันนา  229  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
883  เด็กหญิงเขมจิรา กล่ำดี  49  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
884  เด็กชายวิชิตชัย เทียนชัย  106  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
885  เด็กชายณัฐวัติ ทวีสุข  123  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
886  เด็กชายนันทกร อ่อนจิตร  164  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
887  เด็กหญิงทิพาพร บัวพ่วง  172  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
888  เด็กชายกิตติภูมิ เปรมทอง  174  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
889  เด็กชายจิรานุวัฒน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  211  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
890  เด็กหญิงไอลดา เหมธร  3/2  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
891  เด็กหญิงอภิสรา กิมหงวน  38  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
892  เด็กหญิงพรทิวา เสือด้วง  42  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
893  เด็กหญิงกมลเนตร ก้อนคำ  104  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
894  เด็กหญิงชัญญานุช ฉุนหอม  120  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
895  เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศรสาย  147  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
896  เด็กหญิงสาวิตรี ภูแลขำ  35  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
897  เด็กหญิงกิ่งฟ้า ทิมอุบล  48  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
898  เด็กหญิงวัลภา อ่วมสุข  77  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
899  เด็กชายภัทรพล ดิษดำ  99/1  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
900  เด็กหญิงประกายฟ้า นวนแดง  111  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
901  เด็กชายอภินันท์ คชอินทร์  123  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
902  เด็กชายธนดล เพ็งภู่  92  8  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
903  เด็กชายภัทรบดินทร์ เอี่ยมปลัด  101  8  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
904  เด็กหญิงอภัสสรณ์ ทองเชื้อ  16  1  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
905  เด็กชายภควัต เม่นสุวรรณ์  69/1  1  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
906  เด็กชายธาวิน ศรีไพศาล  135  1  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
907  เด็กหญิงณดา ทองช้าง  169  1  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
908  เด็กชายณัฐพัฒน์ นกกาศักดิ์  213  1  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
909  เด็กหญิงมัณฑิชา ชมสนธิ์  2  3  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
910  เด็กชายพีรพัฒน์ จบศรี  5  3  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
911  เด็กชายภูตะวัน สุระ  20  4  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
912  เด็กชายไกรศักดิ์ ห้อยฟัก  27/1  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
913  เด็กหญิงจิรภา ดิษญฐศิริ  42  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
914  เด็กหญิงกวินธิดา สุวรรณยี่  56  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
915  เด็กชายจรูญวิชย์ วงก์ฟ้าเลื่อน  32  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
916  เด็กชายนัธทวัฒน์ เพชรสมร  33/1  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
917  เด็กหญิงอาทิตยา ประดา  115  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
918  เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา หนองคาย  169  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
919  เด็กหญิงศิรินทิพย์ นาคบัว  219  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
920  เด็กชายภคิน ฉิมวัย  125  7  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
921  เด็กหญิงพิชากร เอี่ยมลออ  9  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
922  เด็กหญิงพัชนันท์ อมรบัญฑิษฐ  19  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
923  เด็กหญิงมุฑิตา เวฬุวาปี  27  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
924  เด็กชายตะวัน สังแก้ว  70  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
925  เด็กหญิงณัฏฐณิชา มาคุ้ม  111  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
926  เด็กชายไกรวิชญ์ น้อยน่วม  118  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
927  เด็กชายธันวา วาฬมนตรี  118/1  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
928  เด็กหญิงพิชญธิดา เอี่ยมละออ  138  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
929  เด็กชายจิรพัฒน์ เผ่าม่วง  140  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
930  เด็กหญิงพรพรรณ เม่นสุวรรณ์  141  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
931  เด็กหญิงภัทรพร เงินแพทย์  21  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
932  เด็กหญิงพิชญา โห้คลัง  23  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
933  เด็กหญิงชนันธิดา คนคง  44  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
934  เด็กชายพิธิวัฒน์ คงเจริญ  63  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
935  เด็กชายกิจติกุล สมีดี  69  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
936  เด็กชายเตชินท์ แก้วสนิท  102  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
937  เด็กชายวุฒิกร สุขนุ่น  136  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
938  เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พรมเกตุจันทร์  54/2  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
939  เด็กชายศราวุฒิ คลังทอง  61/1  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
940  เด็กหญิงชไมพร เม่นสุวรรณ์  17  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
