หน่วยงานที่รับผิดชอบเขตบริการรายตำบล

หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดชัยนาท


# ตำบล ท้องถิ่น สพฐ. เอกชน
1  ในเมือง  ทม.ชัยนาท/รร.เทศบาลบ้านกล้วย  วัดศรีวิชัย  
2  ชัยนาท  ทต.ชัยนาท  วัดฝาง/วัดส่องคบ  
3  ท่าชัย  ทม.ชัยนาท/อบต.ท่าชัย/รร.เทศบาลวัดหัวยาง  วัดงิ้ว/บ้านท่าไม้/วัดไผ่โพธิ์ทอง/วัดศรีวิชัย  
4  ธรรมามูล  อบต.ธรรมามูล  วัดธรรมามูล/ชุมชนวัดดักคะนน/วัดสระเนินพระราม  วรรณรัตน์วิทยา
5  นางลือ  ทต.นางลือ  วัดนางลือ/ชุมชนวัดวังเคียน/วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์/บ้านหนองแค  
6  บ้านกล้วย  ทม.ชัยนาท/ทต.บ้านกล้วย/ร.ร.เทศบาลบ้านกล้วย  ลัดดาประชาสรรค์/พระยาตาก/อนุบาลเมืองชัยนาท  วัฒนาชัยนาท/วัฒนะโชติ
7  เสือโฮก  ทต.เสือโฮก  วัดหนองเต่าดำ/วัดดอนรังนก/วัดโรงวัว/วัดเนินถ่าน/วัดหนองพังนาค/วัดแหลมหว้า  
8  หาดท่าเสา  ทต.หาดท่าเสา  รัฐเขื่อนพลเทพฯ/อนุบาลวัดสิงห์  
9  เขาท่าพระ  ทม.เมืองชัยนาท/อบต.เขาท่าพระ/รร.เทศบาลเขาท่าพระ  วัดสระเนินพระราม/อนุบาลเมืองชัยนาท  
10  คุ้งสำเภา  ทต.มโนรมย์/ทต.คุ้งสำเภา  อนุบาลมโนรมย์/วัดพิกุลงาม/ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ  คริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ
11  ท่าฉนวน  อบต.ธรรมามูล  วัดใหญ่/ไทยรัฐวิทยา๕๗/วัดหัวยาง  
12  หางน้ำสาคร  ทต.หางน้ำสาคร  ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร  
13  ไร่พัฒนา  อบต.ไร่พัฒนา  บ้านหัวถนน/บ้านไร่พัฒนา/วัดหัวหว้า/วัดหนองตาตน  
14  วัดโคก  อบต.วัดโคก  วัดโคกแจง/บ้านเนินไผ่  อักษรประสิทฺธิ์
15  ศิลาดาน  ทต.ศิลาดาน  วัดธรรมขันธ์/บ้านเนินไผ่/วัดใหญ่  
16  อู่ตะเภา  อบต.อู่ตะเภา/ทต.หางน้ำสาคร  วัดหนองตาตน/คงรักษ์ฯ/ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร  
17  บ่อแร่  อบต.บ่อแร่  วัดบ่อแร่/วัดหนองจิก  
18  มะขามเฒ่า  อบต.มะขามเฒ่า  อนุบาลวัดสิงห์/วัดคลองบุญ/วัดหนองน้อย  
19  วังหมัน  อบต.วังหมัน  วัดวังหมัน/สำราญราษฎร์บำรุง/ท่าข้ามวังน้ำ/บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์  
20  หนองขุ่น  ทต.หนองขุ่น  บ้านหนองขุ่นฯ/บ้านทุ่งกว้าง  
21  หนองน้อย  ทต.หนองน้อย  วัดโคกสุก/วัดหนองน้อย/วัดดอนตาล/บ้านหนองขุ่นฯ  
22  หนองบัว  อบต.หนองบัว  วัดดอนตูมฯ/วัดหนองบัว  
23  วัดสิงห์  ทต.วัดสิงห์/รร.เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์  อนุบาลวัดสิงห์  ถาวรวิทยา
24  ดงคอน  ทต.ดงคอน  ชุมชนวัดโคกดอกไม้/วัดเทพรัตนวนาราม/เทพรัตน์/บ้านทุ่งกระถิน/วัดอารีทวีวนาราม/วัดหนองแขม  
25  ดอนกำ  ทต.ดอนกำ  วัดโพธิ์งาม/วัดสนามชัย  
26  เที่ยงแท้  ทต.เที่ยงแท้  วัดสังฆราม/วัดโพธาราม/วัดมะเห-ยงคณ์/อนุบาลสรรคบุรี/วัดท่ากระแส  อนุบาลสุธิชา
27  บางขุด  ทต.บางขุด  วัดสกุณาราม/วัดท่าสมอ/วัดโพธิ์ทอง/วัดธรรมิกาวาส/วัดโฆสิตาราม/วัดหัวเด่น/วัดหอระฆัง  อนุบาลเกียรติคุณ
28  แพรกศรีราชา  ทต.แพรกศรีราชา/ทต.สรรคบุรี  วัดสังฆราม/วัดโพธาราม/วัดใหม่สรรคบุรี/อนุบาลสรรคบุรี/วัดพระแก้ว/วัดท่ากระแส/วัดท่าสมอ/วัดหัวตะพาน/วั  
