ข้อมูลเด็กอายุ 2-6 ปี (วัยเรียน) รายอำเภอ และสรุปรวมของจังหวัดชัยนาท

ประจำปีการศึกษา 2561


ที่   อำเภอ  6 ปีบังคับ  2 ปี  3 ปี  4 ปี  5 ปี  6 ปี  รวม 
 วัยเรียน   เรียน   ไม่เรียน/เหตุอื่น   ร้อยละ   วัยเรียน   เรียน   ไม่เรียน/เหตุอื่น   ร้อยละ   วัยเรียน   เรียน   ไม่เรียน/เหตุอื่น   ร้อยละ   วัยเรียน   เรียน   ไม่เรียน/เหตุอื่น   ร้อยละ   วัยเรียน   เรียน   ไม่เรียน/เหตุอื่น   ร้อยละ   วัยเรียน   เรียน   ไม่เรียน/เหตุอื่น   ร้อยละ   รวม   เรียน   ไม่เรียน/เหตุอื่น   ร้อยละ 
 1   เทศบาลเมืองชัยนาท   109   6   103   5.50   53  46   13.21   79  77   2.53   115  11  104   9.57   104  12  92   11.54   107  99   7.48  458  40  418   8.73 
 2   เมืองชัยนาท   602   378   224   62.79   347  144  203   41.50   578  265  313   45.85   592  323  269   54.56   639  357  282   55.87   628  352  276   56.05  2784  1441  1343   51.76 
 3   เนินขาม   191   172   19   90.05   115  44  71   38.26   168  101  67   60.12   185  152  33   82.16   182  163  19   89.56   192  173  19   90.10  842  633  209   75.18 
 4   หนองมะโมง   227   195   32   85.90   126  96  30   76.19   223  178  45   79.82   188  164  24   87.23   248  213  35   85.89   238  205  33   86.13  1023  856  167   83.68 
 5   หันคา   614   576   38   93.81   326  145  181   44.48   544  387  157   71.14   549  486  63   88.52   550  496  54   90.18   622  581  41   93.41  2591  2095  496   80.86 
 6   สรรพยา   412   374   38   90.78   216  144  72   66.67   371  315  56   84.91   368  330  38   89.67   375  331  44   88.27   410  366  44   89.27  1740  1486  254   85.40 
 7   สรรคบุรี   604   510   94   84.44   379  272  107   71.77   545  449  96   82.39   689  588  101   85.34   616  524  92   85.06   585  503  82   85.98  2814  2336  478   83.01 
 8   วัดสิงห์   311   247   64   79.42   154  90  64   58.44   242  173  69   71.49   267  211  56   79.03   271  210  61   77.49   329  260  69   79.03  1263  944  319   74.74 
 9   มโนรมย์   326   292   34   89.57   178  99  79   55.62   284  161  123   56.69   295  183  112   62.03   336  227  109   67.56   330  278  52   84.24  1423  948  475   66.62 
  #    สรุป (จังหวัด)   3396   2750   646   80.98   1894  1041  853   54.96   3034  2031  1003   66.94   3248  2448  800   75.37   3321  2533  788   76.27   3441  2726  715   79.22  14938  10779  4159   72.16 


 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท :: ผู้ดูแลระบบ :นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม & นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์