941  เด็กชายอวิพัฒน์ ดีตุ  39/1  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
942  เด็กชายศุภวิชญ์ พึ่งครุฑ  64  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
943  เด็กหญิงพัชราภา คำจู  99  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
944  เด็กชายขวัญชัย เขียดขำ  130  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
945  เด็กหญิงกัลยกร ชุ่มแพร  139  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
946  เด็กหญิงธิติมา เพลินจิตร์  142  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
947  เด็กหญิงชนัญชิตา โหมดเทศ  147  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
948  เด็กหญิงจอมขวัญ มาขำ  167  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
949  เด็กชายชนาภัทร พึ่งมาก  8/1  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
950  เด็กหญิงบวรลักษณ์ เพ็งภู่  45  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
951  เด็กชายปัญญา อ่อนฉ่ำ  63  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
952  เด็กหญิงวีร์สุดา อิริยะพันธ์  161  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
953  เด็กชายปัญญาพัฒน์ สุขขี  191  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
954  เด็กหญิงกันย์ฤดี ศรีไพศาล  153  7  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
955  เด็กชายชยากร รอดบาง  51  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
956  เด็กหญิงเขมจิรา สีสว่าง  53  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
957  เด็กชายพัสกร อุตโพธิ์  58  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
958  เด็กหญิงแพรวนภา เนตรขำ  133  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
959  เด็กหญิงนัทธกานต์ พรหมสละ  32  1  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
960  เด็กหญิงชุติกาญจน์ สาวงษ์  48  1  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
961  เด็กชายศุภณัฐ กิ่มเกิด  65  1  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
962  เด็กชายมฤคราช แผ่นทอง  8/1  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
963  เด็กหญิงสุภัสสนา หาระบุตร  114  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
964  เด็กชายนภดล สุขชื่น  133  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
965  เด็กหญิงณิชา อินทแสง  173  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
966  เด็กชายบรินทร์ ถือชัย  10  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
967  เด็กชายอภิมุข สุขทอง  39/1  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
968  เด็กหญิงชญาณิศา คงโพธิ์  80  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
969  เด็กหญิงธนวรรณ พลายสังข์  95  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
970  เด็กชายสุธิพล สุขจันทร์  219  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
971  เด็กหญิงปันธารีย์ คงสิทธิ์  26  4  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
972  เด็กชายวัชรพล คำบุญมา  58  4  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
973  เด็กหญิงกมลพร พรหมโชติ  55  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
974  เด็กชายอัครพันธ์ คำปา  71  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
975  เด็กหญิงนิรชา ขวัญเถื่อน  161  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
976  เด็กหญิงรมิดา กรสมบัติ  186  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
977  เด็กหญิงตระการตา จิตรจุน  220  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
978  เด็กหญิงสุวิมล ฉิมอ้อย  285/1  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
979  เด็กหญิงณัฐวดี ทวีเขตกรณ์  289  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
980  เด็กหญิงวนิดา ชัยพรม  292  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
981  เด็กชายอนุรักษ์ เดือนงาม  303/5  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
982  เด็กชายณัฐวุฒิ เดือนงาม  303/5  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
983  เด็กชายกิตติพศ หอมชะเอม  352  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
984  เด็กชายธัญเทพ เกตุวงษ์  25  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
985  เด็กหญิงปิยวรรณ คุรธษา  78  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
986  เด็กชายทินภัทร หอมละออ  103  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
987  เด็กชายอนันต์ เอี่ยมโพธิ์  107  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
988  เด็กชายติณณภพ อินทรกำแหง  110  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
989  เด็กหญิงวาณุกร อ่อนสิงห์  155  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
990  เด็กชายภัทรกร อินคล้าย  40  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
991  เด็กชายณัฐวุฒิ ศิลลา  69  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
992  เด็กชายวรวัช สอนเถื่อน  77  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
993  เด็กชายพงศกร ทองมาก  159  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
994  เด็กชายปุญญาพัฒน์ พลนันท์  3  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
995  เด็กชายธนบูรณ์ คำนาค  52/1  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
996  เด็กชายสรวิชญ์ น้อยอินทร์  72  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
997  เด็กหญิงพิมพ์ชนก กลั่นใสสุข  84  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
998  เด็กชายทัตเทพ นิลพุฒ  201  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