29  โพงาม  ทต.โพงาม  วัดท่ากระแส/วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง/วัดพร้าว/วัดธรรมมิกาวาส/วัดโพธิ์งาม/วัดจั่นเจริญศรี/วัดสนามชัย/วัดท่  
30  ห้วยกรด  ทต.ห้วยกรด  วัดจันทร์/วัดบำเพ็ญบุญ  
31  ห้วยกรดพัฒนา  ทต.ห้วยกรดพัฒนา  วัดคลองงิ้ว/วัดดอนโพธิ์ศรี/ชุมชนวัดมาติการาม  
32  เขาแก้ว  อบต.เขาแก้ว  วัดนมโฑ/วัดเขาแก้ว/  
33  ตลุก  ทต.ตลุก  วัดอินทาราม/บางไก่เถื่อน/ชุมชนวัดโคกเข็ม/วัดบ้านหนอง  
34  บางหลวง  ทต.บางหลวง  วัดโพธิมงคล/เขื่อนเจ้าพระยา/วัดกรุณา/ดอนตะไล้  อนุบาลณัฐชา
35  โพนางดำตก  ทต.โพธิ์นางดำตก/ทต.โพธิ์พิทักษ์  วัดตะกู/วัดมะฝ่อ/วัดคงคาราม/วัดโคกจันทน์/บ้านคลองยาง  
36  โพนางดำออก  ทต.โพนางดำออก  วัดสมอ/วัดมะปราง/วัดหาดอาษา  
37  สรรพยา  ทต.เจ้าพระยา/ทต.สรรพยา/รร.อนุบาลเทศบาลสรรพยา  วัดำแพง/วัดหลวงสิริบูรณาราม/อนุบาลสรรพยา/วัดโพธิมงคล  
38  หาดอาษา  ทต.หาดอาษา  วัดหาดอาษา/วัดโพธิ์ประสิทธิ์/วัดยางศรีเจริญ/วัดศรีมงคล/วัดนมโฑ  
39  เด่นใหญ่  อบต.เด่นใหญ  วัดเด่นใหญ่/วัดราษฎร์ศรัทธาราม/บ้านหนองแจง/บ้านสระแก้ว/ดอนสีนวน/วัดสวนอัมพวัน  
40  บ้านเชี่ยน  ทต.บ้านเชี่ยน  ไกรราษฎร์วิทยา/ชุมชนวัดพิชัยนาวาส/วัดวิจิตรังสิตาราม/วัดประชุมธรรม/วัดบ้านใหม่  
41  ไพรนกยูง  อบต.ไพรนกยูง  วัดพรหมวิหาร/บ้านหนองอ้ายสาม/บ้านวังเดือนห้า/บ้านรางจิก/บ้านไพรนกยูง  
42  วังไก่เถื่อน  อบต.วังไก่เถื่อน  วัดคลองธรรม/บ้านดอนกะโดน/ท่าบ้านหลวง/วิจิตรรังสรรค์/วัดสะตือสิงห์/วัดถ้ำเข้  อนุบาลกิตติกร
43  สามง่าม-ท่าโบสถ์  ทต.สามง่าม-ท่าโบสถ์/ทต.สามง่ามพัฒนา  วัดท่าโบสถ์/วัดวงเดือน/วัดคลองเกษม/ชุมชนคลองจันทน์  
44  หนองแซง  ทต.หนองแซง  วัดอรัญญวาสี/วัดสระดู่/ดอนสีนวน/วัดศรีเจริญธรรม/บ้านชัฏฝาง/วัดพรหมวิหาร  
45  ห้วยงู  ทต.ห้วยงู  ชุมชนคลองจันทน์/บ้านหมื่นเทพ/วัดทองนพคุณ/วัดโคกหมู/วัดท่าแก้ว  
46  หันคา  ทต.หันคา/อบต.หันคา  อนุบาลหันคา/วัดราษฎร์ศรัทธาราม/บ้านดอนกะโดน/บ้านหนองต่อ/วัดเด่นใหญ่/วัดสวนอัมพวัน  
47  กุดจอก  อบต.กุดจอก/อบต.สะพานหิน  วัดศรีสโมสร/บ้านบ่อยายส้ม  
48  วังตะเคียน  ทต.วังตะเคียน  บ้านหนองหวาย/บ้านวังหัวเรือ/บ้านวังน้ำขาว/บ้านวังตะเคียน/อนุบาลหนองมะโมง  
49  สะพานหิน  อบต.สะพานหิน  บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์/วัดศรีสโมสร/บ้านหนองตะขบ/บ้านน้ำพุ/บ้านสะพานหิน  
50  หนองมะโมง  ทต.หนองมะโมง  วัดเขาดิน/บ้านบ่อยายส้ม/บ้านหนองตะขบ/บ้านดอนใหญ่/บ้านเขาเกล็ด/  
51  กะบกเตี้ย  อบต.กะบกเตี้ย  บ้านทุ่งโพธิ์/บ้านกะบกเตี้ย/บ้านเก่า  
52  เนินขาม  ทต.เนินขาม  อนุบาลเนินขาม/บ้านเขาราวเทียนทอง/บ้านวังคอไหฯ  
53  สุขเดือนห้า  อบต.สุขเดือนห้า  บ้านหนองยาง/บ้านวังคอไหฯ/บ้านสุขเดือนห้า  


 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท :: ผู้ดูแลระบบ :นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม & นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์