ข้อมูลเด็กอายุ 2-6 ปี (วัยเรียน) และสรุปรวมของจังหวัดชัยนาท

ประจำปีการศึกษา 2561    ข้อมูลจะครบถ้วนถูกต้อง เมื่อสถานะแจ้ง ยืนยัน


  #   อายุ อ.เทศบาลเมืองชัยนาท อ.เมืองชัยนาท อ.เนินขาม อ.หนองมะโมง อ.หันคา อ.สรรพยา อ.สรรคบุรี อ.วัดสิงห์ อ.มโนรมย์ รวม ไม่เข้าเรียน/เหตุอื่นๆ เข้าเรียนแล้ว พมจ. สช. สพฐ. สศศ. อปท. ทุกสังกัด อยู่ต่างประเทศ ไม่มีตัวตนในพื้นที่ เสียชีวิต เข้าเรียน(%) สถานะ
1  อายุ 2 ปี  53  347  115  126  326  216  379  154  178  1894  853  1034  4  72  200  1  756  1033  0  54  1  54.59
2  อายุ 3 ปี  79  578  168  223  544  371  545  242  284  3034  1003  2031  5  264  615  2  1111  1997  3  135  2  66.94
3  อายุ 4 ปี  115  592  185  188  549  368  689  267  295  3248  800  2448  0  394  1670  1  355  2420  1  141  3  75.37
4  อายุ 5 ปี  104  639  182  248  550  375  616  271  336  3321  788  2533  0  389  1787  3  322  2501  3  113  2  76.27
5  อายุ 6 ปี  107  628  192  238  622  410  585  329  330  3441  715  2726  0  413  1956  7  317  2693  6  96  2  79.22
6  สรุปรวม  458  2784  842  1023  2591  1740  2814  1263  1423  14938
 14938
 4159  10772  9  1532  6228  14  2861  10644
 10644
 13  539  10  72.11 ไม่ยืนยัน
7  6ปี(บังคับ)  109  602  191  227  614  412  604  311  326  3396  646  2750  0  456  1946  8  316  2726  8  99  0  80.98


 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท :: ผู้ดูแลระบบ :นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม & นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์