999  เด็กชายปรานต์ แย้มอ่วม  205  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1000  เด็กชายจิณณพัต พัดแก้ว  10  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1001  เด็กหญิงณัฐหทัย พุ่มพุทรา  17  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1002  เด็กหญิงเบญจวรรณ ปานเพ็ชร  32  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1003  เด็กชายจารุวัฒน์ เธียรถาวร  34  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1004  เด็กชายธีรภัทร ไวกสิกรณ์  44  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1005  เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ครุธษา  61  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1006  เด็กชายกลวัชร แก้วจีน  22  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1007  เด็กชายภัทรดนัย เจนสารีกิจ  77  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1008  เด็กหญิงชุติมา บุญเด่น  90/1  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1009  เด็กชายกิตติคุณ เนียมใย  94  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1010  เด็กหญิงสุพัชญ์ญา ไชยโกฏิ  21  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1011  เด็กชายปองภพ จูสิงห์  140  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1012  เด็กชายทิภาภรณ์ มีโพธิ์  3/1  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1013  เด็กชายพชรพล วอเพชร  65  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1014  เด็กชายวีระยุทธ เทียนชัย  66  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1015  เด็กชายชยพล มูลจิโน  88  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1016  เด็กชายทรงพล เจริญผล  90  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1017  เด็กหญิงพิจิยา ช้างหัวหน้า  114  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1018  เด็กหญิงวรัญญา ขุนทาระ  139  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1019  เด็กหญิงอธิชา ม่วงยิ้ม  142  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1020  เด็กหญิงแพรวา แสงเย็น  7  8  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1021  เด็กหญิงอมรยุพา ปาคำ  41  8  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1022  เด็กชายภูบดินทร์ คิดชอบ  10  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1023  เด็กชายคณิศร คุ่ยจาด  38  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1024  เด็กชายภานุพงษ์ ทองสุพรรณ์  26  2  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1025  เด็กชายสืบสกุล สำเภา  67  2  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1026  เด็กหญิงชุติกาญจน์ สารสุวรรณ์  75  2  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1027  เด็กชายธนพงษ์ แสนศรีสม  99  2  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1028  เด็กชายพิชัยยุทธ ขำกุศล  5/2  3  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1029  เด็กชายนวพล อิ่มวุฒิกุล  121  3  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1030  เด็กชายกรณ์ตระวัน อุ้ยสิงห์  167  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1031  เด็กหญิงจารุวรรณ แพบัว  38  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1032  เด็กหญิงศศิวิมล ปายปุย  115  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1033  เด็กชายอิทธิพัทธ์ เจือจันทร์  6  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1034  เด็กชายณัฐรัตน์ ด้วงธรรม  30  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1035  เด็กหญิงณัฐชาวดี นาทิพย์  159  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1036  เด็กหญิงปนัดดา บัวขาว  176  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1037  เด็กหญิงปราณปรียา พิงเกาะ  187  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1038  เด็กชายวุฒิชัย ดีแดง  189  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1039  เด็กหญิงณัฐณิชา ป้อมคำ  202  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1040  เด็กชายพงศกร สุขสโตร์  231  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1041  เด็กหญิงต้องใจ ดีแดง  234  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1042  เด็กชายนพรัตน์ หอมชะเอม  235  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1043  เด็กชายกลทีป์ บุญประสาร  29  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1044  เด็กหญิงเปมิกา อิ่มสรรค์  35  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1045  เด็กชายนัทพงศ์ พรมมูล  119  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1046  เด็กหญิงพิชชาพร ใจมั่น  144  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1047  เด็กหญิงสุนิษา ไทยอุตส่าห์  159  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1048  เด็กหญิงพิชญา บางบุญฤทธิ์  128  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1049  เด็กชายนรินธร ยามรักษ์  148  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1050  เด็กหญิงชิรณัฐ โพธิ์จันทร์  187  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1051  เด็กชายณัชพล เกตุสำราญ  234  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1052  เด็กชายกิตติพศ อุ่นทอง  22  8  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1053  เด็กหญิงสุภัสสรา เหลาทอง  51  8  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1054  เด็กหญิงปัญชาน์ สอนเถื่อน  77  8  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1055  เด็กชายภานุพงศ์ บุตรสาร  90  8  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1056  เด็กชายธีรภัทร อุ่นทอง  92  8  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1057  เด็กหญิงนิชานันท์ เพ็ชรจั่น  38/1  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1058  เด็กหญิงอรุณรัตน์ เนยคำ  45  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1059  เด็กชายรัชชานนท์ บุญนำ  132  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1060  เด็กหญิงกัญญาภัค สุขเจริญ  132/1  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1061  เด็กชายกีรติ อักษรณรงค์  76  10  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1062  เด็กหญิงจูน นิน พิว  108  11  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1063  เด็กชายรัชพล แก้วศิริ  121  11  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1064  เด็กหญิงศรัยภัทร วุฒิชัยรังสรรค์  177/3  11  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1065  เด็กหญิงเพชรลดา เธียรถาวร  195  11  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1066  เด็กชายอัครวัฒน์ โพธิ์ศรี  67/1    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1067  เด็กชายธิติกร ปริ่งปรีชา  6/1    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1068  เด็กหญิงธนสร โพธิวัฒน์  8/8    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1069  เด็กชายคุณานนท์ นิยม  20/3    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1070  เด็กหญิงกันยรัตน์ เชื้ออภัย  56    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1071  เด็กหญิงกานต์พิชชา ปานม่วง  126    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1072  เด็กชายวายุ ซอยชนะวัฒนา  9/2    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1073  เด็กหญิงเขมจิรา กลีบมาลัย  11/27    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1074  เด็กชายนันนนนน์ ตรีกัตถจริยา  18/1    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1075  เด็กชายนวธร ม่วงทอง  18/2    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1076  เด็กหญิงพรรณพัชร นวมเพ็ชร  20/3    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1077  เด็กชายธรรมมธัช แสงทิตย์  6/1    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1078  เด็กหญิงชญานิษฐ์ ต่ายเมือง  59/2    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1079  เด็กหญิงมีนา ภาษี  9/11    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1080  เด็กชายจิราภา ศรีเมือง  10/1    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1081  เด็กชายเอกชัย สังคุ่ย  16/10    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1082  เด็กชายภูรินทร์ แต้มทอง  95/9    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1083  เด็กชายสิริภัทร วุฒิศรีอาจ  110/13    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1084  เด็กชายจิรายุ บุบผาวาสน์  126/2    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1085  เด็กชายธนโชติ นาคเกิด  138/1    วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1086  เด็กชายก้องภพ แซ่ซ้ง   19/8    ทต.วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1087  เด็กหญิงอริสรา งั่งสัมฤทธิ์   34/13    ทต.วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1088  เด็กหญิงปัณฑิกา ยิ้มห้อย   2/11    ทต.วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1089  เด็กหญิงรินรดี หลำฤทธิ์   2/16    ทต.วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1090  เด็กหญิงเปี่ยมรัก สังข์เดช   57/4    ทต.วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1091  เด็กหญิงกันนิกา กลั่นน้ำทิพย์   14    ทต.วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1092  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พวงกุหลาบ   24    ทต.วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1093  เด็กชายจักรภัทร คนดี   30    ทต.วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1094  เด็กชายสุทธิพงษ์ พรหมบุตร   4/6    ทต.วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1095  เด็กหญิงวิภาดา บุญญวรรณ   4/9    ทต.วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1096  เด็กชายปวริศ เชื้ออภัย   9/4    ทต.วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1097  เด็กชายชัญชกร สนิทแสง   9/7    ทต.วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1098  เด็กชายสุกฤษฏิ์ อ่อนละมูล   13/5    ทต.วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1099  เด็กชายณัชนนท์ อ่อนละมูล   13/5    ทต.วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1100  เด็กชายกฤษฎา สังเหฬา   84/13    ทต.วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1101  เด็กชายชัชนนท์ โสมะภีร์   94    ทต.วัดสิงห์  วัดสิงห์  ชัยนาท
1102  เด็กหญิงศรัณพร เบ็งทอง   195  1  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
1103  เด็กหญิงธัญญรัตน์ ดีม้าย   47  3  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
1104  เด็กหญิงสุชานันท์ หนองคาย   4  4  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
1105  เด็กชายตฤณ โภชนา   31  4  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
1106  เด็กหญิงมณีกานต์ พุ่มพวง   51  4  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
1107  เด็กหญิงพิชญาภา คำมีสัตย์   16  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
1108  เด็กชายปัณณวิชญ์ อินทรจันทร์   24  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
1109  เด็กชายภูริพัฒน์ สิงห์หร่าย   27/1  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
1110  เด็กหญิงงมณิสรา จันทร์ครุธ   36  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
1111  เด็กหญิงพรรณนิภา คงเพ็ชรศักดิ์   53  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
1112  เด็กหญิงกนกกาญจน์ เกสร   55  5  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
1113  เด็กชายปุญญาดา อินทรจันทร์   5  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
1114  เด็กชายกรกมล แรงเกตุกิจ   96  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
1115  เด็กหญิงสายธาร เมืองคง   110  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
1116  เด็กชายนราวิชญ์ จีนเมือง   203  6  บ่อแร่  วัดสิงห์  ชัยนาท
1117  เด็กชายฐิติรัตน์ เรืองศรี   71  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1118  เด็กชายธนิสสร ทองงาม   117  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1119  เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองทรัพย์   135  1  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1120  เด็กหญิงโชติกา ฤทธิเหมาะ   74  2  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1121  เด็กหญิงพีญชญา สงเคราะห์ภักดี   4/1  3  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1122  เด็กหญิงนารารินทร์ อ สิงห์อุสาหะ   89/3  3  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1123  เด็กชายนันทิวัฒน์ ขำสุวรรณ   99/15  3  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1124  เด็กหญิงณฐิตา ภาพันธ์   9  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1125  เด็กหญิงสุจิตตรา สินปรุ   29  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1126  เด็กชายรัชตะ อยู่โต   173  4  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1127  เด็กหญิงอนัญพร พลชา   7  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1128  เด็กชายวุฒินันท์ จันทร์ผล   32  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1129  เด็กหญิงสุทธิดา เรือนบัว   60  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1130  เด็กหญิงจิรวดี วรรณรงค์   76  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1131  เด็กหญิงจิดาภา ปรีชุ่ม   150  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1132  เด็กชายธนกฤต พุกทอง   163  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1133  เด็กหญิงวนิดา เหมือนมอญ   218  5  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1134  เด็กชายรัชชานนท์ เดิมที   34  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1135  เด็กหญิงกุลธิดา มั่นอ่วม   52  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1136  เด็กหญิงกฤติยาณี มั่นอ่วม   52  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1137  เด็กชายเจตพล สินสมุทร   57  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1138  เด็กชายปิติพงศ์ อ่อนอยู่   94  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1139  เด็กชายปิติพัฒน์ อ่อนอยู่   94  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1140  เด็กหญิงณัฏฐธิดา แก้วมณี   170  6  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1141  เด็กหญิงนลินนิภา ศรีสวย   180/1  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1142  เด็กหญิงวรรณภา ทองขวัญ   219  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1143  เด็กหญิงกัญณิกา ทองขวัญ   241  7  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1144  เด็กชายวรวัฒน์ แย้มสวัสดิ์   6  8  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1145  เด็กหญิงกนกพิชญ์ ป้อมคำ   14  8  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1146  เด็กหญิงสุชัญญา สีสว่าง   34  8  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1147  เด็กชายธีรกุล อุ่นทอง   92  8  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1148  เด็กชายภาณุวัฒน์ เนียมทอง   47  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1149  เด็กชายธีรภัทร พันธ์จันทร์   56  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1150  เด็กหญิงณัฐณิชา ดีวัน   123  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1151  เด็กหญิงตรีชฎา เอี่ยมชัย   141  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1152  เด็กหญิงนรีรัตน์ การภักดี   180  9  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1153  เด็กหญิงนลินทิพย์ สุขเอม   62  10  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1154  เด็กหญิงชนาธิป สุวรรณพุ่ม   30  11  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1155  เด็กหญิงวรวลัญช์ ดีแดง   59  11  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1156  เด็กหญิงภีรดา ลันวงษา   103  11  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1157  เด็กชายมนภัทร เหลาทอง   124  11  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1158  เด็กหญิงปริชญา เหลืองตรงกิจ   223  11  มะขามเฒ่า  วัดสิงห์  ชัยนาท
1159  เด็กชายสงกรานต์ โพธิ์พ่วง   44  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1160  เด็กหญิงกชกร เอี่ยมละออ   48/1  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1161  เด็กหญิงแสงดาว กองตา   73/1  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1162  เด็กหญิงสกาวเดือน กองตา   73/1  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1163  เด็กชายชญานนท์ โฮ้คลัง   130/1  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1164  เด็กชายพงศ์กรณ์ เอี่ยมละออ   148  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1165  เด็กหญิงศศิพิมล วงษาวัตร   149  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1166  เด็กชายชัชพิสิฐ ศิริยิ้มแย้ม   24  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1167  เด็กชายณัฏฐนันท์ ธนะศรี   81  1  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1168  เด็กชายสรวิชญ์ ดีวัน   107  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1169  เด็กหญิงณัฏฐวรรณ เทียมจันทร์   16/1    วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1170  เด็กชายศุภวิชญ์ จ่าแสง   34/1  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1171  เด็กหญิงณฐชา หนูตะเภา   78  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1172  เด็กหญิงวันนภาพร ครองทรัพย์   192  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1173  เด็กชายภีมพัฒน์ พรมมา   36  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1174  เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีบุษผา   53  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1175  เด็กหญิงกชนิภา เนาวศรี   66  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1176  เด็กหญิงมีนตรา ผันอากาศ   96  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1177  เด็กชายวีรภัทร แพ่งกลิ่น   108  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1178  เด็กชายพงศกร เหมือนนอน   129  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1179  เด็กชายวรายุส์ นิ่มอนันต์   153  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1180  เด็กหญิงศิรดา อินอุดม   172  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1181  เด็กชายปราณนต์ ทิพย์รอด   173  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1182  เด็กหญิงนันท์นภัส บุญชื่น   186  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1183  เด็กชายสมพร อินทร์พันธุ์   216  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1184  เด็กหญิงณัฏฐธิดา ครุธษา   227  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1185  เด็กหญิงปภาวดี นุตยางกูล   7  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1186  เด็กหญิงพิยดา การะพฤกษ์   45  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1187  เด็กหญิงกนกวรรณ ดาบจันทร์   51  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1188  เด็กชายจักรภัทร ปานคีรี   70  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1189  เด็กหญิงภัครภริมล สัมพันธ์อภัย   79  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1190  เด็กหญิงอรวรรณ สิทธิจันทณื   117  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1191  เด็กชายณชพล นุชทรวง   127  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1192  เด็กหญิงอนงค์นาฎ บุญชื่น   166  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1193  เด็กหญิงพัชรี จันทร์ธิบดี   179  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1194  เด็กชายปฏิภาณ ลีกระโทก   191  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1195  เด็กหญิงฐิตินันท์ ดีสงวน   201  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1196  เด็กหญิงฐิติกานต์ เปรมทอง   209  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1197  เด็กหญิงบุณณดา แทนจะโปะ   5  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1198  เด็กหญิงชาลิดา สุขสำราญ   16  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1199  เด็กชายวรเกียรติ์ เทพโภชน์   22  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1200  เด็กหญิงศิรินภรณ์ กิมหงวน   38  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1201  เด็กชายณัฐพงษ์ ฉุนหอม   61  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1202  เด็กหญิงปัณณพร สุขสวัสดิ์   94  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1203  เด็กหญิงรุ้งระดา บุญรอด   96  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1204  เด็กชายธนาวินท์ ปทุมานนท์   111  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1205  เด็กชายติณณภัทร์ จันทร์ศรี   139  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1206  เด็กชายดลวัฒน์ พวงทอง   146  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1207  เด็กหญิงอรัชพร คงจ้อย   188  6  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1208  เด็กหญิงสุภัสสร รักดี   7  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1209  เด็กชายเจตรินทร์ คชอินทร์   21  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1210  เด็กหญิงชาลิสา ครุฑจีน   59  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1211  เด็กชายวุฒิภัทร นวนพยา   62  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1212  เด็กชายอทิตย์ หอมชะเอม   71  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1213  เด็กหญิงกานต์พิชชา พัฒนอุดมเดช   74  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1214  เด็กหญิงเขมจิรา กสิกิจ   81  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1215  เด็กชายรัชชานนท์ คชอินทร์   86  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1216  เด็กหญิงศิริลักษณ์ คชอินทร์   101  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1217  เด็กหญิงสุพัตรา หลำฤทธิ์   120  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1218  เด็กหญิงรสนัน สกุณา   150  7  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1219  เด็กหญิงณัชชา แสงบุญ   72  8  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1220  เด็กหญิงกาญจนา บุญชื่น   102  8  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1221  เด็กหญิงนภัสสร เอี่ยมปลัด   157  8  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1222  เด็กหญิงณปภัช คงกะพันธ์   36  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1223  เด็กหญิงชญาภา อินอ่อน   45  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1224  เด็กชายมนต์ดนัย จีนเมือง   58  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1225  เด็กชายปริยวิศว์ มูลอ้น   78  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1226  เด็กชายกฤติเดช แสงพลาย   86  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1227  เด็กชายณัฐพนธ์ พินธุวงษ์   92  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1228  เด็กหญิงอัยย์ลดา ช่อผกา   95  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1229  เด็กหญิงงกรรณิกา ปานเพ็ชร์   108  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1230  เด็กชายอธิพันธ์ สิงหา   124  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1231  เด็กชายพชร น้อยแสง   134  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1232  เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงพล   157  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1233  เด็กหญิงภัทราพร ดีม้าย   2  3  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1234  เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์ สกุนนี   74  3  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1235  เด็กชายนนทพัทธ์ วิวัน์ตรีนนท์   97  3  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1236  เด็กชายคณาธิป คชอินทร์   9  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1237  เด็กหญิงชลิตา คชอินทร์   15/2  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1238  เด็กหญิงพิชญธิดา กรานวงศ์   16  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1239  เด็กชายจิราพัชร โห้คลัง   47  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1240  เด็กหญิงนทสรวง สมบุญ   54/2  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1241  เด็กหญิงนุชจรีย์ โพธิ์วรรณ   78  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1242  เด็กหญิงวรวลัญช์ อยู่นาน   90  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1243  เด็กหญิงเขมจิรา อร่ำคำ   113  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1244  เด็กหญิงวิภาวรรณ สุวรรณพุ่ม   38  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1245  เด็กหญิงณัฐนันท์ วุฒิชัย   57  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1246  เด็กชายปริพัฒน์ ศรีเมือง   133  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1247  เด็กชายปองคุณ บัญญัติ   146  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1248  เด็กหญิงสิริรัตน์ แร่เมือง   153  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1249  เด็กหญิงณิชาพัชร์ บัวทอง   9  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1250  เด็กหญิงนิจวิภา ศรีไพศาล   27  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1251  เด็กชายณฏฐเดช อินจันทร์   59  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1252  เด็กชายสุธินันท์ ไพรหนู   125  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1253  เด็กหญิงพรพิมล ทองนา   130  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1254  เด็กหญิงประสิตา เสือแก้ว   146  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1255  เด็กชายกิตติกานต์ พิลาเคน   158  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1256  เด็กชายชัยชนะ อินทพันธุ์   165  6  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1257  เด็กหญิงสิริยากร เสมาเพชร์   32  7  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1258  เด็กหญิงกานต์พิชชา กุลาชัย   35  7  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1259  เด็กหญิงวิราวรรณ บุญชื่น   69  7  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1260  เด็กหญิงสุมินตรา ปุยอ๊อด   146  7  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1261  เด็กหญิงปพิชญา เปี่ยมเงิน   150  7  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1262  เด็กชายภูผาชณกิจ อินทะ   29  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1263  เด็กชายมนต์ชัย โฮ้คลัง   36  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1264  เด็กหญิงสุวรรณฉัตร คำแจ่ม   106  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1265  เด็กหญิงถนอมศรี ทัดเกิด   118  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1266  เด็กหญิงธัญพิชชา เชื้อกุล   144  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1267  เด็กหญิงนฤมล เกตุวงษ์   52  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1268  เด็กชายณธกร ทองสุก   25  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1269  เด็กชายนฤพัทธ์ เทียนชัย   57/2  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1270  เด็กชายนัทธพงศ์ ชุมแพ   73  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1271  เด็กชายธนกฤต ทองดี   132  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1272  เด็กหญิงกัญญาภัทร สุขสอาด   156  1  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1273  เด็กหญิงกชกร สอนเถื่อน   187  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1274  เด็กชายอินทัช เฉยทิม   4  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1275  เด็กชายธีรินทร์ บำรุงนาม   109  2  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1276  เด็กชายสิทธิพล อินจันทร์   140  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1277  เด็กชายปองคุณ ครุพคำ   44  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1278  เด็กหญิงณัชชา ไสวเรืองเดช   51/1  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1279  เด็กหญิงชนวรรณ เพ็งภู่   100  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1280  เด็กชายนพรัช โพธิ์แพงพุ่ม   113  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1281  เด็กชายภัคพงศ์ สมานกสิกรณ์   158  3  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1282  เด็กชายชนกันต์ ม่วงปราง   63/1  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1283  เด็กชายวรชน บุญชื่น   64  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1284  เด็กชายชัยภัทร พึ่งจันทร์   133  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1285  เด็กหญิงสุภนิดา สุรินทร์   164  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1286  เด็กชายณัชพล ปานเพ็ชร์   178  4  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1287  เด็กชายปุญญพัฒน์ อ่อนบุตร   52  5  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1288  เด็กชายเกรียงศักดิ์ ปานเกิด   1  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1289  เด็กชายพนัสชัย แสงตะคร้อ   50  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1290  เด็กหญิงนันทัชพร สุวรรณนวล   59  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1291  เด็กหญิงนุสรา เปียโชติ   59  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1292  เด็กชายภัทรศักดิ์ แก้วทุ่ง   67  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1293  เด็กหญิงอลินา ลิม   109  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1294  เด็กหญิงอลิสา ลิม   109  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1295  เด็กหญิงสุภัทรา จันที   141  6  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1296  เด็กหญิงภคพร ศักดารักษ์   1  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1297  เด็กหญิงณัฐทยากาญจน์ วอเพชร   65  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1298  เด็กชายธิติ กิ่งสวัสดิ์   83  7  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1299  เด็กหญิงภัทรานวัช พิมพา   36  8  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1300  เด็กชายนนทพัทธ์ นามไพร   71  1  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1301  เด็กชายธนภัทร อภัยนุช   58  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1302  เด็กหญิงชุธิพร แผ่พร   69  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1303  เด็กหญิงณัฐวรรณ มาแสง   163  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1304  เด็กหญิงจุฑากาญจน์ อินทร์พรหม   212  2  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1305  เด็กหญิงกัญญพัชร กองศิริ   7  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1306  เด็กชายจิรายุ ลาศรี   33/1  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1307  เด็กชายธนาธิป โตใหญ่   37/1  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1308  เด็กหญิงพัชชาพร หลีกเลี่ยง   38  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1309  เด็กหญิงธนิสรา ม่วงปิ่น   179  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1310  เด็กชายณัฐพงศ์ ตะเภาทอง   199  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1311  เด็กชายธีระภัทร นิลวัตถา   204  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1312  เด็กชายชยธร ขำสงฆ์   305  3  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1313  เด็กชายศุภโชค พุ่มริ้ว   20  4  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1314  เด็กหญิงสุทัตตา เชอมือ   75  4  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1315  เด็กหญิงสิรามล สังขาว   25/2  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1316  เด็กชายสิทธินนท์ โพธิวัฒน์   36/1  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1317  เด็กชายรชต สมอไทย   99  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1318  เด็กชายวรปรัชญ์ ในพิมาย   109  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1319  เด็กชายธนาธิป จำศิล   132  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1320  เด็กชายอรรถพล หลวงอำนาจ   135  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1321  เด็กชายวรากร โคกกิจ   135  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1322  เด็กหญิงธนสรา สารโพธิ์   139  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1323  เด็กชายรณพีร์ พุกมาก   150  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1324  เด็กหญิงณัฐมล บัวรักสกุล   175  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1325  เด็กชายธงไทย ล้อมวงค์   188  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1326  เด็กหญิงวรรณธนา แจ่มทรัพย์ไพศาล   203  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1327  เด็กชายพูนศักดิ์ อุไรพันธุ์   235  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1328  เด็กชายวีระชาติ ธิขันติ   258  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1329  เด็กชายณัฐพัฒน์ ศรีคำ   286  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1330  เด็กชายอนุวัต จันทร์คำ   350  5  หนองบัว  วัดสิงห์  ชัยนาท
1331  เด็กหญิงรุ้งระดา บุญรอด  145  4  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1332  เด็กชายรัชชานนท์ ศรีแพงมล  15  2  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1333  เด็กหญิงรวิกานสต์ บุญหวังสม  105  1  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1334  เด็กชายภานุพัฒน์ อะมะมูล  104  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1335  เด็กหญิงวิภวานี มุ่งงาม  152  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1336  เด็กชายกิจติกุล สมีดี  69  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1337  เด็กชายวุฒิกร สุขนุ่น  136  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1338  เด็กชายกฤติเดช แสงพราย  86  2  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1339  เด็กหญิงน้ำฝน สุ่มพ่วง  48  3  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1340  เด็กหญิงวรพิชชา อยู่นาน  90  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1341  เด็กชายศราวุฒิ คลังทอง  61/1  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1342  เด็กหญิงวรวลัญช์ อยู่นาน  90  4  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1343  เด็กหญิงกมลกานต์ กลัดสิงห์  125  5  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1344  เด็กชายศรันยู จูสิงห์  112  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1345  เด็กหญิงกาญจนา อำนาจ  75/1  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1346  เด็กหญิงสุพัตรา นิลฉ่ำ  87  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1347  เด็กหญิงปณิชา แตงโพธิ์  91  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1348  เด็กชายชยากร รอดบาง  51  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1349  เด็กชายมนต์ชัย โฮ้คลัง  36  8  หนองขุ่น  วัดสิงห์  ชัยนาท
1350  เด็กหญิงแพรวา แสงเย็น  7  8  หนองน้อย  วัดสิงห์  ชัยนาท
1351  เด็กหญิงปวีณา นาคมา  93  5  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1352  เด็กชายกิตติคุณ เอกคณะ  196  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1353  เด็กชายคมสัน เปี่ยมสุข  108  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท
1354  เด็กชายเนรมิตร สงขำ  44/1  3  วังหมัน  วัดสิงห์  ชัยนาท


 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท :: ผู้ดูแลระบบ :นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม & นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์